Download pdf - PPT Kampung Baru.pptx

Transcript
 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  1/17

  SANITASI LINGKUNGAN PERKOTAANSTUDY KASUS

  DI DAERAH KAMPUNG BARU

  Anggi Puspitasari (13140003)

  Garin Mughni Sabaran (13140008)

  Hendri (13140010)

  Tsara Subianto Putri (13140017)

  Veronia Situ!orang (13140018)

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  2/17

  Latar Belakang

  Kota merupakan puat !er!aga" akt"#"ta ekonom"$per%agangan maupun pen%"%"kan$ e&"nggamem!er"kan konekuen" !a&'a e!ag"an !earkeg"atan manu"a !era%a %" perkotaan$ !a&kanmen(a%"kan emak"n !an)akn)a pen%atang )ang

  menam!a& permaala&an permaala&an kotae&"ngga men(a%" mak"n komplek* Pertum!u&anpen%u%uk )ang !eg"tu +epat terutama %" '"la)a&perkotaan mem!er"kan %ampak )ang angat er"uter&a%ap penurunan %a)a %ukung l"ngkungan*

  Dampak tere!ut &aru %""kap" %engan tepat$ ole&karena kena"kan (umla& pen%u%uk akanmen"ngkatkan konum" pemaka"an a"r m"num,!er"&)ang !er%ampak pa%a pen"ngkatan (umla& a"rl"m!a&*

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  3/17

   Tu(uan

  Meng"%ent"-ka" upa)a.upa)a ma)arakat%alam pengelolaan l"ngkungan*

  Mengeta&u" ke!"(akan pem!angunan %anpenataan an"ta" perkotaan*

  Menganal"" /aktor./aktor )ang men%ukung%an meng&am!at "mplementa" ke!"(akanPem!angunan %an Penataan San"ta"perkotaan*

  Mengeta&u" permaala&an l"ngkunganperkotaan %aera& Kampung Baru*

  Mengeta&u" an"ta" l"ngkungan %aera&Kampung Baru*

  Mengeta&u" %ampak %ar" permaala&an

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  4/17

  San"ta" L"ngkungan Perkotaan

    San"ta" l"ngkungan a%ala& ua&a kee&atanma)arakat )ang men"t"k !eratkan pa%apenga'aan /aktor l"ngkungan %an

  mengutamakan pen+ega&an e&"nggapen)ak"t %apat %"&"n%ar"*

  San"ta" l"ngkungan pa%a Kampung Baru

  menurut kam" angat t"%ak !a"k karenapo"" ruma& )ang angat rapat %anke&"%upan e&ar".&ar" mereka )ang t"%ake&at$ mem!uat an"ta" l"ngkungankampung !aru !"a %"katakan !uruk*

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  5/17

  Perkem!angan Kota %an Permaala&anL"ngkungan

  Ha"l ur#e" )ang tela& kam"lakukan %" kelura&an KampungBaru$ men"la" !a&'a

  perkem!angan kota,%aera& %"kelura&an tere!ut e%"k"t kurang!erkem!ang$ 'alaupun (umla&

  pen%u%uk )ang a%a %" kelura&antere!ut angat !an)ak*

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  6/17

  Kee&atan Pemuk"man Perkotaan %an Upa)an)a

  Pen"la"an kam" ter&a%ap kee&atanl"ngkungan %" %aera& kampung !aru$!a&'a %engan pa%atn)a pen%u%ukmem!uat %aera& tere!ut mem"l"k"an"ta" l"ngkungan )ang !uruke&"ngga mem!er" %ampak ter&a%apkee&atan ma)arakat$ e!aga" !er"kut1

  D"arePen)ak"t kul"t

  Gangguan ke!""ngan

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  7/17

  Ruma&an Se&at

  Ke!an)akan ruma&)ang kam" amat" %"%aera& KampungBaru +en%erung

  t"%ak e&at$ karenaruma& tere!utt"%ak eua" %engankr"ter"a ruma&

  e&at* Sepert"terl"&at pa%agam!ar !er"kut1

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  8/17

  Hutan Kota

  Hutan kota pa%akelura&an kampung !arut"%ak a%a$ namun ma"&a%a %aera& reapan a"r %"kelura&an tere!ut$ %an)ang kam" keta&u"$%aera& reapan tere!utter%apat kolam %"

  %alamn)a* Sepert" terl"&atpa%a gam!ar !er"kut1

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  9/17

  Pengola&an %an Pengelolaan A"r M"num Perkotaan

  Ma)arakat )ang t"nggal %"Kampung Baru$ ke!an)akanmenggunakan a"r umur !or

  e!aga" um!er a"r !er"&*Se%angkan ma)arakat la"n)a)ang perekonom"an)a %" !a'a&

  rata.rata menggunakan a"r umurgal" atau mem"nta a"r pa%aruma& )ang mem"l"k" umur*

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  10/17

  Pengola&an Sampa& Pemuk"man

  Pengelolaan ampa& %" %aera& tere!ute!ag"an a%a )ang meng"kut" peraturanpemer"nta& %an e!ag"an lag" melakukanpengumpulan ampa& %an pem!akaran

  ampa& e+ara "n%"#"%u* Ma)arakat )angmeng"kut" peraturan pemer"nta& merekamelakukan pengumpulan %" %epan ruma&%an pengangkutan %engan menggunakan

  motor gro!ak )ang %" e%"akan ole& lura&etempat %engan menar"kkan tar"/ 23*4445 64*444,!ulan untuk ruma& pr"!a%"$ %an7*444,orang,!ulan untuk anak ko*

