Sa Mga Dayuhang Nakatira Sa Kochi Paghahanda sa Nankai ... Earthquake€ o Lindol sa Timog dagat

  • View
    235

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sa Mga Dayuhang Nakatira Sa Kochi Paghahanda sa Nankai ... Earthquake€ o Lindol sa Timog dagat

Sa Mga Dayuhang Nakatira Sa Kochi

Paghahanda sa Nankai(Southern Sea) Lindol

Lindol(Jishin-man)

Malaking AlonTsunami (Tidal wave)

(Tsunami-man)

Tagasukat(Taisaku-kun)

Tagatulong(Help-san)

Tagapatnubay(Yudo-kun)

Trap doktor(Trap Doctor)

Para Sa Mga Nakatirang Dayuhang PilipinoAng bansang Hapon ay itinuturing na isa sa mga bansang pinakamadalas makaranas ng lindol. Katunayan, 20% ng

mga lindol na nagaganap sa buong mundo na may lakas na anim (6) na magnitude o higit pa ay nararanasan dito (batay sa larawan). Dito sa lugar ng Kochi ay mayroong pinakamalaking lindol na tinatawag na Nankai (Southern Sea) Earthquake o Lindol sa Timog dagat na nagaganap sa pagitan ng 100-150 taon. Ang huling pinakamalaking Nankai (Southern Sea) Earthquake ay naganap noong (Showa) December, 1946, kung saan may 679 bilang ng mga mamamayan ang hindi na nakita at mga nasawi.Ang Nankai (Southern Sea) Earthquake, na sinasabing napakalaki ang magiging pinsala ay maaari uling mangyari

rito sa Kochi Prefecture sa kalagitnaan ng 21st century. Ganun pa man, kung halimbawang maganap ang malaking lindol, kinakailangang maging handa ang lahat ng mga dayuhan para na rin sa ating kaligtasan. Ang Kochi Prefecture ay gumawa ng booklet para sa mga dayuhan na may titulong Kailangang Maging Handa sa Nankai Lindol (January, 2005 issue) at leaflet ng Pitong Checklists Para Maprotektahan ang Ating Sarili sa Nankai Lindol (June, 2006 issue). Maraming ibat-ibang dayuhan ang nakatira sa Kochi Prefecture kaya ang booklet na ito na ginawa sa anim (6) na wika (English, Chinese, Korean, Tagalog, Indonesian at Vietnamese) at inaasahang makakatulong ng 90% o mahigit pa sa mga dayuhan.Kung sakali mang maganap ang malaking lindol, maraming mamamayan at lugar ang maaapektuhan. Dahil dito

maaaring matagalan ang pagdating ng tulong mula sa public institutions o administrasyon kaya kailangang maging handa para sa kaligtasan ng sarili, pamilya at matulungan ang iba na nasa paligid. Bago pa man mangyari ang malaking lindol, ang booklet na ito ay makakatulong sa ating sariling kaligtasan at kapaligiran dahil naglalaman ito ng kung ano ang dapat gawin, kung saan tayo dapat humingi ng tulong, at kung sino ang dapat nating puntahan sa oras ng kagipitan.Ganun pa man, hindi lang Nankai Lindol ang sakuna na maaaring maganap habang tayo ay naninirahan dito sa

Japan. Kailangang tayo ay mag-ingat at laging maging handa sa anumang sakuna na magaganap. Ang booklet na ito ay makakatulong sa atin kaya kailangang ito ay ating basahin at ilagay sa lugar na madaling makita sa oras ng kagipitan.

2008/03Kochi International Association Chairman of the board of directors: Hashii Shoroku

The copy of disaster prevention which the Japanese government published (2004 editions)

Sakunang naganap sa buongmundo batay sa bansang Hapon.

Epicenter at plate ng buong mundo.

Bilang ng lindol na may lakas na magnitude 6.0 o mahigit pa.

Japan220 (22.9%)

Buong Mundo960

(100%)

Note: Kabuuang bilang mula taong 1995-2004. Ulat ng Meteorological Agency na gawa ng Cabinet Office tungkol sa Japan at ng buong mundo base sa USGS data

Note: mula taong 1993 2002, lindol na may magnitude 5 o mahigit pa, sa 100 km mababaw na lindolData: Ginawang ulat base sa pagsusuri ng Meteorological Agency ng tungkol sa epicenter ng lindol sa

Amerika

African Plate

South American plate

Antarctic Plate

India plate

Pacific plate

Philippine Sea Plate

Eurasia plate

North American plate

Mga Nilalaman at Pahina1. Ang Nankai Lindol ay Siguradong Mangyayari.1-1. Ang mekanismo ng Nankai Lindol. .............................................................................................1

1-2. Ang nakaraang Nankai Lindol .....................................................................................................1

2. Ang Inaasahang Pinsala Dulot ng Nankai Lindol2-1. Tindi ng pagyanig (seismic intensity) at magnitude ....................................................................2

2-2. Ang tindi ng pagyanig (seismic intensity) at pinsala ...................................................................2

2-3. Katangian ng susunod na Nankai Lindol .....................................................................................3

