3 Drama1 Radmila Smiljanic

Embed Size (px)

Citation preview

 • Radmila Smiqani}

  9

  BUNAR

 • 10 Radmila Smiqani}

  Radmila Smiqani} ro|ena je u Biha}u 1973. godine. Osnovnu isredwu {kolu zavr{ila u Bosanskom Petrovcu. Glumu je zavr{ilau Novom Sadu, u klasi glumice Mire Bawac. Poslije dvogodi{weganga`mana u pozori{tu Zoran Radmilovi} u Zaje~aru, bavqeweglumom nastavila je u Narodnom pozori{tu Republike Srpske uBawaluci. Gluma~ki izraz je tra`ila preko uloga u djelima Ari-stofana, Qubomira Simovi}a, Vilijema [ekspira, Tenesi Vi-lijamsa, Vide Ogwenovi}, sara|uju}i sa rediteqskim imenima kao{to su Kokan Mladenovi}, Du{an Petrovi}, Predrag [trbac,Mira Erceg... Glumila je i u televizijskoj seriji Vrati}e se rode.

  Diplomirala je dramaturgiju na Akademiji umjetnosti u Ba-waluci u klasi prof. dr Maje Volk.

  Izvedena dijela: jedno~inka Reci mi u kom si `anru, Magare}egodine, dramatizacija po istoimenom romanu Branka ]opi}a i sce-nario za film Heroji za jedan dan.

  Balon od kamena moja sje}awa, je po ocjeni stru~nog `irija,progla{en za najboqi dramski tekst na Festivalu pozori{ta uBr~kom u 2009. godini, a na Festivalu bosanskohercegova~ke drameZenica 2010. godine je dobio nagradu za najboqe izvedeni dramskitekst. U Institutu za slavensku filologiju [leskog univerzitetapokrenut je projekat izdavawa antologije savremene bosanskoher-cegova~ke drame i weno prevo|ewe na poqski jezik, u ~iji izbor jeu{ao tekst Balon od kamena moja sje}awa. Jedno~inka Profil, uprojektu Razlike, je na Festivalu bosanskohercegova~ke drameZenica 2011. godine dobila nagradu za najboqe izvedeni dramskitekst.

 • LICA:

  MAJKA

  JASMINA

  MILO[

  SMIQA

  VRA^

  Bunar 11

  Radmila SMIQANI]

  BUNAR

 • 1. SCENA

  Vra~ pali tamjan, vadi no`. No` spu{ta na sto i prelazi rukompreko stola.

  VRA^: Crkni |avole, ti nema{ tamjan, ti nema{ no`, ja imamtamjan i imam no`. Tamjanom te kadim, no`em tesje~em. Ako je neko ureko, ako je neko presjeko put,ako je neko oma|ijo, ako je neko na nekog qut, vi{enema uroka, slobodan je put, razvezo sam ma|iju, nikovi{e nije qut. Sto ostaje ~ist, ko svijet kad se kupa usun~evom sjaju, ostaje ~ist ko bistra voda izvorska,ostaje ~ist ko bosiqak u proqe}nom gaju. Ostaje ~ist,ostaje ~ist, ostaje ~ist!

  Ulazi Jasmina. Vra~ je okadi tamjanom.

  VRA^: To je stra. Vidim ja. Pa ti pravi unutarwe suze.Najgore je kad ~ojek u sebi pla~e. To je najgore. Stra,stra. O}era}emo ga. Stra ti dokon um pravi.(Vra~ napravi neki potez kao da tjera strah)Krst na ~elo,An|eli na srce,Vuk u koqena,Strava u zemqu.(Jo{ jednom napravi pokret rukom)Skini se. Ko{uqu skini.(Vra~ joj prelazi rukom preko grudi i stomaka)Od crni misli ~istim,Od crnog mraka ~istim,Od crnog |avola ~istim.Lezi.(Jasmina legne na sto)Ja drmam s plotom, plot zemqom, zemqa morem!Ja tresem {qivu, {qiva trese zemqu,zemqa trese devedeset i devet |avola.Devet da do|e, a devedeset nek ostanu;i da povedu vola sa {est roga.Ko jabuka rumena,Ko ru`a crvena,Od wega do tebe,Od wega do tebeOd wege do tebeUz sre}u.

  12 Radmila Smiqani}

 • \e je `ivot? U jajetu.\e je `ivot? U meni je.\e je `ivot? U tebi je.U jajetu `ivot.U wemu `ivot.U tebi `ivot.Ustani. Umi se ovom vodom.(Daje joj fla{u sa vodom)Lezi. Dosta se na tebi ima raditi. Te`ak si slu~aj.Svog me znoj oblio.Pomoste vile,Pomoste trave,Pomoste an|eli, bijelije krila,Da sve bude,Po zamisli mojoj,Po zamisli va{oj.Sve kako je najboqe nek biva.Iz zemqe,Iz drveta,Iz vode,Iz blaga,Iz ~ojeka,Iz tice,I najka{we i sa neba samoga,Sve najboqe nek do|e,Nek pripomogne,Nek osvijetli,Nek rasvijetli,Nek rasplete,I donese `ivot,Jer u `ivotu je `ivot,Bez `ivotaNema `ivota.Sad idi lezi i ne ustaj. Posti, umivaj se vodom i peristomak i sise. Ovaj ~aj maj~ina du{ica i jo{ nekitrava ima. ^aj je yabe. Od mene. Ako ni ovaj mjesec nebude{ ostala nose}a, radi sve isto, samo mora{ dale`i{. Da se ne pomjera{. Ja }u ti jo{ ove vodena~initi.

  Jasmina ode.

  MAJKA: [ta misli{?

  Bunar 13

 • VRA^: Sve se poremetilo, i narod, i vrijeme i sve. Bog je jo{i milostiv, kakvi smo mi napaki postali. Haaa...Upeko zvizdan.

  MAJKA: Da. Satra}e nas ova bo`ija `ega.

  VRA^: Sje}am se, prije ovog rata, krenem kroz selo, pa mi pomjesec dana treba da sve obi|em. I taman kad na zadwojku}i vrata zatvorim, ve} mi se iz one prve nadaju. Sveje vako bilo, kako ti govorim. Pa i ti sama zna{ ukakvom smo dobru i beri}atu `ivili. A ku}e punedjece, smija, razgovora... A sad, napu{teno, prazno isamotno. Evo, tu me stisne kad o ovom govorim. Velikase nesre}a sru~ila na ovaj narod. Poma`em kolkomogu. Meni je dao Bog, ja dajem drugima.

  MAJKA: Bog te blagoslovio. Nego, {ta veli{?

  VRA^: Te`ak je slu~aj.

  MAJKA: Znala sam. Sjedi. Odu{i.

  VRA^: Dogorilo ti do nokata, a? Ne mogu ve}i i mo}niji bezZvjezdana, a da ti more{?! Bilo je kad si me iz ku}eizgonila. Bilo je da si bravu od mene zakqu~avala. E,jesi prefakuta. Samo i ja sam te {kole izu~io. Zna{li ti, da ja, kolko sam pametan, da sam pismen, ja bidjeci u {koli diplome djelio. Otabo sam se danas.Tabani mi ko kopite u kowa. Koja su doba?(Izvadi sat iz torbe)

  VRA^: Ajme, vide |e su kazaqke, a ja u gu{u ni{ta metnonisam. O{ uzeti sat? Vide kako se presijava. Zlatan.

  MAJKA: Imam ja satova.

  VRA^: Al vaki nema{. Ovo kupi{ i ima{. Radi ko {vaj-carski. Iz Japana. Uvoz. Skupo sam ga pla}o. Eto, dajmi za wga, kolko sam i ja dao. Da ne re~e{ da na tebizara|ujem.

  Majka mu sipa rakiju. Vra~ popije. I vrati ~a{u da mu odmah naspedrugu. I drugu popije.

  VRA^: Uh, istruga me ova rakija. Nema ni{ta u stomaku da jedo~eka.

  Majka mu daje tawir sa hranom. Ovaj jede.

  VRA^: Aj daj, kolko da{! Aj! Samo da ti dam na znawe, mnogotoga ovim satom uzima{. Uzima{ i {to ne zna{ dauzima{! I da ti podvu~em, vezano je za ovaj tvoj slu~aj

  14 Radmila Smiqani}

 • koji }u ti rje{iti. Klupko se zapetqalo. Samo jaznam taj ~vor odrije{iti. Izgubila si vrijeme. Kupivrijeme. Da zna{ kako selo ispira usta s tobom, nebidinara `alila?!

  MAJKA: Je l laju, a?

  VRA^: Laju i na ku}u ti zavijaju. Zube o{tre na tebi.

  MAJKA: [ta ta~no? Govori!

  VRA^: Vele: Zatrije}e se sijeme! Utrni}e se vatra na tomogwi{tu! Vele: Kolko je ta puta zanijela, pa poba-cila... ... Pre{o je preko we i onaj {to nije }io.

