Teza TVA Si Accize

Embed Size (px)

Text of Teza TVA Si Accize

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  1/89

  Cuprins

  Introducere.......................................................................................................................

  Capitolul I. Noţiuni generale privind taxa pe valoarea adăugată şi accize................

  1.1 Caracteristica generală şi principiile de aplicare a taxei pe valoarea adăugată accizelor.............................................................................................................................1.2 Analiza actelor normative şi surselor bibliografice aferente taxei pe valoarea adăugaşi accizelor........................................................................................................................ 21.3 odul de calculare! ac"itare şi administrare a taxei pe valoarea adăugată accizelor............................................................................................................................ 2

  Capitolul II. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile procurare şi livrare a bunurilor şi serviciilor la întreprinderea „XXX” S!. .........22.1 %erfectarea documentară şi contabilitatea taxei pe valoarea adăugată privind opera&ide procurare a bunurilor şi serviciilor............................................................................... 2.2 %erfectarea documentară şi contabilitatea taxei pe valoarea adăugată priviopera&iunile de livrare a bunurilor şi serviciilor................................................................ 3.3 odul de dezvăluire a informa&iilor privind taxa pe valoarea adăugată (n rapoartefinanciare şi fiscale........................................................................................................... )

  Capitolul III. Contabilitatea accizelor privind operaţiunile de procurare şi livrabunurilor şi serviciilor la întreprinderea „XXX” S!. .............................................)3.1 %erfectarea documentară şi contabilitatea accizelor privind opera&iile de procurare

   bunurilor şi serviciilor....................................................................................................... 3.2 %erfectarea documentară şi contabilitatea accizelor privind opera&iile de livrare bunurilor şi serviciilor....................................................................................................... 3.3 odul de dezvăluire a informa&iilor privind accizele (n rapoartele financiarefiscale................................................................................................................................

  "nc#eiere...........................................................................................................................

  $ibliogra%ie......................................................................................................................

  &nexe................................................................................................................................

  2

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  2/89

  Introducere

  +n cadrul economic! institu&ional şi ,uridic (n vederea realizării func&ionalită

   pie&ei concuren&iale care să ,oace rolul "otăr-tor (n reglarea sau autoreglarea proceseeconomice! autoritatea publică influen&ează (n mod selectiv activitatea economică pr

   politica fiscală! monetară şi valutară cu a,utorul finan&ării unor obiective şi ac&iuni

  seama resurselor publice! a unor instrumente economico financiare! cum sunt impozit

  şi taxele! transferurile şi subven&iile! creditul! dob-nda! pre&urile! cursul de sc"imb.

  %olitica fiscală cuprinde metodele şi mi,loacele concrete de procurare a resurse

  financiare utilizate de stat pentru reglarea proceselor economice şi a rela&iilor sociale.

  %olitica (n domeniul fiscal trebuie să stabilească volumul şi provenien&a resurse

   bugetare şi extrabugetare care pot constitui fondurile financiare ale statului! metodele

   prelevare utilizate! precum şi obiectivele ce trebuie atinse de instrumentele fiscale.

  Componen&ă ma,oră pentru asigurarea relansării economice! reforma sistemu

  fiscal trebuie să urmărească! (n paralel cu alinierea la practicile fiscale din &ăr

  dezvoltate! crearea unui sistem fiscal modern! corespunzător cerin&elor economiei

   pia&ă prin introducerea /axei pe aloarea Adăugată! (mbunătă&irea sistemului

  impozitare a veniturilor persoanelor fizice! reconsiderarea impozitelor şi a taxelor loca

   precum şi a accizelor.

  %roblema influen&ii impunerii cu impozite indirecte cum sunt taxa pe valoar

  adăugată şi accizele asupra cetă&enilor! precum şi asupra activită&ii umane este extrem

  vastă şi are o deosebită importan&ă pentru (ntreaga dezvoltare şi transformare a vie

  economice! sociale şi politice. Actualitatea temei „Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată şi accizelor” e

  de mare importan&ă! nu numai prin contabilizarea! reflectarea (n eviden&a contabilă

  agen&ilor economici ci şi prin corela&ia acestor taxe şi impozite cu sistemul fisc

  3

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  3/89

  deoarece anume prin intermediul activită&ii economice! prin intermediul agentu

  economic statul (şi formează marea ma,oritate a veniturilor fiscale.

  Aceste impozite se calculează din pre&urile de v-nzare sau de punere (n circula&ie

   bunurilor! precum şi din tarifele lucrărilor şi serviciilor efectuate. mpozitele indirecte

  re&in de către agen&ii economici ai bunurilor puse (n circula&ie şi se plătesc (n cont

  veniturilor publice.

  uportatorii acestor impozite nu sunt plătitorii lor! ci cumpărătorii mărfuri

  v-ndute sau comercializate! beneficiarii lucrărilor şi serviciilor! acest fapt ,ustific-

  denumirea de impozit indirect.

  Obiectul lucrării constă (n contabilizarea taxei pe valoarea adăugată şi accizelor

  diferite opera&ii economice ce apar (ntre persoanele fizice şi ,uridice ce practică activitade (ntreprinzător! modul de calculare şi ac"itare a acestea (n bugetul statului.

  ucrarea con&ine trei capitole care se divizează (n subcapitole şi anume 4

  Capitolul 14  56o&iuni generale privind taxa pe valoarea adăugată şi accize7

  con&ine no&iuni generale! defini&ii! principii de determinare drepturilor

  obliga&iilor fiscale! analiza actelor normative şi surselor bibliografice! modul

  calculare! ac"itare şi administrare a taxei pe valoarea adăugată şi accizelor . Capitolul 24 Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată privind opera&iunile

   procurare şi livrare a bunurilor şi serviciilor la (ntreprinderea XXX7 9

  reprezintă particularită&ile eviden&ei contabile a taxei pe valoarea adăugată

  include (n sine trei subcapitole ce reflectă perfectarea documenta

  contabilizarea acesteia aferentă opera&iunilor de procurare şi de livrare de bunu

  şi servicii! precum şi modul de dezvăluire a informa&iilor privind taxa

  valoarea adăugată (n rapoartele financiare şi fiscale.

  Capitolul 34 Contabilitatea accizelor privind opera&iunile de procurare şi livra

   bunurilor şi serviciilor7 : dezvăluie particularită&ile eviden&ei contabile

  accizelor cu referire la aceleaşi obiective de bază analizate (n capitolul 2! (n

  aferente bunurilor şi serviciilor supuse accizelor.

  #

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  4/89

  ucrarea nominalizată este scrisă (n baza datelor acumulate şi analizate a

  ocietă&ii Comerciale XXX7 9! mun. C"işinău. Această (ntreprindere a f

  (nregistrată la Camera +nregistrării de tat a inisterului ;usti&iei la data de xx iunie 20

  şi i sa atribuit număr de identificare de stat cod fiscal XXX iscal %rincipal de tat %=! sector

  ?otanica

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  5/89

  %entru a analiza desfăşurarea activită&ii economico financiară a (ntreprinde

  nominalizate! se vor utiliza următorii indicatori analitici din 9aportul financiar pent

  anul 2008

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  6/89

  Deoarece este o (ntreprindere t-nără ce necesită multe investi&ii pentru a se lărgi

  activa! (n dinamică se observă o ma,orare considerabilă a c"eltuielilor cu 1$32'!11 m

  lei.

  /otodată! (ntreprinderea dată dispune şi de o oarecare mar,ă de siguran&ă7! adi

  mărimea activelor curente depăşeşte mărimea datoriilor pe termen scurt. /otu

  rentabilitatea activită&ii desfăşurate constă şi (n faptul! că unitatea comercială C XX

  9 şia redus considerabil sursele atrase! baz-nduse mai mult pe sursele proprii. De

  rata de acoperire a capitalului propriu (n perioada raportată constituie '!0$ puncte.

  Concomitent pentru aşi desfăşura şi lărgi activitatea ! (ntreprinderea dată utilizea

  şi consumă resurse economice active! care au o tendin&ă de ma,orare fa&ă de nivel

  anului precedent cu 0!*2 puncte procentuale. Deci putem men&iona că C XXX7 9utilizează eficient activele sale.

   6ivelul rentabilită&ii venitului din v-nzări! ce reprezintă indicatorul principal

   performan&elor activită&ii opera&ionale a unită&ii! calculată (n baza profitului brut (n an

   precedent

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  7/89

  Capitolul 23 Noţiuni generale privind taxa pe valoarea adăugatăşi accizele

  2.2 Caracteristica generală şi principiile de aplicare a taxei pe valoarea

  adăugată şi accizelor9ela&iile agen&ilor economici cu bugetul de stat se concretizează (n procesele

  calculare! ac"itare şi declarare a impozitelor şi taxelor. mpozitele şi taxele reprezin

  mi,loacele ce stau la dispozi&ia statului pentru acumularea veniturilor bugetare şi implic

   pentru acoperirea c"eltuielilor generate de nevoile publice. De aici rezultă că (n buge

  statului pe l-ngă resursele financiare nefiscale! un rol important le revine şi resurse

  financiare fiscale. Aceste impozite şi taxe sunt (ncasate cu o anumită regularitate de  persoane fizice şi ,uridice! care desfăşoară activitatea de antreprenoriat şi au rela

  economice (ntre ele.

  eniturile fiscale sunt formate din impozite directe şi indirecte care (n urm

  colectării lor de la contribuabili! formează bugetul de stat.

  I'pozitele directe  se individualizează prin faptul că au un caracter direct! stabilesc nominal (n sarcina persoanelor fizice şi ,uridice (n func&ie de venitul sau aver

  acestora şi au termene de plată stabilite de lege.

  I'pozitele indirecte  sunt impozite aplicate asupra mărfurilor şi serviciilor

  cuprinse ulterior (n pre&urile respective. Aceste impozite sunt (n ultima instan&ă plăt

  de către consumatori! deşi prin intermediul v-nzătorului. mpozitele indirecte se percep

  momentul v-nzării unor bunuri sau prestării unor servicii .

  +n cadrul impozitelor indirecte se includ accizele! taxele vamale! taxa pe valoar

  adăugată.

  Enul din cel mai important impozit indirect este taxa pe valoarea adăugată.

  De la (nceput acest impozit indirect nu a avut denumirea sa deplină! el a cunosc

  mai multe etape de dezvoltare4

  8

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  8/89

    1. Impozitul industrial şi comercial (1917-1920).

    2. Impozitul eneral pe circula!ie (1920-19"#).

    ". Impozitul pe circula!ia măr$urilor cu o sinură $ază (19"#-19%&).