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  11/17

  Ma)arakat )ang melakukanpengumpulan ampa& e+ara"n%"#"%u mem"l"k" tempat ampa&

  )ang ala& atun)a memenu&"kr"ter"a tempat ampa&* Sepert"gam!ar !er"kut1

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  12/17

  Se!ag"an ma)arakat )angla"n)a melakukan pem!akarane+ara pr"!a%"* Sepert" pa%a

  gam!ar !er"kut1

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  13/17

  Pengelolaan %an Pengola&an A"r BuanganPerkotaan

  P"&ak kelura&an melakukankeg"atan gotong ro)ong untukmem!er"&kan elokan )ang a%a

  %" p"ngg"r (alan$ e&"ngga ("ka a%a&u(an %engan "nten"ta )angren%a& !an("r t"%ak ter(a%" %"

  %aera& tere!ut*

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  14/17

  Pengen%al"an U%ara

  U%ara %" Kelura&an Kampung Baru !"a%"katakan t"%ak !eg"tu !a"k$ ela"n polu")ang %" e!a!kan %ar" kereta ap"$ u%arat"%ak egar (uga %"e!a!kan karena

  kurangn)a pepo&onan )ang a%a %" %aera&tere!ut*

  U%ara )ang t"%ak egar (uga %" e!a!kanruma& )ang ter%apat %" %aera& kampung

  !aru !eg"tu rapat %an angat kumu&kea%aan)a$ !a"k pen%u%uk etempatmaupun pen%atang )ang t"nggal %" ruma&koan

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  15/17

  Ke"mpulan

  Permaala&an )ang ter%apat pa%a %aera& Kampung !aru )a"tu$maala& an"ta"$ maala& a"r !er"&$ maala& pen+emaran u%ara$maala& peruma&an e&at$ maala& ampa& pemuk"man$maala& a"r !uangan$ maala& kee&atan$ %an &utan kota*

  San"ta" l"ngkungan %aera& Kampung Baru t"%ak +ukup !a"k$karena !an)ak /aktor )ang mem!uat %aera& tere!ut %"katakan

  %aera& )ang kumu&$ epert" rapatn)a ruma& pen%u%uk$ e%"k"tn)atanaman po&on )ang men)e!a!kan u%ara teraa gerang$ %ankurang !a"kn)a pengelolaan ampa& %" %aera& tere!ut*

  Sum!er a"r !er"& !eraal %ar" a"r umur !or %an a"r umur gal"*Permaala& a"r !er"& )ang ter%apat pa%a Kampung Baru a%ala&terkontam"na"n)a um!er a"t !er"& %engan m"kroorgan"me %an

  logam$ )ang !erum!er %ar" (arak apt"+ tank %an a"r !uangan)ang %ekat %engan um!er a"r !er"&*

  Pen+emaran u%ara %"e!a!kan karena a%an)a polu" aap %ar"kereta ap" )ang er"ng mel"nta$ !an)ak)a ken%araan %ane%"k"tn)a po&on )ang tum!u& %" ek"tar %aera& Kampung Baru*

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  16/17

  Lan(utan***

  Ke!an)akan ruma& )ang !era%a %" Kampung !aru t"%ak memenu&"kr"ter"a ruma& )ang e&at$ epert" t"%ak a%an)a ruang ter!uka &"(au$a"r !uangan )ang t"%ak %"ola&$ uam!er a"r !er"& )ang kurang !a"k$ken)amanan terganggu karena ke!""ngan %ar" kereta ap"$ atapruma& )ang ren%a&$ pen+a&a)aan %an "rkula" u%ara )ang kurang!ag" ruma&.ruma& )ang !era%a %" (alan )ang emp"t$ %an lanta" )angteru !er%e!u*

  Se!ag"an ma)arakat meng"kut" peraturan pengumpulan %anpengangkutan ampa& %an e!ag"an la"n)a melakukan pem!akaranampa& en%"r" %" &alaman atau %" tep" (alan %epan tuma&n)a*

  A"r !uangan pa%a %aera& Kampung !aru !elum a%a pengola&an$ %ankon%"" %ar" elokan )ang a%a %" ana ma"& kurang !a"k*

  Maala& kee&atan )ang (ela terl"&at pa%a %aera& Kampung Baru

  a%ala& ke!""ngan )ang ter(a%" pa%a %aera& p"ngg"ran rek kereta ap"$)ang men)e!a!kan ket"%akn)amanan %an gangguan pen%engarana%a ma)arakat etempat*

  Kampung Baru t"%ak mem"l"k" &utan kota$ akan tetap" merekamem"l"k" %aera& reapan a"r )ang kon%""n)a epert" ra'a*

 • 8/18/2019 PPT Kampung Baru.pptx

  17/17

  aran

  Saran kam" kepa%a ma)arakat Kampung Baru )a"tumeng&"m!au mereka untuk men(aga ke!er"&an ruma&

  %an l"ngkungan ek"tar mereka agar ter&"n%ar %ar"

  !er!aga" ma+am pen)ak"t$ lakukan pengola&an a"r !er"&

  agar um!er a"r !er"& %apat %" gunakan %engan !a"k$

  lakukan keg"atan gotong ro)ong m"n"mal em"nggu ekal"$

  menanam po&on m"n"mal atu ruma& menanam atu

  po&on untuk men(aga kual"ta u%ara agar tetap egar$

  t"%ak melakukan pem!angunan %" epan(ang tep" (alan rel

  kereta ap"$ pem!er"&an elokan t"ap &ar"$ pen)e%otanapt"+ tank m"n"mal 3 ta&un ekal"$ %an mematu&"

  peraturan %aalam pengelolaan ampa& )ang tela& %"!uat

  agar %aera& Kampung Baru terl"&at e&at %an "n%a&*


Recommended