of 184/184
จํ 2559

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2559 - Laguna Resorts · 2019. 1. 23. · ข อมูลทางการเงินที่สําคัญและอัตราส

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2559 - Laguna Resorts · 2019. 1. 23. · ข...

 • ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2559

 • สารจากประธานกรรมการบริหาร 1ขอมูลทางการเงินที่สําคัญและอัตราสวนทางการเงิน 3การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ 4 เหตุการณสําคัญ 4 พันธกิจและวิสัยทัศนขององคกร 6 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนรายใหญ 6 รูปแบบธุรกิจ 7 การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรีสอรทในตางประเทศ 12 การพัฒนาที่เกิดขึ้นในป 2559 13 โครงการในอนาคต 13 รางวัล 16โครงสรางรายไดและบทวิเคราะหทางการเงิน โครงสรางรายได 18 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 20แนวโนมเศรษฐกิจ : อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทยและตลาดการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต การขายและการตลาด 21 สถานการณการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 22 ภาวะการแขงขัน 23 กลยุทธดานราคา 24 ภาพรวมในสามป 24ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม 25กิจกรรมตางๆ ในป 2559 32คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผูบริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ 38 คณะผูบริหาร หัวหนาฝายตรวจสอบภายในกลุมบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ 45 ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 50 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 52คณะผูบริหาร ลากูนา ภูเก็ต 54โครงสรางบริษัทฯ และโครงสรางการจัดการ ขอมูลทั่วไป 57 บริษัทที่บริษัทฯ ถือครองตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 58 โครงสรางการถือหุน 60 รายนามผูถือหุนรายใหญ 61 โครงสรางการจัดการ 62 วิธีการแตงตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ 68คาตอบแทน รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 69 นโยบายการจายคาตอบแทน 70 รายละเอียดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับในฐานะกรรมการ ชวงป 2559 71 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 72การกํากับดูแลกิจการ 73การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 90ปจจัยความเสี่ยง 91บุคคลที่อาจมีความขัดแยงและรายการระหวางกัน 93ขอพิพาททางกฎหมาย 100รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 102ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ 104ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ 105ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน 106รายงานทางการเงิน รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 108 งบการเงิน 112 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 120คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 177บุคคลอางอิง 178สถานประกอบการ 179สถานบริการอื่น 180ชื่อยอและชื่อเต็มของบริษัท

  สารบัญ

 • ในป 2559 ที่ผานมา คนไทยทั้งประเทศไดรวมถวายความอาลัยตอการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงเปนที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระองคทรงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศไทยที่มีความทันสมัยในทุกวันนี้ ผลงานของพระองคที่ยังผลใหชาวไทยกินดีอยูดีและยกระดับความเปนอยูมีมากมายเหลือคณานับ และพระองคจะยังทรงเปนที่มาของปญญาญาณตลอดจนแรงบันดาลใจสถิตยในหัวใจของคนไทยอีกหลากหลากรนในอนาคต

  จังหวัดภูเก็ตและกรงเทพฯ ยังคงเปนจดหมายปลายทางของการพักผอนหยอนใจที่เปนที่นิยมของชาวตางประเทศแมประเทศไทยจะมีปญหาทางการเมืองในชวงหลายปที่ผานมาก็ตาม ในป 2559 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาภูเก็ตและกรงเทพฯ ผานชองทางสนามบินเพิ่มขึ้นรอยละ 16 และรอยละ 5 ตามลําดับเมื่อเทียบกับปกอนหนา ซึ่งโรงแรมทั้ง 3 แหงของบริษัทฯ ไดประโยชนจากการเติบโตนี้ รวมถึงความพยายามดานการขายและการตลาดของบริษัทฯ ที่รกคืบในแตละป ยังผลใหบริษัทฯ สามารถทํารายไดและกําไรเพิ่มขึ้นจากปกอนหนาถึงรอยละ 10และรอยละ 21 ตามลําดับ

  ลูกคาหลักของตลาดการทองเที่ยวภูเก็ตยังคงเปนนักทองเที่ยวชาวจีนและรัสเซียเปนหลัก และเปนที่มาสําคัญของรายไดจากคาหองพักของทั้งโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต และโรงแรม อังสนา ลากูนา ภูเก็ต ในป 2559 ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตไดรับประโยชนจากตลาดนักทองเที่ยวชาวรัสเซียที่แข็งแกรงขึ้นอีกครั้ง หลังอัตรานักทองเที่ยวชาวรัสเซียเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 51 ซึ่งมีเหตุผลหลักมาจากการที่คาเงินรูเบิลแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับคาเงินบาท ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวชาวรัสเซียที่เลือกภูเก็ตเปนจดหมายปลายทางในชวงฤดูกาลทองเที่ยวแทนประเทศแถบตะวันออกกลางที่ประสบปญหาสถานการณความไมมั่นคงทางการเมือง โรงแรมของบริษัทฯ ไมเพียงแตไดรับประโยชนจากธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจากตลาดเหลานี้ แตยังไดประโยชนจากการที่นักทองเที่ยวเหลานั้นเลือกพักหองที่มีอัตราคาหองพักสูงกวาอีกดวย

  หองพักและภัตตาคารของโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ ยังคงมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง โดยมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และรอยละ 7ตามลาํดบั แมวาธรุกจิจะลดลงไปบางในชวงท่ีชาวไทยรวมถวายความอาลัยตอการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชรายไดและกําไรโดยรวมของโรงแรมเพิ่มขึ้นรอยละ 8 และรอยละ 9 ตามลําดับเมื่อเทียบกับปกอนหนา (ไมรวมรายไดพิเศษในปกอนหนา)

  ในสวนของโครงการอสังหาริมทรัพย บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเปดตัวโครงการคอนโดมิเนียม อังสนา บีชฟรอนท เรสซิเดนซ ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ขณะที่รางสารฉบับนี้ คอนโดมิเนียมทั้ง 30 ยูนิตมูลคารวมทั้งสิ้น 1,211 ลานบาท ไดรับการจองจนหมดพรอมเงินมัดจํา(ยอดจอง 7 ยูนิตในป 2559 และ อีก 23 ยูนิตในป 2560) จากการเปดตัวโครงการที่ประสบความสําเร็จอยางงดงามนี้ บริษัทฯ จะเปดขายโครงการเฟสตอไปอีกจํานวน 18-24 ยูนิต

