Inisiatif OSS

  • View
    121

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Daripada SKMM dan MAMPU

Text of Inisiatif OSS

  • 1. TogetherWeTransformProgram Perisian Sumber TerbukaProgram Perisian Sumber Terbuka(OSS) Sektor Awam MalaysiaSeminar Personel ICT Sektor Awam Bil 1 Tahun 201019 April 2010OSS Initiative in Government AdministrativeOSS Initiative in Government Administrative

2. TogetherWeTransformProgram Perisian Sumber TerbukaProgram Perisian Sumber Terbuka(OSS) Sektor Awam Malaysia Pengenalan kepada Perisian SumberTerbuka (OSS) Pelan Induk OSS Open Source Competency Centre(OSCC) Pencapaian dan Pengiktirafan KesimpulanKANDUNGAN 3. TogetherWeTransformProgram Perisian Sumber TerbukaProgram Perisian Sumber Terbuka(OSS) Sektor Awam MalaysiaPengenalan kepada PerisianSumber Terbuka (OSS) 4. TogetherWeTransformPengenalanPengenalanAnda menggunakan aplikasi-aplikasi ini?Aplikasi ini adalah berasaskanPerisian Sumber Terbuka! 5. TogetherWeTransformPengenalanPengenalanApa itu Perisian Sumber Terbuka (OSS)?PerisianSumberTerbuka(OSS) BukanOSS(Proprietary)ResepiSimpleCheeseCake1.SpongCakeMix500gramTelur(B)9bijiSusuUHT100ml2.CreamCheese500gram3.MinyakMasak100mlProsesKerja:1.Adunkan(1)hinggamenjadikembangHighspeed2.CairkanCreamCheese(doubleBoiller)3.MasukkanCreamCheesekedalam(1)LowSpeed.Adunhinggasebati4.MasukkanminyakhinggasebatiLowspeed.adunjanganlamasangat,nantikualitikekakakanterjejas.5.Masukkankedalamacuan,isikanacuandididalamtakunganyangberisiair,bakarpadasuhu150Cselama45minitpertama.Resipi(KodSumber)Kek(Perisian)Keksahaja(TiadaResipi)Resipimembolehkanpembelajaran,customisationdantransparensiTanparesipi,ianyamenjadiblackboxdengankeadaanterkurungPeneranganOSSdenganmenggunakananalogiKek 6. TogetherWeTransformPengenalanPengenalanApa sebenarnya OSS? Kod sumber boleh dimuatturun untuk: Dilihat Dikaji Diubahsuai Diedar mengikut syaratperlesenan asal Melarang sekatan/diskriminasiOSS adalah koleksi perisian pengaturcaraankomputer (kod sumber) di mana.... 7. TogetherWeTransformPengenalanPengenalanKonsep Pembangunan & Penyebaran OSS OSS dibangunkan oleh komuniti global yang terdiridaripada pasukan-pasukan pembangun perisian darimerata dunia. Pasukan pembangun perisian diketuai oleh pembangunteras asal. Pembangun-pembangun memuat turun, mengubahsuai,memuat naik kepada Internet untuk perkongsian kodsumber. Komuniti global mendapat sokongan daripada syarikat I.Tyang membekal kod-kod sumber. 8. TogetherWeTransformProgram Perisian Sumber TerbukaProgram Perisian Sumber Terbuka(OSS) Sektor Awam MalaysiaPelan Induk OSS 9. TogetherWeTransform Pelancaran Pelan Induk OSS Sektor AwamMalaysia Penubuhan Open Source CompetencyCentre (OSCC) Dirumuskan melalui proses rundinganmelibatkan agensi-agensi kerajaan,institusi-institusi pengajian tinggi danpertubuhan-pertubuhan tanpa keuntungan Dilancarkan bersama 16 Julai 2004 MAMPU dipertanggungjawabkan untukmenerajui pelaksanaan OSS di SektorAwamPelan Induk OSSPelan Induk OSSKeputusan Kabinet 10. TogetherWeTransformObjektif OSS Mengurangkan jumlah kos pemilikan Meningkatkan kebebasan memilihpenggunaan perisian Meningkatkan interoperability antarasistem-sistem Meningkatkan pertumbuhan industriICT Meningkatkan pengguna OSS dankomuniti pemaju Mengurangkan jurang digitalPrinsip Panduan Sesuai untuk tujuan tertentu Kurang menimbulkan