Transcript
 • KUALITI KEPIMPINAN DALAM KALANGAN PENYELARAS HOMESTAY:

  PERSPEKTIF PENGUSAHA HOMESTAY

  NIK ZULKARNAIN BIN NIK SOH @ NIK OTHMAN

  Laporan projek sarjana ini dikemukakan sebagai memenuhi

  sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah Sarjana

  Pendidikan Teknik dan Vokasional

  Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

 • vi

  ABSTRAK

  Homestay atau lebih dikenali dengan nama inap desa adalah merupakan satu produk

  pelancongan yang semakin mendapat tempat di Malaysia. Program homestay begitu

  dikenali dan ia merujuk kepada penginapan pelancong tinggal bersama keluarga angkat,

  menjamu selera dan terlibat dalam aktiviti tradisional dan aktiviti bersama komuniti

  tempatan walaubagaimanapun, program homestay ini secara toerinya mempu berperanan

  sebagai pemangkin pembangunan ekonomi komuniti setempat, namun di Malaysia tidak

  banyak homestay yang berdaya saing atau lestari sifatnya. Kualiti kepimpinan

  merupakan salah satu faktor yang kritikal dalam kejayaan sesebuah homestay.

  Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan adalah untuk melihat kualiti kepimpinan

  dalam kalangan penyelaras homestay iaitu dari segi perspektif pengusaha homestay.

  Untuk tujuan tersebut pendekatan kuantitatif telah digunakan dalam kajian ini dengan

  memilih empat buah homestay di tiga daerah yang berbeza di Johor. Homestay yang

  terlibat ialah homestay Tanjung Piai, homestay Parit Bugis, homestay Felda Semanchu

  dan homestay Parit Tengah yang mana berada di daerah Pontian, Muar dan Batu Pahat

  dan Kulai dengan sampel kajian seramai 98 orang. Data untuk kajian ini telah dianalisis

  secara deskriptif menggunakan Statistical Package for The Social Science (SPSS V21 for

  Windows). Kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kualiti kepimpimpinan yang

  wujud dalam kalangan penyelaras homestay dari aspek perancangan, menyelesaikan

  masalah, keusahawanan, pengetahuan, kemahiran dan kupayaan dalam membina

  rangkaian luar. Selain itu kajian ini juga dijalankan untuk mengenalpasti ciri kualiti

  kepimpinan yang paling dominan dalam kepimpinan penyelaras homestay dan untuk

  mengenalpasti perbezaan elemen kualiti kepimpinan yang paling dominan antara empat

  buah homestay yang terlibat. Dapatan kajian menunjukkan bahawa memiliki kemahiran

  adalah amat penting dalam kalangan penyelaras homestay untuk mengendalikan

  program homestay. Selain daripada itu, dapatan kajian menujukkan terdapat perbezaan

  yang signifikan antara kualiti kepimpinan dalam kalangan penyelaras homestay.

 • vii

  ABSTRACT

  Homestay or better known as the homestay is a tourism product that has gained a

  place in Malaysia. Homestay program is known and it refers to travelers staying with

  a host family, meals and engages in traditional activities and activities with local

  communities, however, this theories homestay program thus acts as a catalyst for the

  economic development of local communities, but not many in Malaysia homestay

  competitive or sustainable in nature. The quality of leadership is one critical factor in

  the success of a homestay. Therefore, this study was to determine the quality of

  leadership among the homestay coordinator in terms of perspective homestay

  operators. For this purpose the quantitative approach was used in this study to select

  four homestay in three different districts in Johor. Homestay involved were homestay

  Tanjung Piai, Parit Bugis homestay, homestay homestay Felda Semanchu and Parit

  Tengah which are in Pontian, Muar and Batu Pahat and Kulai with a sample of 98

  people. Data for this study were analyzed using the Statistical Package for the Social

  Science (SPSS V21 for Windows). This study was conducted to determine the

  quality inherent in administering the homestay coordinator of planning, problem

  solving, entrepreneurship, knowledge, skills and disability in developing external

  networks. In addition, this study also conducted to identify its dominant leadership

  qualities in a homestay coordinator leadership and to identify the different elements

  of leadership qualities among the four most dominant homestay involved. The results

  show that skills are very important in controlling the homestay coordinator homestay

  program. In addition, the study showed significant differences between the quality of

  leadership among the homestay coordinator.