  กลาวโดยสรป ในชวงปที่ผานมา บริษัทฯ ไดขายอสังหาริมทรัพยไปแลวทั้งหมด 64 ยูนิต โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 922 ลานบาท คิดเปนการเพ่ิมข้ึนของจํานวนยูนิตท่ีขายไดเม่ือเทียบกับป 2558 ถึงรอยละ 28 ณ ปลายเดือนมกราคม 2560 มียอดขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ ท่ีอยูระหวางรอการรับรูรายไดจํานวน 86 ยูนิต โดยมีมูลคายอดขาย 2,077 ลานบาท ซึ่งจะมีการรับรูรายไดจํานวนนี้ในระหวางป 2560-2562 หากไมมีการยกเลิกการจอง

  สารจากประธานกรรมการบริหาร

  สารจากประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 1

 • สารจากประธานกรรมการบริหาร

  ที่ ลากูนา ภูเก็ต งานดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมเปนงานหลักที่สําคัญงานหนึ่งในปรัชญาการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2559บริษัทฯ ภูมิใจที่ไดรับรางวัลองคกรที่มีผลงานดานความรับผิดชอบตอสังคมดีเดนจากหอการคาอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce’s CSR Excellence Recognition Award) ที่มอบใหกับโครงการรวมสรางชุมชนสีเขียว จากการปลูกกลาปาชายเลนถึง 25,000 ตนในชวงระยะเวลา 10 ป นอกจากนี้ ลากูนา ภูเก็ต ยังไดรับรางวัลพันธมิตรเชิงสรางสรรค ไทย-สหรัฐอเมริกา (Thai-US Creative Partnership) รวมทั้งรางวัลพิเศษจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย (Ambassador’s Award) จากผลงานดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและการมีสวนรวมที่โดดเดนของบริษัทฯ ในการพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

  สหกรณออมทรัพยพนักงาน ลากูนา ภูเก็ต ไดรับรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติ ประจําป 2559 จากรองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต สหกรณแหงนี้เปนโครงการสําคัญที่ชวยใหเราสามารถรักษาบุคลากรคุณภาพดวยการรังสรรคสภาพแวดลอมการทํางานที่สนับสนุนบุคลากรใหมีอิสรภาพทางการเงินมากกวาเดิม

  ลากูนา ภูเก็ต เปดดําเนินการครั้งแรกเมื่อป 2530 ดวยการเปดโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต (เดิมชื่อ โรงแรมดุสิต ลากูนา รีสอรท) ในป 2560 นี้ ลากูนา ภูเก็ต จะฉลองครบรอบการเปดดําเนินการครบ 30 ป โดยบริษัทฯ ไดวางแผนจัดงานตางๆ เพื่อรําลึกถึงโอกาสอันควรคาแกการเฉลิมฉลองนี้

  ในขณะที่บริษัทฯ เตรียมเฉลิมฉลองการครบรอบครั้งสําคัญ ฝายจัดการตระหนักดีถึงสถานการณดานเศรษฐกิจในป 2560 ที่ยังมีความไมแนนอน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะมุงเนนเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลงบดุลใหมีความมั่นคงเพื่อเตรียมตัวใหพรอมหากธุรกิจหรือสถานการณการเงินของโลกเกิดพลิกผัน

  2 รายงานประจําป 2559

  นายโฮ กวงปง

  ประธานกรรมการบริษัทฯ

 • ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

  อัตราสวนทางการเงิน

  * เมื่อวันที่10 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.12 บาทและ ณ วันที่พิมพรายงานนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเสนอใหจายเงินปนผลประจําปอีก ในอัตราหุนละ 0.26 บาท แตอยูระหวางรอการอนุมัติโดย ที่ประชุมผูถือหุน

  2559

  2559

  2558

  2558

  2557

  2557

  สินทรัพยรวม 20,725 20,091 18,714 หนี้สินรวม 8,040 8,416 7,306 สวนของผูถือหุนรวม 12,685 11,675 11,408 รายไดจากกิจการโรงแรม 3,484 3,109 3,085 รายไดจากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 1,306 2,348 804 รายไดรวม 5,342 5,658 4,050 กําไรจากการดําเนินงาน 751 527 228 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (49) (45) (36) คาใชจายทางการเงิน (190) (166) (162) คาใชจายภาษีเงินได (133) (139) (9) สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (2) (1) (3) กําไรสําหรับป 377 176 18

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.50 0.51 0.26 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 8.11 11.20 8.98 อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 3.56 5.23 7.70 อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 7.12 3.10 0.45 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 3.12 1.52 0.16 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%) 1.89 0.90 0.10 กําไรตอหุน (บาท) 2.28 1.05 0.11 เงินปนผลตอหุน (บาท) 0.38* 0.36 0.125 มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุน (บาท) 76.10 70.04 68.44 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 166,682,701 166,682,701 166,682,701

  (หนวย : ลานบาท)

  ขอมูลจากงบการเงินรวม

  ขอมูลจากงบการเงินรวม

  ขอมูลทางการเงินที่สําคัญและอัตราสวนทางการเงิน

  บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 3

 • ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ

  บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) กอตั้งในป 2526 ไดซื้อที่ดินขนาดใหญ ซึ่งเดิมเปนที่ตั้งเหมืองดีบุกรางแหงหนึ่งบนหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยตอมาไดมีการพัฒนาเปนโรงแรม ลากูนา ภูเก็ต ในรูปแบบรีสอรทพักตากอากาศครบวงจร

  ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย (กลุมบริษัทฯ) คือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย นอกจากนี้ บริษัทยอยยังประกอบธุรกิจสนามกอลฟ ธุรกิจรานขายสินคา ธุรกิจใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงานและรีสอรท และธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ

  เหตุการณสําคัญ

  2530 โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต (เดิมชื่อ โรงแรมดุสิต ลากูนา รีสอรท) เริ่มเปดดําเนินการ 2534 โรงแรมลากูนา บีช รีสอรท เริ่มเปดดําเนินการ2535 โรงแรมเชอราตัน แกรนด ลากูนา ภูเก็ต และ ลากูนา ภูเก็ต กอลฟ คลับ เริ่มเปดดําเนินการ2536 บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเริ่มดําเนินงานกิจการขายอสังหาริมทรัพยโดยเริ่มดวยการขาย หองชุดคอนโดมิเนียม อัลลามันดา2538 โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ซึ่งเปนโรงแรมแหงแรกของ บันยัน ทรี รีสอรท เริ่มเปดดําเนินการอยางเปนทางการ2541 ลากูนา ฮอลิเดย คลับ เริ่มเปดดําเนินการ2545 กลุมบริษัทฯ ซื้อที่ดินที่อยูติดกับ ลากูนา ภูเก็ต อีกหนึ่งผืนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการตอไปในอนาคต2548 กลุมบริษัทฯ ไดซื้อบริษัท ไทยวาพลาซา จํากัด ซึ่งเปนเจาของโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ และอาคารสํานักงาน 2549 โรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มเปดดําเนินการ และโรงแรมลากูนา ฮอลิเดย คลับ ภูเก็ต รีสอรท เริ่มเปด ดําเนินการภายใตธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ2551 กลุมบริษัทฯ ทําสัญญาซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณที่ติดกับ ลากูนา ภูเก็ต เพื่อการพัฒนาในอนาคต2552 กลุมบริษัทฯ ลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชนา โฮสปทัลลิตี้ ซึ่งกําลังดําเนินการพัฒนารีสอรทแบบครบวงจรในเมืองเว ประเทศ เวียดนาม โรงแรมเอาทริกเกอร ลากูนา ภูเก็ต รีสอรท แอนด วิลลา เริ่มเปดดําเนินการในเดือนธันวาคม2553 ขายโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ในเดือนตุลาคม2554 ขายโรงแรมลากูนา บีช รีสอรท ในเดือนพฤษภาคม มีการปดโรงแรมเชอราตัน แกรนด ลากูนา ภูเก็ต ในกลางป 2554 เพื่อทําการปรับปรงโรงแรมครั้งใหญ พรอมกับเปลี่ยนการบริหาร และชื่อเปนโรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต โดยเปดดําเนินการในเดือนธันวาคม2556 ปดปรับปรง ลากูนา ภูเก็ต กอลฟ คลับ ตั้งแตกลางป 2556 ถึงสิ้นป 2557 เพื่อยกระดับสนามกอลฟ กอลฟคลับ และเปดตัวการ บริการรถกอลฟ 2558 เปดตัว ลากูนา ภูเก็ต กอลฟ คลับ อีกครั้งในเดือนมกราคม เปดตัวโรงแรม แคสเซีย ภูเก็ต อยางเปนทางการในเดือนตุลาคม2559 เปดตัว อังสนา เวเคชั่น คลับ ในเดือนมกราคม เปลี่ยนการบริหารโรงแรมเอาทริกเกอร ลากูนา ภูเก็ต รีสอรท แอนด วิลลา เปน อังสนา วิลลา รีสอรท ภูเก็ต ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมอีกรอยละ 1.25 ในบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

  การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  4 รายงานประจําป 2559

 • บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 5

  บันยัน ทรี กรงเทพ

 • วิสัยทัศนขององคกร

  เปนผูนําในธุรกิจโรงแรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในระดับนานาชาติ ที่มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคมและทําใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับไดรับความพึงพอใจสูงสุด

  ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ

  บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด (BTH) เปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ดําเนินธุรกิจหลักในการบริหารและพัฒนารีสอรท โรงแรม และสปาระดับหรูภายใตตราสัญลักษณอันเปนสากล ปจจบัน BTH เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ถือหุนรวมกันทั้งทางตรงและทางออมเทากับรอยละ 65.8 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ BTH ยังเปนผูถือหุนรายใหญ (ทั้งทางตรงและทางออม)โดยถือหุนในอัตราเกินกวารอยละ 10 ในบริษัทยอยหลายบริษัท และบริษัทรวมหนึ่งแหงของบริษัทฯ

  บริษัทยอยและบริษัทรวมที่มี BTH ถือหุนรวมอยูดวยนั้นเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย และการขายสินคาที่ระลึกในโรงแรมที่บริหารจัดการโดย BTH ดังนั้น การเขาถือหุนรวมโดย BTH ซึ่งเปนบริษัทที่มีความชํานาญ และประสบการณทั้งในการพัฒนาและบริหารจัดการโรงแรมท่ัวโลกภายใตเครื่องหมายทางการคา “บันยัน ทรี” “อังสนา” “แคสเซีย” และ “ดาวา” และไดรับรางวัลโรงแรมและรีสอรทยอดเย่ียมมากมายจะสงผลใหบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวไดรับประโยชนจากการใชเคร่ืองหมายการคา ความมีช่ือเสียง และการชวยเหลือในการบริหารจัดการจาก BTH

  พันธกิจขององคกร

  บริษัทฯ มีพันธกิจที่ชัดเจนในการสงเสริมเปาหมายทางธุรกิจและสรางผลตอบแทนสูงสุดใหกับผูถือหุน พันธกิจหลักที่สําคัญของบริษัทฯ คือ การสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบรวมมือและประสานงานกันระหวางธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ เพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคาของโรงแรมสมาชิกสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ และเจาของบานพักทุกทานใน ลากูนา ภูเก็ต ซึ่งเปนพื้นที่การลงทุนที่สําคัญที่สุดของบริษัทฯ และเพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการพึ่งพาการประกอบธุรกิจใน ลากูนา ภูเก็ต แตเพียงแหงเดียวมากเกินไป บริษัทฯ จึงไดขยายการลงทุนออกไปนอกจังหวัดภูเก็ตอยางตอเนื่อง โดยกระจายโครงการลงทุนไปในพื้นที่สวนอื่นๆ ของประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน อีกทั้งการแสวงหาแนวทางวิธีการดําเนินงานในลักษณะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอันเปนสวนสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดในพันธกิจของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสรางความเติบโตอยางตอเนื่องจากการขยายธุรกิจ นวัตกรรม และการครองสวนแบงตลาดสูงสุด

  6 รายงานประจําป 2559

  การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  อังสนา บีชฟรอนท เรสซิเดนซ

 • โรงแรม สถานที่ตั้ง เปดดําเนินการ

  จํานวนหองพักที่กลุม LRH เปนเจาของ

  (ที่ดําเนินงาน)*

  บริหารงานโดยบริษัท (รอยละการถือหุน โดย กลุม LRH)

  โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต

  โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต

  โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ

  โรงแรมอังสนา วิลลา รีสอรท ภูเก็ต โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต

  โรงแรมลากูนา ฮอลิเดย คลับ ภูเก็ต รีสอรท**

  บางเทาภูเก็ต

  บางเทาภูเก็ต

  สาทร กรงเทพฯ

  บางเทาภูเก็ต

  บางเทาภูเก็ต

  บางเทาภูเก็ต

  2538

  2554

  2545

  2552

  2558

  2549

  112 (175)

  328 (402)

  304 (325)

  14 (49)

  49 (229)

  79 (79)

  LBTL(รอยละ 100)

  BGL(รอยละ 100)

  TWPL(รอยละ 100)

  LVL(รอยละ 100)

  PKRD(รอยละ 100)

  LHC(รอยละ 100)

  บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท จํากัด และบริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท (ประเทศไทย) จํากัด

  บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท จํากัด และบริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท (ประเทศไทย) จํากัด

  บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท จํากัด และ บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท (ประเทศไทย) จํากัด

  บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท จํากัด

  บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท จํากัด และบริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท (ประเทศไทย) จํากัด

  บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท (ประเทศไทย) จํากัด

  รูปแบบธุรกิจ

  ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ ประกอบดวยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และธุรกิจสํานักงานใหเชา โดยการลงทุนที่สําคัญ สวนใหญจะอยูภายใตการดําเนินงานและการบริหารรีสอรทแบบครบวงจรของ ลากูนา ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยูบนเกาะภูเก็ต ในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ และโรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

  ธุรกิจโรงแรม

  โรงแรม

  กลุมบริษัทฯ เปนเจาของโรงแรมและรีสอรท 2 แหงในจังหวัดภูเก็ต และอีก 1 แหงในกรงเทพฯ ซึ่งทุกแหงเปนโรงแรมและรีสอรทระดับบนที่มีความหรูหรา กลุมบริษัทฯ ยังมีสิทธิ์ในการเปนเจาของโรงแรมอื่นอีก 2 แหง ใน ลากูนา ภูเก็ต ซึ่งดําเนินการใหบริการในรูปแบบของโรงแรมและโรงแรมซ่ึงใหบริการสําหรับธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ โรงแรมแตละแหงใหบริการดานหองพักที่มีความหลากหลาย ซึ่งเพียบพรอมไปดวยบาร หองอาหาร สระวายน้ํา ฟตเนส หองประชุมสัมมนา บิสซิเนส เซ็นเตอร และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย

  กลุมบริษัทฯ เปนเจาของหองพักโดยสวนใหญในแตละโรงแรม โดยหองพักบางสวนมีผูลงทุนในอสังหาริมทรัพยของบริษัทเปนเจาของ โดยผูลงทุนเหลาน้ันไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการเขารวมกับโครงการบริหารจัดการของโรงแรมซ่ึงเปนการใหเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือนําไปใหแขกของโรงแรมเขาพักอาศัย และมีหองพักบางสวนที่ขายในรูปแบบการเปนสมาชิกของฮอลิเดยคลับ

  * จํานวนหองพักที่แสดงในวงเล็บ ไดรวมจํานวนหองพักที่พัฒนาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการขายซ่ึงกลุมบริษัทฯ เปนเจาของ และจํานวนหองพักที่ไดขายไปแลวในรูปแบบอสังหาริมทรัพย หรือในรูปแบบสมาชิกฮอลิเดยคลับ** อยูภายใตธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ ตามการจัดประเภททางบัญชี

  การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 7

 • กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม

  ลากูนา ภูเก็ต ดําเนินการภายใตแนวคิดรีสอรทแบบครบวงจร จึงมีการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกนานัปการเพื่อสนับสนุนแนวคิดการดําเนินธุรกิจดังกลาว โดยกลุมบริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรมเอง ดังนี้

  กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม

  เปดดําเนินการ

  บริษัท (รอยละการถือหุนโดย กลุม LRH)

  ประเภทธุรกิจ / สิ่งอํานวยความสะดวก

  ลากูนา เซอรวิส

  คาแนล วิลเลจ

  เควสท

  บันยัน ทรี แกลเลอรี่ และ อังสนา แกลเลอรี่

  อังสนา เวดดิ้ง เชเปล (โบสถสําหรับประกอบพิธีวิวาห)

  ลากูนา ทัวร

  2534

  2537

  2537

  2539

  2548

  2550

  LSC (รอยละ 72.9)

  LRH(รอยละ 100)

  LEL(รอยละ 49)

  BTG (T)(รอยละ 51),

  BTG (S)(รอยละ 51),

  LBTG(รอยละ 51)

  BGL(รอยละ 100)

  LEL(รอยละ 49)

  ใหบริการที่สําคัญแกโรงแรม ไดแก การบริการซักรีด การใหบริการน้ําประปาการรับสงระหวางโรงแรม การจัดสวน การบํารงรักษาพื้นที่สวนกลาง ใหบริการเต็นทและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานีจายน้ํามัน การรับสงพนักงาน รวมถึงการทําการตลาดสวนกลางและบริการสวนกลางอื่นๆ สําหรับโรงแรมใน ลากูนา ภูเก็ตและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน

  เปนศูนยการคาทันสมัย ตั้งบนเนื้อที่ 10 ไร ภายใน ลากูนา ภูเก็ต

  เปนศูนยฝกอบรมซ่ึงมีหลักสูตรตางๆ ท่ีออกแบบใหตรงกับความตองการ และเปาหมายของแตละบริษัท นอกจากนี้ เควสทยังมีกิจกรรมสันทนาการสําหรับเด็กและแขกผูเขาพักในโรงแรม

  เปนรานคาปลีกท่ีเนนการจําหนายสินคา ศิลปะ หัตถกรรมพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑสปามีรานคาที่ดําเนินงานหรือบริหารงานภายใตบริษัทเหลานี้มากมายหลายแหงทั่วโลก โดย 6 แหงตั้งอยูใน ลากูนา ภูเก็ต

  เปนโบสถสําหรับประกอบพิธีวิวาหในโรงแรมแหงแรกของประเทศไทย นําเสนอแพ็กเก็จแตงงานท่ีมีบริการหลากหลายและมีกลุมลูกคาเปาหมายคือคูแตงงานท่ีมีฐานะ

  เร่ิมดําเนินการจากการคัดสรรผูใหบริการนําเท่ียวจากภายนอกเพ่ือใหบริการแกแขกของ ลากูนา ภูเก็ต โดยในกลางป 2551 ลากูนา ทัวร ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุมบริษัทฯ ไดเริ่มเสนอทัวรลองเรือและทัวรในเมืองรวมถึงทัวรลองเรือสําราญแกแขกของโรงแรมเอง

  การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  อังสนา บีชฟรอนท เรสซิเดนซ

  8 รายงานประจําป 2559

 • ลากูนา พารค

  บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 9

 • การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  ธุรกิจกอลฟ

  ลากูนา กอลฟ ภูเก็ต

  ลากูนา กอลฟ ภูเก็ต เปนสนามกอลฟขนาด 18 หลุม 71 พาร ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ตั้งอยูภายใน ลากูนา ภูเก็ต ซึ่งเปนรีสอรทที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยที่ผูเลนจะไดใชความสามารถอยางเต็มที่บนสนามกอลฟที่ถูกออกแบบอยางดีและใหประสบการณในการเลนกอลฟที่สมบูรณแบบลากูนากอลฟ ภูเก็ต นําเสนอทางเลือกสําหรับการสมัครสมาชิกรายป 5 ป และ 10 ป พรอมทั้งไดรับสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก

  ลากูนา กอลฟ บินตัน

  ลากูนา กอลฟ บินตัน เปนสนามกอลฟขนาด 18 หลุม 72 พาร ตั้งอยูภายใน ลากูนา บินตัน ซึ่งออกแบบโดย เกร็ก นอรแมน ในป 2559 ลากูนากอลฟไดเชาสนามกอลฟและทําการปรับปรงใหม และยังเปดรับสมาชิกกอลฟที่มีอยูในทองถิ่นดวย

  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

  ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย

  ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพยโดยเสนอขายบานพักและอสังหาริมทรัพยเพื่อการพักผอน ไดแก อพารทเมนท บานพักแบบกึ่งบานเดี่ยวและแบบบานเดี่ยว รวมทั้งแบบเรสซิเดนซ เชน บานพักบันยัน ทรี เรสซิเดนซ ซึ่งตั้งอยูภายในบริเวณรีสอรทหรือภายในบริเวณโรงแรม นักลงทุนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยของลากูนา สามารถเลือกรับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการเขารวมกับโครงการบริหารจัดการของโรงแรมโดยการใหเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อนําไปใหแขกของโรงแรมเขาพักอาศัย สําหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยปจจบันที่เปดขายมีดังนี้

  ธุรกิจกอลฟ

  โครงการ

  เปดดําเนินการ

  สถานที่ตั้ง

  บริษัท (รอยละการถือหุนโดย กลุม LRH)

  ประเภท

  ประเภทธุรกิจ / สิ่งอํานวยความสะดวก

  ราคา(ลานบาท)

  ลากูนา กอลฟ ภูเก็ต

  ลากูนา กอลฟ บินตัน

  อังสนา บีชฟรอนท เรสซิเดนซ ภูเก็ต อพารทเมนท 38-42

  บันยัน ทรี กรงเทพ กรงเทพฯ อพารทเมนท 21-24 บันยัน ทรี ภูเก็ต ภูเก็ต แกรนด เรสซิเดนซ 101-114 บานพักพรอมสระวายน้ําสองสระ 60-65 แคสเซีย ภูเก็ต ภูเก็ต อพารทเมนท 5-10

  ลากูนา พารค ภูเก็ต บานเดี่ยว 15-16 ทาวนโฮม 9-11

  ลากูนา วิลเลจ ภูเก็ต เรสซิเดนซ 37-38 อพารทเมนท 11-25

  2535

  2559

  LGL (รอยละ 100)

  AVCI (รอยละ 100)

  สนามกอลฟ 18 หลุม สไตลรีสอรท

  สนามกอลฟ 18 หลุม สไตลรีสอรท

  กลุมบริษัทฯ ยังเปนเจาของท่ีดินอีกจํานวนมากท้ังภายในและบริเวณใกลเคียงกับ ลากูนา ภูเก็ต ซ่ึงอยูในแผนงานการกอสรางเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อขายในอนาคต

  10 รายงานประจําป 2559

 • บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 11

  บันยัน ทรี ภูเก็ต

 • การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  การบริการโครงการที่พักอาศัย

  ลากูนา พร็อพเพอรตี้ เมเนจเมนท แอนด เอสเตรส เซอรวิส ใหบริการที่สรางความแตกตางจากผูประกอบการอสังหาริมทรัพยรายอื่น โดยไดเริ่มใหบริการเมื่อตนป 2550 เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาที่ซื้ออสังหาริมทรัพยภายใน ลากูนา ภูเก็ต ซึ่งการบริการประกอบดวยการใหบริการดูแลสระวายนํ้า งานชางท่ัวไป การดูแลตกแตงสวนและสภาพภูมิทัศนโดยรอบ การบริการซอมบํารง และการบํารงรักษาพ้ืนท่ีสวนกลาง

  ลากูนา ภูเก็ต เรนทัล

  เปนบริการที่เปดตัวตอนสิ้นป 2557 โดยลากูนา ภูเก็ต เรนทัล ใหบริการเชาบานพักในวันหยุดพักผอนหรือเพื่อเชาระยะยาว ในอสังหาริมทรัพยที่พัฒนาโดยกลุมบริษัทฯ ที่ไมไดอยูภายใตชื่อกลุมโรงแรมใน ลากูนา ภูเก็ต วัตถุประสงคของการบริการนี้เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมแกเจาของอสังหาริมทรัพยใน ลากูนา ภูเก็ต ที่ไมสามารถหาบริการจากผูประกอบการรายอื่นในภูเก็ตได การบริการนี้เปนการใหบริการแบบจดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อเสนอทางเลือกใหเจาของอสังหาริมทรัพยที่ตองการบริการทําความสะอาด ดูแลรักษาที่พัก หรือ บริการเชาที่พัก

  ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ (ฮอลิเดย คลับ)

  ลากูนา ฮอลิเดย คลับ เปดดําเนินงานในป 2541 ดําเนินธุรกิจโดยใหสมาชิกไดรับสิทธิในการพักผอนประจําป ณ รีสอรทดังตอไปนี้ โรงแรมลากูนาฮอลิเดย คลับ ภูเก็ต รีสอรท โรงแรมอัลลามันดา ลากูนา ภูเก็ต โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต โรงแรมลากูนา ฮอลิเดย คลับ ไพรเวท พูลเรสซิเดนซ โรงแรมอังสนา รีสอรท แอนด สปา บินตัน โรงแรมเชียงใหม ทวิน พีคส โรงแรมโบทเฮาส หัวหิน และโรงแรมวิวทะเล เรสซิเดนซ (6) พัทยา ณ สิ้นป 2558 บริษัทฯ ไดหยุดการขายสิทธิ ฮอลิเดย คลับ ใหกับสมาชิกรายใหม โดยสมาชิกฮอลิเดย คลับปจจบันยังคงมีสิทธิเขาพักในรีสอรททุกแหง และไดรับสิทธิพิเศษตามที่สมาชิกจะไดรับเชนเดิม

  ในเดือนมกราคม ป 2559 อังสนา เวเคชั่น คลับ เริ่มดําเนินการขายสิทธิการเขาพักในที่พักตากอากาศในเครืออังสนาและบางสวนในเครือบันยัน ทรี ใหแกสมาชิกซึ่งมีระยะเวลา 25 ป ภายใตระบบการแลกคะแนน (point-based membership) ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยผูบริหารจัดการดูแลที่เปนอิสระ (independent trustee) เพื่อรักษาสิทธิและประโยชนตางๆ สําหรับสมาชิก โดยกลุมบริษัทฯ เปนผูใหบริการดานการขายและการตลาดเทานั้น

  กิจการใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน

  อาคารไทยวา 1 เปนอาคาร 24 ชั้น สรางดวยหินแกรนิต ตั้งอยูบนถนนสาทรใตและเปนหนึ่งในสํานักงานแหงแรกๆ ในกรงเทพฯ ที่สรางขึ้นในรูปแบบคอนโดมิเนียม ทั้งอาคารมีพื้นที่ใชสอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร โดยกลุมบริษัทฯ เปนเจาของอยู 15,389 ตารางเมตร อาคารไทยวา 1 เปนอาคารท่ีไดรับการดูแลปรับปรงอยางสมํ่าเสมอทําใหสามารถดํารงความเปนอาคารสํานักงานช้ันนําไดตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมา

  ในป 2556 กลุมบริษัทฯ ไดดําเนินการปรับปรงบริเวณลอบบี้ของอาคาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับอาคารสํานักงานใหมๆ ในบริเวณใกลเคียงที่เพิ่งเปดดําเนินงาน

  การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรีสอรทในตางประเทศ

  โรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง เปดดําเนินการในป 2549 เปนบริษัทที่กอตั้งรวมกันในสาธารณรัฐประชาชนจีนระหวางบริษัท ลากูนา บันยัน ทรี จํากัด (LBTL) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด (BTH) โดยภายในรีสอรทประกอบดวยบานพักหรูหรา 125 หลัง หองอาหาร บาร สปาคอมเพล็กซ รานจําหนายสินคาหัตถกรรมและของที่ระลึก (Gallery shop) โรงยิม และบริการนําเที่ยว (Treks and Tours)

  กลุมบริษัทฯ ยังไดมีการลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชนา โฮลปทัลลิตี้ ซึ่งพัฒนารีสอรทแบบครบวงจรในลากูนา ลังโก ในประเทศเวียดนาม

  12 รายงานประจําป 2559

 • นอกจากนั้น กลุมบริษัทฯ มีการลงทุนอื่นๆ ในตางประเทศ โดยผานบริษัท ทรอปคอล รีสอรท จํากัด (TRL) และบริษัท ไบเบซ อินเวสเมนท จํากัด (BI) ซึ่งลงทุนในโรงแรมหรูหราหลายแหงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค

  การพัฒนาที่เกิดขึ้นในป 2559

  ในเดือนมกราคม ป 2559 ผูบริหารจัดการดูแลที่เปนอิสระไดแตงตั้งใหกลุมบริษัทฯ เปนผูทําการตลาดและจัดใหมีการเปดตัวอังสนา เวเคชั่น คลับซึง่ดําเนนิการขายสทิธิการเขาพักในท่ีพกัตากอากาศใหแกสมาชิกโดยใหสทิธิการเขาพักในบานพักตากอากาศ ทัง้แบบหนึง่และสองหองนอนในเครอือังสนาหลากหลายแหงทั่วโลก รวมถึงใหสิทธิการเขาพักในอังสนา รีสอรท แคสเซีย รีสอรท และบันยัน ทรี รีสอรท

  สําหรับโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ ยังคงมุงมั่นที่จะใหบริการที่เปนเลิศแกแขกของโรงแรม โดยในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา โรงแรมไดเปดตัวบารซึ่งใหบริการเมนูทานเลนและค็อกเทล “เวอรติโก ทู” (Vertigo TOO) บารนองใหมของหองอาหาร “เวอรติโก” ซึ่งเปนหองอาหารบนช้ันดาดฟาและบารกลางแจงที่มีชื่อเสียงของโรงแรม

  ในเดือนสิงหาคม 2559 มีการเปล่ียนการบริหารโรงแรมเอาทริกเกอร ลากูนา ภูเก็ต รีสอรท แอนด วิลลา และเปดดําเนินการภายใตชื่อ โรงแรมอังสนา วิลลา รีสอรท ภูเก็ต โดยถือวาลูกคาเปนสวนหนึ่งของครอบครัวอังสนา แขกของโรงแรมอังสนา วิลลา รีสอรท ภูเก็ต สามารถเขาถึงและเพลิดเพลินกับสิ่งอํานวยความสะดวกสบายตางๆ ของโรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต เชน สระวายน้ํา ซานา บีช คลับ อังสนาสปา ซึ่งเปนสปาที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ และหองอาหารตางๆ เชน โบเดกา แอนด กริลล บานทะเล และเดอะพูลไซด ซึ่งการเดินทางระหวางโรงแรมท้ัง 2 แหง มีบริการรถรับสงฟรีสําหรับแขกของโรงแรม

  จากประสบการณในธุรกิจกอลฟของบริษัทฯ และจากที่ ลากูนา กอลฟ ภูเก็ต ไดรับการโหวตใหเปน “สนามกอลฟที่ดีที่สุดในประเทศไทย” โดย World Golf Awards ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ไดเชา ลากูนา กอลฟ บินตัน ในป 2559 และเปดใหบริการอีกครั้งในเดือนกรกฏาคมหลังจากที่ไดปดปรับปรงครั้งใหญ

  ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไดซื้อหุนของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (TWPC) เพิ่มเติมอีกจํานวน 11,020,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 1.25 ของหุนทั้งหมด ผานการซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ทําใหปจจบัน บริษัทฯ ถือหุนสามัญใน TWPC ทั้งสิ้น 88,347,051 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 10.03 ของจํานวนหุนท่ีออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ TWPC

  โครงการในอนาคต

  กลุมบรษิทัฯ เชือ่มัน่วาในระยะกลางจนถงึระยะยาวยงัมโีอกาสในการเพิม่ผลกาํไรและขยายเพิม่เตมิสาํหรบัสิง่อาํนวยความสะดวกทีม่อียูในปจจบนัโดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อพบวาความตองการทั้งในแงของปริมาณหองพักและที่อยูอาศัยไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในจังหวัดภูเก็ตและกรงเทพฯ

  โดยนับจากน้ี กลุมบริษัทฯ จะมุงเนนกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเห็นผลเติบโตรวดเร็ว ซ่ึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองสรางยอดขายอสังหาริมทรัพยอยางตอเนื่องเพื่อใหกลุมบริษัทฯ สามารถดํารงยอดขายเฉลี่ยตอปในระดับสูง เพื่อการเจริญเติบโตของรายไดอยางยั่งยืน อีกทั้งกลุมบริษัทฯยังเสาะแสวงหาโอกาสที่จะกระจายการลงทุนนอกเหนือไปจากจังหวัดภูเก็ต โดยเล็งเห็นโอกาสการลงทุนในพื้นที่อื่นในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

  โรงแรม

  กลุมบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดํารงไวซึ่งภาพลักษณชื่อเสียงของการเปนโรงแรมชั้นนําที่มีความหรูหรา จึงมีการปรับปรงและตกแตงทั้งในสวนหองพัก และพื้นที่การบริการสวนกลางใหมตามกําหนดเวลาที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ

  การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 13

 • ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย

  กลุมบริษัทฯ ดําเนินกลยุทธอยางตอเนื่องที่จะปลดลอคมูลคาที่ดินวางเปลาของกลุมบริษัทฯ โดยดําเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ ซึ่งรองรับผูซื้ออสังหาริมทรัพยทั้งเพื่อการอยูอาศัยและเพื่อการพักผอน เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กลุมบริษัทฯ จึงใชกลยุทธนําเสนออสังหาริมทรัพยในราคาเขาถึงไดงาย (ราคาตํ่ากวา 10 ลานบาท) อยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองลูกคาโดยเฉพาะอยางย่ิงตลาดลูกคาเอเชียชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้น อาทิเชน โครงการ แคสเซีย ภูเก็ต (โรงแรมในเครือโรงแรมบันยัน ทรี ที่บริหารงานแบบกึ่งโรงแรมกึ่งเซอรวิสอพารทเมนท)และโครงการ ลากูนา พารค (ทาวนโฮม และบานเดี่ยว) กลุมบริษัทฯ คาดหวังวา โครงการ แคสเซีย ภูเก็ต และโครงการ ลากูนา พารค จะสรางยอดขายจํานวนมาก อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นความตองการอสังหาริมทรัพยระดับไฮเอนด ภายใตแบรนดโรงแรม จึงไดเปดตัวโครงการบันยัน ทรี แกรนด เรสซิเดนซ ในป 2557 และ โครงการใหม อังสนา บีชฟรอนท ในเดือนธันวาคม 2559 เพื่อรองรับตลาดลูกคาเฉพาะกลุม

  กิจการที่เนื่องกับธุรกิจโรงแรม

  เพื่อตอยอดจดแข็งของ ลากูนา ภูเก็ต ในการเปนสุดยอดรีสอรทครบวงจรในภูมิภาคเอเซีย กลุมบริษัทฯ จะยังคงเสาะหาวิธีการเพื่อใหผูมาใชบริการไดสัมผัสประสบการณใหมๆ โดยการพัฒนาและเพิ่มกิจกรรมสันทนาการ กีฬา กิจกรรมวันหยุดพักผอนใน ลากูนา ภูเก็ต

  ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ (ฮอลิเดย คลับ)

  “อังสนา เวเคชั่น คลับ” ไดมีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อใหสอดคลองกับการแขงขันท่ีสูงขึ้นซึ่งมีความแตกตางจากผลิตภัณฑกอนหนา คือ การนําระบบการแลกคะแนนมาใชในการแลกสิทธิสําหรับการเขาพัก ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยผูจัดการดูแลหองพักที่เปนอิสระจากบริษัทฯ(independent trustee) นอกจากนี้ สมาชิกยังมีสิทธิการเขาพักในเครือบันยัน ทรี ที่มีอยูหลากหลายแหง โดยกลุมบริษัทฯ เปนเพียงผูใหบริการดานการขายและการตลาดเทานั้น

  ธุรกิจกอลฟ

  สนามกอลฟของทั้ง ลากูนา กอลฟ ภูเก็ต และ ลากูนา กอลฟ บินตัน ไดทําการปรับปรงและออกแบบใหตรงกับความตองการของลูกคา ผูมาใชบริการจะไดพบกับความสนุกสนานและประสบการณที่ทาทายความสามารถที่ไมซ้ําใคร บนสนามกอลฟที่ถูกออกแบบอยางดีสําหรับผูที่ชื่นชอบการเลนกอลฟ กลุมบริษัทฯ จะยังคงมุงมั่นหาสิ่งที่เหมาะสมสําหรับนักกอลฟตอไป

  การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  14 รายงานประจําป 2559

 • บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 15

  แคสเซีย ภูเก็ต

 • การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  รางวัล

  โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล ดังนี้

  • หองอาหารยอดเย่ียมประจําป 2559 เลือกโดยผูอาน นิตยสารไทยแลนดแทตเลอร• “ซานาบีชคลับ” รางวัลหองอาหารยอดเย่ียมประจําป 2559 ทริป แอดไวเซอร • “โบเดกา แอนด กริล” รางวัลหองอาหารยอดเย่ียมประจําป 2559 ทริป แอดไวเซอร • รีสอรทหรู แหงป (จังหวัดภูเก็ต) ลักชัวรี่ทราเวลไกดอวอรด ประจําป 2559• 10 สุดยอดรีสอรทสําหรับครอบครัว ประจําป 2559 นิตยสารฮอลิเดยวิธคิดส• รางวัลโรงแรมยอดเย่ียมประจําป 2559 ทริป แอดไวเซอร• รางวัลหนึ่งใน 25 โรงแรมยอดนิยมในเอเชียสําหรับการจัดประชุม สมารท ทราเวล เอเชีย 2559

  โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล ดังนี้

  • ใบรับรองสถานเลี้ยงเด็กดีเดน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)• โรงแรมยอดเย่ียมที่ฟอรบสแนะนํา ประจําป 2559 ฟอรบส ทราเวล ไกด• รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 โรงแรมทีดีที่สุดในกรงเทพฯ ประจําป 2559 นิตยสารเดสตินเอเชี่ยน รีเดอรสชอยส อวอรด• รางวัลยอดเยี่ยมประเภทโรงแรมสปา นิตยสารคองเด นาสต ทราเวลเลอร ประจําป 2559 • รางวัลสุดยอดสถานที่ฮันนีมูน ประเภทโรงแรมในเมืองที่ดีที่สุด ในราคาไมเกิน 350 เหรียญสหรัฐฯ นิตยสารไบรด• รางวัลรีวิวเรตติ้งดีเดน 4.6/5 ที่โหวตโดยนักทองเที่ยว โฮเทลดอทคอม• 10 สุดยอดโรงแรม พีเพิล ชอยส อวอรด ไทยแลนด โหวตโดยนักทองเที่ยวชาวจีน ประจําป 2559• รางวัลโรงแรมยอดเย่ียมอันดับหนึ่ง พีเพิล ชอยส อวอรด ไทยแลนด โหวตโดยนักทองเที่ยวชาวจีน ประจําป 2559• โรงแรมท่ีมียอดขายมากที่สุด อันดับ 5 ป 2558 เอ็กซพีเดีย แอนนวล พารทเนอร อวอรด ประจําป 2559• รางวัลยอดเยี่ยม 4.6/5.0 ประเภทขวัญใจนักทองเที่ยว โฮเทลดอทคอม

  • รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 10 โรงแรมท่ีดีที่สุดในเอเชีย และ อนุทวีปอินเดีย นิตยสารคองเด นาสต ทราเวลเลอร ประจําป 2559• รางวัลชนะเลิศโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ดีที่สุด ฮอสพิทาลิตี้เอเชียแพลตตินั่มอวอรด ซีรี่ยสอวอรด ประจําป 2559-2561• รางวัลชนะเลิศโรงแรมประจําป ฮอสพิทาลิตี้เอเชียแพลตตินั่มอวอรด ซีรี่ยสอวอรด ประจําป 2559-2561• รางวัลบริการยอดเย่ียม (ที่พัก) ฮอสพิทาลิตี้เอเชียแพลตตินั่มอวอรด ซีรี่ยสอวอรด ประจําป 2559-2561• รางวัลโรงแรมสีเขียวประจําป 2559 ระดับทองคํา กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม • หองอาหารเวอรติโก และ มูนบาร รูฟทอปบาร 50 อันดับแรกที่ นิตยสารโลนล่ีแพลเน็ตแนะนํา นิตยสารโลนล่ีแพลเน็ต • หองอาหารเวอรติโก - หองอาหารยอดเย่ียมแหงป ฮอสพิทาลิตี้เอเชียแพลตตินั่มอวอรด ซีรี่ยสอวอรด ประจําป 2559-2561• หองอาหารเวอรติโก - หองอาหารท่ีดีที่สุดยามค่ําคืน ฮอสพิทาลิตี้เอเชียแพลตตินั่มอวอรด ซีรี่ยสอวอรด ประจําป 2559-2561• หองอาหารเวอรติโก - หองอาหารท่ีดีที่สุด โหวตโดยสมาชิกวงใน ประจําป 2559-2560• เวอรติโก และ มูนบาร - สุดยอดวิวรูฟท็อปในโรงแรมหรู เวิลดลัคชูรี่โฮเท็ลอวอรด ประจําป 2559• เวอรติโกทู - สุดยอดบารที่วิวที่ดีที่สุดในโลก ฟอรบสดอทคอม• หองอาหารแซฟฟรอน - รางวัลชนะเลิศอาหารเอเชีย ฮอสพิทาลิตี้เอเชียแพลตตินั่มอวอรด ซีรี่ยสอวอรด ประจําป 2559-2561• หองอาหารแซฟฟรอน - หองอาหารยอดเย่ียมแหงป ฮอสพิทาลิตี้เอเชียแพลตตินั่มอวอรด ซีรี่ยสอวอรด ประจําป 2559-2561• หองอาหารรมไทร - หองอาหารแคชชวลและออลเดยไดนนิ่ง ที่ดีที่สุด ฮอสพิทาลิตี้เอเชียแพลตตินั่มอวอรด ซีรี่ยสอวอรด ประจําป 2559-2561

  โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล ดังนี้

  • รางวัลโรงแรมสนามกอลฟที่ดีที่สุดในประเทศไทย เวิลด กอลฟ อวอรด ประจําป 2559• รางวัลประเภทโรงแรมท่ีดีที่สุดในภูเก็ต นิตยสารเดสตินเอเชียน ประจําป 2559

  16 รายงานประจําป 2559

 • การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  • รางวัลประเภทโรงแรมสปาท่ีดีที่สุด สมารททราเวลเอเชียดอทคอม ประจําป 2559• รางวัลโรงแรมท่ีดีที่สุดในเอเชีย (อันดับ 31) นิตยสารคองเด นาสต ทราเวลเลอร ประจําป 2559• รางวัลสปาตางประเทศที่ดีที่สุดในเอเชีย อันดับ 9 นิตยสารคองเด นาสต ทราเวลเลอร ประจําป 2559

  บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล ดังนี้

  • รางวัล “องคกรที่มีผลงานดานความรับผิดชอบตอสังคมดีเดน ประจําป 2559” โดยหอการคาอเมริกันในประเทศไทย• รางวัล “พันธมิตรเชิงสรางสรรค ไทย-สหรัฐฯ” หอการคาอเมริกันในประเทศไทย • รางวัลเอกอัคราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย หอการคาอเมริกันในประเทศไทย• ลากูนา ภูเก็ต ไตรกีฬา รับรางวัล “งานกีฬาสมัครเลนยอดเยี่ยม แหงปในประเทศไทย” (เหรียญทองแดง) เวทีรางวัลอุตสาหกรรมกีฬาแหงเอเชีย (SPIA Asia) ประจําป 2559 • รางวัล “ผูใหการสนับสนุนดีเดนดานการทองเที่ยวเชิงกีฬา แกจังหวัดภูเก็ต” งานประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดภูเก็ต ประจําป 2559

  ลากูนา ภูเก็ต กอลฟ คลับ ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล ดังนี้

  • รางวัลสุดยอดธุรกิจแหงเอเชียแปซิฟก เอเชียน กอลฟ อวอรด 2559• รางวัล 10 อันดับสนามท่ีมีการบํารงรักษายอดเยี่ยมแหงภูมิภาค เอเชียแปซิฟก อันดับ 6 เอเชียน กอลฟ อวอรด 2559• รางวัล 10 อันดับสนามกอลฟที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทย อันดับ 7 เอเชียน กอลฟ อวอรด 2559• สุดยอดสนามกอลฟที่ดีที่สุดของเอเชีย งานประกาศรางวัล เวิรล กอลฟ อวอรด 2559• สุดยอดสนามกอลฟที่ดีที่สุดในประเทศไทย (ติดตอกัน 2 ป) เวิรล กอลฟ อวอรด 2559

  บันยัน ทรี สปา ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล ดังนี้

  • หอเกียรติยศแหงการทองเที่ยว - รางวัลผูดําเนินการสปาท่ีดีที่สุด (ติดตอกัน 2 ป ในหอเกียรติยศ) ทราเวล เทรด กาเซ็ตต (ทีทีจี) ทราเวล อวอรด ครั้งที่ 27 ประจําป 2559

  • รางวัลผูดําเนินการสปาท่ีดีที่สุด ไชนา โฮเท็ล อินดัสทรี โกลเดน ฮอรส อวอรด ครั้งที่ 16 ประจําป 2559 • รางวัลสปาที่ดีที่สุด (ติดตอกัน 4 ป) เดสตินเอเชี่ยน รีดเดอรส ชอยส อวอรด ครั้งที่ 11 ประจําป 2559 • รางวัลสุดยอดผูดําเนินการสปาท่ีดีที่สุดแหงป (ติดตอกัน 10 ป) ฮูรน เบส ออฟ เดอะ เบส อวอรด ประจําป 2559• รางวัลผูดําเนินการสปาท่ีดีที่สุด (ติดตอกัน 4 ป) รางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยเซี่ยงไฮ มอรนิ่งโพส ประจําป 2559 • รางวัลท็อป 10 สปา ที่ไดรับการโหวตจากนักทองเที่ยวชาวจีน พีเพิล ชอยส อวอรด ไทยแลนด ประจําป 2559 โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย• รางวัลผูประกอบการธุรกิจสป