17
Ruska Ruska petorica petorica

Ruska petorica

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ruska petorica

Ruska Ruska petoricapetorica

Page 2: Ruska petorica

Rusija za vreme druge polovine Rusija za vreme druge polovine XIXXIX veka veka• Muzička kultura u to vreme doživljava procvat.Muzička kultura u to vreme doživljava procvat.

• Osnivaju se konzervatorijumi u Osnivaju se konzervatorijumi u PetrograduPetrogradu (1862) i (1862) i MoskviMoskvi (1866)- rasadnici izvanrednih (1866)- rasadnici izvanrednih muzičara.muzičara.

• Počinje da radi Počinje da radi Besplatna muziBesplatna muziččka škola-ka škola- osnivač i direktor je bio osnivač i direktor je bio BalakirjevBalakirjev..

• Osniva se rusko društvo koje se zalaže za Osniva se rusko društvo koje se zalaže za izvođenje ruskih dela.izvođenje ruskih dela.

• 60-tih god. se okuplja ,,60-tih god. se okuplja ,,momoććna grupicana grupica’’ koja ’’ koja je van granica rusije bila poznata pod nazivom je van granica rusije bila poznata pod nazivom PetoricaPetorica..

Page 3: Ruska petorica

PetoricaPetorica• Petorici pripadaju kompozitori:Petorici pripadaju kompozitori:

– M. BalakirjevM. Balakirjev– C. KjujC. Kjuj– M. MusorgskiM. Musorgski– N. Rimski-KorsakovN. Rimski-Korsakov– A. BorodinA. Borodin

• Oni su postavili zadatak da izgrade autentičnu rusku muzičku Oni su postavili zadatak da izgrade autentičnu rusku muzičku kulturu koja bi se bazirala na kulturu koja bi se bazirala na narodnom folklorunarodnom folkloru..

• Interesiju se za istorijsku prošlost.Interesiju se za istorijsku prošlost.• Oca ruske muzike vide u Oca ruske muzike vide u M. GlinkiM. Glinki, ali su poštovali Mocartovo i , ali su poštovali Mocartovo i

Betovenovo stvaralaštvo.Betovenovo stvaralaštvo.• Naročito su cenili: Naročito su cenili: Šumana, Berlioza, ListaŠumana, Berlioza, Lista, za , za

Vagnera su se zainteresovali nešto kasnije.Vagnera su se zainteresovali nešto kasnije.

Page 4: Ruska petorica

Balakirjev

MusorgskiKjuj

Rimski-Korsakov Borodin

Page 5: Ruska petorica

Milij Balakirjev (1837-1910)Milij Balakirjev (1837-1910)

Page 6: Ruska petorica

• Utemeljivač i vođa Petorke.Utemeljivač i vođa Petorke.• Bio samouk.Bio samouk.• Dobar Dobar pijanista i dirigent-pijanista i dirigent- prvi ruski dirigent prvi ruski dirigent

koji je dirigovao napamet , što je u to vreme bila koji je dirigovao napamet , što je u to vreme bila retkost čak i u Evropi.retkost čak i u Evropi.

• Značajan je njegov rad na prikupljanju narodnih Značajan je njegov rad na prikupljanju narodnih pesama.pesama.

• Imao je priliku da putuje Volgom i beleži pesme Imao je priliku da putuje Volgom i beleži pesme burlaka- radnika koji su vukli bodove.burlaka- radnika koji su vukli bodove.

• Kao plod tog rada napravio je zbornik Kao plod tog rada napravio je zbornik 40 40 ruskih narodnih pesama.ruskih narodnih pesama.

Page 7: Ruska petorica

• Posle 1870. ima krizu i povlači se iz javnosti, ne Posle 1870. ima krizu i povlači se iz javnosti, ne komponuje.komponuje.

• Iz krize izlazi posle desetak god. ali biva bačen u senku Iz krize izlazi posle desetak god. ali biva bačen u senku zbog dominacije Korsakova i mladih kompozitora.zbog dominacije Korsakova i mladih kompozitora.

• On piše na ruske teme, simfonije- On piše na ruske teme, simfonije- Tamara, Tamara, Rusija, 1000 godina.Rusija, 1000 godina.

• Zanimljiva je njegova virtuozna klavirska kompozicija Zanimljiva je njegova virtuozna klavirska kompozicija Islamej.Islamej.

• Napisao je i muziku za Napisao je i muziku za Kralja LiraKralja Lira..

Page 8: Ruska petorica

Aleksandar Borodin Aleksandar Borodin (1833-1887)(1833-1887)

Page 9: Ruska petorica

• Bio poznati Bio poznati naunauččniknik svog doba- smatra se svog doba- smatra se osnivačem ruske moderne nauke o hemiji, i osnivačem ruske moderne nauke o hemiji, i nastavniknastavnik. Tako da nije imao dovoljno . Tako da nije imao dovoljno vremena za komponovanje.vremena za komponovanje.

• Ostavio je značajnija dela u okviru opere, Ostavio je značajnija dela u okviru opere, simfonije (poznatija- simfonije (poznatija- Druga u h-molluDruga u h-mollu nazivaju je nazivaju je BogatirskomBogatirskom) i gudačkog ) i gudačkog kvarteta.kvarteta.

• Među najpopularnijim delima se nalazi Među najpopularnijim delima se nalazi simfonijska slika simfonijska slika Iz Srednje AzijeIz Srednje Azije..

