33
NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului Hotărârea Guvernului privind reorganizarea și funcționarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă – Fundulea și pentru modificarea Anexei nr.3 și Anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ Descrierea situaţiei actuale Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea – INCDA Fundulea, denumit ]n continuare institut național, este înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 1882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură şi a funcţionat în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare. În prezent institutul național funcţionează în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” conform prevederilor Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, modificată şi completată prin Legea nr.72/2011. Prin Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale s-a prevăzut trecerea în coordonare Ministerului Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, a instituţiilor şi unităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare prevăzute la art.13 alin. (1) (Anexa nr. 7).

Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul proiectului

Hotărârea Guvernului

privind reorganizarea și funcționarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă –

Fundulea și pentru modificarea Anexei nr.3 și Anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu

modificările şi completările ulterioare

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

Descrierea situaţiei actuale

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea – INCDA Fundulea, denumit ]n

continuare institut național, este înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 1882/2005 privind înfiinţarea

unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare

din agricultură şi a funcţionat în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi

funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei

alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu modificările

şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi

dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 324/2003, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea

Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare –

dezvoltare.

În prezent institutul național funcţionează în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” conform prevederilor Legii nr.45/2009 privind organizarea şi

funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, modificată şi

completată prin Legea nr.72/2011.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

Naţionale s-a prevăzut trecerea în coordonare Ministerului Educaţiei Naţionale, în calitate de

autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, a instituţiilor şi

unităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare prevăzute la art.13 alin. (1) (Anexa

nr. 7).

Page 2: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

2

Urmare acestora, institutul naţional, înscris la poziţia nr. 38 din Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului

nr. 185/2013, trece în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Institutul național este recunoscut drept cea mai importantă unitate de cercetare agricolă din România

datorită atât rezultatelor obţinute în diferitele sectoare ale cercetării agricole privind cerealele,

plantele tehnice şi furajere, cât şi în valorificarea acestor rezultate de către producătorii agricoli. Prin

înfiinţarea sa a fost posibilă continuarea bogatei tradiţii a cercetărilor agricole organizate în România

încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, în scopul abordării ştiinţifice şi rezolvării unor obiective

prioritare pentru agricultura naţională.

Schimbări preconizate

Proiectul de act normativ propune, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 13

alin. (1) şi (2) şi art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea Ministerului

Educaţiei Naţionale, al art. 11 alin. (1) şi (2) şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului

nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din

Hotărârea de Guvern nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi

funcţionare a institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare, organizarea institutului naţional, ca

institut naţional de cercetare – dezvoltare, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului

Educaţiei Naţionale, prin trecerea şi reorganizarea institutului naţional, înfiinţat prin Hotărârea

Guvernului nr. 1882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare – dezvoltare

agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură, aflat în subordinea Academiei

de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Această reorganizare pune în valoare potenţialul uman şi material deosebit de care dispune. O mare

parte din infrastructura de cercetare este unică în România, metodele de investigaţie ştiinţifică sunt în

concordanţă cu cele utilizate la nivel internaţional, etc.

Experienţa sa de peste 50 de ani, capacitatea sa competiţională ridicată, dovedită şi recunoscută,

institutul fiind apreciat foarte favorabil în cadrul evaluărilor periodice a capacităţii de cercetare şi a

relevanţei rezultatelor ştiinţifice - acreditarea / certificarea organizată de către Autoritatea Națională

pentru Cercetare Științifică în 2007 şi 2012 –impun ca necesară consolidarea poziţiei institutului

național în cadrul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, cât şi la nivel european şi încadrarea în

Strategia Guvernului României pentru cercetare-dezvoltare.

Institutul naţional derulează anual proiecte de cercetare dezvoltare, naţionale şi internaţionale,

inclusiv în programele cadru ale Comisiei Europene, câştigate în regim competiţional; pe baza

acestor proiecte institutul generează un flux constant de rezultate ştiinţifice, cu impact major asupra

domeniului culturilor de câmp.

Suprafaţa totală de teren aflată în administrarea institutului, de 4966,29 ha , înscrisă în anexele la

HG 1882/2005 a suferit modificări, a fost diminuată la 1.844,6457 ha (conform anexei nr.1,1 la

Page 3: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

3

Legea nr.45/2009, modificată şi completată prin Legea nr.72/2011), urmare a predării următoarelor

suprafeţe de teren, după cum urmează:

- 853,54 ha conform HCJ Călăraşi nr.494/19.03.2007, - suprafaţa predată în baza Sentinţei civile

nr.361 din 30.05.2007 rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr.711/R/2007 în cauza ce a

format obiectul dosarului 590/249/2007, terenuri plecate în baza Legii 247/2005;

- 106,3488 ha conform HCJ Călăraşi nr.1340/15.06.2007, - suprafaţă predată prin Protocol

nr.5720/19.09.2007 de predare-preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în administrarea

