Click here to load reader

45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 35

  • View
    1.582

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 35

Text of 45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 35

  • 1. M thi 2593008

2. N S 35 45 N THI I HC 2012 Cu 8. Mt on mch xoay chiu gm cun dy c in tr thun R, t cm L ni tip vi mt t in c indung C t di hiu in th xoay chiu c gi tr hiu dng n nh. Cng dng in qua mch l:i1 = 3cos100tA. Nu t C b ni tt th cng dng in qua mch l: i2 = 3cos(100t + )A. H s3cng sut trong hai trng hp trn ln lt l? A 3 cos1 = cos2 = .3008 4 B 3cos1 = 1;cos2 = . 2 C 1 cos1 = cos2 = . 2 D 3 cos1 = cos2 = .2 Cu 9. Ngun S pht ng thoi ba bc x c bc sng 1 = 400nm; 2 = 500nm; 3 = 750nm . Gia hai vn sng gn nhau nht cng mu vi vn trung tm quan st dc thy bao nhiu vn sng A .81B .43 . C 5 . D 12Cu 10. Mt mch dao ng gm t in C = 0, 5F v cun dy L = 5mH, in tr thun ca cun dy lR = 0, 1. duy tr dao ng trong mch vi hiu in th cc i trn t l 5V ta phi cung cp chomch mt cng sut lbao nhiu? A = 0, 125W . PB = 0, 125pW .PC = 0, 125mW .P = 0, 125W .D PCu 11. Da vo quang ph ht x c th phn tch? A nh tnh v bn nh lng . B nh lng ch khng nh tnh c . nh tnh ln nh lng . C CD nh tnh ch khng nh lng c . Cu 12. on mch xc AB ch gm cun thun cm L, ni tip vi bin tr R. Hiu in th hai u mch l U nnh , tn s f khng i. Ta thy c 2 gi tr ca bin tr l: R1 , R2 ng vi gc lch pha u v i ln lt l:1 , 2 . Cho bit 1 + 2 = 900 , t cm L c gi tr l? R1 R1 .R2 R1 + R2 R1 R2 R2 = A L . = B L . = C L. = . D LCu 13. Trong th nghim giao thoa vi 2 ngun pht sng ging ht nhau ti A, B trn mt nc. Khong cch gia2 ngun AB = 8cm . = 2cm.Trn XX song song vi AB, cch AB 2cm . Khong cch ngn nht giagiao im C ca XXvi ng trung trc ca AB im dao ng vi bin tiu l? n cc cm. A 2 cm. B 3 cm. C 1,5 D 0.56 cm. Cu 14. Trong mt t bo quang in, nu cng dng quang in l 16mA th s lectron n ant trong mt giy l ? A 1017 .B 1012 . C 1013 . D 1014 .Cu 15. Catt ca mt t bo quang in c cng thot A = 2, 26eV . Chiu vo catt chm bc x n sc c bcsng 0, 45m. cc quang lectron khng th n c ant th hiu in th gia ant v catt phi tha iu kin: AK 0, 5 (V ) . A U AK 0, 3 (V ) . B U AK 0, 7 (V ) .C U AK 0, 6 (V ) . D UCu 16. Tm ht biu ng v tia hng ngoi? A Ngun pht ra tia hng ngoi thng l cc bng n dy tc c cng sut ln hn 1000W .0 vt c nhit nh hn 500 C ch ht ra tia hng ngoi y . B Cc C Mi vt c nhit ln hn khng tuyt i u ht ra tia hng ngoi .0 vt c nhit nh hn 500 C ch ht ra tia hng ngoi . D Cc Trang 2/8- M thi 259 3. N S 3545 N THI I HC 2012Cu 17. Nh 1my m xung ngi ta c c thng tin sau v 1 cht phng x. Ban u ,trong thi gian 2 pht c3200 nguyn t ca cht x phng x. 4h sau(k t thi in ban u ) th trong 2 pht ch c 200 nguyn t phng x. Tm chu k bn ca cht phng x ny? r AT=3(h) .BT=2(h) .CT=1(h) .D T=4(h) .Cu 18. Mch dao ng gm cun dy L v t C c tn s dao ng ring l f . Nu mc song song vi t C mt t C = 3C th tn s dao ng ring ca mch l ?3008f f f fA = . fB = .f C = .f = 3 . D f5 4 2Cu 19. Chiu mt chm bc x n sc c bc sng 0, 2m vo mt qu cu bng ng, t c lp v in. Gii hn quang in ca ng l 0, 30m . in th cc qu cu t c so vi t l ?i m A2,07 V . B 2,17 V . C 2,27 V .D 2,37 V . Cu 20. Mt vt chuyn ng bin i trn mt on ng thng. n ln lt ri xa v sau tin li gn im A. Ti thi im t1 vt xut hin gn im A nht v ti thi im t2 xa im A nht. Nh vy: c 2 thi im t1 v t2 vt u c vn tc bng khng. A Ti thi im t1 vt c vn tc ln nht, thi im t2 c vn tc nh nht . B Ti thi im t2 vt c vn tc ln nht, thi im t1 c vn tc nh nht . C Ti D c vn tc ln nht ti c t1 v t2 . VtCu 21. Trong th nghim v giao thoa nh sng vi hai khe Iang. Vn ti th 2 xut hin trn mn ti cc v tr m hiu ng i t 2 khe S2 n cc im bngS1 v? 5 . A 2,B 2 . 5 . C 1, D .Cu 22. Mt on mch xoay chiu gm cun dy c in tr thun R, t cm ni tip vi mt t in c inLdung C thay i c. Hiu in th xoay chiu hai u mch u = U 2cos100t(V ). Khi C = C1 thcng sut mch l P = 240W v cng dng in qua mch l: i = Io .cos(100t + ). Khi C = C23th cng sut t cc i v c gi tr? A 760W.B 960W . C 560W. D 160W. Cu 23. Mch dao ng LC c L = 0, 25H; C = 20F , in tr ca mch rt nh. Ti thi im ban u in tch t in c gi tr cci . Sau bao lu t phng ht in tch ln u tin? A 410 3,3 (s) .B 2103 (s) . 3, C 5103 (s) .3, 3 110 (s) . D 3,Cu 24. Khi chiu chm bc x = 0, 2m rt hp vo tm ca catt phng ca mt t bo quang in cng thotelectron l 1, 17.1019 J. Ant ca t bo quang in cng c dng bn phng song song vi catt. t vo gia ant v catt mt hiu in th UAK = 2V th vn tc cc i ca electron khi n ant bng ?A 1.106 m/s . 1, B 1.106 m/s .0, 6 1.10 m/s .C 2, 6 1.10 m/s . D 3,Cu 25. Mt mch dao ng LC c in tr thun rt nh , c sau 106 (s) th nng lng in trng v nng lng t trng bng nhau. Tn s dao ng ca mch l A13,84MHz . B 12,84MHz .C 25M Hz . 0, 35M Hz .D 0,Cu 26. My gia tc Xicltrn dng gia tc cc ht mang in thnh n trong phn ng ht nhn. Mt mu myloi nh c cc thng s sau: Bn knh R = 50cm; hiu in th xoay chiu U = 80kV ; tn s ca hiu inth xoay chiu l f = 10M Hz. My dng gia tc prtn (m = 1, 67.1027 kg; q = e = 1, 6.1019 C ) c vn tc ban u coi 0. ng nng ca ht proton thu c khi ra khi my l l A 5,02 MeV .B 5,12 MeV . C 5,22 MeV . D 5,23 MeV . Cu 27. Cng dng in qua 1 on mch xoay chiu c gi tr l I v tn s l f . Tnh t thi im t = 0 hytm in lng qua tit din ca mch, trong 1 na chu k ca dng in ? I 7 I 5 I 2 I 3 = cotan(). A q = T tan() .B q = f sin() .C q = cos(). D q Trang 3/8- M thi 259 4. N S 3545 N THI I HC 2012Cu 28. Trong th nghim Ing v giao thoa nh sng vi gng hng, khe sng h n sc S t trc mt gnghng cch mt gng 1m. Mn nh E t vung gc vi mt hng gng, song song vi khe S v cch khe1, 85m. Trn mn quan st c cc vn sng v vn ti xen k nhau u n. Khong cch gia 10 vn sng lin ti cch nhau 4, 32mm. Tm bc sng nh sng? 9189m . A 0, 7189m .B 0, 5189m . C 0, 