Click here to load reader

Uloga ravnatelja u  provođenju zdravstvenog odgoja u školama

  • View
    702

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Uloga ravnatelja u  provođenju zdravstvenog odgoja u školama

  • 1. ULOGA RAVNATELJAU PROVOENJUZDRAVSTVENOG ODGOJA U KOLAMADavorka Parma Zoran Pavleti prosinac 2012

2. ISTINE I ZABLUDE U MEDIJIMANASLOV U NASTAVKU TEKSTA Bozani estoko .iako nije izrijekomnapao Vladu ispomenuozdravstveni odgoj! zdravstveni odgoj .. 3. Konvencija o pravima IZ DNEVNOG TISKA djeteta naglaavaodgovornost roditelja za djecu,ali i odgovornost drave datiti i pomae obiteljima uispunjavanju njihove kljune .sadraj Kurikulumauloge u podizanju djece.zdravstvenoga odgoja, koji je Pravobraniteljica za djecu, uprotivan osnovnim ljudskimsvom miljenju opravima roditelja i djece..zdravstvenom odgoju(Preporuka od 26. sijenja2007.), istie kako dijete nesmije biti uskraeno zazdravstveni odgoj iobrazovanje 4. Provedba Kurikuluma zdravstvenog IZ DNEVNOG TISKA odgoja planirana je kroz sadrajeintegrirane u postojee nastavneplanove i programe (Priroda, Priroda idrutvo, Biologija, Tjelesna izdravstvena kultura, Psihologija). Kurikulum zdravstvenog odgoja u Mlade zalae se za zdravstveniosnovnim i srednjim kolama neodgoj u kolama posebice za mijenja program niti udbenikekomponente zdravog ivljenja inavedenih predmeta nego se oekujuivotnih navika te prevenciju ovisnosti i nove metode pouavanja usmjerenemeuvrnjakog nasilja, no dre da su na stjecanje vjetina i primijenjenogpojedine stavke iz kurikuluma opasneznanja.te da program zdravstvenog odgoja nema razraen plan. Kurikulum zdravstvenog odgojasastavni je dio nastavnog plana iprograma i kao takav obvezan za sveuenike. Dodatni sadraji kurikulumazdravstvenog odgoja bit e integriraniu sat razredne zajednice, do 12 sati unastavnoj godini. 5. IZ KURIKULUMA IZ DNEVNOG TISKA navesti i raspraviti pozitivne i negativne primjere napisa oseksualnosti mladih u..to se izmeu ostaloga medijimaodnosi i na stavku po kojoj sedjecu u estom razredu prepoznati i raspravitiosnovne kole upoznaje s spolne/ rodne stereotiperazliitim ulogama mukog ivezane uz seksualnoenskog spola uponaanje prisutne u medijimapornografskim sadrajima raspraviti nain na kojiiako su oni zakonompornografija prikazuje ljudskuzabranjeni maloljetnicima. seksualnost te muke i enske seksualne uloge 6. IZ DNEVNOG TISKAIZ KURIKULUMA Istaknuli su da se seksualnost razlikovati pojmoveu nametnutom spolnom odgoju prijateljstvo, zaljubljenost,tretira iskljuivo kao fiziki in, ljubav, bliskost, seksualnabez ukljuivanja emocija, to privlanostje za katolike neprihvatljivo. raspraviti kako se stvara bliskiodnos izmeu dviju osoba: tonas privlai, kakorazumijemo sebe i svojepotrebe, kako izrei vlastitepotrebe opisati neugodne emocije uodnosima s vrnjacima (npr.odbijanje i razoaranje) 7. IZ DNEVNOG TISKA Tvrdnje spomenutihudruga da e se djecu .pogreno se, istiu,poduavati kako jeprihvatljivo rei Ja samplasiraju i informacije omukarac s vaginom,sadrajima i temamaMoj spol je enski, a rodmodula Spolno/rodnamuki i slinoravnopravnost iiskonstruirane su s ciljemodgovorno spolnoprivlaenja medijskeponaanje.pozornosti iobmanjivanja javnosti. 8. Mnoge organizacije civilnog drutva pozdravile su uvoenje Zdravstvenogodgoja u osnovne i srednje kole kao isadraj kurikuluma. 9. Kurikulum Zdravstvenog odgojapredvia 4 temeljne cjeline:ivjeti zdravo, Prevencija nasilnikog ponaanja,Prevencija ovisnosti teSpolna/rodna ravnopravnost i spolnoodgovorno ponaanje 10. TO KAU ISTRAIVANJA?Vie od 80% mladih i preko 70%njihovih roditelja podupire ideju kolskog programaseksualne edukacije 11. Prikupljeni dokazi iz meunarodneprakse pokazuju da mladi kojima jepruena zadovoljavajua informacija o seksualnim pitanjima naginju spolnoodgovornijem ponaanju. 