Download pdf - Buku Manual Hoki

Transcript
 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  1/35

  Bil. Tajuk Muka surat

  1 Prakata

  2 pengenalan

  3 Peralatan

  4 Kemahiran asas

  5 Latihan dan Ansur Maju

  6 Pentaksiran kendiri

  7 Glosari

  8 Rujukan

  9 Lampiran

  10 Index

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  2/35

  SEKAPUR SIREH

  Assalammualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapakanribuan terima kasih kepada pensyarah Dr Ruaibah Yazani bt Tengah dan Dr Nelfianti binti

  Arshad yang telah banyak mengajar saya dan menyiapkan tugasan individu Buku ManualKemahiran Ikhtisas Hoki (QSI 3081) ini dengan sempurna seperti yang telah dikehendaki.

  Dalam buku manual ini mengandungi kemahiran asa dalam kemahiran hoki iaitu kemahiranmenyerkap dan menerima bola hoki.

  Sepanjang kuliah berlangsung, banyak perkara yang telah diajar oleh pensyarah. Beliauseorang yang banyak pengalaman dan merupakan bekas pemain kebangsaan dalam sukanhoki. Segala tunjuk ajar beliau dalam sukan ini telah pun saya dokumentasikan dalam bukumanual ini. Dikesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada beliaukerana telah mengubah persepsi saya terhadap sukan ini.

  Kemahiran Ikhtisas Sukan Hoki adalah satu kursus yang memberi kesedaran kepadamasyarakat amnya dan individu khasnya tentang betapa pentingnya keseimbangan intelek,emosi, rohani dan jasmani.

  Harapan saya, daripada pendedahan terhadap sukan ini membekalkan ilmukejurulatihan kepada saya untuk diaplikasikan disekolah apabila bergelar seorang guru kelak,

  semoga dapat melahirkan atlet Hoki yang dapat menyumbangkan sesuatu kejayaan dalamarena sukan Malaysia.Saya berharap semoga buku ini dapat dijadikan panduan dan rujukanpada masa yang akan datang.Sekian, terima kasih.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  3/35

  PENGENALAN

  Walaupun hoki tidak sepopular bola sepak tetapi hoki adalah salah satu permainan yang telahlama dimainkan oleh manusia. Ia mula dikenali sebagai sukan demonstrasi di sukan Olimpikpada tahun 1900 dan dijadikan salah satu sukan yang dipertandingkan pada tahun 1928. Sejak

  itu ia dimainkan dalam Sukan Olimpik.

  Beberapa tahun kemudian di dapati berlaku banyak perubahan dalam peraturan, gayabermain, alatan dan permukaan bermain. Ini telah membantu kopopularan permainan hokitanpa menukar bentuk asal dan cirinya. Sehingga hari ini hoki telah dimainkan dibanyak negaraoleh setiap lapisan masyarakat. Di tanah air pada tahun 1989 permainan menampakkanperubahan apabila pertandingan Piala Razak (format baru) dua divisyen telah dilancarkansebagai perkembangan kepada permainan hoki di Malaysia.

  Buat masa ini tahap hoki negara tidak begitu memberangsangkan. Pencapaian padaperingkat antarabangsa kurang membanggakan. Prestasi pasukan negara seperti yo yotanpa dapat mengekalkan sesuatu kejayaan dengan berturutan berbanding dengan tahun-tahun

  terdahulu. Oleh itu disarankan agar satu program yang lebih komprehensif meliputipembangunan bakat dan semua aspek hoki dari peringkat awal perlu diusahakan.

  Oleh yang demikian usaha untuk meningkat dan memajukan permainan hoki ini terletakpada semua yang terlibat seperti Majlis Sukan Negara Malaysia, Majlis Sukan Sekolah-SekolahMalaysia, Persatuan-Persatuan hoki sendiri samada peringkat daerah, negeri dan negara.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  4/35

  PADANG DAN PERALATAN

  Padang hoki

  Padang hoki berbentuk rata dan saiznya memainkan peranan utama dalam permainan

  ini serta mempunyai tanda-tanda yang diperlukan dalam permainan ini. Mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan permainan hoki antarabangsa,

  padang hoki hendaklah berbentuk segiempat bujur yang berukuran 91.4 meter danlebarnya 54.7 meter.

  Permukaan padang jenis rumput atau lain-lain bahan yang tidak membahayakan bolehdigunakan untuk pertandingan. Permainan hoki yang dijalankan di atas padang jenisberumput tiruan atau astroturf adalah lebih baik dari padang berumput biasa kerana bolaboleh bergerak dengan lebih lancar tanpa gangguan seperti takungan air atau rumput,terutama jika terdapat padang yang berumput panjang.

  PADANG HOKI

  91.40 m22.90 m

  14.63 m

  55.00 m . .

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  5/35

  Peralatan

  1.Kayu Hoki

  Kebiasaannya diperbuat daripada ash atau mulberry. Undang-undang hoki telah menyatakan bahawa setiap pemain hendaklah

  menggunakan kayu yang mempunyai permukaan rata dibahagian kiri. Oleh itu kayu hoki mengiri, untuk pemain kidal tidak wujud dalam permainan hoki.

