19
2 ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΚΟΛΝΚΟΥ Για 7 θ φορά στο ΕΥΩΡΑΛΚΟ ΚΟΛΝΟΒΟΥ ΛΛΟ

βρυξέλλες 2ο γυμνάσιο κορίνθου

  • Upload
    2gymkor

  • View
    327

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

2ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΚΟΛΝΚΟΥ

Για 7θφορά στο ΕΥΩΡΑΛΚΟ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟ

ΚΑΛΟ ΤΑΞΛΔΛ από το 2Ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΚΟΛΝΚΟΥ……Ρου πασ καραβάκι με τζτοιο καιρό;

Μζςα ςτθ δίνθ των καταιγιςτικϊν εξελίξεων για τθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ, το

2ο Γυμνάςιο Κορίνκου παρόν ςτο ΕΥΩΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟ

2ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΚΟΛΝΚΟΥΠταν αλλα ςχολεια……….

………Πταν εκατοντάδεσ ςχολεία παςχίηουν επί δεκαετίεσ να εξαςφαλίςουν μια Ρρόςκλθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,για να επιςκεφκοφν το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςτο Βζλγιο

και ΔΕΝ τα καταφζρνουν!... όταν χιλιάδεσ άλλα ςχολεία ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτα 28 Κράτθ-Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΑΓΝΟΟΥΝ ! ακόμθ και το γεγονόσ, ότι υπάρχει θ δυνατότθτα ςε κάποιο ςχολείο, χϊρασ που ανικει ςτθν

Ε.Ε. να «…προκαλζςει τθν ΡΟΣΚΛΘΣΘ του» και να επιςκεφκεί το Ευρωκοινοβοφλιο ι τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι

(ΚΟΜΛΣΛΟΝ) εντελϊσ ΔΩΕΑΝ - με χρήματα που εκταμιεφονται από τα Ταμεία τησ Ε.Ε. – όταν το ςχολείο μασ

κατάφερε ςε ΜΛΑ ΜΟΝΟ ΧΟΝΛΑ! να εξαςφαλίςει ΤΕΛΣ ΡΟΣΚΛΘΣΕΛΣ ! για το Βζλγιο ( για λόγουσ ανεξαρτήτωσ τησ θελήςεωσ μασ υλοποιήθηκαν δυςτυχώσ μόνον οι δυο)…..

• 2ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΚΟΛΝΚΟΥ• Σε 8 χρόνια 7 φορζσ ςτο ΕΥΩΡΑΛΚΟ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟ!!!

• ……..τότε το 2ο Γυμνάςιο Κορίνκου, μπορεί ΚΑΛ γι’ αυτό το λόγο να χαρακτθριςκεί ωσ πρωτοπόρο ςχολείο, αφοφ κατάφερε μζςα ςε 8 μόλισ χρόνια, να επιςκεφκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο (ςε Βρυξζλλεσ και Στραςβοφργο ) 7 ΦΟΕΣ!!! μθδζ εξαιρουμζνθσ και τθσ ΚΟΜΛΣΛΟΝ(Ευρωπαϊκι Επιτροπι)….. που δεν είναι πάντα εφκολθ θ πρόςβαςθ ς’ αυτιν.

• Ζτςι λοιπόν :Ομάδα, εκ των αριςτοφχων μακθτϊν του ςχολείου μασ, κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-15, βρζκθκε ςτισ Βρυξζλλεσ με Ρρόςκλθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

• Με ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ κακθγθτϊν του ςχολείου μασ, θ Ευρωβουλευτισ και καταξιωμζνθ ακλιτρια ΣΟΦΛΑ ΣΑΚΟΑΦΑ, ιταν αυτι τθ φορά θ «οικοδζςποινα» των Βρυξελλϊν, που προςκάλεςε ομάδεσ μακθτϊν από τζςςερα ελλθνικά ςχολεία (μεταξφ αυτών και το δικό μας) για να επιςκεφκοφν το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςτισ Βρυξζλλεσ.

Ιταν μια εξόχωσ ςθμαντικι εμπειρία θ επίςκεψθ ςτθν «πρωτεφουςα» τθσ Ευρϊπθσ, όχι μόνο γιατί ςτισ Βρυξζλλεσ χτυπά θ «καρδιά» τθσ Ευρϊπθσ, αλλά κυρίωσ γιατί ςτο διάςτθμα από 25 ζωσ 29 Λουνίου που πραγματοποιικθκε το εκπαιδευτικό μασ ταξίδι, βρεκικαμε ςτθ

«δίνθ» καταιγιςτικϊν εξελίξεων, για τθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ, με αφορμι τθν κρίςθ χρζουσ ςτθν Ευρωηϊνθ.

