Transcript
 • ISSN 1847-7143 LIST GRADA LEPOGLAVEGodina: IX | Broj: 37 | Srpanj 2016.

  AKTUALNO

  SURADNJA

  SURADNJA

  LAG Sjeverozapad očekuje 10 milijuna kuna za projekte ruralnog razvoja str. 6

  Pobratimili se Grad Lepoglava i slovenska Općina Železniki str. 4

  Projekt Tehnološkog centra drvne industrije predstavljen u Bruxellesu

  str. 6

  KOMUNAL

  BUDUĆNOST LOKALNIH VODOVODA

  SPORT

  Sanirano klizište u Ulici A. i K. Patačić, uređuje se komunalna infrastruktura str. 5

  Kako riješiti status pružanja vodnih usluga u gradu Lepoglavi

  str. 3

  Lepoglava ima nogometnog prvoligaša

  str. 15

  7. lepoglavski dani - raznovrstan program vezan uz bogatu tradiciju str. 9

  AKTUALNO

 • 2 | srpanj 2016. srpanj 2016. | 3

  Drage sugrađanke i sugrađani,

  i nadalje se susrećemo s problemima koje su pro-uzročile izmjene zakona o brdsko – planinskim po-dručjima, a zbog kojih je Grad Lepoglava izgubio gotovo polovicu izvornih proračunskih prihoda. Ve-lik je to i teško nadokna-div gubitak proračunskih sredstava, a čime je u pita-nje doveden budući razvoj grada Lepoglave. No, una-toč tome, neću dozvoliti da grad Lepoglava izgubi razvojnu komponentu. Stručno i s argumentima, a ponekad i vrlo glasno, jer se glas sa sjevera mora čuti, tražim da se ovakvo neodrživo stanje promjeni. Usporedno s time ulažem velike napore i zajedno sa suradnicima tražim mo-gućnosti za završetak za-početih projekata. Nadali smo se pomoći ministar-stava, ali ta je pomoć sad već tehničke vlade izosta-la. S njene strane nisu pro-vedene potrebne reforme, a i upitna je njena volja da nam se pomogne. Zato smo se ponovno okrenuli dru-gim izvorima prihoda, a to su prije svega fondovi.

  Unatoč svemu nastav-ljamo izvršavati svoje obaveze pa smo tako osi-gurali i udrugama transfe-rirali sredstva odobrena za razvoj civilnog društva. Također, dodijelili smo i sredstva za razvoj poljo-privrede, traju radovi na održavanju komunalne infrastrukture na cijelom gradskom području, a naši najmlađi sugrađani ponov-no su dobili jednokratnu gradsku novčanu potporu. Nismo dozvolili da zamre društveni život te i nada-lje pomažemo održavanje brojnih manifestacija na

  gradskom području. Po-sljednja održana među njima bila je manifestacija Lepoglavski dani koja je na jednom mjestu pokazala sve lepoglavske potencija-le – kako potencijale i or-ganiziranost naših udruga koje su bile sudionici go-tovo svih događanja, tako i veliki potencijal lepo-glavskog kraja i proizvoda naših OPG-ova. U tri se dana u gradskom parku u Lepoglavi imalo puno toga vrijednog i zanimljivog vi-djeti, lijepoga za čuti i uku-snoga za okusiti.

  Nakon Lepoglavskih dana slijede nam i dru-ge manifestacije koje fi-nancijski podupire Grad Lepoglava, a koje se ne događaju samo u centru Lepoglave. Pred nama su tako manifestacija Dani sporta, zabave i kulture u Višnjici te festival mladih Jailhouse 2016.

  Unatoč ljetu i posto-jećim problemima koje nismo uzrokovali, nepre-kidno ćemo raditi na rea-lizaciji gradskih projekata.

  Na kraju, želim Vam čestitati Dan pobjede i do-movinske zahvalnosti, a našim herojima i Dan hr-vatskih branitelja. S pono-som i zahvalom prisjetimo se 5. kolovoza 1995. godi-ne, dana kada se hrvatski stijeg zavijorio na kninskoj tvrđavi i kada smo dosa-njali san o slobodnoj Hr-vatskoj.

  IZDAVAČGRAD LEPOGLAVAAntuna Mihanovića 12HR-42250 LepoglavaTel. 042 770 [email protected]

  GLAVNI UREDNIKNevenka Borovec-Kihas

  UREDNIŠTVONevenka Borovec-Kihas,Dražen Hočuršćak,Hrvoje Kovač

  GRAFIČKO OBLIKOVANJE, PRIJELOM I TISAKGRAFOPROM TISAK d.o.o.www.grafoprom.com.hr

  FOTOGRAFIJEDražen Hočuršćak,Grad Lepoglava

  NAKLADA2.000 primjeraka

  LIST GRADA LEPOGLAVEISSN 1847-7143 | Godina: IX | Broj: 37 | Srpanj 2016.

  IZ GRADA IZ GRADA

  DAN DRŽAVNSOTI Odana počast poginulim braniteljima

  Zahvaljujući braniteljima možemo slaviti Dan državnosti

  Povodom Dana državnosti kod centralnog je križa na grad-skom groblju u Lepoglavi odana počast poginulim braniteljima s područja grada Lepoglave. Uz zvuke mirozova vijence su polo-žili i počast odali članovi izaslan-stva Grada Lepoglave na čelu s gradonačelnikom Marijanom Škvarićem, a u kojem su bili i zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač, predsjednik Gradskog vijeća Robert Maček, gradski vijećnici i članovi gradskih mje-snih odbora, te članovi obitelji poginulih branitelja i predstavni-ci braniteljskih udruga.

  - Na dan kada je donesena povijesna odluka o hrvatskoj samostalnosti s posebnim se pi-jetetom moramo prisjetiti naših

  poginulih i svih naših branite-lja zahvaljujući kojima danas možemo slaviti Dan državnosti - rekao je gradonačelnik Škvarić prisjećajući se povijesnog datu-ma - 25. lipnja 1991., dana kada je Hrvatski sabor donio odluku o samostalnosti u suverenosti Re-

  publike Hrvatske.Počast je poginulim brani-

  teljima odana uz molitvu koju je kod centralnog križa na grad-skom groblju u Lepoglavi pred-vodio vlč. Nikola Markušić, žu-pni vikar župe Lepoglava.

  DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE Odana počast poginulim žrtvama fašističkog terora

  Hrvatska je dio naprednog svijetaPovodom Dana antifaši-

  stičke borbe izaslanstvo Grada Lepoglave, predvođeno grado-načelnikom Marijanom Škvari-ćem, a u kojem su bili i njegov zamjenik Hrvoje Kovač, članovi Gradskog vijeća i gradskih mje-snih odbora, te članovi Udruge antifašističkih boraca i antifaši-sta, položili su vijence i upalili svijeće na Spomen groblju u Le-poglavi odavši tako počast pogi-nulima u antifašističkoj borbi te žrtvama fašističkog terora.

  - Obilježavamo dan kada je

  Hrvatska postala dio naprednog svijeta koji se suprotstavio zlu kakvo je fašizam. Prisjećamo se ljudi visokih moralnih vrijedno-sti koji su krenuli u borbu protiv okupatora i omogućili nam da danas imamo slobodnu Hrvat-sku – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić podsjetivši da je borba protiv fašizma ugrađena u temelje samostalne Republike Hrvatske i da generacije koje dolaze moraju nastaviti obilje-žavati ovaj značajan datum za hrvatsku povijest.

  Predsjednica Udruge antifa-šističkih boraca i antifašista Iva-nec, koju većinom čine članovi iz Lepoglave, Marija Varović, prisjetila se 22. lipnja 1941. go-dine kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi partizan-ski odred u Hrvatskoj i tadašnjoj Jugoslaviji.

  Povodom Dana antifašistič-ke borbe položeni su vijenci i odana počast i kod antifašistič-kih spomen obilježja i kosturnica u Lepoglavi, Kamenici i Višnjici te zida Kaznionice u Lepoglavi.

  VODOOPSKRBA Održan sastanak čelnih ljudi Grada Lepoglave i predstavnika lokalnih vodovoda

  Hrvatske vode zaustavile investicije na gradskom području zbog neriješenog statusa pružanja vodnih usluga

  S obzirom na to da je ana-liza kvalitete vode u pojedinim lokalnim vodovodima pokazala neispravnost vode za ljudsku uporabu te da su Hrvatske vode zbog neriješenog statusa pruža-nja vodnih usluga na području grada Lepoglave do daljnjeg ot-kazale investicije koje se odnose na nastavak izgradnje vodovod-nog i kanalizacijskog sustava za naselja u širem centru Lepo-glave te projekt Aglomeracija Lepoglava, lepoglavski grado-načelnik Marijan Škvarić sazvao je sastanak s predstavnicima 21 lokalnog vodovoda na kojem je tražio njihova mišljenja, stavove i prijedloge vezane za rješavanje navedenih problema.

  Briga za kvalitetu vodeŠto se kvalitete vode u po-

  jedinim lokalnim vodovodima tiče, a za koje je analiza koju je proveo Zavod za javno zdrav-stvo pokazala da nije za ljudsku uporabu, predstavnici tih lokal-nih vodovoda obavijestili su sve nazočne da su izvršene aktiv-nosti čišćenja vodospremnika i kloriranja te da su nakon toga rezultati analiza pokazali da je voda ponovno ispravna za ljud-sku uporabu.

  Dio predstavnika poža-lio se na problem prikupljanja sredstava od korisnika lokalnih vodovoda potrebnih za njihovo održavanje. I dok u pojedinim lokalnim vodovodima problem predstavlja naknada u iznosu od 100 kuna na godišnjoj razini, neki su napravili značajan isko-rak kao što je Vodovodni odbor Lepoglavska Ves, koji ima 320 priključenih kućanstava, a u ko-jem je prije četiri godine pove-ćan iznos naknade na 600 kuna, ugrađeni su vodomjeri, očišćena kaptaža i provjeren cjevovod.

  Lokalni vodovodni sustav pri-ključen je na IVKOM-ov sustav Šumi kako bi se u slučaju ne-dostatka vode nadoknadio njen manjak. Prikupljena sredstva navedeni vodovodni odbor kori-sti za godišnja tekuća održavanja vodovodnog sustava te dodat-na investiranja, a sa Zavodom za javno zdravstvo sklopljen je ugovor o redovitoj kontroli i analizi vode.

  - Kad se utvrde nepravil-nosti u lokalnim vodovodima inspekcije traže odgovorne u Gradu Lepoglavi koji u konač-nici nad tim vodovodima nema nikakvu ingerenciju. Problemi nastaju kad se ti vodovodi za-tvore zbog radova na održavanju ili čišćenju sustava jer je u tim trenucima potrebno građanima osigurati pitku vodu. Nama u

  Gradu potrebna je garancija da su ti vodovodi u budućnosti odr-živi - poručio je predstavnicima lokalnih vodovoda gradonačel-nik Marijan Škvarić uz kojeg je sastanku nazočio i njegov za-mjenik Hrvoje Kovač.

  Problem lokalnih vodovoda predstavlja i njihova starost bu-dući da su građeni 70-tih godina prošlog stoljeća iz nužde i želje građana da u svoja domaćinstva dovedu pitku vodu budući da druge alternative nije bilo.

  Na kraju rasprave donesen je zaključak da se ulože maksimal-ni napori da se u svim lokalnim vodovodima osigura potrebna kvaliteta vode koja će se provje-ravati redovnim analizama.

  Kako riješiti status pružanja vodnih usluga zbog kojeg su za-ustavljene investicije Hrvatskih voda

  Kako riješiti status pruža-nja vodnih usluga zbog kojeg su zaustavljene investicije Hr-vatskih voda

  Protekle je godine završena jedna od pet planiranih faza iz-gradnje kanalizacijskog sustava za područje šireg centra Lepo-glave vrijedna 8.5 milijuna kuna. Riječ je o investiciji Hrvatskih

  voda koje su za njenu realiza-ciju osigurale 90 posto potreb-nih sredstava. Ove je godine taj projekt trebao biti nastavljen no iz Hrvatskih voda stigla je obavi-jest kako se on, do daljnjeg obu-stavlja, budući da je na području grada Lepoglave odnosno aglo-meracije Lepoglava potrebno riješiti status pružanja vodnih usluga. Zbog istog je razloga od strane Hrvatskih voda zaustav-ljen i projekt aglomeracije Lepo-glava koji bi se trebao realizirati sredstvima Europske unije.

