Download docx - teza de licenta TVA

Transcript
Page 1: teza de licenta TVA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA CONTABILITATE

CATEDRA CONTABILITATE ŞI AUDIT

CONTABILITATEA

DECONTĂRILOR CU BUGETUL

PRIVIND TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ

(pe baza materialelor S.A.”UNIC”)

PROIECT LA CONTABILITATE

Autor:

Studenta gr. CON 102,

învăţămînt cu frecvenţă redusă

Conducător ştiinţific

Chişinău – 2013

1

Page 2: teza de licenta TVA

Cuprins

Introducere………………………………………………………….. 3

1. Noţiuni generale şi principii de aplicare a taxei pe valoare adăugată……6

2. Modul de calculare şi achitare a taxei pe valoare adăugată…………….. . 9

3. Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind taxa pe valoare adăugată .. 12

4. Declararea taxei pe valoare adăugată şiîntocmirea dării de seamă……… 26

Încheiere ……………………………………………………………………….. 30

Bibliografie …………………………………………………………………….. 32

Anexe …………………………………………………………………………… 33

2

Page 3: teza de licenta TVA

Introducere

În toate perioadele de dezvoltare a societăţii umane, istoria societăţii este istoria apariţiei şi

dezvoltării unor sisteme economice din ce în ce mai complexe. Dezvoltarea permanentă a

schimbului reciproc de activităţi de la nivelul microeconomic, mezoeconomic la nivelul

macroeconomic şi apoi - la cel mondoeconomic demonstrează elocvent acest fapt. Sistemul

economic din Republica Moldova, este unul aflat în tranziţie de la sistemul socialist la sistemul

capitalist.

Ca element fundamental al sistemului economic naţional se identifică întreprinderea. Ea

reprezintă un agent economic, persoană juridică, în care elementele de natură materială,

financiară şi umană se combină în scopul realizării unor obiective, de obicei în obţinerea unor

bunuri si servicii sau comercializarea acestora. Fiecare agent economic care participă la ciclul

economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu este obligat prin lege, de a achita la

bugetul naţional impozite şi taxe. Unul dintre impozite este şi taxa pe valoare adăugată, care

reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor

prestate ce sunt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din

valoarea mărfurilor, serviciilor impotate pe teritoriul Republicii Moldova. Importanţa acestui

impozit se evidenţiază în constituirea veniturilor bugetului public, necesare pentru o bună

dezvoltare a societăţii unui stat. Reeşind din importanţa impozitului dat, s-a creat un sistem de

evidenţă a acestuia în cadrul tuturor întreprinderilor ce au obligaţia de a achita taxa pe valoare

adăugată în fondul bugetului public. Sistemul dat se reflectă în contabilitate, constituind un

subsistem al acesteia numitContabilitatea decontărilor cu bugetul privind taxa pe valoare

adăugată. Normele de evidenţă, calculare şi achitare a acestui impozit sunt egale pentru toate

întreprinderile, în funcţie de domeniul de activitate pe care îl desfăşoară. Responsabilitatea

agentului economic este doar de a respecta aceste norme. În continuare se va desfăşura cum are

loc acest proces în cadrul unei unităţi comerciale, care sunt cele mai mari furnizoare de venituri

la bugetul public acumulate din taxa pe valoare adăugată.

Întreprinderea„UNIC” S.A. şi-a început existenţa în luna aprilie 1945, fiind una din primele

întreprinderi comerciale din republică de după război. Din 1959 şi până în 1983 întreprinderea a

activat în clădirea cu 5 etaje de la intersecţia străzilor Ştefan cel Mare şi Sfânt și Puşkin. Din

1983 şi până în prezent magazinul îşi desfăşoară activitatea într-o clădire cu 5 etaje, construită

după un proiectindividual, la intersecţia străzii Ismail şi bulevardului Ştefan cel Mare şi

Sfânt.Suprafaţa totală a magazinului este de 26.5 mii m.p., inclusiv suprafaţa comercială - 11,9

mii m.p.

3

Page 4: teza de licenta TVA

”UNIC” S.A. a fost înfiinţată pe baza formei mixte de proprietate – de stat şi private. Ea este o

persoană juridică (anexa 1), posedă independenţă financiară şi organizatorică,funcţionează pe

baza Statutuluişi Legii privind societăţile pe acţiuni Nr. 1134 din 02.04.1997.

Astăzi, magazinul "UNIC" este unica întreprindere comercială din republică, unde, în cea mai

mare măsură, se promovează şi se realizează mărfuri nealimentare şi alimentare autohtone,

produse practic de toţi producătorii Republicii Moldova.

În cadrul unităţii se disting 3 genuri de activitate:

1. comercializarea cu amănuntul a mărfurilor industriale si alimentare: ţesături, confecţii,

tricotaje, încălţăminte, articole din blănuri, mărfuri de cancelarie şi birou, marochinărie,

parfumerie şi cosmetică, mărfuri de uz casnic, mobilă, mărfuri electrocasnice,mărfuri sport,

alimentare;

2. comercializarea produselor de culinărie şi patiserie, fabricate în bucătăriile proprii şi

prestate în săli special amenajate;

3. alocarea spaţiilor în arendă pentru comercializarea mărfurilor şi prestarea serviciilor;

Fiecare din cele 3 activităţi enumerate îşi are aportul său la formarea profitului întreprinderii,

care este în sine motorul oricărei activităţi comerciale la nivel de entitate, şi al activităţii

economice la nivel de sistem economic. Însa pentru a face o viziune mai clară asupra

rezultatelor obţinute de entitatea în cauza, vom analiza principalii indicatori economico-

financiari ai activităţii întreprinderii,selectaţi din Raportul financiar pe anul 2012 (anexa 2).

Tabelul1.1Aprecierea în dinamică a indicatorilor activităţii economice a entităţii ”UNIC” S.A.,

mii lei.

Nr.

crt.

Indicatorii Anul

precedent

Anul

curent

Abaterea

absolută

Ritmul

creşterii

1. Venitul din vânzări,mii

lei

61804.7 67541.6 +5736.9 109.28

2. Costul vânzărilor,mii

lei

46893.3 50883.3 +3990 108.50

3. Profitul brut,mii lei 14911.4 16658.2 +1746.8 111.7

4. Rezultatul din

activitatea

operaţională,mii lei

5662.3 5998.6 +336.3 105.93

5. Profitul până la 7525.3 8048 +522.7 106.9

4

Page 5: teza de licenta TVA

impozitare, mii lei

6. Profitul net, mii lei 7525.3 7285.4 - 239.9 96.81

7. Cheltuieli ( economii)

privind impozitul pe

venit

762.6 +762.6

8. Rentabilitatea

vânzărilor, %

24.12 % 24.66 % +0.54 102.2

Din datele tabelului, observăm o îmbunătăţire a situaţiei economico-financiară a întreprinderii.

Astfel creşte venitul din vînzari cu 5736.9 mii lei (67541.6 – 61804.7) sau cu 9.28 %

((67541.6/61804.7)*100%), în anul curent faţă de anul precedent. Concomitent cu creşterea

venitului din vînzări, creşte şi costul vînzărilor cu 3990 mii lei sau cu 8.50 %. Ritmul de creştere

a costului vînzărilor, este mai mic faţă de ritmul creşterii venitului din vînzări, ceea ce constituie

un avantaj economic pentru entitate. Pozitiv se apreciază şi creşterea profitului brut cu 1746.8

mii lei sau cu 11.7 %. Majorarea în cauză a fost provocată de creşterea venitului din vînzări în

anul curent. Deoarece, activitatea de bază a întreprinderii este comercializarea mărfurilor, se

majorează rezultatul din activitatea operaţională sau de bază cu 336.3 mii lei sau cu 5.93 %. În

sensul creşterii este direcţionat şi profitul pînă la impozitare, care în anul curent, faţă de anul

precedent s-a majorat cu 522.7 mii lei sau cu 6.9 %. Negativ însă este apreciat, micşorarea

profitului net în anul curent cu 239.9 mii lei sau cu 3.19 %. Această descreştere a fost provocată

de prezenţa în anul curent a cheltuielilor privind impozitul pe venit în sumă de 762.6 mii lei, care

a diminuat profitul net în această perioadă. Ca moment pozitiv este înregistrată creşterea

rentabilităţii din vînzări cu 0.54 % sau cu 2.2 %. Creşterea în cauză s-a produs sub influeţa

pozitivă a creşterii venitului din vînzări cu un ritm mai intens decît cresterea costului din vînzări.

Totuşi acest indice ar putea avea valori mai mari. Valorile înregistrate au un ritm lent de creştere.

