Click here to load reader

Guidebook para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan - niefa.or. · PDF filepampublikong serbisyo sa simula, upang ang mga kailangang pamamaraan sa pamumuhay at iba pa ay maging maayos ngayon

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Guidebook para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan - niefa.or. · PDF filepampublikong serbisyo sa...

 • Guidebook para sa Pamumuhay

  ng mga Dayuhan

  外国人のための生活ガイドブック

  タガログ語版

 • PANIMULA

  Ang Guidebook sa Pamumuhay para sa mga Dayuhan、sa

  pakikipagtulungan ng NPO Neyagawa International Exchange and

  Friendship Association, ay inilathala upang magkaroon ng kapayapaan

  ng isip sa pang-araw araw na pamumuhay ang bawat dayuhang

  residente na naninirahan sa Lungsod ng Neyagawa, at ito ay nakahanda

  sa 6 na wikang banyaga (English, Chinese, Korean, Tagalog, Spanish,

  Portuguese).

  Ang guidebook ay maaaring gamitin ng lahat ng mga dayuhan bilang

  pampublikong serbisyo sa simula, upang ang mga kailangang

  pamamaraan sa pamumuhay at iba pa ay maging maayos ngayon gawin,

  at pag-asang ang iyong pamumuhay sa Lungsod ng Neyagawa ay mas

  higit na maginhawa

  Bilang karagdagan, ang guidebook na ito ay inihanda batay sa

  kasalukuyang nilalaman ng ika- 2012 Marso. Mangyari lamang na

  maunawaan na mayroong mga susog pagkatapos na ito ay mailathala.

  2012・Marso

  Neyagaw City

 • Nilalaman

  ◆Pakiusap◆

  Kapag may mga katanungan sa mga sumusunod na lugar, inyong

  makikita na hindi lahat ng indibidwal ay nakakaunawa o

  nakakapagsalita ng ingles, magtanong na mayroong kasama na

  nakakapagsalita at nakakaintindi ng salitang hapon.

  1 SA ORAS NG PANGANGAILANGAN

  1 Pagtawag sa Pulisya ・・・・1

  2 Sunog ・ Ambulansya ・・・・1

  3 Singaw ng Gas ・・・・2

  4 Lindol ・・・・3

  5 Bagyo ・・・・5

  6 Nawala o nakalimutang bagay ・・・・5

  2 LEGAL Na PAMARAAN AT TULONG

  1 Estado ng Pagtira sa Japan ・・・・7

  2 Pagpapatala ng Dayuhan ・・・・8

  3 Pagpapatala ng Kasal ・・・・10

  4 Pagpapatala ng Diborsyo ・・・・11

  5 Kapag namatayan (Death Registration) ・・・・11

  6 Pagpapatala ng Kapanganakan (Birth

  Registration)

  ・・・・12

  Registration of Personal Seal

  National Health Insurance Membership

  ・・・・12

  ・・・・13

  3 PANSAMANTALANG TULUYAN o TIRAHAN

  1 Paraan kung paano maghanap ng

  tirahan

  ・・・・14

  2 Pagpirma ng Kontrata ・・・・15

  3 Renta ・・・・15

 • 4 SERBISYONG PUBLIKO

  1 Tubig ・・・・16

  2 Elektrisidad ・・・・16

  3 Gas ・・・・17

  4 Basura ・・・・18

  5 Telepono ・・・・25

  6 Post Opis o Korreo ・・・・25

  5 KARAGDAGANG MAHALAGANG IMPORMASYON SA PAMUMUHAY

  1 Pamumuhay SA Inyong Komunidad ・・・・27

  2 Bangko ・Yucho Bank (Postal Bangko) ・・・・27

  3 Telebisyon ・Radyo ・・・・29

  4 Express Delivery Service ・・・・30

  5 Alagang Hayop ・・・・30

  6 SAKIT ・KALUSUGAN

  1 Medical Insurance Plans ・・・・32

  2 Sa oras na magkasakit ・・・・35

  3 Pagpapakonsulta sa doktor (Medical Check-up) ・・・・36

  7 PANGANGANAK・PAG AALAGA

  1 Pagbubuntis o Pagdadalang ・・・・37

  2 Maternity Passbook ・・・・37

  3 Panganganak (Childbirth) ・・・・38

  4 Sistema ng pagtulong para sa medikal na

  gastos ng mga bata.

  ・・・・38

  5 Sistema ng pagtulong sa pamamagitan ng

  Sustento para sa mga bata. Single Parent

  Household

  ・・・・39

  6 Kapag gustong ipaalaga ang bata (Hoikusho at

  iba pa)

  ・・・・39

  7 Childcare Support ・・・・40

 • 8 PAARALAN ・EDUKASYON

  1 Japanese Educational System (Sistema

  ng Edukasyon)

  ・・・・43

  2 Kindergarten ・・・・43

  3 Elementary. Junior High School ・・・・44

  4 Senior High School ・・・・44

  5 Mga Dayuhang Estudyante na

  Nag-aaral sa Japanese Schools

  ・・・・45

  6 Silid-aralan para sa Wikang Hapon ・・・・46

  9 TRAPIKO

  1 Tren ・・・・47

  2 Bus ・・・・48

  3 Discount Tickets ・・・・49

  4 Taxi ・・・・49

  5 Kotse ・ Motorsiklo ・・・・50

  6 Lisensya sa pagmamaneho ・・・・50

  7 Bisikleta ・・・・51

  10 BUWIS・PENSYON・ INSURANCE

  1 Buwis (Tax) ・・・・54

  2 Pensyon (Pension) ・・・・55

  3 Insurance ・・・・58

  11 WHERE TO SEEK ASSISTANCE

  1 Impormasyon tungkol sa

  pangkaraniwang pamumuhay (General

  Living Information)

  ・・・・59

  2 Legal Consultation ・・・・60

  3 Visa Consultation ・・・・62

  4 Employment ・・・・63

  5 Housing ・・・・64

  6 Childcare ・・・・64

  7 Police Assistance ・・・・65

  8 City Hall ・・・・65

 • 1

  Sa pagkakataong mayroong mga pangyayari (incident) o sakuna

  (accident) maaaring ipagbigay alam sa pulisya sa pamamagitan ng

  pagtawag sa bilang 110.