  MAJKA: Dabogda se u crno zavili. U crno, ko vrane crne.

  VRA^: Ne kuni.

  MAJKA: Poma`i.

  VRA^: E, sad poma`i?! Al ti voli{ dati doktorima, nevoli{ dati tvom Zvjezdanu. A koji god je Zvjezdanu dao,nije se pokajo.

  MAJKA: Mani se, Zvjezdane. Kolko i{te{?

  VRA^: Ja bez stotke prag ne prelazim.

  MAJKA: Ma, previ{e je.

  VRA^: I jo{ stotka da iz ku}e iza|em.

  MAJKA: Zvjezdane, brate i o~e, previ{e je.

  VRA^: Ja svoje znam. A i ti zna{ tvoj slu~aj.

  MAJKA: Garderobe imam lijepe i...

  VRA^: Imam i ja. Evo, mogu ti prodati. Da vidi{ {to jefina.(Vadi iz torbe garderobu)

  MAJKA: Neka.

  VRA^: Vide {to je lijepo. I ovo ti je peri deri, da zna{!

  MAJKA: More li dvjesta sa satom?

  VRA^: More. Ode sad kod Tubi}a, pupak vezati djetetu. Ajd,uzdravqe.

  MAJKA: Bog te `ivio.

  Bunar 15

 • 2. SCENA

  Suton. Qeto. Sparina. Jasmina je u sobi. Majka donosi kante savodom.

  MAJKA: [to ti, `enska glavo, ne le`i{? Je l ti re~eno damora{ tako? Ako ne bude{ le`ala nikad zatrudnitine}e{!

  Pauza.

  MAJKA: Ne pije{ ~ajeve, ne pere{ se vodom koju ti je ~ojekna~inio, ne moli{ se. Ni{ta ne radi{ kako vaqa.(Majka popije vode i pqune)Prokleta vru}ina. Presu{i}e bunar. Da}e, dragi Bog,da tako ne bude. Jedne godine, pred rat, onaj rat,presu{io bunar. Nije vode bilo za lijeka. Onda neki~ojek nabaso na izvor gore u brdima. Bogu iza nogu.Prozvali ga Vilin izvor. Bi l ti vjerovala da je togizvora samo nestalo?! Ko da ga ni bilo nije.(Pauza)Pirni, ne pirno nikad dabogda. Pa, donesi qudskeglasove. Da me podsjeti da tamo ne|e ima `ivota. O|esve zamrlo. Ko u grobu. Eeee... Kukala bi ko crnakukavica.(Pauza)Dok nisi do{la, znala sam sama sa sobom prebacitikoju, a sad se suste`em, da mi ne re~e{ da sam luda, aznam da misli{ da sam bezobrazna. Potiskuje{ sve usebe, koj i ona ki{nica kad bunar puni.(]ute)[to ti ~ojeka ku}i nema?

  Jasmina }uti.

  MAJKA: Lo~e.

  Pauza. Jasmina uzdahne.

  MAJKA: Od uzdisawa nema vajde. Sto put sam ti rekla, ~ojekauz ku}u dr`e djeca. Djeca. I uz ku}u, i uz `enu. Mu{koti je nezrelo. Bauqa kroz `ivot. A tek kad roditeqpostane, tad se u wemu ne{to preokrene. Ne odma. Kadspazi da mu je dijete iz|ikalo, da je skoro veliki insanpostalo, e tad se on otrijezni. ^isto se probudi.Prepane se kad se u djetiwim o~ima ogledne. Ogle-dala boqeg od dje~iji o~iju na svijet na}i ne more{.

  16 Radmila Smiqani}

 • JASMINA: Znam. Znam.

  ]ute.

  MAJKA: Ja gledam u ovaj kalendar i vidim da su tebi plodnidani. Je l ti to zna{?

  JASMINA: Znam.

  MAJKA: Je l on zna?

  JASMINA: Ja mislim da zna. Ne znam.

  MAJKA: Kako, bona, ne zna{? Slu{aj, ti u ovu ku}u nisidovedena za ukras. To da ti je jasno.(Majka izvadi ve`enu bijelu haqinu. Daje je Jasmini)Na. Eto, sre}an ti ro|endan. To je jo{ od moje prababe.Nosila je moja baba, i mater moja. A ja sam je obuklakad sam mog Mi{ka krstila. Tad i vi{e nijednom. Sadje tvoja. Pa da do~ekam da i ti u woj dijete krsti{.

  JASMINA: Fala. Lijepa je.

  MAJKA: Eto. To da vidi{ da nemam ni{ta protiv tebe. Pametise dozivaj. Nije tebi malo godina. Ti ni|e nikog svognema{, i ovo ti neko mora re}i. Nema ko drugi do limene. Evo ga.

  Dolazi Milo{.

  MAJKA: \e si ti, Mi{ko moj? Zna{ da mati brine. Sjedi malo.Sjedi kraj mene. Bi}e da nisi ni{ta okusio, pa teprevarila rakija. A? Jesi gladan? Jesi `edan, rano?

  MILO[: Vode bi.

  MAJKA: Ja }u.

  Majka donese vode.

  MILO[: Mlaka.

  MAJKA: A sad sam je donijela. Stoji u tim kanturinama, pa seugrije. [ta{, nemo{ ni{ta.

  Pauza.

  MILO[: Ne}emo se, izgleda, jo{ dugo patiti sa vodom.

  MAJKA: Kako to?

  MILO[: Uve{}e nam vodu.

  MAJKA: Ko?

  MILO[: Klaus, iz Wema~ke. Prije neki dan sam pri~o s wim.Rad je od nas kupiti bunar i cijeli onaj komad zemqe.Ja sam, eto, pristo.

  Bunar 17

 • MAJKA: Aha. Ti si pristo?!

  MILO[: Ka`em, u na~elu. Pri~ali smo, eto, nako, {to se ka`e,je l, nako neobavezno, eto... Reko sam mu da }u vidti stobom i... Samo da zna{ da sam ja u na~elu pristo.

  MAJKA: ^ija je to zemqa?

  MILO[: Kako misli{? Ne svatam.

  MAJKA: Eto, tako kako te pitam! ^ija je zemqa?

  MILO[: Moja je.

  MAJKA: Jesi li je ti steko?

  MILO[: Na meni se vodi.(Pauza)Ali, na{a je.

  MAJKA: Ju~e se ispilio i na{o da rasku}ava.

  MILO[: Nemoj tako sa mnom!

  MAJKA: Ja sam te rodila.

  MILO[: Al nemo{ tako sa mnom. Eto, to ti velim, da upamti{od danas i za vijeki vjekova.

  MAJKA: Lako je prodati. Treba ste}i. Ako }u ga zabetonirati,moja stvar. Zabetonirati, pa nek svi pocrkamo od`e|i.

  MILO[: Dobro bi platio.

  MAJKA: Ja ti, velim, o tom nema govora. Eno, uzeli pa ispro-dava{e zemqu Muslimanima. Budza{to! Pa }emo sepitati, kad srpske zemqe ne ostane ni kolko je nokat.\avo }e nam tad biti kriv.

  MILO[: Mama, nemoj tako.

  MAJKO: Nemoj me u}utkivati. Prodaje i kom je nu`da, i komnije nu`da. Osvrni se ti malo oko sebe, pa vidi |e`ivi{. Prodaje se srpska zemqa. Il le`i pusta. Koda su bez pameti, pa ne znaju, da kad ostane{ bez zemqe,osto si bez tla pod nogama.

  MILO[: Mama.

  MAJKA: To je istina.

  MILO[: Treba{... treba imati obzira.

  MAJKA: Ni{ta ja nisam rekla. Ako se neko na{o uvrije|en,ja... Ja govorim kako jeste i kako stvari stoje.

  Milo{ uzdahne.

  18 Radmila Smiqani}

 • MAJKA: [ta je? [ta uzdi{e{? Zna se dobro preko koje stvarisam ja pre{la i zato imam prava da ka`em.

  Pauza.

  MILO[: O}e da sprovede vodu do ku}a, da napravi vodovod.

  MAJKA: Koji je wegov interes da meni vodu dovede?

  MILO[: To je vezano za fondove koji poma`u malim i nerazvi-jenim sredinama.

  MAJKA: I {ta je meni garant da }e mi on vodu uvesti?

  JASMINA: Potpisali bi ugovor.

  MAJKA: Ti se ne mje{aj! Svoj ti poso. Nema s wima ni ugovorani dogovora.(Pauza)Te cijevi koje bi taj tvoj postavio su garant radio-aktavne. I mi bi se svi od te vode potrovali. Savevropski otpad bi nama o|e ugradili. Jo{ si ti zelen.

  MILO[: Ima plan i da je izvozi.

  MAJKA: [to je mi nebi izvozili?

  MILO[: Zna{ ti koji kapital treba da se taj poso pokrene?!

  MAJKA: A on ima kapital?