  Permukaan kayu hoki serta bentuknya digambarkan seperti berikut:-

  Kayu hoki

  Panjang kayu hoki adalah bergantung kepada bentuk badan dan juga kedudukanpemain dalam permainan.

  Sehubungan dengan itu, panjang kayu hoki adalah tidak selaras dengan tingginyaseseorang pemain dalam permainan.

  Pada kebiasaannya panjang kayu hoki adalah antara 0.89 meter hingga 0.94 meter dan

  beratnya ialah antara 510 g hingga 624 g untuk wanita dan antara 510 g hingga 794 guntuk lelaki. Bagaimanapun biasanya kayu yang beratnya 510g- 624 g seringdigunakan.

  Kayu hoki hendaklah ddisimpan di tempat yang berhawa sederhana serta kuranglembap. Semasa menyimpan, kayu hoki perlu digosok dengan minyak untukmenjauhkan daripada pecah. Kayu hoki yang pecah pada mana-mana bahagian tidakdigalakkan menggunakannya, kerana boleh mendatangkan bahaya.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  6/35

  2.Bola

  Bola hoki yang diluluskan oleh Persatuan Hoki Antarabangsa diperbuat daripada kulitpada bahagian luarnya. Bola jenis ini boleh digunakan untuk pertandingan, manakalabola jenis plastik pula adalah sesuai untuk digunakan bagi latihan sahaja.

  Bola bersalut kulit amat sukar untuk menjaganya kerana ianya perlu dicatkan denganwarna putih apabila kelihatan pudar. Juga ianya senang meresapi air. Sebaliknya, bola

  jenis plastik amat senang untuk menjaganya dan tidak mudah diresapi air. Berat bolahoki ialah antara 156 g hingga 163 g.

  Bola hoki

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  7/35

  3.Pakaian

  Mana-mana pakaian yang agak selesa bagi pemain atau pasukan boleh digunakandalam permainan hoki.

  Untuk mengelakkan daripada kemalangan atau kecederaan pemain perlu menjauhkandaripada memakai benda yang tajam.

  Setiap pasukan hendaklah menyediakan dua set jersi yang berlainan warna danbernombor di belakangnya. Seluar pendek digunakan oleh pemain lelaki, tetapi merekaboleh juga menggunakan track bottom.

  Undang-undang hoki antarabangsa telah menetapkan, iaitu pemain perempuanmemakai skirt pendek (tunic) ketika bermain dalam perlawanan antarabangsa ataupertandingan yang diiktirafkan.

  Peralatan lain yang diperlukan oleh pemain hoki ialah but, stoking panjang dan shin pad.Pemakaian but amat penting terutamanya jika padang basah atau lembut bagimengelakkan pemain daripada terjatuh.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  8/35

  MENYERKAP/MENAHAN BOLA

  Menyerkap bermakna manahan bola. Kemahiran ini merupakan kemahiranyang paling penting dalam permainan hoki (memiliki bola). Pemain -pemain harusmenguasai kemahiran menyerkap bola di atas permukaan padang yang berlainankerana permainan hoki dimainkan di atas padang rumput dan juga astrot urf. Pasukan-pasukan

  yang boleh menyerkap bola dengan baik akan menguasai dan dapatmenentukan corak permainan.

  Terdapat beberapa cara menyerkap antaranya:- Menyerkap dengan gaya dua belah kaki sedikit terbuka. Pangkal kayu dicondongkan

  sedikitke depan. [Rajah (a) ]

  Rajah (a)

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  9/35

  Menyerkap dengan sebelah kaki ke depan. [ Rajah (b) ]

  Menyerkap bola dengan mengilas kayu %biasanya bagi bola yang bergerak ke sisikiri pemain. Berdiri dengan mengangkangkan kaki dan tangan kiri mengawalkayu. [ Rajah (c) ]

  Rajah (c)

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  10/35

  Menyerkap bola dengan meletakkan kayu selari dengan dengan arah dada. Satu gayamenyerkap bola di udara. [ Rajah (d) ]

  Rajah (d)

  Menyerkap bola di bahagian tengah kayu yang rata. Tangan kiri lurus. Semasamerendahkan badan untuk menahan bola, buku lima tangan kiri rehat di ataspadang. [ Rajah (e) ].

  Rajah (e)

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  11/35

  MEKANIK KEMAHIRAN MENYERKAP

  1. Cara Memegang Kayu:Tangan kiri memegang kayu di bahagian atas sementara tangan kanan di bawah

  sedikit. Tangan kanan dilonggarkan sedikit bagi membantu pegangan tangan kiri.

  2. Cara Berdiri:Kedudukan kaki adalah kangkang dan lutut bengkok sedikit. Muka kayu yang rata

  adalah selari dengan bola yang datang. Badan adalah bongkok sedikit agarindividu itu sentiasa berada dalam keadaan selesa. Keseluruhan anggota pemainhendaklah berada di belakang kayu yang condong ke hadapan sedikit untukmengelakkan lantunan bola ke atas.

