Rukun iman & rukun islam

 • View
  17.825

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of Rukun iman & rukun islam

 • 1. RUKUN IMAN & RUKUN ISLAM
  Disediakanoleh :
  NurhayatiMardhiahbtZulkafli
  NabiilahbtBorhanudin

2. Rukun- RukunImanRukun-rukunimanadaenam: iaitusepertidisebutkandalamhadis, ketikaJibrilbertanyakepadaNabiMuhammad S.A.W. tentangiman.NabiMuhammad S.A.W. menjawab: 'Kamuberiman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hariakhirdanberimankepadaketentuanbaikdanburuk-Nya." Muttafaqun 'alaih.
3. PercayaKepada AllahKita wajibpercayakepada Allah . Percayakepadakeesaannya . Wajibpercayatiadatuhanmelainkan Allah.TiadapemulaandantiadaakhirbagiNya , tiada yang menyerupaiNya , mahaberkuasa , mahamendengar , mahamelihatdanmahamengetahuisegala yang berlakubaik yang kelihatandantersembunyi. Segala yang berlakuadalahdiataskehendaknya.
4. Percayakepadamalaikatwajibpercayamalaikatituwujud . DijadikanTuhandaripadanur ( cahaya ) yang sentiasabertasbihkepadatuhandantidakpernahmengingkarisuruhandanlarangan Allah
5. PercayakepadaKitab-kitabnyawajibpercayabahawatuhanmenurunkanperaturan-peraturandanperintah yang diberikankepadarasul-rasulnya. segalaperaturaninidikumpulkandijadikan kitab. Kitabiniadalahterkumpulnyasegalasuruhandanlarangan yang dikenakankepadamanusia.
6. PercayakepadanabidanrasulKita wajibpercayatuhanmengirimkanpesuruhdanutusankepadamanusiasebagaiketuaataupembimbingmanusiakearahjalan yang benardanjugabertindaksebagaipenyampaiperintahdanlarangantuhan.
7. PercayakepadaHariKiamatKita wajibpercayapadasuatuharinantiduniaakanhancurlebur , rosakbinasa dansegalamakhlukbernyawapastiakanmati , kemudianmanusiaakandihidupkankembalidarikuburmerekauntukdihitungamalanmerekadanmendapatpembalasan.
8. PercayaKepadaQada danQadarwajibpercayasemua yang terjadiadalahapa yang telahditentukandanditetapkantuhansejakazali. PercayakepadaQada danQadar
9. RUKUN ISLAM
10. MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADATMakna "La ilahaIllallah"Iaitu, tidakada yang berhakdisembahsecarahakdibumimahupundilangitmelainkan Allah semata-mata. "TiadaTuhanSelain ALLAH"
11. Syahadat Muhammad RasulullahMaknasyahadat Muhammad Rasulullahadalahmengetahuidanmeyakinibahwa Muhammad utusan Allah kepadaseluruhmanusia, diaseoranghambabiasa yang tidakbolehdisembah, sekaligusrasulyang tidakbolehdidustakan. Akantetapiharusditaatidandiikuti. Siapa yang mentaatinyamasuksyurgadansiapa yang menderhakainyamasukneraka.
12. DALIL NAQLIBerdoalahkepada-Ku, nescayaKuperkenankanbagimu. Sesungguhnyaorang-orang yang menyombongkandiridarimenyembah-Ku (yakniberdoakepada-Ku) akanmasuknerakadalamkeadaanhinadina (Al Mukmin: 60)
13. SOLAT LIMA WAKTU SEHARI SEMALAMmerupakansatuinteraksiantara Allah denganseorangmuslimdimanaiabermunajatdanberdoakepada-Nya. Jugauntukmenjadisatupencegahbagiseorangmuslimdariperbuatankejidanmungkarsehinggaiamemperolehkedamaianjiwadanbadan yang dapatmembahagiakannyadiduniadanakhirat.
14. DALIL NAQLI"Sesungguhnyasolatituadalahkewajipan yang ditentukanwaktunyaatasorang-orang yang beriman (An Nisa: 103)
15. PUASA PADA BULAN RAMADHANSeorangmuslimberniatpuasasebelumwaktusubuh (fajar). Kemudianmenahandiridarimakan, minumdanjima (hubungan lain jenis) hinggaterbenamnyamataharikemudianberbuka. IakerjakanhalitusepanjangbulanRamadhan. Denganituiamenghendakiredha Allah taaladanberibadahkepada-Nya.
16. Dalampuasaterdapatbeberapamanfaattakterhingga. Di antaranya:1.Merupakanibadahkepada Allah danmenjalankanperintah- Nya. Seoranghambameninggalkansyahwatnya,makandanminumnyademi Allah. Hal inimerupakandiantarayang terbesarmencapaitaqwakepada Allah taala.2. Manakalamanfaatpuasadarisudutkesihatan, ekonomi, sosialsangatbanyak. Tidakdapatdiketahuinyaselainmereka yangberpuasaatasdoronganakidahdaniman.
17. ZAKAT- Nisbahemassebanyak 20 mitsqal- Nisbahperaksebanyak 200 dirham ataumatawangkertas yang senilaidengannya.- Barang-barangdagangan yang telahcukupnisbahnya, hendaklahdikeluarkanzakatdarinya.- Kadar zakatbagiemas, perakdanbarang-barangdaganganialah 2.5% setiaptahun.- Manakalabiji-bijiandanbuah-buahan 10% darihasiltanamannya.
18. HAJIDalamibadahhajiterdapatbanyakmanfaat:Pertama, hajimerupakanibadahkepada Allah taaladarisegiruh, badandanharta.Kedua, ketikamusimhajikaummuslimindariseluruhnegara, dapatberkumpuldanbertemudisatutempat. Merekamengenakanpakaiandanmenyembah Allah dalamsatuwaktu yang sama. Tidakadaperbezaanantarapemimpindan yang dipimpin, kayamahupunmiskin, kulitputihmahupunkulithitam. Semuamerupakanmakhlukdanhamba Allah. Kaummuslimindapatbertaaruf (salingkenal) dantaawun (salingtolongmenolong). Merekasama-samamengingatipadahari Allah membangkitkanmerekadanmengumpulkanmerekadalamsatutempatuntukdihisab (penghitunganamal) sehinggamerekamempersiapkandiriuntukkehidupansetelahmatidenganmengerjakanketaatankepada Allah taala.
19.