    &. Impozitul pe 'aloarea adăuată. 

  mpunerea valorii adăugate ca sistem şi ca denumire a fost introdusă (n >ran&a

  1$'#! par&ial asupra serviciilor şi comer&ului cu ridicata. Aplicarea sa a devenit tot m

  largă. Din 1$)8 a fost extins la comer&ul cu amănuntul. +n 1$*8 aplicarea impozitul

  respectiv a fost obligatorie şi la liberii profesionişti! iar din 1$83 şi la (ntreprinder

  agricole. Astfel taxa pe valoarea adăugată a apărut treptat (n diferite &ări ale lumii.

  +n literatura de specialitate (nt-lnim mai multe defini&ii cu privire la taxa

  valoarea adăugată ca de exemplu41= Conform Codului >iscal! art.$3 punct. 1! Taxa pe valoare adăugată este un impo

  general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei păr&i a valo

  mărfurilor livrate! serviciilor prestate care sunt supuse impozitării pe teritoriul 9epubli

  oldova! precum şi a unei păr&i din valoarea mărfurilor! serviciilor importate

  9epublica oldova7 Fnr. 1.1! pag. '8G.

  2= /axa pe valoarea adăugată reprezintă un impozit pe consum care este plătit de căt(ntreprinderea care realizează bunuri şi servicii şi este inclus (n pre&ul acestora Fnr. 2

   pag. 3$G.

  3= /axa pe valoarea adăugată reprezintă un impozit indirect plătit de persoanele fizice

   ,uridice care se aplică la valoarea nou creată la fiecare stadiu şi v-nzare a mărfurilor F

  2.#! pag. '#G.

  #= Hste de men&ionat că taxa pe valoarea adăugată este o taxa generală de consum ca

  cuprinde fazele de aprovizionare! produc&ie şi consum a circuitului economic şi constitu

  o sursă importantă de venit la bugetul de stat Fnr. 2.'! pag. 23#G.

  4axa pe valoarea adăugată /(n continuare /A1 a fost instituită (n 9epubli

  oldova la 1 ianuarie 1$$2. Deoarece taxa pe valoarea adăugată se percepe (n ba

  livrărilor de mărfuri şi servicii! aceasta a (nlocuit impozitul pe circula&ia de mărfuri.

  $

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  9/89

  Conform art. $3! pun. ) a Codului >iscal al 9epublicii oldova* livra

  i'pozabilă numim li'rarea de măr$uri! li'rarea (prestarea) de ser'icii! cu excep&ia ce

  scutite de taxa pe valoarea adăugată! efectuate de către subiectul impozabil (n proce

  activită&ii de (ntreprinzător Fnr. 1.1! pag. '8G.

  mpozitării cu taxă pe valoarea adăugată se supun şi opera&iile de import! at-t

  valori materiale! c(t şi de servicii. Din punct de vedere a vizibilită&ii importul de servi

  mai poarta denumirea de import in'izibil.

  +n scopul stimulării exportului de produse finite! mărfuri servicii! acestea

  impozitează cu /A la cota zero.

  !ivrare nei'pozabilă reprezintă livrările de bunuri şi servicii la care nu se apl

  taxa pe valoarea adăugată.Conform art. $'! Cod >iscal al 9epublicii oldova obiecte ale i'punerii cu ta

   pe valoarea adăugată sunt4

  1= ivrarea mărfurilor! serviciilor de către subiec&ii impozabili! reprezent-nd rezultat

  activită&ii lor de (ntreprinzător (n 9epublica oldova@

  2= mportul mărfurilor! serviciilor (n 9epublica oldova! cu excep&ia mărfurilor de

  sau consum personal importate de persoanele fizice! a căror valoare nu depăşeşte limstabilită de legisla&ia (n vigoare! importate de către persoanele fizice care 4

  a= sunt (nregistrate sau care trebuie să fie (nregistrate (n conformitate cu preveder

  art.112 al Codului >iscal@

   b= importă mărfuri cu excep&ia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consu

   personal! a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legisla&ia (n vigoare@

   c= importă servicii considerate ca livrări impozabile efectuate de persoanele men&iona

  şi anume stabilite de inisterul >inan&elor conform prevederilor Codului >iscal! art. $

  ca subiecţi i'pozabili cu taxă pe valoarea adăugată Fnr. 1.1! pag. '$G.

  +n prezent există două modalită&i de (nregistrare (n calitate de subiect plătitor

  /A4

  10

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  10/89

  nreistrarea obliatorie  : dacă subiectul care desfăşoară activitatea de (ntreprinzăt

  cu excep&ia autorită&ilor publice! institu&iilor publice şi de&inătorilor patentei

  (ntreprinzător! pe parcursul a 12 luni consecutive a efectuat livrări de mărfuri şi servici

  depăşit plafonul de 300000 lei! cu excep&ia livrărilor scutite de taxa pe valoarea adăuga

  conform art. 103 din Codul >iscal! este obligat de a se (nregistra drept plătitor de /A.

  Conform art. 112 iscal! persoana care este obligată de a se (nregis

  ca plătitor de /A trebuie să (nştiin&eze despre aceasta erviciul >iscal de tat pr

  completarea cererii de (nregistrare. ubiectul se consideră (nregistrat din prima zi a lu

  ce urmează după luna prezentării avizului.

   6e(nregistrarea la timp (n calitate de contribuabil a /A se sanc&ionează

  amendă de 8000 lei pentru fiecare lună de activitate fără (nregistrare sau de 2*0 lei penfiecare zi (n cazul (n care luna de activitate fără (nregistrare este incompletă Fnr. 1.1! pa

  1##G. +n acest caz! prima perioadă fiscală (ncepe din prima zi a lunii imediat următoa

  lunii (ntocmirii actului de verificare şi a deciziei de (nregistrare de către colaborato

  Irganului >iscal.

    nreistrarea bene'olă subiectul care desfăşoară activitatea de (ntreprinzător a

  dreptul să se (nregistreze (n calitate de contribuabil al /A! dacă el (ntro oareca perioadă de 12 luni consecutive! a efectuat livrări impozabile de mărfuri! servicii (n sum

  ce depăşeşte 100000 lei! cu condi&ia că ac"itarea pentru aceste livrări se efectuează

  cumpărători prin virament la conturile bancare ale subiectului activită&ii de (ntreprinzăt

  desc"ise (n institu&iile financiare ce au rela&ii fiscale cu sistemul bugetar al 9epubli

  oldova.

  erviciul >iscal de tat eliberează subiectului impozabil de /A Certi%icatul

  "nregistrare a Subiectului I'punerii cu 45&! (n care se indică4 denumirea şi adre

   ,uridică ale subiectului impozabil@ data (nregistrării@ codul fiscal al subiectului impozab

  Deoarece  firma C XXX7 9 este  subiect impozabil acest certificat e

   prezenta (n anexa 2 şi con&ine codul /A XXX. Acest cod face parte din rec"izite

   beneficiarului! ce se indică obligatoriu (n documentele financiare de strictă eviden&ă.

  11

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  11/89

  %rima perioadă fiscală! pentru care subiec&ii impozabili prezintă Declara&ia privi

  /A! cuprinde 2 luni calendaristice şi (ncepe cu data indicată (n actul de (nregistra

  Deci! C XXX7 9 este plătitor de taxă pe valoarea adăugată (ncep-nd cu data

  01.0#.200*.

  Aşadar pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată colectată şi cea deductibilă!

  urma livrării de mărfuri şi servicii legisla&ia fiscală! conform art. $) Cod >iscal! stabile

  următoarele cote de i'punere cu 45& Fnr. 1.1! pag. '$64

  1= Cota standard – 20%,  stabilită la livrarea mărfurilor şi serviciilor pe teritor

  9epublicii oldova.

  2= a) Cota redusă – 8%, stabilită pentru produsele de panifica&ie şi produsele lacta

  la medicamente! at-t indicate (n 6omenclatorul de stat de medicamente! autorizade inisterul ănătă&ii! importate şi B sau livrate pe teritoriul 9epublicii oldov

   precum şi medicamentele preparate cu con&inut de ingrediente autorizate.

   b= Cota redusă - 5%, stabilită pentru gazele naturale şi cele lic"ifiate@

  3= Cota zero, stabilită la mărfurile şi serviciile livrate (n conformitate cu art. 10#

  Codului >iscal.

  +nsă! (n conformitate cu titlul al Codului >iscal! pe l-ngă cotele stabilite legisla&ie! mai există un şir de mărfuri i servi!ii s!utite de T"#  conform art. 103

  anume 4

    importul mărfurilor! serviciilor şi pentru livrările de mărfuri! servicii efectuate de

  către subiec&ii impozabili! ce constituie rezultatul activită&ii de (ntreprinzător (n 9epubli

  oldova@

  mărfurilor introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regimurile vamale de tranz

  transformare sub control vamal! antrepozit vamal şi sub destina&iile vamale de distruge

  şi abandon (n folosul statului@

  mărfurilor auto"tone anterior exportate şi reintroduse! (n termen de 3 ani! (n acee

  stare@

  importul mărfurilor! serviciilor! destinate acordării de asisten&ă (n caz de calamit

  12

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  12/89

  naturală! de conflict armat şi (n alte situa&ii excep&ionale@

  importul mărfurilor! serviciilor! destinate magazinelor ce deservesc (n exclusivit

  misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate lor (n 9epublica oldova şi persona

  acestora! precum şi la livrarea mărfurilor din magazinele dutJfree@

  materiile prime! materialelor! articolelor de completare şi accesoriilor necesa

   procesului de produc&ie! importate de organiza&iile şi (ntreprinderile societă&ilor orbil

  societă&ilor surzilor şi societă&ilor invalizilor@

  livrările de mărfuri şi servicii efectuate (n interiorul zonei economice libere etc.

  +ntreprinderea C XXX7 9 efectuează procurări de mărfuri! servicii la toa

  tipurile de cote a /A (nafară de cota de '.

  En alt impozit indirect de o importan&ă! ce permite statului de aşi mări bugetul e

  accizul.

  &ccizul  reprezintă un impozit indirect stabilit pentru mărfurile de consum cu

  cerere neelastică şi servicii care au o rentabilitate mare.  Conform /itlului a Codu

  >iscal iscal Fnr. 1.1! pag. *)G.

  Kenul de activitate a (ntreprinderii C 5XXX7 9 e comercializarea XXX! XX

   produse pentru XXX  etc.! de aceia nu produce şi nici nu dispune de marfă supu

  accizelor care cad sub inciden&a /itlui a Codului >iscal.