  - Ulaskom u Europsku uniju prihvatili smo i njene propise, a jedan od njih je i rješavanje statusa pružanja vodnih usluga. Ove godine smo zbog zaustav-ljanja projekta izgradnje kanali-zacijskog sustava za širi centar Lepoglave, vrijednog ukupno 70 milijuna kuna, ostali bez 8 mi-lijuna kuna vrijedne investicije. Uteg je to koji nam stavljaju i lo-kalni vodovodi. Ne pronađemo li rješenje, investicije Hrvatskih voda bit će zaustavljene do dalj-njeg i morat ćemo čekati neke

  druge cikluse investiranja. Pri tom moramo znati da od 2020. godine počinje, od strane Europ-ske unije, naplata penala onim jedinicama lokalne samouprave koje nemaju riješen sustav od-vodnje na svom području. Za ra-zliku od nas u Ivancu su građani riješili svoj problem lokalnih vo-dovoda te time riješili i problem pružanja vodnih usluga i ušli u projekt Aglomeracije Ivanec bez Lepoglave - pojasnio je gradona-čelnik Škvarić.

  I dok lokalni vodovodi s manje od 50 priključaka ne pred-stavljaju problem budući da ih se prema zakonu ne tretira kao pru-žatelje vodnih usluga, oni veći imaju taj status. Potencijalno rješenje je primjer Kameničkog Podgorja gdje postoji nekoliko lokalnih vodovoda no tvrtka IVKOM je na inicijativu Grada Lepoglave na tom području pri-je dvije godine izgradila vodo-opskrbnu mrežu te tako riješila status pružanja vodnih usluga odnosno građanima je omoguće-no da se priključe na vodovodni sustav ovlaštenog vodnog distri-

  butera.

  Predložena rješenjaNa tom je tragu i jedan od

  prijedloga za rješavanje statusa pružanja vodnih usluga na po-dručju grada Lepoglave prihva-ćenih na održanom sastanku.Dakle, u zaključku sastanka na-vedena su četiri moguća rješenja problema o kojima će, naglasili su predstavnici lokalnih vodovo-da, u konačnici odlučivati građa-ni, a ne oni sami.

  Prvi je da nevezano za lo-kalne vodovode ovlašteni distri-buter izgradi svoj sustav kao u Kameničkom Podgorju i omo-gući građanima da se na njega priključe. Pri tom je zatraženo da se smanje cijene priključka. Drugi je prijedlog da distributeri priključe svoj sustav na posto-jeće sustave lokalnih vodovoda, dok se trećim prijedlogom pred-laže da ovlašteni distributeri pre-uzmu lokalne vodovode te da s njim upravljaju te ih održavaju. Četvrti je prijedlog da sve ostane po starom i da se prihvate poslje-dice koje iz toga proizlaze.

  Vodovodni odbori moraju uložiti maksimalne

  napore da se osigura kvaliteta vode u lokalnim

  vodovodima te kontrolirati njenu ispravnost

  Na sastanku predložena četiri moguća rješenja za reguliranje statusa

  pružanja vodnih usluga na području grada

  Zbog neriješenog statusa vodne opskrbe na gradskom području Hrvatske vode zaustavile za ovu godinu planiran nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava, investiciju vrijednu oko 8 milijuna kuna

  SURADNJA Izaslanstvo Kraljevine Belgije posjetilo Lepoglavu

  Niti čipke povezuju Lepoglavu i Kraljevinu Belgiju

  U službenom posjetu Gradu Lepoglavi boravilo je izaslan-stvo Kraljevine Belgije predvo-đeno veleposlanikom Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj njegovom ekselencijom Philip-peom Benoitom.

  Belgijsko je izaslanstvo u

  Gradskoj vijećnici primilo iza-slanstvo Grada Lepoglave na čelu s gradonačelnikom Ma-rijanom Škvarićem, a koje su bili i zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač te predsjednik udruge Ekomuzej Lepoglava Dejan Bjelivuk, čipkarica i čla-

  nica Čipkarskog društva Danica Bressler Gordana Vrtar te član organizacijskog odbora 20. me-đunarodnog festivala čipke Mir-ko Varović.

  Upravo je 20. međunarod-ni festival čipke, koji će se u Lepoglavi održavati od 22. do 25. rujna, bio jedan od glavnih razloga susreta. Naime, zemlja partner na ovom jubilarnom 20. festivalu bit će upravo Kraljevi-na Belgija o čemu je već ranije postignut dogovor, a ovom je prigodom potpisan ugovor o partnerstvu i suradnji.

  Veleposlanik Kraljevine Belgije njegova ekselencija Phi-lippe Benoit izrazio je zadovolj-stvo što će Belgija biti zemlja partner na 20. međunarodnom festivalu čipke u Lepoglavi bu-dući da se belgijsko čipkarstvo dugi niz godina predstavlja na

  čipkarskim festivalima u Lepo-glavi. Kao zemlja partner, Belgi-ja će se, dogovoreno je između ostalog, pobrinuti za organiza-ciju koncerta ozbiljne glazbe u lepoglavskoj crkvi u vrijeme tra-janja Festivala.

  - Nadam se da će osim ove kulturne suradnje u budućnosti suradnja širiti i na gospodar-skom planu – istaknula je nje-gova ekselencija Philippe Benoit s kojim je u posjetu Lepoglavi bila i Vladislava Iordanova, prva tajnica i zamjenica šefa misije, privremena otpravnica poslova Veleposlanstva Kraljevine Bel-gije u Republici Hrvatskoj.

  - Zadovoljni smo što je upravo Kraljevina Belgija ze-mlja partner na značajnom 20. jubilarnom Međunarodnom festivalu čipke budući da oblik i osnova lepoglavske čipke po-tječe od belgijske čipke. To je nit koja nas povezuje što je i tema ovogodišnjeg Festivala. Istaknuo bih potrebu zajedničke promocije kako bi što više ljudi iz Hrvatske, Belgije i cijele Eu-ropske unije saznalo što više o vrijednoj čipkarskoj tradiciji – rekao je gradonačelnik Marijan Škvarić.

  Nakon sastanka, belgijsko je izaslanstvo u pratnji svojih do-maćina posjetilo Galeriju lepo-glavske čipke, knjižnicu i TKIC u Domu kulture, Poduzetničku zonu te lepoglavsku crkvu i pa-vlinski samostan.

  Tijekom susreta razgovaralo se o proširenju suradnje

  Kraljevina Belgija zemlja partner na jubilarnom 20. međunarodnom festivalu

  čipke u Lepoglavi

  SURADNJA Posjeta austrijskom gradu Leibnitzu

  Iskustva Leibnitza zanimljiva Lepoglavi

  Želeći se upoznati s tamoš-njim sustavom integriranog pri-jevoza, izaslanstvo predvođeno lepoglavskim gradonačelnikom Marijanom Škvarićem, a u kojem su bili predstavnici Hrvatskih že-ljeznica i Hrvatske elektroprivre-de - tvrtki uključenih u projekt “Mobilnost građana grada Lepo-glave i Općine Bednja”, posjetili su u svibnju austrijski grad Leib-nitz.

  Izaslanstvo je primio grado-načelnik Leibnitza Helmut Lei-tenberger te upoznao s tamošnjim sustavom integriranog prijevoza.

  Zbog slične konfiguracije te-rena i činjenice da je riječ o sre-dinama s približno istim brojem

  stanovnika, u velikoj mjeri starije životne dobi, iskustva Leibnit-za posebno su zanimljiva gradu Lepoglavi i svima uključenima u projekt “Mobilnost građana grada Lepoglave i Općine Bednja”.

  Gradu Leibnitzu prije četiri je godine zbog provedenih reformi jedinica lokalne samouprave, pri-pojeno sedam naselja raštrkanih u brdskim područjima u gradskoj okolici s ukupno 2.500 stanovni-ka, većinom starije životne dobi. Pojavio se problem njihova prije-voza budući da javni prijevoz nije bio na zadovoljavajućem nivou. S toga je Grad Leibnitz pokre-nuo pilot projekt u okviru kojeg se električnim automobilom, koji

  u redovno radno vrijeme komu-nalni redar, prevoze građani koji imaju potrebe obaviti određene poslove u gradu. Građane se pre-vozi u vremenu od 6.00 do 7.30 sati u jutro, te od 15.30 do 20.30 sati poslijepodne. Cijena usluge prijevoza za građane je 1,5 eura. Ostale troškove do pune ekonom-ske cijene prijevoza financiraju se iz proračuna grada Leibnitza. Nakon četiri godine provođenja projekta, napravljena analiza koje se linije više koriste, gdje je fre-kvencija prijevoza gušća, te će se u tom dijelu uvesti javni prijevoz.

  - Izuzetno nam je drago da smo pozvani u grad Leibnitz, koji je po veličini, broju stanovnika ali i po konfiguraciji terena vrlo sličan Lepoglavi, i što možemo vidjeti kako u nedostatku javnog prijevoza se na jedan kvalitetan način rješava problem prijevoza građana iz udaljenijih mjesta u centar grada. To je i naš problem. Vjerujemo da je i u našim uvjeti-ma moguće primijeniti sličan mo-del te bi tako naši građani, osobito oni stariji iz Višnjice, Kamenice i Kameničkog Podgorja mogli obaviti sve što trebaju u Lepogla-vi ili drugim okolnim gradovima, a da za to ne trebaju imati vlastiti automobil - istaknuo je gradona-čelnik Marijan Škvarić.

 • 4 | srpanj 2016. srpanj 2016. | 5

  POTPORA Potpisan ugovor o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko - planinskih područja

  Uređenje nerazvrstanih cesta uz potrebnu, ali nedostatnu potporu Fonda za razvoj brdsko - planinskih područja

  Lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić potpisao je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije ugovor o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko - planin-skih područja koja će Grad Lepo-glava iskoristiti za modernizaciju cestovne infrastrukture odnosno modernizaciju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na gradskom području.

  Naime, u Državnom prora-čunu za 2016. godinu na poziciji Fonda za razvoj brdsko - planin-skih područja planiran je iznos od 30.000.000 kuna za razvoj kapitalnih projekata od interesa za razvoj brdsko - planinskih jedini-ca lokalne samouprave 3. i 4. sku-pine prema indeksu razvijenosti.

  Ta su sredstva, temeljem Zakona o financiranju lokalne i područne samouprave, Fondu osigurana povećanjem udjela u prihodima od poreza na dohodak i to u iznosu od 10 posto.

  Ministarstvo, koje prati priho-de po jedinicama lokalne samou-prave i temeljem njih akomulira sredstva za svaku pojedinu jedini-cu, dostavilo je jedinicama lokalne i područne samouprave da prijave svoje kapitalne projekte koje će realizirati navedenim sredstvima. Grad Lepoglava Fondu je prijavio projekt modernizacije cestovne infrastrukture vrijedan 700.000. S pozicije Fonda Grad će za nave-deni projekt dobiti 650.000 kuna dok će preostali dio sredstava do ukupne vrijednosti projekta osi-gurati Grad Lepoglava. Riječ je

  o strogo namjenskim sredstvima koja će se isključivo utrošiti za na-vedeni projekt što je potvrđeno i odlukom Gradskog vijeća.

  Inače, projektom je obuhva-ćena modernizacija i rekonstruk-cija cestovnih pravaca Patačićeva ulica - Kameni Vrh u Mjesnom odboru Očura, zatim Žunari - Pošnjaki u Mjesnom odboru Le-poglavska Ves i Kujavci - Cvirki u

  Mjesnom odboru Gornja Višnjica. Odrađuju se pripreme za početak realizacije projekta u okviru kojih je već raspisan natječaj za odabir izvođača radova, a koji bi trebao biti odabran 10. kolovoza kada će biti otvorene pristigle prijave.

  - Grad Lepoglava među prvim je jedinicama lokalne sa-mouprave u Hrvatskoj koja je

  potpisala ugovor o korištenju sredstava Fonda za razvoj brdsko - planinskih područja. Razlog je taj što smo među prvima uspjeli provesti traženu proceduru, odra-dili pripreme i sve potrebno za realizaciju projekta kojim ćemo nastaviti ulaganje u komunalnu infrastrukturu na gradskom po-dručju. Tako ćemo ovim sredstvi-ma nastaviti podizati komunalni standard građana, u ovom slučaju razvojem cestovne infrastrukture koja će pristupnim učiniti nove gradske prostore, aktivirati nove turističke i poljoprivredne poten-cijale - istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.

  - Moram istaknuti da su ova sredstva nedostatna i da njima nećemo nadoknaditi znatno veće gubitke izvornih proračunskih prihoda. Promjenama zakona o brdsko - planinskim područjima izgubili smo znatno više sredstava kojima bismo, uz ovaj, mogli re-alizirati i druge kapitalne projekte važne za razvoj našeg grada - do-dao je gradonačelnik Škvarić.