INCDA-Fundulea şi preluate de Comisia Locală de aplicare a legii fondului funciar al Primăriei

Chirnogi;

- 1982,54 ha conform HCJ Călăraşi nr.1604/13.07.2007 – suprafaţă predată prin Protocol

nr.1910/03.04.2008 de predare-preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în administrarea

INCDA-Fundulea şi preluate de Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar al Primăriei Oraş

Fundulea, suprafeţe predate în baza Sentinţei civilă nr.666 din 09.10.2007 rămasă definitivă şi

irevocabilă prin Decizia nr.60/R/2008 în cauza ce a format obiectul dosarului 1260//249/2007;

- 106,37 ha conform HCJ Călăraşi 1199/24.07.2008, - suprafaţă predată prin Protocol

nr.5211/17.11.2010 de predare-preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în administrarea

INCDA-Fundulea şi preluate de Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar al Primăriei

Chirnogi

- suprafaţa de 5,5 ha, a fost retrocedată persoanelor îndreptăţite conform Legii nr.10/2001, modificată

şi competată şi a Legii nr.247/2005, suprafaţă ce a făcut obiectul dosarului nr 7812/2/2006, dosar

soluţionat la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizie definitivă şi irevocabilă.

- suprafaţa de 67,2956 ha care urma a fi predată conform anexelor 9.1, 9.2, 9.3 şi 9.4 din

Legea nr.72/2011 şi pentru care nu s-au întocmit protocoalele de predare primire deoarece s-au

sesizat unele erori materiale între fişele OCPI şi hărţile cadastrale.

Bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea INCDA Fundulea care au fost

retrocedate în temeiul Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod

abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi al Legii nr.247/2005 privind reforma în

domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările

ulterioare sunt următoarele:

- Sediu Extensie nr. MF 112319 – Protocol predare – preluare nr.1981/12.05.2010;

- Clădire cercetare nr. MF 112330 – Protocol predare – preluare nr.2604/18.06.2010;

- Sediu fermă nr. MF 112593 – Protocol predare – preluare nr.2604/18.06.2010;

Se impune actualizarea suprafeţelor de teren aflate în administrarea INCDA Fundulea şi aflate în

domeniul public al statului conform hărţilor cadastrale şi a ultimelor măsurători efectuate (anexa

nr.3), şi actualizarea anexelor 9.1, 9.2, 9.3 şi 9.4 din Legea nr.72/2011, terenuri neagricole care trec

din domeniul public al statului în administrarea comisiliilor locale.( anexele nr.4, 5, 6 și 7 la prezenta

Page 4: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

4

Hotărâre a Guvernului)

Se impune trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului al bunurilor

prevăzute în anexa nr.3, bunuri rămase pe terenuri retrocedate, izolate bunuri care nu mai servesc

obiectului de activitate datorită desfiinţării unor ferme şi sectoare.

Se impune modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările

ulterioare şi reactualizarea datelor privind bunurile din domeniul public al statului aflate în

administrarea institutului naţional, conform celor înscrise în anexa nr. 2 la hotărâre, determinată de:

- modificarea/reactualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii;

- modificarea şi completarea unor denumiri de imobile pentru o mai bună indentificare şi

utilizare;

- actualizarea datelor privind vecinătăţile şi adresa unor imobile, pentru o mai corectă

localizare şi corelare cu datele certificate de Primăriile locale.

Asupra bunurilor proprietate publică și privată a statului care fac obiectul prezentului proiect de

hotărâre a Guvernului nu există litigii în curs de judecată, şi nu fac obiectul unor cereri de

revendicare /restituire şi nu sunt grevate de sarcini .

Asupra terenurilor care sunt în administrarea proprie a institutului național există pe rol, la

Judecătoria Lehliu Gară, dosarul nr. 203/249/2011, în care institutul este reclamant, stadiu procesual

– fond, având drept cauză nulitate absolută a Titlului de Proprietate, suprafaţă de 40,7043 ha,

Pârâţi: Petrescu Ghiorghe, Bunea Maria, Comisia Judeţeană Călăraşi pentru aplicarea Legii

nr.18/1991, Comisia Locală Fundulea pentru aplicarea Legii nr.18/1991.