3189m . D 0,Cu 29. Cho mch in xoay chiu R,L,C vi cun dy thun cm. Hiu in th hai u mch u = U cost + .3008R, L, C, U khng i, tn s gc thay i c. Khi = 40rad/s hoc = 360rad/s th dng in qua on mch c cng gi dng. Khi c cng hng th tn s f c gi tr ? tr hiuA80Hz. B40Hz. C 20Hz. D 60Hz.10 4Cu 30. Mch gm t C = (F ), cun dy gm r = 50, L = 0, 318H v R thay i c mc ni tip. in 2p 2 u on mch u = 200cos100t(V ). Gi tr cng sut trn R t cc i l? A 110.B111 . C112 . D 113. Cu 31. Khi con lc n dao ng: v tr bin lc cng nh nht, gia tc ln nht . A Ti VTCB lc cng nh nht, gia tc ln nht . B Ti VTCB lc cng nh nht, gia tc nh nht. C Ti v tr bin lc cng nh nht, gia tc nh nht. D TiCu 32. Trong dao ng iu ho th? A Vct vn tc v vct gia tc lun l nhng vect khng i. B Vct vn tc v vc t gia tc lun cng hng vi chuyn ng ca vt. C Vct vn tc lun cng hng vi chuyn ng ca vt, vct gia tc lun hng v v tr cn bng. D Vct vn tc v vc t gia tc lun i chiu khi vt i qua v tr cn bng.Cu 33. lm tng dung khng ca mt t in phng c in mi l khng kh th phi? A Tng tn s ca hiu in th t vo hai bn t in. BTng khong cch gia hai bn t in. C Gim hiu in th hiu dng gia hai bn t in. Da thm bn in mi vo trong lng t in.Cu 34. Hai im S1 v S2 nm trn mt mt cht lng, cch nhau 18cm, dao ng cng pha vi bin A v tn s20Hz. Tc truyn sng trn mt cht lng l 1, 2m/s. Trong vng gia S1, S2 c s gn hnh Hypebol l? A 7.B 5. C 8. D 2.Cu 35. u O ca 1 si dy n hi dao ng nm ngang dao ng iu ha theo phng thng ng vi bin 3cm v tn s 2Hz. Sau 2s sng truyn c 2m. Chn gc thi gian l lc im O i qua V T CB theo 7chiu dng. Li ca im M cch O mt khong 2m ti thi im: (s) l : 8 A cm. B -3 5 cm .- C2 cm. D1 cm.Cu 36. Mt t xoay gm 10 l kim loi, din tch i din ja hai bn t S = 3, 14cm2 , khong cch gia hai bn lin tip d = 0, 5mm. T xoay t trong khng kh.in dung ca t ? Tnh4 (F ).7 (F ).12 (F ) .7 = 5.10 A C = 3.10B C = 7.10C C = 12.10 (F ).D CCu 37. Hin tng cng hng th hin r rt nht khi? A Bin ca lc cng bc nh. s ca lc cng bc ln. B Tn ma st ca mi trng ln. C Lc ma st ca mi trng nh. D LcCu 38. Hai cun dy (R1 , L1 ) v ( R2 , L2 ) mc ni tip v mc vo hiu in th xoay chiu c gi tr hiu dngU. Gi U1 , U2 l hiu in th hiu dng tng ng gia 2 u cun ( R1 , L1 ) v ( R2 , L2 ) . iu kin U1 + U2 = U l? A L 2 2 2 R2 = L2 R1 .B L 2 2 1 R2 = L2 R1 . 1 R1 = L2 R2 .C L 1 R2 = L2 R1 .D L Trang 4/8- M thi 259 5. N S 35 45 N THI I HC 2012Cu 39. Chiu bc x n sc bc sng = 0, 533(m) vo mt tm kim loi c cng thot electron A =3.1019 J. Dng mn chn tch ra mt chm hp electron quang in v cho chng bay vo mt min ttrng u c cm ng t B . Hng chuyn ng ca electron quang in vung gc vi B. Bit bn knh cc i ca qu o cc electron l R = 22, 75mm. ng t B ca t trng Cmbng4 (T ) .2 (T ) .3 (T ) . 5 = 10 A B = 10B B = 10C B = 10 (T ) . D BII.PHN RING: Th sinh ch c chn lm 1 trong 2 phn (Phn I hoc Phn II).3008Phn I. Theo chng trnh KHNG phn ban (10 cu, t cu 41 n cu 50):