3. Maging handa para sa Nankai Lindol!3-1. Ang paghahanda sa pagdating ng Lindol Ang pagkarkula ng baha dulot ng Tsunami

Pag-aalam ng lugar ng kaligtasan ................................................................................................43-2. Pag-iingat sa nagibang bahay .......................................................................................................4

3-3. Pag-iingat laban sa pagbagsak ng mga kasangkapan at iba pa ....................................................8

3-4. Dapat gawing paraan para sa kaligtasan ....................................................................................10

3-5. Ang importanteng gamit na nakahanda na dadalhin at mga gamit na dapat itabi ..................... 11

3-6. Pagpapamiyembro sa Seguro (Health Insurance and Earthquake Insurance) ...........................12

3-7. Paghahanda ng mga nakatira sa parehong lugar. (Pagsali sa mga organisasyon para sa

pag-iingat sa darating na sakuna ...............................................................................................12

4. Pagprotekta sa sarili para sa Nankai Lindol4-1. Kung nasa loob ng bahay at gusali. ...........................................................................................14

4-2. Kung nasa labas. ........................................................................................................................14

4-3. Kung nakasakay sa sasakyan. ....................................................................................................15

4-4. Pag-alam sa bagong balita tungkol sa lindol. .............................................................................15

4-5. Pagprotekta sa sarili kung may Tsunami. ...................................................................................15

4-6. Magpapatuloy pa rin ang mga delikadong sakuna .....................................................................16

4-7. Impormasyon tungkol sa lindol at kung saan makakahingi ng tulong .......................................17

4-8. Makipag-ugnayan sa kinauukulan, embahada at konsulado. .....................................................17

4-9. Angtriage bilang tulong pangmedikal. ...................................................................................17

4-10. Ang pamumuhay sa emergency shelter. .....................................................................................18

5. Karagdagang kaalaman5-1. Pagsali sa mga gawaing boluntaryo ...........................................................................................18

5-2. Pagsusuri at pagklasipika sa pinsala ng bahay at iba pa ............................................................19

5-3. Mga salita at halimbawang pangungusap na maaring makakatulong at magagamit sa

oras ng pag-lindol ......................................................................................................................20

6. Pitong Check lists Para Maprotektahan ang Ating Sarili sa Nankai Lindol.

1

Galaw sa pagitan ng Plates

KochiPrefecture

KochiPrefecture

KochiPrefecture

Eurasiaplate

OceanicTrench

PhilippineSea Plate

Kalagayan ngilalim ng dagat

Pagdating ngTsunami

1. A

ng N

anka

i Lin

dol a

y Si

gura

dong

Man

gyay

ari 1-1. Ang mekanismo ng Nankai Lindol

Ang Earths surface ay nasa ibabaw ng mga bato na kung tawagin ay continental plates na may kapal na sampung (10) kilometro. Ang Plates na ito ay kumikilos ng ubod ng bagal sa sukat na ilang sentimetro o sampung (10) sentimetro kada taon.

Sa Tosa bay, ang Philippine Sea Plate ay gumagalaw pailalim sa Eurasia Plate. Ang tuloy-tuloy na paggalaw ng mga plates na ito ay nagaganap taun-taon at nagdudulot ng pagbabago sa kanilang anyo. Kung hindi na makayanan ng Eurasia plate ang pagbabago ng anyo, ito ay guguho o bibigay na magiging sanhi ng biglaang Nankai Lindol. Kung magaganap ito, ang buong Kochi Prefecture ay makakaramdam ng matinding lindol (Nankai Lindol), kasunod ay ang paggalaw ng dagat na magdudulot ng tsunami (malaking alon).

1-2. Ang nakaraang Nankai Lindol

1-2-1. Ang Nankai Lindol paulit-ulit na mangyayari ng maraming beses!Ang Nankai Lindol ay nagaganap sa pagitan ng 100-150 taon. Ang nakaraang Nankai Lindol ay

noong taong 1946. Ang sukat ng nakaraang Lindol ay mahina kaya inaasahan na ang susunod na lindol ay mas malakas at maaaring maganap sa kalagitnaan ng 21st century.

Ang nakaraang Tonankai Lindol at ang Nankai Lindol ay may kaugnayan at sabay na naganap. Ang malaking pagyanig ng Nankai lindol ay may kasunod na malaking tsunami. Noong taong 1605, ang nangyaring Keicho Lindol ay mahina subalit may naganap na malakas na tsunami kaya malaki ang naging pinsala.1-2-2. Nankai Lindol noong taong 1946

Naganap noong Disyembre 21, 1946, sa ganap na 4:19 ng umaga sa Kochi Prefecture at kanlurang bahagi ng Japan ang malakas na Nankai Lindol na may 8.0 magnitude. Ito ay nangyari sa ilalim ng dagat na may layong 50 km mula sa baybayin ng Wakayama Shiono-mizaki. Sa Kochi Prefecture, bukod sa malakas na pagyanig, ang tsunami ay umabot sa taas na 4 6 metro. Mayroong 679 ang nasawi, 1,836 hindi na nat