Faţă de Hotărârea Guvernului nr. 1882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-

dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură, la ”Obiectul de

activitate” al institutului naţional se impune introducerea unor clase noi, care sunt în concordanţă cu

activităţile desfăşurate și codificate în baza clasificări CAEN Rev.2, după cum urmează:

- Domeniul principal de activitate al institutului este 721 Cercetare - dezvoltare în ştiinţe

naturale şi inginerie;

- Activitatea principală a institutului este: 7219 Cercetare - dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi

inginerie;

Obiectul secundar de activitate al institutului național îl constituie următoarele activități, clasificate

conform CAEN Rev.2:

0111 - Cultivarea cerealelor ( exclusiv orez ), plantelor leguminoase și a plantelor

producatoare de semințe oleaginoase,

0112 - Cultivarea orezului,

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase;

Page 5: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

5

0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi

fructiferi;

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz

farmaceutic;

0130 - Cultivarea plantelor pentru inmultire;

0141 - Creșterea bovinelor de lapte;

0146 - Creșterea porcinelor;

0149 - Creșterea altor animale;

0150 - Activități in ferme mixte ( cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor);

0161 - Activități auxiliare pentru productia vegetala;

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;

0163 - Activități dupa recoltare;

0164 - Pregătirea semințelor;

0210 - Silvicultura și alte activități forestiere.

8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional;

8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.;

8560 - Activităţi de servicii suport pentru învățământ;

7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

8130 - Activități de intreținere peisagistică;

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

5811 - Activități de editare a cărților;

5812 - Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;

5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor.

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.;

1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;

1814 -Legătorie și servicii conexe;

3513 - Distribuția energiei electrice

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei.

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate.

4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și

cu semifabricate;

4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;

4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;

4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii;

4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;

Page 6: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

6

4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente.

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse

alimentare, băuturi şi tutun;

4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate;

4729 - Comerţ cu amănuntul a altor produse alimentare în magazine specializat;

4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi semințelor; comerţ cu amănuntul al

animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate;

4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;

4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun

efectuate prin standuri, chioşcuri şi pieţe;

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse ;

4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi

pieţelor;

5629 - Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente;

5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;

5210 - Depozitări;

6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice.

9101 - Activităţi ale bibliotecilor si arhivelor;

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic:

Proiectul de act normativ nu are impact macroeconomic.

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului concurenţial şi în

domeniul ajutoarelor de stat.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.

3. Impactul social

Page 7: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

7

Proiectul de act normativ permite menţinerea locurilor de muncă pentru colectivul actual de

cercetători cu experienţă internaţională şi alţi specialişti cu ridicată capacitate profesională,

asigurarea de locuri de muncă pentru absolvenţi cu studii superioare de specialitate şi pregătirea

acestora pe un segment de vârf al cercetării agricole.

4. Impactul asupra mediului

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.

5. Alte informaţii

Proiectul de act normativ permite creşterea capacităţii de accesare a fondurilor europene dedicate

cercetării-dezvoltării agricole, permite o mai bună identificare a nevoilor beneficiarilor (crescători de

animale, asociaţii etc.) şi elaborarea de propuneri de proiecte de interes naţional strategic de lungă

durată.

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul

curent, cât şi pe termen lung (5 ani)

Proiectul de act normativ nu are impact financiar asupra bugetului general consolidat.

Patrimoniul institutului este constituit din bunuri proprietate publică a statului, bunuri proprietate

privată a statului şi bunuri proprii. Institutul național nu a înregistrat datorii.

Secţiunea a 5 - a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ.

a) Acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a

proiectului de act normativ:

Proiectul de act normativ prevede abrogarea Anexelor nr. 3, nr. 3a), nr. 3 b) şi nr. 3 d) la Hotărârea

de Guvern nr. 1882/22 decembrie 2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-

dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură.

Proiectul de act normativ prevede modificarea anexei nr.3 și anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului

nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al

statului, cu modificările şi completările ulterioare, impusă de necesitatea reactualizării inventarului

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare, pe de o parte, a reevaluării

bunurilor conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 aprobată prin Legea nr.

493/2003, iar, pe altă parte, a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a revizuirii

măsurătorilor iniţiale şi a înregistrărilor în cărţile funciare , conform prevederilor art. 7 din

Page 8: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

8

Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006.

b) Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii

Nu este cazul.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor

ce transpun prevederile comunitare.

Proiectul de act normativ nu transpune şi nici nu implementează un act comunitar.

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare.

Nu este cazul.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente

Nu este cazul.

6. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de

cercetare şi alte organisme implicate.

Au fost realizate informări şi consultări cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe

Ionescu-Şişeşti”.

Proiectul de act normativ este afişat pe site-ul Ministerului Educaţie Naţionale şi va fi supus

avizării Comisiei de dialog social.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ.

Avizul Comisiei de dialog social este solicitat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.

561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile la nivelul Guvernului pentru

Page 9: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

9

elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul

de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.

521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei

publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.

Proiectul de act normativ nu are ca obiectiv activităţi ale acestor autorităţi.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.

Proiectul de act normativ nu se referă la domeniile de activitate aflate în coordonarea

consiliilor interministeriale permanente.

5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ;

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării;

c) Consiliul Economic şi Social;

d) Consiliul Concurenţei;

e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de către Consiliul Legislativ

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act

normativ

1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului

de act normativ.

Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul Ministerului Educaţie Naţionale,

respectând prevederile legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională şi accesul la

informaţiile de interes public.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii

cetăţenilor sau diversităţii biologice.

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.

Page 10: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

10

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei

publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor

instituţiilor existenţe.

Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fără a fi nevoie de înfiinţarea unor noi

organisme sau extinderea competenţelor celor deja existente.

Page 11: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

11

Faţă de cele menţionate, supunem adoptării prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind

reorganizarea și funcționarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă – Fundulea

și pentru modificarea Anexei nr.3 și Anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi

completările ulterioare

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Ministru

REMUS PRICOPIE

Ministru Delegat

pentru Învăţământul Superior, Cercetare

Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică

MIHNEA COSMIN COSTOIU

Avizează:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Ministru

DANIEL CHIŢOIU

Ministru Delegat pentru Buget

LIVIU VOINEA

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE

ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Ministru

MARIANA CÂMPEANU

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Ministru

ROBERT – MARIUS CAZANCIUC

Page 12: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

12

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea și funcționarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă –

Fundulea și pentru modificarea Anexei nr.3 și Anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu

modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art 5 din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei

publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 71/2013, al

art.13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.185/2013 privind organizarea și funcționarea

Ministerul Educației Naționale, al art. 14-16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate

publică cu modificările şi completările ulterioare și art.867 alin. (1) și art.868 alin. (2) din Legea

nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare şi al art. 11

alin (1) şi (2) şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică

şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu

modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă - Fundulea, înființat prin

Hotărârea Guvernului nr. 1882/2005, se reorganizează și funcționează ca persoană juridică de

drept public română, în coordonarea Ministerului Educației Naționale, în calitate de autoritate de

stat pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare.

(2) Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Agricolă - Fundulea, denumit în continuare

institut naţional, are sediul în oraşul Fundulea, str. N. Titulescu, nr.1, judeţul Călăraşi.

Art. 2. - (1) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie

financiară, calculează amortismente şi organizează și conduce contabilitatea potrivit Legii

contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și reglementărilor

contabile aplicabile.

(2) Institutul national îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile

Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,

Page 13: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

13

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările

ulterioare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Patrimoniul institutului național stabilit pe baza situaţiilor financiare la data de 31

decembrie 2012, este în sumã totală de 213.249 mii lei, din care imobilizări corporale şi

necorporale 182.993 mii lei şi active circulante 30.256 mii lei.

(2) Bunurile aflate în patrimoniul institutului naţional sunt prevăzute în anexa 2.

(3) Bunurile proprietate publică a statului, pot fi închiriate prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

Institutul naţional are dreptul să reţină o cota parte de 50% din sumele percepute din închirierea

acestora, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat.

Art. 4. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în

administrarea Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă - Fundulea a bunurilor cu

datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în administrarea Consiliului Local Fundulea,

judeţul Călăraşi, a terenurilor neagricole având datele de identificare prevăzute în anexa nr.4.1

(3) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în administrarea Consiliului Local Săruleşti,

judeţul Călăraşi, a terenurilor neagricole având datele de identificare prevăzute în anexa nr.4.2.

(4) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în administrarea Consiliului Local Ileana,

judeţul Călăraşi, a terenurilor neagricole având datele de identificare prevăzute în anexa nr.4.3.

(5) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în administrarea Consiliului Local Sohatu,

judeţul Călăraşi, a terenurilor neagricole având datele de identificare prevăzute în anexa nr.4.4.

Art. 5. - Institutul naţional are ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică şi devoltarea tehnologică

în domeniul culturilor agricole.

Art. 6. - (1) Finanţarea activităţii desfăşurate de institutul naţional se realizează, potrivit legislaţiei

în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe și/sau cooperări europene și

internaționale, din subvenţii acordate de la bugetul de stat și din alte surse atrase, potrivit legii.

(2) Institutul national beneficiază de fondurile alocate prin programul sectorial sau alte contracte

încheiate în mod direct cu autoritatea publică centrală care răspunde de domeniul de activitate al

institutului pentru realizare de studii, activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul de activitate al

acestuia.

(3) Institutul naţional beneficiază de prevederile legislaţiei în vigoare privind subvenţiile şi alte

facilităţi acordate de stat operatorilor economici din agricultură, industria alimentară şi

silvicultură.

Page 14: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

14

(4) Institutul național va beneficia de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Educației

Naționale de fonduri necesare realizării unor investiții, dotări, achiziționări de aparatură,

echipamente și instalații.

Art. 7. - Structura organizatorică a institutului național se aprobă prin ordin al ministerului

coordonator.

Art. 8. – (1) Personalul institutului naţional îşi păstrează drepturile salariale până la negocierea

unui nou contract colectiv de muncă, în limita fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi

cheltuieli.