Η Ευρώπη, όπωσ και η Ελλάδα, βρίςκεται ς' ζνα μεταίχμιο. Τφχη αγαθή, ή η Ελλάδα καλείται να παίξει τον ρόλο τησ θρυαλλίδασ;

Δυςτυχϊσ λυπθρό οικογενειακό ηιτθμα, δεν επζτρεψε τθν τελευταία ςτιγμι ςτθν Ευρωβουλευτι-οικοδζςποινα κ. Σακοράφα να βρεκεί κοντά μασ και για το λόγο αυτό

ανζκεςε ςτον αγωνιςτι Ευρωβουλευτι και ςφμβολο τθσ Δθμοκρατίασ ΜΑΝΩΛΘ ΓΛΕΗΟ να μασ ξεναγιςει ςτουσ χϊρουσ του Ευρωκοινοβουλίου και να μασ ενθμερϊςει ςχετικά για τουσ

Ευρωπαϊκοφσ Κεςμοφσ, τον τρόπο λειτουργίασ και τθν πορεία τθσ Ε.Ε.

Κατόπιν επιςκεφκικαμε το PARLEMENTARIUM, όπου με εντολι τθσ κ. Ευρωβουλευτι μασ παρετζκθ γεφμα, ενϊ το βράδυ μασ παρζκεςε δείπνο ςε κεντρικό εςτιατόριο των Βρυξελλϊν.

Θ εξαίρετθ ιδιαιτζρα γραμματζασ τθσ Ευρωβουλευτοφ κ. Μακρυγιάννθ Αντιγόνθ, που μασ ςυμπαραςτεκόταν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκεί παρουςίασ μασ, προςζφερε ςε όλουσ μασ (ιμαςταν τζςςερα ςχολεία προςκεκλθμζνα από τθν Ελλάδα με το ίδιο γκρουπ και για τον

ίδιο ςκοπό), μια τςάντα με δϊρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο.

Επίςθσ μασ διατζκθκε λεωφορείο από τθν κ. Ευρωβουλευτι, με το οποίο ξεναγθκικαμε ςτα αξιοκζατα των Βρυξελλϊν. Το γνωςτό ATOMIUM – το ςφμβολο του ατόμου και το ζμβλθμα

του Βελγίου – ιταν ζνασ από τουσ προοριςμοφσ μασ αλλά και θ MINI EUROPE δε διζφυγε τθσ προςοχισ μασ από το φψοσ των εκκεςοχϊρων του ATOMIUM. Τζλοσ, θμεριςια εκδρομι ςτθν «Βενετία του Βορρά», τθν πανζμορφθ ΜΡΥΗ, με κρουαηιζρα ςτα γραφικά κανάλια τθσ αλλά ……και βόλτεσ ςτθν «ωραιότερθ πλατεία» τθσ Ευρϊπθσ, όπωσ αποκαλείται θ GRANDE PLACE,

με ψϊνια, και ξζγνοιαςτεσ ςτιγμζσ!

Πμωσ ο προβλθματιςμόσ για τισ εξελίξεισ ςτθν πατρίδα μασ επανιλκε, φκάνοντασ ςτον Διεκνι Αερολιμζνα των Βρυξελλϊν για τθν επιςτροφι μασ. Ζνα λοιπόν μεγάλο

ΕΥΧΑΛΣΤΩ ςτθν Ευρωβουλευτι κ. Σακοράφα Σοφία, ςτον Ευρωβουλευτι κ. Γλζηο Μανϊλθ, και τζλοσ ςτθν ευγενζςτατθ και πάντα πρόκυμθ να μασ

εξυπθρετιςει ιδιαιτζρα γραμματζα τθσ κ. Ευρωβουλευτι, κ. Αντιγόνθ Μακρυγιάννθ.

2ο Γυμνάσιο Κορίνθου GRANDE PLACE- ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΚΟΛΝΚΟΥΆραγε, ο δρόμοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οδθγεί ςτθν ζνωςθ των Ευρωπαϊκϊν Κρατϊν και

ςτθν Αλλθλεγγφθ ι ςε μια Ζνωςθ των ΛΣΧΥΩΝ τθσ Ευρϊπθσ εναντίον των Νοτίων και Αδυνάτων; …..Ο χρόνοσ κα δείξει……….

2Ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΚΟΛΝΚΟΥΑΛΝΛΓΜΑ

«Ρου πασ καραβάκι με τζτοιο καιρό ; Σε μάχεται θ κάλαςςα δεν τθ φοβάςαι;Κουτςαίνοντασ τρζχω να παίξω «κουτςό»! Αχ δεν κα μασ δϊςει οφτ’ ζνα Ευρϊ!»

Ροιοσ είν’ αυτόσ; Ο ΕΥΩ(ν) αμοιφκιςεται ….. ςε ευρϊ!

Οι Υπεφκυνοι κακθγθτζσΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΡΑΑΣΚΕΥΟΡΟΥΛΟΣ

ΡΑΑΔΕΛΣΘ ΔΘΜΘΤΑ