  (24 oras bukas ang linya)

  「Tasukete kudasai」 ang sabihin. Ipabatid ang oras, lugar, at kung

  ano ang nangyari. Ibigay rin ang inyong pangalan, tirahan, at numero

  ng telepono.

  ●Kung kayo ay naaksidente sa daan

  ・Alamin ang Pangalan, Tirahan, Telepono, numero ng sasakyan ng

  lahat ng kasangkot sa aksidente

  ・Tumawag agad ng Pulis.

  ・Upang makakuha ng bayad (damages) mula sa may-sala at sa kanyang

  insurance company, kailangan ang isang dokumento (Jikou

  Shomeisho) tungkol sa naganap na aksidente.

  Police Help Desk 072-823-1234

  (24 oras bukas ang linya)

  Sa pagkakataoong mayroong sunog o hindi inaasahang pangyayari o

  emergency (biglaang nagkasakit, mayroong pinsala), ito ay ipabatid

  sa fire department sa pamamagitan ng bilang 119.

  Mga bagay na dapat ipabatid

  ・Sunog o Ambulansya

  Kapag ito ay Sunog : 「Kaji desu.」

  Kapag ito ay Ambulansya : 「Kyukyusha Onegaishimasu」

  ・Tirahan, lugar, palatandaang bagay (Landmarks)

  ・Ang iyong tirahan, pangalan, telepono

  1 Pagtawag sa Pulisya

  2 Sunog・Ambulansiya

  1.SA ORAS NG PANGANGAILANGAN

 • 2

  ・Kung ito ay sunog , sabihin kung ano ang nasusunog at kung

  may natirang tao sa lugar na nasusunog

  ・Kung ito ay isang medical emergency, kailangang ipaliwanag ang

  sitwasyon ng taong mayroong pinsala.

  ※Kung walang makapagsalita ng Hapon, agad na ipaalam na mga

  banyaga lamang ang naroon.

  Ang ambulansya ay isang uri ng transportasyon na nakalaan para

  dalhin sa ospital ang mga taong mayroong malubhang karamdaman at

  nangangailangan ng pangunahing lunas (emergency). Kapag ang

  karamdaman ay hindi malubha, hindi nangangailangan ng pangunahing

  lunas, o walang anumang pinsala ay mangyaring gumamit na lamang ng

  taxi o pribadong sasakyan sa halip na tumawag ng ambulansya patungo

  sa ospital.

  Para sa mga katanungan maliban kung ito ay emergency tumawag

  lamang sa Hirakata Neyagawa Shoubou Kumiai (Fire Department)

  Hirakata Neyagawa Fire Department (Shoubou Kumiai)

  072-852-9903

  ● Pagtawag gamit ang pampublikong telepono sa numerong

   110, 119

  ・Maaring gamitin 24 oras sa isang araw.

  ・Hanapin ang pulang button na nakabalot ng plastik. Ang button

  ay pindutin ng mariin upang magamit ang telepono sa pagtawag

  ng emergency.

  ・Kapag cellphone o pay phone ang ginamit sa pag-uulat o pagsasabi

  ng emergency, huwag itong ibaba at huwag ring umalis sa lugar

  na pinangyarihan.

  Sabihin ang 「Gas more desu. Sugu kite Kudasai」 Tumawag at

  maghintay sa isang ligtas na lugar na malayo sa sumisingaw na gas.

  Maaring tumawag 24 oras sa isang araw.

  3 Singaw ng Gas

 • 3

  . Kapag konektado sa city gas, tumawag sa Osaka Gas

   0120-5-19424 (Center for Reporting Gas Leaks)

  ・Kapag Propane Gas ang sumingaw

  Mayroong sticker na nakadikit sa tanke ng gas at dito nakasulat

  ang numero na dapat tawag.

  ※Kapag napansin na hindi normal ang sitwasyon, ilagay ang takip ng

  tanke ng gas, buksan ang pintuan at bintana upang lumabas ang

  singaw ng gas. Kapag napansin na sumisingaw pa rin ito, pahanginan

  (ventilate) ang lugar ngunit huwag gagamit ng elektrisidad.

  Ang Japan ay isang bansang malimit makaranas ng lindol. Sa mga

  nakaraang taon, maraming malalakas na lindol ang nangyari sa lugar

  ng Osaka-Kyoto-Kobe. Ang lindol ay maaaring mangyari kahit kailan

  kung kaya’t kailangang maging handa.

  ●Kapag Lumindol

  ・Maging mahinahon, huwag magmadaling lumabas; Protektahan ang

  sarili.

  ・Kung nasa bahay at naramdaman ang pagyanig, gumapang kaagad patungo

  sa ilalim ng mesa o desk at gumamit ng cushion at iba pang katulad

  nito upang pr