În pofida faptului că unitatea economică analizată înregistreză profituri, acestea ar fi trebuit să

aibă un ritm mai mare de creştere, dar pe parcursul activităţii sale unitatea dată, suportă diferite

impozite directe cît şi indirecte, taxe care diminuează acest ritm de creştere. Uneori influeţează

chiar şi negativ, precum impozitul pe venit analizat mai sus. După cum am menţionat mai sus,

din cadrul acestor impozite face parte şi taxa pe valoare adăugată, carereprezintă un impozit

cuprins în preţul de vînzare a mărfurilor, produselor şi serviciilor realizate în interiorul ţării.

Despre contabilizarea acestui impozit indirect în cadrul “UNIC” S.A. se v-a relata în prezenta

lucrare.

5

Page 6: teza de licenta TVA

1.Noţiuni generale şi principii de aplicare a taxei pe valoare adăugată

Taxa pe valoare adăugată (în continuare T.V.A.) a fost instituită în Republica Moldova la

01.01.1992. înlocuind impozitul pe circulaţia mărfurilor.

Pe tot parcursul existenţei sale, T.V.A. a suferit multiple modificări care, în mod direct şi

indirect, influenţau, negativ activitatea economică a întreprinderilor şi situaţia materială a

populaţiei. În scopul stabilirii acestui impozit, a fost adoptat un nou, conţinut al legislaţiei şi

introducerea ei în Codul Fiscal al RM(Titlul III).

Conform titlului III din Codul fiscal, taxa pe valoare adăugată , constituie un impozit general de

stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate,

serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei

părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova. Acest

impozit se aplică valorii adăugate la fiecare stadiu al circuitului economic.

În calitate de subiecţi impozabili cu T.V.A. sunt:

a) persoanele juridice şi fizice care sînt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în calitate

de plătitori ai T.V.A. ;

b) persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care

importă mărfuri de uz sau consum personal, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită

de legislaţia în vigoare;

c) persoanele juridice şi fizice care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu

sînt înregistrate ca plătitori de T.V.A.

“UNIC” S.A. a fost înregistrată în calitate de subiect al impunerii cu T.V.A. în anul 1998

conform certificatului de înregistrare nr. 0200377 (anexa 3).

T.V.A. este un impozit pe consum, care se aplică asupra unui spectru larg de mărfuri şi servicii,

cu excepţia celor, care conform articolului 112 al Codului Fiscal, sunt scutite de impozitare.

Astfel din categoria obiectelor impozabile fac parte :

a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul

activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;

b) importul mărfurilor, în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum

personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de

legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice;

c) importul serviciilor în Republica Moldova.

Nu constituie obiecte impozabile:

6

Page 7: teza de licenta TVA

a) livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere;

b) venitul sub formă de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing;

c) livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de

promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări obţinut pe

parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare;

d) transmiterea proprietăţii în cadrul reorganizării agentului economic.

Pentru a determina corect subiecţii impozabili cu T.V.A., Codul Fiscal prevede înregistrarea

acestora ca contribuabili ai T.V.A. Astfel orice persoană juridică sau fizică, cu excepţia

autorităţilor publice, instituţiilor publice finanţate din Bugetul Public Naţional, instituţiilor

medico-sanitare publice şi private şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, care efectuează

livrări de mărfuri şi servicii, în proces de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, valoarea

totală a cărora depăşeşte plafonul de 600000 lei într-o perioadăde oricare 12 luni consecutive, cu

excepţia livrărilor scutite de T.V.A., sau mai puţin de 12 luni, este obligată să se înregistreze ca

contribuabil al T.V.A.. ”UNIC” S.A. a fost înregistrată ca plătitor de T.V.A. în 01.07.1998,

conform anexei 4.Dar, în condiţiile economiei naţionale, Codul Fiscal oferă şi posibilitatea

înregistrării benevole, subiecţilor care, într-o perioadă de 12 luni consecutive, au efectuatlivrări

impozabile de mărfuri, servicii(cu excepţia celor de import) în sumă ce depăşeşte 100000lei, cu

condiţia că achitarea pentru aceste livrări se efectuează sub formă de decontare prin virament la

conturile bancare ale subiecţilor activitaţii de întreprinzător, deschise în instituţiile financiare ce

au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova.

Procedura de înregistrare este stipulată în articolul 112 al Codului Fiscal. Astfel persoana care

este obligată să se înregistreze, trebuie să înştiinţeze oficial despre aceasta Inspectoratul fiscal de

stat teritorial, completînd formularul oficial respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima

zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Inspectoratul fiscal teritorial de stat este obligat să

elibereze persoanelor care au trecut procedura de înregistrare ca contribuabili ai T.V.A.,

certificatul de înregistrare, conform căruia ele trebuie să plătească T.V.A. pe livrările efectuate şi

au dreptul la trecere în cont a impozitului pe mărfurile, valorile materiale procurate şi serviciile

pentru livrările primite în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Livrările de mărfuri şi servicii pot fi grupate în livrări impozabile cu T.V.A. la cota standard –

20%, cotele reduse – 8% şi cota zero, în funcţie de tipul mărfurilor, consumatorilor şi caracterul

operaţunii, şi livrări scutite de T.V.A.(neimpozabile). Cota standard se aplică în mărime de 20%

din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul

Republicii Moldova. Cotele reduse în mărime de 8%, se aplică la pîinea şi produsele de

7

Page 8: teza de licenta TVA

panificaţie, la laptele şi produsele lactate, livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia

produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A.,la medicamente, atît indicate în

Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau

livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform

prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate, la

gazele naturale şi gazele lichefiate, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul

Republicii Moldova. La cota zero a T.V.A. se impozitează următoarele livrări:

a) mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri

(inclusiv de expediţie) şi pasageri;

b)energia electrică, energia termică şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă,

indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri;

c) importul şi/sau livrarea pe teritoriul republicii a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei

oficiale de către misiunile diplomatice în Republica Moldova şi uzului sau consumului personal

de către membrii personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi de către

membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, pe bază de reciprocitate, precum şi cele

destinate folosinţei oficiale de către alte misiuni asimilate lor în Republica Moldova şi uzului sau

consumului personal de către membrii personalului diplomatic şi administrativ tehnic al acestor

misiuni şi membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei. Modul de aplicare a cotei zero a

T.V.A. se stabileşte de Guvern;

c1) importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:

– proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile

internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;

–proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor

acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de

organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul

granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget;

f) mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii

Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova,

livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi

cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul

altuia;

g)serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul Republicii Moldova în

cadrul contractelor de prelucrare în regimul vamal de perfecţionare activă;

h)mărfurile livrate în magazinele duty-free.

8

Page 9: teza de licenta TVA

“UNIC” S.A. efectuează livrări de mărfuri la cota- standard de 20 %, la cota 8 % şi 0 %. Sunt

identificate toate cotele deoarece aceasta operează cu un volum enorm de mărfuri, şi din diferite

grupuri.

În toate cazurile livrărilor enumerate furnizorii (cumpărătorii) de valori materiale şi

prestatorii(beneficiarii) de servicii au dreptul la deducerea T.V.A. achitată sau care urmează a fi

achitată. În afara de aceasta, un nomenclator mare de mărfuri, servicii, lucrări, operaţii este scutit

de T.V.A. Lista respectivăeste prevăzută în art. 103 din Codul Fiscal. În ea, de exemplu sunt

incluse:

- locuinţa, pămîntul, şi terenul pe care se află locuinţa, arenda acestora, dreptul de livrare şi

arendare;

- produsele alimentare şi nealimentare pentru copii;

- mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţămînt;

- serviciile medicale, serviciile legate de îngrijirea bolnavilor;

- serviciile de fabricaţie proprie a cantinelor studenţeşti;

- serviciile financiare;

- operaţiile de emitere a acţiunilor.

Calcularea şi achitarea T.V.A., este unul din multitudinea de operaţiuni efectuate în

contabilitatea unei entităţi economice. Desfăşurea acestui proces v-a fi redactat în următorul

paragraf.

2. Modul de calculare şi achitare a taxei pe valoare adăugată

Necesitatea calcularii şi achitării T.V.A. reiese din obligativitatea contribuabilului de a

determina impozitul dat. Conform articolului 118 al Codului Fiscal se ţine evidenţa

corespunzătoare a tuturor operaţiunilor aferente impozitării. Inspectoratul fiscal de stat teritorial

nu este obligat să efectueze calculul obligaţiunii fiscale în locul subiecţilor impozabili, însă este

autorizat să controleze corectitudinea determinării sumei impozitului ce urmează a fi achitată şi

prezentarea declaraţiei privind T.V.A. în termenul stabilit.

Persoanele juridice şi fizice înregistrate ca contribuabili ai T.V.A. sunt obligate să ţină aşa o

evidenţă, care le va permite ulterior să determine corect suma impozitului pe mărfurile ,

valorilemateriale şi serviciile procurate, care urmează a fi trecută în cont, precum şi suma

impozitului care urmează a fi achitată pe livrările de mărfuri şi servicii efectuate de ele.