  Calitate de subiect impozabil cu accize la fel se confirmă cu certificatul de acc

  eliberat de nspectoratul >iscal %rincipal de tat %=.

  13

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  13/89

  Obiecte ale impunerii  s(nt mărfurile supuse accizelor la care se referă4 cafeau

  icrele de peşte! băuturile alcoolice! &igările! benzina! motorina! parfumurile! articolele

  giuvaergerie! (mbrăcămintea din blană etc. Fnr. 1.1! pag. *)G.

  Oblia!ia de plata a accizelor  apare la data expediere

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  14/89

   6u se ac"ită accizele (n următoarele cazuri4 la importul mărfurilor definite

  a,utoare umanitare@ la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal

   plasarea acestora (n regimurile vamale tranzit7! 7depozit vamal7! renun&are (n folo

  statului7@ introducerea mărfurilor supuse accizelor (n zona economică liberă@ la scoater

  de pe teritoriul vamal a mărfurilor străine supuse accizelor! plasate (n regimul reexpor

  de asemenea se restituie sumele accizelor ac"itate la introducerea acestora pe teritor

  vamal.

   /rincipiile de aplicare a taei pe 'aloarea adăuată şi accizelor.

  8erioada %iscală conform Codului >iscal al 9epublicii oldova constituie o lu

  calendaristică (ncep-nd cu prima zi a lunii.%entru ac"itarea taxei pe valoarea adăugată şi accizelor aferente unei perioa

  fiscale este necesar de determinat obliga&ia fiscală şi termenele acesteia.

  +n conformitate cu legisla&ia fiscală a 9epublicii oldova suma taxei pe valoar

  adăugată se calculează! iar obliga&ia fiscală se (nregistrează (n baza următoare

   principii4

  (  Cara!terul teritorial  

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  15/89

  dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită la momentul livrării! dre

  dată a livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plă&ii!

  dependen&ă de faptul care a avut loc mai (nainte@

  dacă mărfurile! serviciile sunt livrate ritmic pe parcursul unei anumite perioade

  timp prevăzute (n contract! drept data a livrării se consideră data eliberării factu

  fiscale sau data primirii fiecărei plă&i! (n ordinea (n care au avut loc.

  ocul livrării  pentru măr$urile supuse accizelor   se consideră transportarea d

  (ncăperea de acciz! sau mai bine zis! totalitatea locurilor ce apar&in subiectului impuner

  unde mărfurile supuse accizelor se prelucrează şi B sau se fabrică! se expediază.

   - Termenele oliga&iei fis!ale. Conform art. 108 Cod >iscal! termenele obliga&

  fiscale se consideră 4

  1= Data obliga&iei fiscale privind taxa pe valoarea adăugată este data livrării bunuri

  sau serviciilor. Data livrării se consideră data predării mărfurilor! prestă

  serviciilor! cu excep&ia cazurilor stipulate la alin.

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  16/89

  )= Dacă mărfurile! serviciile sunt livrate regulat pe parcursul unei anumite perioade

  timp stipulate (n contract! data livrării se consideră data eliberării facturii fisca

  sau data primirii fiecărei plă&i regulate! (n dependen&ă de ce are loc mai (nainte F

  1.1! pag. *0G.

  +n cazul importului de mărfuri! termenele obliga&iei fiscale sunt stipulate

  art.10$ Cod >iscal şi reprezintă4

    1= %entru mărfurile importate utilizate pentru desfăşurarea activită&ii de (ntreprinzăt

  termenul obliga&iei fiscale se consideră data declarării mărfurilor la punctele vamale

  frontieră! iar data ac"itării data depunerii de către importator inan&elor confirmată printrun extras bancar. serviciile importate! utilizate pentru desfăşurarea activită&ii de (ntreprinzător! termen

  obliga&iei fiscale şi data ac"itării taxei pe valoarea adăugată se consideră data efectuă

   plă&ii pentru serviciul importat.

    2= arfa se consideră importată! dacă importatorul respectă toate cerin&ele prevăzute

  legisla&ia vamală la importul de mărfuri pe teritoriul 9epublicii oldova şi dacă marfa

  fost supusă taxei vamale. +n cazul (n care taxa vamală pe marfa importată nu trebuac"itată! marfa se consideră importată ca şi cum ea ar fi fost supusă taxei vama

   prevăzute de legisla&ia vamală Fnr. 1.1! pag. *1G.

  %entru determinarea obliga&iei fiscale a (ntreprinderii este important de a stab

  corect baza impozabilă. ?aza impozabila se determina (n func&ie de tipul opera&iei.

    "aloarea 'aza) impozailă  a livrării impozabile reprezintă valoarea livră

  ac"itate sau care urmează a fi ac"itată. Aceasta (nseamnă ca taxa pe valoarea adăugată

  determină din valoarea bunurilor materiale! serviciilor

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  17/89

  Hste necesar de men&ionat faptul! că sunt unele cazuri c-nd este greu de determin

  valoarea impozabilă pentru unele livrări. De aceia potrivit prevederilor art. $* al Codul

  >iscal 'aloarea impozabila a li'rării impozabile reprezintă

  1= valoarea livrării ac"itate sau care urmează a fi ac"itata

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  18/89

  $aza i'pozabilă pentru accize o constituie4

  volumul (n expresie naturală! dacă cotele accizelor! inclusiv (n cazul importului! s

  stabilite (n sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii@

  valoarea mărfurilor! fără a &ine cont de accize şi /A! dacă pentru aceste mărfuri s

  stabilite cote ad valorem (n procente ale accizelor.

  valoarea (n vamă a mărfurilor importate! determinată conform legisla&iei vama

   precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi ac"itate la momentul importului! fără a &i

  cont de accize şi /A! dacă pentru mărfurile (n cauză s(nt stabilite cote ad valorem

   procente ale accizelor.

  %entru ,ocurile de noroc baza impozabilă este costul licen&ei (n acest domeniu.Tre!erea (n !ont a T"# se reflectă (n toate opera&iunile de cumpărare! inclus

  importul impus cu taxa pe valoarea adăugată indiferent de faptul a fost plătita suma /

  de cumpărător sau urmează a fi plătită. Această abordare este fundamentată p

  respectarea principiului specializării exerci&iului! care prevede (nregistrarea venitul

  concomitent şi /A aferentă acestea (n perioada (n care a fost c-ştigat! indiferent da

   banii au fost (ncasa&i de către beneficiar sau nu./recerea (n cont se permite (n cazul existen&ei unui argument ,uridic că taxa

  valoarea adăugată va fi ac"itată sau de,a este ac"ită. +n calitate de argumentare ,uridi

  serveşte factura fiscală sau un document ec"ivalent emis de organele vamale ca

  confirmă ac"itarea taxei pe valoarea adăugată la mărfurile importate.

   u se permite trecerea n cont a 3A ac"itată sau care urmează a fi ac"itată! dac

  valorile materiale! serviciile procurate impozabile cu /A4

  sunt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de /A! suma /A se raportează l

  consumuri sau c"eltuieli. %revederile respective nu se extind asupra livrărilor efectuat

  conform art.103! alin. iscal@

  sunt procurate pentru desfăşurarea activită&ii de antreprenor au fost sustrase sau a

  constituit pierderi supranormative

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  19/89

  au fost procurate (n scopul organizării activită&ii distractive ce nu &ine de domeniu

  activită&ii de (ntreprinzător.

  %utem face o compara&ie cu mărfurile supuse a!!izelor ! şi anume trecerea î

  cont a accizelor se efectuează (n procesul de fabricare şi B sau de prelucrare pentr

  ob&inerea altor mărfuri supuse accizelor! la momentul transportării mărfurilor! produselo

  finite supuse acestui impozit din (ncăperea de acciz. /recerea (n cont a accizelor s

   permite numai (n limita cantită&ii de mărfuri folosite la fabricarea şi B sau de prelucrare

  altor mărfuri supuse accizelor şi (n cazul prezen&ei documentelor ce confirmă ac"itare

  impozitului.

  +n concluzie! putem men&iona că cunoaşterea no&iunilor de bază! precum şi

   principiilor de aplicare a taxei pe valoarea adăugată şi accizelor permite agentulueconomic de a manipula cu aceste cunoştin&e (n folosul unită&ii.

  2.+ &naliza actelor nor'ative şi surselor bibliogra%ice a%erente taxei pe

  valoarea adăugată şi accizelor

  Hlementele de bază ale sistemului de organizare a contabilită&ii unei (ntreprinde

  sunt documentele contabile primare! registrele şi rapoartele! circula&ia documentelo

  utilizarea mi,loacelor automatizate de eviden&ă. Deci! (n scopul organizării activită&

  aparatului contabil şi reflectarea corectă a opera&iunilor economice e necesar cunoaştere

  şi studierea prevederilor actelor normative şi legislative corespunzătoare şi cerin&ele c

  rezultă din acestea.

  Hviden&a impozitelor indirecte cuprinde un sector complex (n eviden&a contabilă

  unită&ilor economice! de aceea acest sector necesită cunoştin&e aprofundate şi studiere

  unui volum mare de literatură de specialitate! iar reglementarea normativă a taxei p

  valoarea adăugată şi accizelor prezintă o deosibită importan&ă şi anume pentr

  20

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  20/89

  respectarea eviden&a contabilă a acestora conform legisla&iei fiscale! oformare

  documentară corectă precum şi (ntocmirea la timp a rapoartelor financiare şi fiscale.

  a reflectarea opera&iunilor economice referitoare la contabilizarea taxei p

  valoarea adăugată şi accizelor este necesar de a se conduce de 4

  1. 4eea contabilită!ii nr. 11" 5 63I din 27 aprilie 2007 - referitor la tem

  analizată! această lege dezvăluie regulile generale privind eviden&a contabilă! conform

  cărora crean&ele şi datoriile aferente decontărilor cu bugetul privind /A şi accizele s

  (nregistrează (n contabilitate la valoarea nominală! sau prin metoda anga,amentelor. D

  asemenea conform egii datele contabile! inclusiv din rapoartele financiare! serves

  drept suport informa&ional (n baza căruia agen&ii economici pregătesc rapoartele fisca

  Fnr. 1.3! pag. 3$G.2.  azele conceptuale ale preătirii şi prezentării rapoartelor $inanciare nr.17

  din 2%.12.1997 ! onitorul Ificial al 9epublicii oldova nr.88$1 din 30.12.1$$* 

  stabilesc modul de (ntocmire şi prezentare a rapoartelor financiare care constituie surs

   principală de informa&ie. Conform acestui act normativ are loc recunoaşterea

  (nscrierea taxei pe valoarea adăugată şi accizelor sub formă de datorie sau crean&ă! c

  elemente ale raportului financiar Fnr. 1.2! pag. 2#G.".  /lanul de conturi contabile al acti'ită!ii economico-$inanciare

  ntreprinderilor - reflectă te"nica (nregistrării (n conturi a opera&iunilor economic

   privind /A şi accize! atribuind fiecărei opera&iuni economice conturi de gradul şi

  Fnr. 1.8G.