gangguanoperasi Boleh beroperasi bersama denganlain-lain sistem proprietary sedia ada Menggunapakai kemudahan-kemudahan, perkakasan, perisian dankepakaran sedia ada Tidak dipacu atau dikawal olehvendor perkakasan atau perisianUntuk menggalakkan pelaksanaan OSSPelan Induk OSSPelan Induk OSSArah tuju Kerajaan Malaysia mengenai OSS 11. TogetherWeTransformPelan Induk OSSPelan Induk OSSPolisi, Standard & Garis Panduan OSSGarisPanduanPelaksanaanOSSRangkaKerjaInteroperabilityKerajaanMalaysiauntukOSS(MyGIFOSS)GarisPanduanAplikasiWebOSSReferenceArchitectureSemuadokumenbolehdimuatturundarihttp://opensource.mampu.gov.myatauhttp://www.oscc.org.my 12. TogetherWeTransformPelan Induk OSSPelan Induk OSSRoad Map PelaksanaanJANGKA PENDEK( 0 2 Tahun)JANGKA PERTENGAHAN( 2 5 Tahun)JANGKA PANJANG( > 5 Tahun) membentuk dasar dangaris panduan mewujudkan pelanpelaksanaan teknikalOSS mewujud danmenjalankan operasiOSCC membentuk danmelaksanakan pelanperubahan pengurusan merekabentuk danmelancarkan programkesedaran peringkatkebangsaan mewujudkan rangka kerjatadbir urus R&D kemahiran melaluipensijilan dan latihan pembelajaran OSS melaksanakan ProjekPerintis (quick wins) melaksanakan pusat danjurucakap untuk R&D membangunkan programinsentif dan bantuankewangan mewujudkan programperkongsian pintar mereplikakan OSS daritempat-tempat perintisuntuk agensi-agensiterpilih memantau kadar dankemajuan penerimaanOSS melalui KPI yangtelah ditetapkan Inisiatif dua hala dengannegara-negara yangmengamalkan OSS meningkatkanpenyelesaian-penyelesaian OSSsecara bebas olehagensi-agensi mengenalpasti secaraberterusan peluang-peluang baruMeletakkanAsas PenerimaanAwalMempercepatkanPenerimaanBerdikari 13. TogetherWeTransformProgram Perisian Sumber TerbukaProgram Perisian Sumber Terbuka(OSS) Sektor Awam MalaysiaOpen Source Competency Centre(OSCC) 14. TogetherWeTransformBeroperasi sejak 1 Jun 2004http://opensource.mampu.gov.myOpen Source Competency CentreOpen Source Competency Centre(OSCC), Cyberjaya 15. TogetherWeTransformMenjalan,menyelarasdanmemantauprojekprojekR&DMenyediakankhidmatbantuandannasihatdalampelaksanaanOSSMewujudkankesedaransertamempromosiOSSdanOSCCMenyenggaraKnowledgeBankuntukperkongsianmaklumatdankepakaranMenjalankandanmenyelaraslatihanOSSMembentukstandard,garispanduandanpolisiOSSMembentukdanmemudahkanstandardstandarddanprogramprogrampersijilanOSSOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreBidang Fungsi PerkhidmatanMenjalankandanmenyelarasinisiatifkerjasamadengankomunitiOSSMembentukdanmemudahkanstandardstandarddanprogramprogrampersijilanOSSMembentukdanmemudahkanstandardstandarddanprogramprogrampersijilanOSS 16. TogetherWeTransform Platform Community ofPractice (CoP) Knowledge Bank for generalusers and developers (Issuetracker, SVN repository) e-Marketplace 6 Produk OSCC Perkhidmatan Latihan &Persijilan, sokongan,perundingan Newsletters Koleksi Kajian Kes OSS Statistik Pelaksanaan OSSDi Sektor Awamhttp://opensource.mampu.gov.my/Open Source Competency CentreOpen Source Competency CentrePortal OSCC 17. TogetherWeTransform1.MyMeetingPemenangAnugerahAIPA20082.MySpamGuard3.MySurfGuard4.MyNetWatch5.MyWorkSpace6.MySurveillanceOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreR & DProduk OSCC MAMPU yang telah dibangunkanuntukkegunaanagensiUntukKemudahanAgensiSektorAwamLatihanditawarkansecarapercumaLamanwebproduksmengandungi:Panduan,FAQ,Links,SourceCode 