Astfel, fiecare subiect impozabil trebuiesă ţină evidenţa întregului volum de mărfuri, servicii

livrate şi a valorilor materiale respective procurate. În comerţul cu amănuntul, în sfera prestării

9

Page 10: teza de licenta TVA

serviciilor, subiecţii impozabili în baza facturilor fiscale aferente mărfurilor procurate, respectiv

în baza documentelor ce atestă comercializarea mărfurilor, înregistrează suma T.V.A. din

procurări şi livrări.Prin urmare, lunar în cadrul întreprinderii se întocmesc registrele de evidenţă

a procurării şi livrării de mărfuri, servicii (anexele 4 şi 5). Termenul dat,este de o luna deoarece

perioada fiscală de calculare şi achitare a impozitului privind T.V.A. conform Codului Fiscal

corespunde unei luni calendaristice.

Registrul de evidenţă a procurării de mărfuri, servicii trebuie să includă:

- seria şi numărul facturii fiscale şi/sau seria şi numărul declaraţiei de import şi/sau

numărul documentului confirmativ pentru importul de servicii;

- data primirii facturii şi/sau data din declaraţie în regim liber de vamă şi/sau data plăţii

T.V.A. la servicii şi numărul documentului de plată;

- denumirea (numele) furnizorului;

- descrierea succintă a livrării;

- valoarea totală a livrării fără T.V.A.;

- suma totală a T.V.A..

Conform anexei 4, “UNIC” S.A., în luna martie înregistrează mărfuri, materiale procurarate

în valoare totală de 4266005.862 lei, respectiv suma T.V.A. aferentă 839525.060 lei. Această

sumă constituie valoarea T.V.A. necesară a fi restituită întreprinderii din bugetul public,

acumulată în decursul unei luni. Deasemenea suma data este înregistrată în registrul contului

534.2 “Datorii privind taxa pe valoare adăugată”, pe debit.

Facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate/livrate se înregistrează în registrele

respective în ordinea primirii/eliberării lor. Facturile fiscale deteriorate sau anulate se păstrează

la subiectul impozabil.

Înscrierea în registrul de evidenţă a livrării de mărfuri, servicii trebuie să includă:

- seria şi numărul facturii fiscale;

- data eliberării ei;

- denumirea (numele) cumpărătorului (beneficiarului);

- descrierea succintă a livrării;

- valoarea totală a livrării prezentată pentru a fi achitată fără T.V.A.;

- suma totală a T.V.A.;

- suma rabatului, dacă acesta se oferă.

Conform anexei 5, “UNIC” S.A., înregistrează vînzări în luna martie, în valoare de 6845529.150

lei, şi respectiv valoarea T.V.A. aferentă 1340352.460 lei. Ultima sumă constituie valoarea

10

Page 11: teza de licenta TVA

T.V.A. necesară a fi achitată bugetului public pe parcursul unei luni, care, mai este înregistrată în

registrul contului 534.2 “Datorii privind taxa pe valoare adăugată”, pe credit.

La fiecare perioadă fiscală privind T.V.A. se tine o evidenţă generalizată, care conţine:

- suma T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate;

- suma T.V.A. pe mărfurile, serviciile livrate;

- ajustările care influnţează suma T.V.A.;

- suma netă a T.V.A. care trebuie achitată la buget sau suma excesivă netă a T.V.A. care

urmează a fi trecută în cont;

- suma T.V.A. vărsată la buget;

- suma excesivă a T.V.A. raportată la perioada fiscală următoare;

- suma T.V.A. supusă rambursării de la buget.

Pentru determinarea T.V.A., ce trebuie achitată la buget pentru fiecare perioadă fiscală, este

necesar de calculat:

a) T.V.A. achitată sau care urmează a fi achitată de către consumatori pentru marfurile,

serviciile livrate lor – T.V.A. colectată;

b) T.V.A. achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor la procurarea bunurilor şi la

prestarea serviciilor (inclusiv T.V.A. la valorile materiale importate) – T.V.A. deductibilă.

Obligaţia fiscală a T.V.A. (T.V.A. ce trebuie achitată la buget) se determină în modul următor:

T.V.A. la buget = T.V.A. colectată –T.V.A. deductibilă

T.V.A. colectată şi T.V.A. deductibilă se calculează în baza Registrului de evidenţă a livrărilor şi

Registrul de evidenţă a procurărilor( care sunt completate în baza facturilor fiscale). Conform

anexelor 4 şi 5, T.V.A. colectată în luna martie este de 1340352.460 lei, iar T.V.A. deductibilă

constituie 839525.060 lei. T.V.A. la buget = 1340352.460 lei – 839525.060 lei; T.V.A. la buget

= 500827.40 lei.

Dacă suma T.V.A. achitată sau care urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor

materiale, serviciilor depăşeşte T.V.A. primită sau care urmează să fie primită de la consumatori

pentru mărfurile, serviciile livrate în această perioadă, adică T.V.A. deductibilă este mai mare

decît T.V.A. colectată, atunci diferenţa se raporteză în următoarea perioadă fiscală şi devine o

creanţă a bugetului faţă de întreprindere în perioada ulterioară, sau se cere restituirea diferenţei

date din bugetul naţional de stat. În cazul examinat mai sus, T.V.A. colectată este mai mare decît

T.V.A. deductibilă, ceea ce denotă că “UNIC” S.A. în luna martie înregistrează o datorie privind

T.V.A., faţă de bugetul public în valoare de 500827.40 lei, care necesită a fi achitată până la

11

Page 12: teza de licenta TVA

sfirşitul lunii următoar. Subiecţii impozabili solicită restituirea T.V.A., adresîndu-se la

inspectoratele fiscale teritoriale de la locul de deservire prin depunerea cererii în modelul stabilit.

Restituirea sumei T.V.A. se efectuează în termen de 45 zile din data depunerii cererii de

restituire şi aprobare a acesteia.

În cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili li se permite trecerea în cont a sumei

T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile

materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării

activităţii de întreprinzător.

Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate,

care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de T.V.A., nu se trece în cont şi se

raportează la costuri sau la cheltuieli.

Subiectul impozabil are dreptul de trecere în cont a T.V.A. dacă dispune:

- de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate, care a fost achitată ori

urmează a fi achitată T.V.A.;

- de documentul, eliberat de autoritaţile vamale, care confirmă achitarea T.V.A. la

mărfurile importate;

- de documentul care confirmă achitarea T.V.A. pentru serviciile importate.

Pentru fiecare perioadă fiscală, subiecţii impozabili sunt obligaţi să completeze declaraţiile

privind T.V.A. (anexa 6), prezentînd informaţii depline şi corecte despre obligaţiunile sale

fiscale. Declaraţiile se prezintă nu mai tîrziu de ultima zi a lunii următoare după încheierea

perioadei fiscale. În continuare vor fi prezentate înregistrările aferente operaţiunilor legate de

contabilizarea T.V.A. în cadrul S.A.”UNIC”.

3.Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind taxa pe valoare adăugată

Principalul document primar, în baza căruia este contabilizată T.V.A., serveşte factura fiscală. În

livrările impozabile cu T.V.A. factura fiscală serveşte drept document:

- în baza căruia se fac decontările valorilor materiale livrate, lucrărilor executate,

serviciilor prestate;

- care însoţeşte marfa în timpul transportării;

- conform căruia încărcătura se transmite beneficiarului;

- în baza căruia se înregistrează operaţiile de ieşire a bunurilor materiale la furnizor

şi de intrare – la cumpărător;

12

Page 13: teza de licenta TVA

- ce confirmă obligaţiile privind transportarea mărfurilor la cererea furnizorului sau

a cumpărătorului;

- ce confirmă dreptul la trecerea în cont a T.V.A. la cumpărătorul valorilor materiale

şi beneficiarul de servicii.

La procurarea bunurilor materiale (servicii), suma T.V.A. de asemenea este înregistrată în baza

facturii fiscale. Procurările de bunuri şi servicii pot fi efectuate de către contribuabili contra

numerar, prin virament, cu plata ulterioară, în avans, sub formă de aport în capitalul statutar, cu

titlu gratuit, în schimb etc. În cazul în care tranzacţia are loc între doi agenţi economici plătitori

de T.V.A., suma aferentă acesteia se trece în cont în momentul înregistrării la intrări a valorilor

materiale procurate. Spre exemplu ”UNIC” S.A. la data de 23.01.2013 a procurat de la S.R.L.