  MILO[: Ima. Dobio bi iz ti fondova. Sve mi je on to obja-{wavo. Ka`e da }e se voda u budu}nosti suvim zlatompla}ati.

  MAJKA: Pa i pran|ed ti je isto to znao kad je zemqu kupovo. Idukatima je platio. Dukatima i krvi svojom. I imo jeobraza taj iz Evrope do}i o|e?!

  MILO[: Nema ti taj nike veze s ratom. Mlad je ~ojek, mojigodina.

  MAJKA: Vala ne znam ko }e poslije ovog zadweg rata raditi zawi?!

  MILO[: Radi}e ko mora, kome je svaki dinar potreban.

  MAJKA: Meni, vala, wiov dinar ne treba. A ti poso ima{.

  MILO[: Imam. Idem u nadnicu, kad me ko zovne.

  MAJKA: Moja pemzija i ti {to zaradi{, ima se. Ne preti~e,ali nismo ni gladni, ni `edni.

  JASMINA: Ko zna o}e li i{ta biti od toga.

  MAJKA: I ako me ne misli{ sikirati, nemoj mi vi{e topomiwati. Nemoj, sre}e ti.

  Bunar 19

 • Pauza. Milo{ vadi novac i daje majci.

  MAJKA: [ta je ovo? Mawe nego ju~e?

  MILO[: To... Da, umawili nam.

  MAJKA: [to ne ka`e{ da si dao u kafanu? Misli{ ja ne znam.Pa nek si dao. Mu{ko si!Jesi li gladan, Mi{o?

  MILO[: Ja bi jednu rakiju.

  Jasmina donosi rakiju. Padne jedna ~a{a ali se ne razbije.

  MAJKA: Razbi li je? A vala, ja ne znam je l iz tog servisaostala ikoja do li te ~a{e?! I {ta ima{ koristiti te~a{e.

  MILO[: Nije se razbila.

  MAJKA: Pustoruka. Nije te Bog dao za ku}e, i yaba.Evo tebi meso. Tebi treba, radio si cijeli dan. Ona ija mo`emo i kruva. Mo`emo {ta bilo.

  Jedu. Jasmina samo sjedi za stolom, ne mo`e da jede. Popije vode.

  MAJKA: Jedi!

  JASMINA: Ne mogu. Toplo mi je.

  MAJKA: Samo `drkqa{ tu vodurinu. Eto si se usukala, nema te{ta ~ojek viditi. Samo na tebi o~i ostale. Kako {djecu ra|ati taka?

  Jedu.)

  MILO[: Evo, Jasmina, donio sam kola~a. Jedan krstio dijete,donio svega.

  MAJKA: @eni kola~a, a staroj majci brige. Veli{, krstiodijete? Sva je sre}a u djeci, sva! [ta vi ~ekate? Evo,ona je danas napunila tridesetu.

  Pauza.

  MILO[: Sre}an ti ro|endan.

  JASMINA: Fala.

  ]ute.

  MAJKA: Oboje ste tu i oboje vas pitam.

  MILO[: Sve je od Boga.

  MAJKA: Ako sam {ta lo{e rekla vi mi recte!

  ]ute.

  20 Radmila Smiqani}

 • MAJKA: Al nemate vi meni {ta re}i, a ja vama, vidi{, imam.Kolko je ve} pro{lo da si je dovo i ni{ta. Ni{ta.Odvojila sam sobu za vas, finu, prostranu. Sve usloveimate.

  Jasmina ode u ku}u. Tresne vratima.

  MAJKA: Vala ne znam kako se ta vrata ne raspanu od wenogtreskawa.

  MILO[: Promaja.

  MAJKA: E, moj Mi{o.(Pauza)

  MAJKA: ]uti{ i pije{. Dobro, o}e{ ti mene da sarani{?

  MILO[: Mama.

  MAJKA: Ovoj tvojoj }e sad ~eteres godina.

  MILO[: Pa, danas je uzela tridesetu.

  MAJKA: Ne raspravqaj se sa mnom. Vrijeme leti, ne more{ gasti}i. Znam ja dobro {ta govorim.

  MILO[: Izgleda mla|e.

  MAJKA: U tim godinama ostati nose}a?! Ne znam ni kakvo bito dijete, Bo`e oprosti, bilo.

  MILO[: Mama, ~u}e te Jasmina!

  MAJKA: Ne}e nas ~uti. Jedino ako joj ti ne}e{ sve preweti?!

  MILO[: Zna{ da ne}u.

  MAJKA: Ne znam. Ja vam svije}u ne dr`im. A vala i da jojre~e{?! Pa {ta? Misli{ da bi oti{la, da bi nasostavila? E, ne}e nas to sunce ogrijati. D`aba, jagovorila kuja lajala. Sve je to tebi isto.

  MILO[: Jasmina je dobra.

  MAJKA: Je l radi{ ti sa wom {ta ~ojek treba da radi sa`enom?

  MILO[: Mama.

  MAJKA: Misli{ da je meni lako da vodim ove razgovore stobom? Je l misli{? Meni, bolan ne bio, srce pre-ska~e.

  MILO[: [ta ti je?

  MAJKA: Stara sam. Morem svaki dan da se ne probudim. Od-govori mami! Je l radite kad treba? U one dane je lradite?

  Bunar 21

 • Majka ga gleda.

  MILO[: Da.

  MAJKA: Vodi je ponovo kod qekara, nek se utvrdi ta gre{ka uwoj.

  MILO[: Qekar je reko da je s wom sve u redu.

  MAJKA: Vodi je onda ponovo. Pa da znam {ta mi je ~initi.

  MILO[: Ona je zdrava.

  MAJKA: Ima ih, velim ti, koje su voqne djecu ra|ati i bres-karne su i dobre ko kru!

  Milo{ se raspla~e.

  MILO[: Misli{ da ja ne bi volio imati ne{to... dijete. Da me,da me raduje i da me veseli... Danas ovaj pri~o kako jekrstio dijete, pa se javi drugi, i tre}i, i... Samo ja}utim. Nemam {ta re}i. I onda osjetim u sebi zavistneku, ko vrag bi ga zna {ta osjetim.

  MAJKA: Neka te, neka. Ja }u to da sredim. Mi{o moj, srcemoje.... Aj ti, aj sad.

  Milo{ krene.

  MAJKA: Odmori se prvo lijepo, odspavaj. Pa idi tamo kod we iradi {ta treba. Ve~eras su joj oni dani.

  Pauza.

  MILO[: Mama.

  MAJKA: Ima ih, ima ih. I to bi sve nogama od sre}e u guzicuudarale. Mora{ to znati. Vide kakav si lijep. Kolutka si mi lijep.

  MILO[: Spava mi se.

  MAJKA: Spavaj. Da poqubi mama dijete svoje, svoje jedino.Mrvu svoju. I dobro zapamti sve {to sam ti rekla.

  22 Radmila Smiqani}

 • 3. SCENA

  Ista no}. Jasmina u|e u sobu. Milo{ le`i u krevetu. Jasmina gagleda. Milo{ se probudi.

  JASMINA: Je l te podojila matere{ina? Dala li ti sise, a?

  MILO[: Ujedaj, ujedaj!

  JASMINA: @dere meni ta yigericu. Vrti ko burgijom.

  MILO[: Popusti ti. Progutaj. I ona }e. Ne mora{ svakuizgovoriti.

  Pauza.

  JASMINA: Kako more{ spavati?

  MILO[: Teglim ko magarac.

  JASMINA: Kroz mene ko mravi da gmi`u.

  MILO[: Sto puta sam ti reko, nek ti na jedno u|e, a na drugoiza|e.

  JASMINA: Odavno sam ja wu iz srca i{}erala. A kad ti neko nijeu srcu, ne mo`e te za wega ni ujesti.

  MILO[: Ona tako, govori, govori, a i ne misli {ta je rekla.

  JASMINA: Pa{~adima bi ja wu.

  MILO[: ^u}e te.

  JASMINA: Brige je mene. Samo da joj le|a okrenem.(Pauza)O}u ti ne{to re}i!

  MILO[: Glava mi ko bubaw. Pu~e. Sutra }e{. Za ve~eras,kapak.

  JASMINA: Jesam izjurila iz sobe ko zapeta pu{ka. Vidi{ da mije neki vrag. Neosjetqiv si za me.

  MILO[: Ti ovo sve zbog ro|endana?

  JASMINA: Ih. Brige mene. Od kad sam voji{na bila niko ni{ta.Jedino {to na taj dan nisam bila bjena. Jes me jednomdajya... po glavi.

  MILO[: Vide.(Milo{ vadi list hartije iz yepa)Sre}an ti ro|endan. Pro~itaj!

  Jasmina uzme hartiju.

  Bunar 23

 • MILO[: Za tebe. Izi{lo iz mene. To je... {ta osje}am... za te.Eto... Vide: Za moju Jasminu. Pro~itaj.

