of 38 /38
Together We Transform Program Perisian Sumber Terbuka Program Perisian Sumber Terbuka (OSS) Sektor Awam Malaysia Seminar Personel ICT Sektor Awam Bil 1 Tahun 2010 19 April 2010 OSS Initiative in Government Administrative” OSS Initiative in Government Administrative”

Inisiatif OSS

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Daripada SKMM dan MAMPU

Text of Inisiatif OSS

  • 1. TogetherWeTransformProgram Perisian Sumber TerbukaProgram Perisian Sumber Terbuka(OSS) Sektor Awam MalaysiaSeminar Personel ICT Sektor Awam Bil 1 Tahun 201019 April 2010OSS Initiative in Government AdministrativeOSS Initiative in Government Administrative

2. TogetherWeTransformProgram Perisian Sumber TerbukaProgram Perisian Sumber Terbuka(OSS) Sektor Awam Malaysia Pengenalan kepada Perisian SumberTerbuka (OSS) Pelan Induk OSS Open Source Competency Centre(OSCC) Pencapaian dan Pengiktirafan KesimpulanKANDUNGAN 3. TogetherWeTransformProgram Perisian Sumber TerbukaProgram Perisian Sumber Terbuka(OSS) Sektor Awam MalaysiaPengenalan kepada PerisianSumber Terbuka (OSS) 4. TogetherWeTransformPengenalanPengenalanAnda menggunakan aplikasi-aplikasi ini?Aplikasi ini adalah berasaskanPerisian Sumber Terbuka! 5. TogetherWeTransformPengenalanPengenalanApa itu Perisian Sumber Terbuka (OSS)?PerisianSumberTerbuka(OSS) BukanOSS(Proprietary)ResepiSimpleCheeseCake1.SpongCakeMix500gramTelur(B)9bijiSusuUHT100ml2.CreamCheese500gram3.MinyakMasak100mlProsesKerja:1.Adunkan(1)hinggamenjadikembangHighspeed2.CairkanCreamCheese(doubleBoiller)3.MasukkanCreamCheesekedalam(1)LowSpeed.Adunhinggasebati4.MasukkanminyakhinggasebatiLowspeed.adunjanganlamasangat,nantikualitikekakakanterjejas.5.Masukkankedalamacuan,isikanacuandididalamtakunganyangberisiair,bakarpadasuhu150Cselama45minitpertama.Resipi(KodSumber)Kek(Perisian)Keksahaja(TiadaResipi)Resipimembolehkanpembelajaran,customisationdantransparensiTanparesipi,ianyamenjadiblackboxdengankeadaanterkurungPeneranganOSSdenganmenggunakananalogiKek 6. TogetherWeTransformPengenalanPengenalanApa sebenarnya OSS? Kod sumber boleh dimuatturun untuk: Dilihat Dikaji Diubahsuai Diedar mengikut syaratperlesenan asal Melarang sekatan/diskriminasiOSS adalah koleksi perisian pengaturcaraankomputer (kod sumber) di mana.... 7. TogetherWeTransformPengenalanPengenalanKonsep Pembangunan & Penyebaran OSS OSS dibangunkan oleh komuniti global yang terdiridaripada pasukan-pasukan pembangun perisian darimerata dunia. Pasukan pembangun perisian diketuai oleh pembangunteras asal. Pembangun-pembangun memuat turun, mengubahsuai,memuat naik kepada Internet untuk perkongsian kodsumber. Komuniti global mendapat sokongan daripada syarikat I.Tyang membekal kod-kod sumber. 8. TogetherWeTransformProgram Perisian Sumber TerbukaProgram Perisian Sumber Terbuka(OSS) Sektor Awam MalaysiaPelan Induk OSS 9. TogetherWeTransform Pelancaran Pelan Induk OSS Sektor AwamMalaysia Penubuhan Open Source CompetencyCentre (OSCC) Dirumuskan melalui proses rundinganmelibatkan agensi-agensi kerajaan,institusi-institusi pengajian tinggi danpertubuhan-pertubuhan tanpa keuntungan Dilancarkan bersama 16 Julai 2004 MAMPU dipertanggungjawabkan untukmenerajui pelaksanaan OSS di SektorAwamPelan Induk OSSPelan Induk OSSKeputusan