”Tagaer” mărfuri în valoare de 16888 lei, inclusiv T.V.A.- 2814,71 lei, cu achitare ulterioară,

conform anexei 7 . Prin urmare, mărfurile procurate vor fi înregistrate astfel:

1. Înregistrarea mărfurilor procurate contra numerar:

Debit contul217 ” Mărfuri” – 14073.29 lei (anexa 7)

Debit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”, subcontul 5342 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată” – 2814.71 lei (anexa 7)

Credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” sau 539 “Alte datorii pe

termen scurt” – 16888 lei. (anexa7)

2. Înregistrarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate în gestiune:

Debit contul 217 “Mărfuri”, subcontul 217.2 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul”-

4222 lei (14073.29* 30%)

Credit contul 821 “Adaos comercial”- 4222 lei.

3. Înregistrarea sumei T.V.A. incluse în preţul de vânzare:

Debit contul 217“Mărfuri”, subcontul 217.2 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul”-

3659.06 lei ((14073.29+4222)*20%)

Credit contul 825“Taxa pe valoare adăugată în preţul cu amănuntul”- 3659.06 lei

4. Achitarea dătoriei faţă de furnizor:

Debit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” sau 539 “ Alte datorii pe

termen scurt” – 16888 lei

13

Page 14: teza de licenta TVA

Credit contul 242 “Conturi curente în valută naţională”, subcontul2421 „Mijloace băneşti

nelegate” sau 241 “Casa”- 16888 lei.

În cazul în care, procurarea acestor mărfuri ar fi însoţite şi de servicii de transport sau expediţie

atunci s-ar fi întocmit formula contabilă respectivă:

Debit contul217 ”Mărfuri” – la suma serviciilor date, fară valoarea T.V.A.

Debit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 “Datorii privind taxa

pe valoare adăugată” – la suma T.V.A. aferentă serviciilor

Debit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” sau 539 “Alte datorii pe

termen scurt”- la suma totală a serviciilor.

Suma T.V.A. din procurare, se înregistrează în registrul contului 534.2 ”Datorii privind taxa

pe valoare adăugată”, pe debit, în corespondenţă cu contul 521 “Datorii pe termen scurt privind

facturile comerciale”, sau 539 “ Alte datorii pe termen scurt” (anexa 8), cumulativ cu sumele

totale înregistrate pe parcursul lunii ianuarie. În cazul dat suma de 2814.71 lei este inclusă în

suma de 610703.18 (anexa 8), iar factura fiscală se va înregistra în Registrul de evidenţa a

procurărilor (anexa 4).Aceste sume, vor ajuta ulterior la întocmirea Declaraţiei privind T.V.A.

De asemenea, întreprinderea poate beneficia de anumite servicii. Valoarea T.V.A. din servicii va

fi înregistrată ca în cazul procurărilor de mărfuri. Conform anexei 9, în luna februarie,”UNIC”

S.A. a beneficiat de servicii prestate de către Î.M. „SUN Communications” SRL, în valoare de

360 lei, inclusiv 60 lei T.V.A., care au fost înregistrate astfel:

1. Procurarea serviciilor de la prestatori:

Debit contul 713“ Cheltuieli generale şi administrative” subcontul 7139 “Alte cheltuieli generale

şi administrative” – 300 lei (anexa 9)

Debit contul 534 “ Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată” – 60 lei (anexa 9)

Credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” sau 539 “ Alte datorii pe

termen scurt”- 360 lei (anexa 9).

2. Achitarea serviciilor procurate:

Debit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” sau 539 “Alte datorii pe

termen scurt”- 360 lei

14

Page 15: teza de licenta TVA

Credit contul 242“Conturi curente în valută naţională”, subcontul 2421 „Mijloace băneşti

nelegate” sau 241 “Casa” – 360 lei.

La procurarea valorilor materiale pentru uzul intern al întreprinderii, operaţiile de înregistrare se

efectuează similar celor anterioare. La 01.03.2013,”UNIC” S.A. a procurat conform anexei 10,

de la S.R.L.” PANELECTRO”, echipamente de iluminat în valoare totală de 3795 lei, inclusiv

T.V.A..

1. Înregistrarea intrării echipamentelor de iluminat:

Debit contul 211 “ Materiale” -3162.49 lei (anexa 10)

Debit contul 534 “ Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată” - 632.51 lei (anexa 10)

Credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” sau 539 “ Alte datorii pe

termen scurt” – 3795 lei (anexa 10).

La efectuarea procurărilor de bunuri (servicii) unul din participanţi poate să nu fie înregistrat ca

plătitor de T.V.A. conform prevederilor art.112 din Codul fiscal. Cînd cumpărătorul este

înregistrat ca plătitor de T.V.A., iar furnizorul – nu, reflectarea sumei T.V.A. nu se va efectua.

Documentul emis pentru bunurile (serviciile) date, va fi factura, contractul de cumpărare –

vânzare, procesul verbal de executare a serviciilor şi alte documente. Suma T.V.A aferentă

acestor bunuri nu va fi reflectată în Registrul fiscal, nici în contabilitatea financiară la furnizor

sau la comparator. De exemplu,”UNIC” S.A. a procurat la 27.03.2013 mărfuri în valoare de

7260 lei conform anexei 11, de la Î.Î “Oraşan Vasile”. Înregistrarea se v-a efectua astfel:

Debit contul 217 “ Mărfuri” – 7260 lei (anexa 11)

Credit contul 539“ Alte datorii pe termen scurt”- 7260 lei (anexa 11).

În rezultatul inventarierii în cadrul întreprinderii pot fi depistate unele valori materiale lipsă,

delapidări.Valorile materiale lipsă se consideră ca şi cum nu sunt utilizate în activitatea de

întreprinzător. În baza art.102 al Codului fiscal, suma T.V.A. achitată sau care urmează a fi

achitată pe valorile materiale, serviciile procurate, care nu sunt utilizate în activitatea de

întreprinzător, au fost sustrase sau au costituit pierderi supranormative, nu se trece în cont, ci se

atribuie la rezultatele activităţii întreprinderii. Prin urmare în contabilitate vor fi efectuate

următoarele înregistrări:

1. Recunoaşterea mărfurilor lipsă drept cheltuieli ale perioadei:

15

Page 16: teza de licenta TVA

Debit contul 714 “ Alte cheltuieli operaţionale”- la suma mărfurilor constatate lipsă fără T.V.A.

Credit contul 217 “Mărfuri”.

2. Calcularea T.V.A. la buget din valoarea mărfurilor lipsă ce depăşeşte limita normelor de

perisabilitate naturală:

Debit contul713”Cheltuieli generale şi administrative”- la suma T.V.A aferentă mărfurilor lipsă

Credit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată”

3. Înregistrarea creanţei gestionarului privind despăgubirea daunei materiale, dacă dauna s-a

produs din cauza acestuia:

Debit contul 227 “Creanţe pe termen scurt ale personalului”- la valoarea mărfurilor la preţ de

piaţă, inclusiv T.V.A.

Credit contul 612 “Alte venituri curente”- la suma venitului ce urmează a fi recunoscut

Credit contul 534 “ Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată” – la suma T.V.A. aferentă.

4. Recuperarea daunei materiale de către gestionar prin reţinere din salariu:

Debit contul531”Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”- la suma totală a

prejudiciului cauzat

Credit contul227”Creanţe pe termen scurt ale personalului”

Mărfurile importate se impozitează cu T.V.A. care se trece în cont, dacă aceste mărfuri sunt

procurate în scopul activităţii de întreprinzător.Suma T.V.A. pentru mărfurile importate se

plăteşte organelor vamale teritoriale în momentul efectuării procedurilor vamale (anexa 12).

Drept bază pentru calcularea sumei T.V.A. la import serveşte declaraţia vamală de import

(anexa13). În acest document se determină valoarea în vamăa mărfurilor importate. Obligaţia

fiscală aferentă T.V.A. apare în momentul efectuării, sau pînă la efectuarea procedurilor vamale,

la prezentarea declaraţiei vamale. În calitate de document primar pentru înregistrarea T.V.A.

aferentă importului poate fi contractul de import sau cel mai des factura furnizorului (invoice)

sau factura comercială (anexa14). Spre exemplu,”UNIC” S.A. la data de 26.03.2013 a procurat

de la întreprinderea belarusă O.A.O. ”KOMINTERN”, conform anexei 14 , mărfuri în valoare de

45105 dolari. Operaţiunile din import se reflectă în contabilitate astfel:

1. Înregistrarea contravalorii mărfurilor importate, potrivit datelor din factura externă:

16

Page 17: teza de licenta TVA

Debit contul 217 “ Mărfuri” – 45105 dolari (430790.84 lei) (anexa 14)

Credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, subcontul 5212

“ Facturide achitat în străinătate” – 45105 dolari (430790.84 lei) (anexa 14).

2. Înregistrarea sumei taxelor vamale calculate conform fişei de calcul a procedurilor vamale:

Debit contul 217 “ Mărfuri” – 2433.62 lei(anexa 12)

Credit contul539 ” Alte datorii pe termen scurt” – 2433.62 lei (anexa 12).

