Click here to load reader

45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 37

  • View
    2.155

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 37

Text of 45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 37

  • 1. M thi 2673008 3008

2. N S 37 45 N THI I HC 2012 Cu 9. Trong mch in trn, cun dy ban u cha c li st, n sng bnh thng. Hi sau khi lun li st vo cun dy, th: A n sng ln v s ch vn k khng i . B n ti i. S ch ca vn k tng . C n ti i, s ch ca vn k khng i .D n sng hn ln v s ch vn k gim i. Cu 10. Mt mch dao ng in t LC gm t in c in dung C v cun dy thun cm c t cm L. Bitdy dn c in tr thun khng ng k v trong mch c dao ng in t ring. Gi Q0 , U0 ln lt l3008in tch cc i v hiu in th cc i ca t in, I0 l cng dng in cc i trong mch. Biuthc no sau y khng phi l biu thc tnh nng lng in t trong mch ? Q0 2 Q0 4Q0 2 Q0 3A =W . B =W.C =W . D =W .3L 4L 2L 3LCu 11. Mt si dy n hi cng ngang, ang c sng dng n nh. Trn dy, M l 1 im bng dao ng vi bin 4cm. Cn N gn M nht, cch M 5cm, dao ng vi bin 2 3cm. Bit khong thi gian lin tip M v N c cng li l 0.02s. Tc truyn sng l: trn dy A m/s. 22 B m/s.33 m/s.C 1,5 m/s. D 15Cu 12. Mt hp kn cha cun dy thun cm hoc t in mc ni tip vi in tr R = 20 vo mng in xoaychiu c tn s f = 50Hz th dng in trong mch sm pha so vi hiu in th hai u an mch.3 t cm L cua cun dy hoc din dung C ca t hp kn l? trong 12 F .22 5 = 3.10 A C = 7.10 F . B C = 12.10 F . C C = 9.10 F .D CCu 13. Mt ngun phng x anpha c phng x l 2, 5.1018 Bq. Chu k bn r cht ny rt ln. sau thi gian 6022 s th tch kh Hethu c iu kin tiu chun bao nhiu: lA6.02 . B 0.28 . C 0.337 . D 0.56 .Cu 14. Theo thuyt Big Bang,cc nguyn t u tin xut hin thi imA triu nm. 3B nm . 300 000 nm . C 300 pht .D 3Cu 15. C 3 ht c ng nng bng nhau: ht proton, ht nhn teri v ht anpha, cng i vo mt t trng ubn trong t trng. Gi bn knh qu o ca chng ln lt l: RH , RD , R v xem khi lng cc ht ckhi lng bng s khi, n v l u. Gi tr ca cc bn knh sp xp theo th t gim dn l: A HRDR . R B = RDRH .R C DRH = R . R DRRH .D RCu 16. Mt mch dao ng gm mt t in c in dung C = 36pF . V cun dy thun cm c t cm L = 0, 1mH. Ti thi im ban u cng dng in qua mch c gi tr cc i l I0 = 50mA . Biu thc ca cng dng in trong mch l:12 104 t 12 sin( 10 2 = 12.10 A i 12 + ) (A) . 12 = 3.10 sin( 4 + 6 ) (A) .B i 108 t 108 t C = 5.102 sin( i + ) (A) . D = 2.102 sin(i+ ) (A) . 6 2 23Cu 17. Chiu mt chm tia sng trng song song , hp vo mt bn ca lng knh c gc chit quang A = 60 theophng vung gc vi mt phn gic ca gc chit quang . Chit sut ca lng knh i vi tia l 1, 50 .i vi tia tm l 1, 54 . Ly 10 = 3.104 rad .Trn mn t song song v cch mt phn gic trn mt on l 2m ta thu c gii mu rng bng bao nhiu? A 0,544 mm .B 0,344 mm . C 0,144 mm . D 0,244 mm .Cu 18. Trong dao ng iu ha tn s f ca con lc l xo, khng nh no sau y l ng? f nng bin thin vi tn s f = f . A C nng bin thin iu ha vi tn s f = 2 .B Th C ng nng bin thin iu ha vi tn s f = 2f . B v C u ng.D CuTrang 2/8- M thi 267 3. N S 37 45 N THI I HC 2012Cu 19. Mt