  &. +odul ,iscal şi 4eea pentru punerea n aplicare a titlului III şi I3 al +odulu

   $iscal  

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  21/89

  şi ac"itare a /A şi accizelor! cotele stabilite! modul de administrare şi eviden&

  mărfurilor supuse acestor impozite Fnr. 1.1! pag. '8G.

  Au fost făcute modificări (n Codul >iscal privind cota de impozitare la mărfuril

   parafarmaceutice

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  22/89

  mportan&a şi complexitatea eviden&ei taxei pe valoarea adăugată şi accizelor

  fost abordată at-t de autorii străini c(t şi de cei auto"toni! cum sunt 4 Anderson M.9

   6eedles ?.H.! ?o,ian I.! ?ucur .! Kraur A.! 6ederi&ă A.! etc.

  I relatare complexă a temei analizate se cuprinde (n lucrările4 Contabilitate

  impozitelor7 Fnr. 2.2! pag. 2#$G! Contabilitatea financiară7 Fnr. 2.1! pag. 2#8G.

  ucrarea Contabilitatea impozitelor7 prezintă o sursă amplă de informa&ie (

  ceea ce priveşte eviden&a contabilă c(t şi fiscalitatea taxei pe valoarea adăugată şi acciz

  şi anume dezvăluie modul de (nregistrare a subiec&ilor impunerii! ordinea aplicăr

  accizelor la exportul de mărfuri accizate! modul de declarare a acestora şi termenele d

   prezentare a Declara&iei privind accizele.

  %e c-nd (n manualul Contabilitatea financiară7! autorii prezintă succint ( paragraful Contabilitatea datoriilor privind decontărilor cu bugetul7 no&iuni de bază

  momente c"eie privind aspectul fiscal al taxei pe valoarea adăugată şi accizelor! modu

  de reflectare (n eviden&a contabilă.

  %e l-ngă informa&iile prezentate (n acte legislative şi normative! manual

  monografii şi broşuri! multe momente practice privind eviden&a! modul de contabilizar

  şi perfectarea documentară a /A şi accizelor at-t (n eviden&a financiară c(t şi (n scopufiscale sunt detaliate (n articole din presa periodică! cum este revista ;+ontabilitate

  audit

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  23/89

  2.9 :odul de calculare* ac#itare şi ad'inistrare a taxei pe valoarea

  adăugată şi accizelor

  +n opera&iile de v-nzare cumpărare apar aşa no&iuni ca taxă pe valoarea adăugat

  colectată şi taxă pe valoarea adăugată deductibilă.

  +n literatura de specialitate sunt (nt-lnite diferi&i termeni ce se referă la taxa p

  valoarea adăugată ca de exemplu4

  1= /axa pe valoarea adăugată ac"itată sau care urmează a fi ac"itată de cătr

  consumator pentru mărfurile şi serviciile livrate lor. Acest tip de taxa pe valoar

  adăugată se mai numeşte 45& colectată şi se reflectă (n totalul sumei /A (n 9egistru

  de eviden&ă a livrărilor şi va fi (nregistrată drept datorie a subiectului impozabil fa&ă d

   bugetul de stat

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  24/89

  Ibliga&ia fiscală de /A ce trebuie ac"itată la buget se determină prin următoare

  formulă de calcul4

  45& /buget1 ;45& /colectată 1 7 45& /deductibilă 1

   Aşadar! /A colectată şi /A deductibilă! se determină (n baza 9egistrelor d

  eviden&ă a procurărilor şi livrărilor! care sunt (ntocmite (n baza facturilor fiscale.

  +n cazul c-nd taxa pe valoarea adăugată colectata este mai mare ca taxa p

  valoarea adăugată deductibilă! diferen&a este vărsată la bugetul de stat! (n cazul c-nd tax

   pe valoarea adăugată colectata este mai mică ca cea deductibilă are loc trecerea (n con

  sau restituirea acesteia! cea din urmă se permite numai (n cazul c-nd depăşirea taxei p

  valoarea adăugată sa datorat livrării bunurilor la export sau la cota redusă Fnr. 1.1! pag

  )1G.

  ărimea trecerii (n cont a /A se determină lunar prin aplicarea proratei fa&ă d

  suma /A! ac"itată sau care urmează a fi ac"itată! pe valorile materiale! serviciil

   procurate care sunt utilizate pentru efectuarea livrărilor at-t impozabile c(t şi scutite d

  /A. %rorata se determină (n felul următor 4

  1. a numărător se indică valoarea livrărilor impozabile

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  25/89

  /recerea (n cont a /A care urmează să fie ac"itată sau este ac"itată! se permite (

  conformitate cu art. 102 7/recerea (n cont a /A pe valorile materiale! servicii

   procurate7 al Codului >iscal.

  9estituirea taxei pe valoarea adăugată se determină (n baza Codului >iscal

  9egulamentul privind restituirea sumelor taxei pe valoarea adăugată

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  26/89

  Hxistă unele particularită&i la calcularea accizelor pe mărfurile rezultate d

   prelucrarea materiei prime a clientului care au fost lăsate la păstrare la producătorul d

  marfă şi ulterior scoase din (ncăperea lui de acciz. +n baza contractului de păstrare

  mărfurilor! (ntreprinderea la care ele se păstrează va elibera (ntreprinderii : proprieta

  factura fiscală pentru serviciul prestat (n care se vor indica sumele accizului calcula

  determinat din valoarea impozabilă a livrării.

  Hxistă unele (nlesniri la plata accizelor! şi anume accizele nu se ac"ită 4

  1. De către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal!

  căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită de legisla&ia (n vigoare@

  2. %entru mărfurile finan&ate din contul (mprumuturilor şi granturilor acorda

  Kuvernului@3. a plasarea şi comercializarea mărfurilor (n magazinele dutJ

  free! introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestor

  sub regimurile vamale de tranzit! transformare sub control vamal! antrepozit vama

  abandon (n folosul statului@

  #. ărfurile supuse accizelor introduse (n zona economică liberă! etc. Fnr. 1.1! pag. *8G

  Hxportarea mărfurilor de către persoane care nu sunt subiec&i ai impunerii se permitfără dreptul la restituirea sumelor accizelor la mărfurile supuse accizelor transporta

   pentru export.

   Administrarea accizelor  precum şi a taei pe 'aloarea adăuată! adică persoana c

  func&ia de răspundere autorizată este erviciul >iscal de tat. Controlul asupra ac"ităr

  accizelor se efectuează de către organele vamale (n conformitate cu /itlul a Codulu

  >iscal şi cu legisla&ia vamală. +n art. 128 Controlul efectuat de organele fiscale

  organele vamale7 a prezentului cod este prezentată lista mărfurilor supuse accizelo

  unde sunt specificate : pozi&ia tarifară! denumirea mărfii! unitatea de măsură! cot

  accizului.

  /otodată erviciul >iscal de tat este (n drept să anuleze de sine stătăto

  (nregistrarea contribuabilului /A (n cazul (n care 4

  2*

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  27/89

  valoarea totală a livrărilor impozabile ale subiectului impunerii (ntro oricar

   perioadă de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de 100000 lei@

  subiectul impunerii nu a prezentat declara&ia privind /A pentru fiecare perioad

  fiscală@

  informa&ia prezentată! (n conformitate cu art.8 alin.iscal! d

  către subiectul impunerii este neveridică Fnr. 1.1! pag. *3G.

  %utem constata că unitatea economică XXX7 9 respectă prevederile actelo

  normative şi legislative privind modul de calculare! ac"itare şi administrare a taxei p

  valoarea adăugată.

  28

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  28/89

  Capitolul +3 Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată privindoperaţiunile de procurare şi livrare a bunurilor şi serviciilor la

   întreprinderea „XXX” S!

  +.2. 8er%ectarea docu'entară şi contabilitatea 45& privind operaţiunile

  de procurare a bunurilor şi serviciilor

   

  %entru eviden&a şi calcularea sumei /A (n contabilitate sunt utilizate un şir d

  documente primare care apar&in diferitor subsisteme de eviden&ă a /A4

  1= ubsistemul de documente primare @

    2= ubsistemul eviden&ei analitice@

    3= ubsistemul conturilor sintetice şi subconturilor.

  Subsiste'ul evidenţei analitice cuprinde o serie de documente care se (ntocmes

   periodic prin prelucrarea datelor din documentele primare. +n acest sens metodologia (

  vigoare prevede următoarele documente 4

  21 egistrul de evidenţă a livrărilor 

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  29/89

  c= cecuri fiscale@

  d= documente de expedierii a produc&iei@

  e= documente de plată.

  Documentul primar cel mai des (nt-lnit! cel mai des practicat (n practica contabil

   pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată aferentă mărfurilor livrate c(t

   procurate reprezintă %actura %iscală actura fiscală a fost elaborată şi pusă (n circula&ie (n conformitate cu Motăr-re

  Kuvernului 9epublicii oldova nr. 2$# din 0*.03.1$$8 Cu privire la Hxecutare

  Decretului %reşedintelui 9epublicii oldova7 nr. #0) din 23.12.1$$* şi al inisterulu

  >inan&elor nr. 1$ din 0'.02.2002 Fnr. 1.12! pag. #)G.

  >actura fiscala se completează (n conformitate cu nstruc&iunea cu privire l(ntocmirea formularului! documentului primar cu regim special. >actura fiscala pentr

  efectuarea livrărilor de mărfuri şi servicii impozabile cu axa pe valoare adăugata7

  aprobata prin Irdinul inisterului >inan&elor nr.32 din 11.03.2002 si al Departamentulu

  de tatistică şi ociologie nr. 30 din 13.03.2002 Fnr. 1.12! pag.#)G.

  +n livrările impozabile cu /A! factura fiscală serveşte drept document 4

    (n baza căruia se fac decontările executate! serviciilor prestate@  care (nso&eşte marfa (n timpul transportării @

    (n baza căruia se (nregistrează opera&iile de ieşire a bunurilor materiale la furnizor

  de intrare la cumpărător@

    ce confirma obliga&iile privind transportarea mărfurilor la cererea furnizorului sa

  cumpărătorului@

    ce confirmă dreptul la trecerea (n cont a taxei pe valoarea adăugată la cumpărătoru

  valorilor materiale şi beneficiarul de servicii.