3. Înregistrarea sumei T.V.A. aferente mărfurilor importate:

Debit contul 534 “ Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată” – 226362.15 lei (86502.80 + 461.54 + 25342.25 + 114055.56) (anexa 13)

Credit contul539 ”Alte datorii pe termen scurt”– 226362.15 lei (anexa 13).

În situaţia în care mai există şi alte operaţiuni decît cele menţionate, precum cheltuieli de

transport, serviciile brokerului, se efectuează următoarele înregistrări:

a) Înregistrarea serviciilor brokerului, conform facturii fiscale fără T.V.A.:

Debit contul 217 “Mărfuri”

Credit contul539 ”Alte datorii pe termen scurt”, sau 521“Datorii pe termen scurt privind facturile

comerciale”.

b) Înregistrarea sumei T.V.A. aferente serviciilor brokerului:

Debit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată”

Credit contul539 ”Alte datorii pe termen scurt”, sau 521“Datorii pe termen scurt privind facturile

comerciale”.

4. Înregistrarea achitării plăţilor faţă de Serviciul Vamal:

Debit contul539 ”Alte datorii pe termen scurt”-228795.77 lei (226362.15+2433.62)

(anexa 15)

Credit contul 242 ”Conturi curente în valută naţională”, subcontul2421 „Mijloace băneşti

nelegate” – 228795.77 lei (anexa 15);

”UNIC” S.A., întocmeşte un singur ordin de plată pentru achitarea drepturilor de import, aferent

tuturor operaţiunilor de import care au avut loc pe parcursul unei luni. În cazul dat, a fost

17

Page 18: teza de licenta TVA

întocmit la 26 martie 2013, un ordin de plată în valoare de 270000 lei (anexa 15). În valoarea

data se include şi suma drepturilor de import calculate mai sus: 228795.77 lei. Restul sumei

corespunde altei operaţiuni de import efectuate în aceaşi lună.

5. Înregistrarea achitării plăţilor faţă de furnizorul de marfă:

Debit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, subcontul 5212 “

Facturide achitat în străinătate”- 45105 dolari (430790.84 lei), dacă cursul valutar nu se modifică

până la trasferul bănesc.

Credit contul 243 “Conturi curente în valută străină”, subcontul 2432 “Conturi valutare în

străinătate” - 45105 dolari (430790.84 lei).

La comercializarea mărfurilor,serviciilor, produselor finite,în cadrul întreprinderii se emite

factură fiscală sau alt document,ce confirmă transferul bunurilor date. Dacă se emite factură

fiscală, aceasta se înregistrează în Registrul de evidenţă a livrărilor cu deducerea sumei T.V.A.

aferente. Însă, dacă comercializarea mărfurilor, produselor, serviciilorare loc prin intermediul

aparatului de casă, cu eliberarea bonului de casă, suma T.V.A. se calculează reeşind din valoarea

totală a mărfurilor vândute în decursul unei luni. Această sumă se înregistrează ulterior în

registrul contului 5342“Datorii privind taxa pe valoare adăugată”, pe credit (anexa 8), la fel cum

se înregistreză şi valoarea T.V.A. aferentă facturilor emise. La comercializarea mărfurilor cu

emiterea facturilor fiscale, în contabilitate vor fi efectuate anumite înregistrări, pe cînd la

comercializarea prin intermediul aparatului de casă se vor efectua alte înregistrări.De exemplu,

”UNIC” S.A. a comercializat mărfuri, cu emiterea facturii fiscale, conform anexei 16,

întreprinderii S.R.L.” Tagaer” în valoare de 5367 lei, inclusivT.V.A.. Astfel vor fi efectuate

următoarele operaţiuni:

1. Înregistrarea vînzării mărfurilor:

Debit contul221”Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”- 5367 lei (anexa 16)

Credit contul 611”Venituri din vânzări”, subcontul 6112 ”Venituri din vânzarea mărfurilor”-

4472.49 lei (anexa 16)

Credit contul 534 “ Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată”- 894.51 lei (anexa16).

2. Reflectarea costului mărfurilor vândute:

18

Page 19: teza de licenta TVA

Debit contul 711”Costul vânzărilor”, subcontul 7112 “Costul mărfurilor vândute”- 3440.37 lei

((4472.49 *100%) / 130%)

Credit contul 217 “Mărfuri”, subcontul 2172 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul”-

3440.37lei

3. Reflectarea adaosului comercial aferent mărfurilor vândute:

Debit contul 821 “ Adaos comercial”- 1032.12 lei (adaosul commercial constituie 30%, 4472.49-

3440.37)

Credit contul 217 “Mărfuri”, subcontul 2172 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul”-

1032.12 lei

4. Reflectarea sumei T.V.A. inclusă în preţul de vânzare:

Debit 825 “Taxa pe valoare adăugată în preţul cu amănuntul”- 894.51 lei

Credit 217 “Mărfuri”, subcontul 2172 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul”- 894.51 lei

5. Încasarea mijloacelor băneşti în achitarea creanţei:

Debit contul 242“Conturi curente în valută naţională”, subcontul 2421 „Mijloace băneşti

nelegate” sau 241 “Casa” - 5367 lei

Credit contul 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”- 5367 lei.

Există unele cazuri cînd livrarea de mărfuri poate fi efectuată unui beneficiar neplătitor de

T.V.A., şi respectiv procură mărfurile date la valoarea fără T.V.A.. În cazul dat, furnizorul de

mărfuri eliberează factura fiscală. Prin urmare, cel ce expediază va face înregistrări în Registrul

de evidenţă a livrărilor. În contabiliate însă, înregistrările contabile vor diferenţia de cele

efectuate anterior, din motiv că beneficiarul procură ,dar fără suma T.V.A.. De exemplu la data

de 26.01.2013,Organizaţia ”Migraţie”,conform anexei 17, a procurat mărfuri, de la S.A.”UNIC”,

în valoare de 1570 lei, suma fără T.V.A.. Astfel vor fi efectuate următoarele înregistrări

contabile:

1. Înregistrarea vînzării mărfurilor:

Debit contul221”Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”- 1570 lei (anexa 17)

Credit contul 611 ”Venituri din vînzări”, subcontul 6112 “Venituri din vânzarea mărfurilor”-

1570 lei (anexa 17).

2. Înregistrarea costului mărfurilor vândute:

19

Page 20: teza de licenta TVA

Debit contul 711”Costul vânzărilor”, subcontul 7112 “Costul mărfurilor vândute”- 1207.70 lei

((1570*100%)/130%)

Credit contul 217 “Mărfuri”, subcontul 2172 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul” -

1207.70 lei

3. Înregistrarea sumei T.V.A. aferente:

Debit contul825”Taxa pe valoare adăugată în preţul cu amănuntul”, subcontul 825.10”Corecţii la

taxa pe valoarea adăugată”- 314lei ((1570 * 20%) – 1570)

Credit contul217 ”Mărfuri”, subcontul 2172 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul” - 314

lei.

4. Reflectarea adaosului comercial aferent mărfurilor vândute:

Debit contul 821 “Adaos comercial”- 362.30 lei (adaosul comercial constituie 30%,1570–

1207.69)

Credit contul 217 “Mărfuri”, subcontul 2172 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul”-

362.30 lei

În condiţiile dificile ale economiei de piaţă din perioada de tranziţie, fiecare furnizor de valori

materiale, servicii, doreşte să aibă încrederea în achitarea acestora de către beneficiar.Prin

urmare, în operaţiile de efectuare a livrărilor în contractele încheiate, deseori se negociază plata

anticipată pentru valorile materiale care urmează a fi expediate. Codul fiscal califică avansul ca o

livrare şi T.V.A. din avans trebuie să fie înregistrată, deşi dreptul patrimonial asupra bunurilor ce

urmează a fi vândute în momentul încasării avansului nu a trecut de la furnizor la cumpărător. În

acest caz furnizorul determină şi reflectă T.V.A. drept datorie faţă de buget.Deoarece furnizorul

nu scrie factură fiscală când încasează suma avansului, drept bază juridica de înregistrare a sumei

T.V.A. în Registrul de evidenţă a livrărilor serveşte dispoziţia de plată sau alt document anexat la

extrasul de cont al băncii. Prin urmare, furnizorul la încasarea avansului reflectă următoarele

operaţii:

1. Încasarea avansului conform dispoziţiei de plată sau altui document şi extrasul de cont de

la bancă:

Debit contul 242”Conturi curente în valută naţională” sau alte conturi - la suma avansului încasat

Credit contul 523”Avansuri pe termen scurt primite”.

2. Calcularea T.V.A. din suma avansului încasat:

20

Page 21: teza de licenta TVA

Debit contul225 ”Crenţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”, subcontul

225.5”Creanţe pe termen scurt privind taxa pe valoare adăugată ”- la suma T.V.A. aferentă

Credit contul 534 “ Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 534.2 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată”.

