Click here to load reader

45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 32

  • View
    1.500

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 32

Text of 45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 32

  • 1. M thi 2473008 3008

2. N S 32 45 N THI I HC 2012 Cu 8. Dng chm proton c ng nng 5, 75(M eV ) bn ph cc ht nhn 3 Li7 ang ng yn to ra 2 ht nhn Xging nhau c cng ng nng. Nng lng to ra trong phn ng chuyn ht thnh ng nng ca cc ht tothnh. Cho khi lng cc ht nhn:mX = 4, 0015u; mLi = 7, 0144u; mp = 1, 0073u; 1uc2 = 931(M eV ). Xc nh gc hp bi cc vct vn tc ca hai ht nhn X sau phn ng? A 120 . B 2390 . C 1590 . D 1390 . Cu 9. 1 mu cht phng x, chu bn r l T . sau bao lu b phn r chim 600% so vi s ht cn li ? ks ht3008A .TB .2T3T C . . D 4TCu 10. Mch xoay chiu c f = 50Hz gm cun cm L c (r = 100) ni tip vi t C. thay i in dung thykhi C = C1 v C = 2C1 th mch in c cng cng sut nhng cng dng in th vung ha vi nhau.Gi tr L l: 3 1 5 7 . A . B .C . D Cu 11. Dng in chy qua 1 on mch c biu thc i = Io sin100t. Trong khong thi gian t 0 n 0, 1s cng dng in c gi tr tc thi bng: 0, 5I0 vo cc thi im: 1 21 2 15 1 9 A v .Bv. 600 v 600 . C D v . 100100300 300700 700Cu 12. Gn mt vt c khi lng m = 200g vo l xo c cng k = 80N/m. Mt u ca l xo c cnh, ban u vt v tr l xo khng bin dng trn mt phng nm ngang. Ko m khi v tr ban u10cm dc theo trc l xo ri th nh cho vt dao ng. Bit h s ma st gia m v mt phng ngang l:2 = 0, 1(g = 10m/s ). gim bin dao ng ca sau mi chu k dao ng ml: A 8cm . cm . B 2 C 1cm. c iu sai.D TtCu 13. Ba vt A, B, C c khi lng ln lt bng 400g, 500g v 700g c mc ni tip vo mt l xo (A ni vil xo, B ni vi A v C ni vi B). Khi b C i th h dao ng vi chu k 3s. Chu k dao ng ca h khi cha b C v khi b c C ln lt l? B vA 4s. 7s; B 3s.1s; C 2s.4s; 4s.D 9s;Cu 14. Mt cht quang dn c gii hn quang dn l 0, 62m. Chiu vo cht bn dn ln lt cc chm bc xn sc c tn s f1 = 4, 5.1014 Hz; f2 = 5, 0.1013 Hz; f3 = 6, 5.1013 Hz; f4 = 6, 0.1014 Hz th hin tng quang dn s xy ra vi ? AChm bc x 4 . BChm bc x 3 . C Chm bc x 2 . D Chm bc x 1 .Cu 15. Mt my pht in xoay chiu mt pha c phn cm l Roto gm 10 cp cc, quay vi tc khng i l300 vng/ min. Phn ng l Stato. Gm 10 cun dy mc ni tip, mi cun c 10 vng, t thng cc i qua mi vng dy l: 16, mW Sut in ng hiu dng ca my l? b. A123, 345 V .B 2V . 20 64 V .C 74, 2 V.D 23Cu 16. Mt nh my in nguyn t dng nguyn liu urani 235 U , c cng sut 5, 00.105 kW , hiu sut l 20%. 92 c cng cng sut th lng than tiu th hng nm ca nh my nhit in l bao nhiu? Bit rng hiusut ca nh my nhit in l 75%. Cho: Nng lng trung bnh ta ra trong phn hch mt ht nhn U235 7 l 200 M eV , nng sut ta nhit ca than bng 2, 93.10 J/kg 8 (kg) .8 (kg) . 8 8 2.10 A 7, 4.10 B 7, 6.10 (kg) .C 7, 8.10 (kg) . D 7,Cu 17. Pht biu no sau y l sai khi ni v nh sng n sc ? A Mi nh sng n sc c mt mu xc nh gi l nh sng n s . B Mi nh sng n sc c mt tn s xc nh . tc truyn ca mt nh sng n sc trong cc mi trng trong sut khc nhau l nh nhau . C Vn D nh sng n sc khng b tn sc khi i qua lng knh .Trang 2/7- M thi 247 3. N S 32 45 N THI I HC 2012Cu 18. Chiu mt chm tia sng trng song song hp vo mt bn ca lng knh c gc chit quang A = 60 . Theophueong vung gc vi mt phn gic ca chit