  KOMUNAL Sanacija klizišta na gradskom području

  Grad Lepoglava sanirao klizište u Ulici Adama i Katarine Patačić

  Kao što je i najavljeno, sa-nira se klizište na lokalnoj cesti u Ulici Adama i Katarine Pata-čić na području Mjesnog odbo-ra Očura. Grad Lepoglava sa-naciju klizišta nastalog protekle godine, vrijednu nešto više od 103.000 kuna, povjerio je tvrtki Enigma iz Lepoglave.

  Riječ je o jednoj u nizu sa-nacija klizišta na gradskom po-dručju za što je Grad Lepoglava samo u prošloj godini potrošio 10 posto izvornih proračunskih

  sredstava, a da pri tom s držav-ne razine nije stigla nikakva po-moć i potpora.

  - Ne da nismo dobili potpo-ru iz resornih ministarstava, već

  su nam zakonom o brdsko-pla-ninskom području smanjeni izvorni proračunski prihodi. Što je najgore, ulažemo velike nov-ce kako bi postojeće stanje vra-tili u onakvo kakvo je bilo prije. No, to moramo učiniti kako bi prohodnim ponovno učinili pre-kinute prometne komunikacije i građanima omogućili nesmetan dolazak do kuća - pojasnio je gradonačelnik Marijan Škvarić prilikom obilaska radova.

  Na području grada Lepo-glave još je dosta klizišta, pose-bice na području Kameničkog Podgorja, Žarovnice i Višnjice. Grad intenzivno radi na izradi projekata za njihovu sanaciju.

  - Još ove godine pokušat ćemo napraviti sanaciju klizi-šta u Kameničkom Podgorju i Žarovnici jer moramo osigurati prohodnost i smanjiti opasnost koja prijeti objektima. No, to ovisi o raspoloživim financij-skim sredstvima - dodao je gradonačelnik Škvarić ističući da je jedina pomoć za sanaciju klizišta do sada stigla iz Varaž-dinske županije.

  IZ GRADA IZ GRADA

  GRADSKE POTPORE Dodijeljene jednokratne novčane potpore obiteljima s novorođenom djecom

  Potpore novorođenima - početak gradske podrške najmlađim stanovnicima grada Lepoglave

  Temeljem gradske odluke o dodjeli jednokratne pomoći obiteljima s novorođenom dje-com, u Gradskoj su se vijećnici u Lepoglavi, drugi puta u ovoj godini, okupili sretni roditelji 12 najmlađih stanovnika grada Lepoglave kojima su uručene gradske potpore u iznosu od 1.500 kuna za prvo, 2.000 za drugo te 2.500 kuna za treće i svako sljedeće dijete u obitelji.

  Novčane potpore i pri-godne darove roditeljima su uručili gradonačelnik Mari-jan Škvarić, njegov zamjenik Hrvoje Kovač i predsjednik Gradskog vijeća Robert Ma-ček.

  -Sve što u Gradu radimo radimo za naše najmlađe jer oni su budući nositelji razvo-ja našeg Grada. Znamo da ovaj iznos neće ni približno zadovoljiti potrebe obitelji s novorođenom djecom, ali im

  na ovaj način želimo čestitati i poručiti da će im Grad Lepo-glava i dalje stajati na raspola-ganju - istaknuo je gradonačel-nik Škvarić pozvavši roditelje na suradnju odnosno da ukažu

  na probleme s kojima se susre-ću, a među kojima je sigurno i odlazak pedijatra iz ambulante u Lepoglavi.

  - I dalje ću nastaviti raz-govore s ravnateljem Doma zdravlja Varaždinske županije kako bismo riješili problem rada pedijatrijske ambulante i osigurali pedijatrijsku skrb za naše najmlađe - dodaoje gra-donačelnik te, s ciljem stvara-nja uvjeta za pohađanje vrtića svoj djeci na gradskom po-dručju, najavio projekt adap-

  tacije i rekonstrukcije Dječjeg vrtića Lepoglava te planove za otvaranje vrtića u Višnjici.

  Nazočnim članovima sret-nih obitelji čestitke je uputio i predsjednik Gradskog vijeća Robert Maček istaknuvši da će Gradsko vijeće sa zadovolj-stvom prihvatiti odluku o po-većanju sredstava za potpore novorođenima zbog povećanja njihovog broja, a za što je tre-nutno u gradskom proračunu osigurano 150.000 kuna.

  Zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač podsjetio je da je ovo početak podrške koju Grad Lepoglava pruža najmla-đim stanovnicima s područja grada i da se ona nastavlja s odlaskom u vrtić i kroz nji-hovo školovanje u vidu sub-vencioniranja cijene vrtića, školske prehrane, prijevoza istipendija.

  - Zadovoljna sam dodi-jeljenom potporom koju ću utrošiti za opremanje dječje sobice – kazala je mama Da-nijela Prašnički kojoj je ovo drugo dijete za koje je dobila jednokratnu gradsku pomoć.

  Maja Čretni četvrti je puta na ovakvom prijemu i također je zahvalna Gradu na potpori koju pružasvojim najmlađim stanovnicima.- Dobivena ću sredstva naravno utrošiti na djecu - istaknula je Maja.

  Proračunom je za 2016. godinu osigurano

  150.000 kuna za potporu novorođenima

  U Gradskoj su vijećnici drugi puta u ovoj godini podijeljene potpore za novorođene

  SURADNJA Pobratimili se Grad Lepoglava i slovenska Općina Železniki

  Bratimljenjem produbljena i ojačana odlična suradnja započeta prije 20 godina

  Potpisivanjem Povelje o bratimljenju Grada Lepoglave i slovenske Općine Železniki potvrđena je odlična suradnja dviju jedinica lokalne samoupra-ve započeta još prije više od 20 godina.

  Povelju o bratimljenu su 1. srpnja u Železnikima potpisali gradonačelnik Grada Lepogla-ve Marijan Škvarić i načelnik Općine Železniki Anton Luznar na svečanoj akademiji održanoj povodom proslave Dana općine. Isto to učinit će, i time zaključiti postupak bratimljenja, u prosin-cu ove godine u Lepoglavi na svečanoj sjednici Gradskog vi-jeća koja će se održati povodom proslave Dana Grada Lepoglave.

  - Suradnju su započele naše limene glazbe koje su također prije četiri godine potpisale po-velju o bratimljenu. Suradnja se potom proširila i na druga područja kao što je čipkarstvo. Ovim bratimljenjem smo našu suradnju produbili i ojačali s vje-rom da će pridonijeti daljnjem obostranom razvoju kako na društvenom, kulturnom, turis-tičkom tako i na gospodarskom planu – istaknuo je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić.

  Načelnik Općine Železniki Anton Luznar posebno je ista-knuo činjenicu da je ovo prvo bratimljenje Općine Železniki s nekim od gradova i općina uop-

  će te da je riječ o nadogradnji dosadašnje suradnje.

  Potpisivanju Povelje o bra-timljenu u Općini Železniki nazočilo je i izaslanstvo Grada Lepoglave, na čelu s gradona-čelnikom Marijanom Škvari-ćem, a u kojem su bili članovi Gradskog vijeća predvođeni njegovim predsjednikom Rober-tom Mačekom te predstavnici ustanova i udruga s gradskog područja.

  Inače, kulturna suradnja Grada Lepoglave i Općine Že-lezniki produbljena je i tijekom svečane akademije na kojoj je potpisana Povelja o bratimlje-nju. Naime, u njenom je glaz-beno - kulturnom programu, uz domaće glazbenike, nastupio i Tamburaški orkestar “Biseri” iz Kamenice pruživši svojim do-maćinima jedinstveni tamburaš-ki glazbeni doživljaj.

  Suradnja na kulturnom pla-nu nastavlja se već ovog viken-da kada će u Lepoglavi, tijekom manifestacije Lepoglavski dani, a povodom proslave 60 godina postojanja Limene glazbe Lepo-glava, nastupiti limena glazba iz Železnika.

  Povelju o bratimljenu su potpisali gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić i načelnik Općine Železniki Anton Luznar

  Suradnju su prije 20 godina započele limene glazbe koje su se također, prije

  četiri godine, pobratimile

  KOMUNAL Uređenje javnih površina

  Žive cvjetne boje i ove godine Lepoglavu čine posebnom

  U okviru proljetnog uređe-nja grada Lepoglave uređene su javne gradske površine - pokošena ja trava, ošišane su i oblikovane zelene ograde i grmovi te je zasađeno cvijeće.

  Na javnim su površina-ma uređeni cvjetni otoci koji,

  posebice oni na frekventnijim mjestima i ulazima u naselje, daju poseban izgled gradu.

  Očekuje se da će svoj do-prinos uređenju grada, kao i prijašnjih godina, dati i građa-ni uređenjem svojih okućnica i balkona.

  uređenje cvjetnog otoka na ulazu u Lepoglavu

  KOMUNAL Nastavak uređenja komunalne infrastrukture

  Grad provodi, a mjesni odbori određuju prioritet uređenja komunalne infrastrukture

  Tijekom lipnja na području grada Lepoglave nastavljeni su radovi na tekućem održavanju komunalne infrastrukture. No-vim zahvatima na području mje-snih odbora Višnjica i Kamenice na lokalnim se cestama izvršeno porezivanje zaraslih cestovnih površina, a u Mjesnom odboru Žarovnica iskopani su uređeni odvodni kanali.

  Na području Sestranca u Mjesnom odboru Lepoglava iz-građena je škarpa odnosno pot-porni zid na tamošnjoj lokalnoj cesti. Škarpa je građena “zajed-ničkim snagama” - Grad Lepo-glava osigurao je potreban mate-rijal dok su za radove zaduženi sami građani. Plod je to dobre suradnje Grada i mjesnih odbo-

  ra koja se pokazala uspješnom i protekle godine kod izgradnje mosta preko potoka Žarovnica u Mjesnom odboru Žarovnica.

  Nakon nedavnog postavlja-nja novih rasvjetnih tijela kod kapele svetog Florijana u Zlo-gonju, nova su rasvjetna tijela postavljena i kod kapele svetog Ivana na Ivan brdu ponad Lepo-glave.

  - Zahvati koji se izvode označeni su kao potrebni od strane mjesnih odbora. U skla-du s financijskim mogućnosti-ma provodimo ih na cijelom gradskom području nastojeći da komunalnu infrastrukturu, na za-dovoljstvo svih građana, držimo u funkciji - istaknuo je gradona-čelnik grada Lepoglave

  Škarpa se gradi “zajedničkim snagama” Grada i građana

  Lokalni se putovi održavaju kako bi ih građani i nadalje mogli koristiti

  Za sanaciju klizišta u Patatčićevoj ulici Grad

  je izdvojio nešto više od 103.000 kuna, a za sanaciju drugih klizišta u protekloj

  godini oko 10 posto izvornih proračunskih

  prihoda

  Dobivena potpora nedostatna je da

  nadoknadi sredstva bez kojih je ostao Grad Lepoglava izmjenama

  zakona o brdsko - planinskom području.

  I ovog puta za sanaciju klizišta izostala je pomoć s državne razine

  KOMUNAL Iscrtana horizontalna signalizacija u centru Lepoglave

  Sigurnost građana na prvom mjestu

  U samom centru Lepogla-ve - u Stepinčevoj i Mihano-vićevoj ulici te na Trgu prvog hrvatskog sveučilišta, na pro-metnim je površinama iscrtana kompletna horizontalna signa-lizacija. Iscrtani su pješački prijelazi, središnje linije kolni-ka, parkirališna mjesta te zna-kovi obavijesti i upozorenja.

  Riječ je zahvatu koji je u suradnji s Policijskom upra-vom Varaždinskom, realizirao Grad Lepoglava.

  - Sigurnost naših građana, osobito onih najmlađih izu-zetno nam je važna, a u centru

  Lepoglave promet je intenzi-van te dobra i vidljiva signa-lizacija daje veću sigurnost i poziva na oprez sve sudionike u prometu - istaknula je Marija

  Ribić, predsjednica Mjesnog odbora Lepoglava, koja je bila prisutna kod izvođenja radova, a koje je izvela tvrtka PZC Va-raždin.

  Signalizacija je iscrtana na prometnicama u centru Lepoglave

 • 6 | srpanj 2016. srpanj 2016. | 7

  GRADSKO VIJEĆE Održana 24. sjednica

  Vijećnici većinom zadovoljni radom gradskih ustanova, tvrtki i organizacija

  Vijećnici Gradskog vijeća grada Lepoglave okupili su se 7. srpnja na 24. sjednici Vijeća na čijem je Dnevnom redu bilo 14 točaka.