3. Recunoaşterea venitului din vânzarea mărfurilor:

Debit contul 221” Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” sau 229” Alte creanţe

pe termen scurt”- la valoarea mărfurilor inclusiv T.V.A.

Credit contul 611”Venituri din vînzări”

Credit contul 534 “ Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 534.2 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată”- la suma T.V.A colectată.

4. Casarea costului vânzărilor de mărfuri:

Debit contul 711”Costul vînzărilor”

Credit contul 217 “Mărfuri”, subcontul 217.2 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul”.

5. Trecerea în cont a avansului anterior încasat în achitarea partială a creanţei

cumpărătorului:

Debit contul 523”Avansuri pe termen scurt primite”- la suma avansului încasat anterior

Credit contul 221” Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” sau 229” Alte creanţe

pe termen scurt”.

6. Trecerea în cont a T.V.A. aferentă avansului anterior încasat:

Debit contul 534 “ Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată”-la suma T.V.A. aferentă avansului încasat

Credit contul225 ”Crenţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”, subcontul

225.5”Creanţe pe termen scurt privind taxa pe valoare adăugată ”.

7. Încasarea mijloacelor băneşti în achitarea totată a crenţei cumpărătorului:

Debit contul 242”Conturi curente în valută naţională”- la suma creanţei rămase

Credit contul 221” Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” sau 229” Alte creanţe

pe termen scurt”.

21

Page 22: teza de licenta TVA

Dacă nu se mai produc alte operaţii aferente T.V.A., iar T.V.A. colectată este mai mare decît

T.V.A. deductibilă , se cuvine de achitat difenţa la buget prin întocmirea formulei contabile:

Debit contul 534 “ Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată”- la suma diferenţei calculate

Credit contul 242” Conturi curente în valută naţională”.

Evidenţa sumei T.V.A. aferente avansurilor încasate se ţine în registrulul contului 225

”Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”, subcontul 225.5”Creanţe pe termen

scurt privind taxa pe valoare adăugată” pe debit (anexa 18) şi în registrul contului 534“ Datorii

privind decontările cu bugetul” subcontul 534.2 “ Datorii privind taxa pe valoare adăugată” pe

credit (anexa8). Conform anexei 17, în luna ianuarie “UNIC” S.A. a înregistrat creanţe pe termen

scurt privind decontările cu bugetul în valoare de 4421 lei, suma dată fiind un avans încasat

pentru livrarea ulterioară a mărfurilor. Suma data este identificată şi în registrul contului 534.2.

Astfel are loc concordanţa dintre două conturi care permit evidenţa cât mai corectă a sumelor

T.V.A. calculate din operaţiile de comerţ.

Se întîmplă de multe ori ca în întreprinderile comerciale, precum ”UNIC” S.A., să se efectueze

reevaluarea preţurilor de vînzare a mărfurilor. Reevaluarea poate fi atât în direcţia reducerii

preţurilor de vînzare , cât şi în direcţia majorării acestora. Cauzele reevaluării pot fi următoarele:

- modificarea cererii la mărfuri;

- pierderea partială de către mărfuri a proprietăţilor de consuminiţiale;

- expirarea termenului de păstrare şi de comercializare;

- încheierea sezonului;

- învechirea morală a mărfurilor;

- modificările în legislaţie.

La reevaluarea mărfurilor ca document de înregistrare şi contabilizare a operaţiilor serveşte

Actul de reevaluare a mărfurilor. În urma reevaluării efectuate, suma T.V.A. aferentă mărfurilor

reevaluate, poate să fie micşorată dacă s-a redus preţul, sau poate fi majorată dacă s-a mărit

preţul. Spre exemplu, la data de 13.02.2013, în cadrul ”UNIC” S.A., s-a întocmit Actul de

reevaluare Nr.8 (anexa 19), prin care s-a majorat preţul de comercializare a unor mărfuri, model

FX-Textil, cu 1000 lei.Astfel în contabilitate se realizează următoarele înregistrări:

1. Majorarea valorii mărfurilor:

22

Page 23: teza de licenta TVA

Debit contul217”Mărfuri”, subcontul 2172 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul” -

833.33 lei (1000/1,2) (anexa 19)

Credit contul 821”Adaos comercial”-833.50 lei (anexa 19).

2. Înregistrarea majorării sumei T.V.A aferente mărfurilor reevaluate:

Debit contul 217”Mărfuri”,subcontul 2172“Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul” -

166.67 lei ((50*45)-(50*41.67) sau 1000-833.33) (anexa 19)

Credit contul 825” Taxa pe valoare adăugată în preţul cu amănuntul” - 166.50 lei (anexa 19).

În situaţia reducerii preţului la mărfuri, înregistrările contabile se efectuează invers celor

anterioare. Prin urmare, la data de 22.02.2013 în cadrul ”UNIC” S.A., s-a întocmit Actul de

reevaluare Nr.10 (anexa 20), privind micşorarea preţurilor la pijamele de marcă italiană

”Ferlita”, în valoare totală de 24920 lei.Înregistrările contabile vor fi:

1. Înregistrarea micşorării sumei adaosului comercial aferent, la valoarea de comercializare:

Debit contul 821”Adaos comercial”- 20766.67 lei (24920*1.2) (anexa 20)

Credit contul 217”Mărfuri”, subcontul 2172 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul” -

20766.67 lei (anexa 20).

2. Înregistrarea micşorării sumei T.V.A din reevaluare:

Debit contul 825”Taxa pe valoare adăugată”, subcontul 825.10”Corecţii la T.V.A.” - 4153.33 lei

(24920-20766.67) (anexa 20)

Credit contul217“Mărfuri”, subcontul 2172 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul” -

4153.33 lei (anexa 20).

Una din operaţiile des întîlnite în întreprinderile comerciale, este şi returnarea mărfurilor

furnizorilor. Această operaţie se realizează în baza facturii fiscale de retur, însoţită de factura

fiscală aferentă mărfurilor primite anterior. În contabilitate operaţia în cauză se înregistrează mai

întîi de toate în Registrul de evidenţă a livrărilor, după care se întocmesc formule contabile

aferente acestui retur şi înregistrările în registrele, borderourilor conturilor aferente operaţiunilor

date. Înregistrările contabile sunt similare celor de procurare, doar cu sens invers. Diferenţa se

evidenţiază in contabilizarea sumei T.V.A.. De exemplu, la data de 21.02.2013, ”UNIC” S.A., a

returnat mărfurile procurate anterior de la S.R.L.”Croitor-Tricot”, conform anexei 21, în valoare

de 6576 lei, inclusivT.V.A..Achitarea cu furnizorul de mărfuri nu a fost efectuată anterior.

23

Page 24: teza de licenta TVA

1. Înregistrarea livrării mărfurilor:

Debit contul 521”Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”- 5480 lei (anexa 21)

Credit contul 217” Mărfuri”- 5480 lei (anexa 21).

2. Reflectarea sumei T.V.A. aferentă mărfurilor returnate:

Debit contul 534 “ Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată”- 1096 lei

Credit contul 217” Mărfuri”-1096 lei.

În Republica Moldova arenda (chiria) în ultimii ani este larg răspîndită. În majoritatea cazurilor

se închiriază mijloace fixe, terenuri, spaţii comerciale. Operaţiile de arendă sunt reglementate de

următoarele acte normativecum sunt Codul civil, Codul fiscal, S.N.C. 17 ” Contabilitatea arendei

(chiriei)” şi alte documente legislative.

Arenda activelor materiale pe termen lung este perfectată prin următoarele documente:

- contractul de arendă;

- factura fiscală;

- calculele contabilităţii aferente determinării plăţii pentru arendă şi/sau notă de

contabilitate;

- documentele de plată în efectuarea decontărilor ( dispoziţia de plată, ordinul sau

bonul de plată) etc.

În cazul arendei operaţionale, care reprezintă şi una din activităţile de bază ale ”UNIC” S.A.,

suma T.V.A. se determină din mărimea plăţii pentru arendă. De exemplu, la data de 31.01.2013,

”UNIC” S.A.a expediat factura fiscală pentru plata arendei pentru spaţiul comercial în cadrul

magazinului, de către S.R.L.”Neotempo”, conform anexei 22, în valoare de 17244.42 lei,

inclusiv T.V.A..Conform datelor se vor efectua următoarele înregistrări:

1. Calcularea plăţii pentru arenda spaţiului:

Debit contul 228”Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”- 16610 lei (anexa 22)

Credit contul 612”Alte venituri operaţionale”, subcontul 6122 „Venituri din arenda curentă” –

13841.67 lei (anexa 22)

Credit contul 534 “ Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată” – 2768.33 lei (anexa 22)

2. Calcularea plăţii pentru serviciile suplimentare:

24

Page 25: teza de licenta TVA

Debit contul 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” – 634.42 lei

(483.36+51.94+71.57+27.55) (anexa 22)

Credit contul 612” Alte venituri operaţionale”, subcontul 6126 “Alte venituri operaţionale”-

528.68 lei (402.80+43.28+59.64+22.96) (anexa 22)

Credit contul 534 “ Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată”- 105.74 lei (80.56+8.66+11.93+4.59) (anexa 22).

