of 22 /22
Ecaterina Dmitric, Biblioteca Na ională ț a Republicii Moldova Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie Ș ț 2015

Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Embed Size (px)

Text of Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Page 1: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Ecaterina Dmitric, Biblioteca Na ională ța Republicii Moldova

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie Ș ț2015

Page 2: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

• Participarea i încadrarea ș bibliotecilor publice în re eaua Programului Na ional de ț ținformatizare Novateca

• Afirmarea bibliotecii publice ca centru comunitar

• Extinderea serviciilor pentru instruire şi acces la resursele informaţionale şi educaţionale

• Familiarizarea utilizatorilor cu noile tehnologii informaţionale

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 3: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

• Activită i culturale consacrate Anului Dumitru țMatcovschi

• Oganizarea Conferin elor zonale în 4 zone a țrepublicii cu genericul “Biblioteca i școmunitatea: consolidarea rela iilor”ț

• FNCL edi ia a IV-a consacrată Anului Dumitru țMatcovschi şi integrării europene a RM

• Concursul Literar “La izvoarele în elepciunii”, țedi ia a ț XXIV-a

• Campania Na ională de promovare a lecturii ț“Copiii Moldovei citesc o carte”, edi ia 2014ț

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 4: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Impact Promovarea i valorificarea operei lui ș

Dumitru Matcovschi prin diverse forme i șactivită i culturale în toate bibliotecile țpublice din Republica Moldova

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 5: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Impact În cadrul Conferin elor zonale au fost puse în discu ie ț ț

diverse probleme specifice activităţii actuale a bibliotecilor publice, în special aspecte ce ţin de tema generică în activitatea bibliotecilor în anul 2014 – Anul relansării i șafirmării bibliotecii publice ca centru comunitar. Au fost implica i un număr mare de participan i, a fost men inut un ț ț țdialog profesional între bibliotecari i prezentate servicii i ș șactivită i de top în bibliotecile publice din RM. Pentru prima țdată a fost organizată edin a Clubului ș țBiblioteconomi tilor în teritoriu, protagonist fiind dl șacademician Valeriu Matei, director al ICR “M. Eminescu”, sus inând conferin a “Universul bibliotecilor – labirint i ț ț șcălăuză”

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 6: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Impact• Consolidarea valorilor naţionale şi locale, în

special a cărţilor şi lecturii, în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei în comunitate.

• Au fost organizate campanii de colectare a cărţilor

• Întâlniri cu scriitorii coordonate de BNRM• La concursurile de nivel na ional au particpat 26 ț

de biblioteci cu 47 dosare.

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 7: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Centrul Național de Excelen ă țProfesională a Bibliotecarilor – Memorandum semnat de BM „B.P.Hasdeu”, Programul Naţional Novateca, Primăria Municipiului Chişinău, Asociaţia Bibliotecarilor din RM.

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 8: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

• Asocia ia “Prietenii Bibliotecii Municipale “B. P. Hasdeu””ț• Sala de carte în limba engleză proiect al BM “B. P. Haseu”

sus inut de Asocia ia Moldova AID, precum i al i parteneri ț ț ș țcum ar fi Primăria Municipiului Chi inău, Asocia ia pentu ș țDezvoltare Creativă, Centul American de resurse, Ambasadele cu sediul la Chi inău ale Turciei, SUA, Marii Britanii.ș

• Ini ierea parteneriatului înte Bibliotecă i voluntarii de la ț șCorpul păcii din mun. Băl iț

• Consolidarea rela iilor de parteneriat cu institu iile ț țînvă ământ (Băl i)ț ț

• Implementarea proiectului “Biblioteca sătească – furnizor de serviciu pentru adul i”, în cadrul proiectului au avut loc masa țrotundă cu genericul “Biblioteca - centru comunitar”, BPO Râ cani . 8 biblioteci săte ti din raionul Râ cani au beneficiat ș ș șde mini granturi i au lansat servicii noi pentu adul i precum ș ț�“Alfabetizarea în domeniul IT”(BPO Râ cani, Mihăileni; șSingureni); “Cum să ne prelungim via a actviă în pofida vârstei țînaintate“ (s. Grinău i); “Cre terea i îngrijirea florilor de ț ș șgrădină” (BP s. Pârjota); “Crearea clubului sănătă ii” (BP s. țHiliu i); “Arta de a fi bunic – părinte” (BP s. Horodi te), ț ș“Furnizarea serviciilor e instuire a ghizilor turistici” (BP or. Coste ti)ș

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 9: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

• Proiectul “Expresul“ pentru fiecare” (Parteneriat AO Expresul, ziarul Ungheni i BPR “D. Cantemir” Ungheniș

• Biblioteca stradală Ora ul iubitorilor de carte ș(parteneriat cu APL Ungheni i BPR “D. Cantemir” șUngheni