mch in xoay chiu gm 1 t in c dung khng ZC = 200 v mt cun dy mc ni tip. Khi t vo on mch trn mt in p xoay chiu lun c biu thc U = 120 2 cos(100t + )V th thy in3p hai u cun dy c gi tr hiu dng l 120 v sm pha so vi in p t vo mch. Cng sut tiu2 th ca cun dy? A W. 72 B W. 22C W. 42 W. D 1323008Cu 20. Tm pht biu sai v laze? hai loi laze chnh l laze kh v laze rng . A C B Laze l mt loi ngun sng mi, c nhng tnh cht khc hn cc ngun sng thng thng, ra i nm 1958 . C Laze hot ng da trn hin tng pht x cm ng c Anh-tanh nghin cu t nm 1991 . D Hin nay laze c mt khp ni trong cuc sng ca chng ta t n gin nh bt ch bng n v kh laze . .Cu 21. Mt vt dao ng iu ha c phng trnh: x = 8cos10t. Xc nh thi im vt i qua v tr x = 4 lnth 2008 theo chiu m k t thi im bt u dao ng? 78934 13245 12043 78 . A 45 . B 30 .C c iu sai.D TtCu 22. Mt sng ngang tn s 100Hz truyn trn mt si dy nm ngang vi vn tc 60m/s. M v N l hai imtrn dy cch nhau 0, 75m v sng truyn theo chiu t M ti N . Chn trc biu din li cho cc im cchiu dng hng ln trn. Ti mt thi im no M c li m v ang chuyn ng i xung. Ti thi im N s c li chiu chuyn ng tng l ? vngAm, i ln. B Dng, i ln. Cm, i xung.D Dng, i xung. Cu 23. Mt con lc n c chiu di l l v khi lng qu nng l m. Bit rng qu nng c tch in qua q v con lc c treo gia hai tm ca mt t phng. Nu cng in trng trong t l E, th chu k ca con lc l: 1 1 A.B . C.D.qE 2E2qEmE 2g 2 + () g2 + ( )g2 + ( ) g2 + () mm m qCu 24. Mch xoay chiu 1 c tr R , t in c in dung C , cun thun cm L1 th c tn s cng hngf1 = 30Hz. Mch 2 gm in tr R , t in c in dung C , cun cm L2 c tn s cng hng f2 = 40Hz . Hi nu mcmch ni tip vi nhau cng hng bng bao ? 2 th tn s nhiu 7Hz. A 24 5Hz. B 24 3Hz.C 12 2Hz.D 24Cu 25. Hai con lc n, dao ng iu ha ti cng mt ni trn Tri t, c nng lng nh nhau. Qu nng cachng c cng khi lng. Chiu di dy treo con lc th nht di gp i chiu di dy treo con lc th hai(l1 = 2l2 ). Quan h v bin gc ca hai con lc l: 1 1 2 2 A 2 . . BC 3 .D 2 .22 1 1Cu 26. Mc 1 ng c c h s cng sut 0, 85 ni tip vi in tr R = 40 . t vo 2 u on mch 1 hiuin th xoay chiu c U hiu dng bng 200V . Cng sut c hc trn ng c bng: 75W . Cng hiu dng ca dng trong mch bng ? 05A. A 0, 75A .B 0, 5A . C 0, 25A.D 0,Cu 27. cho chu ki ca U 235 v U 238 l T1 = 4, 5.109 nm T2 = 7.108 nm. Khi tri t hnh thnh t l v khi lng ca ca U 235 v 238 l 1 : 1 cn hin nay l 1U: 140 . Xc nh tui trit ? A 9 (nm) .B 9 (nm) . C 9 (nm) .D 9 3, 73.10 3, 73.10 3, 73.10 3, 73.10 (nm) .Cu 28. Cho a = 1mmvD = 1m . ngi ta chiu vo 2 khe ng thi hai bc x 1 l 0, 4.103 v 2 . Trn mnngi ta m c b rng L = 2, 4mm c tt c 9 cc i ca 1 v 2 trong c 3 cc i trng nhau ,bit 2 trong s 3 cc i trng 2 u. Gi tri 2 ? 3m . A 0, 4m . B 0, 6m .C 0, 5m . D 0, Trang 3/8- M thi 267 4. N S 3745 N THI I HC 2012Cu 29. Ht nhn phng x A = 210 , Z = 84, PO pht ra tia , c T = 138 ngy. Ban u c mO g(PO ). Tnh t mPs gia mO v khi lng cht X trong mu cht trn sau 4 chu k bn r ( O ) mX 113112 122 102 A. B .C103 .D . 