12

Ειρ Κορίνθου 401/2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Με την υπ' αριθμ 401/2014 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Κορίνθου, ερμηνεύοντας κατά τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ την ένδικη σύμβαση, αποφαίνεται ότι η άσκηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων ή/και η έκδοση παραπεμπτικής απόφασης δεν αποτελούν γεγονότα διακοπτικά της ενιαύσιας παραγραφής της προστασίας νομής. Ως εκ τούτου, στην κρινόμενη υπόθεση, δοθέντος ότι είχε παρέλθει έτος από την επίδοση της εξωδίκου καταγγελίας της αιτούσας -και σύμφωνα και με τους ισχυρισμούς τους καθ' ων η αίτηση- διαγιγνώσκει ότι η απαίτηση της αντιδίκου ήταν παραγεγραμμένη και απορρίπτει την αίτηση.

Citation preview

 • AdministratorTextbox

  AdministratorTextbox

  AdministratorTextbox

  AdministratorTextbox

 • AdministratorTextbox

  AdministratorTextbox

 • AdministratorTextbox