• Parteneriat cu centrul MEC din Germania i BPR “D. șCantemir”, Ungheni

• Premiile EX Libris , BPR “D. Cantemir”, Ungheni• Dezvoltarea parteneriatului cu AO “Făclia” în cadrul

proiectului Muncă Decentă pentru TINEri – îmbunătă irea situa iei socio-economice a tinerilor din ț țMoldova prin abilitatea acestora i a societă ii civile. ș țBPR “Gr. Vieru”, Călăra i devine membru al re elei ș țOrganiza iilor pentru promovarea i repsectarea ț șdrepturilor Socio-economice ale Tinerilor (ROST), participă la evenimentele de lansare i încheiere a șproiectului dat, ateliere de lucru i seminareș

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 10: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

• Au fost semnate acorduri de parteneriat la BPR “V. Alecsandri”, Telene ti cu Spitalul Raional, Filiala “Crucea Ro ie”, Telene ti, ș ș șInspectoratul Raionale de poli ie, Asisten a Socială, Serviciul de ț țPompieri, Institu ii de cultură i Învă ământ i cu 2 biblioteci din ț ș ț șPite ti, România.ș

• BPR “P. tefănucă”, Ialoveni sa- desfă urat Săptămâna Ș șcuno tin elor (1-7 septembrie 2014) cu genericul “2014-Anul ș țrelansării i afirmării bibliotecii publice ca centru comunitar”ș

• Parteneriate transfrontaliere “Învă ăm împreună” între BPO “I. țCreangă”, Flore ti i cu mun. Motru, jud. Gorj, România.ș ș

• Parteneriate locale din raionul Flore ti cu Consiliul Raional șFlore ti, Centul de Sănătate Publică, Societatea nevăzătorilor, șInstitu iile educa ionale, Întprinderea de Stat “Aeroportul ț țIntran ional Mărcule ti, BPR “V. Alecsandri” Telene ti, Direc ia ț ș ș țAsisten a Socială i Potec ie a familiei i BPO “I. Creangă” ț ș ț șFlore ti.ș

• Obiectivul BPO Ocniţa „Coordonarea activităţii bibliotecare cu toate instituţiile de învăţământ şi culturale din oraş”

• Parteneriate „Biserica – Biblioteca – Utilizatorul BPO Ocniţa• Parteneriate dintre BPR Edineţ şi Instituţiile de învăţământ,

„Societatea orbilor din Moldova”

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 11: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

• Proiectul “Centrul Na ional de Excelen ă pentru ț țBibliotecari”, BM “B.P. Hasdeu” parteneri Primăria municipiului Chi inău, Programul Na ional Novateca, ș țAsocia ia Bibliotecarilor din RM.ț

• Proiectul Trolleybook, BM “B.P. Hasdeu”• Proiectul Book to share, BM “B.P. Hasdeu”• Proiectul Încurajarea i abilitatea femeilor din raionul ș

Călăra i de a participa activ la procesul de luare a deciziilor șimplementat de biblioteca Publică “Geroge Munteanu” Bravicea, în parteneriat cu Fondul Ucrainean pentru femei, ONG-ul “VAEMECUM” din Călăra iș

• BP s. Păule ti, Călăra i a participat la concursul de proiecte ș școmunitare Îmbunătă irea condi iilor de joacă a copiilor din ț țs. Păule ti implementat cu suportul finaciar al Centrului ș“Parteneriat pentru Dezvoltare, Funa iei Soros-Moldova i al ț șSuediei” Inaugurarea terenului de joacă a a vut loc la data de 25 septembrie 2014

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 12: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

• Proiecte de completare a colec iei de carte în BP s. țCiocâlteni, Peresecina, Pohrebeni, Zorile, Cucuruzeni, Orhei cu sus inera Institutului românilor de țpretutindeni.

• Proiectul „Consolidarea fondului de carte românească în bibliotecile rurale din Republica Moldova (Cărţi peste Prut) iniţiat de Centrul Român de Politici Europene cu susţinerea Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni –în cadrul acestui proiect BP s. Izbişte, Paşcani, Măgdăceşti, Slobozia-Duşca,Mălăeşti, Işnoveţ, Ohrinceadin r. Criuleni au beneficiat de cărţi şi au vizitat BNR.