  JASMINA: Ko bi se nado?!(Ti{ina)O}u da `ivimo sami! Eto... I djece da nemamo... Akonam nije dato... Ja bi opet mogla sa tobom `ivti. Nemerem pod ovim krovom... Satra me.

  MAJKA: (Off)Niko nije lampu ugasio. Tro{ak, samo se tro{akpravi.

  Pauza.

  JASMINA: Prodaj bunar!

  MILO[: Neda.

  JASMINA: Ra~una li se tvoja?(Pauza)Zvala sam dajyu.

  MILO[: Sunce ti jebem.

  JASMINA: Prelomila sam.

  MILO[: [to mi ne re~e?

  JASMINA: Pa evo...

  MILO[: Je l }io i jedne s tobom, a?

  JASMINA: Obradovo se, pravo. Veli, i on je mislio mene pozvatii, veli sikiro se, i veli da nije bilo dana da nepomisli kako mi je bez i|e ikog svog ...

  MILO[: I ti samo tako pre|e preko svega?

  JASMINA: Ka`em ti, i on je pre{ao. Ni wemu nije bilo lako. Sadkad je pro{lo vrijeme i kad se sve sti{alo i meni sveto druk~ije izgleda. Rekla sam mu da }emo prodatibunar i... Savjetovo me. Ka`e da za te pare mo`emokupiti stan u Sarajevu. On bi nam i oko toga pomogo.I ka`e da }e na}i poso za nas oboje. I veli da seni{ta ne premi{qamo. Ka`e da ~im prodamo da mujavimo, da on sve pripremi.

  MILO[: Kako }u ja u Sarajevo?

  JASMINA: Kako sam ja mogla o|e?

  MILO[: To je drugo.

  JASMINA: Isto je. Jo{ sad kad je dajya spreman da nam pomogne.Sve nam se poklopilo.

  24 Radmila Smiqani}

 • MILO[: Kako }u ja u Sarajevo?

  JASMINA: Zna{ ti da je moj dajya sila?!

  MILO[: Ali, jopet...

  JASMINA: More{ me ubiti, al ti ja vi{e vako `iviti ne merem.Prekipilo i dozlogrdilo. Pa ti biraj.(Pauza)Ka{ se na}i sa tim Klausom?

  MILO[: Pa, eto, on je rekao: Ti vidi, ti razmisli, pa...

  JASMINA: Kolko dana?

  MILO[: Za tri dana. @iv nisam.

  JASMINA: Bori se! Prelomi mater.

  MILO[: O}u.

  JASMINA: Obe}aj.

  MILO[: Obe}avam ti.

  JASMINA: Do|i! Do|i da qubim tvoje oke.

  MILO[: Ne dam te niza{ta.

  JASMINA: Jesam ja tvoja?

  MILO[: Sva i zeru.

  JASMINA: Ajmo gore! Do|i!

  MILO[: Zaboravi ti pjesmu.

  JASMINA: Ja se sludla.

  Jasmina uzme papir i gurne ga u yep.

  MAJKA: (Off)Lampu ugasite!

  Bunar 25

 • 4. SCENA

  Majka sjedi sama u sobi. Ulazi Milo{.

  MAJKA: Je l bilo? Jeste li? ^uje{ {ta te pitam? Milo{e!Jeste li?

  MILO[: Aha....

  MAJKA: Reci joj nek le`i danas, vra~ je rekao da mora le`ati.Koje smo pare stucali u tu wenu nemo}?! Koje sam parevra~u dala....

  MILO[: Pusti kraju.

  MAJKA: Jo{ samo fali ja da pustim.

  MILO[: Pa, {ta ja znadem?! Mo`da to ne uspjeva jer mi nevjerujemo u to, te magije, i te vra~are... Ne more{ niuspjeti kad ne vjeruje{.

  MAJKA: To se vi{e ka`e vra~. On je fini ~ojek. Ne postojikome taj pomogo nije. Zna{ ti [ar~eve?

  MILO[: Kako ne bi zna.

  MAJKA: E, kolko [arac ima djece?

  MILO[: Troje.

  MAJKA: E, vidi{, sve je to on wemu napravio. O}u re}i, on jenapravio, a ona pomogla. Iza{o im na ruku. ^ega se tajdotakne, odma udupla, utrostru~i, upetostru~i. Ku}i,kroz koju on pro|e, ne mawka dje~ijeg smijeha i svakogberi}ata.(Pauza)Zna{ ti kod koga je on sve zalazio: kod Tubi}a, kodSuboti}a, kod Bawaca, kod Petrovi}, kod Kesi}a...

  MILO[: Sve zbog dijece?

  MAJKA: Nekom je vra~o za djecu, nekom protiv bolesti, nekomuroke skido. Pa opet, ovima za boqitak, protiv nema-{tine, protiv su{e, protiv grada, kad zmija ujede,djeci stravu salijevo, `eludac namje{to. Kad se ukakvoj ku}i otkrije da je neko tmora, i to je znaoskidati. Da se momak u curu zagleda, da `ito rodi, dabude rakije... Kome god {ta zafali, wega zove. Asvakom ne{to vali. Nema ga na svijet da sve ima. Nijese rodio, niti }e se roditi. Pa i Muslimani, znaju neoti}i kod hoye, nego wega zovu. Molili ga da u BawojLuci otvori ordiraciju, nije }io.

  26 Radmila Smiqani}

 • MILO[: Nisam za to zna.

  MAJKA: Pa ti, bo`e oprosti, jo{ ne zna{ ni |e si {upaq. Alja za to znam. Vaqa on nama glave.

  MILO[: Je l skup?

  MAJKA: Kolko god da i{te treba mu dati. I nikad mu nemo{preplatiti. Nego, ostavi mi koji dinar ako ima{ uzase da mi se na|e.

  MILO[: Nemam. Sve sam ti dao.

  MAJKA: Ne znam o}u li imati dovoqno?!

  MILO[: Eto, vidi{. A da prodamo bunar imali bi za sve.

  MAJKA: Da prodajem bunar da bi vra~a platila?! Jesi ti pao sMarsa ili su ti vrane pamet popile?!

  MILO[: Mama...(Pauza)Mama, da prodamo bunar, da rije{imo sve problemekoje imamo. Kad te molim.

  MAJKA: Prodaj!

  MILO[: Da prodam?

  MAJKA: Evo, velim ti, prodaj.(Pauza)I reci, majci, {ta }e{ uraditi sa parama?

  MILO[: Planiro sam... Da se preselimo za Sarajevo.(Pauza)Jasmina i ja.

  MAJKA: Za Sarajevo?

  MILO[: Ti ako ho}e{, isto, ovaj... mo`e{ sa nama. Ja bi tepovo.

  MAJKA: Fala, ne bi ja i{la. Meni je o|e dobro. Nebi grobovenapu{tala. Moji najmiliji su o|e pokopani. Ti bii{o?

  MILO[: Mislio sam tako.

  MAJKA: A koga ti ima{ u Sarajevu?

  MILO[: Pa... Nikoga.

  MAJKA: Pa {ta }e{ tamo bez i|e ikog svoga?

  MILO[: Jasmina se izmirila sa dajyom.

  MAJKA: Kako je ne znam o tom ni{ta?

  MILO[: Evo, sad znade{.

  Bunar 27

 • MAJKA: U ovoj ku}i se sve od mene krije.

  MILO[: Nije tako.

  MAJKA: Ho}e{ li i wenu vjeru privatiti?(Pauza)Jesi li naumio klawati?

  MILO[: Mama.

  MAJKA: Fino }e ti biti. Odve{}e te u yamiju i pquva}e ti svido jednog usta dok ne prizna{ da se svog boga odri~e{i dok se ne zakune{ da }e{ alahu klawati.(Pauza)Veli{, pomirila se?(Pauza)[ta muli{ sade? Odgovori kad te pitam!

  MILO[: Da.

  MAJKA: Pa kako je mogla pre}i preko svega {to joj je izgo-vorio?! Je l je se odreko? Jeste. Je l reko da ne}e nida je ~uje ni da je vidi zato {to je za po{la za Vlaha?Je l bilo sve kako govorim? Mo`da se on we i prekonovina odreko. Ne znam. Ne ~itam, pa ne znam. [to tadniste zapo~eli `ivot tamo?

  Milo{ }uti.

  MAJKA: Zato {to je kazo da dok se on pita ni on ni niko wegovVlaha u Sarajevo dovesti ne}e! Jesu li to bile wegoverije~i? I ti, ko da to ni bilo nije. I ona?! Kratkogpam}ewa ti je gospo|a. I mater joj je uvijek poprijekogledo {to je za Srbina po{la.

  MILO[: I ti ga sad pre}era! U to vrijeme se na to nije gledalo.

  MAJKA: On je gledo.

  MILO[: A i sad je drugo vrijeme.

  MAJKA: Jeste. Jo{ gore neg je bilo.

  MILO[: Nije tako.