  3. BadanBadan,kepala dan kaki berada di belakang dan selari dengan arah datangnya

  bola.Kadangkala satu langkah ke hadapan diperlukan untuk menyerkap bola.Gerakan ke kanan atau ke kiri adalah kepentingannya juga untuk menyerkap bolayang datang dari kedua-dua arah itu.Semua pemain mestilah meletakkan badan

  mereka dalam kedudukan yang diperlukan dengan keberatan badan sentiasaberpindah dari kiri ke kanan.Pada masa bola bersentuhan dengan kayu, tangan kiri ditegakkan sementaratangan kanan dibengkokkan sedikit. Pemain-pemain dilarang membuangkan kayuke arah bola. Mereka mesti menerima bola dari beberapa ara h khasnya daribelakang, dari pemain pertahanan, kiri dan kanan.

  MENAHAN BOLAMenahan bola dari arah hadapan

  Pastikan badan berada di hadapan bola dan selari dengan arah bola. Kayu menegak dengan kepalanya rapat pada permukaan padang untuk mendapat

  kawasan menahan yang luas. Perhatikan bola sehingga ia ditahan. Pegangan tangan kanan dilonggarkan dan tangan kiri ke depan supaya kayu hoki

  dicondongkan untuk mengawal dan menghentikan bola. Sentiasa perhatikan bola sehingga ia sentuh kayu hoki.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  12/35

  Kedua-dua kaki menghala ke arah bola yang hendak ditahan dan pemain bersediauntuk membuat satu hantaran atau pergerakan.

  Fasa Menahan Bola ArahHadapan

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  13/35

  Menahan bola dengan kayu kilas Membawa kayu dari sebelah kanan ke sebelah kiri mengikut arah pergerakan bola. Kaki kanan disilangkan Kayu dikilas untuk menahan bola. Pastikan kedudukan kepala di atas bola. Sentiasa perhatikan bola sehingga bola ditahan.

  Bersedia untuk membuat pergerakan selepas menahan bola.

  Fasa menahan bola secara kilas

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  14/35

  TEKNIK MENERIMA AERIAL BALLS

  Kemahiran ini sentiasa digunakan untuk mengalahkan pihak bertahan yang ketat supayapemain-pemain dapat menembusi diri dalam kawasan bulatan danmenjaringkan gol-gol.Kemahiran ini sangat berguna pada hari hujan kerana padangbanjir dan becak dan pergerakanbola secara meleret amat sukar. Bola perlu diangkatmelalui cara menceduk atau menguis

  supaya ia dapat sampai kepada pemain lain. Inimemerlukan pemikiran pantas dan adalahkemahiran yang paling berkesan untuk menukarkan keadaan daripada bertahan kepada satuyang menyerang.

  Terima Bola Dari Udara (Aerial Ball)

  Mengawal bola di udara dengan menggunakan kayu hoki adalahkemahiran yang agak baru. Iadiperkenalkan disebabkan oleh perubahanperaturan di mana para pemain tidak dibenarkanmenggunakan tangan(melainkan penjaga gol). Perkara ini bermaksud bahawa bagimengawalpergerakan bola di udara (hantaran atau lambungan tinggi) dan pergerakan boladibawah paras bahu, hendaklah dilakukan dengan menggunakan kawalan kayuhoki. Apabila bola

  jatuh ke atas tanah, kayu hoki hendaklah diletakkan atasbola bagi mengelakkan bola melantun,terutamanya jika permainan diadakan diatas padang rumput tiruan.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  15/35

  Menerima Bola

  Dalam mana-mana pasukan yang lulus adalah melibatkan ia adalah penting bagi pemainuntuk menjadi mampu untuk menerima dan mengawal bola bila-bila masa atau di mana-mana

  jua ia datang dari, sama ada di bawah tekanan atau dalam ruang. Tidak kira berapa berbakatpemain, dia / dia akan menggunakan sedikit kepada pasukan jika keupayaan mereka untuk

  menerima dan mengawal pas adalah miskin.Terdapat banyak kali apabila pemain menerima bola akan perlu untuk menghentikan ia

  'mati'. Secara umumnya, penerima pas akan diperlukan untuk membawa bola di bawahkawalan dan menyusun semula ia sebagai persediaan untuk langkah seterusnya, sama adapas, menitis atau ditembak. Seorang pemain mesti belajar untuk melaksanakan kemahiran inidalam masa yang minimum dan dengan kesan maksimum.

  Prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan kemahiran ini adalah sama sama ada bolamenghampiri dari di hadapan atau di belakang pemain atau sama ada dari kiri atau kanan.

  Menerima Walaupun pegun

  Tangan kiri harus menggenggam batang di bahagian atas manakala tangan kanandiletakkan kira-kira satu pertiga kepada separuh ke bawah aci. Kayu perlu dipegang tegakdengan aci dan muka yang cenderung ke tanah supaya bola tidak melantun semula ke atas.

