Hemijski sastav ćelije - Sonja Osmanović - Radica Dimitrijević

  • View
    3.524

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Takmienje na portalu www.nasaskola.net"biramo najbolju lekciju"februar 2012. godine,Hemijski sastav elije, Biologija, Sonja Osmanovi, Radica Dimitrijevi,Gimnazija Aleksinac

Transcript

  • 1. Hemijski sastav elijeProkariotska i eukariotska elijaJedro i organele sa elijskom membranomelijska deobaVirusiBakterije

2. Hemijski sastav elije Tu spadaju neorganska i organska jedinjenja. 3. Neorganska jedinjenjaTu spadaju :- Voda;- Mineralne soli. 4. Organska jedinjenja Tu spadaju :- Ugljeni hidrati- Proteini- Masti- Nukleinske kiseline 5. Ugljeni hidrati Opta formula:CnH2nOn ili Cn(H2O)n Znaaj :- Energetska uloga 6. Proteini Proteini ili belanevine susastavljeni od amino kiselina Znaaj je to to predstavljajusastavni i gradivni deo elije,pokreu biohemijskeprocese, ulaze u sastavhormona i antitela. 7. Masti Masti ili lipidi sujedinjenja razliitogsastava nerastvorna uvodi, a rastvorna uorganskimrastvaraima. 8. Nukleinske kiselineNukleotid se sastoji od : Fotografiju moete 1. Baze :pogledati ovde.- Purinske (Adenin i guanin)- Pirimidinske (Citozin i Timin)2. eera Dezoksiriboza3. PO4 Ostatak fosforne kiseline 9. Nukleinske kiseline 10. Prokariotska i eukariotska elija 11. Jedro i organele sa elijskom membranom elijska membrana Mitohondrije Ribozomi Plastidi Endoplazmatini retikulum Hloroplasti Goldijev aparat Citoskelet Lizozomi Centriole Vakuole Peroksizomi Jedro 12. elijska membranaSastoji se od : - Fosfolipida - Proteina - Ugljenih hidrataTransport kroz membranu6. Aktivan7. PasivanUloga :Daje oblik elijiSelektivna propustljivostZatitna uloga Transport kroz membranu 13. Transport kroz membranu U aktivan transport 2. Egzocitoza (Difuzija, osmozaspadaju : i olakana difuzija)1. Endocitoza (Fagocitoza ipinocitoza) 14. RibozomiRibozomi su jedineorganele prisutne iu prpkariotskoj i ueukariotskoj eliji. Graeni su od dvesubjedinice velike i male.Kada se poveu samolekulom i-RNK sintetiuprotein. Povezivanjemveeg broja ribozoma sa i-RNK nastaje polizom. 15. Endoplazmatini retikulum Endoplazmatini retikulumpredstvlja mreu membranakoje se prostire kroz itavueliju. Osnovna uloga ove organele jesinteza i transport materija krozeliju. Razlikuju se dve vrstegranularni i agranularni. Granularni ER na membranamanosi ribozome pa se u njemusintetiu proteini. Agranularni ER nema ribozomei u njemu se sintetiu lipidi injihovi derivati 16. Goldijev aparat Goldijev aparat se sastoji izspljotenih paralelnopostavljenih krupnih vezikula,kao naslagani tanjiri, od kojih seodvajaju sitnije vezikule kojesadre proizvod luenja oveorganele. Uloga mu je u dozrevanju,obeleavanju i usmeravanjukretanja molekula ka tanomodreditu u eliji: kalizozomima, van elije(sekretorna uloga), ka elijskojmembrani. 17. Lizozomi Lizozomi imaju oblik kesicaobavijenih jednostrukommembranom. Ispunjeni su mnogobrojnimhidrolitikim enzimima pa senazivaju organele zavarenje. U njima se mogu razloitirazliite materije, stranematerije ili ak itave elije(npr. bakterije), delovisopstvene elije a uodreenim uslovima i itavaelija. 18. Vakuole Vakuola jekarakteristina samo zabiljne elije. Ima ulogu biljnihlizozoma i daje vrstinueliji. Njena membranase naziva tonoplast. 19. Mitohondrije Mitohondrije su membranskeorganele prisutne u elijamaskoro svih eukariotskihorganizama. Predstavljaju kratke, sferine ilitapiaste strukture, irine od0.5 do 1 m, a duine nekolikomikrometara. Mogu biti takoe i granate. One su izuzetno pokretneorganele koje konstantnomenjaju svoj oblik spajajui semeusobno i ponovorazdvajajui. 