• Proiectul “Biblioteca modernă – o ansă egală pentru șto i” sus inut de Programul Novateca, BPR Făle tiț ț ș

• Proiectul „Copilul de azi – Viitorul de mâine”BPO Ocniţa

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 13: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

• În re eaua BM “B.P. Hasdeu” au fost desfă urate 90 de proiecte i ț ș șini iativeț

• Ziua FedEx@Hasdeu – Instruire prin inova ie, BM “B. P. Hasdeu”ț• Proiectul “Copii în universul căr ii” BM “E. Co eriu”, Băl i, filiala ț ș ț

copii “I. Creang㔕 Proiectul “Do-re-micii colii de muzică” organizat în parteneriat cu ș

BM “E. Co eriu”, Băl i, filiala copii i coala de muzică din Băl i.ș ț ș Ș ț• Proiectul extramuros “Cartea – cheia deschiderii de noi orizonturi”

organizat de Catedra claselor primare de la liceul Teoretic “N. Gogol”, Băl iț

• Proiectul “Biblioteca sătească – furnizor de serviciu pentru adul i“ , țBPO Râ caniș

• Proiectul “Înva ă-te să fii Om” CRID “M. Sadoveanu” Sorocaț• Proeictul “EduTeca” CRID “M. Sadoveanu” Soroca• Proiectul “Expresul i biblioteca”, BPR “D. Cantemir” Ungheniș• Program proiect Emma în călătorie, BPR “D. Cantemir” Ungheni• Proiect-concurs Valiza cu comori BPR Anenii Noi• Proiectul “Cu o carte la o cea că de cafea”, BPR “G. Vieru”, ș

Călăra iș• Proiectul “Copiii în dificultate: cum îi ajută biblioteca? BPR “G.

Vieru”, Călăra iș

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 14: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

• Proiectul Ora bunelor maniere BPR “G. Vieru”, Călăra iș

• Proiectul “Arta-mijloc de educa ie i percepere a ț șlumii”, BPR “A. Donici”, Orhei

• Proiectul “Valiza cu comori” , BPR Făle tiș• Proiectul “Verticalitate pe muchie de destin”, BPR

“V. Alecsandri”, Telene tiș• Proiectul “Cartea vine la tine cu prieteni” BPR “V.

Alecsandri”, Telene tiș• Proiectul “Cuno tin ele te salvează: Primul ajutor ș ț

premedical”, BPR “V. Alecsandri”, Telene tiș• Proiectul “Diferite culturi aceea i ară”, BPR “V. ș ț

Alecsandri”, Telene tiș• Proiectul –concurs “Valiza cu comori” BPO “P.

tedănucă” IaloveniȘ• Proiect „Valiza cu comori”, „Sunducul fermecat”

Căsuţa cu comori” Floreşti

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 15: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Activită ile culturale au fost organizate în conformitate țcu priorită ile i obiectivele anului. În fiecare bibliotecă ț șactivită ile au fost diverse i reflectându-se prin diverse ț șmetode i forme precum: lansări de carte, expozi ii e ș țcarte, aviziere culturale, mese rotunde, camapanii de lectură, conferin e tematice, concursuri republicane, țflash-mob-uri, vizionări de filme, cluburi de interese, lec ii bibliografice, ore comemorative, etc. Unele țactivită i au fost consacrate zilelor Eminescu, Creangă, țVieru zilele bibliotecii, u ilor deschise etc.ș

Organizarea sărbătorii profesionale – 70 de ani de la fondarea CRDI “M. Sadoveanu”,

Nocturna bibliotecilor 27 septembrie 2014

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 16: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Serviciul de împrumut al căr ilor pe e-readere , BM “B. P. țHasdeu

Clubul Femeilor de Succes BPR “D. Cantemir” Ungheni Programul “O seară în bibliotecă” BPR “D. Cantemir”

Ungheni Clubul “Me tericii”, BPR “D. Cantemir” Ungheniș Clubul “Micul cre tin” BPR “D. Cantemir” Ungheniș “Tema pentru acasă” Sculeni, Ungheni O ansă pentru angajare, BPR “Gr. Vieru” Călăra iș ș Studierea limbilor străine BPR “ÎPS A. Plămădeală”

Hânce tiș Clubul pentru persoanele în etate “Cunoa te-te pe tine ș

însu i”, “ÎPS A. Plămădeală” Hânce tiț ș

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 17: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Clubul “Sănătatea în mileniul III”, BPR “A. Donici”, Orhei Clubul femeilor însărcinate, BP s. Peresecina, Orhei Serviciul “Cu net-ul via a e mai uşoară, BP s. Fedorăuca, Orheiț Serviciul “Apicultorul modern” BPR “A. Donici”, Orhei Serviciul “ coala familiei” BPR “A. Donici”, OrheiȘ Studierea limbii engleze BPR „Iu. Filip”, Drochia Clubul „Pasiune” BPR „Iu. Filip”, Drochia „Ludoteca – spaţiu de creativitate pentru copii” BP s. Ochiul Alb,

Drochia Clubul „Diversitate” BPR „Iu. Filip”, Drochia Clubul copiilor creativi, BP s. Nicoreni, Drochia În ajutor părin ilorsau bibliodădaca BPR Edineţț Servicii speciale pentru nevăzători BPR „A. Donici” Orhei, BPR

