2010 Kwestiyonaryo na survey para sa mga dayuhan na nakatira sa

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 2010 Kwestiyonaryo na survey para sa mga dayuhan na nakatira sa

 • March 2011

  2010 Kwestiyonaryo na survey para sa mga dayuhan na nakatira sa Lungsod ng Nagoya

  Ulat na buod hinggil sa resulta

  International Relations Division, Mayors Office, City of Nagoya

  Listahan (Table of contents)

  1 Buod ng Survey.............................................................. 1

  2 Mga pangunahing impormasyon ng mga taong pinili para sumali sa kwestiyonaryo ................................................... 3

  3 Resulta ng survey ........................................................... 5

  Tungkol sa pinanggalingan ng mga impormasyon at pang-araw-araw na buhay ................................................. 5

  Tungkol sa lindol at sunog ................................................ 7

  Tungkol sa mga bahay na tinitirhan ninyo .......................... 9

  Ang mga problema tungkol sa paninirahan........................11

  Tungkol sa mga kaganapan (activities) sa rehiyon na kung saan kayo nakatira. ......................................................... 12

  Tungkol sa Nagoya International Center (NIC)................. 15

  Tungkol sa edukasyon para sa mga bata. .......................... 18

  Personal na impormasyon ............................................... 23

  Ang pamilya at trabaho. .................................................. 24

  Kakayahan sa wikang Hapon at pag-aaral ng wikang Hapon. 25

  Paggamit ng Internet....................................................... 28

  Libreng pakiusap at opinyon ........................................... 29

 • 1

  Buod ng Survey

  (1) Layunin ng survey Para isulong ang pagpapaplano ng lungsod para maiayos ang pamumuhay ng mga Hapon at

  dayuhan, ang Lungsod ng Nagoya ay nagsisikap para ang ating lungsod ay maging komportable at kanais-nais na lugar na tirhan para sa lahat ng mga mamamayan. Gusto nating gawing isang instrumento ang kwestiyonaryo (questionnaire) na ito para matuklasan ang mga paghihirap na hinaharap ng mga mamamayan at ang kasalukuyang kalagayan at mga pangangailangan ng mga dayuhan sa kanilang pang-araw-araw na buhay, at para isang gabay sa pag-iisip ng mga paraan para labanan itong mga paghihirap na ito.

  (2) Layon ng survey Mga 6,000 katao mula sa mga naninirahang dayuhan na may 20 taong gulang at pataas na

  nakatala sa Lungsod ng Nagoya simula 2010 Agosto 10 ang pinili na walang tiyak na ugnayan (random), sa pamamagitan ng palabunutan (drawing of lots) para sumali sa kwestiyonaryong ito. Ang mga pinili ay may estado ng paninirahan (status ng residence) (nakalakip ang table 1, 2) ayon sa probisyon ng Immigration-Control and Refugee-Recognition Act.

  Table 1 Ang populasyon ng Lungsod ng Nagoya at ang bilang ng mga dayuhang nakatala. (Simula Agosto 1, 2010)

  Ward Populasyon Bilang ng mga dayuhang nakatala Ratio ng dayuhan sa buong populasyon

  Lungsod ng Nagoya

  2,258,908 67,322 3.0%

  Chikusa 158,286 4,879 3.1% Higashi 72,959 2,983 4.1% Kita 165,722 4,660 2.8% Nishi 144,667 3,204 2.2% Nakamura 135,319 4,325 3.2% Naka 75,944 7,494 9.9% Syouwa 105,232 3,882 3.7% Mizuho 105,206 1,891 1.8% Atsuta 63,936 1,837 2.9% Nakagawa 221,384 5,577 2.5% Minato 150,990 7,259 4.8% Minami 141,606 4,899 3.5% Moriyama 168,013 3,867 2.3% Midori 230,098 4,266 1.9% Meitou 160,045 3,258 2.0% Tenpaku 159,501 3,041 1.9%

  Ito ay hango mula sa census ng populasyon ng buong bansa na kinuha noong 2005, na kung saan ang bilang ng basic resident register population at ng mga dayuhang nakatala ay nakaayos ayon sa bilang ng mga lumipat.