(2) Pentru activităţi cu caracter sezonier, institutul naţional poate încheia contracte de prestări

servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice, ]n conformitate cu prevederile

legale.

Art. 9. – Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 alin (3), art.2-11

precum şi anexele nr.1, nr. 1a), nr. 1b) şi nr. 1d) ale Hotărârii Guvernului nr. 1882/2005 privind

înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare – dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor

institute de cercetare din agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153

şi nr.153 bis din 17 februarie 2006, precum şi orice altă referire la Institutul Naţional de Cercetare

– Dezvoltare Agricolă - Fundulea din Hotărârea Guvernului nr. 1882/2005.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termen de 10 zile Academia de Ştiinţe

Agricole şi Silvice”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” va iniţia modificarea Legii nr. 72 din 3 iunie 2011

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-

dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, pentru a abroga orice

referire la Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă - Fundulea.

Art.10 - Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul

Finanţelor Publice vor efectua modificarea în mod corespunzător a Anexei nr.3 şi Anexei nr.8 la

Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din

domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor prevăzute

în anexele nr. 2 - 7 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU,

VICTOR - VIOREL PONTA

Page 15: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

15

Anexa

nr.1

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional

de Cercetare-Dezvoltare Agricolă INCDA-Fundulea

CAP.1

Dispoziţii generale

ART.1 - (1) Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea – INCDA Fundulea,

denumit în continuare institut naţional, este persoană juridică de drept public română ce îşi

desfăşoară activitatea în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de

stat pentru cercetare-dezvoltare, denumit în continuare minister coordonator.

(2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară,

calculează amortismente şi organizează și conduce contabilitatea potrivit Legii contabilității

nr.82/1991, republicată, cu modificarile și completările ulterioare și reglementărilor contabile

aplicabile.

(3) Institutul național îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei

Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

precum şi ale prezentului regulament.

ART.2. – (1) Institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi

dezvoltare tehnologică în domeniul specific de activitate – domeniul culturilor de câmp,

corespunzător hotărârii Guvernului de înfiinţare a acestuia:

(2) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific,

desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia

naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de

perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.

CAP.2

Obiectul de activitate

Page 16: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

16

ART.3. – (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:

A. Activităţi de cercetare - dezvoltare:

a) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;

b) pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor nucleu;

c) în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare

d) alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;.

Institutul național desfășoară următoarele activități de cercetare-dezvoltare:

1. Îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei alimentare a produselor vegetale, obţinute prin valorificarea

producţiei culturilor de câmp, prin:

i) îmbunătăţirea germoplasmei în privinţa potenţialului genetic de acumulare a

principalelor componente ale calităţii, inclusiv a unor substanţe biologic active şi cu

valoare nutritivă ridicată, prin exploatarea variabilităţii genetice disponibile în cadrul

speciilor cultivate şi prin lărgirea variabilităţii genetice prin utilizarea speciilor

sălbatice înrudite şi a transgenelor;

ii) tehnologii de cultură şi de protecţie a plantelor, care să reducă la minimum

acumularea de compuşi toxici sau potenţial dăunători şi să favorizeze acumularea

substanţelor cu efect favorabil pentru sănătatea umană, precum şi crearea de

genotipuri rezistente la boli şi dăunători, care să reducă necesitatea tratamentelor

chimice de combatere.

iii) tehnologii şi genotipuri pentru agricultura ecologică, care să asigure rezultate

economice competitive cu cele din agricultura tradiţională;

2. Creșterea eficienţei economice a producţiei agricole durabile, pe baza valorificãrii superioare a

resurselor naturale şi tehnologice, prin:

i) îmbunătăţirea germoplasmei principalelor culturi în privinţa rezistenţei la secetă

şi temperaturi extreme, inclusiv cercetări care să conducă la extinderea culturilor cu

toleranţă sporită;

ii) elaborarea de tehnologii de cultură a plantelor, adaptate schimbărilor climatice,

pentru conservarea şi valorificarea eficientă a resurselor de apă din precipitaţii şi

irigare;

Page 17: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

17

iii) îmbunătăţirea germoplasmei principalelor culturi în privinţa eficienţei de

valorificare a substanţelor nutritive şi toleranţei la condiţii nefavorabile de sol;

iv) elaborarea de tehnologii cu costuri reduse şi eficienţă ridicată a inputurilor, în

special pentru fermele cu resurse economice limitate, inclusiv crearea de genotipuri

adaptate tehnologiilor cu inputuri reduse;

v) identificarea unor surse alternative de fertilizare a culturilor;

vi) elaborarea de tehnologii integrate pentru prevenirea şi combaterea infestării

culturilor cu buruieni, patogeni şi dăunători, cu impact redus asupra mediului;