Page 10: Ruska petorica

• Knez IgorKnez Igor je njegovo životno delo koje je je njegovo životno delo koje je počeo krajem 60-tih, radio do smrti i nije ga u počeo krajem 60-tih, radio do smrti i nije ga u potpunosti završio.potpunosti završio.

• Pripada žanru Pripada žanru istorijske opere-istorijske opere- libereto je libereto je rađen prema epu iz XII veka rađen prema epu iz XII veka Slovo o polku Slovo o polku Igorovu.Igorovu.

• Epskom koncepcijom se oslanja na Glinkinog Epskom koncepcijom se oslanja na Glinkinog Ruslana.Ruslana.

• Uloga koju u ovom delu igra balet ista je kao i Uloga koju u ovom delu igra balet ista je kao i način korišćenja kog način korišćenja kog GlinkeGlinke..

• Ne interesuje se za citate iz narodnih pesama Ne interesuje se za citate iz narodnih pesama već komponuje ,,u duhu’’ folklora kao i Glinka.već komponuje ,,u duhu’’ folklora kao i Glinka.

• Smatra da Smatra da glasglas mora da se nalazi u mora da se nalazi u prvomprvom planuplanu..

Page 11: Ruska petorica

Modest PetroviModest Petrovič č Musorgski Musorgski (1869-1872)(1869-1872)

Page 12: Ruska petorica

• Bio je inovator i malo njegovih savremenika je shvatilo njegovu veličinu. Osim Korsakova koji ga je podržavao.

• Dela:– opere: :

• ""SoroSoroččinski sajaminski sajam""

•Boris GodunovBoris Godunov– klavirski ciklus :":"Slike sa izloSlike sa izložžbebe" " – simfonija:"NoNoćć na pustoj gori na pustoj gori"" – ciklusi: :

• ""DeDeččija soba" ija soba" •"Bez sunca" "Bez sunca" •"Pesme i plesovi smrti" "Pesme i plesovi smrti"

Page 13: Ruska petorica

• Boris GodunovBoris Godunov je njegovo najznačajnije delo, i je njegovo najznačajnije delo, i najznačajnije delo slovenskog operskog repertoara.najznačajnije delo slovenskog operskog repertoara.

• Njegova koncepcija bila je neobična pa je opera naišla Njegova koncepcija bila je neobična pa je opera naišla na oštre kritike čak i među Petorkom.na oštre kritike čak i među Petorkom.

• Musorgski je bio prinuđen da ga Musorgski je bio prinuđen da ga preraprerađđuje uje 1869 a 1869 a potom i 1872, ali ništa nije uspelo. potom i 1872, ali ništa nije uspelo.

• Nakon njegove smrti Nakon njegove smrti KorsakovKorsakov je obradio delo nakon je obradio delo nakon čega je delo naišlo na sveopšte priznanje.čega je delo naišlo na sveopšte priznanje.

• Boris Gogunov je delo koje može iznova da fascinira Boris Gogunov je delo koje može iznova da fascinira novom do sada neprimećenom dimenzijom svog novom do sada neprimećenom dimenzijom svog znaćenja.znaćenja.

• Delo ima jedinstvenu koncepciju: sa jedne strane je car Delo ima jedinstvenu koncepciju: sa jedne strane je car Boris GodunovBoris Godunov, a sa druge , a sa druge narodnarod..

• Uporedo se prati moralno i fizićko Uporedo se prati moralno i fizićko propadanje propadanje BorisaBorisa i jačanje bunta i eksplozija i jačanje bunta i eksplozija revolta narodarevolta naroda. .

Page 14: Ruska petorica

Nikolaj Rimski-KorsakovNikolaj Rimski-Korsakov (1844-1908) (1844-1908)

Page 15: Ruska petorica

• Bio je najmlađi predstavnik Petorice.• Kada su ostali članovi Petorice završavali svoje karijere on

je tek započinje svoju.• Bio pomorski oficir, ali je 1871. prihvatio ponudu

Petrogradskog konzervatorijuma i postao nastavnik.

• Zainteresovao se za muzičku literaturu i napisao dva udžbenika- jedan iz harmonije, a jedan iz orkestracije.

• Kao pedagog je bio jako poštovan.• Podržavao je Stravinskog i mladog Prokofjeva.• Opera predstavlja najznačajniju oblast njegovog

stvaralaštva.• Napisao ih je 15.• Pored opera pisao je i simfonijske poeme, kamerna dela,

solo pesme.

Page 16: Ruska petorica

• Negovao je fantastične opere-bajke i tako nastavio tradiciju Glinkinog Ruslana.

• U početku su mu dela usko povezana sa Glinkom, ali se kasnije stvara i veza sa

Vagnerom.• Djela opere:

– "Majska noć", "Majska noć", – "Snjeguročka", "Snjeguročka", – ,,Mlada’’ ,,Mlada’’ – "Zlatni pjetlić", "Zlatni pjetlić", – ,,Legenda o devi Fevroniji i nevidljivom gradu ,,Legenda o devi Fevroniji i nevidljivom gradu

KiteKitežžu’’u’’– "Uvertira na ruske teme", "Uvertira na ruske teme", – "Španjolski capriccio". "Španjolski capriccio".

• simfonijska suita:

– "Šeherezada", "Šeherezada", – "Uskršnja uvertira". "Uskršnja uvertira". – "Bumbarov let""Bumbarov let"

Page 17: Ruska petorica