 • 2

  (3) Isang survey at isang panahon

  Pagbisita (visiting) at detaining method (Isang tauhan ng opisina ang bibisita para ibigay ang kwestiyonaryo sa mga taong pinili, at makalipas ang ilang araw babalik ang tauhan ng opisina para kunin ang kwestiyonaryo (kung hindi ninyo maibigay, maaari rin ninyong ipadala sa pamamagitan ng koreo). Setyembre 6, 2010 hanggang Setyembre 26, para 21 araw.

  (4) Proporsyon ng koleksiyon

  28.5% sa layon ng survey na 6000 persons (1,708 katao mula 6,000 katao)

  Aktual na proporsiyon ng koleksiyon 38.91,708 katao mula Totoong bilang ng layon 4,389

  Table 2 Aktual na proporsiyon ng koleksiyon

  Bilang ng layon A

  Paglipat ng bahay at iba pa B

  Totoong bilang ng layon C

  Pagbaba D Bilang ng

  mga kasagutan E

  Proporsyon ng

  koleksiyon E/C

  6,000 1,611 4,389 21 1,708 38.9% Totoong bilang ng layon (target) (mula sa lahat ng layon, tanggalin ang returnee, paglipat (move), pagdodoble ng

  sambahayan (duplication of a household) at iba pa)

  (5) Iba pa

  Gumamit tayo ng kwestiyonaryo na nakasulat sa wikang Ingles, Instik, Koreano, Filipino, Portuguese, Espanyol, at Vietnamese at teksto at ang salin (translation) nito sa wikang Hapon na may furigana (mga letra ng Kana na nakasabit sa sulat (character) sa wikang Instik).

  Pumili tayo ng 7 wika na napili ayon sa bilang ng mga naninirahang dayuhan. Isinama namin kalakip sa kwestiyonaryo ang listahan ng negosyo na nabibilangan ng mga

  dayuhan (dilaw na pamphlet). Tandaan na ang diagrammatic ratio ay ni-round off ng 2 decimal points, kaya ang kabuuan ay

  minsan hindi 100.0%. Ang chart para sa maraming sagot (multiple answers) ay pinapakita bilang [MA] at ang sum total

  ng ratio ay lumalampas sa 100.0%.

 • 3

  Mga pangunahing impormasyon ng mga taong pinili para sumali sa kwestionaryo

  Chart 1 Kasarian at edad

  Chart 2 Nasyonalidad

  1Peru, Colombia at iba pa, Mga lugar na ang wika ay Espanyol katulad ng Peru, Colombia, Bolivia, Chile at iba pa

  2United States, UK at iba pa, Mga lugar na ang wika ay Ingles katulad ng United States, Canada, Australia, New Zealand at iba pa

  Chart 3 Status ng iyong residence

  1Specialist in Humanities/International Services at iba pa

  Estado para sa mga bihasa at sa mga natatanging larangan katulad ng professor, artist, religious activities, journalist, investor/business manager, legal/accounting services, medical services, researcher, instructor, specialist in humanities/international services, intra-company transferee, entertainer, engineer.

  2 Iba pa Kabilang ang estado na hindi tiyak.

  Lalaki

  38.7%

  Babae

  60.7%

  N.A.