  Nin-nd cont de func&iile indicate ar fi mai corect să numim acest document c

  factura de expedi&ie şi fiscala! deoarece factura fiscală este perfectata de către agen&

  economici (n calitate de subiec&i impozabili cu /A pentru livrările impozabi

  indiferent de cotele /A aplicate! iar factura de expedi&ie eliberata de către agen&

  30

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  30/89

  economici ce efectuează livrări neimpozabile cu /A şi (n cazurile circula&iei interne

  (ntreprinderii.

  ?lanc"etele facturilor fiscale sunt eliberate subiec&ilor impozabili de cătr

  nspectoratul >iscal %rincipal de tat contra plată şi contra semnăturii persoan

  autorizate : reprezentantului subiectului impozabil.

  Conform titlului al Codului >iscal art. 11*!  %actura %iscală  cuprind

  următoarele informa&ii4 numărul de ordine a facturii@  denumirea

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  31/89

   

   

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  32/89

  %rocurarea de bunuri şi servicii pe pia&a internă reprezintă elementul principal (

  desfăşurarea activită&ii normale a tuturor agen&ilor economici.

  a procurarea valorilor materiale! serviciilor precum şi activelor nemateriale p

  teritoriul 9epublicii oldova! (ntreprinderea consumator poate ob&ine dreptul la trecere

  (n cont a sumei /A plătite sau de plătit furnizorului (n cazul respectării a unui şir d

   principii şi restric&ii.

  Condi&ia principala pentru trecerea (n cont a taxei pe valoarea adăugată pentr

   procurările efectuate este ca acestea să fie utilizate pentru efectuarea livrărilo

  impozabile (n procesul activită&ii de (ntreprinzător.

  +n baza facturii fiscale la (ntreprinderea cumpărător se efectuează (nscrierile (

  9egistru de evidenta a procurărilor! iar suma /A dedusa sau care urmează a fi ac"itat pe valorile materiale şi serviciile procurate de la furnizori pentru efectuarea livrărilo

  impozabile (n procesul desfăşurării activită&ii de (ntreprinzător

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  33/89

    subcontul

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  34/89

  2. tornarea /A trecută anterior (n cont aferentă valorii mărfurilor returna

  v-nzătorului (n baza facturii fiscale seria /! numărul 02#'83' din 20 noiembri

  2008

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  35/89

  %e l-ngă persoanele fizice care nu plătesc taxa pe valoarea adăugată căci n

   practica activitate de antreprenoriat şi nu sunt (nregistra&i ca plătitori de /A! mai exist

  şi agen&i economici care nu (ndeplinesc condi&iile art.$#

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  36/89

    subcontul

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  37/89

  +n cadrul intrărilor de bunuri şi servicii se include şi opera&iile de primire

   bunurilor sub forma de aport (n capitalul statutar! primite cu titlu ratuit.

  ocietatea Comercială XXX7 9 pe parcursul anului 2008 nu a (nregistra

  astfel de opera&iuni economice! (nsă reflectarea contabilizării taxei pe valoarea adăuga

  aferente acestor opera&iuni economice reprezintă un element important pentru analiz

  temei date.

  Aşadar! daca C XXX7 9 ar avea opera&ii de intrarea a bunurilor (n capitalu

  statutar sub forma de investi&ii! ar efectua următoarea (nregistrare contabilă4

  +nregistrarea la intrări a activelor pe termen lung şi activelor curente4

  )ebit contul 222 „&ctive ne'ateriale”*

  )ebit contul 22+ „&ctive 'ateriale in curs de execuţie”*  )ebit contul 2++ „4erenuri”*

  )ebit contul +22 „:ateriale”*

  )ebit contul +29 „Dbiecte de 'ică valoare şi scurtă durată”*

    )ebit contul +2- „:ăr%uri”* etc. 7 la suma fără /A.

    )ebit contul

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  38/89

    Credit contul 929 „Capital nevărsat” ( dacă mi,loacele fixe nu necesită monta,

  şi momentul de punere (n func&iune coincide cu momentul de investire.

  +n cazul primirii bunurilor cu titlu ratuit ! spre exemplu a XXX  i de la firm

  XXX7 9 conform anexei 2'! beneficiarul nu are dreptul de trece (n cont a taxei p

  valoarea adăugată! fiindcă nu dispune de document ce ar ,ustifica trecerea (n con

  deoarece la primirea bunurilor sub formă gratuită beneficiarului i se eliberează factur

  de expedi&ie! ceea ce nu permite deducerea taxei pe valoarea adăugată aferente aceste

  opera&iuni! efectu-nduse următoarea (nregistrare

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  39/89

    )ebit contul 29 „&ctivităţi auxiliare”*

  )ebit contul -2+ „C#eltuieli generale şi ad'inistrative”

    Credit contul ?++ „5enituri din activitate %inanciare”* subcontul ?++.@

  „5enituri din activitate intrate cu titlu gratuit”.

  Aşadar! deducerea taxei pe valoarea adăugată! din volumul bunurilor procura

  reprezintă momentul principal (n determinarea taxei pe valoarea adăugată aferen

  diferitor tipuri de aprovizionări! deoarece de modul de calculare! reflectare a acestora (

  contabilitate precum şi (n Declara&ia privind taxa pe valoarea adăugată! depinde suma d

  ac"itare sau trecere (n cont a acestea.

  +ontabilitatea taei pe 'aloarea adăuată la importul de bunuri şi ser'icii. Codu

  amal defineşte importul ca regimul vamal (n care mărfurile introduse pe teritoriuvamal primesc statutul de mărfuri puse (n liberă circula&ie numai după ce s(nt plăti

  drepturile de import şi s(nt aplicate măsurile de politică economică.

  Conform art. $# ubiec&i impozabili7 din Codul >iscal persoana fizica sau B

   ,uridica care importa valori materiale se considera  subiect impozabil . %ersoana care (

  cazul importului declara şi prezintă valorile materiale serviciului vamal pentr

   perfectarea vamala din numele propriu! se numeşte declarant şi se indica (n col. 1# declara&iei vamale.

  uma taxei pe valoarea adăugată pentru valorile materiale importate se plăteşt

  organelor vamale teritoriale (n momentul efectuării procedurilor vamale. %entru bunuri

  importante drept bază pentru calcularea taxei pe valoarea adăugată la import serveşt

  Declara&ia vamala de import şi invoiceul

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  40/89

  c"eltuieli de transport

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  41/89

  de cumpărător! la locul cuvenit. Conform declara&iei privind valoare (n vamă

  mărfurilor c"eltuielile de transport au constituit *3#0!00 lei.

  De regula pentru procedurile vamale! taxa vamala! taxa pe valoarea adăugată!

  accize (n cazul c-nd bunurile importate sunt supuse impozitării cu accize! se eliberează

  sumă ce prevede ac"itarea acestor taxe din contul curent (n valută na&ională! (ntocmindu

  se formula contabilă4

    )ebit contul ++ „&lte creanţe pe ter'en scurt”

  Credit contul +@+ „Cont curent în valută naţională” 

  %entru reflectarea opera&iunilor de import şi sumei taxei pe valoarea adăugată se vo

  (ntocmi următoarele formule contabile4

  1= +nregistrarea la intrări a bunurilor importate conform facturii

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  42/89

    -2+. „&lte c#eltuieli co'erciale” +?*< l

    Credit contul ++ „&lte creanţe pe ter'en scurt” +?*< le

  '= Calcularea /A aferentă bunurilor importate

  )ebit contul 29 „Consu'uri indirecte de producţie”>

    )ebit contul 2+ „&ctivităţi auxiliare”>

  )ebit contul 2+2 „&ctive 'ateriale în curs de execuţie”( (n dependen&ă pentru ce

    se procură serviciile@ 

  #3

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  43/89

    Credit contul

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  44/89

  +.+. 8er%ectarea docu'entară şi contabilitatea 45& privind operaţiunil

  de livrare a bunurilor şi serviciilor

  %entru livrările de bunuri şi servicii documentele primare  aferente /A sun

  documente (nso&itoare aferente valorilor materiale livrate şi serviciilor prestate! factur

  fiscală! documente de expediere a valorilor materiale.

  >iecare subiect impozabil la efectuarea unei livrări impozabile este obligat să scr

  şi să prezinte cumpărătorului $actura $iscală aferentă. Acest document va fi prezentat (

  momentul apari&iei obliga&iei fiscale sau (n momentul (n care valorile materiale

  serviciile se consideră livrate conform art. 108 /ermenele obliga&iei fiscale7! Co

  >iscal.

  %entru livrările de mărfuri! factura fiscala se completează (n trei sau cin

  exemplare

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  45/89

  ?ază de calcul a serviciilor de transport!

  ?ază de eviden&ă operativă la depozit!

  Etilizat (n scopuri fiscale : confirmă trecerea (n cont a /A pentru procurăril

  efectuate.

  a .C. XXX7 9 se utilizează setul de facturi fiscale din 3 exemplare.

  >acturile fiscale pentru mărfurile şi serviciile livrate se (nregistrează succesiv (

   eistru de e'iden!ă a li'rărilor  

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  46/89

  uma taxei pe valoarea adăugată primită de la consumator! se determină pr

  (nmul&irea cotei /A cu valoarea impozabilă a livrării impozabile 4

  45& a%erentă livrărilor ; 5aloarea i'pozabilă a x Cota 45& /H1  i'pozabile livrărilor i'pozabile

  uma taxei pe valoarea adăugată ce urmează a fi primită de la consumator s

  reflectă (n debitul conturilor4 ++2 „Creanţe pe ter'en scurt privind %acturi

  co'erciale”* ++9 „Creanţe pe ter'en scurt ale părţilor legate”* ++ „&lte creanţ

  pe ter'en scurt” şi Creditul contului

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  47/89

    Credit contul

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  48/89

  91 uplimentar se calculează taxa pe valoarea adăugată la diferen&a (ntre pre&ul d

   pia&ă şi pre&ul negociat (ntocminduse formula contabilă4

  )ebit contul -29 „C#eltuieli generale şi ad'inistrative”

    Credit contul iscal prevede că data livrării s

  consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plă&ii! (n dependen&ă ce are lomai (nainte.

  Aşadar! deoarece agentul economic primeşte mi,loacele băneşti p-nă la momentu

  livrării bunurilor! conform Codului >iscal el trebuie să calculeze taxa pe valoare

  adăugată (n momentul primirii mi,loacelor băneşti.