3. Cercetări fundamentale orientate în scopul rezolvării problemelor majore datorate prioritar

impactului modificărilor climatice prognozate asupra producţiei de cereale, plante tehnice şi

furajere, prin:

i) dezvoltarea cercetărilor de genetică, genetică moleculară, genomică şi proteomică,

în scopul deschiderii de noi perspective pentru cercetarea aplicativă;

ii) elaborarea de noi tehnologii de ameliorare care să permită reducerea perioadei de

creare a noilor cultivare şi accelerarea progresului genetic, în special în direcţia

sporirii rezistenţei la factori limitativi de mediu, biotici şi abiotici;

iii) cercetări de fiziologia formării recoltelor şi a calităţii, în vederea identificării unor

noi căi de îmbunătăţire a acestora;

iv) cercetări privind biologia solului şi circuitul substanţelor nutritive în sol, în

vederea optimizării fertilităţii solurilor.

4. Producerea de semințe din categorii biologice superioare din soiurile şi hibrizii proprii, cu

însuşiri biologice şi fitosanitare corespunzătoare standardelor de calitate;

5. Testarea de material biologic şi de produse biologic active;

6. Testarea de produse erbicide şi de protecţia plantelor (fungicide şi insecticide) pentru culturile

de câmp, furnizarea elementelor necesare pentru întocmirea dosarelor tehnice în vederea avizãrii

acestora şi includere în cataloage oficiale; elaborarea normelor de utilizare;

7. Participarea în reţele de cercetare în ferme

B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de

activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate,

constând în:

a) participare la elaborarea strategiei culturilor de câmp şi domeniilor conexe

Page 18: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

18

1) contribuie la fundamentarea strategiilor şi a politicilor de dezvoltare a domeniului

culturilor de câmp şi a domeniilor conexe;

2) contribuie la strategia de dezvoltare a activităţii de cercetare – dezvoltare în

domeniul culturilor de câmp;

b) formare şi specializare profesională, după cum urmează;

1) participarea la perfecţionarea cercetătorilor prin masterat, doctorantura şi stagii post-

doctorale;

2) organizarea de cursuri pentru studenţi, în colaborare cu universităţile de profil, pe

bază de reciprocitate;

3) colaborarea la programul de formare continuă, practică studenţească şi la alte

asemenea activităţi;

4) perfecţionarea prin cursuri de specializare şi vizite de documentare, în ţară si

străinătate;

5) participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;

6) certificări de personal, în condiţiile legii;

7) organizarea de cursuri de calificare şi policalificare în domeniul culturilor de câmp

şi domeniile conexe.

c) consultanţă şi asistenţă de specialitate;

1) participarea la perfecţionarea cercetătorilor prin masterat, doctorantura şi stagii

post-doctorale;

2) organizarea de cursuri pentru studenţi, în colaborare cu universităţile de profil, pe

bază de reciprocitate; colaborarea la programul de formare continuă, practică

studenţească şi la alte asemenea activităţi;

3) perfecţionarea prin cursuri de specializare şi vizite de documentare, în ţară si

străinătate;

4) participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;

5) certificări de personal, în condiţiile legii;

6) organizarea de cursuri de calificare şi policalificare în domeniul culturilor de câmp

şi domeniile conexe,

d) editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate;

e) prestări de servicii;

f) participare la realizarea transferului tehnologic;

g) execuţie de unicate şi serii mici, în cadrul activităţii de microproducţie;

Page 19: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

19

h) activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate, în

condiţiile legii.

1) prospectarea pieţei naţionale şi internaţionale şi stabilirea de relaţii contractuale în

vederea valorificării eficiente a rezultatelor cercetărilor şi produselor realizate de

institut;

2) comercializarea directă sau prin unităţile specializate pe piaţa internă sau prin

export a produselor institutului național;

3) achiziţionarea din intern şi din import, direct sau prin unităţi specializate, de materii

prime, materiale, aparatură etc. în vederea asigurării bazei materiale necesare

derulării procesului de cercetare-dezvoltare şi de producţie;

4) transportul cu mijloace proprii de materiale, carburanţi, combustibili, ambalaje,

aparatură etc. necesare derulării procesului de cercetare-dezvoltare şi de producţie

şi de produse finite realizate de institutul național;

i) relaţii de cooperare ştiinţifică internă şi internaţională

1) iniţierea unor colaborări cu unităţi din ţara şi străinătate, cu învăţământul

superior, organisme ştiinţifice neguvernamentale, agenţi economici;

2) participarea cu proiecte de cercetare la colaborări bilaterale şi multilaterale

interne şi internaţionale;

3) organizarea unor simpozioane şi alte manifestări;

4) iniţierea unor stagii de lucru în institut pentru cercetători români şi străini;

5) organizarea de cursuri de specializare în institut, cu participarea unor specialişti

de reputaţie internaţională;

6) participarea la activităţi în laboratoare similare din străinătate a cercetătorilor

români pentru specializare;

7) participarea cu lucrări ştiinţifice, sinteze, strategii la publicaţii din ţară şi la

publicaţii de prestigiu internaţional;

8) participarea la congrese, mese rotunde, simpozioane în ţară şi străinătate în

vederea iniţierii de cooperări în domeniul de activitate şi domeniile conexe;

9) afilierea la organisme ştiinţifice naţionale, regionale şi internaţionale.