  Apabila mungkin kepala dan badan pemain perlu dibawa masuk ke dalam selaras denganjalan bola dan bola menonton ke batang. Untuk mengurangkan impak dan kesan kawalan yanglebih besar ia kadang-kadang mungkin perlu untuk membolehkan tangan kanan dan berpegangkepada 'memberi' sedikit pada masa hubungan.

  Secara umumnya, bola dikawal di sebelah kaki kanan apabila menerima pada sebelahterbuka melekat dan sebelah kaki kiri apabila menerima di sebelah belakang melekat. Bola jugaboleh diterima dengan batang terbuka apabila ia terletak berhampiran dengan kaki kiri.

  Perhatikan bagaimana bola kedudukan yang baik di hadapan kaki kiri pada masahubungan supaya membenarkan wajah kayu diletakkan di bawah bola dalam perintah untukmengangkat dan mengarahkan ia ke atas. Kaki kanan dibengkokkan pada kayu titik dan bolamembuat hubungan untuk menjana kuasa kepada pukulan. Susulan melalui dan titik pelepasanmenentukan ketinggian dan laluan melalui mana bola akan pergi.

  Apabila bermain di atas rumput tiruan atau bangunan, ia adalah mungkin untukmenggunakan 'rata' melekat untuk menerima bola sama ada pada sebelah batang terbuka atauterbalik. Sekali lagi ia adalah penting untuk memastikan bahawa muka batang cenderung kearah tanah dalam usaha untuk 'memerangkap' bola apabila ia tiba. Menerima dengan kayuyang rata akan membolehkan pemain untuk mengambil bola jauh dari / kaki beliau.

  Menerima dengan batang tegak dan menerima dengan kayu rata. Dalam kedua-duakeadaan perhatian bahawa genggaman adalah sama, bola diterima dekat dengan kaki kanandan muka kayu bersudut ke tanah untuk memerangkap bola.

  Menggunakan kayu tegak untuk menerima bola di sebelah kayu terbalik.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  16/35

  Menggunakan kayu terbalik rata untuk menerima bola. Sama ada menerima denganbatang tegak atau rata, anda akan melihat bahawa cengkaman pada batang adalah sama. Bolaitu diterima dekat dengan kaki kiri dan muka kayu bersudut ke tanah untuk memerangkap bola.

  Perangkap Udara

  Dalam permainan moden pemain sering dipanggil untuk menerima dan mengawal pasudara. Keperluan pertama adalah bahawa bola mesti berada di bawah ketinggian bahu apabilaia dimainkan dengan batang tersebut. Batang harus diadakan seperti pas menolak dengantangan kiri di atas dan tangan kanan satu pertiga atau separuh ke bawah batang. Aci dan mukabatang harus bersudut supaya membolehkan bola dipesongkan ke bawah. Ia harus dibawa dibawah kawalan berhampiran kaki pemain. Batang kemudiannya boleh digunakan untukmemerangkap bola sebelum melaksanakan langkah seterusnya.

  Pemain ini menyimpan matanya pada bola dan kayu disimpan di bawah paras bahu keranadia bergerak ke sejajar dengan bola. Bola dimainkan ke bawah supaya ia tanah dekat dengankaki kanan.

  Kayu bersudut digunakan untuk menambah bahawa kawalan akhir kepada pergerakan itu.

  Nota kayu dan kedudukan badan pada ketika ini.

  Menerima bermakna membenarkan bola untuk datang ke batang, walaupun anda sedangberjalan untuk memenuhi pas. Mana-mana pergerakan ke hadapan atau ayunan batang akanmenyebabkan pemulihan. Penerima mahu bola diluluskan tepat ke batang supaya ia bolehterperangkap atau terserempak dengan ruang terbuka dan kemudian boleh digunakan serta-merta.

  Pas Kualiti roll lancar sepanjang tanah dan perjalanan secara langsung kepada sasaran.

  Kedudukan terbaik untuk menerima bola yang bergerak di sepanjang tanah adalah untukmenghadapi selari dengan garis bola.

  Menerima bola tanah memerlukan bahawa anda belajar untuk melaksanakan menerimateknik-teknik di sebelah kanan badan dan pada sebelah kiri badan (terbalik atau pukulan kilas).Baik pukulan depan dan pukulan kilas menerima teknik adalah alat asas bagi usaha pasukanyang menang.

  Pukulan Kilas menerima mengikuti prinsip-prinsip yang sama yang menerima pukulandepan menerima tetapi dengan beberapa perbezaan. Kerana 90 peratus teknik lulus berasaldari sebelah kanan badan, selepas menerima terbalik, mengawal bola ke sebelah kanan badandan menubuhkan kedudukan pelbagai ancaman dengan bola.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  17/35

  Menerima pukulan depan

  Penyediaan

  1) Hadapi bola atau titik bahu kiri ke arah bola dari arah depan.