  .C. XXX7 9 practică doar v-nzarea mărfurilor cu amănuntul! de aceea s

  (nregistrează foarte rar cazuri de primirea a avansurilor. Concomitent! ca momen

  negativ! se poate men&iona faptul! că nu se calculează /A aferent avansurilor primite

  %entru a aborda această situa&ie vom utiliza următorul exemplu conven&ional.

   pre eemplu! unitatea economică a primit avans de la (ntreprinderea XXX7 9 u

  avans de 3000!00 lei pentru livrarea ulterioara a mărfurilor.

  #$

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  49/89

  a primirea avansului şi calculul taxei pe valoarea adăugată aferentă acestui avan

  se vor efectua următoarele (nregistrări contabile4

  1= 9eflectarea (nregistrării la intrări a avansului primit4

    )ebit contul +@+ „Cont curent în valută naţională” 9,,,*,, le

    Credit contul

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  50/89

  2= 9eflectăm livrarea produselor v-ndute (n mărimea avansului primit! dacă produse

  sunt comercializate (n mărimea acestuia4

  )ebit contul ++2”Creanţe pe ter'en scurt privind %acturile co'erciale”*

    subcontul ++2.2 „Aacturi de pri'it din ţară” +

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  51/89

  1= C-nd suma avansului este mai mare ca valoarea v-nzărilor! diferen&a va răm-nea c

  sold la contul ++

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  52/89

  /rebuie de men&ionat faptul! că un rol important (n determinarea taxei pe valoare

  adăugată de la transmiterea bunurilor cu titlu gratuit! reprezintă modul de determinare

   bazei impozabile aferente acestor livrări.

  aloarea impozabilă a livrărilor cu titlu gratuit reprezent-nd (n cele mai des

  cazuri valoarea de pia&ă! excep&ie făc-nd doar cazul c-nd destinatarul bunurilor est

  membrul al familiei acestuia! valoarea impozabilă fiind valoarea livrării ac"itată de cătr

  subiect la procurarea bunurilor.

  +n cazul (n care există insuficien&ă de mi,loace băneşti şi nu au rela&ii de v(nzare

  mărfurilor sau la cererea salariatul! (ntreprinderile apelează la livrarea mărfurilor (

  contul salaria&ilor.

  Codul >iscal al 9epublicii oldova califică livrările de produse (n conturetribuirii muncii anga,atorului drept livrări impozabile. aloarea impozabila a aceste

  livrări o constituie valoarea la pre& de pia&ă.

  En rol important (n activitatea economică a agen&ilor economici (l ,oac

  opera!iunile de barter .

  +n cazul (n care (ntreprinderea efectuează opera&iuni de barter (n bază de contrac

  (n scopuri fiscale acestea s(nt privite ca doua opera&iuni efectuate simultan4 una dlivrare şi alta de procurare.

  %articipan&ii la opera&iunile de barter capătă dreptul la trecerea (n cont a sumelo

  /A aferente valorilor materiale

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  53/89

  +n cazul (n care valoarea de pia&ă a valorilor materiale expediate sau primite n

  coincide cu valoarea contractuala! reflectata (n documentele de (nso&ire! facturile fiscal

  trebuie să con&ină informa&ii referitoare la ambele sume Fnr. 2.'! p.23#G.

  +n cazul (n care C XXX7 9 ar practica astfel de opera&iuni! ar fi necesar d

  (ntocmit următoarele formule contabile.

    1= Hxpedierea mărfurilor! bunurilor la valoarea contractuală4

  )ebit contul ++2 „Creanţe pe ter'en scurt privind %acturile co'erciale”* subcontu

    ++2.2 „Aacturi de pri'it din ţară”

  Credit contul ?22 „5enituri din vBnzări”* subcontul ?22.+ „5enituri din

  vBnzarea 'ăr%urilor”.

    2= uma /A aferentă acestor livrări la valoarea contractuală stabilită (ntre păr&icontractului4

   )ebit contul ++2 „Creanţe pe ter'en scurt privind %acturile co'erciale”*

  subcontul ++2.2 „Aacturi de pri'it din ţară”

  Credit contul

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  54/89

    Credit contul ++2 „Creanţe pe ter'en scurt privind %acturile co'erciale”

  Credit contul ?2+ ”&lte venituri operaţionale”.

  +n cadrul rela&iilor economice! (ntre agen&ii economici ai 9epublicii oldova po

  apărea rela!ii de 'nzare a produc!iei către zonele economice libere .

  odul de impozitare a tranzac&iilor efectuate (n zonele economice libere d

  (ntreprinzător sunt de reglementate de egea cu privire la zonele economice libere d

  (ntreprinzător nr. ##0 : L din 2*.0*.2001 nă la 199: şi livrate după aceasta perioada. Aceasta situa&ie este necesar de men&ion

  deoarece modul de calculare a taxei pe valoarea adăugată aferentă acestor opera&iun

  reprezintă o modalitate de calcul a taxei pe valoarea adăugată deosebită de calculul tax

   pe valoarea adăugată aferente opera&iunilor economice ordinare.

  a livrările de mi,loace fixe este importantă baza ,uridică! ce confirmă dreptu

  subiectului impozabil de a trece (n cont /A din valoarea de bilan& a acestora (n cazu

  c-nd valoarea de intrare con&ine taxa pe valoarea adăugată. Drept dovada ,uridica despr

  faptul ac"itării taxei pe valoarea adăugată servesc următoarele documente4

    factura fiscală (n care suma taxei pe valoarea adăugată trebuie sa fie (ntrun r-n

  separat

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  55/89

    document vamal

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  56/89

    )ebit contul ++2 „Creanţe pe ter'en scurt privind %acturile co'erciale”

  Credit contul ?22 „5enituri din vBnzări”

  #= uma /A aferentă acestor livrări4

    )ebit contul ++2 „Creanţe pe ter'en scurt privind %acturile co'erciale”

  Credit contul iscal! precum şi de art.108

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  57/89

  1=9eflectăm venitul din v(nzare a mărfurilor predate fără acordarea scontului4

  )ebit contul ++2 „Creanţe pe ter'en scurt privind %acturile co'erciale”*

  subcontul ++2.2 „Aacturi de pri'it în ţară”

    Credit contul ?22 „5enituri din vBnzări”* subcontul ?22.+ „5enit din vBnzarea

    'ăr%urilor”

  2= 9eflectăm /A aferentă mărfurilor v-ndute4

    )ebit contul ++2 „Creanţe pe ter'en scurt privind %acturile co'erciale”*

    subcontul ++2.2 „Aacturi de pri'it în ţară”

  Credit

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  58/89

  +ontabilitatea taei pe 'aloare adăuată n opera!iunile de eport.

  +n cadrul economiei de pia&ă fiecare agent economic pentru a ob&ine rezultat

  favorabile (n urma procesului de produc&ie căută c(t mai multe pie&e de desfacere

   produc&iei fabricate! deoarece (n această perioadă nu merge principiul c(t po&i at-

   produci. +n prezent agen&ii economici produc bunuri şi servicii numai cit este cerut p

   pia&ă! pia&a ,uc-nd rolul important pentru o desfăşurare eficientă pentru activitate

  economicofinanciara at-t a persoanelor fizice c(t şi ,uridice.

  odul de reglementare a rela&iilor cu bugetul privind taxa pe valoarea adăugată

  efectuarea livrărilor pe pia&a internă

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  59/89

  serviciile indicate (n factura data sunt livrata la export! (nregistr-ndo (n 9egistrul d

  eviden&ă livrărilor.

  +n cazul livrării (n exteriorul &ării! conform art. 101 alin.

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  60/89

  +n contabilitate se efectuează un calcul special conform 9egulamentul privin

  restituirea taxei pe valoarea adăugată! şi anume4

  1= suma /A trecută (n cont (n luna curentă! care formează /A aferentă facturilo

  fiscale acceptate la deduceri! ca exemplu 320000 lei!

  2= se determină suma /A ac"itată nemi,locit prin intermediul conturilor curente (

  valută na&ională şi trecută (n cont (n perioada fiscală (n care a avut loc livrare

  impozabilă cu /A la cota zero şi suma /A trecută (n cont (n perioada fiscal

   precedentă! lu-nduse (n considerare ac"itările efectuate p-nă la data prezentăr

  Declara&iei privind /A pentru perioada (n care sa efectuat livrarea impozabilă cu /

  la cota zero. Astfel! suma /A ac"itată prin cont curent prezintă 200000 lei! iar suma d

  120000 lei nu a fost ac"itată! trecerea (n cont a sumei /A din perioada precedentă nufost.

  3= : se determină suma /A aferentă valorii mărfurilor livrate la cota zero! pri

  aplicarea cotei /A standard la valoarea acestei livrări4

  /otalul livrărilor la cota zero a constituit 300 000 lei! respectiv /A la cota standar

  constituie 300000 x 20 R )0000 lei.

  #= : sa calculat suma /A spre restituire ca diferen&a dintre suma /A trecută (n cont şsuma /A calculată pentru livrările efectuate! (n limita sumei absolute ac"itate pri

  contul curent (n valută na&ională! dar nu mai mare dec-t /A aferentă valorii mărfurilo

  livrate la cota zero.

  a= depăşirea /A aferentă procurărilor asupra /A aferentă livrărilor 4

  320000 : 300000 R 20000 lei

   b= suma /A spre restituire constituie )0000 lei@

  c= suma /A destinată trecerii (n cont (n perioada ulterioară constituie #0000 lei % (n contabilitate se (ntocmeşte formula contabilă4

  )1

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  61/89

  )ebit contul ++? „Creanţe preli'inare” ?,,,,*,, le

  Credit contul ++< „Creanţe pe ter'en scurt privind decontările cu bugetul”*

  subcontul ++

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  62/89

  Conform 9aportului financiar anual informa&ia privind /A este reflectată (

  r-ndul 300 (n partea activului ?ilan&ului contabil

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  63/89

  scopul desfăşurării activită&ii de (ntreprinzător şi efectuării livrărilor impozabile cu /A

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  64/89

  %erioada fiscală se completează ca un cod care are următorul forma

  8JNNJ&&&&! unde (n Declara&ia privind taxa pe valoarea adăugată indică cod

   perioadei fiscale.

  Conform anexei 1$! codul perioadei fiscale ia valorile lui !! ceea ce reprezintă c

   perioada fiscală pentru C XXX7 9 este de o luna calendaristică.