 • viii

  SENARAI KANDUNGAN

  BAB TAJUK MUKA SURAT

  BORANG PENGESAHAN STATUS

  JUDUL

  BORANG PENGAKUAN ii

  BORANG KELULUSAN PENYELIA iii

  DEDIKASI iv

  PENGHARGAAN v

  ABSTRAK vi

  ABSTACT vii

  SENARAI KANDUNGAN viii

  SENARAI JADUAL xiii

  SENARAI RAJAH xv

  SENARAI SINGKATAN xvi

  SENARAI LAMPIRAN xvii

  BAB 1 PENGENALAN KAJIAN 1

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang 2

  1.3 Pernyataan Masalah 7

  1.4 Objektif Kajian 9

  1.5 Persoalan Kajian 10

  1.6 Hipotesis Kajian 11

 • ix

  1.7 Kepentingan Kajian 11

  1.8 Skop Kajian 12

  1.9 Kerangka Konseptual 13

  1.10 Definisi Istilah 14

  1.10.1 Kualiti 14

  1.10.2 Kepimpinan 15

  1.10.3 Penyelaras Homestay 15

  1.11 Rumusan 15

  BAB 2 KAJIAN LITERATUR 17

  2.1 Pengenalan 17

  2.2 Definisi Homestay 18

  2.3 Sejarah Perkembangan Homestay 19

  2.4 Definisi Pelancongan 21

  2.5 Definisi Komitmen 23

  2.6 Definisi Kepimpinan 25

  2.7 Kepimpinan Dari Aspek Perancangan 26

  2.8 Keusahawanan 27

  2.8.1 Ciri-ciri Keusahawanan 28

  2.8.2 Sifat-sifat Pribadi Usahawan 29

  2.8.2.1 Komitmen dan Nekad 30

  2.8.2.2 Berinisiatif / Sentiasa Mencari Peluang 30

  2.8.2.2 Beroreantasikan Matlamat dan Wawasan 31

  2.8.2.4 Berfikiran Kreatif 31

  2.8.2.5 Keinginan Kepada Maklum Balas Segera 32

  2.9 Konsep Komunikasi 32

  2.10 Kepimpinan Transformasional 33

  2.11 Pengetahuan 36

  2.12 Kemahiran 37

  2.12.1 Kemahiran Komunikasi 38

  2.12.2 Kemahiran Menyelesaikan Masalah 38

 • x

  2.12.3 Kemahiran Kerja Berpasukan 40

  2.12.4 Kemahiran Keusahawanan 40

  2.13

  Pemimpin Yang Berkeupayaan Dalam Membina Rangkaian

  Luar 41

  2.14 Toeri-toeri Lain Yang Berkaitan Kepimpinan 42

  2.14.1 Teori Sifat (Trait Theory) 42

  2.14.2 Teori Pendekatan Trait 43

  2.14.2 Teori Jalan Kecil-Tujuan (Path Goal Theory) 44

  2.15 Rumusan 45

  BAB 4 ANALISIS DATA 62

  4.1 Pengenalan 62

  4.2 Analisis Data 63

  4.3.1 Analisa Diskriptif 63

  4.3 Analisis Faktor Demografi 64

  4.3.1 Jantina 64

  BAB 3 METODOLOGI 46

  3.1 Pengenalan 46

  3.2 Reka Bentuk Kajian 47

  3.3 Kerangka Operasi 48

  3.4 Lokasi Kajian 51

  3.5 Populasi dan Sampel 52

  3.6 Instrumen Kajian 53

  3.7 Prosedur Kajian 55

  3.8 Kajian Rintis 56

  3.9 Analisis Kajian Rintis 57

  3.10 Kaedah Analisis Data 58

  3.11 Rumusan 61

 • xi

  4.3.2 Umur 65

  4.3.3 Pendapatan 67

  4.3.4 Penglibatan 69

  4.3.5 Taraf Pendidikan 70

  4.3.6 Jawatan 71

  4.3.7 Peranan 73

  4.4

  Analisis item pengukuran elemen kualiti kepimpinan 75

  4.4.1 Perancangan 75

  4.4.2 Keusahawanan 77

  4.4.3 Menyelesaikan Masalah 79

  4.4.4 Pengetahuan 81

  4.4.5 Kemahiran 83

  4.4.6 Keupayaan Dalam Membina Rangkaian Luar 85

  4.5

  Analisis Elemen Kualiti Kepimpinan Yang Paling Dominan 87

  4.6 Analisis Perbezaan Elemen Kualiti Kepimpinan 89

  4.7 Rumusan 92

  BAB 5 PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 93

  5.1

  Pengenalan 93

  5.2

  Kesimpulan 94

  5.3 Perbincangan

  94

  5.3.1 Elemen Kualiti Kepimpinan Dalam Kalangan

  Penyelaras Homestay. 95

  5.3.1.1 Perancangan

  95

  5.3.1.2 Keusahawanan

  97

  5.3.1.3 Menyelesaikan Masalah 98

  5.3.1.4 Pengetahuan 100

  5.3.1.5 Kemahiran 102

  5.3.1.6 Keupayaan Dalam Membina Rangkaian Luar

  104

 • xii

  5.3.2 Elemen Kualiti Kepimpinan Yang Paling Dominan

  Wujud Dalam Kalangan Penyelaras Homestay 105

  5.3.3 Perbezaan Elemen Kualiti Kepimpinan Yang Paling

  Dominan Antara Empat Buah Homestay Yang Terlibat

  107

  5.3 Cadangan

  108

  5.3.1 Cadangan Kerangka Kualiti Kepimpinan Penyelaras

  Homestay 109

  5.4 Rumusan

  111

 • xiii

  SENARAI JADUAL

  NO.

  JADUAL TAJUK MUKA

  SURAT

  1.1

  Statistik Bilangan Homestay Sehingga 31 Julai

  2014 5

  1.2

  Statistik Kedatangan Pelancong Mengikut

  Negeri sehingga Julai 2014 6

  2.1

  Elemen kemahiran keusahawanan mengikut

  tahap aplikasi. 41

  3.1 Kerangka Operasi dalam Perlaksanaan Kajian 50

  3.2 Peta kawasan tempat kajian 51

  3.3 Bilangan Ahli Jawatankuasa Homestay 53

  3.4

  Skala Likert Lima Mata yang digunakan dalam

  Pembangunan Instrumen 54

  3.5 Prosedur Kajian 55

  3.6 Keputusan kebolehpercayaan soalan kajian 57

  3.7

  Pekali Bacaan Alpha untuk menentukan Kajian

  Rintis 58

  3.8

  Ringkasan Analisis Data yang akan

  dilaksanakan 59

  3.9 Nilai Tafsiran Skor Min 60

  4.1 Pengkelasan Tahap Markah Skor Min 63

  4.2 Kekerapan dan peratusan bagi jantina 64

  4.3 Kekerapan dan peratusan bagi Umur 65

  4.4 Kekerapan dan peratusan bagi Pendapatan 67

  4.5 Kekerapan dan peratusan bagi Penglibatan 69

  4.6 Kekerapan dan peratusan bagi Taraf Pendidikan 70

 • xiv

  4.7 Kekerapan dan peratusan bagi Jawatan 71

  4.8 Kekerapan dan peratusan bagi Peranan 73

  4.9 Item kajian bagi elemen perancangan 75

  4.10 Item kajian bagi elemen keusahawanan 77

  4.11 Item kajian bagi elemen menyelesaikan masalah 79

  4.12 Item kajian bagi elemen pengetahuan 81

  4.13 Item kajian bagi elemen kemahiran 83

  4.14

  Item kajian bagi elemen keupayaan membina

  rangkaian luar. 85

  4.15

  Pengkelasan elemen kualiti kepimpinan

  mengikut skor min 87

  4.16

  Perbezaan antara empat buah homestay yang

  terlibat berkenaan dengan elemen kualiti

  kepimpinan dari aspek kemahiran. 89

  4.17 Post Hock LSD 91

 • xv

  SENARAI RAJAH

  NO.

  RAJAH TAJUK MUKA SURAT

  1.1 Kerangka Konseptual Kajian. 13

  3.1 Peta kawasan tempat kajian 51

  4.1 Carta Pai bagi jantina 64

  4.2 Carta Pai bagi umur 66

  4.3 Carta Pai bagi Pendapatan 67

  4.4 Carta Pai bagi Penglibatan 69

  4.5 Carta Pai bagi Pendidikan 70

  4.6 Carta Pai bagi Jawatan 72

  4.7 Carta Pai bagi Peranan 73

  4.8 Carta Bar Bagi Elemen Perancangan 76

  4.9 Carta Bar Bagi Elemen Keusahawanan 78

  4.10 Carta Bar Bagi Elemen Menyelesaikan Masalah 80

  4.11 Carta Bar Bagi Elemen Pengetahuan 82

  4.12 Carta Bar Bagi Elemen Kemahiran 84

  4.13

  Carta Bar bagi elemen keupayaan membina rangkaian

  luar 86

  4.14 Carta Bar Item Kajian 87

  5.1 Cadangan Kerangka Pemantapan Kualiti Kepimpinan 110

 • SENARAI SINGKATAN

  KPM - Kementerian Pelancongan Malaysia

  UNWTO - United Nation World Tourism Organisation

  PBB - Pertubuhan Bangsa - Bangsa Bersatu

  PNK - Pendapatan Negara Kasar

  KKLW - Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah

  LKIM - Lembaga Perikanan Malaysia

  MPTN - Majlis Tindakan Pelancongan Negeri Kelantan

  MOCAT - Ministry of Culture, Arts and Tourism

  NGO - Non Government Organisation

  NKEA - National Key Economic Area

  RMK9 - Rancangan Malaysia kesembilan

  RMK10 - Rancangan Malaysia kesepuluh

  UNDP - United Nations Development Programme

  SPSS - Statistical Package for The Social Sciences

  xvi

 • 1

  BAB 1

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Di Malaysia, industri pelancongan merupakan sektor yang kedua menyumbang kepada

  pendapatan negara selepas sektor pembuatan (Kementerian Pelancongan Malaysia,

  2010). Sektor pelancongan ini terus berkembang pesat dengan penglibatan aktif oleh

  semua pihak termasuk kementerian pelancongan dan lain-lain agensi yang berkaitan

  sejak enam dekad yang lalu (Tourisme Malaysia, 2011).

  Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Pelancongan Dunia

  Bangsa-bangsa Bersatu (UNWTO) yang diambil dari artikel Mikroekonomi menyatakan

  bahawa kedatangan pelancong asing ke negara Malaysia sejak tahun 1990 sehingga

  tahun 2013 telah meningkat dari 7.4 juta pelancong kepada 38.6 juta pelancong. Hasil

  daripada kedatangan pelancong ini telah menyumbang kepada peningkatan kutipan hasil

  pelancongan iaitu sebanyak RM 58.3 billion. Pada tahun 2015, melalui RMK 10 negara

  Malaysia mensasarkan kedudukan sepuluh teratas dalam industri pelancongan. Sasaran

  ini diharapkan dapat menyumbang kepada pendapatan negara sebanyak RM 115 Billion

 • 2

  serta ia juga dapat menyumbang kepada peluang pekerjaan yang banyak iaitu sebanyak

  dua juta jawatan kosong yang ditawarkan dalam bidang pelancongan. Di dalam Bidang

  Ekonomi Utama Negara (NKEA) sektor pelancongan boleh mendatangkan keuntungan

  terhadap Malaysia dan ia juga akan membawa negara Malaysia untuk mencapai sasaran

  pada tahun 2020 dengan menerima 36 juta ketibaan pelancong dengan penerimaan

  sebanyak Rm168 Billion. Ini bermaksud bahawa industri pelancongan akan berkembang

  sebanyak tiga kali ganda dan pelancongan akan menyumbang penerimaan berjumlah

  RM3 bilion setiap minggu kepada negara pada tahun 2020. Hasrat yang strategik ini

  bakal dicapai menerusi 12 inisiatif yang dicadangkan di bawah Bidang Ekonomi Utama

  Negara (NKEA) Pelancongan.

  Di Malaysia, sektor pelancongan adalah salah satu sektor yang berkeupayaan

  untuk meningkatkan ekonomi negara pada paras yang maksimum. Pada tahun 2009,

  kira-kira 23.65 juta pelancong dicatatkan dan menyumbang sebanyak RM53.4 Billion

  ke dalam pendapatan negara dan ia adalah termasuk sumbangan daripada program

  homestay yang disertai oleh pelancong dalam dan luar negara (Yusof,2012).

  Perkembangan diatas mempunyai kaitan dengan perkembangan program homestay di

  Malaysia, dimana program homestay pada masa kini merupakan aktiviti yang giat

  dijalanakan kerana ia juga merupakan salah satu produk pelancongan di Malaysia.