  Pred gradskim su se vijeć-nicima našla izvješća o radu u protekloj godini gradskih ustanova, tvrtki i organizacija kao i onih koje posluju s Gra-dom Lepoglavom - Gradske knjižnice Ivana Belostenca, Vatrogasne zajednice grada Lepoglave, Zajednice sport-skih udruga grada Lepoglave, Trgovačkog društva Varkom i Turističko kulturno - informa-tivnog centra.

  TKIC je centar broj-nih zbivanja i stvaranja novih vrijednosti

  Sva izvješća nazočni su vi-jećnici prihvatili jednoglasno, osim onog o radu Turističko kulturno - informativnog cen-tra koji je prihvaćen uz dva glasa protiv vijećnika HSS-a koji su, uz mišljenje da TKIC oduzima Gradu previše ener-gije i novca, tražili da im se razjasni kad će se TKIC kao tvrtka u vlasništvu Grada Le-poglave odvojiti od Grada.

  Direktor TKIC-a Vladimir Ivanuša pojasnio im je da je u ugovoru s Europskom unijom, koja je projekt TKIC-a financi-rala s milijun eura, definirano osnivanje tvrtke koja će se-dam godina upravljati njime. Dodao je Ivanuša da dotacije Grada Lepoglave čine 33 po-sto ukupnih prihoda TKIC-a dok ostale prihode svojom dje-latnošću osigurava sam TKIC.

  - TKIC-om je obuhvaćeno sve ono što treba jedan kraj za stvaranje novih vrijednosti. TKIC je centar svih kulturnih, društvenih, sportskih i drugih događanja i to ne samo Le-poglave već i šire regije. Uz njega su vezane brojne mani-festacije, seminari, radionice. Zapitajmo se, a to dovoljno govori o njegovom značenju, što bi se desilo da ga sad za-tvorimo - rekao je gradonačel-

  nik Marijan Škvarić dodajući da je projekt TKIC-a jedini projekt ovakve razine i vrijed-nosti realiziran u ovoj regiji.

  Za sanaciju klizišta Grad izdvojio 721.074,68 kuna

  Vijećnici je na znanje podneseno Izvješće o pri-mjeni agrotehničkih mjera na području grada Lepoglave u 2015. godini u kojem stoji da na području grada Lepogla-ve postoji ukupno 1099,65 ha poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene što pred-stavlja 16,66 posto ukupne gradske površine koja iznosi 6598,79 ha. Također je nave-deno da je uslijed elementar-ne nepogode odrona zemljišta tijekom 2013. i 2014. godine došlo do značajnih oštećenja na nekoliko stambenih obje-kata, poljoprivrednih zemljišta te na cestama i putevima. Time su povećani troškovi održava-nja komunalne infrastrukture kao i troškovi sanacije odrona zemljišta. Ukupna prijavljena šteta od odrona zemljišta na području grada Lepoglave u 2014. godini procijenjena je na iznos od 3.183.451,20 kuna. Za sanaciju štete i izrade po-trebne dokumentacije iz grad-skog je Proračuna 2015. godi-ne izdvojeno 721.074,68 kuna.

  U navedenom izvješću se navodi da je komunalni redar tijekom 2015. godine uputio ukupno 100 naloga za uređenje vlasničko korisnič-kih čestica prvenstveno radi održavanja poljoprivrednih zemljišta. Upravo su problem zapuštenosti poljoprivrednih površina, tom prigodom, ista-knuli i gradski vijećnici.

  Na sjednici je prihvaćen prijedlog Odluke o izradi 3. izmjene i dopune Prostornog plana vezane za izgradnju tra-se magistralnog plinovoda Le-poglava - Krapina.

  Pred članovima Gradskog vijeća našao se prijedlog Od-luke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelat-nosti dimnjačarskih poslova na području grada Lepoglave. Nakon provedenog javnog natječaja Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog da se kon-

  cesija dodjeli tvrtki Dimax j.d.o.o. iz Varaždina čija je ponuda ocijenjena najpovolj-nijom.

  650.000 kuna za mo-dernizaciju cestovne in-frastrukture

  Gradsko je vijeće prihva-tilo prijedlog Odluke o kori-štenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko - pla-ninskih područja za financi-ranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave čime se određuje korištenje namjen-skih sredstva Fonda za proved-bu kapitalnog projekta Gospo-

  darska i socijalna revitalizacija grada Lepoglave kroz moder-nizaciju cestovne infrastruktu-re u iznosu od 650.000 kuna.

  Prema raspoloživim poda-cima, na dan 31. svibnja na po-ziciji Fonda Grad Lepoglava raspolaže iznosom od 420.403 kuna. Ostatak sredstava trebao bi se namiriti iz sredstava sufi-nanciranja građana.

  AKTUALNO AKTUALNO

  Od ukupnih prihoda TKIC-a 33 posto otpada na dotacije Grada dok

  ostale svojom djelatnošću osigurava sam TKIC

  Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova dodjeljena tvrtki Dimax

  Sjednici je nazočilo 12 od 15 članova Vijeća

  Obitelj iz Višnjice zahvaljujući sufinanciranju prijevoza srednjoškolcima u četiri godine uštedjela oko 40.000 kunaMjesečna učenička autobusna karta za srednjoškolca koju u školu putuje iz Višnjice u Varaždin stoji 1.402 kune dok je cijena one za odlazak u školu u Ivanec 852 kune. Značajni su to iznosi koje će brojni roditelji višnjičkih srednjoškolaca teško podmirivati ostane li Vlada pri odluci o ukidanju sufinanciranja prijevoza srednjoškolcima. U posebno su teškoj situaciji obitelji iz kojih srednju školu pohađa više od jednog djeteta te postoji bojazan da će neki od njih morati prekinuti svoje školovanje, upozorila je vijećnica HNS-a Slavica Cingesar na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave.

  - U Varaždinskoj županiji možemo biti zadovoljni i ponosni jer se od 2005. godine, kada je krenuo program besplatnog prijevoza, broj djece koja idu u srednju školu povećao za 30 posto – rekao je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić ponudivši računicu koja govori da je obitelj iz Višnjice sa srednjoškolcem koji je odlazio na školovanje u Varaždin, tijekom četiri godine uštedjela oko 40.000 kuna.

  - Uzmemo li u obzir broj djece iz Višnjice koja su koristeći pogodnosti programa sufinanciranja prijevoza odlazila na školovanje u Ivanec i Varaždin, i zbrojimo uštede svih obitelji, dobit ćemo višemilijunski iznos koji je tako ostao na raspolaganju obiteljima s područja Višnjice. Znatne uštede zahvaljujući sufinanciranju prijevoza ostvarile su i obitelji i iz drugih udaljenijih gradskih područja kao što su Kameničko Podgorje, Žarovnica i Kamenica – istaknuo je gradonačelnik Škvarić dodajući da vjeruje da će se gradonačelnici gradova i načelnici općina, na čelu sa županom Predragom Štromarom, a koji znaju i razumiju koliko je program sufinanciranja prijevoza važan za budućnost djece i Hrvatske, izboriti da taj program ide dalje.

  GRADSKE POTPORE Studentima uplaćene gradske stipendije, a udrugama prva polovica potpora za provedbu programa i projekata

  Unatoč gubitku dijela proračunskih prihoda Grad Lepoglava izvršava svoje obaveze

  Ukupno 175.500 gradskih kuna sjelo je na račune 39 stude-nata s područja grada Lepoglave koji su temeljem provedenog natječaja ostvarili pravo na sti-pendije Grada Lepoglave za akademsku godinu 2015. / 2016.

  Nakon što su u ožujku s Gradom Lepoglavom potpisali ugovore o stipendiranju, Grad je dobitnicima stipendija u trav-nju, svibnju i lipnju, u tri jednaka obroka od 1.500 kuna, isplatio ukupno 4.500 kuna.

  Inače, dodijeljeno je ukupno 39 stipendija - 30 stipendija po osnovi socijalno - ekonomskog kriterija, pet po osnovi deficitar-nih zanimanja te četiri temeljem uspjeha i postignuća na studiju.

  Grad Lepoglava izvršio je i uplatu prvog djela potpora orga-

  nizacijama civilnog društva koje su na njih ostvarile pravo teme-ljem Javnog poziva za financira-nje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje

  provode udruge na području gra-da Lepoglave. Za financiranje je odabrano 24 programa i projeka-ta koje Grad Lepoglava financira s ukupno 290.000 kuna.

  Ugovori o financiranju pot-pisani su tijekom svibnja, a po-lovicom lipnja, ni mjesec dana nakon potpisivanja ugovora, na račune udruga čiji su programi

  i projekti odabrani za financira-nje, od strane Grada Lepoglave uplaćen je prvi od planirana dva obroka, odnosno 50 posto odo-brenih sredstava. Drugi obrok bit će isplaćen u rujnu ove godine.

  - Unatoč gubitku značajnih proračunskih prihoda uzroko-vanom zakonskim promjenama izvršavamo svoje obaveze. Po-sebnu brigu vodimo da se one is-poštuju kad je u pitanju obrazo-vanje odnosno, u ovom slučaju, naši studenti koji su budućnost našeg grada. Zahvaljujući grad-skoj potpori udruge će i ove go-dine biti u mogućnosti realizirati projekte i programe koje su pri-premile, a od interesa su za opće dobro - istaknuo je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić.

  Ukupno je za gradske stipendije i potpore

  udrugama iz gradskog će proračuna biti isplaćeno

  465.500 kuna

  PROJEKTI Tehnološki centar drvne industrije predstavljen u Europskom parlamentu

  Tehnološki centar drvne industrije - predstavljen je alat kojim se planira osigurati konkurentnost drvne industrije na globalnom tržištu

  U Europskom parlamen-tu u Bruxellesu, u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera te uz potporu hrvatske euro-zastu-pnice Marijane Petir, održana je strukovna konferencija iz područja šumarstva i drvne in-dustrije kojoj je glavna tema bila ulaganja u šumarstvo i preradu drva u zemljama jugoistočne Europe. Poziv da sudjeluje na konferenciji dobio je Grad Le-poglava kako bi predstavio pro-jekt Tehnološkog centra drvne industrije.

  - Ovaj poziv potvrđuje či-njenicu da se radi o projektu koji ima nacionalni karakter te sadrži ciljeve i sadržaje usmjerene revi-talizaciji i razvoju gospodarstva s naglaskom na drvnu industri-ju koja, uz sirovinsku bazu, na ovom području, ali i Hrvatskoj, ima tradiciju. Potrebni su nam bolji alati kojima ćemo osigura-ti konkurentnost na globalnom tržištu, a trebao bi nam ih dati projekt Tehnološki centar drvne industrije koji je među svim pro-jektima prepoznat kao kvalitetan projekt te dobio priliku da bude predstavljen u Bruxellesu – ista-knuo je lepoglavski gradonačel-nik Marijan Škvarić dodajući da je, da na konferenciji u Bruxelle-su predstavi projekt ispred Gra-da Lepoglave, upućen voditelj projekta Damjan Županić koji je tako u Bruxellesu boravio s članovima delegacije iz Hrvat-

  ske koju su činili predstavnici drvne industrije, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva po-duzetništva i obrta, Agencije za

  investicije i konkurentnost, Fon-da za zaštitu okoliša te udruge Hrvatski izvoznici.

  Damjan Županić projekt je predstavio europarlamentarcima i predstavnicima drvne struke koji su, istaknuo je Županić, predstavljanje pratili sa zanima-njem pokazavši interes za Teh-nološki centar drvne industrije, koji bi kao jedan od centara kompetencije pružao usluge po-duzetnicima iz drvoprerađivač-kog sektora.

  - Ne samo da sam predsta-vio projekt Tehnološkog centra

  drvne industrije već sam od-govarao i na pitanja sudionika konferencije koji su za njega pokazali interes. Vjerujem da će rezultati ovog predstavljanja biti vidljivi uskoro - istaknuo je Županić

  Važnost konferencije u sre-dištu europske administracije prepoznali su i partneri - Agenci-ja za investicije i konkurentnost te austrijski Holzcluster Steier-mark. Sudionicima konferencije obratila se austrijska eurozastu-pnica Elisabeth Köstinger koja se zalaže za jačanje ruralnih područja kao motora cjelovitog i multi-funkcionalnog razvoja poljoprivrede i šumarstva, na temelju modela eko-socijalnog tržišnog gospodarstva.

  Inače, hrvatska delegacija koja je sudjelovala na navedenoj konferenciji prva je gospodarska delegacija iz Hrvatske na sastan-ku sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri Europ-skoj uniji.

