of 30 /30
2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ - ΒΡΤΞΕΛΛΕ το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο – Φεβρ. 2014

2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Embed Size (px)

Text of 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο...

Page 1: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ - ΒΡΤΞΕΛΛΕ το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο – Φεβρ. 2014

Page 2: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• Ομάδα μακθτϊν του ςχολείου μασ βρζκθκε ςτισ Βρυξζλλεσ με Πρόςκλθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Με ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ κακθγθτϊν του ςχολείου μασ και ενόσ Κορίνκιου Δθμοςιογράφου (ο οποίοσ και μασ ςυνόδευε), το ςχολείο μασ πιρε τθν «πολυπόκθτθ» Πρόςκλθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, δεδομζνθσ και τθσ ςυγκυρίασ των Ευρωεκλογϊν, που αποτελεί εκ των πραγμάτων μια δφςκολθ περίοδο για παρόμοιεσ δραςτθριότθτεσ.

Page 3: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οικοδεςπότεσ αυτι τθ φορά ιταν κατά κφριο λόγο θ Ευρωβουλευτισ κ. Μαριλζνα Κοππά και κατά δεφτερο λόγο ο Ευρωβουλευτισ κ. Δροφτςασ Δθμιτριοσ, αφοφ οι

δυο Ευρωβουλευτζσ προζβθςαν ςε ςφμπραξθ για να αυξθκεί κατά τι, ο αρικμόσ των προςκεκλθμζνων μακθτϊν και κακθγθτϊν του ςχολείου μασ. Το Ταξίδι μασ αν

και ολιγοιμερο ιταν πλοφςιο ςε εμπειρίεσ.

Page 4: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Από το αεροδρόμιο των Ακθνών μασ ςυνόδευςε μζχρι τισ Βρυξζλλεσ θ ιδιαιτζρα τθσ κ. Κοππά, κ. Λαινά.

Page 5: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θ κ. Μαριλζνα Κοππά και ο Ζλλθνασ αξιωματοφχοσ τθσ Ε.Ε. κ. Καναράσ Βαςίλθσ αναφζρκθκαν ςτα όργανα και τθ λειτουργία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, κακϊσ και για τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτον Ευρωπαϊκό

χϊρο.

Page 6: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δυςτυχϊσ λόγω πολλαπλϊν υποχρεϊςεων, δεν κατζςτθ δυνατόν να βρεκοφν κοντά μασ οι Ευρωβουλευτζσ κ.κ. Δροφτςασ, Αρςζνθσ και θ κ. Παλιαδζλλθ, όπωσ αρχικά είχε

προγραμματιςτεί. Κατόπιν θ κ. Κοππά παρζκεςε ςε κεντρικό εςτιατόριο των Βρυξελλϊν γεφμα, προσ τιμι των μακθτϊν και κακθγθτϊν του ςχολείου μασ, με τουσ οποίουσ και ςυνζφαγε.

Page 7: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το υπόλοιπο πρόγραμμα περιλάμβανε επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτουσ εκκεςοχϊρουσ,

του πράγματι εντυπωςιακοφ ATOMIUM.

Page 8: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• Ακόμθ οι μακθτζσ μασ ςυμμετείχαν ςε φιλανκρωπικό γκαλά(…με μπουφζ), που οργάνωςε θ Association Femmes d’ Europe a.l.s.b.l. ςτο Centre Culturel de Woluwe Saint Pierre. Οι μακθτζσ και κακθγθτζσ παρακολοφκθςαν Aria – κονςζρτο από τθν ςοπράνο Ιςμινθ Γιαννάκθ και τθ χορωδία Art and Melodie, ςε ζργα Rameau, Haendel, Traetta, Purcell, Mozart, Monteverdi, Rossini, Dallappicola,

Benda και Hadjidakis.• Στθν εκδιλωςθ τονίςτθκε θ προςφορά τθσ

Ελλθνικισ Μουςικισ ςτθν Ευρωπαϊκι, αφοφ το κζμα ιταν: « L’ Europe musicale a Travers les mythes grecs » δθλ. « Η Μουςικι Ευρώπθ εμπνζεται από τουσ Ελλθνικοφσ Μφκουσ» και ςυνοδευόταν με ειδικό αφιζρωμα ςτον Μάνο Χατηθδάκθ.

Page 9: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Page 10: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• Θ όλθ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ Ελλθνικισ Προεδρίασ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τελοφςε υπό τθν αιγίδα τθσ Α.Ε. κ. Θεοδώρου ωτθρόπουλου, Μονίμου Αντιπροςώπου τθσ Ελλάδασ ςτθν Ε.Ε., και τθσ Α.Ε. κ. Κωνςταντίνου Χαλαςτάνθ, Πρζςβθ τθσ Ελλάδασςτο Βζλγιο. Παρόντεσ επίςθσ ο Μθτροπολίτθσ Βελγίου, Κάτω Χωρών και Λουξεμβοφργου κ.κ. Ακθναγόρασ, θ κ. Μπαρόηο, ςφηυγοσ του Πρόεδρου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Κομιςιόν)κ. Ηοηζ Μανουζλ Μπαρόηο, θ οποία είναι και θ Πρόεδροσ τθσ Οργάνωςθσ, θ Αντιπρόεδροσ και φίλθ κακθγθτϊν του ςχολείου μασ, κ. Νιόβθ Κυριαηάκου, κακϊσ και πολλοί Ζλλθνεσ και ξζνοι Αξιωματοφχοι του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και τθσ Κομιςιόν. Ιταν και αυτό μια ξεχωριςτι εμπειρία για τουσ μακθτζσ μασ.

Page 11: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επίςθσ οι κακθγθτζσ του ςχολείου μασ ζδωςαν «ςυνζντευξθ» ςτο NEW EUROPE Studios και το εκπλθκτικό μασ τριιμερο ολοκλθρϊκθκε με τα ςχετικά ψϊνια και βόλτα ςτθν «ωραιότερθ πλατεία τθσ Ευρώπθσ» τθν

περίφθμθ GRAND PLACE των Βρυξελλϊν.

Page 12: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Με τθν κ. Μαριλζνα Κοππά

Page 13: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Με τουσ Δθμοςιογράφουσ κ. Κορωνάκθ του New Europe-Βζλγιο και τον Γιώργο Γουγά από τo κανάλι Axion- Κόρινκοσ.

Page 14: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Page 15: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Page 16: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

GRAND PLACE & MINI EUROPE

Page 17: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μζςα ςε μια «ςωλινα», που ςυνδζει τθ μια μπάλα του ATOMIUM με τθν άλλθ.

Page 18: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Page 19: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Page 20: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ

Page 21: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η ωραιότερθ πλατεία του κόςμου GRAND PLACE διαμορφωμζνθ ςε ζνα τεράςτιο χαλί από λουλοφδια

Page 22: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Page 23: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Page 24: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Page 25: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Page 26: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Page 27: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Page 28: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Page 29: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μακθτζσ και κακθγθτζσ δίνοντασ ςυνζντευξθ ςτο NEW EUROPE Studios των Βρυξελλϊν (ΒΕΛΓΙΟ)

Page 30: 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου -Βρυξελλες: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΚΑΘΗΓΗΣΕ : Διμθτρα Παραδείςθ - Χριςτοσ ΡουμελιώτθσΟΙ ΤΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ : Παραςκευόπουλοσ Κων/νοσ - Γκζλλθσ Γιώργοσ