  1.2 Latarbelakang Masalah

  Pelancongan luar bandar merupakan salah satu konsep yang baru dalam industri

  pelancongan dalam negara ini. Penekanan terhadap pelancongan seperti ini adalah

  bermula apabila kerajaan menyedari bahawa luar bandar mempunyai banyak potensi

  untuk dijadikan sebagai tempat pelancongan dan komuniti diluar bandar boleh

  dibangunkan dengan mewujudkan program pelancongan seperti Homestay (Aminudin &

  A. Jamal, 2006). Menurut Abd Rasid (2014) menyatakan bahawa homestay adalah salah

 • 3

  satu bentuk pelancongan yang mampu membangunkan komuniti luar bandar dan mampu

  untuk menyediakan pelbagai pekerjaan kepada komuniti setempat.

  Di Malaysia, program homestay diperkenalkan secara rasmi pada tahun 1995

  menerusi pelancaran program homestay Kampung Desa Murni Pahang. Kementerian

  Pelancongan secara rasminya telah menjadikan homestay sebagai salah satu produk

  pelancongan Malaysia dan ianya giat dipromosikan ke seluruh dunia. Walaupun sejarah

  homestay ini lebih awal bermula di Malaysia iaitu pada tahun 1988 menerusi progarm

  pertukuaran belia Jepun dengan Malaysia di Kampung Desa Murni Temerloh Pahang,

  namun ianya mula berkembang pada tahun 1995. Oleh yang demikian, produk homestay

  tidak digolongkan sebagai kemudahan penginapan semata-mata, namun lebih

  memfokuskan kepada gaya hidup dan pengalaman termasuk juga budaya dan kegiatan

  ekonomi (Kementerian Pelancongan,2010).

  Homestay merupakan salah satu program yang dilancarkan dalam membangunkan

  aktiviti pelancongan dalam negara kita. Kerajaan memainkan peranan yang penting

  dalam memastikan program homestay ini turut akan menyumbangkan kepada

  perkembangan ekonomi komuniti setempat. Kerajaan juga mengambil langkah yang

  pro-aktif dalam membangunkan program homestay ini. Kawasan luar bandar juga

  mempunyai keunikan yang tersendiri dimana ia mempunyai sumber alam semulajadi

  yang amat bernilai untuk dijadikan sebagai tempat tarikan yang memberi nilai tambah

  kepada pembangunan pelancongan dalam negara Malaysia.

  Program homestay sekaligus dapat menarik lebih ramai pelancong asing untuk

  memperkenalkan produk pelancongan dalam negara kita. Dengan pembangunan

  program homestay ini ia akan melibatkan komuniti setempat dan secara tidak langsung

  akan membangunkan ekonomi rakyat tempatan. Program homestay ini juga akan

  membantu pihak kerajaan dalam meningkatkan ekonomi negara dengan menarik pelabur

  asing untuk melabur dalam negara kita melalui sektor pelancongan. Hasilnya, secara

  tidak langsung pelancongan desa telah dapat menjana ekonomi masyarakat setempat dan

  sekaligus membantu kerajaan dalam usaha membasmi kadar kemiskinan dan

  pengangguran. Justeru dalam konteks ini, homestay boleh memainkan peranan bagi

  membantu pihak kerajaan mencapai aspirasi dan hasrat yang berkenaan. Namun begitu

 • 4

  dalam melancarkan program yang disampaikan, ia perlulah diketuai oleh seseorang yang

  boleh mengendalikan program yang telah diaturkan.

  Kerajaan telah menyedari akan potensi pembangunan pelancongan ini, mereka

  telah memberi fokus yang sangat mendalam kepada dasar-dasar pembangunan luar

  bandar termasuklah dalam Rancangan Malaysia Kesembila (RMK-9) sehingga ke

  Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) dengan memberi bajet terhadap

  perkembangan dalam sektor pelacongan ini. Menurut Chin (2009), penambahan

  sebanyak RM 10 juta telah di berikan bertujuan untuk pembangunan fizikal menerusi

  Pakej Kedua Rangsangan Ekonomi.Jadual 1.1 menunjukkan statistik bilangan homestay

  sehingga 31 Julai 2014.

 • 5

  Jadual 1.1: Statistik Bilangan Homestay Sehingga 31 Julai 2014

  (Laporan Kementerian Pelancongan Malaysia, 2014)

  BIL. NEGERI JUM.

  HOMESTAY

  JUM.

  KAMPUNG

  JUM.

  PENGUSAHA

  JUM.

  BILIK

  1 Perlis 3 3 56 64

  2 Kedah 15 20 334 431

  3 Pulau Pinang 9 26 209 232

  4 Perak 10 39 292 396

  5 Selangor 15 34 443 709

  6 Melaka 7 7 115 173

  7 Negeri Sembilan 12 32 275 409

  8 Johor 18 38 384 504

  9 Kelantan 8 9 152 182

  10 Terengganu 8 8 153 155

  11 Pahang 16 21 323 450

  12 Sarawak 31 35 462 611

  13 Sabah 17 33 242 454

  14 Labuan 3 3 79 97

  Jumlah

  Keseluruhan 172 308 3,519 4,867

  Berdasarkan jadual 1.1 menunjukkan bahawa statistik homestay sehingga Julai 2014,

  terdapat 172 buah homestay di Malaysia yang telah berdaftar dengan Kementerian

  Pelancongan. Kesemua negeri dalam Malaysia mempunyai homestay masing-masing

  walaupun dalam jumlah yang kecil. Namun begitu, Sarawak mempunyai jumlah

  homestay paling tinggi iaitu 31 buah, manakala Labuan dan Perlis mempunyai jumlah

  yang kecil iaitu sebanyak 3 buah walaupun keluasan negeri hanyalah kecil. Secara

  keseluruhan, terdapat 308 buah kampung yang meliputi semua negeri terlibat dalam

  program ini dan seramai 3519 orang telah berdaftar sebagai pengusaha homestay.

 • 6

  Jadual 1.2: Statistik Kedatangan Pelancong Mengikut Negeri sehingga Julai 2014

  (Laporan Kementerian Pelancongan Malaysia, 2014)

  NEGERI DOMESTIK ASING

  Pahang 76,092 1,275

  Sarawak 10,079 4,542

  Selangor 25,520 4,890

  Sabah 9,541 2,073

  Johor 13,921 22,304

  Melaka 9,377 6,624

  Kedah 8,090 524

  N. Sembilan 2,590 682

  Pulau Pinang 4,947 362

  Labuan 1,663 129

  Perak 3,361 252

  Perlis 6,528 38

  Kelantan 2,742 98

  Terengganu 1,411 189

  JUMLAH 175,862 43,982

  Berdasarkan jadual 1.2 diatas, menunjukkan bahawa negeri Pahang merupakan

  yang paling tinggi menerima kedatangan pelancong dimana menujukkan seramai 76,092

  orang untuk pelancong domestik dan 1,275 orang untuk pelancong asing. Manakal yang

  paling rendah pula adalah negeri Terengganu dengan menujukkan jumlah seramai 1,411

  untuk pelancong domestik dan 189 orang untuk pelancong asing. Dalam kajian ini,

  pengkaji menumpukkan kajian terhadap negeri Johor dimana mempunyai kedatangan

  pelancong asing yang paling ramai iaitu sebanyak 22,304 orang.

  Berdasarkan perkembangan yang ditunjukkan, kejayaan atau kelestarian

  pembangunan homestay ini adalah bergantung kepada keupayaan penyelaras atau ketua

  dalam menarik ramai pelancong di samping mempunyai produk homestay yang banyak

  dan ia adalah berkaitan dengan aspek kepimpinan penyelaras homestay dalam menarik

  pelancong untuk datang ke program homestay mereka terutama menarik pelacong asing

  untuk mengenali Malaysia dengan lebih dekat lagi.

 • 7

  1.3 Penyataan Masalah.

  Isu yang telah dibangkitkan pengkaji bahawa program homestay ini tidak mampu untuk

  bertahan dalam tempoh masa yang lama dan kebanyakkannya ada yang perlu bergantung

  kepada bantuan pihak luar secara berpanjangan. Ini dibuktikan oleh penyelidikan yang

  dilakukan oleh Kalsom Kayat (2006) yang menyatakan bahawa sesetengah kes

  menunjukkan homestay ini tidak mampu bertahan lama dan tidak mampu beroperasi

  disebabkan oleh keupayaan kepimpinan penyelaras homestay yang tidak dinamik.