quang . Chit sut ca lng knh i vi tia l n = 1.50i vi tia tm l nt = 1.54. Trn mn M t song song v cch mt phn gic trn mt on 2m ta thu c hai mu c b rng? A 2mm . B 1mm .C 8mm . D 3mm .Cu 19. Mt in tr thun R = 30 c mc song song vi mt cun dy c mc ni tip vi nhau thnh mt3008 on mch. Khi t hiu in th khng i 24V vo 2 u on mch ny th dng in i qua n c cng 0.6A. Khi t 1 hiu in th xoay chiu tn s 50Hz vo hai u on mch th dng in chy qua n 0 lch pha 45 so vi hiu in th ny. Tnh in tr r v t cm ca cun dy: A = 40, L = 0, 7H. = 30, L = 0, 1H. = 20, L = 0, 12H. rB rC rD = 10, L = 0, 127H. rCu 20. Khi xy ra hin tng cng hng c th vt tip tc dao ng: tn s bng tn s dao ng ring . A Vi tn s nh tn s dao ng ring.B Vi tn s ln tn s dao ng ring . C Vi khng chu tc dng ca ngoi lc.D MCu 21. Gii hn quang in ca kim loi l 0 . Chiu vo catt ca t bo quang in ln lt hai bc x c bc 0 0sng 1 = v 2 = . Gi U1 v U2 l in p hm tng ng trit tiu dng quang in th ? 2 3 A 2 = 1, 5U1 . UB 2 = 2, 5U1 . UC 2 = 3, 5U1 .U 2 = 4, 5U1 .D UCu 22. Cho 2 nun sng A, B c phng trnh: u = 2cos(20t) M l trung dim ca AB, tam gic ABC cn v cnh 16cm. Vn tc sng l 20cm/s. Tm s im dao cng pha vi C trn MngC? im. A 2 im. B 3 im.C 7 im.D 4Cu 23. Con lc n dao ng nh trong mt in trng u c phng thng ng hng xung, vt nng c intch dng; bin A v chu k dao ng T . Vo thi im vt i qua v tr cn bng th t ngt tt in trng. Chu k v bin ca con lc khi thay i nh th no? B qua mi lc cn? A Chu k tng; bin gim.B Chu k gim bin gim. C Chu k gim; bin tng.D Chu k tng; bin tng.Cu 24. Phn tch mt tng g c, ngi ta thy rng phng x ca n bng 0, 385 ln phng x ca mtkhc g c khi lng gp i khi lng ca tng g . ng v 14C c chu k bn r l 5600 nm. Tuicu tng g l: A35000 .B13000 . C18000 . D 15000 . Cu 25. Hai t C1 = 3C0 v C2 = 6C0 mc ni tip. Ni 2 u b t vi pin c sut in ng E = 3V np incho cc t ri ngt ra v ni vi cun dy thun cm L to thnh mch dao ng in t t do. Khi dng introng mch dao ng t cc i th ngi ta ni tt 2 cc ca t C1 . Hiu in th cc i trn t C2 ca mch dao ng sau l: 3 (V ) . A 2 (V ) . B 5 (V ) . C 7 (V ) . DCu 26. Mt ng c in xoay chiu c in tr thun ca cun dy l : 32. Khi t vo mch xoay chiu c hiuin th hiu dng l 200V th sn ra cng sut 43W . Bit h s cng sut ca ng c l 0, 9. Cng hiu dng ca dng in chy qua ng c I(I0, 3) l: A 0,25. . B 0,2C0,15. D 0,5. Cu 27. Trong th nghim giao thoa nh sng vi khe Young, Nu lm th nghim vi nh sng n sc c bc sng1 = 0, 6m th trn mn quan st thy c 6 vn sng lin tip tri di trn b rng 9mm. Nu lm thnghim vi nh sng gm 2 bc x c bc sng 1 v 2 , ngi ta thy t 1 im M trn mn n vn sngtrung tm c 3 vn sng khc cng mu vi vn sng trung tm v ti M l 1 trong 3 vn sng . Bit M cch vn trung tm 10, Tnh 2 ? 8mm. 2 = 0, 6m . A 2 = 0, 5m . B C 2 = 0, 4m . 2 = 0, 3m .D Trang 3/7- M thi 247 4. N S 32 45 N THI I HC 2012Cu 28. Hai cht phng x (1) v (2) c chu k bn r v hng s phng x tng ng l T1 v T2 ; 1 v 2 v s ht nhn ban u N2 v N1 . Bit (1) v (2) khng phi l sn phm ca nhau trong qu trnh phn r. Sau khong thi gian bao lu, phng x ca hai cht bng nhau ? 