  0.6%

  n=

  1,708

  China

  43.7%

  Rep. of Korea/DPRK

  9.0%

  Philippines

  14.8%

  Brazil

  9.7%

  Peru, Colombia at iba pa 1

  2.1%

  Viet Nam

  3.2%

  US, UK at iba pa 2

  6.2%

  ASIA3

  7.6%

  Iba pa (kasama ang

  nasyonalidad na hindi tiyak

  3.8%

  n=

  1,708

  n=1,708

  20-2926.4%

  30-3932.7%

  40-4924.6%

  50+15.7%

  N.A.0.6%

  Working visa16.1%

  Student13.6%

  Trainee3.0%

  Permanent Resident32.7%

  Long-term Resident5.9%

  Spouse or child of Japanese or permanent

  resident19.1%

  Family6.3%

  Iba pa23.3%

  n=1,708

 • 4

  Chart 4 Tagal ng paninirahan sa Hapon Chart 5 Tagal ng paninirahan sa Lungsod ng Nagoya

  Chart 6 Bilang ng pamilya

  Chart 7 Salitang gamit sa pagsagot ng survey (wikang Hapon o salitang dayuhan)

  2 taon (Hanggang bago

  mag-2 na taon)

  10.1%

  2-5 taon (Hanggang

  bago mag-5 na taon)

  27.6%

  5-10 taon (Hanggang

  bago mag-10 na taon)

  22.1%

  10-20 taon (Hanggang

  bago mag-20 na taon)

  29.0%

  20 taon pataas

  10.0%

  N.A.

  1.2%

  n=

  1,708

  16.9%

  25.4%

  20.9%

  Pataas

  21.1%

  Hindi tiyak

  15.7%

  n=

  1,708

  2 taon (Hanggang bago

  mag-2 na taon)

  6.6%

  2-5 taon (Hanggang

  bago mag-5 na taon)

  21.0%

  5-10 taon (Hanggang

  bago mag-10 na taon)

  23.4%

  10-20 taon (Hanggang

  bago mag-20 na taon)

  33.0%

  20 taon pataas

  13.5%

  N.A.

  2.4%

  n=

  1,708

  Wikang Hapon35.0%

  Salitang dayuhan65.0%

  n=1,708

 • 5

  Resulta ng Survey Tungkol sa pinanggalingan ng mga impormasyon at pang-araw-araw na buhay

  Mga impormasyon tungkol sa paninirahan ay makukuha sa mga kaibigan, kakilala na kapareho ang nasyonalidad, mga kaibigan at kakilala na Hapon, palabas sa TV at radyo na Hapon at internet at iba pa.

  May alam sa Nagoya Living Guide 35% Sa mga may alam saNagoya Living Guide, mga 66% ay nakabasa na ngNagoya Living Guide Sa mga nakabasa na ng Nagoya Living Guide, mga 76% ay nakuha ang Nagoya Living Guide

  sa Ward office alien registration desk.

  Q1 Paano ka makakuha ng impormasyon tungkol sa paninirahan sa Lungsod ng Nagoya?[MA]

  Chart 8 Paano ka makakuha ng impormasyon tungkol sa paninirahan sa Lungsod ng Nagoya

  1 Ingles, Instik, Koreano, Portuguese, Espanyol, Filipino, Pranses, at Vietnamese.

  52.9

  34.3

  44.1

  14.2

  37.6

  19.7

  38.3

  13.6

  6.1

  14.4

  4.2

  15.7

  5.1

  6.3

  3.8

  6.4

  1.7

  1.1

  5.7

  2.9

  4.6

  4.9

  0% 20% 40% 60%

  Mga kaibigan, kakilala na kapareho ang nasyonalidad

  Pamilya

  Mga kaibigan at kakilala na Hapon

  Mga taong nakatira sa aking rehiyon o kalapit-bahayan, mga asosasyon ng

  kalapit-bahayan (neighborhood associations), mga asosasyon na may

  Internet

  Mga dyaryo at magasin na Hapon

  Palabas sa TV at radyo na Hapon

  Mga dyaryo, magasin na sa aking sariling wika

  Palabas sa TV at radyo na nasa aking sariling wika

  Mga Ward offices, branch offices

  Mga lugar na pampubliko na dinadayo ng maram