04 Ilic PPt Versicherungen Serb

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Procena

Citation preview

 • P k t tiProcena nepokretnosti za potrebe osiguranjapotrebe osiguranja

  Danijela IliFRICS,CRE

  Predsednik NUPS-a

 • Princip osiguranjaPrincip osiguranja Osiguranje je instrument kojim se gubitak nekolicine raspodeli na Osiguranje je instrument kojim se gubitak nekolicine raspodeli, na

  najbezbolniji nacin, na vecinu. Moze se smatrati socijalnim aranzmanom kojim se obezbedjuje

  finansijska kompenzacija za posledice nesretnih okolnosti a isplatafinansijska kompenzacija za posledice nesretnih okolnosti, a isplata se vrsi iz akumuliranih kontribucija svih ucesnika u shemi osiguranja.

  Osiguranje je zasnovano na doktrini uberrima fides ili krajnje dobroj g j j j j jvolji, sto znaci da ce osiguranik deklarisati osiguravacu sve materijalne cinjenice i informacije o predemtu koji se osigurava, a koje bi mogle da navedu osiguravaca da preispita odluku o osiguranju predmeta (ili cak odustane od osiguranja)osiguranju predmeta (ili cak odustane od osiguranja).

  Sigurnost imovine jedan je od najvanijih faktora u ivotu pojedinca i porodice ali i ire drutvene zajednice. Ovo je jedna od najrazvijenih vrsta osiguranja u svetu a u nekim zemljama Evropenajrazvijenih vrsta osiguranja u svetu, a u nekim zemljama Evrope spada u obavezna osiguranja.

 • ZakonZakon

  Zakon o osiguranju (Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 ispr., 61/2005, 61/2005 -

  d k 85/2005 d k 101/2007 )dr. zakon, 85/2005 dr.zakon, 101/2007 ) Clan 10 Nezivotna osiguranjaNezivotna osiguranja 8) osiguranje imovine od pozara i drugih opasnosti, koje pokriva

  stete na imovini koje nastanu usled pozara, eksplozije, oluje i drugih i d ih d t k ij kli j I l j tl iprirodnih nepogoda, atomske energije, klizanja I sleganja tla, osim

  steta koje pokrivaju osiguranja iz tacke 3) ovog clana 9) ostala osiguranja imovine, koja pokrivaju stete na imovini nastale ) g j , j p j

  zbog loma masina, provalne kradje, loma stakla, grada, mraza ili drugih opasnosti osim steta koje pokrivaju tacka 3 i 8 ovog clana

 • NADLEZNOSTNADLEZNOST Regulatorno telo u Srbiji za oblast osiguranja je Ministarstvo Regulatorno telo u Srbiji za oblast osiguranja je Ministarstvo

  finansija Nadzornu ulogu od 2004. godine obavlja Narodna banka Srbije

  Delatnost osiguranja obavlja drutvo za osiguranje koje je dobilo dozvolu nadlenog organa za obavljanje te delatnosti

  Osiguranje imovine i lica je dobrovoljno Osiguranje imovine i lica je dobrovoljno Izuzetno, osiguranje imovine i lica je obavezno u sluajevima

  propisanim zakonom. Osiguranje imovine je obavezno kod kreditiranja kupovine stanova Osiguranje imovine je obavezno kod kreditiranja kupovine stanova. U tom sluaju, ugovor o osiguranju prati vinkulacija - dokument

  kojim se prava na nadoknadu iz osiguranja prenose na banku.

 • Svrha: Ouvanje finansijske vrednosti objekta na

  koji je stavljena hipoteka ukoliko bikoji je stavljena hipoteka ukoliko bi njegova vrednost bila ugroena usled poara i poarnih rizika ili izlivanja vode izpoara i poarnih rizika ili izlivanja vode iz instalacija;

  Ugovaranje viegodinjeg osiguranja jednako trajanju perioda kredita;jednako trajanju perioda kredita;

  Utvrivanje visine premije i njeno l j di j iplaanje na godinjem nivo;

 • EVS 2012 ( od 1.06.2012)

  EVA 4 i j d ti EVA 4 procena osiguravajuce vrednosti primenjuje se tamo gde je to primarna svrha procene.procene.

  Procena objekata za svrhu odgovornosti osiguravaca u odnosu na objekte u slucaju da g j jse ostete ili uniste.

  Def- osiguravajuca vrednost je iznos koji se navodi u ugovoru o osiguranju a odnosi se nanavodi u ugovoru o osiguranju a odnosi se na nekretninu I predstavlja odgovornost osiguravaca u slucaju da se ta nekretnina ostetiosiguravaca u slucaju da se ta nekretnina osteti ili nastane finansijski gubitak osiguranika pod specificiranim rizicima kao u ugovoru.

 • EVS 2012 ( od 1.06.2012)

  Kada dobije instrukcije da proceni osiguravajucu vrednost nekretnine Kada dobije instrukcije da proceni osiguravajucu vrednost nekretnine, procenitelj odredjuje iznos koji ce omoguciti adekvatno pokrice za nepokretnost, odnosno iznos koji bi trebalo da odgovara gubitku koji bi osiguranik trpeo u slucaju unistenja, bilo dela bilo citave nekretnine.

  Iznos osiguranja se ne tice samo osiguravaca I osiguranika vec nekog ko bi mogao iamti hipoteku na toj nekretnini.

  Procenitelj u svom izvestaju navodi: Lokaciju objekata opis objekata ukljucujuci unutrasnje i spoljasnje delove Lokaciju objekata, opis objekata, ukljucujuci unutrasnje i spoljasnje delove

  vrsta gradnje, instalacije, upotreba uz ilustraciju aktuelnim fotografijama Namenu objekata Navodjenje relevantnih dozvola ( za izgradnju, upotrebu)j j ( g j , p ) Stanje nekretnine, ukljucujuci procenu amortizacije usled starosti I

  ostecenja koja bi mogla nastati usled pohabanosti, defekata ili neadekvatnih popravkiS ifik ij t k i d j I d idj j h d ih t k Specifikaciju troskova izgradnje I predvidjanje neophodnih troskova za rekonstrukciju

  METOD PROCENE: Troskovni pristup

 • EVS 2012 ( od 1.06.2012)

  Procena osiguravajuce vrednosti je bazirana na troskovima zamene a ne naProcena osiguravajuce vrednosti je bazirana na troskovima zamene a ne na Trzisnoj vrednosti, ili nekoj drugoj osnovi vrednosti, osim ako procenitelj nije dobio drugacija uputstva, u kojem slucaju ce u izvestaju dati jasan iskaz o tome da dobijena vrednost NE PREDSTAVLJA TROSKOVE ZAMENE.tome da dobijena vrednost NE PREDSTAVLJA TROSKOVE ZAMENE.

  Procenjena vrednost je neto od PDV-a. Na specijalan zahtev osigravaca, na primer, osiguranje objekta od pozara ili

  eksplozija moraju se uracunati troskovi rusenja I rasciscavanja kao I svieksplozija, moraju se uracunati troskovi rusenja I rasciscavanja, kao I svi radovi potrebni da se zastite okolne zgrade. Zavisno od prirode ili obima stete, rusenje moze biti mnogo opasnije nego u normalnim slucajevima, te ce osiguravac traziti da se I takvi troskovi uzmu u obzirce osiguravac traziti da se I takvi troskovi uzmu u obzir.

  Troskovi koji su povezani sa energetskom efikasnoscu takodje se uzimaju u obzir (tamo gde je na snazi takva odredba Zakona ili Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada)energetskoj efikasnosti zgrada).

  Na primer u EU, Direktiva za performanse objekata 2010/31/EU , nalaze poboljsanu energetsku efikasnost zgrada koje ce biti predmet znacajnih rekonstrukcija koje iznose vise od 25% vrednosti objekta (bez zemljista) Urekonstrukcija koje iznose vise od 25% vrednosti objekta (bez zemljista) U tom slucaju moraju se sprovesti I radovi na poboljsanju energetske efikasnosti, te se moraju uzeti u obzir pri proceni osiguravajuce vrednosti.

 • TROSKOVNI PRISTUPTROSKOVNI PRISTUP

  C i d j ih bj k bi j i di ji Cena izgradnje novih objekata se uobicajeno moze naci u godisnjim izdanjima strucnih gradjevinskih institucija (komore inzenjera I tehnicara).

  Uobicajeno su objekti razvrstani po tipu gradnje, nameni, konstruktivnim elementima. Uobicajeno se prikazuje ucesce vrste radova i cene kostanja izgradnje pojedinih delova objekataradova i cene kostanja izgradnje pojedinih delova objekata.

  U Srbiji postoji izdanje PREDMER I PREDRACUN RADOVA katalog opisa pozicija sa projektantskim cenama

  Hrvatska: Institut za Gradjevinarstvo Hrvatske Bilten standardne kalkulacije gradjevinskih radova u visokogradnji ( mesecno)

 • Izracunavanje amortizacijeIzracunavanje amortizacije

  Za potrebe procene osiguravajuce vrednosti, primenjuje se SAMO starosna amortizacijap j j j

  Umanjenje zbog starosti i pohabanosti konstrukcije je funkcija prosecnog zivotnogkonstrukcije je funkcija prosecnog zivotnog veka konstrukcije (N), starosti konstrukcije ( )(n) I procenta ucesca

  U = 0.80 x n/N x (N+n)/2n

 • Izracunavanje amortizacijeIzracunavanje amortizacijeI j ti ij t kih d Izracunavanje amortizacije zanatskih radova, zavrsnih radova I instalaterskih radova vrsi se linearno u odnosu na vek trajanja pojedinihlinearno u odnosu na vek trajanja pojedinih radova

  Primer: N=10 godina; N=100godina Amortizacija konstrukcije Ukon=0.8 x 10/100 x (10+100)/2 x100 = 0.04 (4%) Amortizacija ostalih vrsta radova Uzan = 10/33 = 0.30 (30%) n=10 godina; N=33 godina Uzav = 10/25 = 0.25 (25%) n=10 godina; N=25 godina U inst = 10/28.5 = 0.285 (28.5%) n=10 godina; N=28.5 godina

 • Izracunavanje sadasnje gradjevinske vrednosti

  NGV (nova gradjevinska vrednost) iz strucnih izdanja ili iskustvenoj

  SGV (Sadasnja gradjevinska vrednost)SGV NGV NGVk Uk NGV SGV = NGV NGVkon x Ukon NGVzan x Uzan NGVzav x Uzav NGVinst x Uinst

 • Izracunavanje sadasnje gradjevinske vrednosti

 • ASA STANDARDIASA STANDARDI

  Amortizacija se izracunava linearno. Stepen amortizacije = efektivnaStepen amortizacije efektivna

  starost/ekonomski opravdani vek

  P= 100 * n/N (%)00 / (%)

 • PRAVNI OSNOV UGOVOR O OSIGURANJU OBJEKTA

  Ugovor o osiguranju stana, tipicno sadrzi predmet osiguranja i nacin placanja

  1. Osigurava se dvosoban stan na trecem spratu visespratne stambene zgrade masivne gradnje, a u svemu prema Elaboratu o proceni vrednosti nepokretnosti od strane sudskog vestaka gradjevinske struke Povrsina stana jeod strane sudskog vestaka gradjevinske struke. Povrsina stana je 55m2. Osigurava se na punu vrednost ( ili na sumu osiguranja ) od osnovnih pozarnih rizika. Osigurava se i dopunski rizik: Izliv vode iz instalacija na punu vrednost( ovaj rizik g p j p ( jse uvek ugovara ), a ako priroda terena nalaze treba ukljuciti i poplavu sa bujicom i vosokom vodomDoplatak za otkup amortizovane vrednosti kod delimicnih steta Popust na PP mere zastite ( ako postoje )Popust na PP mere zastite ( ako postoje )

  NapomeneOstali dopunski rizici nisu osigurani ovom polisom / osiguranik ne zeli.p g p gOsiguranik je upoznat sa posledicama primene nacela podosiguranja i nacela obestecenja.Ako je procena vrednosti nepokretnosti u EUR, navesti kurs evra NBSa na dan izrade poliseizrade polise.

  2. Ugovor o osiguranju industrijskih objekata je kompleksniji zbog specificnosti delatnosti koja se odvija unutar objekata I svojstvenih rizika.

 • Komore i druga udruzenjaKomore i druga udruzenja

  Udruenje osiguravaa Srbije Udruenje osiguravaa Srbije je neprofitna organizacija i obavlja poslove od

  zajednikog interesa lanova Udruenja javna ovlaenja koja su predvienazajednikog interesa lanova Udruenja, javna ovlaenja koja su predviena Zakonom, poslove za unapreenje i razvoj osiguranja, poslove iz oblasti strunog usavravanja kadrova, pokree inicijative za donoenje i izmenu zakonskih i drugih propisa iz oblasti osiguranja i razmatra i reava druga pitanja od zajednikog interesa koje Udruenju povere osnivai i lanovi.

  Oko 26 registrovanih drustava za osiguranje i reosiguranje u Srbiji

  Clanovi su Privredne komore BeogradClanovi su Privredne komore Beograd

 • PRAKSAPRAKSAU ki lj d i j i l i U nekim zemljama zapada, procenu za osiguranje vrsi ovlasceni gradjevinski iznzenjer pre nego procenitelj nekretnina, jer se vrsi procena sadasnje gradjevinske vrednosti (zahteva strucno tehnicko znanje).

  U Srbiji, procene rade sudski vestaci za oblast gradjevinarstva, potpuna adekvatnostpotpuna adekvatnost

  Losa praksa je da u vecini slucajeva, osiguravajuce kuce I osiguranici dogovaraju vrednost u polisi, kako bi premija bila sto iniza.

  u vecini slucajeva, kada dodje do procene I likvidacije steta, iznos ugovoren polisom osiguranja ne pokriva gubitak prouzrokovan g p g j p g pakcidentom.