  Kualiti kepimpinan yang ada dalam setiap pemimpin masih lagi rendah dan ia perlu

  ditingkatkan dengan pelbagai cara termasuk menghadiri kursus kepimpinan dan ia juga

  akan menyebabkan sesebuah organisasi akan jatuh sekiranya mempunyai pemimpin

  yang tidak berkualiti. Dalam peringkat komuniti, keupayaan memimpin merupakan

  salah satu aspek sokongan dalam membangunkan projek pelancongan kerana secara

  lazimnya pemimpin merupakan individu yang disegani serta dihormati (Aref et al,

  2009). Kajian yang dijalankan oleh Lavarack dan Thangphet (2007) jelas menunjukkan

  bahawa peranan pemimpin di peringkat komuniti bukan sahaja untuk tujuan

  pembangunan pelancongan secara spesifik tetapi juga dalam mengurangkan

  kemungkinan wujudnya konflik di antara komuniti dengan pihak luar (Chaskin, 2001).

  Pemimpin merupakan penggerak yang utama dalam sesebuah masyarakat dalam

  memastikan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesan dalam masa tempoh yang

  telah ditetapkan.

  Mengikut Raja Roslan (2003), pemimpin perlu ada kualiti dalam kemahiran

  komunikasi dan ia juga adalah salah satu pendekatan yang amat penting bagi seorang

  pemimpin dalam melaksanakan tugas mereka dalam memimpin. Mengikutnya lagi,

  kebanyakkan pemimpin tidak mempunyai kemahiran komunikasi dengan baik dan

  iainya adalah memberi kesan kepada kualiti kepimpinan khususnya untuk berhubung

  dengan pihak luar. Bagi tujuan pelaksanaan program homestay, seseorang penyelaras

  perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dengan ahli-ahli supaya ia dapat

  memupuk semangat kerjasama dalam kalangan komuniti. Pemimpin yang bijak adalah

 • 8

  yang boleh menyelesaikan masalah dan meningkatkan motivasi dalam menangani

  masalah dalaman yang wujud di peringkat komuniti.

  Hasil kajian Kalsom Kayat (2006) menyatakan program homestay di Malaysia

  memerlukan penglibatan aktif penyelaras homestay supaya semua program yang

  dijalankan boleh berjalan lancar dan lebih teratur. Mengikut beliau lagi, kebanyakkan

  penyelaras homestay tidak mempunyai kualiti dalam aspek perancangan dan gagal

  dalam mengendalikan program sekaligus memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi

  dan kedatangan pelancong dalam homestay tersebut.

  Sifat kepimpinan perlu diterapkan dalam kalangan pemimpin kerana ia

  merupakan nadi yang utama dalam menjadikan sesebuah organisasi boleh terus bergerak

  maju kehadapan (Amran dan Zainab, 2009). Menurut mereka lagi, pemimpin pada masa

  sekarang kurang diterapkan kemahiran keusahawanan kerana kebanyakkan pemimpin

  hanya pandai mengarahkan orang bawahan untuk mencari punca pendapatan bagi

  menanggung sesebuah organisasi. Selain daripada itu, beliau juga turut menyatakan

  bahawa pemimpin mempunyai masalah dalam komunikasi, pengetahuan dalam bidang

  pengurusan homestay, kemahiran dalam menguruskan pelancong dan sikap

  keusahawanan yang kurang dalam mempromosikan pelancongan dipersada

  antarabangsa.

  Manyara dan Jones (2007) seterusnya menyatakan terdapat beberapa kualiti

  kepimpinan yang perlu dititikberatkan dalam memastikan kejayaan projek pelancongan

  komuniti seperti semangat kemasyarakatan, berwawasan, diplomasi dan kualiti dalam

  penyelesaian masalah. Mereka berdua menekankan bahawa kebanyakkan pemimpin

  termasuk mereka yang terlibat dalam program komuniti seperti homestay gagal dalam

  menyelesaikan sesuatu isu atau masalah yang wujud dalam sesebuah komuniti. Di

  samping itu mereka juga turut menyatakan bahawa pemimpin di peringkat komuniti

  kurang kemahiran dalam membina rangkaian luar terutama dalam mempromosikan

  produk homestay terutamanya di peringkat antarabangsa. Masalah ini memberi kesan

  kepada daya saing sesebuah homestay. Salah satu faktor kritikal kejayaan program

  homstay ini adalah merupakan komitmen kepimpinan dan penglibatan komuniti

  setempat (Amran & Zainab, 2009; Yahaya & Abdul Rasid, 2010). Sokongan yang

 • 9

  berterusan dari masyarakat setempat adalah menerusi pemimpin yang berpengaruh dan

  dihormati oleh masyarakat sekeliling (Amran & Zainab, 2009). Daripada permasalahan

  ini, penyelidik merasakan bahawa kajian ini merupakan sesuatu yang mustahak bagi

  memastikan pembangunan program homestay di Malaysia lestari sifatnya dan sekaligus

  merealitikan aspirasi negara untuk membangunkan ekonomi komuniti luar bandar.

  Tambahan pula, kajian berkaitan kualiti kepimpinan dalam kalangan penyelaras

  homestay masih kurang dijalankan. Oleh itu, kajian ini menumpukan kepada kualiti

  kepimpinan yang dimiliki oleh penyelaras homestay iaitu dari segi perancangan,

  keusahawanan, menyelesaikan masalah, pengetahuan, kemahiran dan keupayaan dalam

  membina rangkaian luar.

  1.4 Objektif Kajian

  Objektif kajian merupakan perkara yang penting dalam sesuatu kajian. Hal ini kerana

  objektiflah yang menentukan hala tuju semasa kajian. Kajian tanpa objektif adalah

  kajian yang tidak terarah kerana kerana tidak mempunyai matlamat serta tujuan sesuatu

  kajian itu dijalankan. Dalam kajian ini, pengkaji telah memastikan beberapa objektif

  yang perlu dilengkapkan dalam memastikan kajian ini tidak keluar dari skop kajian yang

  sebenar. Antara objektifnya adalah:

  a) Mengenalpasti kualiti kepimpinan di peringkat komuniti dalam melaksanakan

  program homestay dari aspek:

  i. Kualiti kepimpinan dari aspek perancangan.

  ii. Keusahawanan.

  iii. Menyelesaikan masalah.

  iv. Pengetahuan

  v. Kemahiran

 • 10

  vi. Keupayaan dalam membina rangkaian luar.

  b) Mengenalpasti ciri kualiti kepimpinan yang paling dominan dalam kepimpinan

  penyelaras homestay.

  c) Mengenalpasti perbezaan elemen kualiti kepimpinan yang paling dominan antara

  empat buah homestay yang terlibat.

  Berdasarkan objektif yang telah dikenalpasti, pengkaji mengkaji dan mencapai semua

  objektif yang diperolehi untuk memantapkan lagi kajian ini mengenai kepimpinanan

  dalam program homestay.

  1.5 Persoalan kajian.

  Berdasarkan objektif kajian diatas, beberapa persoalan kajian telah dibangunkan.

  Antaranya ialah:

  a) Apakah kualiti kepimpinan penyelaras di peringkat komuniti dalam

  melaksanakan program homestay dari aspek:

  i. Kualiti kepimpinan dari aspek perancangan?

  ii. Keusahawanan?

  iii. Menyelesaikan masalah?

  iv. Pengetahuan?

  v. Kemahiran?

  vi. Keupayaan dalam membina rangkaian luar?

  b) Apakah kualiti kepimpinan yang paling dominan yang perlu wujud dalam

  kalangan penyelaras homestay?

 • 11

  c) Apakah perbezaan elemen kualiti kepimpinan yang paling dominan antara empat

  buah homestay yang terlibat.

  1.6 Hipotesis Kajian

  Ho: Tidak terdapat perbezaan elemen kualiti kepimpinan yang paling dominan antara

  keempat-empat buah homestay yang terlibat.

  Ha: Terdapat perbezaan elemen kualiti kepimpinan yang paling dominan antara

  keempat-empat buah homestay yang terlibat.