  +n cazul c-nd perioada fiscală reprezintă trei luni

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  65/89

  45& a%erentă livrărilor ; 5aloarea i'pozabilă a x Cota 45& /+,H1  i'pozabile livrărilor i'pozabile

  Aşadar! conform anexei 28! C XXX7 9 a efectuat astfel de livrări (n suma d

  XXX lei şi /A aferentă acestora (n mărime de XXX lei.+n boxa 9 se reflectă valoare mărfurilor şi B sau serviciilor livrate la cota redusa d

  8 şi ' şi respectiv (n boxa @ a taxei pe valoarea adăugată aferente acestor livrări car

  se calculează analog celor impozabile cu 20! numai ca cota de impunere este specific

  acestor tipuri de livrări. +n perioada lunii decembrie a anului 2008! livrările impozitate

  această cotă a constituit XXX lei.

  Completarea boxei

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  66/89

  $oxa 22 con&ine (n sine suma /A aferente livrărilor impozitate la cota 20 şi l

  cota redusa de 8! ' şi reprezintă suma taxei pe valoarea adăugată colectata care va

  luata (n calcul la determinarea taxei pe valoarea adăugată aferentă bugetului. De acee

  calitatea determinării acestui indicator va influen&a determinarea obliga&iei fiscale.

  +ntocmirea compartimentului al doilea reprezintă determinarea taxei pe valoare

  adăugată aferenta procurărilor efectuate.

  +n baza boxei 2+  se poate observa totalul procurărilor de mărfuri şi servic

  efectuate de C XXX7 9 pe teritoriul 9epublicii oldova (n perioada lun

  decembrie a anului 2008. +n boxa dată! de asemenea! se mai oglindesc şi indicator

  aferen&i mărfurilor procurate şi de la persoanele fizice sau ,uridice care nu au rela&

  fiscale cu sistemul bugetar.Datele din boxa 29 reflecta taxa pe valoarea adăugată calculată de la procurări

  situate (n boxa 12. Determinarea corectitudini calcului acestui indicator este m

  complicată dec-t la livrările de bunuri şi servicii deoarece aici comparativ cu livrările d

   bunuri şi servicii nu sunt repartizate pe tipuri de procurări! de aceea şi se (ntocmeş

  Anexa Declara&iei privind taxa pe valoarea adăugată

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  67/89

  valoarea adăugată trecuta (n cont pentru perioadele precedente şi se reflectă (n box

  nr.2-.

  /axa pe valoarea adăugată totala spre deducere se calculează ca suma boxelor 13

  1'@ 1)@ 1* şi se reflecta (n boxa 2* reprezent-nd suma /A deductibilă care se va lua (

  calcul la determinarea taxei pe valoarea adăugată la buget şi care trebuie să fie egală c

  suma taxei pe valoarea adăugată reflectata (n 9egistrul eviden&ei procurărilor (

  compartimentul total suma /A.

  Datele din boxa 2  /A aferenta bugetului7 se determina prin următoare

  formula4

  45& /buget1 ;45& /colectată 1 7 45& /deductibilă 1 *

  sau

  $oxa 2 ; boxa 22 7 boxa 2

  Aşadar! conform datelor din anexa 28! C XXX7 9 a ob&inut (n lun

  decembrie 20084 /A deductibilă XXX lei şi /A colectat (n mărime de XXX lei. +

  urma datelor existente se poate de terminat /A aferentă bugetului4

  45& /buget1 ; XXX lei 7 XXX lei ; XXX lei*

   ceea ce reprezintă ca C XXX7 9 are datorii fa&ă de buget. +n baza ordinului d plata trezorerial se va (ntocmi următoarea formulă contabilă4

  )ebit contul

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  68/89

  Comisiei teritoriale privind restituirea /A de la locul de deservire sau prin Decizi

  Comisiei >% privind restituirea /A contribuabililor deservi&i de Direc&ia d

  Administrare a Contribuabililor ari. 9estituirea taxei pe valoarea adăugată s

  efectuează (n dependen&ă de grupa de subiec&ii impozabili din care face parte subiectu

  impozabil.

  9estituirea taxei pe valoarea adăugată se permite doar (n limita posibila d

  restituire care se calculează prin următoarea formula de calcul4

  !.p.r.; !ivrări la cota zero x +,H

  Ende4 .p.r. limita posibila de restituire

  Dacă apar cazuri că limita de restituire a /A este cu mult mai mare ca crean&

  fa&ă de buget! se permite spre restituire doar (n mărimea taxei pe valoarea adăugat

   plătită prin contul curent (n valută na&ională! (nregistr-nduse următoarele formu

  contabile4

  1= 9eflectarea diferen&ei dintre sumele /A trecute (n cont şi calculate4

  )ebit contul ++< „Creanţe pe ter'en scurt privind decontările cu bugetul”

  Credit contul

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  69/89

  De asemenea! trimestrial p-nă la data de 2' a lunii următoare perioadei d

  raportare C XXX7 9 prezintă organului teritorial! conform egii 9epublic

  oldova nr.#12L din $.12.200#! 9aportul statistic nr. 'C Consumurile

  c"eltuielile (ntreprinderii7

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  70/89

  Capitolul 93 Contabilitatea accizelor privind operaţiunile deprocurare şi livrare a bunurilor şi serviciilor la întreprinderea

  SC „XXX” S!

  9.2. 8er%ectarea docu'entară şi contabilitatea accizelor privind

  operaţiunile de procurare a bunurilor şi serviciilor

  )ocu'entele pri'are utilizate pentru eviden&a accizelor sunt următoare4

  factura de expedi&ie a mărfurilor supuse accizelor procurate şi B sau livrate@

  declara&ii vamale la import şi export@

  c"itan&e fiscale@

  avize de plată vamale@

  dispozi&ii de plată.

  %e l-ngă documentele primare şi centralizatoare (n care sunt reflectate sum

  accizelor! subiec&ii impozabili sunt obliga&i să (ntocmească pentru fiecare (ncăpere d

  acciz  eistrul de e'iden!ă a măr$urilor ce sunt epediate con$orm leisla!iei

  'ioare. +n acest registru se reflectă toate livrările de mărfuri accizabile! inclusiv cescutite sau neimpozabile! mişcările (n interiorul (ncăperii de acciz.

  Comparativ cu mecanismul de aplicare şi utilizare a documentelor privind /A

   pentru reflectarea accizelor nu este obligatorie (ntocmirea şi eliberarea unei facturi d

  formă fixă speciale.

  Hviden&a accizelor aferente procurărilor se efectuează (n 9egistru de eviden&ă

  mărfurilor accizate! stabilit de către nspectoratul >iscal %rincipal de tat! (ndeplinit ( baza facturilor fiscale primite. Conform anexei documentul dat con&ine : data primir

  mărfii! datele furnizorului! caracteristica mărfii accizate primite pentru comercializare

  ulterioară! suma accizelor calculată! ziua comercializării! ac"itarea accizelor. Ace

  registru se (ntocmeşte şi de agen&ii economici care nu sunt subiec&i ai impunerii! inclusi

  (ntreprinderile comerciale! care v-nd mărfuri accizate livrate anterior de persoane fizic

  *1

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  71/89

  şi ,uridice! pentru care nu există confirmare documentară privind ac"itarea accizelor

   buget. +nregistrările (n registru se efectuează de m-nă de către persoana (mputernicită

  se păstrează pe parcursul a cinci ani de la completarea integrală.

  %rocurarea mărfii supuse accizelor poate fi efectuată at-t pe pia&a internă! c(t

   prin import! (nsă indiferent de aceasta! dacă procurarea are loc pentru rev-nzar

   prelucrare sau producere a unei alte mărfi ce nu este impozabilă cu accize! atunci sum

  calculată este inclusă (n pre&ul de procurare a mărfii supuse accizelor şi după caz s

  reflectă (n debitul contului 211 ateriale7 sau 21* ărfuri7. +n acest caz agentu

  economic nu are dreptul de a trece (n cont suma accizelor calculată.

  De exemplu! (ntreprinderea C XXX7 9 a procurat benzină euro cu scopu

  consumului intern pentru autoturismele proprii (n valoare de )8'0 lei (n baza facturfiscale

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  72/89

  fabricarea sau prelucrarea altor mărfuri supuse accizelor! la expedierea lor ulterioară

  (n cazul prezen&ei documentelor ce confirmă ac"itarea accizelor la mărfurile supus

  acestui impozit. Data trecerii (n cont este momentul livrării mărfurilor supuse accizelo

  din (ncăperea de acciz.

  Deci! la procurarea mărfurilor supuse accizelor pe pia&a internă sau prin import (

  scopul revinderii lor ulterioare! suma accizelor calculată este inclusă (n pre&ul d

   procurare a mărfurilor supuse accizelor.

  Conform art.12' iscal suma accizelor ac"itată ce depăşeşte sum

  accizelor calculată pentru mărfurile supuse accizelor se raportează la c"eltuieli (

   perioada fiscală (n care au avut loc expedierea mărfurilor din (ncăperea de acciz.

  Contabilitatea opera&iunilor de procurare a măr$urilor  supuse accizelor pe pia!internă autorul va reda materialul (n baza următorului exemplu conven&ional.

  De exemplu să presupunem ca (ntreprinderea C XXX7 9 a procurat 21' lit

  alcool de 80! pentru care sa ac"itate accize de 1)$2 lei

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  73/89

  )ebit contul

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  74/89

  Deci! conform calculelor efectuate suma /A

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  75/89

  )ebit contul +2- „:ăr%uri” 7 +

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  76/89

  9.+. 8er%ectarea docu'entară şi contabilitatea accizelor privind

  operaţiunile de livrare a bunurilor şi serviciilor

  Hviden&a contabilă a accizelor (n cazul livrărilor de mărfuri e (n dependen&ă dregimul de v-nzare şi calitatea v-nzătorului.

  Dacă unitatea economică efectuează v-nzări de mărfuri supuse accizelor cătr

  agen&i economici ce nu au rela&ii cu sistemul bugetar! (n acest caz v-nzătorul este oblig

  să ac"ite suma accizelor p-nă la efectuarea transportării acestora din (ncăperea de acciz

  +n cazul c-nd agentul economic este producător

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  77/89

  Codul fiscal (n termenii stabili&i de către nspectoratul >iscal principal de tat

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  78/89

  ac"itate pentru marfa accizată utilizată la producerea ormulele contabile privind eviden&a opera&iunile de restituire din buget a sumelo

   plătite (n plus sunt următoarele4

  1. 9eflectarea la finele perioadei de gestiune a sumelor impozitelor şi taxelor plăti

  (n plus conform notei contabile4

  )ebit contul ++< „Creanţe pe ter'en scurt privind decontările cu bugetul

  subcontul ++

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  79/89

  )ebit contul +@+ „Cont curent în valută naţională”

  Credit contul ++

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  80/89

  %entru o prezentare mai detaliată a crean&e şi datorii aferente bugetului s

  (ntocmeşte o 6ota informativă! unde suma accizelor se prezintă (n r-ndul 0'0 iscal Cu privire la administrarea accizelor7 n

  23$ din 2*.12.200# prevede că obliga&ia de a prezenta Declara&ia privind accizele est

   pusă (n sarcina plătitorilor de accize specifica&i la art.120 lit. a= şi c= din Codul >iscal

  la art.# iscal de tat la locul de (nregistrare cel t-rziu (n ultim

  zi a lunii care succedă luna (n care au fost efectuată transportarea mărfurilor supus

  acestui impozit.