1N2 1N2 N2 N2A =t..B = t . . C = (T2 T1 ).lnt . = (T1 T2 ).ln D t.2 1 N11 2 N1 N1 N1Cu 29. Trong h thng pht thanh,bin iu sng in t l A Bin i sng m thnh sng in t .B Lm cho bin sng in t tng ln .3008 C Trn sng m v sng in t tn s cao .D Tch sng m ra khi sng in t c tn s cao . Cu 30. Mt thanh n hi ch c c nh 1 u, khi cho thanh dao ng th m thanh do n pht ra c cc ha mlin tip l:360Hz, 600Hz, 840Hz. Bit tc truyn m trong khng kh l 672m/s. Tnh chiu di ca thanh? A 0,05 m . m. B 1.4 m .C 1 m. D 10Cu 31. Mt mch dao ng in t l tng ang c dao ng in t t do. Ti thi im t = 0, t in bt uphng in. Sau khong thi gian ngn nht t = 106 s th in tch trn mt bn t in bng mt na gi tr cc i. Tnh chu k ng ring ca mch. dao A = 3.10 T 6 s . B = 2.106 s .TC = 6.106 s .T6 = 4.10 s .D TCu 32. Mt con lc l xo treo thng ng khi cn bng l xo gin 3(cm). B qua mi lc cn. Kch thch cho vtTdao ng iu ho theo phng thng ng th thy thi gian l xo b nn trong mt chu k l ( T l chu3k dao ng ca vt). Bin dao ng ca vt bng: (cm). A 9B 8(cm). C 1(cm). D 3(cm). Cu 33. Chn pht biu sai: ng h qu lc: mt h t dao ng. A L B Dao ng ca qu lc lc ng h ang hot ng l dao ng c tn s bng tn s ring ca h. C Dao ng ca qu lc lc ng h ang hot ng l dao ng cng bc. D Dao ng ca qu lc lc ng h ang hot ng l dao ng t do.Cu 34. t mt nam chm in trc mt l st, ni nam chm in vi mt ngun in xoay chiu th l st s : nam chm in ht cht . AB B Khng b tc ng . nam chm in y ra . C B y lun lin tc ti ch .D HtCu 35. in nng mt trm pht in c truyn i di in p 2KV v cng sut truyn i 200kW . Hiu sch ca cc cng t in trm pht v ni thu sau mi ngy m lch nhau thm 480KW h. Tnh cng sut in hao ph trn ng dy ? A 20(kW ). B 200(kW ). C 10(kW ). D 100(kW ).Cu 36. Trong th nghim yng v giao thoa nh sng, ti v tr vn sng n sc bc 4 c bc sng = 700nm c vn sng ca nh sng n sc nhn gi tr no di nm trng ti v tr ? yA310nm . B340nm .C 350nm .D 320nm . Cu 37. Trong mch dao ng LC l tng, gi i v u l cng dng in trong mch v hiu in th gia haiu cun dy ti mt thi im no , I0 l cng dng in cc i trong mch, l tn s gc ca dao ng in t. H thc din2mi lin h gia i,v I0 l?2 biuu 2 2A 0 i2 )L2 2 = u2 . 0 + i2 )L2 2 = u2 . 0 i2 )L2 2 = u2 . 0 i2 )u2 = L2 2 . (IB (I C (ID (ICu 38. Trong th nghim Yng 1 = 700nm v bc x mu da cam c 2 nm trong khong 450nm n 510nm.Gia 2 vn sng k mu ging vn trung tm ngi ta m c 15 vn sng. 2 c gi tr bng bao nhiu? A 480nm . B 470nm . C 490nm . D 460nm . Trang 4/7- M thi 247 5. N S 3245 N THI I HC 2012Cu 39. Trong hin tng quang dn: Nng lng cn thit gii phng mt electron lin kt thnh electron t dol A th bc sng di nht ca nh sng kch thch gy ra c hin tng quang dn cht bn dn c xc nh t cng thc hc A c h A . AB . hc C . hA . DcACu 40. Nu nh sng kch thch l nh sng mu lam th nh sng hunh quang khng th l nh sng no di y?3008 A nh sng chm. B nh sng . C nh sng lc . D nh sng lam . Cu 41. Theo nghin cu ca nh thin vn hc ngi M Hp-bn, mi thin h u chy ra xa h Mt Tri vi tc t l vi khong cch d gia thin h vi chng ta: v = H.d, trong H l hng s Hp-bn, c gi tr bng?22 1.10 m/(s.nm nh sng) . A1, 7.10 m/(s.nm nh sng) .B 1,22 6.10 m/(s.nm nh sng) . C 1, 4.10 m/(s.nm nh sng) . D 1,Cu 42. 1 cht phng x c chu k bn r l 2 ngy. Sau thi gian 4 ngy th phng x l bao nhiu nu phng x ban u l 50%? A 13,5 % . B 12,5 % . C 11,5 % .D 10,5 % . II.PHN RING: Th sinh ch c chn lm 1 trong 2 phn (Phn I hoc Phn II). Phn I. Theo chng trnh KHNG phn ban (10 cu, t cu 41 n cu 50):