of 21/21
Aleksinačka gimnazija Predmet: Biologija Učenik: Dimitrijević Anđela Profesor: Dimitrijević Radica

L202 - Biologija - Mali mozak i kimčena moždina - Anđela Dimitrijević - Radica Dimitrijević

  • View
    4.269

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

L202 - Biologija - Mali mozak i kimčena moždina - Anđela Dimitrijević - Radica Dimitrijević

Text of L202 - Biologija - Mali mozak i kimčena moždina - Anđela Dimitrijević - Radica Dimitrijević

  • 1. Aleksinaka gimnazija Predmet: Biologija Uenik: Dimitrijevi AnelaProfesor: Dimitrijevi Radica

2. Mali mozak &Kimena modina 3. Nervni sistem se deli na : Centralni nervni sistem Periferni nervni sistem 4. Mozak Kimena mozdina 5. Graa mozga Mali mozak Srednji mozak Prednji ( veliki ) mozak Medju mozak Produena mozdina Varolijev most 6. Funkcija malog mozgaMali mozak se nalazi na krovu IV modane komore.Najrazvijeniji je kod elektrinih riba, ptica letaica isisara trkaa, iz ega moemo zakljuiti da je osnovnauloga ove modane strukture motorna. 7. * Kod sisara i oveka mali mozak se sastoji od dvehemisfere izmedju kojih je smeten izdueni deo centralni crv. Siva i bela masa su obrnuto rasporedjene u odnosu na nie delove CNS-a. Siva masa je spolja i ini koru, kora je veoma izbrazdana u vidu listia i ine je tela nervnih elija. Bela masa je ispod sive i u njoj se nalaze jedra sive mase, vrlo vana za funkcionisanje malog mozga. Nju ine nervna vlakna elija sive mase koji naputaju mali mozak, ali i nervna vlakna koja ulaze u njega iz drugih delova mozga. 8. Anatomija malog mozga 9. U zavisnosti od evolutivne starosti, ali i funkcije koju vri,mali mozak je izdeljena na najstariji, stari i najmladji deo.Najstariji deo (Archicerebellum) - javlja se kod riba i zadrao se kodsisara. Regulie odravanje ravnotee tela. Stari deo (Paleocerebellum) - javio se prvi put kod reptila i njegovauloga je regulacija tonusa miica, automatskih pokreta iodravanje stava tela sisara. Najmladji deo (Neocerebellum) - zauzima najveci deo malogmozga, kontrolie i koordinie pokrete tela i ekstremiteta, narocitobrzih pokreta. 10. Uloga malog mozga je dakoordinie, usklauje iispravlja volje pokretemiia-program koji jezadao prednji mozak. 11. Kora prednjeg mozga izdaje, preko piramidalnihputeva, naredbu miiima da se neki pokret izvri itaj isti program alje do zubastog jedra malogmozga. Pored toga mali mozak prima i podatke saperiferije, o poloaju tela, ekstremiteta, zglobova,istegnutosti miica. Te primljene podatke saperiferije, mali mozak usklauje sa programomkoji je zadao prednji mozak, sreuje ih, obrauje ialje nazad na periferiju, pa ako se nai ekstremitetine pokrenu onako kako je isplanirano, mali mozakispravlja greku. 12. Posledice oteenja malog mozga Gubitak ravnotee Nepravilan hod Neprecizni i nekoordinisani pokreti Javljaju se greske u brzini, snazi i pravcu kretanja 13. Kicmena mozdina(Medulla spinalis), je deo centralnognervnog sistema smesten u kicmenom kanalu, dakle, vanlobanje.To je nervna struktura spolja belicaste boje,valjkastog oblika i cine je vratni, grudni, slabinski i krstacnideo. 14. * Kod oveka je s kimenom modinom povezano 30 paritzv.lenih ili spinalnih zivaca pomou dorzalnih iventralnih korenova spinalnih ivaca.Spinalni ivci su meoviti, sto znai da sadre i senzitivne i motornanervna vlakna. Senzitivnim delom spinalnih zivaca,odnosnosenzitivnim nervnim vlaknima prenose se preko zadnjih korenova ukimenu modinu informacije,odnosno nervni impulsi koji potiu izkonih i miicnih receptora.Neuronska tela aksona u sastavu senzitivne komponente spinalnihivaca smetena su u spinalnim ganglijama na zadnjim korenovima. 15. -Motorna nervna vlakna u sastavu motorne komponentespinalnih ivaca naputaju kimenu modinu kroz prednjekorenove i njima se prenose komandni nervni impulsi napopreno-prugaste i glatke misice.-Nervna vlakna kojima se prenose nervni impulsi na miieunutranjih organa pripadaju vegetativnom nervnomsistemu.Kao i ostale delove centralnog nervnog sistema ikimenu modinu ine siva i bela masa. 16. -Siva masa kimene mozdine sadri neuronska tela,i toasocijativnih neurona u zadnjim i motoneurona u prednjimstubovima.-Belu masu(koja okruuje sivu) ine aksoni,odnosno nervnavlakna pomou kojih se prenose nervni impulsi iz jednog u drugedelove kimene mozdine, a i u razliite delove. 17. - Kimena mozdina je centar mnogih refleksnih reakcijaorganizma.Naime,deo informacija koji stize u kimenumodinu iz senzornih receptora zadrzava se ovde,tj.prenosise putem senzitivnih neurona prvo na asocijativne,a zatim namotoneurone ili direktno na motoneure.Tako dolazi doaktivacije efektora i izvrsavanja refleksne reakcije. 18. - Miotatiki refleks, tj.refleks slui da bi se izvrila kontrakcijamiia ekstenzora od kojih zavisi odupiranje tela,odnosnoodravanje uspravnog poloaja, nasuprot sili gravitacije.U te miie kod oveka spadaju ekstenzori zadnjih ekstremiteta ileni miii. Refleksnim putem, na osnovu informacija iz miinihreceptora, koji reaguju na istezanje, pomenuti ekstenzori se stalnokontrahuju, to omoguava odravanje uspravnog stava. 19. Literatura*Udbenik iz biologije za 4. razred gimnazijeprirodno-matematikog smera* www.znanje.org