  2) Bergerak ke arah bola menggunakan pendek, langkah-langkah yang cepat.

  3) Gunakan cengkaman goncang-tangan.

  4) Berat sama diedarkan pada bola kaki anda.

  5) Bawah kepala batang adalah di atas tanah.

  6) Stick baji 70 darjah ke hadapan ke arah tanah.

  7) Simpan kayu anda menerima masih.

  8) Ketua mantap dan mata anda tertumpu pada bola.

  Pelaksanaan

  1) Laraskan kaki anda untuk menerima bola dalam kotak kawalan anda.

  2) Membenarkan bola untuk datang ke batang.

  3) Terima bola pada sebelah kiri batang dan menyerang separuh lebih rendah bola pada bilahkayu.

  4) Ketua stabil sejak, dan sejajar dengan, bola.

  5) Pandu bola ke angkasa, jauh daripada lawan berdekatan.

  Susulan

  1) Mengekalkan baki anda.

  2) Pastikan kepala anda dan menonton bidang.

  3) Bola sebelah batangnya.

  4) Bersedia untuk lulus, menembak, atau menitis.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  18/35

  Perbuatan yang salah

  bola muncul di udara off kayu anda.pembetulan Berehat dipisahkan goncang-tangan cengkaman dan bengkokkan lutut anda. Mengedarkanberat pada bola kaki.

  perbuatan salah Bola bergerak di bawah kayu anda.

  pembetulan

  Pastikan kepala anda ke bawah, melekat kepala di atas tanah, dan menonton bola datang kekayu anda. Memerangkap separuh lebih rendah bola.

  Kayu tidak boleh diangkat atas kepala anda untuk memerangkap bola udara. Iaitu, bola

  tidak boleh dimainkan di udara. Jika anda sedang menerima bola udara, anda mesti menunggusehingga ia adalah di bahu ketinggian untuk menghentikan bola. Mana-mana berhenti di bawahbahu dibenarkan selagi bola dihalakan tanah dan bukan kembali ke udara atau pada pemainlain.

  Letakkan tangan anda dalam genggaman asas.

  Pastikan lengan anda tentang 6-12 inci di hadapan badan anda (siku bengkok).

  Berdiri dengan kaki kanan sedikit di belakang anda untuk sokongan.

  Pegang kayu anda mendatar ke bahu anda. Halakan bawah batang ke kanan supaya bahagianrata batang menghadapi ke hadapan dan jauh daripada anda.

  Terima bola pada batang batang. Pastikan untuk menyerongkan melekat ke hadapan (ketanah) di tangan anda. Ini akan menghalang bola daripada melantun kembali ke udara selepasmemukul kayu anda (yang akan mengakibatkan penalti permainan berbahaya terhadap anda!).

  Untuk menampan bola, "memberi" sedikit di kesan.Sejurus selepas menerima, memaksa bola ke tanah dengan memancing batang anda ke

  hadapan.

  Imbas untuk pilihan lulus mungkin.

  Peraturan Bola Udara

  Dalam hoki, peraturan umum adalah bahawa mana-mana bola atas lutut dianggapberbahaya. Kerana bola udara diangkat lebih tinggi daripada lutut, terdapat peraturan yangtertentu bahawa setiap pemukul mesti mematuhi untuk memastikan bahawa pas merekadianggap "selamat" oleh pengadil:

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  19/35

  Percuma hits: bola mesti bergerak satu meter sebelum diangkat pada hit percuma - ia tidakboleh ditarik balik terus daripada melanda percuma. Jika ia adalah, pengadil akan memanggilpenalti dan bola itu akan diserahkan kepada pasukan lain.

  Tembakan pada matlamat: Anda dibenarkan untuk menaikkan bola dengan filem atau sudusebagai selagi ia tidak dianggap berbahaya. Jika filem itu adalah ke arah lawan dalam tempoh

  lima kilometer, atau jika lawan jelas berlari ke pukulan, anda tidak boleh mengangkat bola. Jikaanda lakukan, anda akan dihukum untuk bermain berbahaya.

  Menerima bola udara:

  Anda tidak boleh pendekatan dalam tempoh lima ela dari lawan menerima pas udara sehinggaia telah diterima dan dikawal di atas tanah. Jika anda mengabaikan peraturan ini, anda akandihukum untuk bermain berbahaya.

  Latihan melakukan hantaran udara

  Dilakukan apabila bola menghampiri gol lawan

  Boleh dilakukan secara pepenjuru(diagonally), ke hadapan atau tegak lurus (perpedicularly)kepada garisan gol

  Hantaran 1 dan 3 dibuat secara pepenjuru depan manakala hantaran 2 dibuat secara tegaklurus ke depan. 4 adalah hantaran udara ke depan oleh haf tengah (CH) kepada sayap kiri (LW)seperti ditunjukkan dalam rajah 4.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  20/35

  Latihan (Traping and Receive)

  1. Menahan / Menyerkap bola

  Menyerkap bermakna menahan dan mengawal bola. Kemahiran ini adalah penting sekalidaripada kemahiran-kemahiran lain kerana ia bermaksud memiliki bola. Pemain-pemain harusmenguasai kemahiran menahan bola di atas permukaan padang yang berlainan kerana hokidimainkan di atas padang rumput dan juga Astroturf. Pasukan-pasukan yang boleh menyerkapbola dengan baik akan menguasai dan dapat menentukan corak permainan.

  a. Menahan bola dari hadapan

  a) Pegangan- Pegangan kayu hoki dengan dua belah tangan yang berkedudukan berjarak.- Pegangan tangan kanan hendaklah dilonggarkan dan tangan kiri ke hadapan supaya

  kayuberkeadaan condong untuk mengawal bola.

  - Tangan kanan perlu diturunkan ke bawah tetapi dengan keadaan releks, kendur danselesa, sementara tangan kiri dikekalkan di hujung kayu.

  - Semasa bola menyentuh kayu, kendurkan pergelangan tangan untuk menyerkap bolaagardapat mengurangkan tekanan.

  b) Badan

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  21/35

  - Badan tepat menghadap bola yang datang. Badan membongkok dan lutut dibengkokkansedikit.

  - Pusing sehingga kaki kiri di hadapan atau badan berada di antara kedua-dua belah kaki.Kedudukan ini adalah untuk bertindak semasa bola di kawal atau hantaran dibuat sertamerta.

  c) Mata- Mata hendaklah memandang bola sehingga ia ditahan.

  d) Bola daripada badan- Pegangan adalah sama seperti menghadapi bola dari hadapan.- Badan dibongkokkan dan berpusing ke kanan untuk mengenalpasti arah bola yang

  hendakditerima.

  - Lutut dibongkokkan sedikit- Mata melihat bola.- Kepala kayu diletakkan di sebelah kaki kanan di mana bahagian yang rata menghadap

  bola.

  - Ubah kedudukan kayu daripada sebelah kanan ke sebelah kiri mengikut arahpergerakanbola.

  - Silangkan kaki kanan- Kilaskan kayu untuk menahan bola- Tentukan kepala kayu berada di atas bola- Mata sentiasa memerhati bola.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  22/35

  Ansur Maju 1

  A

  1. Pemain memukul bola ke arah dinding dari jarak 10 meter.2. Pemain bebas memukul tetapi hendaklah dengan cara yang betul.

  3. Pemain boleh mensasrkan pukulan ke arah yang dikehendakinya.4. Bagi permulaan pemain hendaklah berdiri statik dan kemudian bolehlah bergeraksatu langkah, 2,3 langkah seterusnya.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  23/35

  Ansur Maju 2

  A B

  1. Dua pemain berdiri bersemuka pada jarak 10 meter.2. Pemain memukul bola ke arah satu sama lain.3. Bila pukulan memuaskan, jarak ditambahkan kepada 15 m, 20m, 30m danseterusnya.4. Pemain boleh bergerak satu langkah, 2, 3 dan seterusnya bila melakukan pukulan.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  24/35

  Ansur Maju 3

  1 2 3 4

  1 2 3 4

  1. Pemain-pemain berdiri dalam dua barisan dan menghadap kawannya.

  2. Seorang pemain memukul dan kawannya menahan bola dan memukul balikkepada pasangan berulang-ulang.

  3. Mulakan memukul bola secara statik dan kemudian bergerak 1, 2 dan 3 langkah

  sebelum memukul bola.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  25/35

  Ansur Maju 4.

  A

  A

  A

  c c c

  B

  B

  B

  1. Pemain A memukul bola kepada B dan lari ke belakang barisan B.2. Pemain B pula akan memukul kepada pemain C dan berlari ke belakang barisanC.3. Teruskan aktiviti ini sehingga semua pemain dapat melakukan pukulan denganbaik.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  26/35

  Ansur Maju 5.

  1

  2

  1. Setiap pemain akan menggunakan 2 biji bola hoki.2. Pemain akan memukul bola pertama dengan kuat.3. Pemain memukul pula bola kedua , supaya bola itu bergerak separuh jarak bolapertama.4. Ulang aktiviti ini sehingga pemain menguasai kemahiran.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  27/35

  Aktiviti Pemulihan.

  B

  A C

  D

  1. Pemain A akan membuat pukulan ke arah pemain B, C dan D. Kemudian pemain

  A akan mengambil tempat pemain B.2. Pemain B pula mengambil tempat pemain A tadi dan membuat pukulan kepadatiga rakannya.3. Pemain boleh menegur rakan yang melakukan kesilapan memukul bola.4. Ulang aktiviti ini.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  28/35

  Aktiviti Pengayaan.

  20 Meter

  1. Pemain-pemain (bertiga) akan membawa bola perlahan-lahan dan memukul bolake hadapan rakannya.2. Pemain A akan membawa bola perlahan-lahan dan memukul bola kepada pemainB. Pemain B akan menahan dan memukul kembali bola kepada A. Kemudianpemain A akan memukul pula kepada pemain C dan seterusnya. (secara bergerak)3. Apabila sampai di garisan yang ditetapkan pemain akan bertukar tempat danlakukan aktiviti yang sama seperti tadi.4. Pastikan pemain-pemain sentiasa bergerak semasa melakukan aktiviti ini.

  B

  A

  C

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  29/35

  Permainan Kecil.

  Aktiviti : Pukulan Berganti-ganti dalam Kumpulan

  Tujuan : Menghantar dan Memukul dengan betul

  Bil. Pemain : 6 orang satu kumpulan.

  Syarat-Syarat Permainan.

  1. Setiap kumpulan mempunyai 6 orang pemain.

  2. Pemain-pemain akan melakukan pukulan ke arah kumpulan masing-masing.3. Setelah melakukan pukulan pemain tadi akan duduk di belakang barisan masing -

  masing.4. Kumpulan yang menamatkan pukulan paling cepat dikira pemenang.

  5. Keputusan pengadil adalah muktamad.

  A 1 2 3 4 5 6

  B 1 2 3 4 5 6

  C 1 2 3 4 5 6

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  30/35

  Kemahiran : Menerima atau memerangkap dengan tepat di udara. (Aerial Ball)

  Objektif : Untuk menguji kemahiran pemain menerima dengan betul

  Alatan : 5 biji bola hoki1 batang kayu hoki

  4 skitel1pita pengukur1 wisel

  Cara melakukan ujian :

  a.. Susun skitel. Dua buah skitel diletakkan dalam tiang gol dengan jarak 1 meter antara skitel.Letakkan satu skitel di sebelah kiri tiang gol dengan jarak 1 meter daripada tiang gol kiri dansatu skitel di sebelah kanan tiang gol dengan jarak yang sama.

  b. Letakkan bola di atas garisan D ( 0.5 meter dari garisan D) dan apabila wisel dibunyikanpeserta mula menerima pukulan dari pasangannya ke sasaran.

  c. Setiap pemain diberikan 5 pukulan dan perlu menerimanya dengan betul.

  Cara membuat skor :

  a. Setiap pukulan yang diterima dengan baik diberikan 3 mata, menerima tetapi bolaterlepas dari batang kayu hoki diberi 2 mata dan jika menerima terlepas bola tetapimenyentuh kayu hoki diberi 1 mata.

  b. Jumlahkan mata daripada 5 pukulan untuk menerima atau memerangkap bola.

  Masa ( saat ) Markah Keputusan

  1-23-4

  12

  Sangat lemah

  5-67-8

  34

  Lemah

  9-1011-12

  56

  Sederhana

  13-1415-16

  78

  Baik

  17-1819-20

  910

  Sangat baik

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  31/35

  Kemahiran : Menerima ( forestick trap )

  Objektif : Untuk menguji keupayaan peserta memukul bola dengan kuat.

  Alatan : 3 biji bola hoki1 batang kayu hoki

  2 skitel1pita pengukur1 wisel

  Cara melakukan ujian :

  a. Peserta berdiri di belakang skitel yang diletakkan sebagai tanda untuk meletakkan bola.

  b. Apabila isyarat mula diberi, peserta mula menerima bola daripada rakan untukmendapatkan jarak yang baik. Hanya menerima yang melalui 2 skitel itu dianggap sah.Jarak antara 2 skital ialah 1 meter.

  c. 3 percubaan diberikan. Percubaan yang terbaik diambil kira.

  Cara membuat skor :

  a. Jarak setiap pukulan diambil kira. ( 33.60 dikira sebagai 34.0m)

  b. Jarak menerima pukulan yang terbaik sekali diambil kira.

  Skor dan markah :

  Masa Markah Keputusan

  50 m ke atasAntara 49.50 hingga 47.0 m

  109

  Sangat baik

  Antara 46.00 hingga 44.0 mAntara 43.00 hingga 41.0 m

  87

  Baik

  Antara 40.00 hingga 38.0 mAntara 37.00 hingga 35.0 m

  65

  Sederhana

  Antara 34.00 hingga 32.0 m

  Antara 31.00 hingga 29.0 m

  4

  3

  Lemah

  Antara 28.00 hingga 26.0 mAntara 25.00 hingga 23.0 m

  Kurang dari 22.50 m

  210

  Sangat lemah

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  32/35

  Glosori

  Ansur maju

  Latihan yang dilakukan secara berperingkat-peringkat mulai daripada yang mudah dan

  berpindah kepada yang lebih kompleks.

  Back

  pemain barisan pertahanan dalam permainan hoki

  Half Back

  pemain tengah dalam barisan pertahanan permainan hoki.

  Pintu gol

  kawasan di antara dua tiang berpalang yang menandakan sasaran pukulan bola dalampermainan hoki.

  Menghantar

  memukul bola hoki ke sesuatu tempat atau kepada seseorang pemain dalam permainanhoki.

  Kayu hoki

  kayu pemukul bola dalam permainan hoki yang bengkok di hujungnya.

  Menggelecek

  membawa bola dengan kayu permukaan supaya tidak dapat di rebut oleh pihak lawandalam permainan hoki.

  Receive

  menerima bola semasa pukulan dilakukan dari rakan pasukan.

  Trapping

  memerangkap bola semasa pukulan dari pihak lawan.

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  33/35

  Rujukan

  Internet :

  http://fieldhockey.isport.com/fieldhockey-guides/how-to-aerial-pass-in-field-hockey

  http://www.google.com/webhp?hl=en&tab=Tw#hl=en&sugexp=les%3B&gs_nf=3&cp=35&gs_id=4a&xhr=t&q=hockey+field+trapping+and+receiving&pf=p&scl

  http://books.google.com.my/books?id=IZHnaBwv0JUC&lpg=PA3&ots=Mn0tE32EPu&dq=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&pg=PA16#v=onepage&q=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&f=false

  Buku :

  The Hockey Work Shop by David Whitaker ( 1992)

  Field Hockey, Step To Success by Elizabeth Anders with Sue Myers ( 1998 )

  http://fieldhockey.isport.com/fieldhockey-guides/how-to-aerial-pass-in-field-hockeyhttp://www.google.com/webhp?hl=en&tab=Tw#hl=en&sugexp=les%3B&gs_nf=3&cp=35&gs_id=4a&xhr=t&q=hockey+field+trapping+and+receiving&pf=p&sclhttp://www.google.com/webhp?hl=en&tab=Tw#hl=en&sugexp=les%3B&gs_nf=3&cp=35&gs_id=4a&xhr=t&q=hockey+field+trapping+and+receiving&pf=p&sclhttp://books.google.com.my/books?id=IZHnaBwv0JUC&lpg=PA3&ots=Mn0tE32EPu&dq=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&pg=PA16#v=onepage&q=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&f=falsehttp://books.google.com.my/books?id=IZHnaBwv0JUC&lpg=PA3&ots=Mn0tE32EPu&dq=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&pg=PA16#v=onepage&q=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&f=falsehttp://books.google.com.my/books?id=IZHnaBwv0JUC&lpg=PA3&ots=Mn0tE32EPu&dq=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&pg=PA16#v=onepage&q=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&f=falsehttp://books.google.com.my/books?id=IZHnaBwv0JUC&lpg=PA3&ots=Mn0tE32EPu&dq=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&pg=PA16#v=onepage&q=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&f=falsehttp://books.google.com.my/books?id=IZHnaBwv0JUC&lpg=PA3&ots=Mn0tE32EPu&dq=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&pg=PA16#v=onepage&q=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&f=falsehttp://books.google.com.my/books?id=IZHnaBwv0JUC&lpg=PA3&ots=Mn0tE32EPu&dq=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&pg=PA16#v=onepage&q=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&f=falsehttp://books.google.com.my/books?id=IZHnaBwv0JUC&lpg=PA3&ots=Mn0tE32EPu&dq=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&pg=PA16#v=onepage&q=hockey%20field%20trapping%20and%20receiving&f=falsehttp://www.google.com/webhp?hl=en&tab=Tw#hl=en&sugexp=les%3B&gs_nf=3&cp=35&gs_id=4a&xhr=t&q=hockey+field+trapping+and+receiving&pf=p&sclhttp://www.google.com/webhp?hl=en&tab=Tw#hl=en&sugexp=les%3B&gs_nf=3&cp=35&gs_id=4a&xhr=t&q=hockey+field+trapping+and+receiving&pf=p&sclhttp://fieldhockey.isport.com/fieldhockey-guides/how-to-aerial-pass-in-field-hockey
 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  34/35

  Lampiran

  CD kemahiran asas ( Video )

 • 7/29/2019 Buku Manual Hoki

  35/35

  INDEX

  A kiri,5 penalti,4Ayunan,6 kaki depan,5,6 posisi badan,5

  B kepala,5 persediaan,5Bendera sudut,3 kaki kanan,14 pergerakan kaki,5Bahu,5 kon,14,15,17

  pertahanan,8,11Berat,6,12 L pemulihan,9Berat badan,8 lilitan bola,3 pergelangantangan,12Berpusat,8 lutut,5,6 SBuka bahu,11

  lengan,6 sarung tangan,4C langkah pendek,8 sasaran gol,5

  Cengkaman,6,8 laluan bola,9 sasaran,8,9,11Condong,11M separuh bola,11

  G muka kayu,4 TGarisan panjang,3 menolak bola,5 tiang mendatar,3Garisan tepi,3 momentum,6,9 tiang bendera,3Garisan lebar,3 menjaring,8,11,15 tetungku getah,4Garisan belakang,3 mendatar,11 tenaga,5Gerak kaki,8 melintang,12Gelanggang sintetik,4

  PJ pintu gol,3Jaring,3,5

  penjaga gol,4K plastik,4Kayu hoki,4,11,12,14,17 pelindung dada,4Kulit,4 penutup muka,4Kasut,4 pelindung mulut,4