(2) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform

regulamentului propriu, şi se înregistreaza la registrul comerţului ca INCD.

(3) În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor

activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate

desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator.

Page 20: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

20

Institutul național are ca obiect de activitate următoarele activităţi, codificate în baza clasificări

CAEN Rev.2:

- Domeniul principal de activitate al institutului este 721 Cercetare - dezvoltare în ştiinţe

naturale şi inginerie;

- Activitatea principală a institutului este: 7219 Cercetare - dezvoltare în alte ştiinţe naturale

şi inginerie;

Obiectul secundar de activitate al institutului îl constituie următoarele activități, clasificate

conform CAEN Rev.2:

0111 - Cultivarea cerealelor ( exclusiv orez ), plantelor leguminoase și a plantelor

producatoare de semințe oleaginoase,

0112 - Cultivarea orezului,

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase;

0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi

fructiferi;

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz

farmaceutic;

0130 - Cultivarea plantelor pentru inmultire;

0141 - Creșterea bovinelor de lapte;

0146 - Creșterea porcinelor;

0149 - Creșterea altor animale;

0150 - Activități in ferme mixte ( cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor);

0161 - Activități auxiliare pentru productia vegetala;

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;

0163 - Activități dupa recoltare;

0164 - Pregătirea semințelor;

0210 - Silvicultura și alte activități forestiere.

8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional;

Page 21: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

21

8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.;

8560 - Activităţi de servicii suport pentru învățământ;

7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

8130 - Activități de intreținere peisagistică;

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

5811 - Activități de editare a cărților;

5812 - Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;

5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor.

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.;

1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;

1814 -Legătorie și servicii conexe;

3513 - Distribuția energiei electrice

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei.

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate.

4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile

și cu semifabricate;

4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;

4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;

4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii;

4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;

4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente.

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de

produse alimentare, băuturi şi tutun;

4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate;

Page 22: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

22

4729 - Comerţ cu amănuntul a altor produse alimentare în magazine specializat;

4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi semințelor; comerţ cu amănuntul al

animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate;

4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;

4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun

efectuate prin standuri, chioşcuri şi pieţe;

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse ;

4800 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi

pieţelor;

5629 - Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente;

5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;

5210 - Depozitări;

6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice.

9101 - Activităţi ale bibliotecilor si arhivelor;

CAP.3

Patrimoniul

ART.4. - (1) Patrimoniul institutului naţional se stabileste pe baza raportărilor contabile la data de

30 iunie sau pe baza situațiilor financiare la data de 31 decembrie, dupa caz..

(2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi

privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri

proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum

şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz,

Page 23: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

23

prevăzute în hotărârea Guvernului de înfiinţare a institutului naţional cu modificările şi

completările ulterioare, se înregistrează distinct în contabilitate potrivit reglementarilor contabile

aplicabile..

(3) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Bunurile proprietate publică a statului sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile şi nu pot

fi constituite drept garanţii.

(5) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în

patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului

său de activitate.

(6) Bunurile proprietate publică a statului, pot fi închiriate, în condiţiile legii, cu aprobarea

ministerului coordonator. Institutul naţional de cercetare - dezvoltare are dreptul să reţină o cota

parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestora, iar diferenţa de 50% se face venit la

bugetul de stat.

(7) Dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra imobilelor, terenuri și clădiri se înscriu

în cartea funciară.

CAP. 4

Structura organizatorică şi funcţională

ART.5. - (1) Institutul naţional are în structură subunităţi, cu sau fără personalitate juridică,

departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său

de activitate. Sediul subunităţilor se prevede în hotărârea de înfiinţare a institutului naţional,

înfiinţarea sau desfiinţarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului

ministerului coordonator, şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1) şi

următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing,

compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit public intern, Birou relaţii publice şi

mass-media, achiziții.

(3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului

de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în

colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.

Page 24: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

24

CAP. 5

Organele de conducere ale institutului naţional

ART.6. - Conducerea institutului naţional este asigurată de:

a) consiliul de administraţie;

b) comitetul de direcţie;

c) directorul general.

ART.8. - Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt

asigurate de consiliul ştiinţific.

ART.7. - (1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile

acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de

reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.

(2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de

administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi

competenţelor încredinţate de aceştia.