  MAJKA: Ti odlazi{ u Sarjevo, pa zna{.

  MILO[: Ka`u qudi. Ka`e... ka`e i on je wu }io pozvati. Alieto, deslo se tako da je ona prva nazvala.

  MAJKA: I ti se sla`e{ sa tim?

  MILO[: Samo wega od roda ima.

  MAJKA: I sad se pojavio. Vaskrso odjednom, kad je namirisopare.

  28 Radmila Smiqani}

 • MILO[: On }e nam sve pomo}i, i oko stana i poso }e nam na}i.Ka`e, dobar poso za oboje.

  MAJKA: Prodo bi vam jedan od svojih stanova?

  MILO[: To ne znam.

  MAJKA: Znam ja. [to vam ne pokloni. Ima taj i ne zna {ta ima.Pola Sarajeva je wegovo. I ne boj se, nije po{tenimradom steko. Provitiro na qudskoj nesre}i. Lisicaje taj. Kad s tobom govori samo ti povla|uje i vi~e: Ja,ja, ja... Samo medi. Pa ti se u~ini da si mu va`niji iod wega samog. A kad se okrene, radi po svom i na tvoju{tetu. I ti se pomo}i od takvog nada{?! E, moj sine,grdne rane moje... Naivan si i zelen ko jabuka kad setek odmetne. [ta }u, jadna ti sam?

  MILO[: Nemoj kukati.

  MAJKA: I kad umrem, briga za te mi mira ne}e dati. U grob }usa brigom le}i i nikad se smiriti ne}u. Uzmi megospode. Uzmi me sebi da bar ne gledam zla o~ima.Kako }u te jadna takvog na svijetu ostaviti?

  MILO[: Imam Jasminu.

  MAJKA: Ima{ je sade. A kad bi oti{li tamo, ko zna?! Je l onau stawu da ti rodi dijete? Pa bi woj moglo pasti napamet da svali krivicu na tebe, da izmisli da si tinemo}an da ima{ dijete. I na kraju da se samo okreneza drugim i da ode sa wim. A ti zna{, da tamo uvelikom gradu imam mu{ki kolko ti voqa. I samo~ekaju i vrebaju plijen.

  MILO[: Mene Jasmina voli.

  MAJKA: Znam. Znam da te voli.

  MILO[: I ja wu volim.

  MAJKA: I ja je volim. Ali ne zna{ nikad {ta u `eni ~u~i. Nezna{ dok je ne vidi{ u isku{ewu. A onda, bome, budekasno. Dok ti trepne{, eno we ve} sa drugim koji joj jeobe}o i kule i gradove. [ta je sad? [ta slini{?

  MILO[: Ne znam.

  MAJKA: Reci, mami, ide li se tebi u to Sarajevo?

  MILO[: Ne znam.

  MAJKA: Bil mogo sa wima `iviti?

  MILO[: Ja... ni{ta ne znam.

  Bunar 29

 • MAJKA: Sarajlije, bolan, ne mogu sami izme|u sebe `ivitikako je bog zapovidio. I samo si im ti jo{ falio.Srbin u Sarajevu, ko prase u Teheranu. E, jadna sam ti.Kad treba{ onome odgovoriti?

  MILO[: Za tri, ~etri dana.

  MAJKA: Za tri ili ~etri?

  MILO[: Za tri. Mama... Mama, ja bez Jasmine `ivot zamislitine mogu.

  MAJKA: Ja ne}u da stojim na putu tvojoj sre}i.

  MILO[: Znadem.

  MAJKA: Majka je uvijek uz tebe. A govorila sam ja, do}e vrijemeda }e se ono pola we sjetiti odakle je i koje je vjere.

  MILO[: Ti wu samo zato i ne voli{.

  MAJKA: Nikad ti rije~ za to nisam rekla. Jesam li?

  MILO[: Isprva si govorila.

  MAJKA: Al kad je u{la u ovu u ku}u, i kad sam jednom pristalanikada ti to vi{e spomenila nisam.(Pauza)Ti si govorio da to vama nije va`no.

  MILO[: I nije va`no.

  MAJKA: U dobru nije, a kad do|e situacija jeste. I u tvojimgodinama, zapo~iwati `ivot u velikom gradu, to ti,sine moj, nije lako. Obe}aj mami da }e{ razmisliti.

  MILO[: Obe}avam.

  MAJKA: Ludost je to, sine. Sarajevo je ludost koja te `ivotamo`e ko{tati. Odi da te majka poqubi. ^uvaj se, sinemoj jedini. Evo, ne}u da pla~em, ne}u...(Grli ga)Nedaj na sebe. Nikome nedaj na sebe. @eni pogotovu.Mu{ka mora biti zadwa. Nedaj da ti ona `ivot kroji.Ako treba i zagalami, i lupi rukom o astal, i woj bomepo koju uz u{i priqepi. [to? Ako i{te, ako jebezobrazna. Mene moj pokojnik, vala, nije tuko. Al jasam druge sorte. Ja sam sve znala. Ja sam razumjela`ivot. Al ovu tvoju bi trebalo dobro po turu ispra-{iti. I ni~eg se ne boj. Majka je uz tebe. Majka }e sveda sredi.

  30 Radmila Smiqani}

 • 5. SCENA

  Dan. U sobi sjedi Majka. Dolazi vra~. Nosi velike torbe pune robe.

  MAJKA: Slu{aj, Zvjezdane, velika mi se nevoqa na glavu sru-~ila.

  VRA^: Govori! [ta je? Sve }emo rije{ti! Sve!

  MAJKA: Ovaj moj jadnik o}e zemqu i bunar da proda.

  VRA^: Onom Nijemcu, Klausu.

  MAJKA: Ti zna{? I smislio molim te da se seli za Sarajevo.Samo nije to ovaj moj jadnik smislio. Nije on kadar zato. To je wega ova wegova podgovorila. Upropasti}emi dijete.

  VRA^: Kako }e u Sarajevo, Bog ga pomogo?!

  MAJKA: Kako? Fino! Dr`e}i se woj za sukwu i vavjek korakiza we. Eto, tako }e!

  VRA^: Vala kad te `enska pamet ku}u vodi! Ovo se na tebe neodnosi. Ti mu{ku pamet ima{.

  MAJKA: [ta mi je sad ~initi?

  VRA^: Slu{aj, wega pritisni, a ovu o}eraj.

  MAJKA: Ko da je to tako, smisli pa uradi. Oni su bolan odvoji{no zajedno. Pili vode sa tog istog bunara, odaliza ovcama, }erali se, pro{li sve {to je dje~iwezajedno...

  VRA^: Sve znam. Ali, jopet... Dovedi mu drugu `enu. Neku spram wega.

  MAJKA: Ima{ li koju?

  VRA^: Aj ti meni donesi rakiju, da ja razmilsim.

  Majka donese rakiju.

  VRA^: Ima jedna mlada udovica. Mo`da bi pristala.

  MAJKA: Mo`e{ li je brzo dovesti?

  VRA^: Vidi}u.

  Izlazi Jasmina.

  VRA^: A ti ne{ da le`i{, a?

  JASMINA: Ne}u.

  VRA^: Ne mora{. Ode ja sade.

  Bunar 31

 • Vra~ ode. Jasmina pije kafu. Majka le`i. Izlazi Milo{.

  MILO[: Dobro jutro.(Qubi Jasminu)Odo ja ne{to poslom. Moram. @urim.

  JASMINA: Sjedi da te ne{to pitam.

  MILO[: Zakasni}u.

  JASMINA: Sjedi. Sjedi.

  MILO[: Ajde, al brzo.

  JASMINA: Milo{e, jel se ti to premi{qa{?

  MILO[: Ko se prmi{qa? [ta ti je?

  JASMINA: Znam te dobro. Ne la`i me!

  MILO[: Jesam ti obe}o. Jesam. Ako sam ti obve}o, uradi}u. Nemerem ni ja, pritislo me sa svih strana. Jasmina, tizna{ da bi ja crko bez tebe.

  Majka po~iwe te{ko da di{e. Milo{ joj prilazi.

  MILO[: Mama... Jasmina, nije joj dobro.

  MAJKA: Nitroglicerin.

  Milo{ istr~ava da donese nitroglicerin. Jasmina posmatra.

  MAJKA: Vode.

  Milo{ donosi vodu. Jasmina izlazi iz sobe.

  MAJKA: [ta mi radi{, Mi{o moj?! [ta radi{ od mene, jadnati sam!

  MILO[: [ta radim, mama?

  MAJKA: Je l ima{ obraza vako sa mnom? Je l ima{ srca vakosa majkom svojom?(Pauza)Kako mo`e{ vako prema meni? Kako? Prodati bunar,ostaviti me i oti}i? Kad ostanem sama, pa da me vakozaboli... [ta bi?! Ko bi mi vode prinijo? Ko bi memrtvu na{o?

  MILO[: Nemoj tako, mama.

  MAJKA: A {ta drugo majka da ti ka`e? Slu{aj, kad prodatebunar i kad krenete, moli te majka, da me zakopa{.

  MILO[: Kako da te zakopam?

  MAJKA: Zakopaj majku `ivu pa rje{i i mene i sebe bijede. Neostavqa me samu, bez i|e i~ega u ova ~etri zida.Sarani me, zakopaj me....

  32 Radmila Smiqani}

 • JASMINA: (Off)To je tvoj bunar. Na tebi se vodi. Odlu~i i prodaj.Budi ~ojek, uradi {ta treba.

  MAJKA: A kad me `ivu zakopa{, i kad krene{ tamo |e sinaumio, ostavi vrata na ovoj ku}etini otvorena neknarod uzme kome {ta treba i nek nosi. Na{a }e se lozaugasiti i niko na ogwi{tu ostati ne}e. Ajoj, menimajko majo, ajoj Bo`e {to me ka`wava{.

  JASMINA: (Off)Ima{ ti neku svoju voqu?(Jasmina izlazi)

  MILO[: Imam. Da `ivimo zajedno.

  JASMINA: Ja ne}u. Presjeci, Milo{e. Nemoj da ja presjecam.

  Krene napoqe. Milo{ za wom. Tuku se, grle, pla~u. Milo{ uspijeda vrati Jasminu u ku}u. Jasmina pla~e. Ulazi u ku}u.

  JASMINA: Ma ja ne znam {ta ja vi{e tra`im ovdje.

  Milo{ sjedne. Pla~e. Majka je u me|uvremenu zaspala. Milo{ jegleda. Budi je i odvodi u sobu da legne.

  MILO[: Mama, ajde da legne{.

  MAJKA: Mogu sama.

  MILO[: Ja }u ti pomo}i.

  MAJKA: Mogu sama. Da}e dragi Bog da tebi tvoje dijete nikadne priredi ovo {to si ti meni priredio. Idem dalegnem i da molim Boga da me sebi zove.

  Bunar 33

 • 6. SCENA

  Smiqa, Vra~ i Majka. Dolazi Milo{.

  MAJKA: Doveo nam je Zvjezdan `enu.

  MILO[: Kakvu `enu?

  MAJKA: Ko }e raditi dok ova tvoja le`i? Ja ne mogu, a onamora le`ati.

  MILO[: S ~im }emo je platti?

  MAJKA: Radi}e za hranu. Sjedi, Mi{ko, sjedi. Da popijemokavu. Znade{ ti Smiqu?

  MILO[: Znamo se.

  SMIQA: Znamo se.

  MAJKA: Vaqa}e nama na{a Smiqa, vidi}e{!

  Majka krene po rakiju. Iz sobe izlazi Jasmina.

  JASMINA: Dobro jutro!(Izlazi iz ku}e)

  MILO[: Aj, sjedi s nama, popi kafu.

  JASMINA: Neka.

  MILO[: \e }e{?

  JASMINA: Svojim poslom.

  MILO[: Ja... ovaj, eto, nisam svra}o kako ti je Branko pogino...Ne sti`em od posla... A, mislio sam...

  SMIQA: Svatam ja to.

  MILO[: Nas dvojica smo bili ba{ dobri... A pomislim, bogami, i kako si i {ta radi{... Al, eto, ne stignem.

  SMIQA: Nije qudima do tu|e muke. Isprva narod dolazio.Poslije prestali... Ne qutim se ja.

  VRA^: Jesi uspjela izgawati kakvu pomo} od dr`ave?

  SMIQA: Po{aqu kad mogu. Svaki tre}i mjesec, tako... Nema nidr`ava.

  VRA^: Sram i bilo. @ivot je za tu istu dr`avu tvoj Brankodao. Jebala ih dr`ava.

  SMIQA: Ja sam i na ovom zahvalna.

  Pauza.

  MILO[: Va`no je da si zdrava. I djeca da su ti zdrava.

  SMIQA: Jesmo, Bogu fala.

  34 Radmila Smiqani}

 • Majka donese rakiju.

  VRA^: Kad je stasala za curu, pokojni ujak, koji se staro owoj, veli: Tebi bi najboqe bilo po}i u manastir. Iona, {ta }e, ode. A i, najboqe joj je kod Boga. On jeprema woj milostiv. I, tako ti je ona bila isku-{enica i sve je bilo dobro dok je nisu zatekli da palicigar i o}erali je. Vele: Nisi ti za manastira. Inije! Ona voli qude, voli se smijati. I duvan voli.(Pauza)Dobra je Smiqa, bolan, ko kruh. Pogino joj ~ojek.Ostala sama pod kapom nebeskom sa dvoje djece. Osta-vila ih kod rodbine.

  MAJKA: Vidi}emo to za djecu... Kad se svi malo sna|emo inaviknemo jedni na druge.

  SMIQA: Ja sam vami zahvalna.

  MAJKA: Ima{ li duvana, Smiqo?

  SMIQA: Imam! Nego ne palim, mislim ti }e{ biti {ta pro-tivna.

  MAJKA: Daj ti da mi zapalimo.

  MILO[: Je l ti reko doktor da ne smije{ pu{iti.

  MAJKA: Ja }u pu{iti kad }u pu{iti.

  VRA^: Pusti ti doktore. [ta oni znaju. Pu{i ti.

  SMIQA: Meni je duvan sva radost u `ivotu. Kad sve poradim,pripalim jednu i kad povu~em i kad mi do plu}a dimdo|e ja nekako na svu muku zaboravim.

  MAJKA: A lijepa nam je Smiqa? [ta ka`e{, Mi{o?

  MILO[: Jeste, jeste. Odo ja.

  MAJKA: Kuda }e{ ti danas? Sveta je nedeqa. Ne radi se.

  MILO[: Idem... Idem samo ne{to... Brzo }u se vratiti.

  MAJKA: Nisam te pitala kad }e{ se vratiti nego kuda ide{.

  Pauza.

  MILO[: Idem... Idem sa Klausom da ispita, {to no ka`u,kvalitet vode u bunaru. Plati}e mi za to. Da}e midobru dnevnicu. Tolko ne zaradim ni kad radim kodnekoga cijeli dan.

  MAJKA: Jesi li obe}o majci da }e{ o svemu razmisliti? Samomi jo{ fali da ne{to ubaci u bunar pa da se svipotrujemo.

  Bunar 35

 • MILO[: Majko...

  MAJKA: Nemoj ti meni majko! To je tako. Nemoj mi raditi izale|a.

  MILO[: Plat}e mi. Dobro wemu, a dobro i nama. Ispitiva}eteren, tra`i}e vodu. On misli da je mogu}e da ako imavode na na{oj zemqi da je mora biti i u okolini.Ka`e: Doqe je cijeli okean!

  MAJKA: Okean?

  MILO[: Da.

  MAJKA: A mi godinama ovdje `ivimo, pa ni{ta znali nismo.Sad }e on da mi ka`e kako ne `ivim na zemqi nego naokeanu. Bosna je ovo, sine, Bosna. Okreni se oko sebepogledaj. Dokle ti pogled pada {uma. Mani se okeana.

  MILO[: Idem. Zakasni}u.

  MAJKA: Nemoj kasniti na ru~ak. Smiqa }e spremiti. I manise toga, ~uje{ li me!

  Milo{ ode.

  VRA^: Dobar ti je sin. I lijep je.

  MAJKA: Samo, eto, naivan je i nije otresit. Na oca.

  Pauza.

  VRA^: Samo ima jo{ ne{to. Ja ne znam kolko }e to tebiodgovarati. U tre}em mjesecu. Evo papira!

  MAJKA: Je l se pozna?

  VRA^: Ustani!

  SMIQA: Ne pozna se.

  VRA^: Stra me, kad se dijete rodi, da }e... Ako on izra~una,pa svatiti da dijete nije wegovo... Da ne bude belaja?!

  MAJKA: Ne}e on ni{ta ra~unati.

  VRA^: A, opet... Zna da se dijete nosi devet mjeseci. Tolkovaqda zna.

  MAJKA: Re}emo da se rodilo ranije. Sedma~e. Po`urio daiza|e. S kim si ostala?

  VRA^: Sa jednim gra|evinarom. Radio na gra|evini, sezonac.

  MAJKA: Pa {ta bi?

  SMIQA: Bio tu mjesec dana, oti{o i nije se vi{e vra}o.

  MAJKA: Jo{ kad bi bio sin.

  VRA^: Bi}e. Ona je do sad samo sinove ra|ala. Sinove `ive izdrave.

  36 Radmila Smiqani}

 • SMIQA: Jesam, Bogu fala. Sinove `ive i zdrave.

  MAJKA: Da}e dragi Bog da i ovo bude sin.

  VRA^: Da}e Bog.

  SMIQA: Da}e.

  MAJKA: Nalide nam Smiqana!

  Smiqa sipa rakiju.

  VRA^: U, ova iz mrtvi di`e. Dede jo{ jednu. Na dvije sam nogedo{o.

  MAJKA: De ti malo oko Smiqe.

  VRA^: Lezi. Sad }e Zvjezdan napraviti da se tvoj Milo{ una{u Smiqu zagleda. Daj jednu Milo{evu vestu. Ski-ni se ti!

  Smiqa legne.

  VRA^: Daj mi metlu.

  MAJKA: ^ekaj. Na!

  Vra~ uzima metlu i ~isti po ku}i.

  VRA^: Ne metem slamu, ne metem |ubre, ve} metem sve mra-vi}e, ve} metem sve stjenice. Metlom ih pomeh, poSmiqi ih poslah. Kada na wega nai|ete da mi gabockate, podbadate, Smiqi da ga otpravite. Miranigdje da nema, ni sa kim da ne prozbori dok se predawom ne pojavi.Sad }u, Smiqo, pre}i na tebe.Ja tresem {qivu,{qiva trese zemqu,zemqa trese devedeset i devet |avola.Devet da do|e, a devedeset nek ostanu;i da povedu vola sa {est roga,pa da idu kod dragog,da ga dovedu kod mene,da mu se prevrne pamet na rog,te da nema mira da stane, ni da spava, ni da odmori.Ja drmam s plotom, plot zemqom, zemqa morem!More, ko je moj, nek do|e do mene,nek ostane kod mene,nek mi ka`e svoje ime.

  MAJKA: Je l gotovo?

  VRA^: Da bez tebe ne `ivi, ne jede, ne pije! Ponovi!

  SMIQA: Da bez tebe...

  Bunar 37

 • VRA^: Reci bez mene...

  SMIQA: Da bez mene ne `ivi, ne jede, ne pije.

  VRA^: Da se bez tebe ne raduje, ne ku}i, ne putuje...

  SMIQA: Da se bez mene ne raduje, ne ku}i, ne putuje...

  VRA^: Da bez tebe u postequ ne lije`e, da drugu ne gleda, dase tebi samo veseli...

  SMIQA: Da bez mene u postequ ne lije`e, da druge ne gleda, dase samo meni veseli.

  VRA^: Tako.

  SMIQA: Tako.

  VRA^: Umi se ovom vodom, popi ovaj ~aj i prespavaj u ovojvesti jednu no}. A za wega ovo. On ovo da popije.Ostalo zna{.

  MAJKA: [ta je to?

  VRA^: Od toga se pamet gubi i ~ojek uradi i {to nije nisawo da uraditi mo`e.

  MAJKA: O}e biti?

  VRA^: Sve }e biti. Zna Smiqa. Je l da, Smiqo? No}as gasafataj. Va`no je da se probudi kraj tebe go. Misli}eda je obavio poso. I, eto!

  Smiju se.

  VRA^: Nalide nam jo{ po jednu, pa da idem. Moram ja daqe.

  MAJKA: Aj, ti Smiqka donesi vode.

  Smiqa uzme kante i ode na bunar.

  VRA^: Ni{ta ne brini, Smiqa je prava `ena spram wega.

  MAJKA: Vidim. Samo, o}e li ovaj moj jadnik to biti u stawusagledati. Ne zna{ ti kakav uticaj ona wegova ima nawega.

  VRA^: Ama, Smiqa i Milo{ su ti jedno za drugo. Oni su par,eto, ko noga i ~arapa, da tako re~em. Vidi}e{ ti kako}e se on uz na{u Smiqu oporaviti. Uz wu }e wemubiti komotno. Osjeti}e on to. Svak tra`i sebi para ikomociju u `ivotu. Ne}e qudi da se lomataju. Wemu }eti sa Smiqom biti, eto, ko da je izuo tjesnu cipelu.Bi}e wemu rahat sa wom.

  MAJKA: Vala su ko slika i prilika.

  VRA^: Da su se tra`ili nebi se na{li. Odo sad.

  MAJKA: Bog te `ivio!

  38 Radmila Smiqani}

 • 7. SCENA

  Milo{ dolazi u ku}u pijan je.

  MILO[: Jasmina, Jasmina, Jasmina...

  JASMINA: \e si ti dosad? O~i mi ispado{e gledaju}i kad }e{?

  MILO[: Ja ako }u prodati, moja stvar, a ako ne}u, opet mojastvar. Je l to jasno? Aj po rakiju.

  JASMINA: Ne}u.

  MILO[: Ne mora{. Sam }u. Ne}e meni `ene komandovati.(Smiqi)[ta ti radi{? Sikter, napoqe!(Majci)I ti! Napoqe! Ja }u kako ja o}u, a ne kako drugikomanduju.

  Pauza.

  MAJKA: O}e{ pojesti {ta?

  MILO[: Ne}u. Popi}u.(Pije)Tako. Da se zna red. Mora se znati ko je ko i {ta je{ta. Dosta je meni, preko glave... Nisam ja od ju~e.(]ute)I tako za sve. Ako }u uzeti i prodati... Moj bunar, mojastvar. Ako mi se bude prodavalo, ja }u prodati, ako ne,opet moja stvar.

  MAJKA: Sam pao, sam se ubio.

  MILO[: Ti znade{?! [ta ti znade{? Ne izlazi{ iz ku}e.Drugo je doba. Svijet se mijewa iz ~asa u ~as. A ti idaqe ko da je tvoje vrijeme. E pa, nije. Sad je svedruk~ije. I bi}e druk~ije, kad ja uzmem stvari u svojeruke. Kad ja lupim {akom o astal.

  MAJKA: Usovan li si, Bo`e dragi.

  MILO[: Ne obra}aj mi se tako.

  MAJKA: Snizi ti malo taj svoj ton.

  MILO[: Ne}u da snizim. Ne}u. Pusti me. Ostavi me na miru,`enska glavo. Meni je tebe preko glave.

  MAJKA: Vala ti ja rije~ nisam rekla.

  Bunar 39

 • MILO[: I proda}u. Uze}u pa }u sve rasprodati. I bunar, izemqu, i ku}u }u prodati.

  MAJKA: (Kroz {apat)E, jadna sam ti.

  MILO[: [ta {ap}e{? Po cijeli dan ne{to sebi u bradu.Obol}u od tebe. Je l to o}e{?

  MILO[: Proda}u.

  MAJKA: Dobro je vi{e. Ne pravi cirkusa.

  MILO[: Tek }e biti cirkus. Ja ako }u prodati... Proda}u... Akone}u... Ja }u kako ja o}u.

  JASMINA: Sutra ja idem sa tobom, potpisujemo ugovor, uzimamopare i odlazimo. Ja ne}u da dozvolim da nam taj ~ojekode.

  MILO[: [ta }u sa wom?(Pokazuje na majku)

  JASMINA: Pla}a}emo Smiqi da bude uz wu. Ti }e{ je obilaziti.

  MILO[: Ajde da se strpimo, ne}e ona sto godina.

  JASMINA: Ne znam kako pi{a{ bez we.

  MILO[: Ne laj, Jasmina.

  JASMINA: Ti si nula od ~ojeka.

  MILO[: [ta sam?

  JASMINA: Nula od ~ojeka.

  Milo{ udari Jasminu. Majka i Smiqa stoje.

  JASMINA: Eto vidi{ da jesi.

  MILO[: Izvini. Ruka mi se dabogda osu{ila.

  JASMINA: Pa se iskali na meni.

  MILO[: Izvini.

  JASMINA: Sad je ili stani ili pani.

  Jasmina izlazi. Milo{ pije rakiju, pije, pije... Pozli mu. Smiqa muprilazi i iznosi ga napoqe. Majka sve to nadgleda.

  40 Radmila Smiqani}

 • 8. SCENA

  No}. Poga{ena su svjetla. U sobi je Jasmina. Ulazi Smiqa.

  JASMINA: \e si ti bila?

  SMIQA: Pro{etala. Ma, ja reko da zapalim jo{ jednu pa }ule}i.

  JASMINA: Daj i meni!

  SMIQA: Vidim ne pu{i{, pa ne nudim. Zapali.

  Pauza.

  JASMINA: Kako ti je kod nas?

  SMIQA: Dobro je.

  Pauza.

  JASMINA: Je l ti fale djeca?

  SMIQA: [ta }e{.

  JASMINA: Kolki su?

  SMIQA: Maleni.

  Pauza.

  JASMINA: [to si djecu ostavqala?

  SMIQA: Svaki mi je dinar zauvar! [ta ja znadem.

  JASMINA: [ta }e{ ti kod nas?

  SMIQA: Da pomognem.

  JASMINA: [to oda{ gola po ku}i?

  SMIQA: Svukla se.... Vru}o.

  JASMINA: Skidaj tu Milo{evu ko{uqu da ti je ja ne bi skidala.

  Smiqa skine ko{uqu i odlazi.

  Bunar 41

 • 9. SCENA

  U sobi sjede Majka i Smiqa. Dolazi Jasmina. Sjedne. Ti{ina.