3. Achitarea arendei de către arendaş:

Debit contul 242”Conturi curente în valută naţională”- 17244.42 lei

Credit contul 228”Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”- 16610 lei

Credit contul 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”- 634.42 lei

La comercializarea mărfurilor contra numerar unitatea comercială cu amănuntul aplică, de

regulă, metoda de evaluare a acestora la preţ de vînzare cu amănuntul inclusiv T.V.A.. Fiecare

vînzare contra numerar a mărfii respective unui cumpărător este perfectată printr-un bon de casă.

La cererea cmpărătorului se scrie factură fiscală. La sfîrşitul zilei, la suma totală a numerarului

încasat, contabilul scrie un ordin de încasare. Suma indicată în acest document exprimă volumul

mărfurilor vîndute la preţ de vînzare cu amănuntul, inclusivT.V.A.. Ordinul de încasare se

înregistrează în Registrul de înregistrare a acestora, apoi casierul face înregistrări în Registrul de

casă. Acesta se completează în două exemplare.Al doilea exemplar este detaşat, la el se anexează

toate documentele de flux al numerarului şi serveşte drept decont al casierului. Datele acestui

decont şi alte calcule suplimentare servesc drept bază informativă pentru a contabiliza

comercializarea mărfurilor cu amănuntul contra numerar şi a reflecta T.V.A.. Prin urmare la data

de 03.04.2013, echipa 10 a secţiei 9 din cadrul ”UNIC” S.A. a înregistrat vînzări în sumă de 450

lei, inclusiv T.V.A., conform anexei 23. Înregistrările contabile aferente vor fi:

1. Încasarea numerarului din vînzarea mărfurilor:

Debit contul 241”Casa”- 450 lei (anexa 23)

Credit contul 611”Venituri din vînzări”, subcontul 6112 „Venituri din vînzarea mărfurilor” – 375

lei (450/1.2) (anexa 23)

Credit contul 534 “ Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 534.2 “ Datorii privind taxa

pe valoare adăugată”- 75 lei (450-375) (anexa 23).

2. Casarea costului vânzărilor aferent volumul de marfă comercializat:

25

Page 26: teza de licenta TVA

Debit contul 711 “Costul vânzărilor”, subcontul 7112 “Costul mărfurilor vândute” – 288.46 lei

(375/1.3)

Credit contul 217 “Mărfuri”, subcontul 2172 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul”-

288.46 lei.

3. Decontarea adaosului comercial aferent mărfii vândute:

Debit contul 821 “ Adaos comercial”- 86.54 lei (375-288.46)

Credit contul 217 “Mărfuri”, subcontul 2172 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul”-

86.54 lei.

4. Decontarea sumei T.V.A. aferente mărfii vândute:

Debit contul 825”Taxa pe valoare adăugată” – 75 lei

Credit contul 217“Mărfuri”, subcontul 217.2 “Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul”-75

lei

Unitatea comercială cu amănuntul nu scrie factură fiscală la valoarea totală a mărfurilor vîndute

pe parcursul lunii gestionare. Înregistrările respective se fac în Registrul de evidenţă a vînzărilor

în baza calculelor suplimentare întocmite, luînd în considerare informaţia privind marfa vîndută.

După ce pe parcursul unei luni gestionare s-au înregistrat toate operaţiunile privind procurarea şi

livrarea mărfurilor impozabile şi neimpozabile cu T.V.A., se purcede la întocmirea Declaraţiei

privind T.V.A.. În paragraful ce urmează se va descrie mai succint modul în care se elaborează

această dare de seamă.

4.Declararea taxei pe valoare adăugată şi întocmirea dării de seamă

Cum am menţionat mai sus, unitatea economică înregistrată ca plătitor de T.V.A. în conformitate

cu Codul fiscal, în fiecare perioadă fiscală este obligată să determine şi să achite de sine stătător

suma T.V.A. la buget. În mod simplificat suma T.V.A. de achitat la buget constituie diferenţa

dintre T.V.A. calculată sau colectată şi T.V.A. deductibilă (trecută în cont). Această sumă a

T.V.A., precum şi T.V.A. de restituit şi/sau de trecut în cont, se determină prin întocmirea

Declaraţiei privind T.V.A.

În cele ce urmează se va prezenta modul de calculare şi completare a Declaraţiei privind T.V.A.

în cadrul ”UNIC” S.A. pe parcursul perioadei fiscale 01.2013(anexa 6).

Declaraţia privind T.V.A. se întocmeşte în baza datelor din Registrul de evidenţă a procurărilor

şi Registrul de evidenţă a livrărilor(anexa 4 şi 5).

26

Page 27: teza de licenta TVA

Cele două compartimente ale Declaraţiei cuprind informaţiile aferente:

- livrărilor de mărfuri şi servicii;

- procurărilor de mărfuri şi servicii.

Primul compartiment se completează în baza datelor din Registrul de evidenţă a livrărilor de

mărfuri şi servicii. În boxa 1 se reflectă valoarea impozabilă totală a valorilor materiale sau

serviciilor livrate în luna gestionară. Acest indicator conform anexei constituie 6666330 lei,

suma T.V.A. de 1333266 lei se va reflecta în boxa 2. În boxa 1 se reflectă numai valoarea

impozabilă a livrărilor la cota standard (20%). În ea nu se include valoarea livrărilor la cota zero

şi la cotele micşorate (8%), sau scutite de T.V.A.

Valoarea impozabilă a bunurilor materiale (serviciilor) la cota T.V.A. redusă 8%şi suma T.V.A.

aferentă se vor reflecta în boxele 3 şi respectiv 4. Sumele vor fi 88581lei şi 7086 lei. Valoarea

mărfurilor impozitate la cota zero, va fi indicată în boxa 5, cu suma de 14365 lei. Dacă

contribuabilul a livrat în perioada fiscală bunuri materiale (servicii) scutite de T.V.A., valoarea

acestora va fi reflectată în boxa 6, astfel suma constituie 76253 lei. Boxele 7 şi 8 sunt destinate

pentru reflectarea valorii serviciilor importate şi respectiv a sumei T.V.A. aferente, în cazul dat

nu există.

Boxa 9 este destinată pentru a reflecta sumele T.V.A. cu care se vor ajusta valoarea T.V.A.

înregistrată drept colectată (returnări, micşorarea preţurilor etc.) permise de Codul fiscal, de

asemenea nu există în luna dată. În boxa 10 a declaraţiei se reflectă valoarea totală a livrărilor de

bunuri (servicii) efectuate în perioada fiscală la cota standard (20%) cota redusă (8%), la cota

zero şi scutite de T.V.A., conform anexei -6845529 lei. Suma T.V.A. aferentă acestor livrări de

1340352 lei se înscrie în boxa 11. Boxa 11.1 conţine suma T.V.A. plătită în avans – 10698lei.

Al doilea compartiment al Declaraţiei privind T.V.A. va fi completat în baza informaţiei din

Registrul de evidenţă a procurărilor. Valoarea bunurilor materiale (serviciilor) procurate de la

rezidenţii Republicii Moldova şi suma T.V.A. aferentă trecută în cont se reflectă în boxele 12 şi

13, respectiv 4266006 lei şi 837261 lei. În boxa 14 şi 15 se indică valoarea importului şi

procurărilor de mărfuri (servicii), respectiv suma T.V.A. aferentă, care în perioada dată nu este

prezentă. Boxa 16 conţine ajustarea T.V.A. aferentă procurărilor (fără sumă). Conform

Registrului de evidenţă a procurărilor în perioada fiscală n-au fost înregistrate operaţii care ar fi

contribuit la ajustarea T.V.A. aferentă procurărilor. În boxa 17 se reflectă suma T.V.A. trecută în

cont în perioada precedentă ca sold, cu aceeaşi destinaţie la începutul perioadei fiscale,în cazul

dat nu este. Suma totală a T.V.A. spre deducere sau trecută în cont, inclusiv soldul la începutul

perioadei fiscale, se determină însumând T.V.A. aferentă procurărilor, T.V.A. aferenta

27

Page 28: teza de licenta TVA

importului, T.V.A. deductibilă – la începutul perioadei fiscale , care constituie 837261lei

(837261+0+0+0). Acest indicator se reflectă în boxa 18.

Comparând suma T.V.A. totală (colectată, boxa 1340352 lei) cu suma T.V.A. totală deductibilă

(boxa 18), determinăm:

a) suma T.V.A. spre achitare la buget, când suma T.V.A. colectată depăşeşte suma T.V.A

deductibilă, conform cazului dat – 503091 lei (1340352 lei – 837621 lei), această sumă se

reflectă în boxa 19.