  Poziv za predstavljanje u Bruxellesu potvrđuje

  činjenicu da je TCDI projekt koji ima nacionalni karakter i d aje prepoznata

  njegova kvaliteta

  LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SJEVEROZAPAD Za provedbu odabranih projekata iz Lokalne razvojne strategije očekuje 10 milijuna kuna

  U iščekivanju europskog novca

  Lokalna akcijska grupa - Sjeverozapad na Natječaju za provedbu podmjere 19.2. “Pro-vedba operacija unutar CLLD strategije” - provedba tipa operacije 19.2.1. “Provedba operacija unutar CLLD strate-gije”, koji je raspisala Agenci-ja za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, očekuje javnu potporu za pro-vedbu ove podmjere na svom području u iznosu od 10 mili-juna kuna.

  - Za prijavu na ovaj natje-čaj Lokalna akcijska grupa Sje-verozapad izradila je Lokalnu razvojnu strategiju za područje LAG-a, kojom su definirane smjernice razvoja na područ-ju našeg LAG-a. Budući da je Strategija “alat” uz pomoć ko-jega ćemo povlačiti sredstva Europske unije i u konačnici ostvariti svoju viziju LAG-a, organizirali smo niz radnih sastanaka na području čita-vog LAG-a na kojima su sami mještani odredili prioritetna područja za ulaganje iz Progra-ma ruralnog razvoja Republike Hrvatske te mjere koje će se poticati - naglasio je Marijan Škvarić, predsjednik Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad.

  Prijavom na natječaj Lokal-na akcijska grupa Sjeverozapad je za provedbu odabranih pro-

  jekata iz Lokalne razvojne stra-tegije aplicirala za iznos od 10 milijuna kuna, koji će kroz na-tječaje te provođenje Strategije ulagati u područje ove lokalne akcijske grupe koja pokriva 14 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji - opći-ne Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Ma-ruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica te gradove Varaždin, Ivanec i Le-poglava.

  - Za ovaj iznos LAG će raspisivati natječaje na koje će se moći javljati ljudi s područja LAG-a sa svojim projektima te se natjecati za njihovo financi-ranje. Sve aktivnosti provodit će se u skladu s mjerama i ci-ljevima određenim u Strategiji - istaknuo je Mario Željezić, voditelj LAG-a Sjeverozapad.

  Sredstva javne potpore za podmjeru 19.2. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 posto udje-la, a Republika Hrvatska s 10, dok intenzitet javne potpore iznosi do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

  Rezultati natječaja očekuju se tijekom listopada ili stude-nog ove godine.

  JAVNI RADOVI Na javnim radovima u Gradu Lepoglavi zaposleno šest novih djelatnika

  Kroz Program javnih radova u Lepoglavi dosad zaposleno 115 osoba

  Nastavljajući provođenje ak-tivne socijalne politike, u Gradu Lepoglavi od 11. srpnja s radom je započelo šest novih djelatnika u sklopu Programa javnih radova.

  Temeljem Programa obavljat će poslove uređenja i održavanja javnih površina te uređenja po-slovnih prostora koje koristi Grad. Potpisnici ugovora, koji su u evi-dencijama zavoda zabilježeni kao duže vremena nezaposleni, šest će mjeseci brinuti o održavanju ko-munalne infrastrukture.

  Potpisivanju ugovara s Gra-

  dom Lepoglavom nazočio je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač koji im je približio poje-dinosti Programa javnih radova - “Rad za zajednicu i sebe” te način na koji će obavljati poslove u su-radnji s tvrtkom LOMI d.o.o.

  Kroz Program javnih radova, u Lepoglavi je dosad zaposleno 115 osoba, a dio radnika uklju-čen je i proširenu gradsku geron-toslužbu kojom se zaokružuje ko-rist javnih radova, ali i povećava aktivnost socijalne politike Grada Lepoglave.

  Novozaposleni na javnim radovima s radom su započeli 11. srpnja

 • 8 | srpanj 2016. srpanj 2016. | 9

  LEPOGLAVSKI DANI Od 8. do 10. srpnja u Lepoglavi su trajali Lepoglavski dani

  Trodnevna manifestacija ispunjena brojnim sadržajima i događanjima pokazala što grad Lepoglava ima za ponuditi

  Tri je dana, od 8. do 10. srpnja, u Lepoglavi trajala ma-nifestacija Lepoglavski dani. Ovogodišnje, ujedno njeno 7. izdanje, bilo je ispunjeno broj-nim i raznovrsnim zabavnim te kulturnim sadržajima koji su se odvijali u Gradskom parku.

  Sve je počelo još u petak kada je lepoglavski gradona-čelnik Marijan Škvarić otvo-rio izložbu fotografija, a time i samu manifestaciju, članova Fotokluba Deseti K u Grad-skom parku u Lepoglavi koji je tijekom tri dana trajanja mani-festacije bio mjesto gotovo svih zbivanja.

  - Većina svih događanja na

  Lepoglavskim danima realizira-na su zahvaljujući “našim sna-gama” odnosno udrugama. Pri-lika je ovo da pokažemo svima što grad Lepoglava nudi, a nudi puno toga lijepoga za vidjeti, dobroga za čuti i ukusnoga za okusiti – istaknuo je gradona-čelnik Marijan Škvarić.

  Nakon otvorenja izložbe posjetitelje su tog prvog dana nasmijali i zabavili članovi KUD-a Lepoglavski pušlek, a potom rasplesali i raspjevali čla-novi glazbenog sastava Pirati.

  Izlagači na sajmovima predstavili svoje proizvode

  Drugi dan manifestacije donio je pregršt događanja. Ti-jekom cijelog dana posjetitelji su u Gradskom parku mogli razgledati 14. sajam turizma i enogastronomije, Međunarodni sajam minerala, izložbu malih životinja, u zagorskoj klijeti ku-šati vina na 8. susretima vina z bregov te vidjeti kako se živjelo

  u tradicionalnoj lepoglavskoj hiži.

  Za one najmlađe organi-zirane su dječje igre tijekom kojih su se djeca, uz animatore, igrala, plesala te slikala,... Željni adrenalina mogli su sudjelovati u prezentaciji airsofta ili posje-titi prezentaciju automobila s

  posebnom opremom. Tempe-raturu vrućeg subotnjeg dana dodatno su svojim nastupom podigle zumbuline, ali i dobro raspoložene ekipe koje su u Gradskom parku spravljale ko-tlovinu u okviru natjecanja “Pri klijeti”. Nijanse su odlučivale o tome koja je kotlovina bila naj-bolja. Odlukom povjerenstva ta je laskava titula pripala ekipi Lovačkog društva Srnjak, druga je bila ekipa Ženske inicijative Lepoglava, a treće ekipa Krešo i prijatelji.

  Klub mladih filatelista “Trakošćan” i Hrvatska pošta promovirali su tri prigodne omotnice, žig i dopisnicu - re-print razglednica Lepoglave iz 1906. godine, izdane povodom

  ovogodišnjih Lepoglavskih dana, a koje su se toga dana, što je rijetkost za ovakve ma-nifestacije, mogle poslati iz Le-poglave na privremeno postav-ljenom šalteru Hrvatske pošte u gradskom parku. Izdana je i ograničena serija od 20 omotni-ca povodom 60 godina Limene glazbe Lepoglava.

  Večer uz glazbuCentralni događaj drugog

  dana trajanja Lepoglavskih dana bio je koncert održan po-vodom 60 godina Limene glaz-be Lepoglava. Uz slavljenika – Limenu glazbu Lepoglava, na koncertu je nastupila i go-stujuća limena glazba iz slo-venske općine Železniki. Bila je to prigoda prisjetiti se šest desetljeća rada lepoglavske Li-mene glazbe te bogate glazbene tradicije Lepoglave, što je i uči-

  nio lepoglavski gradonačelnik i predsjednik Limene glazbe Lepoglava Marijan Škvarić. Svojim su nastupom članovi Li-mene glazbe Lepoglava potom još jednom potvrdili svoju kva-litetu i razlog zašto ih se pravom naziva jednim od najznačajnijih ambasadora grada Lepoglave.

  Nakon slavljeničkog kon-certa na centralnoj je bini počela i dugo u noć, u kojoj su se astro-nomskim teleskopom mogle promatrati planete i zvijezde, trajala zabavna večer uz Sinove Zagorja.

  Gradski mjesni odbori odmjerili snage na Zabav-nim igrama

  I posljednjeg su se dana u Gradskom parku mogle razgle-dati izložbe, sajmovi i prezenta-cije.Gradski je park u nedjelju bio i poprište 3. lepoglavskih za-bavnih igara u kojima su sudje-

  lovale ekipe iz mjesnih odbora s područja grada Lepoglave. Nakon cjelodnevnog zabavnog natjecanja tijekom kojeg su se sudionici okušali u brojnim dis-ciplinama koje su zahtijevale puno spretnosti i umijeća pobje-da je pripala ekipi Lepoglavske Vesi, drugo je mjesto zauzela

  Višnjica, a treće ekipa Mjesnog odbora Lepoglava.

  Dobrovoljno vatrogasnu društvo Lepoglava otvorilo je vrata svog doma omogućivši razgled vatrogasne opreme, da bi potom članovi Društva izveli pokaznu vatrogasnu vježbu ko-

  jom su pokazali posjetiteljima što učiniti u pojedinim situa-cijama koje su najčešći uzroci požara.

  Točku na i sedmih po redu Lepoglavskih dana u nedjeljno su predvečerje stavili glazbeni sastavi koji njeguju zagorsku glazbu Revijom domaćih muzi-kaša i zagorske glazbe.

  Tijekom sva tri dana traja-nja manifestacije posjetitelji su se mogli zabaviti u lunaparku, uz stručno vodstvo razgledava-ti nalazište poludragog kamena ahata i ugaslog vulkana na Ga-veznici te povijesnu jezgru gra-da Lepoglave, voziti se električ-nim biciklima Lepoglavom te

  uživati u cjelodnevnoj bogatoj ugostiteljskoj ponudi.

  Organizatori 7. lepoglav-skih dana bili su Turističko kulturno – informativni centar i Turistička zajednica grada Lepoglave, a glavni pokrovitelj Grad Lepoglava.

  Većina svih događanja na Lepoglavskim danima

  realizirana su zahvaljujući “domaćim snagama”

  AKTUALNO AKTUALNO

  PROGRAM JUMICAR sudjelovali učenici škola iz Lepoglave, Kamenice i Višnjice

  Vozeći male automobile učenici učili kako se sigurno kretati u prometu

  Jumicar program preventiv-nog odgoja djece o sigurnosti u cestovnom prometu, već treću godinu u Hrvatskoj nastoji učeni-ke drugih i trećih razreda osnov-nih škola osposobiti i naučiti kako se, kao pješaci, što sigurnije ponašati u prometu. Pri tom ih, uz teoretski dio edukacije, za to os-posobljava na poligonu na kojem učenici, vozeći male automobile na benzinski pogon, uče kako biti dobar pješak iz perspektive vozača.

  - Djeca samostalno voze mali automobil na benzinski pogon kojemu je maksimalna brzina kretanja 12 km/h. Na poligonu se nalaze prometni policajci, in-struktori, semafori, znakovi, pje-šački prijelazi i pješaci. Tu dijete može iz perspektive vozača vidje-ti da nije jednostavno biti vozač. Sve to radi se s ciljem da dijete bude što bolji pješak - pojasnio je voditelj programa Alan Alagić.

  Jumicar program je 8. lipnja stigao i u OŠ Ante Starčevića u Lepoglavi. Uz Jumicar, u pro-gramu su sudjelovali timovi Cr-venog križa, prometne policije i

  članovi DVD-a Lepoglava, važni čimbenici sigurnosti, koji su djeci predstavili svoje djelatnosti.

  Potporu provedbi programa dali su i gradonačelnik Mari-jan Škvarić te njegov zamjenik Hrvoje Kovač. Gradonačelnik Škvarić tom je prigodom učenici-ma uručio i Jumicar vozačke do-zvole koje dobivaju svi polaznici programa pohvalivši program koji doprinosi povećanju sigur-nosti djece u prometu, a o čemu veliku brigu vodi i Grad Lepo-glava koji svojim aktivnostima - gradnjom nogostupa i uređenjem ostale komunalne infrastrukture, postavljanjem prometne signali-zacije u blizini škola, suradnjom s policijom i drugim aktivnostima, također doprinosi povećanju nji-hove sigurnosti.

  Uz učenike OŠ Ante Starče-vića iz Lepoglave, kroz Jumicar program prošli su i učenici druge dvije škole s gradskog područja - OŠ Ivana Rangera iz Kamenice i OŠ Izidora Poljaka Višnjica. Oni su u programu sudjelovali tije-kom provedbe Jumicar programa u Donjoj Voći.

  Svi su polaznici programa dobili Jumicar vozačke dozvole

  OBLJETNICA 60 godina postojanja Limene glazbe Lepoglava

  Slavljeničkim koncertom obilježeno šest desetljeća djelovanja

  Lepoglava je grad izuzetne glazbene kulture u kojoj značaj-no mjesto zauzima Limena glaz-ba Lepoglava. Iako začeci njena djelovanja sežu u 1914. godinu, Limena glazba Lepoglava osno-vana je 1956. i od tada okuplja brojne glazbenike s područja grada Lepoglave i okolice. Ge-neracije njenih članova svojim su radom, kvalitetom, glazbenim talentom i vrsnošću tijekom šest desetljeća njena postojanja do-prinijele tome da Limena glaz-ba Lepoglava postane jedan od značajnijih glazbenih čimbenika grada Lepoglave, ali i Varaždin-ske županije. Kvaliteta Limene glazbe Lepoglava u tih je šest desetljeća postojanja potvrđena na brojnim smotrama na kojima su osvajane vrijedne nagrade te na nastupima diljem Hrvatske i u inozemstvu.

  Značajan jubilej 60. godiš-njice djelovanja Limena glazba Lepoglave obilježila je velikim koncertom održanim tijekom Lepoglavskih dana. Tom su pri-godom dodijeljene brojne za-hvalnice pojedincima, tvrtkama i ustanovama koje su godinama podupirale njen rad.

  Hrvatski sabor kulture tom je prigodom članovima Lime-ne glazbe Lepoglava dodijelio plakete za dugogodišnji rad i članstvo. Za 50 godina djelova-nja u Limenoj glazbi Lepoglava plakete su primili Petar Hehet, Franjo Ježek i Marijan Pečevski. Plakete za 40 godina rada dobili su Mato Geček, Vladimir Geček, Vlado Hehet, Slavko Šincek, Stjepan Rukljić i Ivan Habrun

  dok su za 30 godina djelovanja plakete primili Željko Čanžar, Josip Fištrek, Dragutin Hojsak, Karlo Kelemen, Davor Petak i Tomica Rukljić. Dodijeljene su i

  plakete za 20 godina djelovanja u Limenoj glazbi Lepoglava, a primili su ih Mario Šeruga, Že-limir Dubovečak, Matija Geček, Ivica Geček, Tomislav Hojsak, Drago Špac, Krunoslav Zver, Nikola Zver, Josipa Hehet, Želj-ko Huten, Vjeran Ježek, Antonio Geček, Mario Šincek, Marin Ferketin, Alenka Šošarić, Jelena Geček, Kristijan Sukreški, Jurica Rukljić i Tomica Geček. Plakete za 10 godina djelovanja primili su Mia Geček, Darko Gorski, Vedran Malogorski, Damir Mu-mlek, Miljenko Eršek, Filip Pek, Ivan Rostohar, Goran Skendić, Tomislav Svetec, Jurica Tušek, Zlatko Tušek, Dino Žulić, Karlo Žulić, Ivan Ježek, Vinko Strupar, Zlatko Pintek i Marijan Škvarić.

  - Limena glazba Lepoglave

  jedan je od najznačajnijih amba-sadora grada Lepoglave. Njena je kvaliteta, zahvaljujući genera-cijama vrsnih galazbenika uklju-čenih u njen rad, poznata izvan područja našeg grada, ali i znat-no šire pa tako i van granica Li-jepe naše. Teško je zamisliti bilo kakvo događanje na gradskom području bez nastupa Limene glazbe koja svakom tom doga-đanju daje dodatnu vrijednost. Zahvaljujući Limenoj glazbi Le-poglava grad Lepoglava stekao je brojne prijatelje u Hrvatskoj i inozemstvu - istaknuo je pred-sjednik Limene glazbe Lepogla-va i lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić.

  Na slavljeničkom koncertu Limena glazba Lepoglava izve-la je dio svog bogatog i razno-vrsnog repertora potvrđujući da sve izrečeno nisu bile tek prigod-ne riječi.

  Uz slavljenika, na koncertu je kao gost nastupio Pihalni or-kestar Alples iz Općine Železniki s kojom je Grad Lepoglava ne-davno potpisao povelju o brati-mljenju, a zahvaljujući upravo suradnji tih dvaju već ranije po-bratimljenih orkestara.

  Limena glazba Lepoglave osnovana je 1956. godine i jedan je od najznačajnijih

  ambasadora grada Lepoglave

  Limena glazba Lepoglave na slavljeničkom je koncertu potvrdila svoju kvalitetu

  ČIPKARSTVO Lepoglavsko čipkarstvo predstavljeno na svjetskom kongresu za čipku na iglu i batiće

  Lepoglavska čipka na najznačajnijoj čipkarskoj strukovnoj manifestaciji

  Ljubljana je od 24. do 26. lipnja bila domaćin najznačaj-nije čipkarske strukovne mani-festacije - OIDFA-e. Riječ je o svjetskom kongresu za čipku na iglu i batiće na kojem je pred-stavljeno i lepoglavsko čipkar-stvo.

  Lepoglavsko je čipkarstvo na kongresu, koji se održava svake dvije godine, predstav-ljeno zahvaljujući programu međunarodne kulturne suradnje Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Udruge Ekomuzej Lepoglava, inače članice OI-DFA-e. U tri su dana trajanja kongresa njegovi sudionici i posjetitelji imali prigode upo-znati lepoglavsko čipkarstvo razgledom izložbe lepoglavske čipke koja se od 2009. godine nalazi na UNESCO-vom popisu nematerijalne kulturne baštine te prateći prezentacije njene izrade.

  - Sudjelovanje na ovom kongresu bila je sjajna prigoda za promociju lepoglavskog čip-karstva kao i kulturne baštine

  Lepoglave. Ujedno bila je to prigoda, koju smo iskoristili, za produbljivanje suradnje s čip-karskim centrima diljem svijeta - kazao je predsjednik Udruge Ekomuzej Lepoglava Dejan Bjelivuk uz kojeg su izaslan-stvo Udruge činili Karmen Šo-štarić, Štefanija Kuća i prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš koja je zadnjeg dana kongresa održala predavanje o povijesti lepoglav-skog čipkarstva.

  - Boravak na kongresu isko-ristili smo za obnavljanje starih prijateljstava uspostavljenih upravo zahvaljujući čipkarstvu, ali i za stjecanje novih konta-kata važnih za buduće projekte. Dakako, iskoristili smo prigodu svima uputiti poziv da nam se pridruže na ovogodišnjem Fe-stivalu čipke u Lepoglavi - ista-knuo je gradonačelnik Marijan Škvarić, koji je nazočio Kongre-su ispred Grada Lepoglave.

  ČIPKARSTVO Sudjelovanje na Festival čipke na Pagu

  Lepoglavska čipka i ove godine glavna atrakcija na Pagu

  Lepoglavu s gradom Pagom povezuje UNESCO -va nemateri-jalna baština istkana nitima čipke. Grad je to koji, baš kao i Lepo-glava, svoju čipkarsku baštinu predstavlja na svojim čipkarskim festivalima, a i na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu čipke u Pagu predstavila se i lepoglavska čipka.

  Suradnja Lepoglave s Pagom rezultirala je višegodišnjim pred-stavljanjem lepoglavske čipke i sudjelovanjem lepoglavskih čip-karica na njihovim festivalima čipke, a kojeg su i na sedmom izdanju paškog festivala posjetile članice Čipkarskog društva “Da-nica Brössler” i zamjenik lepo-glavskog gradonačelnika Hrvoje Kovač.

  Trodnevno događanje obilje-žile su izložbe zemalja sudionica,

  na kojima su ljepotu čipkarskog umijeća Lepoglave predstavile Verica Dubovečak, Gordana Vrtar i Slađana Končevski.

  - Uvijek je lijepo vidjeti kako božanska čipkana nit spaja kultu-re, zemlje, gradove i vrijedne ruke ljudi koji ju izrađuju. Posebnost te niti nama je još veća kad znamo da ju izrađuje i naša Lepoglava. Upravo naše sedmo uzastopno gostovanje na Festivalu čipke u Pagu povećava krug lepoglavskih prijatelja s kojima nas povezuje zajednička UNESCO budućnost i daljnja promocija naše nacio-nalne kulturne baštine. Zaista sam ponosan na sve naše čipkarice i drage Lepoglavčane koji su Lepo-glavi omogućili veliki broj dragih prijatelja diljem Hrvatske i svijeta - kazao je zamjenik gradonačelni-ka Kovač.

  Lepoglavsku čipku su predstavile članice Čipkarskog društva “Danica Brössler”

 • 10 | srpanj 2016. srpanj 2016. | 11

  VATROGASNA VJEŽBA Održana taktičko – pokazna vježba vatrogasnih snaga s područja grada Lepoglave

  Vatrogasci “ugasili” požar u restoranu Kaznionice

  Vatrogasne snage Vatroga-sne zajednice grada Lepoglave još su jednom potvrdile svoju spremnost učinkovito inter-venirati. Naime, u Lepoglavi je održana pokazno - taktička vatrogasna vježba u kojoj su sudjelovalo 37 vatrogasaca iz pet dobrovoljnih vatrogasnih društva - domaćina vježbe Ka-znionice, Lepoglave, Kameni-ce, Višnjice i Ivanca.

  Vatrogasne snage interve-nirale su pod pretpostavkom da je došlo do požara u restoranu Kaznionice i uz gašenje požara

  bilo je potrebno evakuirati une-srećene i one koji su se nalazili u gorućem objektu.

  S obzirom na udaljenost mjesta u kojima su postrojbe stacionirane od same Lepogla-ve, na intervenciju su vatroga-sne snage stizale u određenim vremenskim razmacima te se uključivale ugašenje požara i evakuaciju unesrećenih. U eva-kuaciji im je pomoglo i speci-jalno vatrogasno vozilo DVD-a Ivanec s vatrogasnim ljestvama

  pomoću kojeg su evakuirane osobe s viših katova.

  Intervencija je uspješno privedena kraju, na čemu su va-trogascima čestitali lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić, vršitelj dužnosti predsjednika Vatrogasne zajednice grada

  Lepoglave Damir Funda, tajnik Vatrogasne zajednice varaždinske županije Zvonko Videc i pomoćnik ravnatelja Kaznionice u Lepoglavi Ivica Marković, koji su uz zamjenika gradonačelnika Hrvoja Kovača i predsjednika Gradskog vijeća Roberta Mačeka te okupljene građane pratili vježbu.

  - Pokazali ste educiranost i spremnost intervenirati u ova-kvim i sličnim situacijama te da imate opremu koja vam to omogućava, a za čiju se nabav-ku, što se financijskih sredstava

  tiče, pobrinuo Grad Lepoglava. Hvala vam vatrogasci na sve-mu što činite za sigurnost nas građana - istaknuo je gradona-čelnik Marijan Škvarić.

  Pomoćnik ravnatelja Ka-znionice Ivica Marković izra-zio je zadovoljstvo spoznajom da na području grada Lepogla-ve postoje vatrogasne snage koje su spremne u slučaju po-žara zaštiti imovinu i objekte Kaznionice i živote svih koji u njima borave.

  U Vatrogasnoj zajednici grada Lepoglave redovito se, i po nekoliko puta godišnje, na različitim pozicijama i s različi-tim pretpostavkama, organizi-raju pokazno - taktičke vježbe na kojima vatrogasci provjera-vaju svoju spremnost te se pri-premaju intervenirati u slučaju stvarne potrebe.

  SJEĆANJE Odana počast hrvatskom branitelju Slavku Kosu

  Utkao svoj život u temelje slobodne Hrvatske

  U akciji u Osojniku na du-brovačkom ratištu 30. lipnja 1992. godine poginuo je hr-vatski branitelj Slavko Kos iz Lepoglave.

  Na 24. godišnju pogibije počast su mu, na zagrebačkom Mirogoju, u Aleji hrvatskih bra-nitelja gdje je Slavko sahranjen sa svojim suborcima iz 1. A bri-gade ZNG “Tigrovi”, odali čla-novi njegove obitelji, suborci, članovi udruge Branitelji Hr-

  v a t -ske Lepoglava i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lepoglava čiji je Slavko bio član.

  Molitvu je na Slavkovom grobu predvodio vlč. Ivica Cu-jzek. Svijeće su upaljene i mo-litva izrečena i za sve poginule hrvatske branitelja kod središ-njeg križa u Aleji hrvatskih branitelja te na grobu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

  DRUŠTVO DRUŠTVO

  SJEĆANJE Odana počast poginulom hrvatskom branitelju Marku Ledinščaku

  Poginuo s 19 godina braneći Hrvatsku

  Polaganjem vijenca, palje-njem svijeće i molitvom, obitelj,

  suborci, prijatelji, predstavnici Grada Lepoglave i braniteljskih udruga - udruge Branitelji Hrvat-ske Lepoglava, Udruge 104. bri-gade i HVIDR-e Ivanec, odali su 16. lipnja na gradskom groblju u Lepoglavi počast hrvatskom branitelju Marku Ledinščaku koji je kao pripadnik 1. gardijske brigade Tigrovi, braneći Hrvat-sku, poginuo 1992. godine na dubrovačkom ratištu.

  Dražen Husnjak, predsjed-nik udruge Branitelji Hrvatske Lepoglava, koja u suradnji s Gradom Lepoglavom organizi-ra odavanje počasti poginulim

  hrvat-s k i m

  braniteljima s područja grada Lepoglave, zahvalio je svima koji su svojim dolaskom odali počast jednom od brojnih heroja koji su za Hrvatsku položili svo-je živote.

  Ispred Grada Lepoglave po-čast su mu odali gradonačelnik Marijan Škvarić i predsjednik Gradskog vijeća Robert Maček.

  Uoči polaganja vijenca na posljednje počivalište Marka Le-dinščaka, kod centralnog je križa na gradskom groblju u Lepogla-vi odana počast svim poginulim braniteljima s područja grada Lepoglave.

  SJEĆANJE Na Velikoj Duvjakuši odana počast poginulim i nestalim Pumama

  Sjeverozapadna Hrvatska dala je veliki doprinos oslobađanju Hrvatske

  Na Velikoj Duvjakuši odana je počast 31. poginulom i jed-nom nestalom pripadniku 7. gar-dijske brigade Puma koja je od zime 1994. pa do ljeta 1995. go-dine, u teškim vremenskim uvje-tima, vodeći kontinuirane borbe s neprijateljem i pripremajući te-ren za vojno - redarstvenu akciju “Oluja”, boravila na Dinari.

  U sjećanje na 31. poginulog, među kojima i dvojicu vitezova s područja grada Lepoglave - Vladu Škalca i Stjepana Križan-ca, te jednog nestalog pripadnika Puma, 2012. godine na Velikoj Duvjakuši podignuto je spomen obilježje. Svake se godine na Dan državnosti na tom mjestu okupljaju suborci i članovi obi-telji poginulih i nestalog pri-padnika Puma kako bi im odali počast i prisjetili se dana kad su žrtvujući se, na Dinari krčili put prema slobodnoj Hrvatskoj.

  Počast je hrabrim hrvatskim vitezovima odana i ove godine. Uz pripadnike Puma s područ-ja grada Lepoglave i članove udruge Puma, koja organizira ovo okupljanje, na Velikoj su Duvjakuši počast stradalima hr-vatskim braniteljima odali i čla-novi udruge Branitelji Hrvatske Lepoglava.

  - Kao pripadniku Puma na

  ovom mjestu na Velikoj Duvja-kuši, na Dinari, miješaju se osje-

  ćaji bola i osjećaji ponosa. Bola zbog 31. poginulog i jednog nestalog pripadnika Puma u ope-racijama na Dinari, ali i ponosa što je hrvatska mladost iz sje-verozapadne Hrvatske dala svoj značajan doprinos oslobađanju Hrvatske. Ovdje na vrletima Di-nare pokazali smo kako je veli-ko hrvatsko srce, kako se može

  ostvariti gotovo nemoguće - ako smo jedinstveni i odlučni - ista-

  knuo je u svom govoru pomoć-nik ministra obrane i izaslanik predsjednice Republike Hrvat-ske Kolinde Grabar Kitarović, brigadni general Zdravko Jakop.

  Govoreći o danima kada se na Dinari ispisivao dio hrvatske povijesti, general Jakop koji je i sam bio sudionik ratnih opera-cija na Dinari, rekao je da je to priča o ljudima sa zagorskih bre-ga, iz Varaždina, koji su nošeni ljubavlju prema slobodi i prema Domovini, svoje snove, svoju snagu, svoje živote darovali na-raštajima koji će s ponosom pri-čati o njihovim djelima.

  Na spomeniku na Duvjakuši nalaze se imena

  i dvojice branitelja s područja grada Lepoglave - Vlade Škalca i Stjepana

  Križanca

  Vatrogasna zajednica grada Lepoglave redovito provodi slične vatrogasne

  vježbe kojima se uvježbavaju vatrogasci

  provjerava njihova spremnost

  MEMORIJAL Održan 3. memorijalni vatrogasni kup “Kos – Ledinščak”

  22 vatrogasne ekipe odale počast dvojici hrvatskih vitezova

  U spomen na dvojicu po-ginulih branitelja iz Lepoglave - Marka Ledinščaka i Slavka Kosa, u Lepoglavi je 2. srpnja održan 3. memorijalni vatroga-sni kup “Kos - Ledinščak”. Uz podršku udruge Branitelji Hr-vatske Lepoglava organiziralo ga je Dobrovoljno vatrogasno društvo Lepoglava čiji su člano-vi bili i Marko i Slavko, a koji su braneći Hrvatsku poginuli 1992. godine na dubrovačkom ratištu.

  - Danas trebamo slaviti ži-vot dvojice naših sugrađana koji su živjeli ovdje s nama, otišli u rat i poginuli braneći Hrvatsku. Važno je da se ovaj memorijal održava redovito i tako čuva spomen na njih. Grad Lepogla-va ponosan je što je dio ovog memorijalnog vatrogasnog na-tjecanja - istaknuo je na otvo-renju natjecanja Hrvoje Kovač, zamjenik gradonačelnika grada Lepoglave koji je s predsjedni-kom Gradskog vijeća Robertom Mačekom nazočio natjecanju.

  Zadovoljstvo što se na ovaj način čuva spomen na poginu-le hrvatske branitelje, tijekom otvaranja memorijala, istaknuli su i Damir Funda, predsjed-nik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lepoglava, Dražen

  Husnjak, predsjednik udruge Branitelji Hrvatske Lepoglava te Zvonko Videc, tajnik Vatro-gasne zajednice Varaždinske županije.

  Natjecanje je otvoreno u na-zočnosti članova obitelji pogi-nulih branitelja Marka i Slavka, kojima je potom odana počast kod spomen obilježja na lepo-glavskom gradskom groblju. Natjecanje je otvorio otac pogi-nulog Marka Ledinščaka

  Na natjecanju je nastupilo ukupno 22 ekipa djece te žen-skih i muških A i B ekipa iz Va-raždinske te Osječko - baranj-ske županije.

  U muškoj A kategori-ji naslov pobjednika osvojila je ekipa DVD-a Vidovec dok

  je drugo mjesto pripalo ekipi DVD-a Novi Marof, a treće eki-pi DVD-a Donja Voća.

  Kod žena, slavile su vatro-gaskinje iz DVD-a Beljevina ispred ženskih ekipa DVD-a Gaćice i DVD-a Donja Voća.

  Kod muških B ekipa po-bjeda je pripala ekipi DVD-a Kaznionice iz Lepoglave ispred ekipe domaćina DVD-a Lepo-glava.

  Kod djece u muškoj katego-riji slavila je ekipa DVD-a Tuž-no, ispred malih vatrogasaca iz DVD-a Lepoglave i DVD-a Ivanec. Kod ženske djece po-bjedu je odnijela ekipa DVD-a Salinovec dok je druga bila eki-pa DVD-a Klenovnik, a treća ekipa DVD-a Margečan.

  VATROGASNA VJEŽBA U Kamenici održana vatrogasna vježba “Ranger 2016”

  Vježba evakuacije učenika i djelatnika Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica

  U Kamenici je održana po-kazna vježba evakuacije uče-nika i djelatnika Osnovne ško-le Ivan Ranger Kamenica uz pretpostavku da je u školskom prostoru izbio požar i da se u njoj nalazi unesrećena osoba.

  Članovi Dobrovoljnog društva Kamenica prvi izlaze na intervenciju, a nakon njih na mjesto požara stižu i člano-vi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lepoglava te vozilo hitne medicinske pomoći iz Ivanca. Zajedničkim snagama vatrogasne jedinice gase po-

  žar te iz školskog objekta, koji su uočivši požar organizirano pod vodstvom učitelja napusti-li učenici, iznose unesrećenu osobu koju zatim “preuzima” ekipa hitne medicinske pomo-ći te joj pruža potrebnu medi-cinsku pomoć.

  Po završetku vježbe, uče-nicima i djelatnicima kamenič-ke Škole prezentirana je vatro-gasna oprema kojom raspolažu DVD-i Kamenica i Lepoglava te su upoznati s načinom kori-štenja i rukovanja aparatom za gašenje požara.

  DAN IZVIĐAČA Lepoglavski izviđači aktivno obilježili svoj dan

  Logorska vatra u Gradskom parku

  Članovi Izviđačkog odre-da Lepoglava obilježili su Dan izviđača uspješno odradivši u Gradskom parku u Lepoglavi još jednu izviđačku akciju.

  Uz postavljanje logora, su-djelovanja članova na raznim radionicama, najzanimljivija

  je bila logorska vatra kod koje su dodijeljena priznanja za po-ložene stupnjeve znanja dok su novi - stari članovi polagali obećanje i zavjet.

  Tijekom večeri, mladim su se članovima Odreda pridružili njihovi roditelji.

  SIGURNOST GRAĐANA Održana sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta

  Stanje sigurnosti na području grada Lepoglave je zadovoljavajuće

  Ukupno stanje sigurnosti u 2015. godini što se kriminalite-ta, prometa te javnog reda i mira tiče zadovoljavajuće. Iznimku predstavlja veći broj kaznenih djela općeg kriminaliteta u koja spadaju krađe, razbojstva, pro-vale, prijevare i slično, a kojih je bilo 26, 16 više u odnosu na 2014. godinu, istaknuo je na sjednici Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Lepoglave načelnik PP Ivanec Boris Divjak

  - Posebno su u tom kontek-stu značajne prijevare starijih osoba s raznim prodajama u kući i lažnim predstavljanjem osoba koje stariji građani puštaju u kuću gdje ovi onda iskoriste trenutak nepažnje i izvrše bilo krađu ili na drugi način iznude novac od građana – kazao je pozvavši građane da ne puštaju u kuću osobe koje ne poznaju, odnosno da pokušaju zapisati registracijski broj vozila u kojem su se te osobe vozile.

  Što se stanja u prometu tiče, iako je i tu zabilježen porast pre-kršaja u prometu, raduje podatak kako u 2015. nije bilo težih stra-davanja, a posebno veseli činje-nica da nije bilo smrtno stradalih. Od 38 prometnih nesreća, njih

  27 bilo je s materijalnom štetom, a 11 s ozlijeđenim osobama. Kao glavni uzroci prometnih nesreća i dalju su tu brzina, alkohol, ali i sve veći broj neodgovornih pje-šaka i biciklista koji prometuju bez adekvatnih oznaka čime se dovode u ozbiljnu opasnost.

  Načelnik Postaje granič-ne policije Varaždin Vladimir Friščić istaknuo je kako je u 2015. na području grada Lepo-glave utvrđeno 12 slučaja ilegal-nog prelaska granice u kojima je sudjelovalo 26 osoba.

  Na sjednici je predloženo osnivanje Odbora za promet kao stručnog i savjetodavnog tijela koje će djelovati u cilju prevenci-je i poboljšanja stanja sigurnosti na cestama, a Zamjenik grado-načelnika, ujedno i predsjednik Vijeća za prevenciju kriminali-

  teta Hrvoje Kovač pozornost je skrenuo na slučajeve uništavanja gradske imovine predloživši da se kroz aktivnosti policajca u zajednici ili jaču suradnju s gra-đanima spriječi takvo ponašanje. U vezi s time aktualiziralo se pi-tanje realizacije projekta postav-ljanja videonadzora na javnim mjestima.

  - Iako su brojke nešto nega-tivnije u odnosu na prethodne godine, ono što je važno za na-glasiti je kako je stanje sigurnosti u Lepoglavi i dalje zadovoljava-juće, a dokaz tome leži i u malo korištenom podatku prema ko-jem je Lepoglava jedan od dva najsigurnija grada u Varaždin-skoj županiji - kazao je zamjenik gradonačelnika i predsjednik Vi-jeća za prevenciju kriminaliteta Hrvoje Kovač.

 • 12 | srpanj 2016. srpanj 2016. | 13

  JUBILEJ Dječji vrtić Lepoglava proslavio 20 godina

  Vrtiću za rođendan Grad poklonio projekt nadogradnje i rekonstrukcije vrijedan 8,3 milijuna kuna

  Dječji vrtić Lepoglava pri-godnim je programom obilje-žio 20 godina postojanja te 55 godina predškolskog odgoja u Lepoglavi.

  Kao što je, pozdravljaju-ći nazočne, kazala ravnateljica Nada Kuća, danas je Dječji vrtić Lepoglava moderan vrtić, prepo-znatljiv po svom radu, povezan sa širom društvenom zajedni-com te promotor grada Lepogla-ve. Zahvalila se tom prigodom Gradu Lepoglavi na potpori bez koje, istaknula je, vrtiće ne bi mogao djelovati.

  Upravo je Grad Lepoglava pripremio projekt nadogradnje i rekonstrukcije objekta Dječjeg vrtića Lepoglava vrijedan 8.3 milijuna kuna.

  - Projekt je spreman za pri-javu na fondove Europske unije. Dobili smo građevinsku dozvolu i čekamo otvaranje mjere 7.4 na koju ćemo ga prijaviti i vjerujem dobiti sredstva za dogradnju i obnovu vrtića. To će nam, uz

  stvaranje boljih uvjeta, omogu-ćiti i otvaranje jasličke skupine. Brinemo za naše najmlađe koji

  su budućnost ovog grada – poru-čio je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić koji je tom pri-godom ravnateljici uručio tablu s prikazom izgleda budućeg ob-novljenog vrtića.

  Program proslave rođenda-na Dječjeg vrtića Lepoglava obi-lježio je mjuzikl “Dva cvijeta” u kojem su nastupili vrtićki mali-šani. Povodom rođendan izdano je i prigodno izdanje vrtićkog časopisa “Vrtićki mrtuljek”, a ustanovama i javnim mjestima na cijelom području Lepoglave izloženi su radovi koje su povo-dom rođendana izradili polaznici vrtića.

  MONSINJOR ANDRIJA KIŠIČEK 45 godina svećeništva

  Gotovo pola stoljeća u službi BogaČetiri i pol desetljeća proteklo

  je od kada je monsinjor Andrija Kišiček započeo svoju svećenič-ku službu. Jubilej stupanja u služ-bu Božju mons. Kišiček proslavio je misnim slavljem u lepoglavskoj župnoj crkvi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije podijeliv-ši radost služenja Bogu s drugim svećenicima i brojnim vjernicima.

  Rođen 1946. godine u Kle-novniku, mons. Kišiček već je kao mali dječak dio vremena provo-dio u crkvi, sudjelovao u velikim crkvenim svečanostima, ministri-rao i, kao što sam kaže, radovao se svemu što se događalo unutar crkve. Povezanost s crkvom od najranijih dana može zahvaliti i tome što je njegov otac, a kasnije i njegov najstariji brat Franjo, bio zvonar u crkvi Presvetog Trojstva u Klenovniku. Ujedno, njegova je obitelj bila vjernička i u njoj se često, posebice u zimskim mjese-cima, molilo i čitalo vjersko štivo.

  “Svoje mišljenje do da-nas nisam promijenio”

  - Često sam se susretao s lju-dima koji su imali iskustvo vjere - u svom životu doživjeli susret s Bogom. Kao dječak i ja sam se oko toga trudio. Tako nešto i sam

  sam doživio kada sam se odlučio na svećeništvo. Do danas toga mi-šljena nisam promijenio - otkrio je mons. Kišiček.

  U sjemenište odlazi 1961. da bi ga, nakon završenog Katolič-kog bogoslovnog fakulteta, 14. srpnja 1971. godine u Zagrebač-koj katedrali zaredio nadbiskup Franjo Kuharić.

  Prva služba mons. Andriji Ki-šičeku, još dok je bio na šestoj go-dini Bogoslovije, bila je kod sesta-ra Karmelićanki Božanskog Srca Isusova u Hrvatskom Leskovcu gdje je proveo godinu dana. Nakon toga tri je godine službo-

  vao kao kapelan u Župi svetoga Lovre u Petrinji. U to je vrijeme uglavnom radio kao svećenik u Župi Hrastovica koja tada nije imala svećenika. Potom se vraća u Zagreb, u Župu svetoga Petra u Vlaškoj ulici gdje ostaje deset go-dina. Vršio je službu vjeroučitelja

  studenata i srednjoškolaca. Bio je i koordinator za srednjoškolski vjeronauk u čitavom gradu Za-grebu. Nakon Zagreba odlazi za župnika u Novu Gradišku gdje je službovao od 1984. do 1994. go-dine. Tu službujući provodi teške dane Domovinskog rata obilazeći hrvatske branitelje na prvim crta-ma bojišnice od Male Gorice pa sve do Cerničke Šagovine i Cer-nika, naročito o Božiću i Uskrsu pružajući im duhovnu potporu te im dajući sakrament svete ispo-vijedi i pričesti. Za potporu koju je pružao hrvatskim braniteljima, 121. brigada Hrvatske vojske do-dijelila mu je priznanje.

  Nakon službe u Novoj Gra-dišci mons. Kišiček pet je godina bio župnik u Brdovcu pored Za-prešića, potom četiri godine du-hovnik u Bogoslovnom sjemeni-štu u Zagrebu da bi 2002. godine došao u Lepoglavu.

  Rad na duhovnoj i mate-rijalnoj obnovi

  - U Lepoglavu sam došao zato što sam želio prijeći u no-voosnovanu Varaždinsku bisku-piju pa je pokojni biskup Marko Culej mislio da bi ja sa svojim iskustvom kao svećenik i župnik mogao učiniti nešto dobroga za Lepoglavu. Računao je i na ve-liki pavlinski samostan, da će se on preurediti za pastoralni centar Varaždinske biskupije - objasnio je mons. Kišiček dodajući da se u Lepoglavi trudio raditi na dvije razine - duhovnoj i materijalnoj.

  - Na duhovnoj smo razini po-čeli s duhovnim obnovama za ro-ditelje prvopričesnika i krizmani-ka. Isto tako i za obitelji. Osnovali smo “vikendaše”. To su obitelji koju prođu jedan bračni vikend te se kasnije sastaju jednom mjeseč-no da bi obnovili i utvrdili svoje bračno zajedništvo. Imali smo i nekoliko susreta poduzetnika koji su imali jedan seminar u Trako-šćanu, da bi se potom povremeno

  okupljali u župi dalje nastavljajući razmišljati o poštenom i čestitom radu te zalaganju za svoje dje-latnike i za one kojima pružaju usluge. Na materijalnom planu mogu reći da ponovno zvone naša zvona i sat na tornju pokazuje toč-no vrijeme. U crkvi smo postavili klupe i ispod njih grijanje. Uređu-jemo crkvu i njen okoliš u čemu nam pomoć pruža i Grad Lepo-glava. Obnova samostana bila je lijepo krenula na početku, no sad je malo zastala što zbog nedostat-ka materijalni sredstava od strane Biskupije tako i države pa sad čekamo neka bolja vremena. No, za cijelo vrijeme moga boravka u Lepoglavi, u crkvi i samostanu traju konzervatorski radovi - poja-snio je mons. Kišiček.

  Lepoglava - mjesto mu-čeništva blaženog kardinala Alojzija Stepinca

  Lepoglava kao mjesto muče-ništva blaženog Alojzija Stepinca posebno čuva spomen na njega i slavi njegov nebeski rođendana. Pored crkve je u vrijeme služ-bovanja mons. Andrije Kišičeka postavljen blaženikov kip, a na-pravljen je i križni put na brdu Go-rica za koji je tekst napisao i dao postaviti križeve upravo mons.

  Kišiček. - Puno je ljudi koji ovdje

  mole njegov zagovor, a ima i onih koji su ga već i osjetili te o tome u crkvi, pored oltara, kao svjedočanstvo postavili pločice, a neki o tome predali svoje pisme-ne zapise koje čuvamo -istaknuo je mons. Kišiček dodajući da se vodi brigao domaćim i stranim hodočasnicima koji sve više dola-ze u Lepoglavu, većinom upravo radi blaženog kardinala Alojzija Stepinca.

  DRUŠTVO OBRAZOVANJE

  Mons. Andriju Kišičeka 14. srpnja 1971. godine

  u Zagrebačkoj katedrali zaredio je nadbiskup

  Franjo Kuharić

  20. rođendan proslavljen je mjuziklom “Dva cvijeta” koji

  su izveli polaznici vrtića

  Pokojni biskup Marko Culej poslao je mons.

  Kišičeka u Lepoglavu da svojim iskustvom kao

  svećenik i župnik za nju učini nešto dobroga

  OŠ IVANA RANGERA KAMENICA U Kamenici se okupila generacija učenika koji su obrazovanje u osnovnoj školi završili 1971. godine

  Nakon 45 godina ponovno u osnovnoškolskim klupama

  Spomenica kameničke osnovne škole navodi 1970./71. godinu kao godinu koju je obi-lježila “seoba nastavnog kadra”. Velik broj učitelja je tijekom na-stavne godine otišao, ali usprkos svemu problemi su rješavani s lakoćom. Također se navodi kako je i te godine osjeća tenden-cija pada broja učenika, a tadašnj ravnatelj Stjepan Friščić navodi kako je tome uzrok raslojavanje ljudi ovoga kraja - mladi ljudi odlaze u inozemstvo, sve je ma-nji broj djece u domaćinstvu što je rezultat suvremenijeg načina života. Te je školske godine Ško-lu polazilo 459 učenika (pret-hodne je godine broj učenika iznosio 478).

  8. a razred te je godine po-hađalo 25 učenika, a 8. b tako-đer 25 - razrednici su im bili

  supružnici, danas umirovljeni Stjepan i Veronika Maček. Baš su oni odlučili u subotu, 2. srp-nja 2016. naći se u prostorijama Škole kako bi se prisjetili zavr-šetka osnovne škole. Danas oz-biljni ljudi, na trenutak su postali živahni dječaci i djevojčice koji

  su 1971. završili 8. razred u OŠ Kamenica, proslavili su 45 go-dina od završetka osnovne ško-le. Pozdravila ih je ravnateljica Mirjana Posavec, zaželjela im dobrodošlicu, upoznala ih s da-našnjom situacijom u školi te im zaželjela svako dobro u životu.

  Začetnik UskrsfestaMonsinjor Andrija Kišiček za svog je službovanja u Zagrebu, u vrijeme kada je bio vjeroučitelj srednjoškolaca i studenata, pokrenuo manifestaciju “Slavimo Isusovo uskrsnuće”. U početku se navedena manifestacija sastojala od dva djela - u prvom su djelu srednjoškolci i studenti sudionici vjeronauka recitirali autorske pjesme koje su se odnosile na Isusovo uskrsnuće. U drugom su se djelu pak izvodile izvorne šansone. Sudjelovali su također srednjoškolci i studenti. Tri najbolje recitacije i pjesme bile su nagrađivane.

  - U početku sm to radili isključivo u crkvenim prostorima jer je bilo komunističko vrijeme pa nismo mogli ići u javne dvorane. Prva održana manifestacija “Slavimo Isusovo uskrsnuće” bila je održana u dvorani dječačkog sjemeništa na Šalati, a kasnije u sve većim prostorima jer se povećavao broj sudionika. Kasnije je, s dolaskom demokracije, promijenjen naziv u Uskrs fest koji se sada održava u dvorani Lisinski u Zagrebu uz sudjelovanje i pjevača i kompozitora - objasnio je mons. Kišiček.

  Papa Franjo ga imenovao kapelanom Njegove SvetostiPapa Franjo, na prijedlog i zamolbu varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, imenovao je 2014. godine župnika lepoglavske župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Andriju Kišičeka kapelanom Njegove Svetosti, odnosno monsinjorom. Naslov je to koji se dodjeljuje zaslužnim svećenicima s više od 65 godina starosti koji su u svom pastoralnom radu ostavili značajan trag.

  Monsinjor Andrija Kišiček s izrazitom je skromnošću prihvatio ovo imenovanje koje mu je uručio varaždinski biskup Josip Mrzljak.

  Gradonačelnik Marijan Škvarić predao je vrijedan poklon ravnate-ljici vrtića

  DJEČJI VRTIĆ “RUNOLIST” Priredba za kraj pedagoške godine

  Oproštaj od generacije koja najesen odlazi u školu

  Dječji vrtić “Runolist” iz Žarovnici priredbom je obilježio kraj pedagoške godine. Ujedno, bi je to oproštaj od mališana koji će najesen sjest u školske klupe.

  - Nastojimo da se djeca u prostoru vrtića osjećaju kao u vlastitom domu, da razvijaju svoje sposobn


Recommended