  JASMINA: \e Milo{? No}as nije ku}i dolazio?

  MAJKA: [to ne pazi{ na wega? ^ojek ti je.

  JASMINA: O}u da pri~am s tobom!

  Smiqa krene da ustane, ali je Majka zaustavi.

  MAJKA: Sjedi, Smiqka, sjedi. Nemam ja pred tobom nikakvitajni. Ti si moja. Sad bi da pri~a{? A kad ne}e{, morati ~ojek kqe{tima rije~ ~upati iz usta.

  Smiqa sjedne.

  JASMINA: Ne}u pred wom da govorim.

  MAJKA: Ne mora{.

  JASMINA: [ta }e nam ona u ku}i? Zna{ ti ko je ona? [to ruglood ku}e pravi{? Zna{ ti da su preko we pre{la trisela. I svako ko je sa strane do{o i taj je na woj bio.(Pauza)O}u da se odvojimo. O}u na miru sa svojim ~ojekom da`ivim.

  MAJKA: ^ujem da si se izmirila s dajyom. Eto, nek ti on dastan, pa se odvoj, pa `ivi kako god ti je voqa.

  JASMINA: I da}e mi.

  MAJKA: Fala dragom bogu. [to si onda zamislila da ras-prodaje{ moje?

  JASMINA: Svezala si ga uz sebe, neda{ mu da di{e. Zar te nijestra da sebi {ta ne u~ini? Reko mi je ako ga ne pusti{,da }e sko~iti u bunar.

  MAJKA: Kad ti je to reko?

  JASMINA: Sino}.

  MAJKA: [ta ti je ta~no reko?

  JASMINA: Veli, dovde mi je one matere{ine. Sko~i}u u bunar ismiriti se.

  MAJKA: Ne}e se on ubiti. On }e postati otac.

  MAJKA: Smiqo, daj joj one papire.

  Smiqa upla{eno gleda.

  42 Radmila Smiqani}

 • MAJKA: Daj joj, daj. Vaqda }e kad pro~ita shvatiti da postojineko ko je sposoban da rodi.

  Smiqa vadi nalaze i spu{ta na sto. Jasmina uzima papire i ~ita.

  MAJKA: Eto, crno na bijelo. Smiqa je sposobna, a ti vidi{nisi sposobna.

  JASMINA: [ta je ovo?

  MAJKA: Pismena si. Umije{ pro~itati.

  JASMINA: Ko zna ~ije je to dijete?! Ni ova ne zna.

  MAJKA: Vidi}e{ kad se rodi dijete, isto Mi{o, isto Mi{komoj. Vidi}e{ onda ~ije je. Meni vi{e nisi va`na.

  JASMINA: On... On zna za ovo?

  MAJKA: Wegovo je. On ga je napravio. Normalno da zna.

  JASMINA: Ovoj on da napravi dijete?! On je ne bi prstom pipnuo.Milo{e!

  MAJKA: Ne zna{ ti koga je on pipo dok si se ti vukla po ku}i ilajala. Mu{karca mora{ znati svezati uz sebe. Aprava `ena zna kako se to radi. Ti ne zna{.

  JASMINA: To nije istina.

  MAJKA: Istina je, istina. I neku no} je sa wom pod ovim istimkrovom prespavo, a ti ni primjetila nisi. Jer ti nijestalo do wega. Jer ga ne voli{. Ti samo svoj interesgleda{. Pitaj Smiqu.

  SMIQA: Istina je.

  JASMINA: Kurvo kurvina.

  MAJKA: Stidi se rije~nika!

  Jasmina ustane. Odlazi u ku}u.

  SMIQA: Meni muka.

  MAJKA: Pojedi ne{to.

  Jasmina iznosi haqinu. Pru`a je Smiqi.

  JASMINA: Evo ti. Na. Uzmi! Da krstite kopile. A ti }e{ me sesjetiti kad bude{ sina sahrawivala.

  Jasmina ode.

  MAJKA: Vidi{ ti {ta smo mi trpili.(Daje Smiqi haqinu)To je jo{ od moje prababe. Nosila je moja baba, i matermoja. A ja sam je obukla kad sam mog Mi{ka krstila.Tad i vi{e nijednom. Sad je tvoja. Pa da do~ekam da iti u woj dijete krsti{.

  Bunar 43

 • SMIQA: Meni muka.

  MAJKA: Ajd pojedi ne{to.

  Smiqa iza|e. Dolazi Milo{.

  MILO[: No}as razbili Klausu kombi. Ne zna se ko je. Po-licija napravila uvi|aj. Ne treba nama ni{ta. Mi smosami sebi dovoqni. Ovo je prokleto mjesto! Ovo suprokleti qudi!

  JASMINA: Jesi ti sad sre}na zbog toga?

  MAJKA: Jesam. Da znam ko je, orden bi mu dodijelila.

  MILO[: Spakovo se ~ojek i oti{o. A mi vodovod nikad dobitine}emo. Svu|e okolo stvari se mjewaju, a kod nas svestoji.

  MAJKA: Fala Bogu. Ni{ta nama ne fali, ni{ta. Kome se nesvi|a mo`e da ide!

  MILO[: Kako }u sad Jasmini saop{titi.

  MAJKA: O|e lezi.

  MILO[: Kod Jasmine }u...

  MAJKA: O|e lezi. De, kad ti majka ka`e. Boqe da tu legne{.

  MILO[: Neka...

  MAJKA: Lezi o|e.

  MILO[: \e Jasmina?

  MAJKA: Ajde ti sad odspavaj, pa }emo ujutro fino o svemu.

  MILO[: \e Jasmina, majko?

  MAJKA: Ujutro }emo. [to ka`u, jutro je pametnije od ve~eri.

  MILO[: Ti meni ne{to krije{?! Je l Jasmina dobro? Reci mi,je l dobro?

  MAJKA: Dobro je. Dobro.

  MILO[: \e je? Ti si je o}erala!

  MAJKA: Sama je ona oti{la! Digla glavu i oti{la!

  MILO[: Kuda?

  MAJKA: U Sarajevo. Kod ujaka.

  MILO[: Nije se ni spakovala. Idem po wu. Idem. Moram ja powu.

  MAJKA: Smiri se.

  MILO[: [ta ti gleda{? [ta ti o}e{? Ti si svo zlo u ovuku}u donijela. Ti si moju Jasminu o}erala. Ti! I ti!

  44 Radmila Smiqani}

 • MAJKA: Slu{aj ti. Smiri se, kad ti re~em. Smiri se. A ovoj`eni ru`nu rije~ da nisi reko. Nikad vi{e. Je l tijasno?! Nikada!

  MILO[: Kako je mogla oti}i bez mene?

  MAJKA: Naivan li si Bo`e dragi. Jedva je ta do~ekala da te seotarasi.

  MILO[: Pa kako... bez mene?

  MAJKA: Sva{ata je o tebi izgovorila!

  MILO[: [ta je rekla?

  MAJKA: Rekla je da si nesposoban za `ivot i da joj takav netreba{. Da si slabi}, kukavica i da nisi nikakavmu{karac.

  MILO[: Tako je rekla?

  MAJKA: Tako.

  MILO[: Pa kako... Nije se ni spakovala! Zlo mi je!

  MAJKA: E, moj sine, grdne moje rane. Popi.

  MILO[: Pa kako tako?

  SMIQA: De, zapali.

  MILO[: Zlo mi je.

  MAJKA: Odvedi ga Smiqo u sobu. Aj, polako. Aj, sa Smiqom.De, Smiqo, de, polako...

  SMIQA: Ajmo, ajmo... Polako. Tako.

  Smiqa odvodi Milo{a u sobu.

  Dolazi Vra~.

  MAJKA: Bil me sa~eko za pare?

  VRA^: Trebaju mi pare. A i ti, {to da skupqa{ dug?!

  MAJKA: Dvjesta, a?

  VRA^: Trista!

  MAJKA: Ti re~e da sa dvjesta iz ku}e izlazi{?!

  VRA^: A Klausa ne ra~una{? Ovo {to sam ti u ku}i uradiodvjesta i Nijemac... Jo{ sto za kombi. Moram ne{todati i qudima. Bar pi}e platiti.

  MAJKA: Previ{e je, brate.

  VRA^: Dvjesta pedeset.

  MAJKA: Dvjesta deset. Nemam vi{e. A ~etres ti do|em.

  Bunar 45

 • VRA^: Nali jo{ jednu.

  Majka sipa rakiju.

  ZVJEZDAN: Odo.

  Zvjezdan ode.

  MAJKA: Nos te vrag.

  Izlazi Smiqa. Wih dvije sjede.

  MAJKA: Je l zaspo.

  SMIQA: Zaspo.

  ^uje se pucaw.

  MAJKA: Milo{eeeee! Sine!

  KRAJ

  46 Radmila Smiqani}

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice