of 26 /26
Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected] Σελίδα 1 από 26

Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail:...

Page 1: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 1 από 26

Page 2: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 2 από 26

ΠΠΡΡΟΟΦΦΙΙΛΛ ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΑΑΡΡΓΓΟΟΛΛΙΙΔΔΑΑΣΣ ΜΜΗΗ ΚΚΕΕΡΡΔΔΟΟΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ««ΕΕΠΠ..ΑΑΝΝ.. ΑΑΡΡΓΓΟΟΛΛΙΙΔΔΑΑΣΣ μμ.. ΚΚ..ΕΕ..»»

1. Ίδρυση - Ιστορικό Εταιρείας

Η ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΠ.ΑΝ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ μ. Κ.Ε.» είναι μία Αναπτυξιακή Αστική Εταιρεία Μη

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στον Νομό Αργολίδας της

Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα την πόλη του Άργους.

Συστάθηκε με όσα προβλέπονται κατά το άρθρο 784 του Αστικού Κώδικα και

σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 παραγρ. ε΄ του Ν.2081/92 , όπως αυτό

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν.3419/2005

Η έναρξη της έγινε στις 20/11/2006, ενώ η κατάθεση του καταστατικού στο

Πρωτοδικείο Ναυπλίου έγινε στις 12/01/2007.

Το Α.Φ.Μ. που αποδόθηκε κατά την έναρξη είναι το: 999008993 Αστική Μη

Κερδοσκοπική εταιρεία με καταχώρηση Δ.Ο.Υ. Άργους 12/02/2007.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται 10ετής από της εγγραφής του Καταστατικού της

στο οικείο Πρωτοδικείο.

1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ «ΕΠ.ΑΝ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ μ. Κ.Ε.».

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1 Επιμελητήριο Αργολίδας Άργος 95,33%

2 Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών

και Εμπόρων Άργους Άργος 1,33%

3 Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών

και Εμπόρων Αργολίδας Ναύπλιο 1,33%

4 Εμπορικός Σύλλογος Άργους Άργος 1,00%

5 Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου Ναύπλιο 1,00%

Page 3: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 3 από 26

1.2 Διοικητικό Συμβούλιο «ΕΠ.ΑΝ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ μ. Κ.Ε.».

Η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της εταιρείας προέκυψε από τις εκλογές του Επιμελητηρίου Αργολίδας που πραγματοποιήθηκαν στις 9 & 10 Δεκεμβρίου 2017.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προέκυψε από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις 10.1.2018 και την συγκρότηση σε σώμα με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου στις 11.1.2018 και καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ

1 Δαμούλος Φώτιος Πρόεδρος Επιμελητήριο Αργολίδας

2 Δελής Σταύρος Αντιπρόεδρος Επιμελητήριο Αργολίδας

3 Χριστόπουλος Ευάγγελος Γενικός

Γραμματέας

Επιμελητήριο Αργολίδας

4 Δανούσης Εμμανουήλ Διαχειριστής Επιμελητήριο Αργολίδας

5 Σούρσος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. Επιμελητήριο Αργολίδας

6 Γαβρίλος Θεόδωρος Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδία Επαγγελματιών

Βιοτεχνών και Εμπόρων Άργους

7 Μακρής Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδία Επαγγελματιών

Βιοτεχνών και Εμπόρων Αργολίδας

1.3 Εκπροσώπηση «ΕΠ.ΑΝ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ μ. Κ.Ε.».

Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας και Πρόεδρος της

εταιρείας κ. Φώτιος Δαμούλος

1.4 ΕΔΡΑ «ΕΠ.ΑΝ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ μ. Κ.Ε.».

Η εταιρεία εδρεύει στο Άργος επί της οδού Κορίνθου 23 στο κτίριο του Επιμελητηρίου

Αργολίδας. Δεν διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Διαθέτει εξοπλισμό γραφείων για την άσκηση των δραστηριοτήτων και

συνοδευόμενη από τον απαραίτητο εξοπλισμό μηχανοργάνωσης και πληροφορικής.

Τα γραφεία της έχουν έκταση 35 τ.μ.

Για την διεξαγωγή των συνεδριάσεων των οργάνων της, των συναντήσεών της και

των εκδηλώσεων που αναλαμβάνει χρησιμοποιεί την αίθουσα διαλέξεων του

Επιμελητηρίου Αργολίδας χωρητικότητας 100 καθημένων και έκτασης 123τ.μ. η

οποία διαθέτει όλο τον απαιτούμενο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και την υποστήριξη

οπτικοακουστικών μέσων, πολυμέσων με δυνατότητα χρήσης και μεταφραστικού

δικτύου.

Page 4: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 4 από 26

1.5 Προσβασιμότητα ΑμΕΑ

Η πρόσβαση στα Γραφεία της ΕΠΑΝμΚΕ και στην αίθουσα διαλέξεων του

Επιμελητηρίου Αργολίδας , είναι δυνατή για ΑμΕΑ δεδομένου ότι οι παραπάνω χώροι

είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.

2. Σκοποί Η εταιρεία, έχει κοινωφελείς οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς η επίτευξη των

οποίων πραγματοποιείται χωρίς την επιδίωξη κέρδους.

Κύριοι σκοποί της εταιρίας είναι οι παρακάτω:

1. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των επιχειρηματιών, των επιμελητηριακών

στελεχών και των στελεχών των επιχειρήσεων και η εξειδίκευση των ανέργων με

στόχο την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία είτε ως επιχειρηματίες είτε ως

στελέχη επιχειρήσεων.

2. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την τοπική και εθνική οικονομία και

τις παραγωγικές τάξεις της Αργολίδας

3.Η ανάληψη της υλοποίησης κάθε μορφής κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων

που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της μεταποίησης ,του

εμπορίου και των υπηρεσιών.

4. Η επιστημονική υποστήριξη για την διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικής από

την Διοίκηση του Επιμελητηρίου και η παροχή υπηρεσιών σε τρέχοντα οργανωτικό

θέματα.

Α. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

1. Η Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκπόνηση, οργάνωση, διαχείριση

και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Οργάνωση σεμιναρίων

και επιστημονικών ή επιχειρηματικών συνεδρίων με αναπτυξιακό, πολιτιστικά,

κοινωνικά ή περιβαλλοντικό αντικείμενα , είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με

φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

2. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των επιχειρηματιών και των στελεχών και παροχή

τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης για την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων οργάνωσης

και επικοινωνιών μέσω της πληροφορικής .

Page 5: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 5 από 26

Β. Υπηρεσίες οργάνωσης - ενημέρωσης επιχειρήσεων

1. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφόρησης προς τις Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις όλων των κλάδων Μεταποίησης, Εμπορίου, Τουρισμού και Λοιπών

Υπηρεσιών .

2. Η συνεργασία κάθε μορφής με εθνικούς ή διεθνείς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

που παρέχουν βοήθεια στις επιχειρήσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

τους μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας , με στόχο την

διευκόλυνση της εισδοχής τους στις αγορές του εξωτερικού.

3. Η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών του Επιμελητηρίου και άλλων φορέων για

την στήριξη προτάσεων δημιουργίας υποδομών επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για την υποβολή προτάσεων επιχορήγησης

από προγράμματα, της ίδρυσης, επέκτασης και οργάνωσης επιχειρήσεων. Οι

παραπάνω μελέτες μπορεί να γίνονται και για μη επιδοτούμενους σκοπούς κατ εντολή

ενδιαφερομένων φορέων και επιχειρήσεων.

4. Η ανάπτυξη της πληροφορικής με την κατάλληλη εκμετάλλευση οικονομικών και

άλλων πληροφορικής μορφής δεδομένων που αφορούν επιχειρήσεις του εσωτερικού

και του εξωτερικού. Η δημιουργία δικτύου μετάδοσης δεδομένων και πληροφορικών

συστημάτων βάσεων δεδομένων ως και η παροχή προηγμένων επικοινωνιακών

υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο.

5. Η παροχή συμβουλών επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με φοροτεχνικό,

ασφαλιστικό, οικονομοτεχνικό, νομικό και κάθε άλλης μορφής αντικείμενο.

Γ. Ανάληψη, διάχυση, υλοποίηση δράσεων Προγραμμάτων υποστήριξης

των επιχειρήσεων.

Κατάρτιση προτάσεων , συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων

Ευρωπαϊκών και εθνικών ή άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και η αυτοτελής

διαχείριση των πόρων που προέρχονται από αυτό.

Δ. Υποστήριξη αναπτυξιακών και διοικητικών δράσεων του Επιμελητηρίου

1. Η παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις δραστηριότητες της

Διοίκησης του Επιμελητηρίου Αργολίδας, στην οργάνωση και συστηματοποίηση των

σχέσεών του με τα μέλη του ως και κάθε άλλη ενέργεια με την οποία εξυπηρετούνται

μη καταγεγραμμένοι στον Ν. 3419/05 σκοποί.

Page 6: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 6 από 26

2. Η έκδοση, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς περιοδικών,

φυλλαδίων, εφημερίδων, βιβλίων ή άλλης μορφής εντύπων, δημιουργία

πληροφοριακών μέσων ηλεκτρονικής μορφής με θέματα που σχετίζονται με την

Επιμελητηριακή και επιχειρηματική δραστηριότητα.

3. Η οργάνωση και συμμετοχή σε κάθε μορφής, οπουδήποτε, εκθέσεις προϊόντων ή

υπηρεσιών και η δημιουργία εξειδικευμένων γραφείων παροχής φοροτεχνικών,

οικονομοτεχνικών, νομικών και κάθε άλλης μορφής συμβουλών προς τις επιχειρήσεις.

4. Η ανάληψη για λογαριασμό του Επιμελητηρίου της επιμέλειας είσπραξης των

συνδρομών των μελών του , της παροχής υπηρεσιών συντήρησης , ασφάλειας και

καθημερινής επιμέλειας των χώρων και εγκαταστάσεων του κτιρίου του.

Ε. Τουριστική Ανάπτυξη Αργολίδας

Σκοπός της εταιρείας είναι η όσο το δυνατόν καλλίτερη και αποτελεσματικότερη

Τουριστική Ανάπτυξη της Αργολίδας, όπως απαιτεί η συνεχώς μεταβαλλόμενη

οικονομική δραστηριότητα, ως και το παραγόμενο τουριστικό προϊόν στην Αργολίδα,

όπως αυτό δηλώνεται μέσα από την με κάθε τρόπο εκδηλούμενη, ποικίλη, οικονομική

δραστηριότητα των απασχολούμενων μ' αυτό. Ειδικότερα, σκοπός της εταιρείας,

είναι :

1. Η ανάπτυξη κάθε φύσεως δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών και η εν γένει

παροχή υπηρεσιών που αποβλέπουν στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής,

κοινωνικής, τουριστικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και τεχνολογικής ανάπτυξης των

πόλεων και των κατοίκων της Αργολίδας.

2.Η εξέταση τρόπων και μεθόδων αναβάθμισης και βελτίωσης του τουριστικού

προϊόντος. Ο σχεδιασμός, μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των

δυνατοτήτων ανάπτυξης με την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων,

τεχνικών, κοινωνικών, χρηματοοικονομικών και περιβαλλοντολογικών μελετών, τη

διενέργεια απογραφικών ερευνών, τη σύνταξη κλαδικών μελετών, τον

προγραμματισμό αξιοποίησης πόρων, την αξιοποίηση πληροφοριών με ανάπτυξη

γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και τήρηση αρχείου και πληροφοριακού

υλικού.

3. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και

προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα στην

Αργολίδα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για

την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής

εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου και της πολιτιστικής ταυτότητας της

Page 7: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 7 από 26

πόλης, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, την

προσέλκυση επενδύσεων καθώς και τη βελτίωση των υποδομών.

4.Η προώθηση και εξυπηρέτηση της τουριστικής βιομηχανίας τηςΑργολίδας

και η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικής με στόχο την ανάδειξη

της, σε κύριο τουριστικό προορισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

5. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την

παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης

σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα

σε αναπτυξιακά θέματα, θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής

ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας καθώς

και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.

6 .Η διοργάνωση εκπαιδευτικών ή ενημερωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων,

εκθέσεων, ταξιδιών κινήτρων, ερευνών αγοράς, πολιτιστικών γεγονότων και άλλων

εκδηλώσεων καθώς και ο σχεδιασμός και υλοποίηση μέτρων και δράσεων για τη

δημιουργία και τη βελτίωση των υποδομών υποδοχής, πληροφόρησης και

εξυπηρέτησης των κατοίκων και των τουριστών-επισκεπτών για την ανάπτυξη του

πολιτιστικού και επιχειρηματικού τουρισμού.

7. Η παροχή κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την

τουριστική πολιτική και ανάπτυξη, όπως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεση

εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων διενεργούμενων από τον Ε.Ο.Τ. ή άλλους

φορείς κλπ.

8. Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικού γραφείου γενικού ή εσωτερικού τουρισμού. Η

μεταφορά, διακίνηση και διαμονή προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η

κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων, εντός ή εκτός

της χώρας, με ιδιόκτητο ή μισθωμένο μεταφορικό μέσο ή δημόσιας χρήσης θαλάσσια,

αεροπορικά ή χερσαία μέσα. Η διαμεσολάβηση για τη διασφάλιση ή και ενοικίαση

καταλύματος, σίτιση, αναψυχή, ψυχαγωγία και διακίνηση καθώς και για την έκδοση

διαβατηρίων, εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς μετανάστευση.

Η παραλαβή και αποστολή αποσκευών κάθε αιτούντος αυτό αλλοδαπού ή ημεδαπού

περιηγητή. Η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας τουριστικού γραφείου εν γένει.

9. Η έκδοση εντύπου υλικού για την προαγωγή του εταιρικού σκοπού (βιβλία,

λευκώματα, αφίσες κλπ.), η παραγωγή οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων

(κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοταινίες, τηλεοπτικές παραγωγές, ντοκιμαντέρ,

πολυμέσα, πολυθεάματα, ιστοσελίδες, ραδιοφωνικές εκπομπές και κάθε άλλο

Page 8: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 8 από 26

οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό μέσο) και η ανάληψη, αντίστοιχα, της παραγωγής

υλικού για λογαριασμό τρίτων καθώς και η έναντι ανταλλάγματος εμπορία των

παραπάνω, όσο και άλλων, προϊόντων.

10. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση όπως και η κάθε μορφής αξιοποίηση και

εκμετάλλευση και εν γένει διαχείριση κινητών και ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας

ή τρίτων σχετικά με τους παραπάνω σκοπούς ή και για σκοπούς ανάπλασης και

τόνωσης των αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών της Αργολίδας.

11. Η ίδρυση, συμμετοχή ή συνεργασία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,, επιχειρήσεις,

κοινοπραξίες, Ευρωπαϊκούς Δήμους και Περιφέρειες, διεθνείς και εθνικούς φορείς, μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συνεργασίας (European Cities

Marketing, κ.λπ.), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οργανισμούς κοινής

ωφέλειας ή άλλους φορείς του δημοσίου, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή

σκοπό καθώς και η συμμετοχή σε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

12. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων,

η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιο

σκοπό καθώς και η απόκτηση άλλων εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

13. Η διενέργεια κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα

παραπάνω.

14. Ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η υλοποίηση έργων που είτε

συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακό προγράμματα είτε χρηματοδοτούνται από

αμιγώς εθνικούς πόρους με στόχο την εφαρμογή σχεδιών ανάπτυξης στα όρια της

Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

3.Όργανα Διοίκησης

3.1 Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και το Διοικητικό

Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της

εταιρείας και αποφασίζει κυριαρχικά επί παντός θέματος που απασχολεί την εταιρία.

3.2 Η συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται τακτικά 2 φορές τον χρόνο και εκτάκτως,

κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταίρων που εκπροσωπούν

τουλάχιστον το 51% των εταιρικών μεριδίων.

3.3 Η εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε

τέσσερα έτη από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων

Page 9: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 9 από 26

4. Οργάνωση

Η Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Αργολίδας για τη λειτουργία της και την

επίτευξη των στόχων της έχει οργανώσει τέσσερα βασικά τμήματα, αλληλένδετα

μεταξύ τους.

1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει το τμήμα της Γραμματείας - Πρωτοκόλλου, το τμήμα

Δημοσίων Σχέσεων, το τμήμα Διεθνών σχέσεων, το Διοικητικό τμήμα, το τμήμα

γραμματειακή υποστήριξης και το τμήμα προβολής και ενημέρωσης. Επίσης

αναλαμβάνει την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και

θεματικών συγκεντρώσεων ενημερωτικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα το τμήμα αυτό

έχει την ευθύνη για την αναζήτηση, ωρίμανση και σύναψη προσυμφώνων,

μνημονίων συνεργασίας και περαιτέρω συνεργασιών ή άλλων αναπτυξιακών

συμπράξεων.

Στις αρμοδιότητες αυτού του τμήματος περιλαμβάνεται επίσης η τήρηση της

αλληλογραφίας και των πρακτικών συνεδριάσεων όλων των οργάνων της εταιρείας.

2. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ:

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται το τμήμα προμηθειών, οικονομικού σχεδιασμού

και προγραμματισμού, οικονομικής διαχείρισης, μισθοδοσίας και το λογιστήριο.

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της

εταιρείας και για την τήρηση όλου του αρχείου των οικονομικών στοιχείων της

εταιρείας.

Μπορεί επιπλέον προετοιμάζει και να ελέγχει οικονομικές συμφωνίες και να

προετοιμάζει αντίστοιχες οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις ή άλλα συναφή

έγγραφα.

3. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την υλοποίηση, διαχείριση, προβολή και προώθηση

Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων παρεμβάσεις και ενέργειες στήριξης ως

συμμετέχων, ως ανάδοχος, ως σύμβουλος στις δράσεις των Κοινοτικών πλαισίων

στήριξης.

Επίσης είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των σχετικών παραδοτέων και τον

στρατηγικό σχεδιασμό συμπράξεων που συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της

εταιρείας.

Page 10: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 10 από 26

4. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Σκοπός αυτού του τμήματος είναι η ανεύρεση, η προετοιμασία, η οργάνωση, η

υποστήριξη και η διεξαγωγή επιχορηγούμενων σεμιναρίων επιμόρφωσης

επιχειρηματιών, εργαζόμενων, στελεχών, ανέργων και ειδικών κοινωνικών ομάδων.

Παρέχει συνεχής συμβουλευτική στήριξη και ενημέρωση στις παραπάνω κατηγορίες

και είναι υπεύθυνο για την συλλογή και διαχείριση βιογραφικών με σκοπό την

σύζευξη τους με αντίστοιχες ζητήσεις από επιχειρήσεις του νομού Αργολίδας.

Επίσης είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση μεταπτυχιακών τμημάτων εκπαίδευσης.

4.1 Η Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Αργολίδας εξασφαλίζει:

1. Την συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη και την τοπική επιχειρηματικότητα

2. Την στήριξη κοινωνικών ομάδων στο εύρος του Νομού Αργολίδας

3. Την συμβατική ανάληψη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών

προγραμμάτων

4. Την παροχή προηγμένων υπηρεσιών πληροφόρησης ενημέρωσης και

εξυπηρέτησης του επενδυτικού κοινού

5. Την εξυπηρέτηση κα ανάληψη έργων συνεργασίας με το επιμελητήριο

Αργολίδας

6. Την συμβολή στην κατάρτιση και προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό

επίπεδο

7. Την συμμετοχή της σε αναπτυξιακές συμπράξεις προς όφελος της τοπικής

επιχειρηματικότητας

8. Την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

9. Την αύξηση της εξωστρέφειας και την προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

10. Την παρουσία της σε οργανωμένες επιχειρηματικές αποστολές και κλαδικές

εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την δημιουργία εμπορικών

συναλλαγών προς όφελος των τοπικών επιχειρήσεων.

11. Την Συνεργασία με ομοειδή εταιρικά πρόσωπα για την μεταφορά

τεχνογνωσίας.

Page 11: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 11 από 26

5. Προσωπικό

Η Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Αργολίδας απασχολεί σήμερα τέσσερα (4)

στελέχη ως μόνιμο προσωπικό, ενώ συνεργάζεται με σύμβαση έργου με δύο (2)

εξωτερικούς συνεργάτες.

Η εμπειρία και το εκπαιδευτικό επίπεδο των στελεχών καλύπτουν τις απαιτούμενες

εργασίες που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας είτε σε

μόνιμη βάση είτε για την υλοποίηση ad-hoc έργων.

5.1 Η σύνθεση του προσωπικού έχει ως ακολούθως:

5.1.2 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΑΝ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1 ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΕΙ – ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΤΕΙ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 ΤΑΡΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5.1.3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΑΝ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1 ΜΑΝΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΕΙ -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

3 ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΙΕΚ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Page 12: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 12 από 26

5.2 Κατανομή προσωπικού

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

& ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΨΥΧΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΟΥ

ΕΥΠΡΑΞΙΑ

ΜΑΝΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ

ΤΑΡΛΗ ΑΝΝΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΡΛΗ ΑΝΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Α.Ε.Ι 2 33%

Τ.Ε.Ι. 2 33%

Ι.Ε.Κ 2 33%

Δ.Ε. 0 0%

ΣΥΝΟΛΑ: 6 100%

Page 13: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 13 από 26

5.3 Οργανόγραμμα

Page 14: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 14 από 26

6.Φορείς - Δίκτυα

Η Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία δύναται σύμφωνα με το καταστατικό της

και τις δραστηριότητές της προκειμένου να τις ευδοκιμήσει να συμμετάσχει σε

δίκτυα, φορείς , προγράμματα κ.α.

Ενδεικτικά αναφέρονται εν δυνάμει συμμετοχές σε συμπράξεις και σχήματα:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Σ. Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΣΚΑ)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ενδεικτικά αναφέρονται εν δυνάμει συνεργαζόμενοι φορείς:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Ε)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)

ΟΕΒΕ ΑΡΓΟΥΣ

ΟΕΒΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΟΥΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΚΣΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ

Page 15: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 15 από 26

7. Νομός Αργολίδας

Η Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία δραστηριοποιείται στον νομό Αργολίδας που

ανήκει διοικητικά στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η Αργολίδα είναι ένας από τους επτά Νομούς του γεωγραφικού διαμερίσματος της

Πελοποννήσου, καταλαμβάνοντας έκταση 2.214 τχλμ στο νοτιανατολικό άκρο της,

στον λεγόμενο «αντίχειρα» της Πελοποννήσου. Η Αργολίδα είναι προικισμένη από τη

φύση διαθέτοντας μια μεγάλη ακτογραμμή με όμορφες παραλίες, πόλεις και χωριά

καθώς επίσης και πληθώρα εύφορων πεδιάδων. Πρωτεύουσα του Νομού είναι η

γραφική πόλη του Ναυπλίου, αν και ιστορικά έχει τεκμηριωθεί ότι η αρχαία πόλις -

κράτος του Άργους είναι εκείνη που έδωσε το όνομα της στο Νομό.

7.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Kατοικημένη από τους Παλαιολιθικούς Χρόνους, η Αργολίδα υπήρξε σε όλη την

αρχαιότητα ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Πελοποννήσου, με αποκορύφωμα

την Eποχή του Xαλκού, όταν άκμασαν οι "πολύχρυσες" Mυκήνες. Στα κατοπινά

χρόνια η περιοχή αναστατώθηκε από μεταναστευτικές κινήσεις, ενώ το Άργος

εξελίχθηκε τελικά σε δωρικό κέντρο. Κατά τη διάρκεια των Eλληνιστικών Xρόνων

ιδιαίτερη ακτινοβολία απέκτησε το Aσκληπιείο, θεραπευτικό κέντρο στην Eπίδαυρο.

Tο 146 π.X. η Aργολίδα κυριεύτηκε από τους Pωμαίους και γνώρισε περίοδο

παρακμής. Tη Bυζαντινή Eποχή ανήκε στο Θέμα της Πελοποννήσου και στις αρχές

του 13ου αι. καταλήφθηκε από τους Φράγκους. Έκτοτε ακολούθησε την ιστορική

πορεία της υπόλοιπης Πελοποννήσου.

7.2 ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βουνά : Ολίγυρτος (ή Σκίπιζα), Αρτεμίσιο, Κτενιάς, Λύρκειο, Ορθολίθι, Τραχύ,

Αραχναίο, Αδέρες, Δίδυμο

Ποτάμια : Ερασινός (Αργολικός), Χείμαρρος Σέλλας (ή Ράδος ή Μπεντένι ή Μπενδένι)

Page 16: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 16 από 26

7.3 Συνοπτική καταγραφή χαρακτηριστικών και επιχειρηματικών δομών

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (τετ.χιλ.): 2.154 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 97.044 ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ (2012): 14.858 ευρώ ΑΕΠ (% σύνολο της χώρας): 0,8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ): % ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (2012): 11,2 % ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (2012): 20,7 % ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (2012): 68,1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙΑ: ΝΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: ΟΧΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΟΧΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: ΟΧΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: 3

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: #ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (2013): 11.290 Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

7.3.1 Εμπορευματικό Λιμάνι του Ναυπλίου

Το λιμάνι του Ναυπλίου είναι τεχνητό και σχηματίζεται μεταξύ δύο μόλων. Ο

βόρειος μόλος στην κατεύθυνση στον άξονα Α-Δ έχει μήκος περίπου 1090 m και ο

νότιος στην κατεύθυνση στον άξονα ΒΔ-Ν Α έχει μήκος 150 m. Ο βόρειος μόλος έχει

κατασκευασθεί από λιθορριπές για την προστασία από προσαμμώσεις και ισχυρούς

βορειοδυτικούς ανέμους. Ο νότιος μόλος αποτελείται από λιθορριπές στη δυτική

Page 17: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 17 από 26

εξωτερική πλευρά του, ενώ στην ανατολική (εσωτερική) διαθέτει κρηπίδωση και έχει

διαπλατυνθεί τμήμα αυτού μήκους 80 m και πλάτους 38 m. Το υπόλοιπο τμήμα έχει

μήκος 70 m και πλάτος 8 m στο άκρο του δε, λειτουργεί φάρος.Ο νότιος μόλος

προστατεύει το λιμάνι από τους δυτικούς ανέμους. Μεταξύ των δύο μόλων κατά

μήκος της παραλιακής ζώνης έχουν αναπτυχθεί κρηπιδώματα, τα οποία εξυπηρετούν

την εμπορική κίνηση του λιμένα, την τουριστική κίνηση και την αλιευτική

δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, στην ανατολική πλευρά του λιμανιού έχει κατασκευασθεί προβλήτας

(νεότερος) μήκους περίπου 410 m με βάθος έδρασης 7,5 m που εξυπηρετεί την

εμπορική κίνηση του λιμανιού. Μπροστά από το τελωνείο εκτείνεται παλαιό

κρηπίδωμα σχήματος "Π" διαστάσεων περίπου 65 m x 75 m που εξυπηρετεί κυρίως

σκάφη αναψυχής και λίγα αλιευτικά.

Μεταξύ του νότιου μόλου και του κρηπιδώματος "Π" εκτείνεται κρηπίδωμα μήκους

περίπου 270 m και βάθους έδρασης περίπου 2 m στο οποίο αγκυροβολούν αλιευτικά

και τουριστικά σκάφη. Στο κεντρικό μέτωπο του λιμανιού μεταξύ του "Π" και του

νεότερου εμπορικού προβλήτα εκτείνεται κρηπίδωμα μήκους περίπου 350 m στο

οποίο αγκυροβολούν σκάφη αναψυχής, κρουαζιερόπλοια, θαλαμηγοί και άλλα σκάφη

αναψυχής. Η είσοδος του λιμένα είναι στραμμένη προς τα δυτικά, σχηματίζεται

μεταξύ των δύο μόλων και έχει άνοιγμα 640 m.

Πηγή: www.marinetraffic.com

Page 18: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 18 από 26

7.4 Πληθυσμιακά στοιχεία Αργολίδας ανά Δήμο σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού-κατοικιών του 2011.

7.4.1Δήμος Ναυπλιέων ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 33.356 DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 34.493 ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 29.993 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 18.597 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φύλο Άρρενες: 16.888 Θήλεις: 16.468 Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας Πρωτογενής: 2.283 Δευτερογενής: 1.663 Τριτογενής: 8.099 7.4.2 Δήμος Άργους-Μυκηνών

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 42.022 DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 42.027 ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 44.458 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 21.352 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Φύλο Άρρενες: 20.835 Θήλεις: 21.187

Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας Πρωτογενής: 3.917 Δευτερογενής: 2.504 Τριτογενής: 8.185 7.4.3 Δήμος Επιδαύρου

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 8.115 DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 8.304 ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 8.664 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 5.536

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φύλο Άρρενες: 4.099 Θήλεις: 4.016 Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας Πρωτογενής: 1.110 Δευτερογενής: 415 Τριτογενής: 1.188

Page 19: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 19 από 26

7.4.4 Δήμος Ερμιονίδας

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 13.551 DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 13.730 ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 12.446 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 11.489

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φύλο Άρρενες: 6.891 Θήλεις: 6.660 Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας Πρωτογενής: 913 Δευτερογενής: 1.203 Τριτογενής: 2.686 7.5 Αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αργολίδα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8320

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4456

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2450

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1414

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 152

Πηγή: Επιμελητήριο Αργολίδας [Ιανουάριος 2018]

Page 20: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 20 από 26

7.6 Τουρισμός και ιστορικά αξιοθέατα στην Αργολίδα

Η Αργολίδα είναι προικισμένη από τη φύση διαθέτοντας μια μεγάλη ακτογραμμή με όμορφες

παραλίες, πόλεις και χωριά καθώς επίσης και πληθώρα εύφορων πεδιάδων. Πρωτεύουσα του

Νομού είναι η γραφική πόλη του Ναυπλίου, αν και ιστορικά έχει τεκμηριωθεί ότι η αρχαία πόλις -

κράτος του Άργους είναι εκείνη που έδωσε το όνομα της στο Νομό.

Ο σύγχρονος επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει την πολυμορφία του αργολικού τοπίου

και να περιηγηθεί σε έναν τόπο γεμάτο αξιοθέατα, αρχαιολογικά μνημεία και ομορφιές που σπάνια

συναντά κανείς. Το γεγονός αυτό αποτελεί και τον σημαντικότερο λόγο της έντονης τουριστικής

ανάπτυξης της περιοχής. Άλλωστε, η Αργολίδα υπήρξε μία από τις ιστορικές κοιτίδες του

ελληνισμού με πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων από την προϊστορική ακόμα εποχή.

Τα πιο σημαντικά μνημεία ανήκουν στον Μυκηναϊκό πολιτισμό που φιλοξενεί σειρά κατασκευών

τεράστιας ιστορικής βαρύτητας (1600-1100 πχ), στην κλασσική και στην ελληνιστική περίοδο, κατά

τις οποίες οικοδομήθηκαν και ολοκληρώθηκαν το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και το μικρό

Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα μνημεία της μεσαιωνικής

περιόδου, όπως είναι τα κάστρα του Ναυπλίου, της Νέας Επιδαύρου, της Ερμιόνης όπως επίσης

οι εκκλησίες και τα μοναστήρια της βυζαντινής περιόδου, τα οποία σώζονται σε πολλές τοποθεσίες

του Νομού. Μια σειρά από σπουδαία μνημεία και μουσεία με εκθέματα της νέας ελληνικής ιστορίας

βρίσκονται στην Αργολίδα και κυρίως στην πόλη του Ναυπλίου που αποτέλεσε την πρώτη

επίσημη πρωτεύουσα του ελεύθερου ελληνικού έθνους μετά το τέλος της τουρκοκρατίας.

Τα παγκόσμιας φήμης ιστορικά μνημεία που πλαισιώνονται από την άπλετη φυσική ομορφιά.

Η Αργολίδα έχει μαγευτικές πόλεις και χωριά, όπως το Ναύπλιο, το Τολό, την Αρχαία Επίδαυρο,

το Πόρτο Χέλι, το Κρανίδι και την Ερμιόνη.

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί σε τοπία μοναδικής γοητείας, να γευτεί προϊόντα της

αργολικής γης και να απολαύσει την ελληνική φιλοξενία σε έναν τόπο με σπουδαία παράδοση.

Επιπλέον, η Αργολίδα διαθέτοντας έναν μεγάλο αριθμό αξιόλογων παραλιών στο Πόρτο Χέλι, την

Επίδαυρο, στην Ερμιόνη, στο Τολό, στην Κοιλάδα και σε πολλές άλλες παραλιακές περιοχές

μπορεί συναγωνιστεί επάξια οποιονδήποτε άλλο τουριστικό προορισμό.. Τα τελευταία χρόνια, ο

Νομός Αργολίδας προσελκύει ,ακόμα, λάτρες ποικίλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, όπως

είναι ο αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο πολιτιστικός

τουρισμός και ο περιβαλλοντικός τουρισμός, πληρώντας αρκετές από τις προϋποθέσεις που

ανταποκρίνονται στις ανάγκες πολλών επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

Ο Νομός Αργολίδας βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα και διαθέτοντας ένα άρτια

οργανωμένο δίκτυο διασύνδεσης με την Αθήνα, αλλά και τους υπόλοιπους Νομούς της

Πελοποννήσου, μπορεί λοιπόν, να χαρακτηριστεί ως ένας ιδανικός προορισμός, προσφέροντας

πολλές επιλογές στον επισκέπτη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς είναι αναμφισβήτητα

ένας τόπος μυθικός, όμορφος και φιλόξενος.

Page 21: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 21 από 26

7.6.1 Στατιστικά στοιχεία τουρισμού Αργολίδας

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία στην Αργολίδα παρουσιάζεται ο μεγαλύτερος

αριθμός μέσης πληρότητας ενώ την δεκαετία μεταξύ 2003 και 2013 παρουσίασε την

μεγαλύτερη αύξηση κλινών, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στους ακόλουθες

αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες.

Page 22: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 22 από 26

8. Δραστηριότητες

Α/Α ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

1.1 ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

3 ΣΥΝΤΑΞΗ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

4 ΜΟΝΙΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΠΕΣΚΑ)

4.1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

5 ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

6 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

7 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

7.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

7.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

7.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

7.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

7.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

8 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

9 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

11 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

12 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

13 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

14 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Page 23: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 23 από 26

9. Έργα

Α/Α ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

1 Ανάληψη δημοσιογραφικής επιμέλειας και προβολής μελών της διμηνιαίας έκδοσης του

περιοδικού του Επιμελητηρίου Αργολίδας με τίτλο «Δελτίο Επιμελητηρίου Αργολίδα»

Α/Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1

ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΜΕΤΡΟΥ

Ε.Π.Κτ.Π: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – 3.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 2008-2009

2

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΜΕ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 2012-

2013

3

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ – ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 24/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2014

4

«Συμβουλευτική Καθοδήγηση Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της προώθησης της Καινοτομικής

Επιχειρηματικότητας» - στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» κωδ. MIS 465641 και στις 3

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου κωδ. MIS 465642» και συγκεκριμένα την παροχή

συμβουλευτικής σε 2000 ωφελούμενους (1.135 για τις 8 περιφέρειες σύγκλισης και 865 για

τις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) οι οποίοι έχουν συστήσει επιχείρηση στο πλαίσιο της

πράξης «Προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων» του ΟΑΕΔ, για την

Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας,

Αρκαδίας και Λακωνίας.

5

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ» ΣΤΙΣ 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» -

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2/9/2013 ΕΩΣ 30/6/2015

6

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ – ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 24/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2014

Page 24: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 24 από 26

7 Ανάληψη προσέλκυσης εκθετών, προς κάλυψη εκθεσιακού χώρου για την διεξαγωγή της

έκθεσης "Αργολίδα 2015” 6-10 Μαΐου 2015 του Επιμελητηρίου Αργολίδας

8 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙ στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού» και κωδικό ΟΠΣ «375768» - ΛΗΞΗ ΕΡΓΟΥ 30/6/2015

9

«ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙΙ» ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, στο

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και κωδικό ΟΠΣ: 3050683 - ΛΗΞΗ ΕΡΓΟΥ

30/6/2015

10

Ανάληψη προσέλκυσης εκθετών και ανάληψη της οργάνωσης της έκθεσης

"ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO 2017” (27/9 έως 1/10/2017) που διοργανώνουν τα επτά

Επιμελητήρια όλης της Πελοποννήσου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1 Συμμετείχε ως εκθέτης στην Πελοποννησιακή Έκθεση "Πελοπόννησος EXPO 2017” 27-9

έως 1/10/2017 που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αργολίδας

2

Συμμετείχε ως εκθέτης στην Περιφερειακή Έκθεση "Αργολίδα 2015” 6-10 Μαΐου 2015 του

Επιμελητηρίου Αργολίδας στην Αργολίδα.

3

Συμμετείχε ως εκθέτης στην Τοπική Έκθεση "Γεύσεις και Όψεις” 7-13 Αυγούστου

2017στο λιμάνι του Πορτοχελίου, που συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια

Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Αργολίδας.

4

Συμμετείχε ως εκθέτης στην Τοπική Έκθεση "Γεύσεις και Όψεις” 5-12 Αυγούστου 2016

στο λιμάνι του Πορτοχελίου, που συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και

το Επιμελητήριο Αργολίδας.

5

Συμμετείχε ως εκθέτης στην Τοπική Έκθεση "Γεύσεις και Όψεις” 3-11 Αυγούστου 2015

στο λιμάνι του Πορτοχελίου, που συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και

το Επιμελητήριο Αργολίδας.

Page 25: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 25 από 26

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της

Βόννης / Rhein - Sieg και του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου ( DHW) στο

Επιμελητήριο της Αργολίδα στις 17.06.14

Page 26: Άργος, οδ ×ς Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231Τηλ:2751067663, e-mail: … ΡΟΦΙΛ_ΕΠΑΝMKE_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018... · Άργος, οδ ×ς Κορίνθου

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Σελίδα 26 από 26

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άργος, οδός Κορίνθου 23, Τ.Κ. 21231- Τηλ:2751067663, e-mail: [email protected]

Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Αργολίδας μη Κερδοσκοπική Εταιρεία