18. TogetherWeTransformProduk OSCC MAMPU: MyMeetingOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreMyMeeting adalah sistem pengurusanmesyuarat yang digunakan untukpemantauan projek/tugasan secaralebih berkesan. Ianya meningkatkankeberkesanan proses komunikasi danperkongsian maklumat antara ahli-ahlimesyuarat.Pemenang Anugerah AIPA 2008Pemenang Anugerah AIPA 2008 19. TogetherWeTransformProduk OSCC MAMPU: MySpamGuardOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreMySpamGuard adalah suite ProdukOSS untuk penapisan e-mel danpenyelesaian pengimbasan virus. 20. TogetherWeTransformProduk OSCC MAMPU: MySurfGuardMySurfGuard adalah suite Produk OSSuntuk penapisan kandungan webcaching. Ia juga menyediakankemudahan pengimbasan virus.Penyelesaian MySurfGuard merupakansatu produk Penyelidikan &Pembangunan (R & D) oleh OpenSource Competency Centre (OSCC).Open Source Competency CentreOpen Source Competency Centre 21. TogetherWeTransformProduk OSCC MAMPU: MyNetWatchOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreMyNetWatch adalah Produk OSCCuntuk pengawasan yang berkesanterhadap servers, perkhidmatanrangkaian dan peranti. Ianya adalahsatu pemantauan rangkaian danpenyelesaian pengurusan yangmengenalpasti inavailabilityperkhidmatan dan menghantar amarankepada pentadbir rangkaian. 22. TogetherWeTransformProduk OSCC MAMPU: MyWorkSpaceOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreMyWorkSpace adalah suite komunikasiberasaskan browser. Pengguna bolehmembaca, menghantar dan menyusunmesej e-mel serta mengurus danberkongsi kalendar, kontek, tugasandan nota dengan komponen standardyang sesuai dari Projek Horde. 23. TogetherWeTransformProduk OSCC MAMPU: MySurveillanceOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreMySurveillance adalah aplikasi sistempemantauan keselamatan yangmengumpul dan menganalisa laporankeselamatan dari semua perantirangkaian dan aplikasi sistem sepertifirewall, database, web server danswitches. MySurveillance arkitekturclient-server membantu organisasi /individu untuk memantau semuaperanti atau aplikasi dari lokasi pusat(Pelayan MySurveillance). 24. TogetherWeTransformOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreR & DPerkhidmatanDanKemudahanOSSDevelopmentToolkitAdvancedVirtualisationFacility(AVF)OpenOffice.org(OOo)MigrationPackAVFUntukKemudahanAgensiSektorAwamLatihanditawarkansecarapercumaLamanwebproduksmengandungi:Panduan,FAQ,Links,SourceCode 25. TogetherWeTransformOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreCara Mendapatkan Bantuan Bagaimana mendapatkan bantuan? Telefon OSCC, MAMPU melalui No: +6038319 1201 Mengemukakan permohonan melalui online www.oscc.org.my > Services > Technical Support > Submit onlinesupport request form Melayari dan mengemukakan melalui OSCC KnowledgeBank http://knowledge.oscc.org.my/ E-mel ke helpdesk@oscc.org.my 26. TogetherWeTransformOpen Source Competency CentreOpen Source Competency CentreProgram Latihan OSCC Menyediakan latihan OSS peringkat asas hinggapertengahan. Kemahiran-kemahiran untuk dapat memulakanpenerimaan OSSdengan cepatSystemAdministrationOpenOffice.orgProgrammingOSCCProductsLatihandiuruskanolehMAMPUhttp://www.oscc.org.myServices>Training>TrainingCalendar 27. TogetherWeTransformOpen Source Comp