Click here to load reader

Môn xã hội học

  • View
    471

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Môn xã hội học

MN:X HI HC

MN:X HI HCNHM 1_C11G2

1. T VN Sau hn 20 nm thc hin ng li i mi di s lnh o ca ng, cng vi nhng thnh tu to ln v kinh t x hi, x hi Vit Nam cng din ra mt qu trnh bin i ton din c tm v m v vi m, trong tt c cc lnh vc ca i sng.Ngoi c cu x hi - giai cp nh mt b phn ct yu cn c c cu x hi - dn tc, c cu x hi - tn gio, c cu x hi - lao ng - ngh nghip, c cu x hi - nhn khu.Trong , bin i mang tnh t ph nht l trong c cu x hi - dn tc.

C cu x hi - nhn khu

C cu x hi - lao ng -ngh nghip

C cu x hi - giai cp

C cu x hi - dn tc

C cu x hi - tn gio

C s nhn din c cu x hi - dn tcC cu x hi dn tc l mt phn h ca c cu x hi, n c hnh thnh bi s phn nh s khc nhau v nhng c trng ca cc dn tc trong mt cng ng quc gia dn tc. Mt x hi bao gm nhiu dn tc khc nhau, cng tn ti v hot ng theo mt h thng thit ch x hi thng nht.

+ Thnh kinL mt thi xt on v cn c v mt nhm ngi no . S xt on ny cng c th l tch cc hoc tiu cc. Thnh kin thng tn ti trong hai trng thi l s rp khun v ch ngha phn bit i x.Nguyn nhn ca s thnh kin thng l: s kiu ngo, tnh cch c on, khong cch vn ho, mu thun x hi. Thnh kin v phn bit i x n mc cao tr thnh hn hc gia cc nhm ngi hoc dn tc.

+Hn hcL mt thi th ch v hnh ng chng i v hu dit nhau. Xung t qu mnh m v li ch v mit th dn tc thi qu thng dn n hn hc dn tc.i vi nc ta vi 54 dn tc phi i mt vi rt nhiu thch thc ca i mi, hi nhp khu vc, quc t. ng v Nh nc lun lun coi trng vn dn tc, xc nh y l vn c tnh chin lc trong qu trnh pht trin x hi Vit Nam. Bng cc chnh sch pht trin kinh t, cc chnh sch vn ho dn tc, ng v Nh nc to ra s on kt dn tc rng khp, to ra sc mnh ln cho x hi.

2. NI DUNG NGHIN CU:X hi hc v c cu x hi - dn tc tp trung vo nhng vn c bn sau: + Quy m, t trng phn b v s bin i s lng, cht lng cc nhm c dn ca dn tc :Theo s liu thng k Tng iu tra dn s v nh ngy 1/4/2009, dn s Vit Nam c 85.789.573 ngi, trong 53 tc ngi thiu s chim khong 14% dn s c nc. Tuy nhin, t l s dn gia cc tc ngi thiu s cng khng u nhau.

+Xu hng bin i ca c cu x hi trong ni b mi dn tc v mi tng quan gia chng vi cng ng, s tng tc v nh hng ln nhau trong s bin i v c cu gia cc dn tc:Trong bi cnh ca cng cuc i mi, thnh phn tc ngi c xu hng tng ln (c th vt qua con s 54 dn tc - do thc tc ngi tng ln, do chnh sch u i ca Nh nc...), s phn b v a l gia cc dn tc thay i mnh (do di dn t do t Bc v Nam, do pht trin cc khu cng nghip...), c bit l s bin i c cu dn s gia cc tc ngi (t l sinh cc dn tc thiu s min ni cao hn ngi Kinh v ng bng).

+Mi quan h tc ng qua li gia c cu x hi dn tc v cc phn h c cu x hi khc v cc vn v kinh t, chnh tr, vn ho, x hi :Nhn thc mi v dn tc i hi phi tnh ti cng ng ngi Vit Nam nc ngoi vi s lng ng o hn 3 triu ngi, c mt nhiu nc, trong c khng t nhng ti nng khoa hc, ngh thut, qun l v qun tr doanh nghip, nhng ngi c trnh cao, c tim lc mnh, li c tinh thn dn tc, mun u t vo trong nc, ng gp vo cng cuc pht trin kinh t v chn hng dn tc.

Cc tng lp, cc nhm x hi , trong hot ng kinh t, hot ng x hi v tham gia vo i sng chnh tr (tham chnh) li thng an xen v giao thoa ln nhau, nht l gii - la tui - th h.

3. VAI TRNghin cu c cu x hi dn tc gp phn to ra nhng c s khoa hc gip cho ng, nh nc hoch nh cc chnh sch trong vic phn b, iu tit li dn c, t chc li lc lng lao ng, vic lm cho ph hp vi c im ca tng dn tc; To iu kin pht trin kinh t, vn ho, cng c quc phng an ninh, xy dng mt trn on kt dn tc

4. KT LUN

Tm li x hi l mt t chc a c cu, ngoi cc phn h nghin cu trn cn c nhng phn h khc nh: tn gio, an ninh quc phng mi phn h c cu c nhng c im, v tr, vai tr v yu cu ring khc nhau. Vic nghin cu cc phn h ca c cu x hi c ngha ht sc quan trng trong vic qun l v kim sot x hi.