   @eclara!ia pri'ind accizele  este alcătuită dintrun singur compartiment! num

  volumul impozabil7 şi se completează pe formular oficial! aprobat de nspectoratu

  >iscal %rincipal de tat pe l-ngă inisterul >inan&elor! ca model e prezentat (n anexa 33Declara&ia se prezintă nu mai t-rziu de ultima zi a lunii următoare! (n care a avu

  loc expedierea mărfurilor supuse accizelor şi se completează (n baza 9egistrului d

  eviden&ă a mărfurile accizabile expediate.

  Declara&ia privind accizele este formată din 11 coloane. +n această declara&ie s

  indică mai (nt-i perioada fiscală

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  81/89

   6omenclatorului de mărfuri a 9epublicii oldova şi codul contului conform clasifica&i

   bugetare a veniturilor de stat.

  +n următoarele două coloane se indică volumul (n expresie naturală (n caz dac

   baza impozabilă se determină (n expresie naturală! reflect-nd (n paranteze unitatea d

  măsură!

  valoarea mărfii fără /A şi accize. aloarea mărfii fără /A şi accize se va reflecta (

  unită&i monetare na&ionale.

  +n coloana * : se indică costul licen&ei pentru activitatea desfăşurată de subiectu

  impunerii (n domeniul ,ocurilor de noroc! (nsă (ncep-nd cu 2008 ,ocurile de noroc nu s

  impozitează cu accize.

  +n coloana 8 : se indică cota accizului stabilită ad valorem (n procente divaloarea mărfii fără /A şi accize! sau cota accizului stabilită (n sumă absolută l

  unitatea cantitativă! iar (n coloana $ : se indică suma accizului calculat! reieşind din co

  accizului aferentă mărfii accizate! aplicată la una din bazele impozabile! oglindite (

  coloanele '! )! *.

  +n coloana 10 : se indică suma accizului (n limita cantită&ii mărfii folosite pentr

  fabricarea mărfurilor supuse accizelor care urmează a fi trecute (n cont sau restituite.Coloana 11 indică suma acizului destinată virării la buget! calculat ca diferen&

  dintre coloana $ şi 10! care va fi oglindită (n fişa contului personal al plătitorilor d

  accize (n cazul (n care va reprezenta o obliga&ie a plătitorului de acciz fa&ă de buget.

  Corectări şi reduceri la completarea Declara&iei privind accizele nu se admit.

  Declara&ia privind accizele se semnează de către conducătorul şi contabilulşef

  subiectului impozabil şi se prezintă la nspectoratul >iscal de tat (ntrun exemplar unic

  +n luna efectuării livrărilor de export! care sunt scutite de acciz! (n Declara&ie n

  se fac (nscrieri cu privire la volumul de mărfuri exportate.

  Autorul consideră că Declara&ia privind accizele e sursă de bază de informa&ie c

  reflectă suma totală a crean&elor sau datoriilor privind decontările cu bugetul.

  82

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  82/89

  "nc#eiere

  Activitatea economico financiară a agentului reprezintă o totalitate de sisteme (

   baza căreia (şi desfăşoară activitatea economica sau de produc&ie! iar modul dgestionare a acestor sisteme şi (ndeosebi a sistemului financiar contabil făr

  acumularea unui şir de penalită&i şi amenzi! cunoaşterea legisla&iei fiscale va constitu

  eficien&a efortului depus.

  9olul şi importan&a acestui sistem la călăuzit pe autor (n alegerea temei de licen

  Contabilitatea taxei pe valoarea adăugata şi accizelor7.

  %artea practică a lucrării a fost efectuată (n baza datelor acumulate la unitateeconomică 5XXX7 9. +n perioada analizată! principalii indicatori economico

  financiari! prezintă o (mbunătă&ire a condi&iilor de eficien&ă (n care activeaz

  (ntreprinderea.

  +n ansamblu! eviden&a contabilă a unită&ii analizate este apreciată pozitiv! fiin

  respectate tandardele 6a&ionale de Contabilitate! prevederile egii contabilită&i

  Documentele primare c(t şi cele centralizatoare sunt (ntocmite conform actelonormative (n vigoare şi programului automatizat 1C 5Contabilitate7.

  Contabilizarea taxei pe valoarea adăugată şi accizelor reprezintă un momen

  destul de important (n cadrul opera&iunilor economice apărute (ntre agen&ii economici! d

  aceea prin prezenta lucrare autorul (ncercă să atragă aten&ia asupra modului d

  documentare! calculare şi contabilizare din momentul instituirii p-nă (n prezent a /A

  accizelor.

  %rin această lucrare autorul (ncearcă să eviden&ieze corela&ia contabilită&ii c

  fiscalitatea! adică modul de (nregistrare! prelucrare şi prezentare a documentelor precum

  şi contabilizarea diferitor opera&iuni economice sub influen&a legisla&iei fiscale.

  83

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  83/89

  /axa pe valoarea adăugată este un impozit ce se impune asupra ma,orită&

  opera&iunilor economice ce pot apărea (ntre agen&ii economici at-t de pe teritoriu

  republicii c(t şi de peste "otarele ei.

  %rin contabilizarea corectă a taxei pe valoarea adăugată! (ntreprinzătorul fac

  diferen&ă (ntre suma /A colectată şi cea deductibilă şi anume /A! care trebui

  ac"itată la buget sau spre restituire.

  %ractic taxa pe valoarea adăugată nu influen&ează veniturile (ntreprinzătorilo

  influen&a trec-nd asupra consumatorilor de aceea deseori sunt numite taxe d

  consuma&ie.

  +n urma analizei practice la .C. XXX7 9! sa depistat respectarea şi aplicare

   prevederilor egii Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează (n unele acnr. 1** : L din 20.0*.200*7

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  84/89

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  85/89

  $ibliogra%ie

  I. &cte legislative şi nor'ative

  1.1. Codul %iscal al epublicii :oldova  nr.11)3L din 2# aprilie 1$$*

  Contabilitate şi audit nr.1 din 200*@

  1.2. $azele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor %inanciare! aproba

   prin ordinul inisterului >inan&elor al 9epublicii oldova nr.1*# din 2' decembr

  1$$* BB onitorul Ificial al 9epublicii oldova nr.88$1 din 30.12.1$$*@

  1.3. !egea contabilităţii  nr.113 : L din 2* aprilie 200* BB onitorul Ificial

  9epublicii oldova nr.$0$3 din 2$.0).0*@

  1.#. !egea bugetului de stat nr. 2'# din 23.11.200* BB onitorul Ificial al 9epublicoldova nr. 1$21$3 din 13.12.200*@

  1.'. !egea privind punerea în aplicarea a titlului III al Codului Aiscal  nr. 1#1*L

  din 1* decembrie 1$$* BB onitorul Ificial al 9epublicii oldova nr.#0#1 din 0* ma

  1$$8@

  1.). Instrucţiunea cu privire la 'odul de calculare şi ac#itare a accizelor nr. 03 d

  1) august 2002 BB onitorul Ificial al 9epublicii oldova nr.1##1#'B323 d

  2#.10.2002@

  1.*. Instrucţiunea cu privire la ad'inistrarea accizelor din 21.10.200# BB onitoru

  Ificial al 9epublicii oldova nr. 20'20*B#31 din 12.11.200#@

  1.8. Instrucţiunea cu privire la 'odul de calculare şi ac#itare a taxei pe valoare

  adăugată nr.10 din 10 martie 1$$' BB onitorul Ificial al 9epublicii oldova nr. 02

  din 01.0).$'@

  1.$. Instrucţiunea privind co'pletarea %or'ularului tipizat de docu'ent pri'ar c

  regi' special al %acturii %iscale pentru livrările de bunuri şi servicii i'pozabile c

  45&*  aprobat prin ordinal inisterului >inan&elor al 9epublicii oldova nr.32 din 1

  martie 2002 BB onitorul Ificial al 9epublicii oldova nr.0'8 din 12.03.2002@

  8)

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  86/89

  1.10. 8lanuri de conturi contabile al activităţii econo'ico ( %inanciare

   întreprinderilor! aprobat prin ordinal inisterului >inan&elor al 9epublicii oldova n

  2' decembrie 1$$* BB onitorul Ificial al 9epublicii oldova nr. $3$) din 1$$*@

  1.11. 8rivind %acturile %iscale. Comunicatul nspectoratului >iscal %rincipal de tat n

  iscal %rincipal d

  tat nr.

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  87/89

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  88/89

  3.2. hraur &.! :i#aila S.* Cepoi !.! %articularită&ile! calculul şi contabilizarea /A

  importul de marfuri şi servicii. BB >in Consultant! 200'! nr. 10! p.3' 3$.

  3.3. 4i'o%eeno &. %articularită&ile &inerii documenta&iei şi eviden&ei fiscale privin

  /A BB Contabilitate şi audit! 200*! nr.3! p. #8'1.

  3.#. 4i'o%eenco &. %articularită&ile determinării proratei pentru trecerea in cont a sum

  /A la efectuarea livrărilor impozabile şi neimpozabile BB Contabilitate şi audit! 200*

  nr. 12! p.2)2$.

  3.'. jZQYOk j.  k^ \kkY q kYk `VY^\X` BB Contabilitate

  audit!200*! nr.$! p.2830.

  3.). P_QWTOQ m. q\\k \XWk XYkkY q Y `WY\ BB Contabilitate

  audit! 200*! nr.8! p. 111$.3.*. P_QWTOQ m.  w YkkY \XWk Xk_Y]^X`YY Y `VYX\`Y

   Xk_Y]^X`YY `^kyYW\ q BB Contabilitate şi audit! 200*! nr.#! p. 13 1'.

  3.8. P]M\] m.* jQPU_RWOU . w \XWk XYkkY Y kW`XYX\`Yk q X

  Y\X^k V]V_ BB Contabilitate şi audit! 200*! nr. #! p. $ 11.

  8$

 • 8/18/2019 Teza TVA Si Accize

  89/89

  &NFXF