  1.7 Kepentingan Kajian.

  Kajian ini dilakukan adalah untuk membina kefahaman kepimpinan yang perlu ada pada

  setiap ketua terutamanya boleh dijadikan rujukan bagi ketua untuk meningkatkan

  kepimpinan mereka pada masa akan datang terutama terhadap penyelaras dalam

  program homestay. Kajian ini juga mempunyai kepentingan yang tersendiri dimana ia

  dapat membantu seseorang pemimpin untuk meningkatkan kemahiran kualiti

  kepimpinan serta memantapkan kemahiran yang ada. Selain daripada itu juga, ahli-ahli

  jawatankuasa homestay boleh menggunakan kajian ini sebagai pemudah cara untuk

  memahami sikap dan potensi untuk menjadi pemimpin yang lebih sempurna dari segi

  pemikiran, kelebihan kepimpinan, cara mengendalikan sesebuah organisasi dan

  sebagainya.

  Selain daripada itu, hasil kajian ini juga boleh digunakan sebagai rujukan untuk

  Kementerian Pelancongan, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Institut

  Kemajuan Desa dan agensi-agnesi yang terlibat. Kementerian tersebut boleh

  menggunakan kajian ini untuk meningkatkan kemajuan kepada penyelaras atau

 • 12

  pemimpin yang mengusahakan program homestay ini supaya program ini mempunyai

  pemimpin yang hebat dan boleh menguruskan industri ini kearah yang lebih baik lagi.

  Disamping itu, mereka juga boleh meningkatkan pengetahuan asas berkenaan dalam

  melantik pemimpin bagi menguruskan program homestay serta boleh mengelakkan

  kerugian dalam pembangunan homestay.

  Cadangan kerangka kajian ini juga boleh dijadikan sebagai rujukan untuk pihak

  yang ingin menjadi pemimpin yang berkualiti dan pihak yang ingin menambahkan ilmu

  dalam bidang kepimpinan secara amnya. Walaupun kajian ini hanya tertumpu pada

  elemen kepimpinan, tetapi pihak lain boleh mengaplikasikan kerangka ini pada elemen

  yang berkaitan dengan kepimpinan walaupun skop kajian yang dibuat adalah berlainan

  dan mengikut ubahsuai yang bersesuaian.

  1.8 Skop Kajian

  Skop kajian ini adalah untuk menumpukan elemen kualiti kepimpinan yang perlu ada

  pada seorang penyelaras bagi menjayakan program homestay dan melestarikan program

  homestay bagi menarik minat pelancong-pelancong asing untuk datang ke Malaysia.

  Kajian ini memfokuskan empat buah homestay iaitu homestay Parit Bugis, Homestay

  Felda Semachu, Homestay Parit Tengah dan Homestay Tanjung Piai di Pontian. Peserta-

  peserta kajian adalah meliputi ahli jawatankuasa homestay itu sendiri yang menilai

  penyelaras program homestay mereka

 • 13

  1.9 Kerangka Konseptual.

  Kerangka konsep yang terdapat dalam rajah 1.0 ini adalah salah satu rangka yang akan

  digunakan oleh pengkaji untuk menerangkan secara menyeluruh berkenaan dengan tajuk

  kajian yang akan bakal dijalankan. Melalui kerangka konsep ini juga, pembaca akan

  lebih mudah memahami tentang elemen kepimpinan yang ada pada seorang ketua dan

  ianya amat jelas untuk dilihat. Pengkaji mengadaptasikan model ini daripada penulis

  yang bernama Ford dan Weissbein (1997) dimana mereka menulis berkenaan dengan

  Transfer of Trainning yang telah diadaptasikan menjadi satu kerangka konseptual dalam

  menjalankan kajian ini.

  Rajah 1.1 Kerangka Konseptual Kajian.

  Adaptasi dari (Ford dan Weissbein, 1997)

  Penyelaras Homestay

  Perancangan

  Keusahawanan

  Menyelesaikan masalah

  Kelestarian

  kemajuan program

  homestay Pengetahuan

  Keupayaan membina

  rangkaian luar

  Kualiiti kepimpinan Homestay

  Kemahiran

 • 14

  Berdasarkan rajah diatas, ia merupakan salah satu kerangka kajian untuk memudahkan

  pengkaji melihat serta memahami proses-proses sebelum, semasa dan selepas kajian

  dilakukan. Berdasarkan kepada rajah 1.0 perkara utama yang dilihat oleh pengkaji ialah

  kualiti kepimpinan utama yang perlu ada pada seorang ketua atau penyelaras dalam

  membangunkan sesebuah homestay. Antara pembolehubah yang terlibat ialah dari segi

  perancangan, keusahawanan, menyelesaikan masalah, pengetahuan, kemahiran dan

  rangkaian luar. Pembolehubah ini akan menjadi petunjuk kepada persoalan yang dikaji

  oleh pengkaji. Hasil daripada kajian ini akan menghasilkan elemen kepimpinan yang

  perlu ada dalam diri setiap penyelaras homestay dalam kelestarian pembangunan

  homestay di Malaysia.

  1.10 Definisi Istilah

  Bahagian ini menerangkan beberapa definisi istilah yang terdapat dalam kajian ini iaitu

  dari segi kualiti, kepimpinan dan penyelaras homestay,

  1.10.1 Kualiti

  Mengikut kamus dewan dan bahasa edisi yang keempat, kualiti bermaksud darjah

  kecemerlangan yang tinngi dan bermutu. Dalam kajian ini, kualiti bermaksud sifat-sifat

  penyelaras yang berupaya mempengaruhi pentadbiran dan menjadi peransang kepada

  komuniti setempat dan beranggapan penyelaras mempunyai kelebihan, keunggulan,

  berwibawa, berkarisma dalam pentadbirannya.

 • 15

  1.10.2 Kepimpinan

  Menurut Richard L. Daft (2001), menyatakan bahawa kepimpinan merupakan salah satu

  perkara yang mudah diamalkan tetapi merupakan salah satu perkara yang paling sukar

  difahami. Selain daripada itu, kepimpinan ini juga adalah sesuatu yang sangat sukar

  kerana ciri kepimpinan adalah sangat kompleks.

  Dalam kajian ini, kepimpinan merujuk kepada cara dan usaha sesorang penyelaras

  membawa program homestay kearah yang lebih baik dan berusaha untuk mengendalikan

  program homestay dengan kelebihan yang ada dalam diri penyelaras.

  1.10.3 Penyelaras Homestay.

  Menurut Desimone et al (2002), penyelaras bermaksud ketua, orang atasan dan

  pembimbing kepada sesuatu oragnisasi terutamanya organisasi yang mengamalkan

  hereaki dalam sistem pentadbiran.

  Dalam kajian ini, maksud penyelaras adalah ketua kepada program homestay

  dimana beliau merupakan ketua dalam perlaksanaan program homestay.

  1.11 Rumusan

  Secara keseluruhannya, isu tentang kepimpinan ini telah lama menjadi salah satu topik

  hangat yang dibincangkan dimana-mana intitusi kerana untuk menjadi seorang ketua

  yang berjaya, mereka haruslah mempunyai elemen-elemen kualiti kepimpinan yang

  tinggi. Elemen-elemen ini akan membawa mereka untuk lebih maju dalam pentadbiran

  mereka dan seterusnya menjadikan mereka sebagai salah seorang yang disegani oleh

 • 16

  pekerja. Sehubungan dengan itu, bagi memastikan untuk melahirkan ketua yang berjaya,

  penerokaan dan penyelidikan dalam bidang kepimpinan haruslah digiatkan lagi supaya

  ia boleh membantu masyarakat luar untuk lebih memahami tugas, elemen-elemen yang

  ada pada seorang ketua dan sebagainya.

 • 17

  BAB 2

  KAJIAN LITERATUR

  2.1 Pengenalan

  Dalam bab 2 ini, pengkaji akan menyatakan kajian yang dikaji dengan lebih jelas dan

  terperinci. Setiap kandungan yang terdapat didalam bab 1 dan bab 3 akan dihuraikan

  dalam bab 2. Kajian yang akan dilaksanakan ini merupakan adaptasi daripada sorotan

  kajian lepas yang mengkaji isu yang sama. Tetapi pengkaji telah mengubah skop kajian,

  obejktif kajian, persoalan kajian dan instrumen kajian untuk disesuaikan dengan sampel

  baru yang telah dipilih berdasarkan lokasi kajian yang berbeza.

  Sepintas lalu, kepimpinan adalah salah satu keperluan dalam membina kekuatan

  sesebuah organisasi terutama dalam menuju dan mencapai matmalat yang ingin dicapai

  bersama ahli (Alimuddin, 2006). Selain itu, kepimpinan ini juga terdapat banyak maksud

  dan pengertian yang perlu ditakrifkan menjadi satu maksud iaitu boleh dilihat dari segi

  matlamat, pengaruh kerja berpasukan, proses dan penentuan objektif dalam sesebuah

  organisasi. Dalam konteks ini, kepimpinan adalah amat penting dalam pengurusan

  sesebuah program homestay dimana ia adalah membuktikan sesebuah homestay tersebut

  maju ataupun tidak.

  Dalam bab ini, topik-topik yang disentuh termasuklah definisi program

  homestay, sejatah perkembangan homestay, definisi pelancongan, definisi komitmen,

 • 18

  definisi kepimpinan, kepimpinan dari aspek perancangan, keusahawanan, konsep

  komunikasi, gaya kepimpinan transformasional, dan toeri-toeri yang berkaitan dengan

  kepimpinan. Semua topik yang dibincangkan ini adalah berkaitan dengan kualiti

  kepimpinan penyelaras homestay mengikut sampel yang telah dikaji. Selain itu juga ia

  adalah untuk membuktikan bahawa kepimpinan ini adalah sangat penting dalam

  memastikan program homestay yang dijalankan mendapat sambutan dan pulangan yang

  lumayan serta ia akan menyumbang kepada perkembangan ekonomi penduduk setempat.

  2.2 Definisi Homestay.

  Homestay adalah merupakan salah satu bentuk untuk mencipta pengalaman dimana

  pelancong akan tinggal bersama keluarga tuan rumah iaitu pengusaha homestay.

  Pengusaha homestay ini adalah yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan.

  Melalui program ini juga, pelancong berpeluang untuk berinteraksi, memahami, dan

  mengalami gaya hidup seharian bersama rakyat kampung serte menyelami kebudayaan

  dan adat resam kampung tersebut. Konsep utama yang ditekankan dalam program

  homestay ini ialah salah satu program pelancongan secara lifestyle yang berunsurkan

  pengalaman.

  Program homestay ini adalah salah satu stratregi pelancongan luar bandar dimana

  ia melibatkan pelacongan penginapan, menjamu selera dan menghiburkan. Cara

  penyampaian adalah secara tradisional dan pelbagai aktiviti bersama penduduk kampung

  terlibat. Melalui program yang dilaksanakan ini dapat memberi pelancong untuk

  berinteraksi bersama-sama penduduk dan keluarga yang menjadi tuan rumah (Norliza

  Aminudin & Salmiah A.Jamal, 2006).

  Selain daripada itu, program homestay ini juga dapat didefinisikan sebagai salah

  satu pengalaman dimana pelancong akan tinggal bersama keluarga yang dipilih,

  berinteraksi serta menimba sebanyak mungkin pengalaman hidup dalam keluarga

  tersebut. Pelancong juga diajar untuk mempelajari budaya masyarakat luar bandar di

 • 19

  Malaysia. Produk homestay ini sebenarnya tidak digolongkan sebagai kemudahan

  penginapan tetapi ia lebih fokus kepada gaya hidup dan pengalaman termasuk budaya

  dan kegiatan ekonomi (Kementerian Pelancongan Malaysia, 2010).

  Program homestay ialah suatu bentuk produk pelancongan yang lebih

  menekankan kepada pelancongan berasaskan komuniti dan tarikan eko-pelancongan

  (Hathaichanok Phonwiset, 2008). Menurut Wipada Unlumlert (2007), program homestay

  didefinisikan sebagai as one type of lodging that the tourists share with home owner

  with intention to learn culture and lifestyles from the home owner who is willing to

  transmit and sharing culture. The homeowner is the onewho prepared lodging and foods

  for the tourists with reasonable pay.

  Di Malaysia, program homestay begitu dikenali dan ia merujuk kepada

  penginapan pelancong tinggal bersama pengusaha, menjamu selera dan terlibat dalam

  aktiviti tradisional dan aktiviti bersama komuniti tempatan. Program homestay bukan

  sahaja melibatkan pengusaha dan penduduk dalam program tersebut tetapi berkait

  dengan budaya, cara hidup masyarakat setempat dan mempromosikan kawasan tarikan

  yang berdekatan homestay tersebut. Justeru, pelancong yang berkunjung dapat

  menyaksikan kepelbagaian adat dan budaya hidup masyarakat yang pastinya mempunyai

  keunikan dan keistimewaan mereka yang tersendiri. Konsep homestay yang

  diperkenalkan oleh Kementerian Pelancongan Malaysia adalah tidak sama dengan

  konsep homestay di luar negara. Di Malaysia, program homestay dikenali sebagai

  penginapan tinggal bersama keluarga angkat dan menjalani aktiviti bersama keluarga

  angkat sambil terlibat dalam aktiviti tradisional dan aktiviti bersama penduduk

  kampung.

  2.3 Sejarah Perkembangan Homestay

  Program homestay merupakan salah satu bentuk pembangunan berasaskan komuniti

  yang semakin popular dalam negara kita. Program ini adalah berpotensi dalam menjadi

 • 20

  pemangkin kepada pembangunan dari segi sosioekonomi komuniti setempat

  terutamanya kepada komuniti luar bandar. Pada dasarnya, program ini mengambarkan

  konsep percutian melibatkan peserta atau pelancong tinggal dalam rumah pengusaha

  homestay, dimana mereka berinteraksi dengan pengusaha untuk menimba pengalaman

  terutamanya dari aspek kebudayaan dan cara hidup (Amran Hamzah, 2010).

  Selain daripada itu, terdapat pelbagai istilah yang kita dapat gunakan dalam

  mengetahui konsep homestay yang sebenar dan ia juga dikenali di peringkat global.

  Sebagai contohnya di Indonesia adalah ialah budget accommodation, konsep farmstay

  pula digunakan di Jerman dan New Zealand (Oppermann, 1997), manakala di Kanada

  pula menggunakan konsep vocation farm.

  Hal ini adalah berbeza di Malaysia kerana ia agak berlainan konsep homestay

  iaitu homestay di negara-negara yang dinyatakan di atas kerana menurut Kementerian

  Kebudayaan dan Pelancongan Malaysia (MOCAT, 1995), program homestay ini adalah

  salah satu produk pelancongan komuniti yang agak berkembang dalam negara Malaysia

  dimana konsepnya adalah pelancong tinggal bersama keluarga yang dipilih, berinteraksi

  dan menimba pengalaman kehidupan bersama keluarga host family di samping

  mempelajari budaya masyarakat di kawasan luar bandar. Selain daripada itu, menerusi

  program ini juga, pelancong bukan sahaja berpeluang untuk tinggal dan menikmati

  kelebihan yang ada dalam kampung tersebut, malah mereka menimba pengalaman baru

  tentang kehidupan dan kebudayaan komuniti setempat. Komuniti setempat pula

  berpeluang mendapat faedah sosioekonomi termasuklah pendapatan sampingan kepada

  suri rumah, menjana peluang pekerjaan dan perniagaan, pengekalan budaya,peluang

  pembelajaran dan sebagainya. Ia adalah sangat menguntungkan kedua-dua pihak kerana

  dalam program ini berlakunya transformasi pencetusan minda yang hebat antara

  pelancong dan pengusaha homestay.

  Di Malaysia, sejarah hosmestay sebenarnya telah lama bermula dimana pada

  tahun 1970-an iaitu di Kampung Cherating Lama, Pahang apabila seorang penduduk

  kampung yang dikenali sebagai `Mak Long menyediakan penginapan dan makanan

  kepada kumpulan `drifter atau `hippies di rumah mereka dalam keadaan `ala kadar

  sahaja (Amran Hamzah, 2008). Bermula dari situ, semua aktiviti yang dilakukan telah

 • 21

  berkembang dan pada ketika itu pada tahun 1988 satu program pertukaran belia Jepun

  diadakan di Malaysia iaitu di Kampung Desa Murni, Temerloh Pahang menggunakan

  konsep keluarga angkat. Menyedari potensi program homestay dalam membangunkan

  komuniti luar bandar, kerajaan menerusi MOCAT pada tahun 1995 secara rasminya

  menjadikan program homestay sebagai salah satu produk pelancongan menerusi

  pelancaran Homestay Kampung Desa Murni Temerloh Pahang. Pihak kerajaan telah

  membuat pelbagai komitmen dan pelbagai sokongan telah diberikan sehingga homestay

  berkembang sehingga kini kini terdapat 139 buah homestay yang berdaftar dengan

  Kementerian Pelancongan (Kementerian Pelancongan, 2009).

  2.4 Definisi pelancongan

  Pelancongan mempunyai pelbagai definisi dimana ia membawa banyak maksud namun

  mempunyai tujuan dan objektif yang sama iaitu berada di sesuatu tempat yang

  melibatkan pergerakan atau perjalanan ke sesuatu tempat tersebut. Ia tujuan melihat

  alam semula jadi, berekreasi, berehat, bercuti, urusan pekerjaan atau tujuan yang lain .

  Pelancong pula boleh dikategorikan dua jenis iaitu terdiri daripada pelancong tempatan

  atau domestik dan pelancong asing. Manakala, pelancong tempatan atau domestik boleh

  dibahagikan kepada dua iaitu pengunjung harian atau pelancong domestik yang menetap

  di sesuatu kawasan pelancongan melebihi 24 jam (Jabil Mapjabil, 2011).

  Namun begitu, terdapat pelbagai makna yang sama dengan isu pelancongan

  dimana ia memperkenalkan setiap makna yang diberi berdasarkan sesuati situasi

  (Goodwin, 2005). Kebiasaanya, UNWTO dijadikan sebagai rujukan dimana penyelidik

  atau orang awam akan membuat rujukan terhadap perbincangan berkenaan dengan

  pelancongan. UNWTO mengeluarkan definisi pelancongan adalah sebagai aktiviti

  pengembaraan seseorang individu ke sesuatu tempat keluar daripada persekitaran

  asalnya dan mereka akan menetap ditempat tersebut lebih 24 jam dan tidak melebihi

 • 22

  setahun bagi tujuan untuk beristirehat, pekerjaan, perniagaan dan sebagainya (Goeldner

  dan Ritche, 2009).

  Begitu juga dengan Mathieson dan Wall (1982) memberikan definisi

  pelancongan sebagai satu konsep iaitu pengerakan seseorang individu ke suatu tempat

  keluar daripada tempat tinggal mereka atau tempat mereka bekerja, melibatkan aktiviti-

  aktiviti semasa berada di destinasi yang dilawati serta kemudahan-kemudahan yang

  disediakan bagi memenuhi keperluan semasa lawatan tersebut. Sesuatu yang menarik

  dalam konsep pelancongan yang dikemukakan oleh Mathieson dan Wall ini ialah

  mereka meletakkan impak kepada komuniti setempat sama ada dari aspek sosial,

  ekonomi, ekologi dan budaya sebagai sebahagian daripada elemen dalam konsep

  pelancongan tersebut.

  Disamping itu, pelancongan juga boleh ditakrifkan berdasarkan perspektif

  industri iaitu merangkumi semua penyediaan dalam pelbagai bentuk seperti perniagaan

  dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pelancongan (Krippendorf ,1987).

  Definisi lain juga didapati dalam penulisan Bhatia (1982), dimana beliau menyatakan

  bahawa pelancongan ini juga boleh melihat daripada perspektif ekonomi untuk melihat

  aktiviti pelancong yang bermula daripada pergerakan pelancongan dari negara asal iaitu

  semasa berada di destinasi yang dilawati sehingga mereka kembali semula ke negara

  mereka. Ia adalah satu pergerakkan yang melibatkan keluar masuk wang asing dalam

  negara dan ia boleh menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara yang dilawati.

  Secara amnya, definisi pelancongan ini adalah sama dan ia adalah lebih relevan

  dengan pandangan-pandangan penulis sebelum ini. Menurut Hall (1991) menyatakan

  banyak definisi yang berbeza boleh didapati, namun dalam perbezaan tersebut ada juga

  persamaan yang telah dijumpai terutama dalam skop pergerakan, impak dan matlamat.

  Antaranya ialah:

  i. Dari segi pergerakan, ia adalah sama iaitu seseorang atau individu

  bergerak keluar dari destinasi asal yang telah diduduki.

  ii. Dari skop impak pula, ia melibatkan impak yang pelbagai dan bukan

  sahaja di destinasi yang dilawati tetapi ia melibatkan destinasi transit

  pelancongan dan juga kepada negara asal pelancongan.

 • 23

  iii. Dari segi matlamat juga adalah sama dimana matlamat pergerakan

  seseorang individu adalah untuk beristirehat, mengembara, berekreasi

  ataupun tujuan melakukan perniagaan.

  2.5 Definisi Komitmen

  Sebagai pemimpin yang berkomitmen tinggi, mereka memerlukan komitmen yang tinggi

  dalam menjalankan tugas dengan adil dan saksama. Ia juga salah satu pendorong utama

  dalam memajukan diri dalam bidang kepimpinan. Selain daripada itu, untuk mejadi

  seorang pemimpin yang disegani, mereka memerlukan komitmen yang tinggi dan ia

  mereka boleh menghadapi pelbagai masalah dengan keadaan yang tenang dan bersifat

  positif.

  Konsep komitmen di tempat kerja masih menjadi salah satu konsep yang paling

  mencabar dan menjadi tumpuan dalam bidang pengurusan, perilaku organisasi dan

  pengurusan sumber manusia (Cooper-Hakim & Viswesvaran, 2005). Ia juga adalah

  menunjukkan bahawa komitmen ini sukar untuk direalisasikan secara menyeluruh

  walaupun berada dalam organisasi yang besar. Selain daripada itu, komitmen ini juga

  merujuk kepada orientasi pekerja terhadap organisasi (Kuchinke, Kang & Oh, 2008).

  Konsep komitmen telah diperkenalkan oleh Howard Beckers pada tahun 1960 yang

  mengaitkan komitmen dengan teori side-bet di mana pekerja komited apabila mereka

  mempunyai pelaburan tersembunyi atau agak tersembunyi, yang menyebabkan mereka

  akan terus dalam sesebuah organisasi dan beliau telah mengklasifikasikan komitmen

  kepada tiga jenis iaitu berterusan, kepaduan dan komitmen kawalan (Kanter, 1968).

  Porter et al. (1974) pula telah mendefinisikan komitmen organisasi sebagai

  keterikatan terhadap organisasi melalui tiga komponen utama iaitu kepercayaan dan

  penerimaan terhadap matlamat organisasi, kesanggupan untuk berbakti dan berkhidmat

  untuk organisasi serta keinginan untuk menjadi sebahagian daripada organisasi.

  Berdasarkan kepada konsep komitmen yang telah diutarakan oleh pengkaji awal, pada

 • 24

  tahun 1991, Meyer dan Allen telah mengelaskan komitmen organisasi kepada tiga

  dimensi utama iaitu komitmen afektif, komitmen berterusan dan komitmen normatif

  (Meyer & Allen, 1991).

  Komitmen afektif merujuk kepada keinginan untuk terus kekal dalam sesebuah

  organisasi kerana kemahuan mereka sendiri. Pekerja yang mempunyai kesedaran

  terhadap kos yang terpaksa ditanggung sekiranya meninggalkan organisasi merujuk

  kepada komitmen berterusan. Komitmen normatif pula merujuk kepada perasaan

  bertanggungjawab untuk terus kekal dalam organisasi kerana ia merupakan satu

  tindakan yang bermoral. Komitmen organisasi dapat ditakrifkan sebagai kekuatan

  seseorang pekerja dalam penglibatan dan identifikasi terhadap organisasi tempat

  berkhidmat. Ciri-ciri komitmen terbahagi kepada tiga iaitu kepercayaan dan penerimaan

  terhadap matlamat dan nilai organisasi, kesanggupan untuk meningkatkan usaha yang

  cukup terhadap organisasi dan keinginan untuk kekal dalam organisasi (Finn & Goulet,

  2004).

  Individu yang mempunyai komitmen yang tinggi sanggup mengorbankan tenaga

  (Brewer, 1996) dan cenderung untuk kekal dengan organisasi dalam usaha untuk

  membantu merealisasikan objektif yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, individu yang

  mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi tetapi tidak berpuas hati dengan

  bayaran yang diperolehi atau terhadap pemimpinnya, mereka tidak akan berpuas hati

  dengan keputusan untuk meneruskan penyertaan dalan aktiviti organisasi (Porter et al.,

  1974). Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada komitmen yang rendah iaitu

  kekurangan faedah, kurang keyakinan diri, kesukaran mengamalkan budaya, kurangnya

  hubungan yang baik dan tiada pengiktirafan kepada kakitangan (Junaida, Mahadir & Siti

  Hajar, 2011).

 • Rujukan:

  Ab. Aziz Y. (2003). Komunikasi Untuk Pengurus. Utusan Publication & Distributor

  Sdn. Bhd. Kuala Lumpur

  Ahmad .H & Jusoh .H (2008). Langkawi Sebagai Pulau Bebas Cukai : Impak

  Sosioekonomi Komuniti Setempat. Yahaya Ibrahim, Sulong Mohamad &

  Habibah Ahmad (eds). Pelancongan Malaysia : Isu Pembangunan, Budaya,

  Komuniti dan Persetempatan. Sintok : Penerbit Universiti Utara Malaysia.

  Amran H. (2008). Perancangan Koridor Pelancongan Berasaskan Budaya dan Alam

  Semulajadi. Projek Lapangan di Kelantan Darul Naim.Universiti Teknologi

  Malaysia:Tesis Sarjana.

  Amran H. (2010). The Evolution Of The Homestay Programme In Malaysia :

  Performance, Sustainability And Challenges. Country Paper presented of the

  ASEAN Homestay Conferences.Organise by the Ministry of Tourism Malaysia,

  The Marriott Hotel, Putrajaya 28-30 September 2004.

  Aminudin N, A Jamal S. (2006) Homestay Selangor: Keunikan dan pengalaman

  pengusaha. Pusat Penerbit Universiti, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.

  Amran H. dan Zainab K. (2009). Handbook for community based tourism: how to

  develop and sustain CBT: Asia Pacific Economic Cooperation Tourism

  Working Group (APEC TWG)

  Anastasi A. & Urbina S. 1997. Psychological Testing. 7th ed. New Jersey: Prentice-Hall.

  Inc.

  Aref .F, Redzuan .M & Sarjit S Gill, (2010) . Community Capacity Building: A

  Review of its Implication in Tourism Development, Journal of American

  Science; 6(1)172

  Aref et.al. (2009). Dimensions of Community Capacity Building: A Review of its

  Implications in Tourism Development. Journal of American Science 5 (8):74-

  82.

  Burch, J.G. (1986), Entrepreneurship, John Wiley & Sons, New York, NY.

  Brewer, M. B. (1996). Who is this "we"? Levels of collectiveidentity and self-

  representations. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 83-93.

 • Chaskin, R. J. (2001). Building community capacity: A definitional framework and case

  studies from a comprehensive community initiative. Urban Affairs Review, 36,

  291-323.

  Cooper-Hakim, A., & Viswesvaran, C. (2005). The construct of work commitment:

  Testing an integrative framework. Psychological Bulletin,131(2), 241-259.

  Chua Y.P. (2006). Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Kaedah Pendidikan. Kuala

  Lumpur: McGraw Hill.

  Ford, J.K. and Weissbein, D.A. (1997), ``Transfer of training: an updated review and

  analysis,Performance Improvement Quarterly, Vol. 10 No. 2, pp. 22-41.

  Finn, D., & Goulet, L. (2004). Gender and job attitudes: A re-examination and

  extension. Women in Management Review, 19, 345355.

  Goodwin. (2005). Research in Psychology: Methods and Design. 4th Edition. New

  York: John Wiley & Sons, Inc. 414.

  Hall, C. M. (1991). Introduction to Tourism in Australia: Impacts, Planning and

  Development, Addison, Wesley and Longman, Melbourne, Australia.

  Hathaichanok Phonwiset (2008) Tourist satisfaction with homestay tourism: Baan Pang

  Dang, Chiang Mai Province. Naresuan University, Thailand. Harian Metro, 6

  Mei 2010.

  Hoy,Wayne J and Miskel, Cecil G. (2008). Educational Administration; theory, research

  and practice. (8th edition). New York: McGraw-Hill

  Ibrahim .J.A & Ahmad .M.Z,, (2009), Program Homestay Pemangkin Pertumbuhan

  Ekonomi Luar Bandar, Kajian Kes: Negeri-Negeri Utara Semenanjung

  Malaysia

  Ibrahim .Y & Abdul Razzaq .A.R (2010), Homestay Program and Rural Community

  Development in Malaysia

  Ismail, N.A. (2004). Firm Performance and AIS Alignment in Malaysian SMEs.

  Proceedings of the European Conference on Accounting Information Systems

  (ECAIS), 30-31 March, Prague, Czech Republic

  Jabil Mapjabil, S. A. (2011). Pembangunan program homestay di Wilayah Utara

  Semenanjung Malaysia: Profil, produk dan prospek. Malaysia Journal of

  Society and Space 7 , 45-54.

 • Kanter, R.M. (1968). "Commitment and social organization: A study of commitment

  mechanisms in utopian communities" American Sociological Review, (33:4),

  August 1968, pp. 499-517.

  Kayat .K (2006), Community Based Tourism in Developing Countries. Proceeding of

  International Seminar on Community Based Tourism, Michigan : Michigan

  State University

  Kayat .K, Abdul Razzaq (2014). The nature of cultural contribution of a community-

  based homestay programme. Tourismos: An International Multidisciplinary

  Journal of Tourism, 5(2), 145-159.

  Kementerian Pelancongan Malaysia (2010),. Role of ministry of rural and regional

  development in developing rural tourism. International Seminar on community

  based tourisme: Learning from Homestay Program in Malaysia.

  Kementerian Pelancongan Malaysia (2010). Statistik Homestay Sehingga Mei 2010.

  Retrieved 16 Mac 2015 16, from

  http://www.motour.gov.my/en/download/cat_view/48-homestay.html

  Krippendorf, J. (1987). The Holiday Makers. Understanding the Impact of Leisure and

  Travel. Oxford: Butterworth Heinemann

  Kuchinke, K.P., Kang, H.-S., & Oh, S.-Y. (2008). The influence of work values on job

  and career satisfaction, and organizational commitment among Korean

  professional level employees. Asia Pacific Education Review, 9, 552-564.

  Laverack, G., (2001).An identification and Interpretation of The Organizational Aspect

  of Community Empowerment, Community Development Journal, vol. 3 pp.

  4052

  Linacre, J. M. (2005). WINSTEPS: Multiple-choice, rating scale, and partial credit

  Rasch analysis [computer software]. Chicago: MESA.

  Mathieson, A. dan G. Wall. (1982).. Tourism: Economic, Physical and Social Impacts.

  London: Longman.

  M.B. Muda et al (2003), Pengajian Perniagaan 2, Fajar Bakti, Petaling Jaya.

  Mohamed A.H, et al. (2005). Pengajian Perniagaan . Petaling Jaya: Pearson

  Malaysia.Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (1986). Kurikulum

  Mohd Majid, K. (2000). Kaedah penyelidikan pendidikan. Dewan Bahasa

  dan Pustaka. Kuala Lumpur

 • Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of

  organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.

  Oppermann, M. (1997) Convention participation decision-making process. Annals of

  Tourism Research, 24(1), 178191.

  Porter et.al (1974). Organizational commitment and managerial turnover: A

  longitudinal study. Organizational Behavior and Human Performance, 15, 87.

  Rasid Muhamad. (2007). Kepimpinan transformasional: Konsep dan aplikasinya dalam

  memantapkan pengajaran dan pembelajaran. Universiti Teknologi MARA

  Pahang.

  Roslan R. (2003) Komunikasi Kepemimpinan dalam Organisasi: Analisis Konsep dan

  Amalan dalam Tiga Organisasi Terpilih. PhD thesis, Universiti Putra Malaysia.

  Sekolah Menengah Vokasional Kursus Automotif. Kuala Lumpur: Kementerian

  Pendidikan Malaysia.

  Stanley & Sedlack (1992). Social Research: Theory and Methods. Canada: Allyn and Bacon.

  Tasir .A.B, (2003). Analisis Data Berkomputer SPSS 11.5 for Windows. Venton

  Publishing (M) sdn.Bhd Tourism Malaysia (2011). Tourim Today.

  Quarterly Issue. Kuala Lumpur. Tourism Malaysia and Ministry of Tourism

  Malaysia.

  Tosun, C. 2000. Limit to Community Participation in the Tourism Development Process

  in Developing Countries. Tourism Management. 21: 613-633

  Timothy, D., (2000).Participatory Planning : A View of Tourism in Indonesia. Annals of

  Tourism Research. 26(2): 371-379.

  Wipada Unlumlert (2007) Criteria creation for management evaluation of Thai

  homestay: A case study of Ubonratchathani Province, Thailand. Mahidol

  University, Bangkok.

  Wagner, W. (2009). Leadership for a better world: Understanding the social change

  model of leadership development (2nd Ed). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

  Yahaya I ,Abdul Razzaq (2010). Homestay program and rural community development

  in malaysia. Journal of Ritsumeikan Social Sciences and Humanities, 2: 7-24.

  Yep Putih (1989). Keusahawanan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Yukl. G, (2002). Leading organizational learning: Reflections on theory and research.

 • Yusof (2012) Kerja Sepasukan Dan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah rendah Di Daerah

  Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.