103103 103Cu 30. Mt vt dao ng iu ha c chu k T . Nu chn gc thi gian t = 0 lc vt qua v tr cn bng, th trongna chu k u tin, vn tc ca vt bng khng thi im :3008 T T T 3T = 3 A t = 2 .B t = 4 .C t= 4 . D tCu 31. 3 im A, B, C trn mt nc l ba nh ca 1 tam gic u cnh 9cm. A, B l 2 ngun pht sng gingnhau, sng to ra c bc sng l 0.9cm. im M trn trung trc ca AB dao ng cng pha vi C, gn C nht, cch C1 on d. Gi tr ca d l: A B 1.024 cm.3.012 cm. C23 cm. D 45 cm.Cu 32. Cho hai ngun sng kt hp S1 v S2 cch nhau mt khong a = 5mm v cch u mt mn E mt khongD = 2m . Quan st vn giao thoa trn mn , ngi ta thy khong vn sng th 5 n vn sng trung tml 1, 5mm . Ngi ta t thm mt bn mt song song L c chit sut n = 1, 5 v dy e = 1mm trnng i ca chm tia sng xut pht t S1 n mn. Khi thay bn mt L bng mt bn mt song song Lc cng dy , chit sut n ngi ta thy vn sng trung dch chuyn thm mt on 8cm so vi khi c L. Tnh chit sut n ca L 4A1,40 . B 1,52 . .C 1,6 . D 3Cu 33. Mt vt dao ng iu ho c tn s 2Hz, bin 4cm. mt thi im no vt chuyn ng theo chiu1m qua v tr c li 2cm th sau thi im s vt chuyn ng theo?12 A Chiu m qua v tr c li 2cm . B Chiu m qua v tr cn bng . C Chiu dng qua v tr c li 2cm . D Chiu dng qua v tr cn bng .Cu 34. Mt vt dao ng iu ha vi chu k T , trn mt on thng, gia hai im bin M v N . Chn chiudng t M n N , gc ta ti v tr cn bng O, mc thi gian t = 0 l lc vt i qua trung im I caon M O theo chiu dng. Gia tc ca vt bng khng ln th nht vo thi im: T T T T = 30 . A t = 6 .B t= 2 .C t = 12 . D t0, 5Cu 35. t vo hai u mt qun dy thun cm c t cmH . Mt hiu in th xoay chiu n nh. Khi hiu th tc thi 60 6V th cng dng in tc thi l: 2A v khi hiu in th tc thi c gi in tr 60 2 th cng dng in l: 6 Tn s dng in c gi tr l? A Hz. 180 B Hz.120 Hz. C 60 Hz. D 230Cu 36. Mch in xoay chiu gm mt in tr thun mc ni tip vi t in. in p t vo on mch c gitr hiu dng l 150V , cng chy trong mch c gi tr hiu dng 2A. Hiu in th hiu dng gia hai bn t l 120V . Cng sut tiu th ca on mch? A W. 130 B150 W. C W.120 D W.180Trang 4/8- M thi 267 5. N S 3745 N THI I HC 2012Cu 37. Kim loi lm catt ca mt t bo quang in c gii hn quang in l 0 . Chiu ln lt ti b mt catthai bc x c bc sng 1 = 0, 4m v 2 = 0, 5m th vn tc ban u cc i ca cc lectron bn rakhc nhau 1, 5 ln. Bc sng 0 l ? A 625m . 0,B 225m .0, C 325m . 0, 425m .D 0,Cu 38. Hy xc nh trng thi kch thch cao nht ca nguyn t H trong trng hp ngi ta ch thu c 9 vch quang ph pht x ca t H:nguyn 3008A .O .B N .C M . D LCu 39. t in p xoay chiu c gi tr hiu dng 60V vo hai u on mch R, L, C mc ni tip th cng dng in qua on mch l: i1 = Icos(100t + )A. Nu ngt b t in C th cng dng in qua 4on mch i2 = Icos(100t )A. in p 2 u on mch l: 6 = 2cos(50t 12 ). A u = 60 2cos(100t + 24 ) . B u C = 30 2cos(25t + ). uD = 90 2cos(25t ). u 63Cu 40. Cho mch in gm cun cm v t in. Mc 2 u on mch hiu in th hiu dng 200V , in p vo gia 2 u cun cm v t in ln lt l: 100 3V v 100V . Tm h s cng sut ca mch ? 3 2 5 7 2 . A2 .B 2 . C2 .D II.PHN RING: Th sinh ch c chn lm 1 trong 2 phn (Phn I hoc Phn II). Phn I. Theo chng trnh KHNG phn ban (10 cu, t cu 41 n cu 50):