20. Plastidi Sadre ih samo biljneelije i u njih spadaju :- Hloroplasti,- Hromoplasti,- Amiloplasti. Proste su grae, i nesadre tilakoide. 21. Hloroplasti Hloroplasti su prisutni samo Fotosinteza predstavljau biljnoj eliji.proces kojim se pomocu Razlikuju se tri vrste hlorofila apsorbuje sunevahromoplasti, hloroplasti i svetlost i pretvara uleukoplasti [bez pigmenta, u hemijsku energiju [ATP] anjima se magacioniraju zatim se ta energija koristihranljive materije]. za sintezu organskih materija iz neorganskih Hloroplasti su i po grai i po [CO2 i H2O].funkciji slinimitohondrijama. Hloroplasti sadre pigmenthlorofil i u njima se odvijaproces fotosinteze. 22. Citoskelet Daje vrstinu i oblikeliji, uestvuje upokretanju elijskihorganela, strujanjucitoplazme. U endocitozi transportmaterija krozmembranu. Izgraen je od aktinskihfilamenata i mikrotubula 23. Peroksizomi Peroksizomi su male vezikuleokruene jednostrukommembranom . Sadre enzime za oksidacijumasnih kiselina i aminokiselina, priemu se kao sporedan proizvodjavlja vodonik-peroksid. Peroksizomima, koji su svojstveniivotinjskim elijama, odgovarajuglioksizomi u biljnim elijama, madaih dosta citologa smatra jednom teistom organelom. Oksizomi se nalaze u semenimakoja su bogata uljima iomoguavaju rast klice tako to jojobezbeuju energiju razgradnjommasnih kiselina 24. Centriole Imaju ulogu uelijskoj deobi, istvaranju nitideobnogvretena. 25. Jedro Najupadljivija, velika organelaeukariotskih elija je jedro. Sam latinski naziv nucleus(jezgro), govori o znaaju jedraza eliju. U njemu se nalazi DNK (geni) ukojoj je zapisano sve ono toelija treba da uradi da bi seodrala u ivotu i prilagodila napromene u okolini. Jedro regulie (upravlja) sveprocese u eliji, u njemu seobavlja i sintezaDNK(replikacija) i svih vrstaRNK (transkripcija). 26. Deoba elija elijski ciklus obuhvatapromene koje seodigravaju u eliji odmomenta njenognastanka do njenedeobe na dve noveelije. Mitoza i mejoza. 27. Mitoza Mitoza predstavlja deo elijskog U ovoj deobi od roditeljske elijeciklusa u kojem prestaju sintetikinastae dve erke elije od kojihprocesi u eliji i vri se deoba elije. svaka ima istu koliinu i isti DNK Ona se odvija veoma brzo i u kao i elija od koje su nastale, te eproseku traje 1 - 2 sata.one biti identine roditeljskoj u svakom pogledu. U normalnom elijskom ciklusu izfaze rasta elija neminovno prelazi Zahvaljujui mitozi nastaju noveu fazu elijske deobe, kojaelije neophodne za rastpodrazumeva kako deobu jedra,vieelijskog organizma kao i zanjenog genetskog materijala, tako iobnovu oteenih tkivadeobu citoplazme. Deoba koja se odigrava usomatskim elijama nazivase mitoza. Proces mitoze. ( profaza, prometafaza, metafaza,anafaza i telofaza ) 28. Proces mitoze 29. Mejoza Deoba koja se odigrava upolnim elijama u procesugametogeneze i koja senaziva mejoza ima zarezultat stvaranje polnihelija koje nisu genetskiidentine eliji od koje sunastale i imaju za polovinuredukovan broj hromozomakao i duplo manju koliinuDNK. 30. Virusi Virusi su metabolikineaktivne i zarazneestice na granicineive prirode i ivogsveta. 31. Bakterije Bakterije su jednoelijskiorganizmi prokariotske grae kojise uoavaju svetlostnimmikroskopom.Najstariji su (smatra se da sunastali pre oko 3,4 milijardi godina )i najbrojniji organizmi na naojplaneti. Prisutni su u svim vrstama stanita,ukljuujui tu i ljudski organizam. Uprkos njihove velike brojnosti iprisutnosti u svim stanitimabakterije, zbog svoje male veliine ,su poslednji ivi organizmi otkriveniod strane oveka.