Kabinet 10. TogetherWeTransformObjektif OSS Mengurangkan jumlah kos pemilikan Meningkatkan kebebasan memilihpenggunaan perisian Meningkatkan interoperability antarasistem-sistem Meningkatkan pertumbuhan industriICT Meningkatkan pengguna OSS dankomuniti pemaju Mengurangkan jurang digitalPrinsip Panduan Sesuai untuk tujuan tertentu Kurang menimbulkan gangguanoperasi Boleh beroperasi bersama denganlain-lain sistem proprietary sedia ada Menggunapakai kemudahan-kemudahan, perkakasan, perisian dankepakaran sedia ada Tidak dipacu atau dikawal olehvendor perkakasan atau perisianUntuk menggalakkan pelaksanaan OSSPelan Induk OSSPelan Induk OSSArah tuju Kerajaan Malaysia mengenai OSS 11. TogetherWeTransformPelan Induk OSSPelan Induk OSSPolisi, Standard & Garis Panduan OSSGarisPanduanPelaksanaanOSSRangkaKerjaInteroperabilityKerajaanMalaysiauntukOSS(MyGIFOSS)GarisPanduanAplikasiWebOSSReferenceArchitectureSemuadokumenbolehdimuatturundarihttp://opensource.mampu.gov.myatauhttp://www.oscc.org.my 12. TogetherWeTransformPelan Induk OSSPelan Induk OSSRoad Map PelaksanaanJANGKA PENDEK( 0 2 Tahun)JANGKA PERTENGAHAN( 2 5 Tahun)JANGKA PANJANG( > 5 Tahun) membentuk dasar dangaris panduan mewujudkan pelanpelaksanaan teknikalOSS mewujud danmenjalankan operasiOSCC membentuk danmelaksanakan pelanperubahan pengurusan merekabentuk danmelancarkan programkesedaran peringkatkebangsaan mewujudkan rangka kerjatadbir urus R&D kemahiran melaluipensijilan dan latihan pembelajaran OSS melaksanakan ProjekPerintis (quick wins) melaksanakan pusat danjurucakap untuk R&D membangunkan programinsentif dan bantuankewangan mewujudkan programperkongsian pintar mereplikakan OSS daritempat-tempat perintisuntuk agensi-agensiterpilih memantau kadar dankemajuan penerimaanOSS melalui KPI yangtelah ditetapkan Inisiatif dua hala dengannegara-negara yangmengamalkan OSS meningkatkanpenyelesaian-penyelesaian OSSsecara bebas olehagensi-agensi mengenalpasti secaraberterusan peluang-peluang baruMeletakkanAsas PenerimaanAwalMempercepatkanPenerimaanBerdikari 13. TogetherWeTransformProgram Perisian Sumber TerbukaProgram Perisian Sumber Terbuka(OSS) Sektor Awam MalaysiaOpen Source Competency Centre(OSCC) 14. TogetherWeTransformBeroperasi sejak 1 Jun 2004http://opensource.mampu.gov.myOpen Source Competency CentreOpen Source Competency Centre(OSCC), Cyberjaya 15. TogetherWeTransformMenjalan,menyelarasdanmemantauprojekprojekR&DMenyediakankhidmatbantuandannasihatdalampelaksanaanOSSMewujudkankesedaransertamempromosiOSSdanOSCCMenyenggaraKnowledgeBankuntukperkongsianmaklumatdankepakaranMenjalankandanmenyelaraslatihanOSSMembentukstandard,garispanduandanpolisiOSSMembentukdanmemudahkanstandardstandarddanprogramprogrampersijilanOSSOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreBidang Fungsi PerkhidmatanMenjalankandanmenyelarasinisiatifkerjasamadengankomunitiOSSMembentukdanmemudahkanstandardstandarddanprogramprogrampersijilanOSSMembentukdanmemudahkanstandardstandarddanprogramprogrampersijilanOSS 16. TogetherWeTransform Platform Community ofPractice (CoP) Knowledge Bank for generalusers and developers (Issuetracker, SVN repository) e-Marketplace 6 Produk OSCC Perkhidmatan Latihan &Persijilan, sokongan,perundingan Newsletters Koleksi Kajian Kes OSS Statistik Pelaksanaan OSSDi Sektor Awamhttp://opensource.mampu.gov.my/Open Source Competency CentreOpen Source Competency CentrePortal OSCC 17. TogetherWeTransform1.MyMeetingPemenangAnugerahAIPA20082.MySpamGuard3.MySurfGuard4.MyNetWatch5.MyWorkSpace6.MySurveillanceOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreR & DProduk OSCC MAMPU yang telah dibangunkanuntukkegunaanagensiUntukKemudahanAgensiSektorAwamLatihanditawarkansecarapercumaLamanwebproduksmengandungi:Panduan,FAQ,Links,SourceCode 18. TogetherWeTransformProduk OSCC MAMPU: MyMeetingOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreMyMeeting adalah sistem pengurusanmesyuarat yang digunakan untukpemantauan projek/tugasan secaralebih berkesan. Ianya meningkatkankeberkesanan proses komunikasi danperkongsian maklumat antara ahli-ahlimesyuarat.Pemenang Anugerah AIPA 2008Pemenang Anugerah AIPA 2008 19. TogetherWeTransformProduk OSCC MAMPU: MySpamGuardOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreMySpamGuard adalah suite ProdukOSS untuk penapisan e-mel danpenyelesaian pengimbasan virus. 20. TogetherWeTransformProduk OSCC MAMPU: MySurfGuardMySurfGuard adalah suite Produk OSSuntuk penapisan kandungan webcaching. Ia juga menyediakankemudahan pengimbasan virus.Penyelesaian MySurfGuard merupakansatu produk Penyelidikan &Pembangunan (R & D) oleh OpenSource Competency Centre (OSCC).Open Source Competency CentreOpen Source Competency Centre 21. TogetherWeTransformProduk OSCC MAMPU: MyNetWatchOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreMyNetWatch adalah Produk OSCCuntuk pengawasan yang berkesanterhadap servers, perkhidmatanrangkaian dan peranti. Ianya adalahsatu pemantauan rangkaian danpenyelesaian pengurusan yangmengenalpasti inavailabilityperkhidmatan dan menghantar amarankepada pentadbir rangkaian. 22. TogetherWeTransformProduk OSCC MAMPU: MyWorkSpaceOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreMyWorkSpace adalah suite komunikasiberasaskan browser. Pengguna bolehmembaca, menghantar dan menyusunmesej e-mel serta mengurus danberkongsi kalendar, kontek, tugasandan nota dengan komponen standardyang sesuai dari Projek Horde. 23. TogetherWeTransformProduk OSCC MAMPU: MySurveillanceOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreMySurveillance adalah aplikasi sistempemantauan keselamatan yangmengumpul dan menganalisa laporankeselamatan dari semua perantirangkaian dan aplikasi sistem sepertifirewall, database, web server danswitches. MySurveillance arkitekturclient-server membantu organisasi /individu untuk memantau semuaperanti atau aplikasi dari lokasi pusat(Pelayan MySurveillance). 24. TogetherWeTransformOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreR & DPerkhidmatanDanKemudahanOSSDevelopmentToolkitAdvancedVirtualisationFacility(AVF)OpenOffice.org(OOo)MigrationPackAVFUntukKemudahanAgensiSektorAwamLatihanditawarkansecarapercumaLamanwebproduksmengandungi:Panduan,FAQ,Links,SourceCode 25. TogetherWeTransformOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreCara Mendapatkan Bantuan Bagaimana mendapatkan bantuan? Telefon OSCC, MAMPU melalui No: +6038319 1201 Mengemukakan permohonan melalui online www.oscc.org.my > Services > Technical Support > Submit onlinesupport request form Melayari dan mengemukakan melalui OSCC KnowledgeBank http://knowledge.oscc.org.my/ E-mel ke [email protected] 26. TogetherWeTransformOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreProgram Latihan OSCC Menyediakan latihan OSS peringkat asas hinggapertengahan. Kemahiran-kemahiran untuk dapat memulakanpenerimaan OSSdengan cepatSystemAdministrationOpenOffice.orgProgrammingOSCCProductsLatihandiuruskanolehMAMPUhttp://www.oscc.org.myServices>Training>TrainingCalendar 27. TogetherWeTransformOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreMalaysian Government OSS Conference 2010(MyGOSSCON 2010) Persidangan MyGOSSCON dijangka pada November 2010. Jemputan untuk menghantar kertas pembentangan melaluiCall For Paper Cadangan Pertandingan OSS Anugerah Kajian Kes OSS Pertandingan Pengaturcaraan Pertandingan OpenOffice.org 28. TogetherWeTransformProgram Perisian Sumber TerbukaProgram Perisian Sumber Terbuka(OSS) Sektor Awam MalaysiaPencapaian dan Pengiktirafan 29. TogetherWeTransformPencapaianPencapaianFasa II Fasa II Accelerated AdoptionAccelerated AdoptionFasa II - Petunjuk PrestasiFasa II - Petunjuk Prestasi SasaranSasaranFasa IIFasa IIPencapaianPencapaianPeratusan agensi-agensi yang menggunakan penyelesaian OSSPeratusan agensi-agensi yang menggunakan penyelesaian OSS 100%100% 95%95%Peratusan agensi-agensi yang menggunakan infrastruktur back-end OSSPeratusan agensi-agensi yang menggunakan infrastruktur back-end OSS 80%80% 87%87%Peratusan agensi-agensi yang menggunakan penyelesaian OSS desktopPeratusan agensi-agensi yang menggunakan penyelesaian OSS desktop 30%30% 66%66%Peratusan Personel IT yang terlatih dalam OSS diberi kemahiran semulaPeratusan Personel IT yang terlatih dalam OSS diberi kemahiran semula 80%80% 81%81%Peratusan Personel IT yang dilatih adalah lulus persijilan OSCCPeratusan Personel IT yang dilatih adalah lulus persijilan OSCC 5%5% 5%5%Mendapatkan pengiktirafan pensijilan oleh Badan AntarabangsaMendapatkan pengiktirafan pensijilan oleh Badan Antarabangsa 100%100% 100%100%Peratusan IPTA yang menyertai program latihan yang diikhtiraf OSCCPeratusan IPTA yang menyertai program latihan yang diikhtiraf OSCC 30%30% 35%35%Peratusan liputan daerah yang sekurang-kurangnya satu sekolah bagiPeratusan liputan daerah yang sekurang-kurangnya satu sekolah bagisatu daerah menggunakan OSSsatu daerah menggunakan OSS100%100% 58%58%Peratusan pembekal IT tempatan menyediakan perkhidmatan OSSPeratusan pembekal IT tempatan menyediakan perkhidmatan OSS 50%50% 53%53% 30. TogetherWeTransformPencapaianPencapaianPelaksanaan OSS Mengikut TahunPelaksanaan OSS Mengikut Tahun2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009010020030040050060070025 5192131 163345699YearNo.ofAgencies(MalaysianOSSMasterPlan) PeningkatanHampir 13 kaliSejak Pelan IndukOSSStatusPenggunaanOSSYa Tiada JumlahPersekutuan 226 1 227Negeri 337 18 355PBT 136 6 142Total 699 25 724 31. TogetherWeTransform200720082009201005010015020025030035040045050032157384459Bilangan Agensi yang menggunakan OpenOffice.orgTahunBilanganAgensiPeningkatan sebanyak13 kali gandaSejak tahun 2007PencapaianPencapaianPeningkatan Penggunaan OpenOffice.OrgPeningkatan Penggunaan OpenOffice.OrgLebih63%agensimenggunakanOpenOffice.org 32. TogetherWeTransformPencapaianPencapaianPerkembangan Kompetensi OSSPerkembangan Kompetensi OSS 5,164 telah dilatih (hinggaDisember 2009 ) oleh OSCCMAMPU 20,193 kakitangan sektor awamdan komuniti telah dilatih olehPusat Komuniti Bestari.com SUKTerengganu 6,338 kakitangan sektor awam dankomuniti telah dilatih oleh K-Perak 1,900 kakitangan telah dilatihdalam OpenOffice.org sejak 2003oleh SUK Kedah~30,000~30,000KakitanganSektorAwamtelahdilatihdalamOSS818941705567164No. of Training participants by the Training categoriesProgramming Application System Product Certified 33. TogetherWeTransformKedudukan Negara1 France2 Spain3 Brazil4 Germany5 South Korea (Korea,Republic of)6 China, PeoplesRepublic of7 United Kingdom8 Italy8 Thailand10 BelgiumKedudukan Negara11 Japan12 Malaysia12 Denmark14 Norway14 Australia14 India17 Vietnam17 South Africa19 Finland19 NetherlandsSumber:GEORGIATECHOPENSOURCESOFTWAREPOTENTIALINDEX(OSPI)PROJECT Malaysia berada di tempat ke 12 antara 75 kerajaanPencapaianPencapaianKedudukan Malaysia Dalam Indek OSS KerajaanKedudukan Malaysia Dalam Indek OSS Kerajaan 34. TogetherWeTransform1. Saudi Arabia Mohon khidmat nasihat untuk menubuhkanOSCC2. Free Software Foundation Europe Presiden FSFE berhasrattinggi untuk mewujudkan hubungan kerjasama dengan pihakMAMPU3. Sudan Jemputan untuk hubungan kerjasama/Ceramah Open Source Software in Sudan 20094. South Africa Jemputan untuk hubungan kerjasama/Ceramah Open Document Format Workshop 20085. Singapore - Jemputan untuk ceramah - GovTech Asia 2010PengiktirafanPengiktirafanAntarabangsaAntarabangsaIwillbedelightedtoexplorewhereOSCCandFSFEcanworktogetherInthefuturePresidentofFSFE 35. TogetherWeTransform Antarabangsa Gartner: Pengiktirafan pada Pelan Induk OSS (2006) UNDP: Pengiktirafan untuk Kerajaan Malaysia dalam meningkatkanpembangunan dan penggunaan OSS (2005) CICC: Malaysia sebagai satu tapak perintis untuk CICCINTERNATIONAL TRAIN-THE-TRAINER PROGRAM (2005) UNESCAP: Malaysia telah dipilih sebagai pengerusi UNESCAPEXPERT GROUP MEETING atas OSS untuk Pengurusan Ilmu (2004) Tempatan The Star: Pengiktirafan pada pembangunan Produk OSCC (Oct. 2007) The Star: Liputan pada pelaksanaan OSS (Mar. 2006) Nota-nota Penghargaan Perbendaharaan Malaysia: Penggunaan OSS dalam PortalPerbendaharaan tanpa gangguan sistem (2007) Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan: Penjimatan kosdengan menggunakan OSSPengiktirafanPengiktirafanAntarabangsa dan TempatanAntarabangsa dan Tempatan 36. TogetherWeTransformProgram Perisian Sumber TerbukaProgram Perisian Sumber Terbuka(OSS) Sektor Awam MalaysiaKesimpulan 37. TogetherWeTransformKesimpulanKesimpulan OSS terbukti menjadi pemangkin untukpembangunan kompetensi modal insan. OSS terbukti merupakan perisian kos rendah dansemakin ramai yang menggunakan produk OSSsebagai system frontend dan backend. OSS telah dengan jelas menyumbang kepadapertumbuhan negara dan menyediakan faedah-faedah untuk agensi awam. 38. TogetherWeTransformTERIMA KASIHTERIMA KASIHPenyampai:[email protected] Melaksana Tranformasi Portal OSCC http://opensource.mampu.gov.my Senarai Mel OSCC (oscc-discuss) http://lists.oscc.org.my Nombor Hubungan 6038319 1200 (General line) 6033819 1201 (Helpdesk)