Edineţ Clubul persoanelor de vârsta a III-a „Şezători literare” BPR Edineţ

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 18: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Bibliotecile care de in Catalog electronic:țBM “B. P. Hasdeu” - Catalogul Electronic Partajat BM “E. Co eriu”, Băl i,catalogul electronic IRBIS-ș ț64BPR “A. Donici”, baza de date Q-Seriess.BPR Leova BPR Făle ti, baza de date Q-Seriess.ș

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 19: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Elaborarea pachetului de instruire “Ini iere IT” (“19 metode ce căutare în ținternet”, “Câteva reguli i rcomandări de redactare a textelor”, “Copierea șunei informa ii/imagini din internet i salvarea în Microsoft Word 2007”, ț ș“Crearea unui document Word 2007”, “Lucrul cu tabelele în Word 2007”, “Lucrul cu tabelele Excel 2007”, “e-mail ”, “Lucrul cu tastatura”) CRDI “M. Sadoveanu” Soroca

Jocuri electronice, consultare a CD-ROM, studierea unor programe de calculator, studierea individuală a limbii engleze, BPR “D. Cantemir”, Ungheni

Crearea prezentarilor Prezi i Power Point, BPR “A. Donici”, Orheiș Tehnologiile informa ionale pentru elevi, BPR “A. Donici”, Orheiț Procesarea textelor în Word BPR “A. Donici”, Orhei

Cursul Tehnologii informa ionale cuprinzând itemii : Programul Word, e-țmail, skype, facebook , BPR “M. Sadoveanu”, Stră eni ș

Cursuri de instuire IT pentru adul i, BPR “V. Alecsandri”, Telene tiț ș Servicii de instruire IT BPR „Iu. Filip”, Drochia, BPO Ocniţa, BPR Nisporeni,

BPR Taraclia

BM “B. P. Hasdeu” digitează căr i la solicitarea utilizatorilor, în 2014 au fost țscanate 30 de căr i, în total 3673 de pagini.ț

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 20: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Centrul Naţional de Excelenţă Profesională a Bibliotecarilor

În cadrul programului Novateca au fost desfă urate mai multe vizite de documentare șîn străinătate

Ateliere Novateca Conferin a Na ională ABRMț ț BPO Cimi lia, BPR “M. Sadoveanu”, ș

Stră eni au beneficiat de cursuri de instruire șdin cadrul centrului de Formare Continuă din cadrul USM “Diversitatea serviciilor i șresurselor informa ionale ale bibliotecii ca țvector de imagine în comunitate”

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 21: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Sus inerea bugetelor administra iei publice locale privind alocarea cotei stabilite de ț țGuvern, per locuitor, la achiziţia de carte (a se vedea Legea Bugetului de stat pe anul 2015).

Includerea cărţii în categoria de produs sezonier pentru îmbunătă irea achiziţiei la țmomentul apari iei (a se vedea ț Legea privind achiziţiile publice, nr. 96 din 13.04.2007).

Ini ierea grupului de lucru pentru elaborarea unui nou proiect al ț Legii cu privire la biblioteci, precum şi al unui nou Regulament de organizare i funcţionare a Bibliotecii șPublice.

Revizuirea sau elaborarea noilor normative pentru bibliotecile publice: împrumut per bibliotecar; vizite per bibliotecar, numărul de ore de relaţii cu publicul .a. (a se vedea șRegulamentul-cadru cu privire la bibliotecile publice, 2003).

Elaborarea unor normative de dotare tehnologică a bibliotecilor publice (un minimum indispensabil activităţii în contextul tehnologizat actual).

Revizuirea normelor i termenelor de păstrare în bibliotecă a echipamentului învechit fizic și intro-du-ce-rea procedurii de schimb i upgrade a echipamentului o dată în trei-cinci ani.ș ș

Instituirea unui fond (financiar) pentru sus inerea editării publicaţiilor metodologice țnecesare dez-vol-tării bibliotecilor publice.

Asigurarea locurilor vacante cu specili ti în domeniuș Respectarea normativelor elaborate de Ministerul Finan elor pentu biblioteci de căre APL;ț Transparen ă în colaborarea dintre biblioteci i APLț ș Lipsa bibliobuselor pentru biblioteci Număr mic a bibliotecilor dotate cu echipament tehnologic din mijloacele financiare

bugetare Majorarea salariilor

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Page 22: Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]

Vă mulţumesc!

Serviciul Dezvoltare în biblioteconomie e-mail: [email protected]

Simpozionul tiin ific “Anul bibliologic 2014” - 7 aprilie 2015Ș ț

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaStr. 31 August 1989, nr. 78 A, Chişinău, 2012, Republica Moldova Tel. (+373 2) 22 14 75; 23 80 11 Fax: (+373 2) 22 14 75

web: www.bnrm.md e-mail: [email protected]