Transcript
 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  1/97

  AMENAJAREA UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE ÎN ZONA BRAN

  CUPRINS

  IntroducereCapitolul 1 A!pecte teoretice pri"ind reali#area !tudiilor de $e#a%ilitate

  in "ederea a&ena'(rii unor co&ple)e turi!tice………….. 1.1. Turismul în zonele rurale. Tendinţe ale evoluţiei sale în ţara

  noastră.1.2. Turismul Rural Românesc-subiect al managementului de proiect1.3. etodologia realizării studiilor de !ezabilitate in turism

  Capitolul * Metodolo+ia de o%,inere a unui -&pru&ut P.are / 0NR 

  nece!ar reali#(rii in"e!ti,iei

  2.1. "rogramul "#$R% &oeziune %conomică 'i (ocială) &omponentade *nvestiţii  2.2. Reguli cu privire la participarea la +icitaţia ,escisă

    2.3. onele de restructurare industrială cu potenţial de dezvoltareeconomică

  Capitolul 2 Anali#a #onei in care "a $i a&ena'ata pen!iunea turi!tica3.1. ,elimitarea zonei /ran. +ocalizare si cai de acces3.2. "rezentarea potenţialului turistic natural 'i antropic

  3.3. ,eterminarea gradului de atractivitate a zonei3.0. etodologia amenaarii turistice a teritoriului in mediul rural

  Capitolul 3 Reali#area !tudiului de $e#a%ilitate nece!ar a&ena'(rii unei

  pen!iuni turi!tice -n #ona Bran0.1. $mplasarea si baza tenico-materiala

  0.2. $naliza mediului concurenţial

  0.3. %stimarea investiţiei si identi!icarea surselor de !inanţare0.0. $naliza rentabilităţii investiţiei

  Conclu#ii

  Bi%lio+ra$ie

  INTROUCERE

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  2/97

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  3/97

  A!pecte teoretice pri"ind reali#area !tudiilor de $e#a%ilitate -n "ederea

  a&ena'(rii unor co&ple)e turi!tice

  1.1 Turismul in zonele rurale. Tendinţe ale evoluţiei sale în ţara

  noastră

  +a început de neînţeles apoi greu acceptat datorită lipsei sale de

   prestigiu turismul rural s-a impus încet dar consecvent în special pe pieţele

  turistice din ţările dezvoltate economic ţări puternic industrializate si cu grad

  de urbanizare ridicat. Turismul în spaţiul rural este din ce în ce mai apreciat

  de oamenii ce trăiesc 'i muncesc în condiţii tot mai stresante. 9e!iind decretatdrept un produs ce eradicează stresul turismul rural reprezintă totu'i o

   posibilitate de reîntoarcere la natură la tot ceea ce este pur nealterat 'i curat.

  ,upă anii ;

  • (atis!acerea curiozităţii si dorinţa petrecerii vacantelor in cu totul

  alte condiţii de viata si civilizaţie decât cele obi'nuite?

  • ani!estarea interesului pentru noi destinaţii?

  •8ragmentarea timpului alocat vacantelor in 3-0 minivacanţe?

  • Turism cultural si de cunoa'tere?

  • $legerea ţărilor învecinate ca destinaţii de vacantă?

  :rmare a acestor tendinţe s-au conturat o serie de avantae pentru

  zonele rurale>

  • @alori!icarea bogatului potenţial turistic rural

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  4/97

  • %!ectuarea de investiţii in capacitaţi noi de cazare alimentaţie

   publica si agrement

  • ,econgestionarea zonelor turistice supraaglomerate

  • Ambunătăţirea nivelului de trai pentru zonele utilizate ca bază

  materială a turismului

  • (tabilirea populaţiei rurale prin ocuparea în s!era serviciilor turistice

  • Anviorarea tradiţiilor populare dorinţa de perpetuare a unor

  me'te'uguri tradiţionale

  An Romania turismul rural se practică din totdeauna dar spontan

  sporadic întâmplător 'i mai ales neorganizat."rimele încercări de turism

  organizat s-au realizat în anii 1B

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  5/97

  gospodării ce o!eră prestaţii turistice primare. $st!el s!era activităţilor 

  turistice prestate în mediul rural românesc trebuie lărgită de la simpla o!erire

  de cazare la>

  • %talarea produselor gastronomice populare

  • $grement 'i animaţie speci!ică zonelor săte'ti

  • Transport cu miloace tradiţionale

  • "elerinae către loca'uri de cult consacrate

  • @izitarea atelierelor me'te'ugăre'ti

  Toate cele prezentate pot 'i este necesar să constituie componentele

   produsului turistic rural românesc cunoscut !iind !aptul că produsul turistic în

  general reprezintă Fun amalgam de elemente tangibile 'i intangibile

  concentrate într-o activitate speci!ică 'i cu o destinaţie speci!ică42.

  "entru turism calitatea produsului este deosebit de importantă cunoscut

  !iind !aptul că introducerea în circuitul turistic a unor structuri care prestează

  servicii de proastă calitate poate compromite pe termen lung un produs sau o

  destinaţie. "ractica demonstrează că o dată un produs turistic compromis

  re!acerea acestuia implică e!orturi materiale 'i umane mari pentru o perioadă

  mai lungă de timp. :n turism rural de calitate presupune servicii 'i prestaţii

  de calitate. (e subînţelege că turismul rural trebuie să dispună de căi de acces

  'i miloace de comunicaţie moderne o dotare sanitară modernă de condiţii de

  con!ort atât pentru cazare cât 'i pentru alimentaţia publică.

   Anali#a intern( a !atului 5 produ! turi!tic

  ,acă până în momentul de !aţă am încercat să creionăm o imagine deansamblu pentru turismul rural românesc putem considera începând din

  momentul de !aţă că ne a!lăm în !aţa unei activităţi tip Fmanagement de

   proiect4 care ne va impune pentru a ne în'ela cât mai puţin să gândim mai

  mult sau în termeni economici să lucrăm e!icient 'i pro!itabil.

  2 "uiu 9istoreanu-Turismul Rural-E a!acere mica cu perspective mari /ucuresti 1BBB

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  6/97

  1.2. Turismul rural românesc-subiect al managementului de proiect 

  anagementul de proiect poate !i cali!icat ca !iind un proces de

   plani!icare 'i administrare a sarcinilor 'i resurselor în vederea atingerii unor 

  obiective 'i de comunicare a rezultatelor înregistrate.An această lumină un proiect este neapărat o activitate cu scop 'i

  !inalitate. &u alte cuvinte are un început 'i un s!âr'it este plani!icat 'i

  controlat iar la s!âr'it conduce la concluzii clare. An altă ordine de idei

   proiectul !iind supus unui proces de validare 'i veri!icare a !ezabilităţii va

  crea scimbare în domeniul respectiv.

  "articularizând putem spune că satul românesc pentru a putea deveni produs turistic trebuie să îndeplinească următoarele e5igente>

  • (ă-'i clari!ice obiectivele să-'i pună în valoare atuurile 'i să

  remedieze de!icienţele pentru a deveni o reală atracţie?

  • (ă-'i dirieze e!orturile pentru atingerea obiectivelor evitând

  utilizarea ine!icientă a resurselor de orice natură?

  • (ă comunice intern 6 toate persoanele interesate 'i implicate îndevenirea satului7 'i e5tern 6cu mediul dar mai ales cu turi'tii7?

  • (ă plani!ice monitorizeze 'i să controleze resursele umane materiale

  'i băne'ti necesare pentru ducerea la bun s!âr'it al proiectului?

  • (ă menţină în atenţie permanent o imagine de ansamblu a devenirii

   pentru a reduce zonele de risc 'i a lucra e!icient la detalii?

  • (ă aprecieze ce trebuie !ăcut sau nu înainte de e5ecuţie 'i săimplementeze un standard de calitate adecvat?

  • (ă mic'oreze costurile prin ma5imizarea e!icienţei lucrului 'i a

  alocării resurselor?

  An construirea practică a proiectului de trans!ormare a satului în produs

  turistic se parcurg următorii pa'i>

  1.,e!inirea clienţilorHturi'tilor 'i stabilirea modului de satis!acere asolicitărilor acestora 6nevoile 'i dorinţele lor7

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  7/97

  2.Realizarea unei liste de sarcini ce revin !iecărei activităţi 6serviciile

  de bază-cazare 'i alimentaţie publică ? serviciile complementare-transport

  agrement comerţ in!ormaţii pază marcae etc.7

  3.%stimarea resurselor necesare 'i calculul bugetelor minime necesare

  îmbunătăţirii dotărilor modernizărilor îmbunătăţirii alimentării cu apăenergie combustibil

  0.@eri!icarea !ezabilităţii

  G.+uarea în considerare a riscurilor 

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  8/97

   ,iagrama I$9TT prezintă modul de realizare a sarcinilor în !uncţie

  de data de începere 'i durata acestora precum 'i imaginea gra!ică a modului

  de suprapunere 'i corelare a diverselor activităţi

  &eea ce proiectul realizează în cadrul comunităţii rurale este o noua

   porţiune de piaţă care va permite e5tinderea procesului vânzării-cumpărării produselor turistice. "rodusul turistic pe care ne propunem să-l realizăm 'i să-

  l comercializăm poate !ace obiectul unor investigaţii pe trei nivele prin care

  vom urmări identi!icarea unor aspecte esenţiale care au relevanţă în ocii

  turi'tilor 'i cărora o!ertantul H producătorul trebuie să le acorde mare atenţie.

  (peciali'tii consideră că analiza pe trei nivele a oricărui produs pune în

  evidenţă e5istenţa următoarelor aspecte esenţiale ce caracterizează respectivul produs>

  1E!en,a produ!ului 5  reprezintă necesitatea căreia îi corespunde

   produsul H serviciul turistic o!erit necesitate care conduce la decizia de

  cumpărare. Turistul sosit în mediul rural caută satis!acerea unei necesităţi

  6lini'te culoare locală odină recreere etc.7 a unei dorinţe 6trăirea unei

  vacanţe lini'tite practicarea de obbK-uri7 sau găsirea unei soluţii pentru

   problemele sale 6inspiraţie rela5are meditaţie etc.7

  *Produ!ul !au !er"iciul ca atare - în!ăţi'ează caracteristicile proprii

   produsului 6servicii de bază-cazare 'i masă? seur de scurtă sau lungă durată?

  odină etc.7.%lementul maor îl reprezintă imaginea produsului în ocii

  turistului. *maginea produsului turistic rural este !ormată din in!ormaţiile pe

  care le are turistul despre produs ca 'i e5perienţă interactivă legată de

  consumarea vacanţelor sale în mediul rural

  2Produ!ul !au !er"iciul co&pletat 5 include tot ceea ce se o!eră

  turi'tilor pe lângă produsul de bază. (urprize materiale promoţionale

  6brelocuri ărţi pliante cataloage7 muzee servicii suplimentare 6înciriere

  sănii căruţe cai etc.7 cu alte cuvinte tot ceea ce este o!erit suplimentar

  sporind valoarea produsului turistic.

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  9/97

  "rezentarea sub diverse aspecte a produsului turistic rural românesc

  scoate în evidenţă e5istenţa atât a unei concurenţe interne 6între produsele

  turistice din diverse zone ale ţării noastre7 cât 'i a uneia e5terne 6!aţă de

   produsele rurale europene7.

  "entru a putea atrage 'i mai ales pentru a putea vinde cu succes produsele noastre turistice acestea trebuie să !ie cunoscute de către potenţialii

  clienţi.

  &omunicarea calităţilor produsului turistic propriu implică răspunsuri

  la întrebări de genul>

  -E!erim prestaţii turistice de cea mai bună calitateL

  -"reţurile noastre re!lectă un ust raport al calităţiiL-Răspundem cu receptivitate necesităţilor turi'tilor 

  -:nitateaHecipamentul nostru este mai bine plasat în raport cu

  concurenţaL

  ,acă răspunsurile la aceste întrebări satis!ac a'teptările noastre 6atât

   prin prisma prestatorului cât 'i al utilizatorului7 atunci rămâne doar să

  declan'ăm o posibilă întrecere cu cei mai buni în domeniu.

  Anali#a &ediului de &ar6etin+ al turi!&ului rural ro&7ne!c

  Erganizaţiile de orice !el operează într-un climat intern 'i în altul

  e5tern care au in!luenţe diverse asupra rezultatelor.

  *nvestigarea mediului intern 'i e5tern impune realizarea a două tipuri

  de analiză>

  1.$naliza (MET

  2.$naliza !actorilor mediului e5tern

  1Anali#a S8OT  presupune luarea în calcul a următoarelor 

  elemente >"uncte tari 6(trengts7 "uncte slabe 6MeaJnesses7 Eportunităţi

  6Epportunities7 $meninţări 6Treats7.

  An cazul studiat de către noi vom prezenta !iecare dintre aspectele

  enunţate dorind a pune în evidenţă elementele relevante pentru analiza

  mediului de marJeting.

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  10/97

  Punctele tari sunt determinate de către !actorii interni. 9u sunt greu de

  identi!icat deoarece turismul rural românesc poate o!eri o mare varietate de

   produse 'i servicii. (ituată în centrul continentului %uropean România

  include un patrimoniu turistic natural 'i antropic deosebit de valoros în care

  un rol important îl oacă relie!ul deosebit de pitoresc 'i variat obiectiveleturistice 'i activităţile recreatorii 6drumeţii pescuit vânătoare pe'teri sci 'i

  multe altele7.$lte oportunităţi includ stilul de viaţă tradiţional 'i e5istenţa

  satelor veci unde turistul poate e5perimenta o călătorie în timp4.

   9u lipsite de importanţă sunt următoarele elemente>

  • %5istenţa unor rute internaţionale-'osele 'i cale !erată

  • "rezenţa a 1C aeroporturi din care G internaţionale• *nteresul 'i preocuparea comunităţilor rurale în domeniul turismului

  rural

  • $ccesul la produse 'i in!luenţe occidentale

  • Tari!e accesibile6cazare masă transport7

  • 8ructe 'i legume proaspete în sezon

  • @inuri !oarte bune

  Punctele !la%e5sunt determinate tot de !actorii interni. %le rezultă din

  neaunsurile organizatorice 'i se materializează în>

  • *n!ormaţii turistice puţine atât în ţară cât 'i în străinătate

  • +ipsa legăturilor aeriene directe cu ţări interesate de produsul rural

  românesc

  • Transporturi inconvenabile sau ciar puţin dezvoltate în zonele

  montane

  •  9umăr e5trem de redus al agenţiilor rent-a-car în teritoriu

  • ateriale promoţionale puţine 'i de proastă calitate

  • "uţine unităţi de alimentaţie publică 'i o varietate limitată de

  mâncăruri speci!ice bucătăriei române'ti• (ervicii oteliere de calitate 'i standarde îndoielnice

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  11/97

  • Ireutatea găsirii unor gizi specializaţi

  • +ipsa curăţeniei în locurile publice 6comparativ cu standardele

  occidentale7

  • +ipsa înţelegerii nivelului a'teptării clienţilor străini

  • "osibilităţi limitate de !olosire a cardurilor bancare 'i a cecurilor de

  călătorie.

  Oportunit(,ile5sunt determinate de evoluţia !actorilor e5terni

  organizaţiei însă care in!luenţează !avorabil prin cadrul general pozitiv.,in

  rândul acestora putem enumera>

  • *maginea romantică puritatea 'i araicul satului românesc

  • &re'terea numărului străinilor ce călătoresc în România pentru

  a!aceri

  • &re'terea numărului străinilor care muncesc 'i trăiesc în România

  • &re'terea posibilităţilor de acces la produsele occidentale

  • %5istenţa ambasadelor străine 'i a comunităţilor de străini

  •*ntensul scimb cultural ce conduce la o mai bună înţelegere între

  culturi 'i înlătură dezin!ormarea

  • $pariţia tot mai multor site-uri pe *nternet ce prezintă serviciile

  o!erite de către prestatorii în domeniu

  • (tabilizarea monedei naţionale

  A&enin,(rile5sunt determinate de !actorii e5terni ce se pot constitui

  într-o !rână într-un cadru general de!avorabil>• *maginea nu tocmai !avorabilă în e5terior 

  • ,egradarea mediului natural poluarea

  • "osibilităţi limitate de cazare

  • *nsu!iciente in!ormaţii necesare pentru călătorii

  • *n!rastructură săracă

  • *nstabilitatea monedei naţionale

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  12/97

  • (ervicii medicale de urgenţă

  • &osturi ridicate sau lipsa posibilităţilor de înciriere a unui miloc

  de transport

  • &ostul relativ ridicat al vizelor pentru România

  Anali#a $actorilor &ediului e)tern-a !ost realizată prin intermediul

  noţiunilor de Eportunitati 'i $meninţări a căror e5aminare ne va permite

  depistarea in!luenţei acestora asupra evoluţiei turismului rural românesc.

  Eportunităţile 'i ameninţările turismului rural românesc sunt bine a !i

  studiate prin intermediul !actorilor (T%" 6sociologici tenologici economici

  'i politici7 ca 'i prin viziunea !actorilor mediului concurenţial 6piaţă putere de

  negociere concurentă costuri7.$ceste studii interdisciplinare pot scoate în evidenţă pe de o parte noi

  valenţe ale produsului turistic iar pe de altă parte aspecte care !ac ca produsul

  turistic rural românesc să nu !ie receptat con!orm a'teptărilor.

  Turi!&ul rural ro&7ne!c5o ni9( de pia,(

  România este o ţară !rumoasă ce poate o!eri vizitatorilor o mare

  varietate de produse turistice dar care are de învins în viitorul apropriat oserie de obstacole.

  An cadrul analizei (MET am depistat o serie de puncte unde este

  necesar a acţiona în vederea îmbunătăţirii cadrului general sau a produselor în

  sine pentru realizarea dezideratului !inal satis!acerea necesităţilor clienţilor.

  An prezent durerosul adevăr este că pentru vizitatorii străini România

  nu prezintă prea mult interes . Turistul străin plăte'te pentru maoritateaserviciilor turistice o rată comparabilă cu preţurile vestice primind în scimb

  un produs de o calitate mai scazută 6comparativ cu standardele europene7.An

  mod logic se na'te următoarea întrebare> ,e ce ar vizita România în timp ce la

  aproape aceea'i bani ar putea vizita 8ranţa Iermania sau *talia primind în

  scimbul banilor săi un produs de calitate superioarăL "entru a putea !ormula

  un răspuns ne propunem o succinta argumentare.

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  13/97

  (tudiind produsul turistic al mediului rural concertat cu !actorii

  determinanţi ai deciziei de cumpărare în condiţiile pieţei turistice 'i

  coroborând cu punctele tari respectiv slabe constatăm că minimalizând

  slăbiciunile 'i ma5imizând punctele !orte vom crea o ni'ă de piaţă pro!itabilă.

  (copul este identi!icarea caracteristicilor care !ac România să !ie di!erită. &eare ţara noastră de o!erit 'i nu intră în competiţie directa cu alte destinaţii

  turisticeL&ât de puternice sunt aceste pieţe potenţialeL

  ,acă vom încerca o diagnosticare sumară a motivatiei în alegerea

  destinaţiei de vacanţă vom constata că un turist alege>

  • 8ranţa pentru plaă sau pentru a vizita "arisul

  • $ustria pentru sci• Iermania pentru drumeţii

  • Irecia pentru istorie

  • (pania pentru insule

  Nara noastră o!eră o mare varietate turistică dar turistul nu poate să o

   parcurgă în întregime într-o vacanta ca în cazul /elgiei Elandei sau

  +u5emburgului. An mod logic descoperim că trebuie puse în valoare acele

   produse turistice care nu pot !i văzute 'i obţinute în alte ţări. 9i'a de piaţă

   poate !i realizată din multitudinea de alternative de una din următoarele

  variante>

  • Produ!ul -n !ine: satul românesc !estivaluri române'ti sărbătorile

  la români 6"a'tele &raciunul7 mâncarea românească mănăstirile pictate

  mitul lui ,racula cetăţile ţarane'ti ,elta ,unării etc.

  • Pre,ul: e5istenţa unui raport calitate preţ corect trebuie înţeles de

  către toată lumea

  • Acce!ul con"ena%il: se 'tie că localizarea este un avanta în orice

  a!acere iar în turism este unul maor 

  Edată cu descoperirea ni'ei munca nu s-a înceiat. :rmează găsirea

   pieţelor a segmentelor de piaţă interesate 'i motivarea lor. 9u este su!icient să

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  14/97

  o!eri un produs turistic trebuie să o!eri motivul cumpărării 'i mai ales să !aci

  cunoscută o!erta ta pe pieţele potenţiale.

  1.3 Metodologia realizării studiilor de fezabilitate in turism

  %ste in general admis că atunci când abordam !enomenul turistic

  trebuie să avem în vedere că este vorba despre o Fproducţie de servicii4.Iama

  largă 'i eterogenă a serviciilor ce dau conţinut activităţilor de turism

  trăsăturile comune cu celelalte componente ale terţiarului modi!icarea sub

  impactul acelora'i grupe de !actori con!irmă apartenenţa la s!era sectorului

  tertiar.:n alt argument în !avoarea includerii turismului în categoria

  activităţilor prestatoare de servicii rezidă în ciar de!inirea produsului turistic

  a o!ertei turistice.$st!el produsul turistic este considerat a !i rezultatul

  asocierilor interdependeţelor dintre resurse 6patrimoniu7 'i servicii. Resursele

  vor lua !orma di!eritelor produse turistice numai prin intermediul prestării de

  servicii speci!ice.

  &onţinutul particular al produsului turistic modul său de determinare

  argumentează nu numai recunoa'terea turismului ca activitate de prestări

  servicii ci 'i nota sa de speci!icitate.9u ne vom re!eri aici la toate elementele

  ce particularizează turismul ci vom insista asupra !aptului că realizarea unor 

  investiţii sau e5ecutarea unor lucrări în acest domeniu vizează atât populaţia

  ţărilor emiţătoare cât 'i pe cea a ţărilor receptoare de turi'ti. "rima categorie

  este interesată în special de problema preţurilor 'i a calităţii serviciilor ce vor 

  !i prestate în timp ce a doua categorie urmăre'te e!ectele ecologice socio-

  economice culturale induse de dezvoltarea turismului.

  "entru a evalua e!ectele unei dezvoltări a activităţii turistice

   producătoriiHdistribuitorii încearcă să găsească răspunsuri la o serie de

  întrebări re!eritoare la modul cum va evolua piaţa turistică la modul de

  !inanţare a lucrărilor 'i la rentabilitatea acestora.

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  15/97

  Toate acestea constituie $e#a%ilitatea unei opera,ii 'i vizează toate

  !uncţiile care compun orice actiune în domeniul turistic.

  (e poate vorbi ast!el despre 0e#a%ilitatea: 

  • $menaării turistice a teritoriului

  • "rodusului turistic

  • &omercializării 6valori!icării7 produsului turistic

  • %5ploatării

  "rincipalele etape 'i în acela'i timp obiective de urmărit în realizarea

  unui studiu de !ezabilitate în turism sunt>

  1.&lari!icarea di!eriţilor participanţi în ceea ce prive'te amenaarea

  turistică a teritoriului

  2.$utarea actorilor4 din domeniul producţiei distribuţiei 'i gestiunii

  să !acă alegerea între di!eritele tipuri de operaţiuni> punctuale4 comple5e4

  sau de valori!icare a patrimoniului.

  3.*mpactul din punct de vedere social al realizării investiţiei

  0.$nalizele de piaţă 'i testele de pre-comercializare în studiile de

  !ezabilitate.Clari$icarea di$eri,ilor participan,i a!upra alternati"elor -n

  do&eniul a&ena'(rii turi!tice a teritoriului

  $menaarea unui spaţiu sau a unei zone poate !i considerată

   preocuparea cea mai importantă în cadrul unui studiu de !ezabilitate. Oi

  aceasta nu deoarece este !aza iniţială ci mai ales datorită mizelor 'i e!ectelor 

   pe care le induce.Repartizarea geogra!ică a activităţilor economice 'i socialeva avea o mare in!luenţă asupra mediului economic 'i uman aceasta având

  consecinţe !inanciare importante 'i vizează toţi partenerii la actul de

  dezvoltare turistică 6colectivităţi locale investitori utilizatori etc.7

  An cadrul acestei etape a studiului de !ezabilitate putem distinge G !aze

  distincte în cazul elaborării unui "rogram ultianual de ,ezvoltare Turistica.

  0a#a 1: Anali#a !itua,iei actualea.7 ,atele generale re!eritoare la zonă din punct de vedere geogra!ic

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  16/97

   b.7 *nventarierea o!erteiHcererii 6pe plan local dar 'i la nivelul unei

  zone mai mari7

  c.7 "olitica obiectivele dar 'i priorităţile colectivităţilor locale.

  &onţinutul acestei !aze nu necesită o detaliere amănunţită. An ceea ce

   prive'te inventarierea o!ertei 'i cererii turistice vom !ace re!eriri detaliate încadrul celei de-a doua etape a studiului de !ezabilitate.

  An cadrul acestei !aze ni se pare !oarte importantă evaluarea cel puţin a

  următorilor trei indicatori> capacitatea de primire a zonei situaţia

  concurenţială !aţă de zonele apropriate 'i interesul !actorilor de decizie 'i

  in!luenţă locali.

  Capacitatea de primire a zonei depinde de rezultatele obţinute in cadrulstudiilor de impact .&reate in (tatele :nite ale $mericii 'i preluate apoi de

  celelalte ţări dezvoltate studiile de impact asupra mediului cuprind>

  -o analiză a stării iniţiale a zonei 'i a mediului ambiant

  -studierea modi!icărilor pe care le va aduce un nou proiect studiile de

  impact !ăcând ast!el di!erenţa între viitorul4 mediu modi!icat odată cu

  realizarea proiectului 'i mediul a'a cum ar !i evaluat el în mod normal în lipsa

   proiectului.

  - măsurile ce pot !i întreprinse pentru a suprima reduce 'i eventual

  compensa consecinţele de!avorabile pentru mediu.

  Situaţia concurenţială aţă de zonele apropriate este consecinţa unei

  analize de tip produs-piaţă e!ectuată ţinând cont de !aptul că zona ce va !i

  amenaată nu are încă notorietate dar ca ea va trebui să se a!irme cât mai

  curând posibil.

  An !ine interesul actorilor de decizie !i inluenţă locali" trebuie să

  evidenţieze voinţa colectivităţilor locale pentru !avorizarea amenaării

  turistice a zonei.

  0a#a *: Ela%orarea unui pro+ra& -n &ai &ulte !cenarii

  a.7 "rincipiile urbanistice 'i aritecturale

   b.7 (tabilirea elementelor de in!rastructură

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  17/97

  c.7 &umpărările de terenuri

  d.7 *denti!icarea potenţialelor produse turistice precum 'i a celor care le

  vor e5poata 'i promova.

  $ceasta este !aza pe parcursul căreia se va pre-negocia4 gradul de

   participare !inanciară a colectivităţii locale a investitorilor eventual astatului la realizarea in!rastructurii 'i ecipamentelor structurale ale zonei.

  "rin ecipamente structurale se înţeleg acele ecipamente care vor auta la

  realizarea unei imagini !avorabile a zonei 'i vor determina investitorii din

  domeniul imobiliar 6în re'edinţe secundare oteluri sate de vacanţă7 să vină

  în zonă. ,in categoria acestor ecipamente pot !ace parte > porturi pentru

  ambarcaţiuni turistice terenuri de gol! parcuri de distracţii centre deîntreţinere a condiţiei !izice. Trebuie însă ţinut cont de !aptul că dacă în

  zonele dea a!irmate 'i în staţiunile turistice renumite se găsesc de obicei

   persoane interesate să investească în asemenea ecipamente nu la !el stau

  lucrurile cu zonele ce urmează a !i amenaate.&iar dacă într-o zonă care nu

  are încă notorietate ne putem a'tepta ca terenurile să nu !ie asa de scumpe

  incertitudinile legate de gradul de !recventare a zonei 'i de perioada de

  !uncţionare a acesteia vor îndepărta investitorii.

  Rezultă ast!el necesitatea evaluării în prealabil prin intermediul unor 

  scenarii a importanţei spaţiilor de cazare 'i ecipamentelor turistice în cadrul

  acestei !aze de preprogramare.

  0a#a 2: E"aluarea pro+ra&ului

  An ceea ce prive'te această !ază trebuie menţionat că pentru evaluarea

  costurilor putem sau nu să !acem previziuni.

  $st!el în cazul unui proiect de investiţii ne putem limita la măsurarea

  rentabilităţii probabile a acesteia sau putem veri!ica dacă această rentabilitate

  este acceptabilă comparând-o cu cea pe care am !i obţinut-o dacă am !i

  utilizat alt!el resursele disponibile.

  "entru rezolvarea acestor probleme putem utiliza metoda #Cas$ Flo%

   Actualizat&. &as 8loP-ul $ctualizat poate !i determinat potrivit relatiei >

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  18/97

  &as 8loP $ctualizatQ

   unde>

  aQ !actorul de actualizare care poate !i costul mediu al capitalului saurata de pro!itabilitate cerută de investitori pe piaţă

  tQ perioada de timp

  "entru o evaluare cât mai corectă este necesar să !ie îndeplinite

  următoarele condiţii>

  -estimarea cât mai realistă a veniturilor 

  -determinarea cât mai corectă a costurilor -utilizarea unui cost real al capitalului

  -!i5area unei perioade optime de timp

  "entru aceasta trebuie realizat un prim bilanţ previzional al încasărilor 

  'i celtuielilor. Antr-o operaţiune de amenaare e5istă cel puţin trei tipuri de

  acţiuni care necesită mai întâi o evaluare a celtuielilor>

  a.7 aciziţionarea 'i pregătirea solului 'i amenaarea 'i eciparea

  terenurilor destinate vânzării

   b.7 ecipamentul primar 'i lucrările de in!rastructură

  c.7 ecipamentele de suprastructură 6structurale7 care însoţesc

  amenaarea terenurilor.

  ,e asemenea trebuie să se poată răspunde la întrebarea> &are va !i

  ritmul comercializării adică cum vor evolua încasărileL An !uncţie de ritmul

  încasării banilor de la viitoarea structură concesionară a amenaării 6este mai

  rar întâlnit cazul în care colectivitatea locală îndepline'te !uncţia de

  amenaare7 lucrările prevăzute la punctele b.7 'i c.7 vor !i !inanţate mai mult

  sau mai puţin repede. "ractica demonstrează că interesul pentru o zonă a

  investiţiilor depinde de importanţa participării colectivităţii locale la

   pre!inanţarea amenaării teritoriului.

  &as 8loP

  61-a7t

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  19/97

  Rezultă ast!el 'i interesul pentru analiza !iscalităţii locale 'i a evoluţiei

  resurselor 6!iscale7 noi pe care autorităţile locale le vor putea obţine 68aza 07

   pentru a participa la pre!inanţarea lucrărilor de amenaare 'i mai ales la cele

  de realizare a ecipamentelor structurale.

  0a#a 3: Anali#a $i!calit(,ii locale 9i a !ur!elor po!i%ile pentru$inan,area in"e!ti,iilor -n in$ra!tructur( 9i ec.ipa&ente

  0a#a ;: Sc.i,area proiectelor 'uridice 9i $inanciare pri"ind

  a&ena'area 9i de#"oltarea "iitoare a #onei

  $ceastă !ază cuprinde pe de o parte determinarea celor care vor 

  reprezenta structura concesionară a amenaării 'i pe de altă parte stabilirea

  strategiei de !inanţare a amenaării.An acest stadiu nu mai este posibilă disocierea !uncţiilor de amenaare

  de cele de realizare gestionare 'i comercializare. $ceste !uncţii sunt

  interdependente ast!el încât numai asocierea di!eriţilor parteneri poate !i

  recomandabilă.

  A'utarea di!tri%u,iei 9i

  +e!tiunii !( $ac( ale+erea -ntre di$eritele tipuri de opera,iuni:

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  20/97

  • @alori!icarea patrimoniului 6!ără sau cu modi!icarea tipului de produs

  turistic7.

  A ia+no!ticul de 0e#a%ilitate

  %ste o Fintervenţie leeră4 destinată să Fevalueze4 avantaele 'i

  inconvenientele unei intervenţii. $ceasta necesită un prim inventar al situaţieieconomico-sociale e5istente a posibilităţilor locale. +ista cu primele idei ale

  unui program de acţiune permite în principiu sciţarea costului operaţiunii.

  E ast!el de intervenţie necesită între 1= 'i 1G zile de lucru e!ectiv. +a

  s!âr'itul unei acţiuni de diagnosticare se poate adopta eventual decizia de a

  abandona proiectul.

  :n ast!el de diagnostic poate constitui prima !ază a unui studiu de!ezabilitate comple5.

  B Studiul de 0e#a%ilitate

  $re ca scop clari!icarea investitorilor asupra alternativelor de

  amenaare elaborării programului de acţiune proiectelor uridice 'i

  !inanciare gestionării unei viitoare operaţiuni.

  &u alte cuvinte este vorba de a veri!ica în prealabil obiectivele de

  $%9$$R% R%$+*$R% I%(T*E9$R% etc.

  An cazul unei operaţiuni Fpunctuale4 a!erente 'i în cazul amenaării

   prezentei pensiuni turistice studiul de !ezabilitate poate cuprinde>

  ?pri&a $a#(:

  • $naliza situaţiei e5istente 6conte5tul socio economic local

  cunoa'terea investitorilor locali 'i a posibilităţilor acestora inventarierea

  o!ertei 'i cererii turistice.7

  • %laborarea unui pre-program 6stabilit în !uncţie de e5perienţa

  anterioară7 'i care să cuprindă determinarea capacităţii de cazare 'i a tipurilor 

  de unităţi de cazare a principalelor ecipamente colective stabilirea unei

   prime imagini spaţiale 'i o evaluare sumară a programului

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  21/97

  • &u autorul unei bro'uri realizate pe baza punctului 2 e!ectuarea

  unor teste de precomercializare în rândul clienţilor potenţiali.

  ,acă aceste trei operaţii sunt realizate în !ormă redusă este vorba

  despre un studiu diagnostic de !ezabilitate. Ansă dacă aceste trei operaţii sunt

  realizate în !orma normală 6în detaliu7 este vorba despre o primă !ază a unuistudiu de !ezabilitate. An !uncţie de amploarea proiectului aceste operaţii pot

  necesita până la 2= de zile de lucru pentru un 'e! de proiect împreună cu un

  asistent.

  Sa doua $a#( opera,ional(

  • %laborarea programului

  • (imulare de gestiune -gradul de utilizare  - planul de !inanţare

    - evaluarea costului operaţiei

  • %nunţarea principiului relaţiilor contractuale 6stabilirea 'e!ului de

   proiect a adunctului acestuia a responsabilului a gestionarului etc7

  • (tabilirea planului de comunicare

  • (tabilirea planului de !ormare

  • asurarea impactului socio economic 'i !izic Fa priori4

  :rmează o serie de detalieri ale unor operaţiuni componente ale

  studiului de !ezabilitate.

  Ebservaţii asupra inventarierii o!ertei 'i cererii turistice

  F*nventarul4 o!ertei 'i cererii turistice va !i mai mult sau mai puţin

  lungă in !uncţie de aria geogra!ică a pieţei ce urmează a !i studiată 'i de

  e5istentul de produse 'i de servicii e5istente.

  ,e regulă aria geogra!ică a pieţei ce va !i analizată se stabile'te cu

   precizie de către cel care a comandat studiul de !ezabilitate înainte de

  semnarea contractului.9u e5istă reguli generale pentru a de!ini această arie

  ea di!eră în !uncţie de situaţia concretă >poate !i vorba despre o zonă turistică

  de notorietate sau despre o zonă turistică din mediul rural sau despre

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  22/97

  amenaarea unei zone periurbane 6situată în aproprierea unei mari aglomeraţii

  urbane7.

  E!erta turistică este un ansamblu constituit din mai multe componente

   pe care le putem structura ast!el> patrimoniu turistic !ormat din totalitatea

  valorilor naturale 'i antropice ale zonei? ecipamentul turistic constituit dinreţeaua unităţilor de cazare turistică alimentaţie transport agrement

  tratament unităţi comerciale 'i de prestări servicii etc.? serviciile prestate

  turi'tilor 'i bunurile o!erite acestora spre consum 6bunuri cu destinatie

  e5clusiv turistică7? !orţa de muncă ca !actor ce trans!ormă din potenţial în

  e!ectiv toate elementele sus menţionate.

  &ererea turistică este reprezentată de ansamblul clientelei e5istente sau potenţiale din aria geogra!ică a pieţei analizate.

  An vederea inventarierii o!ertei 'i cererii turistice în general este mai

  usor să dispui de date cantitative decât de in!ormaţii calitative. Antreprinderile

  de turism !urnizează periodic in!ormaţii re!eritoare la numărul de turi'ti

  numărul de zile turist gradul de ocupare a spaţiilor de cazare încasări din

   prestaţiile turistice etc.

  ,in contră destul de rar se înregistrează in!ormaţii privitoare la

  solicitările turi'tilor la pre!erinţele acestora la motivele care-i determină să

  cumpere sau nu un produs turistic.

  Ebservaţii asupra pre-programului

  Anainte de a cuanti!ica programul este necesară crearea 'i conturarea

  *$I*9** dominante pe care ar putea-o avea !ie operaţiunea !ie zona

  geogra!ică în care se integrează acţiunea turistică. ,eterminarea sa este !oarte

  importantă pentru că ea indică ca o marcă produsul sau produsele ce o vor 

  compune.

  *maginea operaţiunii turistice se va a!irma sau nu în !uncţie de reacţiile

  clienţilor potenţiali ca urmare a e!ectuării testelor de pre-comercializare.

  An practică se pare că di!icultatea în ceea ce prive'te de!inirea unei

  imagini se datorează zonei în care se va realiza operaţiunea turistică. ,e cele

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  23/97

  mai multe ori se con!undă di!icultatea de a vinde cu di!icultatea de a !i

  inovator într-un domeniu. $st!el în zonele !ără prea multă notorietate unde

  concurenţa este probabil mai redusă este mai u'or sa găse'ti o imagine

  originală a operaţiunii turistice.

  odalitatea de prezentare a pre-programului din punctul de vedere alorganizării spaţiale al tipurilor de unităţi 'i capacităţi de cazare al

  ecipamentelor colective de agrement al activităţilor turistice etc. trebuie să

  se realizeze mai mult ţinând cont de in!ormaţiile calitative decât cantitative

  re!eritoare la clientelă. Oi aceasta pentru că suntem în cadrul unei etape în care

  căutăm să evidenţiem motivele care ar putea determina pe eventualii

  investitori să se angaeze într-o investiţie în domeniul turistic.Ebservaţii asupra testelor de pre-comercializare

  (tudierea din punct de vedere cantitativ a pieţei se realizează în cadrul

   primei !aze a studiului de !ezabilitate.

  "entru analiza calitativă a pieţei se recomandă a se !olosi interviurile de

   pro!unzime non-directive.$cestea reprezintă o conversaţie un dialog între

  cercetător 'i subiectul intervievat. "resupune !ormularea de către cercetător a

  unui număr mare de întrebari care au rolul de a a!la de la subiect în detaliu

  credinţele 'i simţămintele sale în legătură cu tot ce ţine de tema avută în

  vedere.

  An vederea realizării acestor interviuri în practică apar două

  andicapuri>

  • cunoa'terea insu!icientă a reţelei 6persoane responsabile a!late în

  contact cu clienţii potenţiali care vor trebui contactate7

  • limitarea numărului de interviuri datorită costului ridicat al acestora

  atât din punct de vedere !inanciar cât 'i din punct de vedere al timpului !izic

  necesar realizării acestora.

  An principiu pe parcursul unui studiu de !ezabilitate se prevede

  realizarea a 2G-3= de interviuri. Trebuie rezervată cam umătate de zi pentru

  realizarea !iecăruia dintre ele de'i interviul propriuzis nu durează mai mult de

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  24/97

  0G min )2 ore. An unele cazuri acest număr de interviuri poate !i insu!icient

   pentru a putea trece la !aza pre-operaţională. ,ialogul purtat se înregistrează

   pe bandă urmând apoi a se transcrie 'i analiza conţinutul. "entru a asigura

  succesul în obţinerea datelor necesare  debutul conversaţiei trebuie să

   pornească de la aspectele generale nedirecţionate ale temei abordate.(ubiectul intervievat trebuie lăsat să abordeze apoi în pro!unzime a'a cum

  crede el de cuviinţă di!erite aspecte legate de tema de cercetare stabilită. (e

  lasă subiectului libertatea totală de a aborda 'i dezvolta cât mai adânc

  subiectul.

  I&pactul din punct de "edere !ocial al reali#(rii in"e!ti,iei

  @i&pactul econo&ic apriori 9i po!teriori%ste vorba de aportul adus de turism în cadrul economiei locale.

  ăsurarea impactului socio-economic al unui proiect poate !i obţinută pe

   baza realizării unei serii de previziuni 'i anume>

  1.E previzionare a o!ertei turistice 6spaţii de primire a turi'tilor

  ecipamente colective activităţi turistice etc.7

  2.E previzionare a cererii 6obţinută prin studiile de piaţă7 'i a gradului de

  !recventare a zonei 6coe!icientul de utilizare a capacităţii7

  3.E previzionare a aportului direct al turismului în domeniul comerţului 'i

  serviciilor 6'i eventual al veniturilor agricultorilor în cadrul turismului rural7

  0.E previzionare a aportului indirect 6în construcţii industria alimentară

  etc.7

  G.E previzionare a cererii 'i o!ertei de locuri de muncă

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  25/97

  (e pune însă problema destul de grea a modului de repartizare a acestor 

  celtuieli 6pentru alimentaţie pentru distracţie pentru cumpărături etc.7 în !uncţie

  de natura clienţilor 6tineri !amilii populaţia de vârsta a treia sportivi etc.7

  urmărind modul de e!ectuare a celtuielilor.

  ,in păcate aceste studii de impact a posteriori sunt !oarte rar e!ectuate.Anali#ele de pia,( 9i te!tele de pre5co&erciali#are -n !tudiile de

  $e#a%ilitate

  A In"entarul 9i anali#a o$ertei e)i!tente

  E!erta e5istentă în localitate 6staţiune7>

  *nventarierea acestei o!erte se va realiza prin evidenţierea următoarelor 

  aspecte>a.7 (tudiilor e5istente re!eritoare la o!ertă 6din punct de vedere al

   potenţialului natural economic uman7?

   b.7 E!ertei din punct de vedere al miloacelor de comunicaţie 'i de transport

  6!eroviar rutier aerian maritim7?

  c.7 E!ertei de spaţii de cazare pe tipuri> oteluri moteluricamping sate de

  vacanţă case !amiliale de vacanţă baze de loisir cu camping sau adăposturi

  re!ugii re'edinţe secundare etc.

  d.7 E!ertei de unităţi de alimentaţie publică

  e.7 E!ertei de ecipamente colective 6turistice sportive culturale7

  !.7 E!ertei de produse turistice. %5emplu > produse turistice cu tema> sport

  circuite plimbări drumeţii cu o!erirea de in!ormaţii re!eritoare la programe

  6durată preţul practicat serviciile incluseHneincluse în pacet7

  g.7 E!erta în domeniul comerţului 'i serviciilor 

  .7 E!erta în cea ce prive'te divertismentul animarea evenimentele 'i

  mani!estările din zona turistică.

  E!erta în cadrul zonei turistice 6regiunii7

  Irila de analiza este identică cu cea de la punctul precedent.

  E!erta în curs de realizare a!lată în studiu sau în pregătire adică viitorii

  e5ponenţi ai concurentei

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  26/97

  $naliza o!ertei se realizează în ceea ce prive'te mai ales capacităţile de

   primire turistică 6număr locuri număr unităţi tipuri de unităţi7

  B Anali#a cererii

  Anali#a cantitati"(

  • &unoa'terea datelor statistice 6naţionale regionale locale7 re!eritoarela circulaţia turistică7

  •  9umărul de turi'ti si numărul de zile turist în turismul internaţional

  6date !urnizate de Erganizaţia ondială a Turismului precum 'i alte instituţii

  internaţionale cu preocupări în domeniul statisticilor turistice7

  • &irculaţia turistică structurată pe tipuri de unităţi de cazare 6oteluri

  campinguri vile re'edinţe secundare7 pe turism de tranzit respectiv turism deseur 'i ciar mai în detaliu pe Fseur scurt4 6mai puţin de patru nopţi7 'i Fseur 

  lung4 6mai mult de patru nopţi de 'edere7. $ceste in!ormaţii se pot obţine de la

  întreprinderile de turism care urmăresc statistic circulaţia turistică sau de la

  asociaţiile pro!esionale din domeniul turismului.

  • Rezultatele obţinute în urma ancetelor realizate în vederea

  cunoa'terii structurii clientelei unităţilor de turism 6structura pe zone geogra!ice de provenienţă pe categorii socio-pro!esionale în !uncţie de !orma de turism

   practicată-turism pe cont propriu sau turism organizat etc.7. $ceste in!ormaţii se

   pot obţine de la întreprinderile de turism de la asociaţiile pro!esionale de la

  &amerele de &omerţ 'i *ndustrie dar 'i din toate studiile de !ezabilitate realizate

  anterior 'i care cuprind date re!eritoare la cererea turistică. :neori este necesară

  realizarea unei ancete particulare mai ales în cazul unei clientele speci!ice pentruo ţară sau o regiune dată sau în raport cu o o!ertă particulară

  • :tilizatorii ecipamentelor colective

  • Iradul de ocupare al ecipamentelor turistice

  Anali#a calitati"(

  An analiza cererii turistice trebuie luate în considerare 'i aspectele calitative.

  $cestea se re!eră mai ales la identi!icarea prin intermediul unor ancete speci!icea stilurilor de viaţă ale turi'tilor a comportamentului în consum al acestora etc.

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  27/97

  %ste vorba de alt!el de încercarea de segmentare a pieţei turistice a!erentă regiunii

  studiate în !uncţie de o serie de criterii psiologice.

  C Anali#a cererii turi!tice poten,iale

  &lienţii potenţiali sau cererea potenţială ar trebui analizate într-o primă

  etapă prin intermediul 6 cu autorul 7 documentelor de tipul F"erspectiveleturismului pe di!erite pieţe4. $ceste documente ar trebui să e5iste 'i să !ie

  disponibile !ie la nivelul serviciilor administrative centrale 6din cadrul

  inisterului Turismului7 !ie la nivel regional sau ciar la nivelul unor staţiuni

  turistice care au încercat poziţionarea produselor lor în raport cu pieţele

  emiţătoare.

  &u toate acestea diversitatea produselor determinismul Findividualist4 al populaţiei !aţă de modul de petrecere al timpului liber situaţia din ce în ce mai

  concurenţială în domeniul o!ertei sunt motive care !ac necesară o acţiune

   particulară pentru identi!icarea cererii turistice potenţiale.

  %ste vorba despre de!inirea 6sau rede!inirea7 unei imagini de marcă

  originale la nivelul unei staţiuni sau al unei zone turistice sau ciar al unui

  ecipament turistic apoi de testarea acesteia în rândul viitorilor clienţi precum 'i

  de realizarea unor scenarii de pre-program care să includă descrierea mediului

  natural sciţa de amenaare turistică a teritoriului 'i a spaţiului construibil o

  re!le5ie asupra modului cum va !i petrecut timpul într-un ast!el de cadru etc.

  $ceste elemente trebuie în principiu să !igureze într-un document care să

  servească drept suport pentru realizarea testelor de pre-comercializare.

  8olosim acest termen de pre-comercializare pentru ca discuţiile care vor 

  avea loc cu cei care vor trimite viitorii clienţi pot în acela'i timp să permită

  obţinerea de in!ormaţii re!eritoare la reacţia clienţilor !aţă de noul proiect dar 'i

  înceierea unor contracte 'i acorduri pentru trimiterea de clienţi.

   /ilanţul situaţiei e5istente

  "regătirea viitoareioperaţiuni

  Reuniunea &omisieide conducere a

  studiului,iscutarea 'i aprobarea

   pre-programului

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  28/97

  ss

  ig 1.1. !tapele desfă"urării #tudiului de ezabilitate

  CAPITO4U4 *

  Metodolo+ia de o%,inere a unui -&pru&ut P.are /0NR 

   nece!ar reali#(rii in"e!ti,iei

  2.1. $rogramul $%&'! (oeziune !conomică "i #ocială) 

  (omponenta de *nvestiţii 

  "rogramul de !inanţare F&oeziune %conomică 'i

  (ocială4 din cadrul "rogramului 9ational "are 2==1

  asigură asistenţa !inanciară 'i de consultanţă pentru

  susţinerea proiectelor de investiţii ce vor !iimplementate de către micro)întreprinderi 'i

  /ro'ura de prezentare a preprogramului 'i evaluarea acestuia

  &onsultaţii locale

  &onsultarea organizaţiilorregionale 'i a administraţiei

  $ncete în rândul viitorilorutilizatori 'i ai investitorilor

   potenţiali

   9oi ipoteze de program."ropuneri pentru proiectele uridice 'i !inanciare.&ondiţiile de punere în aplicare 6gestiune

   promovare precomercializare7

  "ropunerea dosarului pre-operational comisiei de

  ,ecizia de angaare în !aza pre-operaţională

   Fig '.1

   (ogo program )$are pentru

   *omania

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  29/97

  întreprinderile recent în!iinţate pentru a pune bazele 'i

  sau a e5tinde capacităţile productive 'i pentru crearea

  de noi locuri de munca.

  "rezentul program de !inanţare nerambursabilă se va implementa în

  cele 11 Fzone prioritare 4 identi!icate în România0

   .onele prioritare au douăcaracteristici importante> au !ost a!ectate în urma impactului negativ al

  restructurării industriale pe de o parte iar pe de altă parteau potenţial de

  cre'tere economică. $cesta este motivul pentru care au !ost intitulate #one

  de re!tructurare indu!trial( cu poten,ial de cre9tere econo&ic(=

  $ceastă componentă a programului este o continuare a scemelor 

  anterioare implementate în cadrul programelor "are care s-au dovedit a !iadaptate la necesităţile *-urilor 'i se adresează dezvoltrii micro-

  întreprinderilor precum 'i întaririi unor *-uri viabile.

  -"rin

  Re!tructurare Indu!trial( 9i e#"oltarea Re!ur!elor U&ane=>  derulat în

  anul 1BBB au !ost !inanţate 0GC proiecte în sumă totală de 1B.CG3.G32 %:R

  din care 1G.D=1.C=B %:R din 8ondul "are 'i 3.BG1.D23 %:R co!inanţare de

  la /ugetul de (tat?

  - "rin Pro+ra&ul Coe#iune Econo&ic( 9i Social(= au !ost !inanţate

  03D proiecte în sumă totală de 1C.D33.=BB %uro din care B.2D0.G2< %:R din

  8ondul "are 'i D.G0D.GC3 %:R co-!inanţare de la /ugetul de (tat.

  8inanţările nerambursabile se adreseaza proiectelor de investiţii din

  zonele ţintă prin acordarea de spriin !inanciar pentru întreprinzătorii care au

  în!iinţat întreprinderi noi sau pentru întreprinderile recent în!iinţate.

  8inanţările nerambursabile vor !i de asemenea !olosite 'i pentru asistarea

  întreprinderilor recent în!iinţate 'i micro-întreprinderilor care intenţionează

  să î'i dezvolte a!acerea în concordanţă cu standardele de siguranţă 'i de

   protecţie a mediului precum 'i pentru investiţii pentru obţinerea standardelor 

  0 zone identi!icate si aprobate prin #I nr.3BBH2==1

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  30/97

  de calitate relevante în scopul asigurării menţinerii locurilor de muncă

  e5istente.

  ,e asemenea asistenţa !inanciară se va acorda pentru investiţiile

  necesare pentru obţinerea certi!icatelor de calitate în concordanţă cu

  standardele internaţionale tenice 'i de calitate sau pentru obţinereacerti!icatelor de mediu precum 'i pentru promovarea de tenologii curate4

  în concordanţă cu standardele :niunii %uropene.

  &ând implementarea standardelor de calitate sau de mediu reprezintă

  obiectivul proiectului obţinerea certi!icatelor eliberate de organizaţiile

  specializate va constitui un indicator de realizare la !inalul implementării

   proiectului. &erti!icatul va trebui să !ie obţinut înainte de !inalizarea proiectului 'i va !i ane5at la raportul !inal care va !i înaintat spre aprobare

  $utorităţii &ontractante.

  $sistenţa !inanciară se va acorda de asemenea pentru investiţii

  inovaţii trans!er tenologic tenologie *T.

  (erviciile de consultanţă vor !i acordate de !irme de consultanţă

  specializate care vor spriini *-urile în vederea îndeplinirii standardelor de

  calitate internaţionale asigurării trans!erului tenologic spriin pentru

  cercetare-dezvoltare elaborarea planurilor de marJeting 'i a studiilor de piaţă

  necesare 'i spriinirea măsurilor de promovare a e5porturilor pentru speci!icul

  întreprinderii. 8irma de consultanţă va !i identi!icată după semnarea

  contractului de !inanţare nerambursabilă prin procedurile de aciziţie de

  servicii.

  Cadrul in!titu,ional:

  Reprezintă organismele o!iciale prin intermediul cărora se realizează

  derularea programului de acordare a !inanţărilor nerambursabile.$ceste

  organisme sunt >

  U inisterul ,ezvoltării 'i "rognozei 6,"7 care este Autoritatea

  Contractant( ce înceie contractele cu /ene!iciarii !inanţărilor?

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  31/97

  U $genţiile de ,ezvoltare Regională 6$,R7 sunt Autorit(,ile de

  I&ple&entare>  care vor !i responsabile pentru implementarea 'i

  monitorizarea proiectelor contractate în regiunile în care prezentul "rogram

  "are se implementează.

  O%iecti"ul principal al pro+ra&ului e!te !pri'inirea de#"olt(riire+ionale a #onelor a$ectate de re!tructurare indu!trial(.

  :n mod concret de atingere a acestui obiectiv este spriinirea

  dezvoltării întreprinderilor mici 'i milocii din sectorul productiv.

    "riorităţile programului F$sistenţă pentru întreprinderile mici 'i

  milocii ) (cema de !inanţare nerambursabilă4 sunt următoarele>

    -(priinirea investiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor noi deae5istente microintreprinderilor 'i a întreprinderilor recent în!iinţate pentru

  cre'terea contribuţiei generale a *-urilor la crearea de noi locuri de munca

  'i a unei cre'teri economice durabile în zonele tintă.

    -(usţinerea investiţiilor în *-urile e5istente în scopul creării de noi

  locuri de muncă în zonele ţintă precum 'i dezvoltarea diversi!icarea 'i

  îmbunătăţirea calităţii 'i cantităţii produselor 'i a serviciilor o!erite.

    -(priinirea *-urilor în vederea accesării serviciilor de consultanţă

  în vederea indeplinirii standardelor internaţionale de calitate consultanţă în

  realizarea trans!erului tenologic 'i cercetare-dezvoltare elaborarea planurilor 

  de marJeting a studiilor de piaţă 'i a măsurilor de promovare a e5porturilor 

   pentru speci!icul întreprinderilor.

    Su&a di!poni%il( pentru !pri'in $inanciar acordat de Autoritatea

  Contractant(

  (uma totală indicativă disponibilă în prezenta +icitaţie ,escisă este de

  1

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  32/97

  Re+iuneSu&a indicati"a -n

  EURO1 9ord %st 3.301.B==2 (ud %st 3.=CD.D==3 (ud untenia 1.0

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  33/97

  &uprinde totalitatea condiţiilor necesare a !i îndeplinite de către

  solicitanţi 6persoane uridice7 pentru a !i eligibili pentru o !inanţare

  nerambursabilă.An'irate sintetic aceste condiţii sunt următoarele >

  a.7 (olicitanţii pot acţiona numai individual parteneriatele sau

  consorţiile ne!iind eligibile în cadrul prezentului program de !inanţare. b. 7 (ă !ie o întreprindere cu scop pro!itabil

  c.7 (ă !ie o întreprindere nouă operatională constituită în perioada

  =1.=1.2==1-31.12.2==2 cu ma5im G= de angaaţi 'i o ci!ră de a!aceri anuală

  sub D mil.%uro?

  d.7 (ă !ie micro-întreprindere operaţională în!iinţată până la 31.12.2==2

  cu ma5im B angaaţi 'i o ci!ră de a!aceri sub D milioane %uro?e.7 (ă !ie întreprindere privată cu cel puţin 2=W din capitalul social

  deţinut de acţionari

   privati români 'i restul capitalului în proprietatea acţionarilor din

  :niunea %uropeană 6:%7G 'iHsau din ţările bene!iciare "are

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  34/97

   .7 (ă aibă e5perienţa 'i să poata demonstra capacitatea sa de a conduce

  activităţi de amploarea proiectului pentru care este cerută !inanţarea

  nerambursabilă.?

  J.7 (ă aibă e5perienţa 'i să poată demonstra capacitatea sa de a

  conduce acitivităţi de amploarea proiectului pentru care este cerută !inanţareanerambursabilă.

  l.7 (ă !ie direct responsabil pentru pregătirea 'i managementul

   proiectului să nu acţioneze ca intermediar 

  "otenţialii solicitanţi nu !unt -n drept !( participe la licita,ia descisă

  sau să primească !inanţare nerambursabilă dacă>

  a.7 (unt în stare de !aliment sau pe cale de licidare au a!acerileadministrate de către tribunal au început proceduri de aranamente cu

  creditorii sau au activitatea suspendată

   b.7 (unt subiectul procedurilor de declarare a !alimentului de licidare

  de litigii de acorduri cu creditorii sau al altor proceduri similare prevăzute de

  legislatia 'i reglementările în vigoare.$u su!erit condamnări de!initive

  datorate unei conduite pro!esionale împotriva legii printr-o sentinţă împotriva

  căreia nu se poate !ace apel

  c.7 (unt vinovaţi de grave gre'eli pro!esionale pe care $utoritatea

  &ontractantă le poate dovedi prin orice miloace?

  d.7 9u 'i-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurări

  sociale con!orm prevederilor legale ale României?

  e.7 9u 'i-au îndeplinit obligaţiile de plată a ta5elor 'i impozitelor 

  con!orm prevederilor legale ale României?

  !.7 (unt vinovaţi de !urnizarea eronată a in!ormaţiilor ce constituie

  condiţii de participare la o licitaţie sau contract cerute de către $utoritatea

  &ontractantă ?

  g.7 (unt declaraţi a !i într-o situaţie gravă de încălcare contractuală

   pentru neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-un alt contract !inanţat din

  !ondurile &omisiei %uropene sau /ugetului României?

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  35/97

  .7 $u încercat să obţină in!ormaţii con!idenţiale sau să in!luenţeze

  comisia de evaluare în timpul procesului de evaluare a licitaţiilor prezente sau

  anterioare.

  i.7 $cţionarii solicitanţilor sunt membri ai &onsiliilor de ,ezvoltare

  Regională angaaţi ai ," inisterului pentru Antreprinderile ici 'iilocii 'i &ooperatie $,R 6rudele acestora până la gradul **7.

  %ligibilitatea proiectelor> proiecte pentru care poate !i depusă o cerere

  de !inanţare nerambursabilă

  M(ri&ea proiectelor : nu e5istă nici o restricţie re!eritoare la costul

  total al proiectului. Totu'i solicitarea de !inanţare nerambursabilă trebuie să

  respecte valorile minime 'i ma5ime prevăzute mai sus .,urata unui proiect nu poate să depă'ească 12 luni.

  Sectoare !au do&enii de acti"itate: proiectele trebuie să urmarească

  realizarea de activităţi în următoarele sectoare>

  • *ndustria prelucrătoare ) cu e5cepţia industriei tutunului 'i a

   producţiei de băuturi alcoolice cu un conţinut de alcool de peste 1GW precum

  'i a armelor 'i muniţiei?• (ectorul construcţiilor

  • (erviciile de turism 6oteluri 'i restaurante operatori de turism 7?

  • "roducţia de so!tPare 'i servicii de *T

  $ctivitati de investitii>

  • *nvestiţii directe în ecipamente 'i JnoP-oP pentru dezvoltarea

  a!acerii sau pentru alinierea la standardele de sigurantă 'i la reglementările

   privind protecţia mediului?

  • *nvestiţii pentru dezvoltarea producţiei 'i H sau a serviciilor?

  • *nvestiţii în cercetare-dezvoltare inovare 'i trans!er de noi tenologii

  *T

  • *nvestiţii e!ectuate în vederea certi!icării calităţii 'i adoptarea de

  tenologii nepoluante?

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  36/97

  • Ser"iciile de turi!& 6cazare aprovizionare operatori de turism etc7?

  • Reabilitarea clădirilor industriale direct legate de proiect.

  • &onsultanţă pentru *-uri prin spriin pentru trans!er tenologic 'i

  cercetare-dezvoltare

  • Ela%orarea de planuri de &ar6etin+> !tudii de piat( 9i &(!uri de

  pro&o"are a e)porturilor !peci$ice -ntreprinderii

  • (priin pentru obţinerea certi!icatelor de calitate sau mediu con!orm

  standardelor internaţionale tenice 'i de calitate 6e5 > certi!icarea *(E B==17

  $ctivităţile avute în vedere de proiect trebuie să !ie incluse în obiectul

  de activitate înscris în statutul solicitantului la data depunerii cererii de

  !inanţare nerambursabilă.

  :rmătoarele tipuri de activităţi sunt ne-eligibile>

  • (ponsorizări individuale pentru participarea la PorJsop-uri

  seminarii con!erinţe congrese?

  • /urse individuale de studii sau cursuri de instruire?

  • $ctivităţi dea !inanţate sau în curs de !inanţare de la /ugetul de (tat

  sau din alte surse. An legatură cu aceasta solicitanţii de !inanţare

  nerambursabilă trebuie să declare în scris că au luat cuno'tinţă de !aptul că

  dubla !inanţare a aceluiasi proiect nu este permisă?

  • Reamplasarea unei a!aceri dintr-o ţară membră :% în România.

   9umărul cererilor de !inanţare depuse de un solicitant>

  :n solicitant poate depune mai multe cereri de !inanţare pentru proiecte

  di!erite respectând pla!onul Regulii &umulative. &on!orm acestei reguli

  !inanţările nerambursabile directe din !onduri publice 6"are plus co!inanţarea

  natională7 date unei anumite întreprinderi mici 'i milocii sau micro-

  întreprinderi vor !i alocate până la un pla!on de 2G=.=== %:RE. $cest pla!on

  se aplică la suma totală a tuturor măsurilor de spriin 'i activităţilor care sunt

  !inanţate din acest program sau din oricare alt program "are sau alte !onduri

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  37/97

   publice pentru perioada ultimilor 3 ani anteriori datei de semnare a

  contractului de !inanţare nerambursabilă.

  &osturi eligibile> costuri ce pot !i luate în considerare pentru o !inanţarenerambursabilă

  ,oar Fcosturile eligibileF pot !i luate în considerare pentru o !inanţare

  nerambursabilă. $ceste costuri sunt speci!icate în detaliu în cele ce urmez.

  "rin urmare bugetul este atât o estimare a costurilor cât 'i un pla!on ma5im

  al Fcosturilor eligibile4. $ceste costuri eligibile trebuie să !ie costuri reale .

  "roiectele care sunt recomandate spre !inanţare vor !i acceptate cu

  condiţia ca în cadrul procesului de veri!icare e!ectuat înaintea semnării

  &ontractului de 8inanţare4 să nu apară probleme care necesită scimbarea

   bugetului propus. $ceastă veri!icare poate duce la solicitarea de clari!icări

  suplimentare 'i acolo unde este cazul $utoritatea &ontractantă poate impune

  reduceri. An consecinţă reducerile vor !i operate asupra costurilor totale

  eligibile din suma !inanţării nerambursabile solicitate.

    Erice act adiţional la documentele statutare va !i luat în considerare

  numai dacă este însoţit de dovada înregistrării la Registrul &omertului la data

  depunerii cererii de !inanţare nerambursabilă.&ontribuţia proprie a

  solicitantului nu poate !i modi!icată în etapa de selecţie sau contractare.%ste

   prin urmare în interesul solicitantului să prezinte un buget realist cu un raport

  optim costHbene!iciu.

  &osturi directe eligibile>

  "entru a !i considerate eligibile în conte5tul proiectului costurile

  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale>• (ă !ie necesare pentru realizarea proiectului să !ie prevăzute în

  &ontractul de 8inanţare 'i să !ie în con!ormitate cu principiile unui

  management !inanciar solid respectiv utilizarea e!icientă a banilor 'i raport

  optim costHbene!iciu?

  • (ă !i !ost e!ectuate în perioada de e5ecuţie a proiectului 'i după

  semnarea contractului

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  38/97

  • (ă !i !ost e!ectiv realizate înregistrate în contabilitatea

   bene!iciarului să !ie identi!icabile 'i veri!icabile să !ie dovedite prin

  documente originale.

  Ur&(toarele costuri directe !unt eli+i%ile>

  a.7 &osturile de aciziţie pentru ecipamente 6noi sau la mâna a doua7'i costurile a!erente livrării 6costul tranportului costurile de asigurare a

  livrării costuri de instalare7 dacă acestea corespund preţurilor pieţei .

   b.7 &osturile serviciilor de consultanţă>

  -costuri pentru obţinerea certi!icatelor de calitate sau de mediu

  con!orm standardelor internaţionale tenice 'i de calitate

  -costuri pentru consultanţa o!erită bene!iciarilor * pentru trans!er tenologic 'i cercetare-dezvoltare

  -costuri pentru elaborarea planurilor de marJeting a studiilor de piaţăi

  de promovare a e5porturilor speci!ice întreprinderii

  c.7 &osturi de reabilitare 'i amenaare a clădirilor în legatură directă 'i

  strict indispensabile pentru implementarea proiectului caz în care solicitantul

  trebuie să !acă dovada proprietăţii clădirilor 'i a terenurilor a!erente

  d.7 &osturi pentru materii prime

  e.7 &osturi derivând direct din cerinţele &ontractului> evaluarea

  speci!ică a proiectului audit traducere copiere asigurări costurile

  serviciilor !inanciare

  !.7 $lte costuri legate direct de investiţie cum ar !i> investiţii

  intangibile- so!tPare licenţe costuri de certi!icare

  Co!turi eli+i%ile indirecte @co!turi de re+ie

  :n procent !i5 al celtuielilor de regie ale bene!iciarului până la

  ma5im CW din valoarea totală a costurilor eligibile directe este eligibil ca 'i

  cost indirect. &osturile indirecte sunt eligibile numai dacă nu includ costuri

  alocate altor capitole din buget prevăzute prin contract. &osturile indirecte nu

  sunt eligibile în cazul în care &ontractul prevede !inanţarea unui proiect

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  39/97

   propus de un bene!iciar care prime'te dea de la $utoritatea &ontractantă o

  altă !inanţare nerambursabilă 6pentru costuri curente7.

  Co!turi ne5eli+i%ile

  :rmătoarele costuri sunt ne-eligibile>

  • "rovizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare?• ,obânzi datorate?

  • &ostul personalului angaat în proiect?

  • &osturi de deplasare?

  • /irou localHcosturi de proiect?

  • &osturi pentru aciziţionarea de terenuri sau clădiri?

  • &osturi pentru aciziţionarea de autoveicole pentru transport

   persoane?

  • &osturi pentru construcţii de clădiri?

  • &osturi pentru studii 'iHsau alte activităţi pregătitoare?

  • "ierderi de scimb valutar 

  • T@$-ul pe care /ene!iciarul îl poate recupera?• $porturi care reprezintă contribuţie în natură 6e5> teren proprietate

  imobiliara !ie că este integrală sau parţială bunuri de !olosinţă îndelungată

  materii prime muncă de bine!acere neplatită a unor persoane !izice private

  sau persoane uridice7

  2.3. onele de restructurare industrială cu potenţial de dezvoltareeconomică

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  40/97

  $ctivităţile de !inanţare trebuie să se des!a'oare într-una din localităţile

  incluse în cele 11 zone prioritare care au !ost identi!icate în acord cu

   prevederile "lanului 9ational de ,ezvoltare . "roiectul trebuie să !ie localizat

  într-una din aceste localităţi.

  onarea teritoriului are ca scop delimitarea arealelor cu problemeeconomice 'i sociale cărora să se adreseze măsurile de politici regionale

  speci!ice ast!el încât să poată !i diminuate discrepanţele inter 'i

  intraregionale.

   9ecesitatea zonării este determinată de evoluţia di!erită a structurilor 

  economice spaţiale. %a se realizează din raţiuni practice legate de găsirea

  celor mai adecvate cadre spaţiale4 teritoriale care trebuie autate prin măsuride politici regionale pentru a se asigura ecilibrul naţional al dezvoltării.

  %5istenţa unui mare număr de zone cu probleme de restructurare

  economică !ace di!icilă zonarea tării. Totu'i ea a trebuit să !ie realizată pentru

  a soluţiona cu prioritate o parte din problemele urgente cu care se con!runtă

  anumite teritorii - soma ridicat venituri mici !lu5uri importante de

  emigrare depopulare etc. pentru a nu agrava discrepanţele teritoriale.Rezultatul acestei proceduri de zonare a condus la identi!icarea a 11

  Zone de Re!tructurare Indu!trial( care au 'i potenţial de cre'tere

  economică

  :n alt tip de zonare s-a realizat în principal pentru zonele miniere

  cele mai multe dintre acestea având situaţii economice 'i sociale !oarte grele.

  $cest tip de zone au !ost denumite #one de$a"ori#ate4 evidenţiindu-se 'i prin titlu capacitatea mai mică a acestor zone comparativ cu zonele de

  restructurare industrială de a-'i redresa economia.

  An !uncţie de speci!icul celor două tipuri de zone 'i tipul de autor 

  !inanciar este di!erenţiat>

  • (priin !inanciar pentru investiţii acordat zonelor de restructurare

  industrială cu potenţial de cre'tere economică

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  41/97

  • 8acilităţi !iscale acordate investitorilor în aceste zone care spriină

  revigorarea economică în aceste zone de!avorizate.

  An zonele de restructurare industrială cu potenţial de cre'tere urmează

  con!orm 'i întelegerii cu comisia :% să !ie concentrate !ondurile "#$R%

  începând cu 2==1 pe o perioadă de cel puţin trei ani. Iuvernul va continua săspriine zonele de!avorizate4. ,e asemenea începând din acest an sunt

  lansate mai multe programe pilot într-un număr de regiuni 'i udeţe care

   provizoriu 6până la consolidarea concepţiei teoretice au !ost numite

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  42/97

  con!runtă iar al doilea set de criterii are în vedere potenţialul acestor zone de

  cre'tere economică. $ceste unsprezece zone deţin 2GW din populaţia tării.

  Criteriile de !elec,ie a #onelor de re!tructurare indu!trial( cu

  poten,ial de cre9tere econo&ic( :

  • 8iecare zonă selectată trebuie să cuprindă concentr(ri ur%ane %inedeli&itate  care au pro%le&e +ra"e de re!tructurare indu!trial( ca o

  consecinţă a concentrării masive a activităţilor industriale 'i a !orţei de muncă

  în întreprinderi mari nepro!itabile 6cele care au peste 1=== de salariaţi7

  • ona  !( ai%( pro%le&e de poluare  care a!ectează calitatea vieţii

  locuitorilor acesteia 'i totodată imaginea zonei 'i ciar a ţării

  • ona să aibă areale cu caracter &onoindu!trial> lipsite în prezent de posibilitatea de a-'i diversi!ica activitatea ast!el încît să !acă pa'i spre oprirea

  declinului economic

  • 8iecare zonă selectată !( %ene$icie#e de in$ra!tructura de tran!port

  6rutieră 'i !eroviară7 'i să !ie tra"er!at( de culoare de tran!port european

  sau să se a!le în pro5imitatea acestora

  • +ocalităţile urbane componente ale zonei să !ie tradiţional legate prin

  rela,ii de cooperare> !ie ca urmare a acelora'i tipuri de activităţi pe care le

  realizează !ie ca urmare a complementarităţii activitaţii lor 

  • ona să aibă condi,ii de co&unicare la !tandarde europene> absolut

  obligatorii pentru atragerea investitorilor români sau străini? maoritatea

  localităţilor componente să dispună de reţele digitale de tele!onie

  • ona  !( ai%( re!ur!e care să poată susţine realizarea priorităţilor 

  naţionale de dezvoltare regională identi!icate în "lanul 9aţional de

  ,ezvoltare 6cum ar !i dezvoltarea turismului spriinirea sectorului *

  dezvoltarea in!rastructurii susţinerea populaţiei tinere în integrarea acesteia în

  societatea in!ormatională etc7

  • Colecti"it(,ile locale !( !e $i re&arcat prin dina&i!&  'i preocupare

   pentru dezvoltarea propriilor localităţi 'i îmbunătăţirea calităţii vieţii prin

  implementarea cu succes a unor programe sau proiecte de dezvoltare

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  43/97

  onele prioritare selectate au două importante caracteristici> suportă

  impactul negativ al restructurării industriale dar în acela'i timp au 'i

   potenţial de cre'tere economică. ,e aceea ele au !ost denumite Xzone de

  restructurare industrială cu potenţial de cre'tere economicăX.

  An !iecare din aceste zone se are în vedere implementarea unor proiectecare vizează>

  • ,iversi!icarea economică inclusiv valori!icarea potenţialului

  turistic prin spriinirea dezvoltării *

  • ,ezvoltarea resurselor umane> modernizarea 'colilor pro!esionale 'i

  !urnizarea de servicii sociale

  • *mbunătăţirea calităţii reţelei in!rastructurale regionale? va continuadezvoltarea in!rastructurii regionale 'i locale iniţiată prin programul "#$R%

  2=== punându-se accent pe re!acerea mediului 'i dezvoltarea turismului

  • Reabilitarea micii in!rastructuri urbane 'i turistice

  &ele 11 zone de restructurare industrială sunt urmatoarele>

  Tabelul 2.2 onele de 'estructurare *ndustrială stabilite în cadrul 

   proiectului NrCrt

  Zone de re!tructurare indu!trial( Re+iunea de de#"oltaredin care $ac parte

    1 oldovei de 9ord ) %st 9ord ) %st2 oldovei central ) vestice 9ord ) %st3 (ubcarpaţilor de curbură (ud -%st0 ,unării de os (ud - %st.G (ubcarpaţilor unteniei (ud untenia< Elteniei centrale (ud )@estC "odi'ului eedinţi (ud-@estD /anatului de (ud 'i a /azinului "etro'ani @estB unţilor $puseni &entru si 9ord-@est1= aramure'ului si de industrie predominant

  usoară a Transilvaniei de 9ord 9ord-@est

  11 Transilvaniei centrale &entru

  ,eoarece zona alesă pentru implementarea acestei investiţii 6ona

  /ran-Toanu 9ou-arnesti7 'i localităţile limitro!e se situează în ona de

  Restructurare *ndustrială a Transilvaniei &entrale ne vom îndrepta atenţia

  numai asupra studiului acestei zone restul rămânând doar la stadiul de

  enumerare precedent.

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  44/97

  Zona de indu!trie co&ple)( a Tran!il"aniei centrale

  Caracteri!tici +enerale 

  ona se situează în cadrul Regiunii de ,ezvoltare &entru. $re o

   populaţie de D=2.200 locuitori 'i cuprinde 20 ora'e? principalele centre ) 

  /ra'ov 6311.=== loc.7 edia' 6

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  45/97

  ,ensitatea ridicată a industriei militare lipsită de comenzi 'i programe

  de privatizare 6ărne'ti-Toan &ugir /ra'ov7

  Poten,ial de de#"oltare

  "otenţialul de dezvoltare al regiunii centrale a Transilvaniei este ridicat

  'i se bazează atât pe elemente naturale 6resurse potenţial turistic7 cât 'i pestructura 'i nivelul de cali!icare respectiv mentalitatea atât a !orţei de muncă

  dispnibile cât 'i a populaţiei locale în general.

  $st!el resursele ce pot !i e5ploatate sunt compuse din > gaz metan

  lemn ape minerale 6izin7 materiale de construcţii 6@lăiţa Raco' Râsnov

  /ra'ov 8ăgăra'7 argile re!ractare cre'terea animalelor plante industriale

  viticultură.8orţa de muncă este !oarte bine cali!icată în domenii variate populaţia

  !iind educată în spiritul ărniciei 'i ordinei.

   Iradul de cultură al regiunii este ridicat ) 'coli de tradiţie 6/ra'ov

  (igi'oara iercurea-&iuc7 'i centre universitare în apropiere 6(ibiu Târgu

  ures &lu 9apoca etc.7. (e înregsitrează relaţii de secole cu %uropa

  &entrală 'i cu populaţia germană emigrată 6(igi'oara este centrul de întâlnire

  anuală a emigranţilor din zonă7.

  Reţeaua de localităţi este bine structurată cu căi de comunicaţii inter 'i

  intra-regionale dezvoltate alimentare e5tinsă cu gaze naturale centre de

  servicii terţiare comple5e.

  e'te'uguri tradiţionale dezvoltate 6prelucrarea artizanală a sticlei

  metalului lemnului ceramicii7.

  &apacitatea de dezvoltare a turismului este !oarte ridicată valori!icând

  atât aspectul medieval 'i originalitatea cultural-aritectonică a unor localităţi

  6/ra'ov Râ'nov (igi'oara 8ăgăra' Rupea7 cât 'i a cetăţilor ţărăne'ti.

  "otenţial turistic montan în &arpaţii de &urbură 6climat ape minerale bogăţii

  cinegetice alpinism sporturi de iarnă drumeţie etc.7 mai ales în ora'ul /rasov

  'i zonele turistice din împreurimi "oiana /ra'ov /ran Râ'nov etc.

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  46/97

  ig./.3. ona de industrie comple0ă a Transilvaniei centrale

  4ocalit(,i ur%ane Popula,ie ur%an(

  la F1F*FF1  Jude,e

  /ra'ov 3=B.

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  47/97

  Anali#a S8OT a #onei Tran!il"aniei Centrale

  Puncte tari Puncte !la%e• Reţele de transport rutiere 'i !eroviare

   bine dezvoltate $eroporturi- (ibiu Tg.

  ure' 'i &lu 9apoca?• Reţea de localităţi bine structurată

  dominată de /ra'ov cu peste 3==.=== loc.

   9umeroase !acilităţi urbane alimentare cu

  gaze naturale 'i la sate servicii terţiare 'i

   bancare comple5e

  • $ctivitate turistică !oarte comple5a

  de-a lungul întregului an ) legată de ora'e6/ra'ov -Yronstadt (igi'oara-

  (cassburg7 'i monumente 6/ran7 'i

   potenţial natural bine cunoscut în %uropa

  • *n!luenţa germană puternica în

  urbanism aritectură organizarea vieţii

  tradiţia me'te'ugurilor de calitate ridicată

  • Restructurare di!icilă a industriei

  constructoare de ma'ini 6/ra'ov

  8ăgăra' Rupea Râ'noviercurea &iuc7 cimice

  68ăgăra'7 'i militare 6ărne'ti7

  • "uternic impact social al 'omaului

  în ora'ele mono-industriale 6&op'a

  ică Râ'nov 8ăgăra' @ictoria

  Antorsura /uzăului7

  •&oncentrare mare a activităţilor industriale în peste 2G de

  întreprinderi !iecare cu peste

  1.=== de salariaţi

  • %migraţia populaţiei germane

  Oportunit(,i Ri!curi• "atrimoniul natural 'i urbanistic

  6medieval7 reprezintă o bază de plecare

   pentru diversi!icarea turismului

  internaţional

  • "otenţial turistic ridicat prin

  valori!icarea originalităţii cultural-aritectonice a unor localităţi 6/ra'ov

  Râ'nov (igi'oara 8ăgăra' Rupea7 'i

  relie!ului montan 6/ra'ov Râsnov /ran

  Antorsura /uzăului7

  • "oziţia geogra!ică !avorabilă ?

  in!rastructură diversi!icată

  •  9umeroase societăţi în pragul

  licidării

  • %'uarea e!orturilor de restructurare

  'i privatizare a marilor uzine

  constructoare de ma'ini poate

  conduce la probleme socialemaore

  • (porirea numărului privatizărilor 

  ine!icient e!ectuate poate a!ecta

  renumele regiunii

  • ,ensitate ridicată a industriei

  militare

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  48/97

  CAPITO4U4 2

  Anali#a #onei -n care "a $i a&ena'at( pen!iunea turi!tic(

  &on!iguraţia variată a teritoriului 'i istoria multimilenară a poporuluiromân con!eră ţarii noastre un potenţial turistic de o mare comple5itate 'i

  valoare turistică recunoscute pe plan mondial.

  "oziţia geogra!ică îi con!eră României trei componente naturale

  de!initorii în structura peisagistică 'i a teritoriului care conturează parţial 'i

   potenţialul turistic al ţării> unţii &arpaţi 8luviul ,unărea 'i area 9eagra

  cu !â'ia de litoral.8uncţia de tranzit turistic este dată de a'ezarea sa România asigurând

  legătura între ţările %uropei &entrale 9ordice 'i %stice cu cele din sudul

  continentului 'i din Erientul $propriat 'i ilociu.

  &u toată diversitatea relie!ului 'i a structurii sale geologice teritoriul

  României este unitar constituit printr-o îmbinare armonioasă proporţională 'i

  simetrică a marilor trepte de relie! care se circumscriu ca un vast am!iteatru

  în urul "odi'ului Transilvaniei. $cestor mari unităţi de relie! le corespund

  di!erite tipuri de roci nuanţe de climă 'i specii !loristice 'i !aunistice râuri 'i

  oglinzi de ape care dau o mare varietate peisagistică 'i reprezintă totodată

  importante resurse care stimulează 'i polarizează di!erite activităţi turistice.

  &adrul natural al României ca o combinare a acestor elemente !izico-

  geogra!ice este o componentă de bază 'i relativ constantă a o!ertei turistice

  care determină sau in!luenţează direcţiile mărimea 'i structura activităţii de

  turism pe ansamblul ţării sau la nivel regional 'i local.C 

  3.1 ,elimitarea zonei ran. +ocalizare "i căi de acces.

  C @asile Ilăvan - Turismul în România %d.%conomică- /ucure'ti-2===

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  49/97

  /ranul este poarta naturală situată la graniţa dintre Transilvania 'i

  untenia ce se descide în capătul nordic al culoarului Rucăr - /ran străuit

  la stânga 'i la dreapta de unţii /ucegi respectiv unţii "iatra &raiului.

  ona /ranului se învecinează cu Nara /ârsei în nord 'i nord-est la sud 'i sud-

  est cu ,âmboviţa 'i @alea "raovei. ,in punct de vedere al cadrului naturalzona se prezintă ca o depresiune înaltă între D== ) 1.=== m cu orientare 9%-

  (@ ce este delimitată de valea râului /ârsa unţii "iatra &raiului 6cu vâr!uri

  de peste 2.=== m 7.

  +ocalitatea /ran se a!lă în

   partea de (@ a udeţului /ra'ov

  la intrarea în culoarul Rucăr-/ran 'i are altitudini cuprinse

  între C==-B== m. /ranul se a!lă

  la o distanţă de 2C Jm de /ra'ov

   pe ,9 C3? 1=B Jm de "ite'ti? GC

  Jm de &âmpulung? 1CB Jm de

  /ucure'ti pe drumul european

  %

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  50/97

  !undamental în crearea produselor turistice respectiv a o!ertei turistice.

  "ractic o!erta turistică a unei ţări 6zone staţiuni7 cuprinde totalitatea

  elementelor care pot !i puse în valoare la un moment dat pentru stimularea

  cererii turistice.

  "rin analogie cu clasi!icarea resurselor turistice o!erta turistică seîmparte în  primară care cuprinde totalitatea valorilor 6resurselor7 naturale 'i

   secundară  ce include ansamblul resurselor create de mâna omului 6valori

  istorice aritecturale culturale !olclorice etc.7 în literatura de specialitate

  numite 'i resurse turistice antropice.

  $nsamblul o!ertei primare 'i secundare constituie o!erta turistică

   potenţială a unui teritoriu care va deveni o!erta reală 6e!ectivă7 numai atuncicând se vor dezvolta condiţiile necesare de primire a turi'tilor 'i de petrecere

  a seurului lor în ambianţa caracteristică a resurselor naturale 'i antropice ca

  rezultat al dezvoltării bazei materiale a turismului 'i a in!rastructurii sale

  tenice.

  E!erta turistică naturală nu are valoare intrinsecă> ea se distinge de

  o!erta turistică secundară 6produsă de mâna omului7 prin !aptul că resursele

  naturale nu pot !i reproduse arti!icial ele !iind create de natură atât în spaţiu

  cât 'i în timp.

  E!erta turistică naturală 'i antropică constituie deci materia primă4

   pentru industria turismului.

  &ererea 'i o!erta turistică se găsesc în relaţii de cauzalitate atât o!erta

  cât 'i cererea putându-se situa una !aţă de cealaltă pe poziţie de !actor 

  determinant de evoluţie sau pe poziţie de rezultantă a acestei evoluţii.

  E!erta turistică se caracterizează printr-un ansamblu de bunuri 'i

  servicii a căror materializare este o !uncţie a capacitaţilor receptoare.

  ,eoarece capacităţile de primire limitează o!erta turistică în spaţiu aceasta se

  caracterizează printr-o rigiditate relativă în comparaţie cu elasticitatea cererii

  turistice.

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  51/97

  E!erta turistică are 'i anumite limite de ordin temporal putând avea

  caracter permanent sau sezonier în !uncţie de condiţiile minime pe care le

  întrunesc resursele naturale pentru a putea !i accepte de turi'ti într-o anumită

   perioadă din an.

  $naliza interdependenţei di!eriţilor !actori motivaţionali carestimulează sau !rânează circulaţia turistică permite adaptarea mai operativă a

  o!ertei turistice la nevoile de consum ale populaţiei pentru serviciile turistice.

  A Poten,ialul turi!tic natural al Zonei Bran

  "artea de sud a ,epresiunii /ra'ovului este o plat!ormă cu structuri de

  conglomerate 'i calcar în nord !orme carstice în sud întinzându-se către

   bazine la ,ragoslavele despărţite de pasul Iiulava 612B= m7. An zonă seremarcă un contrast între plaiurile prelungi 'i văile puternic adâncite de !orme

  carstice> cei 6@alea Rudăriţei @alea &eii7 soodoale lapiezuri 6Iiuvala

  8undăţica7 ponoare izbucuri 6Rudăriţa 8undăţica7 doline 68undata7 polii

  6Ebarsia vaii *zvorului7 pe'teri 6pe'tera +iliecilor7 etcD.

  &omuna /ran atestată pentru prima dată în 13

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  52/97

  ona /ran este bogată în precipitaţii numărul mediu al zilelor ploioase

  !iind de 12= zileHan. An sezonul rece numărul mediu de zile cu ninsoare este

  de

 • 8/20/2019 Amenajarea Unei Pensiuni Agroturistice

  53/97

  Fvăratul4 la munte la stânele aparţinând ob'tii satului 'i iernatul în

  gospodărie 'i la Fodăi4.

  A+ricultura  se practică pe scară mai redusă datorită terenului slab

   productiv 'i a climei reci iar lucrul la pădure a !ost 'i rămâne ocupaţia de

   bază a celor