12. ULOGA AZOO Osigurati sustavnu podrkunastavnicima/ama kako bi ih se osnailoza adekvatno provoenje kurikuluma krozrazliite oblike strunog usavravanja tedostupnost referenci i literature vezane uztemu, s posebnim naglaskom napedagoki i metodiki rad suenicima/ama. 13. DOSTUPNOST PRIRUNIH MATERIJALAhttp://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=3843:obavijest-kolama-vezano-uz-provoenje-zdravstvenog-odgoja-&catid=87:opce-obavijesti&Itemid=101 Na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje www.azoo.hr trenutno moete pronaimaterijale koji Vam mogu biti korisni za pripremu i provedbu aktivnosti vezanih za sadrajezdravstvenog odgoja: knjiga Sport i nasilje u Europi autora Dominique Bodin, Luc Robene, Stephane Heas u izdanjuVijea Europe ovdje broura Rasizam, nogomet i Internet u izdanju Europskog nadzornog centra za rasizam iksenofobiju, 2002. ovdje strip to ? Rasist ? Ja ? namijenjen uiteljima i nastavnicima koji obrauju teme rasizma uizdanju Europske komisije Ope uprave za informaciju, kulturu i audiovizualne medije ovdje Europski prirunik za prevenciju puenja, alkohola i droga, koji je uredio dr. Jaap van der Stel usuradnji s Deborah Voordewind; Izdavai: Pompidou grupa Vijea Europe i Jellinek Consultancyovdje prirunik kolski programi prevencije ovisnosti, koji je pripremio prof. dr. sc. Slavko Sakoman,2008. ovdje broura Ukidanje tjelesnog kanjavanja djece u izdanju Ministarstva obitelji, branitelja imeugeneracijske solidarnosti i Vijea Europe ovdje prezentacije Primjereno ponaanje na portskim natjecanjima ovdje broure pripremljene na hrvatskom i engleskom jeziku vezane za suradnju Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta, Ministarstva unutarnjih poslova Ravnateljstva policije, Hrvatskog kolskogportskog saveza, Hrvatskog nogometnog saveza i Agencije za odgoj i obrazovanje u provedbiAkcijskog plana za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u portu, naportskim natjecanjima i izvan njih ovdje 14. Sadraji vezani u temu Sigurnost na internetu: Prirunik za djecu ovdje Prirunik za roditelje ovdje Prirunik za profesionalce ovdje Na sljedeem linku moete pogledati itav niz kvalitetnihi metodikih razraenih priprema, edukativnih igara,postera za uionicu itd. na temu Sigurnost na internetuovdje Materijale je izradio tim Suradnici u uenju. Agencije za odgoj i obrazovanje e na internetskojstranici www.azoo.hr redovito objavljivati materijale iinformacije vezane za pripremu i provedbu aktivnosti isadraja zdravstvenog odgoja. 15. AZOO I NCVVO Sustavno praenje i vrednovanje provedbe kurikuluma Zdravstvenog odgoja prvenstveno kroz dva postojeamehanizma: Nacionalni centar za vanjskovrednovanje obrazovanja i sustav samo- evaluacije kola. 16. TO URADITI U KOLIOrganizirati sastanke s roditeljima u koli ili lokalnoj zajednici kako bi se roditelje informiralo o sadraju i vanostiprovoenja programa. 17. Iskoristiti postojee resurse (seminare,edukacijske programe, prirunike, broure,rezultate istraivanja i sl.) koji se ve vie od 15godina provodea komplementarnisupredloenom kurikulumu zdravstvenog odgoja,neposrednom radu s djecom, mladima,roditeljima i nastavnicima/ama, te u partnerstvus njima osigurati podrku u kolama inastavnicima/ama. 18. Kurikulum zdravstvenog odgoja nije osmiljen i planirankako bi se uenicima nametala stajalita i iskrivljavalisustavi vrijednosti. Svrha zdravstvenog odgoja jeuspjean razvoj djece i mladih da bi stasali u zdrave,zadovoljne, uspjene, samosvjesne i odgovorne osobe.Provoenjem Kurikuluma zdravstvenog odgoja eli sepomoi u razvoju sustava vrijednosti u mladih osoba,istaknuti vanost njegovanja zdravlja, potaknuti razvojempatije i osjetljivosti za potrebe drugih, no istodobnoupozoriti na neprihvatljiva ponaanja i devijantne pojavekoje se ne smiju tolerirati ili ignorirati, poruuju izMinistarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Search related