Prin urmare, întreprinderea S.A.”UNIC” va scrie o dispoziţie de plată trezorerială şi va vira la

buget suma T.V.A. în stingerea obligaţiei fiscale, întocmind înregistrarea contabilă:

Debit contul 534 ”Datorii privind decontările cu bugetul” , subcontul 5343 ” Datorii privind taxa

pe valoare adăugată” – 503091 lei

Credit contul 242”Conturi curente în valută naţională” – 503091 lei.

b) suma T.V.A. deductibilă în perioada ulterioară – în cazul când T.V.A. aferentă

procurărilor, inclusiv soldul T.V.A. trecut în cont, din perioada precedentă va depăşi

suma T.V.A. totală colectată.În cazul dat nu există aşa situaţie, în caz contrar diferenţa

determinată dintre aceşti indicatori va fi reflectată în boxa 21 a Declaraţiei privind T.V.A.

Înregistrarea contabilă aferentă va fi întocmită astfel:

Debit contul 225 ”Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul” – la suma determinată

Credit contul 534 ” Datorii privind decontările cu bugetul” subcontul 5342 ”Datorii privind taxa

pe valoare adăugată”.

Dacă în perioada fiscală apare suma T.V.A. de trecut în cont din cauza efectuării livrărilor de

bunuri materiale (servicii) la cota zero, în conformitate cu Instrucţiunea privind restituirea

sumelor taxei pe valoare adăugată şi Codul fiscal, art.101 alin.5, se va determina T.V.A. spre

restituire, care va fi reflectată în boxa 22 a declaraţiei. T.V.A. aferentabugetului pentru import de

servicii (suma echivalentă celei reflectate în boxa 8), se reflectă în boxa 20. Deci, în funcţie de

situaţia creată în perioada fiscală la contribuabil poate apărea T.V.A spre achitare la buget,

T.V.A. de trecut în cont, T.V.A. spre restituire. În cazul ”UNIC” S.A. există doar suma T.V.A.

aferentă bugetului în valoare de 503091 lei.

După ce s-au calculat şi completat toate boxele din Declaraţia privind T.V.A., se declară faptul

că informaţia prezentată este completă şi veridică. Se autentifică prin semnătură de către

28

Page 29: teza de licenta TVA

directorul întreprinderii şi contabilul şef. Mai jos se anexează lista facturilor fiscale primite

precum şi a celor livrate.

Încheiere

29

Page 30: teza de licenta TVA

Privită ca un sistem, întrepriderea funcţionează în baza interdependenţei elementelor ce

constituie acest sistem, fiind denumite departamente subfuncţionale. Unul dintre cele mai

importante departamente în întreprindere este cel contabil.

Departamentul contabil, este la rîndul său divizat pe activităţi funcţionale, ceea ce e benefic şi

aduce întreprinderii doar avantaje economice. Avantajele date sunt simţite şi de către contabili,

deoarece la o asemenea structură, le sunt simplificate sarcinile. Prin urmare la ”UNIC” S.A.,

departamentul contabil este subdivizat în: secţia organizării muncii, secţia financiară, secţia

preţuri şi secţia econonică, fiecare din ele activînd în direcţia sa.

Organizarea contabilităţii se efectuează confom tuturor cerinţelor legale, dar în politica de

contabilitate sunt evidenţiate anumite aspecte ce ţin anume de specificul activităţii întreprinderii.

Aceste aspecte nu contravin normelor legale, ci doar facilitează organizarea contabilităţii la

anumite capitole. De exemplu, pentru decontarea sumei T.V.A. din livrările fără T.V.A., sau

pentru ţinerea evidenţei T.V.A. incluse în preţul de vânzare a mărfurilor, se utilizează contul

extrabilanţier 825 „Taxa pe valoare adăugată în preţul cu amănuntul”, şi subconturile acestuia,

precum şi subcontul analizat în lucrare: 82510 „Corecţii la T.V.A.”. Sumele acumulate la

subcontul dat, sunt utilizate pentru corectarea sumei T.V.A. necesare a fi achitate la buget. Cu

toate că acest subcont nu este necesar a fi prezent, fiindcă valoarea T.V.A. ţinută la evidenţa

contului 825, influenţează doar suma T.V.A. aferentă mărfurilor vândute care mai apoi se

utilizează la calcularea sumei T.V.A. necesare a fi achitată la buget, acesta este utilizat în funcţie

de necesităţile întreprinderii. Corectarea propriu-zisă se execută manual fară a face alte

înregistrări contabile, conform normelor Codului fiscal. În modul dat întreprinderea, individual

îşi crează subconturi care ar facilita înregistrarea unor operaţii mai specifice. Situaţia în cauza

după cum am menţionat anterior nu contravine normelor legale şi este permisă.

Aflîndu-ne în perioada revoluţiei tehnico-ţtiinţifice, toate procesele din cadrul unei întreprinderi

se automatizează, de la cele mai complicate, la cele mai simple. Acest proces, influenţează doar

pozitiv activitatea întreprinderii, deoarece micşorează volumul de muncă al salariaţilor, şi timpul

de obţinere a informaţiei economice necesare pentru a lua decizii la nivel operaţional cît şi

managerial. Din păcate în cadrul ”UNIC” S.A. acest proces se implementează cu paşi foarte

lenţi. Unitatea deţine un nivel inferior de dezvoltare a echipamentelor tehnice.

Dezavantajul în cauza provoacă mari pierderi şi în departamentul contabil, fiindca pînă la

moment contabilitatea în ”UNIC” S.A. se duce manual, şi doar în mică parte automatizat.

Volumul de lucru este enorm deaorece şi unitatea este de dimensiuni mari. Aceasta provoacă

cheltuieli majore din partea întrepriderii pentru papetărie, salariul contabililor. Cheltuielile

indirecte sunt suportate din cauza deciziilor incorecte, iar de multe ori întîrziate. Comiterea

30

Page 31: teza de licenta TVA

multiplelor erori în documente de asemenea influnţează negativ, iar aceasta conduce spre

denaturarea informaţiei finale.

La moment totuşi se observă o tendinţă de îmbunătăţire a echipamentelor tehnice, şi anume în

departamentul contabil. Se simte necesitatea aceste îmbunătăţiri, fiindcă concurenţa ia amploare

şi reduce prosperitatea unităţii date. Dacă ritmul creşterii în cadrul întreprinderii se va majora,

vor apărea noi posibilităţi de organizare a evidenţei decontărilor cu bugetul privind T.V.A.

Calcurarea acestui impozit se va desfăşura mult mai operativ şi eficient fară a mai executa alte

calcule manuale suplimentere. În modul dat, nu va fi nevoie nici de personal în plus, care să

efectueze toate operaţiunile de înregistrare a sumelor privind T.V.A. Inspectoratului fiscal

teritorial, i se va prezenta o informaţie mult mai veridică, din motiv că vor fi diminuate

considerabil nivelul erorilor comise la înregistrările manuale. Deocamdată aceasta este doar un

obiectiv, cu trecerea timpului situaţia se va schimba şi vor apărea noi posibilităţi, noi strategii,

premise precum şi o nouă situaţie politico-economică la nivel naţional.

Pe plan general ”UNIC” S.A., activează conform tuturor cerinţelor legale, nu înregistrează

penalităţi, fiind mereu informată cu toate schimbările legale, şi pregătită pentru implementare în

întreprindere. Normele legale sunt aplicate de la nivelul operaţional pînă la nivelul managerial de

vîrf.

31

Page 32: teza de licenta TVA

Bibliografie

I.Acte legislative şi normative

I.1 Legea contabilităţii Nr.113 din 27.04.2007 (MO nr. 90-93 din 29.06.2007).

I.2 Standardele Naţionale de contabilitate.

I.3 Regulamentul Nr.586 din 01.11.1999 cu privire la aplicarea taxei pe valoare adăugată.

I.4 Codul fiscal al Republicii Moldova Nr. 1163 din 24.04.1997, Titlu III – Taxa pe valoare

adăugată.

I.5 Ordin cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de

completare a Declaraţiei privind T.V.A., Nr. 1164 din 25.10.2012

II.Manuale, monografii şi lucrări didactice

2.1 Bajerean E., Melnic G., Ţugulschi I., Bugan C., Contabilitatea în comerţ, Chişinău, 2013,

290 p.

2.2 Bucur A., Ţurcanu V., Graur A., Contabilitatea impozitelor, Ediţia I, Chişinău,2005,562 p.

2.3 Harea R. Contabilitatea operaţiunilor comerciale, Chişinău, Editura ASEM, 2004.

2.3 Nederiţă A. Contabilitate financiară, Ediţia a II-a., Chişinău, ACAP, 2003, 640 P.

32