Consiliul de administraţie

ART.9. - (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin

ordin al conducătorului ministerului coordonator, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.

(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;

b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;

c) un reprezentant al ministerului coordonator;

d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârsnice;

Page 25: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

25

(3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniu specific de

activitate al institutului naţional, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordin emis de

conducătorul ministerului coordonator.

(4) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai ministerului de specialitate în

domeniul specific de activitate al institutului naţional.

(5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea,

în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

(6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul ministerului reprezentat în Consiliul

de Administraţie, daca este cazul.

ART.10. - (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia

sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această

calitate.

(2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitatea de membri ai consiliului de administraţie, aceştia

beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de

20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de

două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte

unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal,

soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la

alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.

ART.11. - (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:

a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a

institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în

concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea,

desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;

c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la

ministerul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

Page 26: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

26

d) analizează şi avizează situatiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare

ministerului coordonator şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul

naţional în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea

realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru

ale bugetului de venituri şi cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale,

investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau

închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 32 şi stabileşte modul de rambursare a

acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul

institutului naţional.

(2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.

ART. 12. – (1) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului

naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

(2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de

organizare şi funcţionare, elaborat pe baza Regulamentului-cadru şi avizat de conducătorul

ministerului coordonator.

(3) Regulamentul-cadru prevăzut la alineatul (2) se aprobă prin ordin emis de conducătorul

ministerului coordonator.

ART. 13

(1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele

institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul

membrilor consiliului de administraţie.

Page 27: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

27

(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa

acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.

ART. 14

(1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din

numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de

administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar

nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

ART. 15

La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant

al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în

care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

ART. 16

Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în

activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea

acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

ART. 17

(1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea

atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului naţional.

(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce

s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor

de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre

aceasta ministerul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) şi (4)

răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.

ART. 18

Page 28: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

28

În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă ministerului coordonator un

raport asupra activităţii institutului naţional şi a consiliului de administraţie desfăşurate în anul

precedent precum şi asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs.

ART. 19

Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile

secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de

administraţie.

Comitetul de direcţie

ART. 20

(1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus

din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a

institutului naţional.

(2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant

al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în

care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

ART. 21

(1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de

directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.

(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor

rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri şi cheltuieli;

d) programul de investiţii;

e) sistemul de asigurare a calităţii;

f) alte obligaţii.

ART. 22

Page 29: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

29

Comitetul de direcţie se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o

impun.

ART. 23

(1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de

conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi

funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de

directorul subunităţii respective.

(2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de

directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.

Directorul general

ART. 24

(1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o

perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei

elaborată de ministerul coordonator şi aprobată prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui

termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită

pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului

ministrului coordonator .

(3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu

conducătorul ministerului coordonator.

(4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite prin

contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobată prin ordin al conducatorului

ministerului coordonator.

ART. 25

Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte

organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;

Page 30: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

30

b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor

institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;

c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a

institutului naţional;

d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului

naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi

revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;

e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale

contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor

personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de gestionarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export,

prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea

compartimentului de marketing;

j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului

naţional de la bugetul de stat;

k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea

institutului naţional;

l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.

Consiliul ştiinţific

ART. 26

(1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele

compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai

institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul

naţional.

Page 31: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

31

(3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului

naţional.

(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de

către membrii consiliului ştiinţific.

(5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu,

aprobat de consiliul de administraţie.

ART. 27

Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a

domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi

inovare al institutului naţional;

d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului

naţional şi a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în

grade profesionale;

f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;

g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;

h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.

CAP. 6

Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare

ART. 28

(1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli potrivit normelor

metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Situatiile financiare anuale se aprobă de către ministerul coordonator în condiţiile legii

Page 32: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

32

ART. 29

(1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu

financiar.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de

ministerul coordonator şi se aprobă prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, cu

avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi

Persoanelor Vârsnice.

ART. 30

Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de

efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

ART. 31

(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor

legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii

salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al conducătorului ministerului

coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

ART. 32

(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare

ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel

mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului

coordonator.

ART. 33

(1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului

său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din

surse bugetare, prin ministerul coordonator potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare

realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institut.

(3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează potrivit legii.

Page 33: Titlul proiectului - research.gov.ro · 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 8130 - Activități de intreținere peisagistică; 8230 - Activități

33

ART. 34

(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la

bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie.

(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria

proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-

valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de

activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi

bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.

ART. 35

Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit

legii.

CAP. 7

Reglementarea litigiilor

ART. 36

Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale

amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de competente conform

legislației în vigoare.

CAP. 8

Dispoziţii finale

ART. 37

Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional se

pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART. 38

Statutul de institut național se reînnoiește la termenul și în condițiile stabilite de prevederile

Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulte