of 56/56

Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki ...repozytorium.p.lodz.pl/bitstream/handle/11652/739/Zycie_Uczelni_nr... · Zastosowanie biomasy do ... w obszarze dynamiki nieliniowej,

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki...

ycie Uczelni nr 1262

W N U M E R Z E

Trzy umowy z BrazyliPolska przystpia do programu stypendialnego Cincia sem fronteiras, dziki ktremu brazylijscy studenci maj moliwo ksztacenia si na prestiowych uczelniach wiata. Politechnika dzka podpisaa dodatkowo umow z Fundacj Uniwersytetu w Brasilii (str. 4).

Akt erekcyjny pod nowy budynek FTIMSZaniedbany kompleks budynkw niebawem zostanie odrestaurowany, a zabytkowa ze-wntrzna architektura zostanie poczona z nowoczesnymi wntrzami (str.10).

Politechnika dzka strefa sukcesuStowarzyszenie Wychowankw uhonorowao liczn grup absolwentw P, ktrzy uzyskali dyplomy przed 50 laty. Pokazano te najnowsze sukcesy i osignicia uczelni (str. 13).

WYDARZENIA

Trzy umowy z Brazyli ......................... 4Ambasada promuje studiaw Polsce .................................................... 5Wizyta delegacji z Etiopii .................... 5Chemia Budowlana coraz mocniejsza ............................................... 5Odznaczenia dla naukowcw, tytuy dla studentw ............................ 6Medal za ARchiwum ............................. 7Picioro wspaniaych ........................... 8Za rozwijanie polsko-niemieckiej wsppracy ....... 9Akt erekcyjny pod nowy budynek FTIMS .....................................10Open Days 2013 w Brukseli .............11Entuzjasta jakoci ................................12Politechnika dzka strefasukcesu ....................................................13Olimpiada dla szkodzieowych .........................................14Nowe laboratorium ............................14Wydzia uhonorowa profesoraMieczysawa Klimka ............................15Patronat nad szko w Turku ...........15Piwne Pozytywy ...............................16Stypendia dla studentw .................16Chtni do kierunkw cisych ........17Nie taki diabe straszny ....................18

FELIETON

Przywdca vs. administrator dylemat lidera ..................................19Witryna wci doskonalona .............20Przybyam, zobaczyam... ................21

KONFERENCJE

Anglici o nauczaniu jzyka .............22Innowacyjne rodki i efektywne metody... ................................................23Energetyczne wykorzystaniebiogazu .............................................24Wsplny gos dla innowacji ............24Nowoczesne technologie obrbkik zbatych .........................................25

ycie Uczelni nr 126 3

W N U M E R Z E

Rewolucja w diagnozowaniu nowotworwBadania zmierzaj do opracowania metody identyfikacji zmian nowotworowych o rnym stopniu zaawansowania przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana i femtosekundowych technik laserowych (str. 28).

Warsztaty z Projektowania Parametrycznego P3Pawilon zaprojektowany przez studentw to spektakularna, przestrzenna forma przypo-minajca symetryczne parasole, ktre tworz trzy koncentryczne przestrzenie (str. 40).

Nowoczesna edukacja naplatformie ..............................................26

NAUKA

Rewolucja w diagnozowaniunowotworw ........................................28Nominacje profesorskie ...................29Zastosowanie biomasy dowytwarzania .................................. 30Tekstylne preformy do siatekkomrkowych ......................................32Ssiedzka wsppraca naukowai edukacyjna .........................................34Nanotechnologia przystpujedo walki z rakiem ................................36

STUDENCI

Nauka swek i spacer z psem .......37Politechnika dzka otwieranowe moliwoci ..........................38Politechnika dzka chtniewybierana .............................................38Mocna czwrka OKTANU .................39Wygraa konkurs w Coimbrze ........39Warsztaty z ProjektowaniaParametrycznego ...............................40Erasmus si opaca, czylizapiski z 4 Mobility Week .................42Moda uliczna studentwwzornictwa ...........................................44Folkroll na Archifiecie .....................45Kreatywni studenci KoaNaukowego PKS ..................................46Gra mobilna w semestr ..............47Do Kijowa po dowiadczenie .........48Zagraniczne praktyki studentwpapiernictwa i poligrafii ...................49Moje studia w Chinach .....................50Wydarzenia sportowe .......................52Klaster aktywizuje studentw ........53Zoty siacz ............................................53

ROZMAITOCI

Modzie o patriotyzmie ..................54Koo Wkiennikw pamita ....54Nieformalna grupa PLUS MINUS ..........................................55Finisa poplenerowej wystawy .....55

Wesoych witi szczliwegoNowego Roku

4

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

Politechnika dzka oraz Fundacja Uniwersytetu w Brasilii zawary umow o wsppracy kultural-nej, naukowej i akademickiej. Dokument podpisa rektor P prof. Stanisaw Bielecki oraz prof. Ivan Marques de Toledo Camargo, prezydent Fundacji i jednoczenie rektor Uniwersytetu w Brasilii.

Trzy umowy z Brazyli

Wizyta delegacji Konferencji Rektorw Akademickich Szk Polskich w Brazylii odbya si w dniach od 19 do 22 padziernika 2013 r. W jej skad weszli: przewodniczcy KRASP rektor Uniwersytetu lskiego prof. Wiesaw Bany, wiceprzewodniczcy KRASP rektor Politechniki dzkiej prof. Stanisaw Bielecki oraz wiceprzewodni-czcy KRUP rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pays. Podczas wizyty zostay podpisane trzy dokumenty o wsppracy.

Umowa podpisana przez Politechnik dzk z Fun-dacj Uniwersytetu w Brasilii dotyczy m.in. opracowania wsplnych programw badawczych, wymiany nauczy-cieli akademickich, studentw, ekspertw oraz innych pracownikw; wspudziau w debatach, konferencjach i innych wydarzeniach akademickich.

Wanym efektem wizyty delegacji KRASP w Brazylii jest podpisanie porozumienia midzy KRASP i Krajow Rad Rozwoju Naukowego i Technologicznego (CNPq) Federacyjnej Republiki Brazylii. Tym samym Polska przystpia do duego programu stypendialnego finan-sowanego przez Rzd Brazylii Cincia sem fronteiras (Nauka bez granic). Program ten przewiduje znaczne zwikszenie mobilnoci brazylijskich studentw i stwo-rzenie im moliwoci studiowania na prestiowych uczelniach wiata. Maj by nim objci przede wszyst-kim przyszli inynierowie, informatycy, czy lekarze. Ilu z nich wybierze Polsk, w tym Politechnik dzk? Pokae to najblisza przyszo.

Ju 5 listopada Politechnika dzka bya promowana podczas specjalnego panelu dotyczcego wymiany midzynarodowej i moliwoci podjcia studiw za granic zorganizowanego dla studentw Wydziau Iny-nierii Elektrycznej Uniwersytetu w Brasilii. Moderatorem dyskusji by prof. Judson Braga. Ofert Politechniki dzkiej zaprezentowaa obecna na miejscu pani Anna Jzefowicz, sekretarz Ambasady RP w Brazylii, a poprzez cza satelitarne wspomagali j prorektor P prof. Sa-womir Wiak i dziekan Wydziau EEIA dr hab. Sawomir Hausman przedstawiajc brazylijskim studentom mo-liwoci studiowania na P. Zdaniem Anny Jzefowicz kontakt za pomoc wideokonferencji nada prezentacji interaktywny, dynamiczny i unikatowy charakter i bardzo spodoba si studentom i innym obecnym prelegentom. Koledzy z Francji i USA byli pod wraeniem i aowali, e nie wpadli na ten pomys.

Trzecim dokumentem podpisanym przez KRASP w czasie pobytu w Brazylii jest umowa o wsppracy midzy Konferencj Rektorw Akademickich Szk Pol-skich i jej odpowiednikiem w Brazylii Rad Rektorw Uniwersytetw Brazylijskich.

n Ewa Chojnacka

Umow podpisali rektorzy: prof. Stanisaw Bielecki oraz prof. Ivan Marques de Toledo Camargo

foto:Sylwester Przybyo

WideokonferencjaPolitechnika dzka Uniwersytet w Brasilii

5

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

Ambasada promuje studia w PolsceGomi XI edycji Tygodnia Wydziau Inynierii Elek-

trycznej Uniwersytetu w Brasilii (UnB) by Ambasador RP w Brazylii Andrzej Braiter oraz pracownicy Ambasady. Spotkali si oni ze studentami brazylijskimi w dniu 4 listopada przy poczstunku lokalnym specjale po de queijo oraz sodyczach. Pracownicy Ambasady opowia-dali studentom o zaletach studiowania w naszym kraju, rozdawali ulotki zawierajce szeroki przegld oferty polskich uczelni i odpowiadali na pytania dotyczce ycia i studiowania w Polsce. Studenci pytali np. na jakim poziomie musi by ich angielski, eby aplikowa na polskie uniwersytety w ramach programu Nauka bez granic oraz od kiedy i w jakiej formie mona aplikowa. Poza tym, studenci pytali o kwestie oglne: jacy s Pola-

cy, jakie jest ich nastawienie do cudzoziemcw, czy po-wszechna jest znajomo angielskiego, jaka jest polska kuchnia, itd. Brazylijczycy zwiedzali zarazem wystaw informacyjn promujc polskie szkolnictwo wysze, prezentowan w foyer Wydziau Inynierii Elektrycznej UnB. Wystawa zostaa oficjalnie zainaugurowana przez Przewodniczcego Konferencji Rektorw Akademickich Szk Polskich prof. Wiesawa Banysia oraz Ambasadora RP w Brazylii Andrzeja Braitera w dniu przystpienia Polski do brazylijskiego programu rzdowego Cincia sem Fronteiras 21 padziernika br.

n Anna JzefowiczAmbasada RP w Brazylii

Gwnym powodem wizyty na naszej uczelni byo zainteresowanie strony etiopskiej ksztaceniem wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby rozwijajcego si w tym kraju przemysu cukrowniczego.

Ksztacenie realizowane w Zakadzie Cukrownic-twa byoby czci rzdowego programu udzielania pomocy krajom rozwijajcym si. Zakad ten bdcy czci Instytutu Chemicznej Technologii ywnoci

jest jedynym w Polsce orodkiem prowadzcym studia inynierskie i magisterskie z zakresu cukrownictwa.

W programie ksztacenia kadr uczestniczyaby take Krajowa Spka Cukrowa S.A., jako partner przemysowy oferujcy moliwo odbywania dugoterminowych stay w podlegych jej cukrowniach.

n Anna DiowkszWydzia Biotechnologii i Nauk o ywnoci

Wizyta delegacji z Etiopii

Uroczysto inauguracji roku akademickiego na Wy-dziale Chemicznym poprzedzio zawarcie porozumienia o wsppracy pomidzy Stowarzyszeniem Producentw Chemii Budowlanej (SPChB), Wydziaem Chemicznym Politechniki Gdaskiej, Wydziaem Inynierii Materia-owej i Ceramiki AGH w Krakowie oraz Wydziaem Che-micznym Politechniki dzkiej. Umow podpisa prezes SPChB Tadeusz Wasg oraz dziekani: prof. Sawomir Milewski (PG), prof. Stefan Jankowski (P), dr hab. in. Robert Filipek (AGH)

Wydziay te rozpoczn ju trzeci rok wsppracy w ramach unikatowego kierunku studiw Chemia Budowlana, nagrodzonego w ubiegym roku przez MNiSW. W aktywn wspprac z wydziaami zaanga-owani s rwnie przedsibiorcy brany materiaw budowlanych, zrzeszeni w SPChB. Podpisana umowa nadaa tylko ramy formalne prowadzonym od ponad roku wsplnym projektom dydaktycznym.

n Agnieszka MrozekWydzia Chemiczny

Chemia Budowlana coraz mocniejsza

Politechnika dzka gocia 23 listopada 2013 r. delegacj z Federalnej Demokratycz-nej Republiki Etiopii. Doradca premiera Etiopii w randze ministra i prezes tamtejszego koncernu cukrowego wraz towarzyszcymi im ze strony polskiej przedstawicielami Krajowej Spki Cukrowej S.A. byli gomi Wydziau Biotechnologii i Nauk o ywnoci.

6

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

Odznaczenia dla naukowcw,tytuy dla studentw

Ksztat uczelni buduj zarwno pracownicy, angaujcy swoje siy i inicjatyw dla dobra Politechniki, jak i studenci z gowami penymi pomy-sw i godem wiedzy. Dzisiejsza uro-czysto, nagradzajca osignicia i jednych i drugich, jest tym bardziej wyjtkowa powiedzia rektor prof. Stanisaw Bielecki rozpoczynajc spotkanie Senatu, w czasie ktre-go uhonorowano osoby od wielu lat pracujce na rzecz rozwoju P i szczeglnie dla niej zasuone.

najwikszych firm papierniczych i poligraficznych.

Prof. Andrzej Materka od 1995 r. jest dyrektorem Instytutu Elektroniki P, w latach 2002-2008 by dzieka-nem Wydziau Elektrotechniki i Elek-troniki. Do swoich najwaniejszych osigni zalicza metody i programy analizy komputerowej obrazw rezonansu magnetycznego dla me-dycyny oraz opracowanie oryginal-nych interfejsw mzg-komputer dla osb niepenosprawnych.

20 nauczycieli akademickich Politechniki dzkiej zostao uho-norowanych Medalem Komisji Edu-kacji Narodowej. Medale te wrczy wicekurator Konrad Czyyski.

Uroczysto bya te dobr oka-zj do wrczenia przez przewod-niczc Rady Miejskiej Joann Kopcisk Nagrody Miasta odzi przyznanej prof. Andrzejowi Na-pieralskiemu wiosn tego roku. Profesor jest wybitnym uczonym w dziedzinie mikroelektroniki i in-formatyki. Utworzy przed 17 laty Katedr Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, ktrej jest kie-rownikiem. Zosta doceniony m.in. za wybudowanie nowoczesnego centrum bada mikroelektroniki i technik informatycznych, w ktrym w chwili obecnej pracuje 90 osb, w tym 45 doktorantw.

Wanym punktem uroczystoci zorganizowanej 18 listopada byo wrczenie tytuu Student Roku 2012/2013. W ten sposb wyr-niono 15 najlepszych studentw. Wyowiono pery, czyli tych, ktrzy uzyskali wysok redni oraz maj na swoim koncie inne naukowe osignicia. Troje z tych studentw ma redni 5.00 (!). Anna Stefaniuk z Wydziau Chemicznego poza tak

WojewodaJolanta Chemiska odznaczya pracownikw P.(na zdjciumgr S. cieko)

foto:Jacek Szabela

odznaczonych Orderem Odrodzenia Polski.

Krzy Oficerski Orderu Odrodze-nia Polski otrzyma prof. Jan Awrej-cewicz, wiatowej sawy specjalista w obszarze dynamiki nieliniowej, pierwszy Polak, ktry w naukach technicznych otrzyma prestio-w Nagrod im. Aleksandra Von Humboldta z nauk technicznych. Profesor od 1991 r. kieruje Katedr Automatyki, Biomechaniki i Me-chatroniki.

W tym roku imponujca bya licz-ba odznacze pastwowych, ktre w imieniu Prezydenta RP wrczya wojewoda Jolanta Chemiska.

Wrd odznacze za Dugoletni Sub byy 53 Medale Zote, 29 Srebrnych oraz 27 Brzowych.

Czterem osobom zostay wr-czone Krzye Zasugi. Zoty Krzy Zasugi otrzyma dr hab. in. Krzysz-tof Jwik prof. nadzw., Srebrny Krzy Zasugi prof. Jacek Banasiak, a Brzowy Krzy Zasugi dr Zbi-gniew Antoszewski i dr in. Marcin Kozanecki.

Troje pracownikw P zostao

Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono prof. Barbar Surm-lusarsk i prof. Andrzeja Materk.

Prof. Barbara Surma-lusarska zwizana z pozawydziaowym In-stytutem Papiernictwa i Poligrafii P, bya jego wicedyrektorem ds. nauki (1995-1998) i dyrektorem (1998-2011). Ma znaczcy dorobek orga-nizacyjny, do ktrego naley m.in. uruchomienie w P unikatowego kierunku studiw papiernictwo i po-ligrafia oraz utworzenie przy Insty-tucie Rady Naukowo-Przemysowej skupiajcej prezesw i dyrektorw

7

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

wspaniaymi sukcesami w nauce jest laureatk Diamentowego Grantu. Bardzo dobr ocen osign te Zbigniew Mudza z Wydziau EEIA, ktry w wywiadach dla mediw mwi o tym, jak z zamiowania do muzyki poszed na politechnik i te-raz wie, e najwaniejsze jest odna-lezienie swojej pasji i dobra robota. redni 5.00 ma te Sliman Jakub El-Fara z FTIMS. Tytu Studenta Roku jest dla mnie wielkim wyrnieniem, ktre utwierdza mnie w przekona-niu, e warto si naukowo rozwija niejednokrotnie przekraczajc przy tym z pozoru nieosigalne bariery. Gdy rozpoczynaem studia nawet mi przez myl nie przeszo, e bd je koczy ze redni 5.00 za cae studia i z dorobkiem naukowym liczcym wiele wystpie konferencyjnych i publikacji naukowych. Z drugiej strony uczestnictwo w rnorodnych konkursach i programach stypendial-nych, takich jak Indeks Start2Star (dla maturzystw), GE Scholar-Leaders Program (dla studentw) jest niesa-mowit okazj do poznania wielu wspaniaych i ambitnych osb, kt-rych obecno stale motywuje i napa-wa energi do dalszego dziaania, bo jest to dopiero pocztek drogi. Tylko o 0.02 mniejsz redni ma Tomas Vrublevski z Wydziau BiNo, ktry

Jednym ze Studentw Roku jest Krzysztof Karolczak z CKM

foto:Jacek Szabela

jest stypendyst Rzdu Polskiego. Wszyscy pozostali take mog po-chwali si wietnymi wynikami, wszyscy maj talent i na pewno mona ich zaliczy do elity polskich studentw. ycz Wam zapau do nauki i zdobywania wiedzy oraz siy i odwagi w realizacji swoich marze. Niezalenie od tego, jak drog za-wodow obierzecie, Politechnika jest miejscem, w ktrym bdziecie mogli w peni wykorzysta swoje moliwo-ci. Wierz, e odbierane dzisiaj wy-rnienie jest zapowiedzi sukcesw w Waszej przyszej drodze zawodowej mwi rektor prof. Bielecki gratulu-jc studentom wyrnie.

Swoje doroczne nagrody przy-

System ARchiwum jest nowym sposobem prezen-tacji i udostpniania informacji o dziedzictwie kulturo-wym. Zosta wykonany z wykorzystaniem technologii Augmented Reality (rzeczywisto rozszerzona) i czy wiat rzeczywisty z tym wygenerowanym cyfrowo. Au-torzy wprowadzajc pojcie rwnowagi informacyjnej w nowych mediach zaprezentowali jego praktyczne zastosowanie. System ARchiwum zosta wykonany w ramach platformy informatycznej TEWI Technologia Edukacja Wiedza Innowacja.

Peny tytu nagrodzonego projektu brzmi: ARchi-ve new way of presenting and interaction with objects of cultural heritage in the museum space. Przyznany medal to wyrnienie i jednoczenie wyraz uznania i docenie-nia pracy Instytutu Informatyki, w ktrym naukowcy z Zespou Grafiki Komputerowej i Multimediw od lat realizuj ambitne projekty zwizane z wirtualnymi rekonstrukcjami oraz prezentacj dziedzictwa kulturo-wego w nowych mediach.

n E.Ch.

Medal za ARchiwumZoty Medal z wyrnieniem otrzyma System ARchiwum opracowany przez mgr. in. Jarosawa Andrzejczaka i dr. in. arch. Rafaa Szrajbera z Instytutu Informatyki P na 7. Midzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazkw IWIS 2013.

znaa te Naczelna Organizacja Techniczna. Prezes dzkiej Rady FSNT NOT prof. Mirosaw Urbaniak ogosi laureatw konkursu i wr-czy nagrody. I nagrod otrzyma absolwent wydziau EEIA mgr in. Piotr Wawrzyniak za prac System monitorowania pooenia terminala wewntrz-budynkowej sieci bezprze-wodowej (promotor dr in. Piotr Korbel). Wyrnienia otrzymali: ab-solwentka Wydziau Chemicznego mgr in. Karolina Pudowska (pro-motor dr in. Andrzej arczyski) oraz absolwent Wydziau BiNo mgr in. Bartomiej Suchecki (promotor prof. Jan Iciek).

n Ewa Chojnacka

8

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

Dr in. Anna Fabijaska (1982) jest adiunktem w Instytucie Infor-matyki Stosowanej P. Doktorat z informatyki obronia majc 25 lat w grudniu 2007 r. na wydziale EEIA. Jej zainteresowania naukowe obejmuj gwnie problematyk przetwarzania i analizy obrazw. W szczeglnoci koncentruj si na opracowaniu algorytmw seg-mentacji obrazw dla potrzeb przemysowych i biomedycznych systemw wizyjnych. Wyniki swo-ich dotychczasowych prac dr in. Anna Fabijaska udokumentowaa w prawie 80 autorskich lub wsp-autorskich publikacjach (w tym 9 w zagranicznych czasopismach indeksowanych w JCR) oraz podsu-mowaa w rozprawie habilitacyjnej.

Bya wykonawc w dwch krajo-wych projektach badawczych finan-sowanych ze rodkw na nauk (w latach 2009-2012) oraz kierow-nikiem grantu habilitacyjnego (w latach 2010-2012). Aktualnie kie-ruje grantem w ramach programu Iuventus Plus, ktrego celem jest opracowanie metod wspomagania diagnostyki obrazowej wybranych zmian chorobowych mzgu u dzieci.

Za swoje osignicia w zakresie prac badawczych dr in. Anna Fabijaska bya wielokrotnie na-gradzana m.in. nagrodami Rektora,

medalami na midzynarodowych wystawach wynalazkw oraz sty-pendiami, w tym stypendium START z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Dr in. ukasz Albrecht (1980) prac doktorsk wykonan w Insty-tucie Chemii Organicznej obroni w 2009 r. Praca ta zostaa wyr-niona Nagrod Prezesa Rady Mi-nistrw oraz Nagrod Polskiego Towarzystwa Chemicznego i firmy Sigma-Aldrich. Odby 3-letni sta podoktorski w Danii na Uniwer-sytecie w Aarhus, gdzie zajmowa si rozwojem nowych metodologii w asymetrycznej organokatalizie. Sta ten w pocztkowym okresie by finansowany przez Fundacj na rzecz Nauki Polskiej w ramach pro-gramu Kolumb. W 2013 r. powrci do kraju i rozpocz niezalen aktywno badawcz.

Dr in. ukasz Albrecht jest lau-reatem kilku prestiowych progra-mw skierowanych do modych badaczy, w tym programu Lider Narodowego Centrum Bada i Roz-woju, programu Homing Plus Fun-dacji na rzecz Nauki Polskiej oraz grantu wewntrznego z Funduszu Modych Naukowcw na Wydziale Chemicznym P. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 40 publi-kacji w prestiowych czasopismach

z listy filadelfijskiej, dwa rozdziay w ksikach oraz udzia w wielu konferencjach krajowych i mi-dzynarodowych. Zainteresowania naukowe laureata dotycz szeroko pojtej katalizy asymetrycznej i jej zastosowania w syntezie zwizkw biologicznie wanych.

Dr in. Maciej Dems (1978) pracuje w Zespole Fotoniki w Insty-tucie Fizyki gdzie zajmuje si nume-rycznym modelowaniem struktur fotonicznych. W swoich pracach, realizowanych wsplnie z naukow-cami z Singapuru, koncentruje si na badaniu nowoczesnych siatek dyfrakcyjnych stosowanych jako zwierciada w laserach. Dr in. Maciej Dems w 2011 roku zosta pierwszym na Politechnice dzkiej laureatem programu Lider, finansowanego przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju. Od tego czasu kieruje zespoem rozwijajcym nowatorskie oprogramowanie suce do symu-lacji laserw pprzewodnikowych.

Dr in. Piotr Przybysz (1983) jest adiunktem w Instytucie Papier-nictwa i Poligrafii P. W biecym roku, majc 29 lat, uzyska stopie doktora habilitowanego. W swojej pracy badawczej zajmuje si tech-nologi wytwarzania papieru. Jest

Nowy rok akademicki rozpocz si dla piciorga modych naukowcw z Politechniki dzkiej dobr wiadomoci od minister nauki i szkolnictwa wy-szego. Prof. Barbara Kudrycka przyznaa im stypendia w uznaniu ich wybitnych osigni, wysokiej jakoci prowadzonych bada i imponujcego dorobku naukowego.

Laureatw smej edycji konkursu na stypendia dla modych wybitnych uczo-nych wyoniono spord ponad 500 wnioskw. Na licie stypendystw jest 137 osb, reprezentujcych wszystkie dziedziny nauk.

Kim s laureaci z P? Wiadomo, e s modzi, maj od 29 do 35 lat, ale czym si zajmuj, jakie ju maj dokonaniapoznajmy ich bliej.

Picioro wspaniaych

9

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

autorem bd wspautorem trzech opracowa ksikowych, w tym podrcznika z zakresu papiernic-twa. Odby kilka stay naukowych i przemysowych m.in. w Helsin-kach i w kombinacie celulozowo--papierniczym Mondi w wieciu. Uczestniczy w programie TOP 500 Innovators, podczas ktrego odby szkolenie na Uniwersytecie Stanfor-da z komercjalizacji wynikw bada.

Naley do stowarzyszenia Mensa skupiajcego osoby o najwyszym ilorazie inteligencji.

Dr in. Przemysaw Ignaciuk (1981) jest adiunktem w Instytucie Informatyki na Wydziale FTIMS. Przedmiotem jego prac badawczych s zagadnienia optymalizacji dyna-micznej w ukadach z opnieniem z zastosowaniem do sieci teleinfor-matycznych i logistycznych. Propo-nowane przez niego rozwizania al-gorytmiczne, oparte na formalnych metodach teorii regulacji, zapew-niaj stabiln a zarazem wydajn prac sieci nie tylko w warunkach nominalnych, ale rwnie w obec-noci zakce i niedokadnoci stosowanego modelu.

Opublikowa ponad 80 prac naukowych, w tym monografi powicon tworzeniu odpornych algorytmw sterowania w sieciach teleinformatycznych oraz 17 arty-kuw w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Otrzyma ju wcze-niej szereg istotnych nagrd i wy-rnie, midzy innymi prestiowe stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie w la-tach 2009 i 2010) oraz nagrody za najlepszy referat na 6 midzynaro-dowych konferencjach naukowych.

Poza prac naukow pasjonuje si sztukami walki jest posiada-czem III dana Taekwondo ITF z dwu-nastoletnim staem treningowym.

n opr. Ewa Chojnacka

Odznaczenie wrczy Konsul Jan Sobczak z Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, a gratulacje zoyli Svenja Schulze, Minister Nauki Nadrenii Pnocnej-Westfalii oraz Ambasador dr hab. Marek Prawda, Kierownik Staego Przedstawiciel-stwa RP przy UE. W uroczystoci m.in. uczestniczy take prof. Stani-saw Ledakowicz z P.

Prof. Grak zosta odznaczony za rozwijanie wsppracy naukowej midzy Polsk i Niemcami oraz po-redniczenie w kontaktach midzy polskimi i europejskimi jednostkami naukowymi. Midzy innymi z jego inicjatywy odwiedzia d minister Svenja Schulze, a efektem tej wizyty byo podpisanie umowy o wsp-pracy midzy Politechnik dz-k i Uniwersytetem Technicznym w Dortmundzie oraz przystpienie Politechniki dzkiej do jednego z najwikszych klastrw technolo-gicznych w Niemczech Cluster of

Industrial Biotechnology. Tylko dziki wsparciu koleanek i kolegw z Wydziau Inynierii Procesowej i Ochrony rodowiska oraz przychyl-noci wadz Politechniki mogem doprowadzi do powstania wielu wsplnych projektw naukowych i wymiany modych naukowcw mwi prof. Andrzej Grak.

Profesor zachca te niemieckich partnerw do organizowania na-ukowych spotka w Polsce, dziki czemu wiele osb, ktre czya wsppraca zawodowa, miao mo-liwo zwiedzenia Warszawy, Kra-kowa, Trjmiasta, odzi, Wrocawia czy Gliwic. Razem z on Barbar ju od 16 lat organizujemy dla licznej grupy znajomych podre w rne regiony Polski opowiada prof. Grak. Dziki temu Polska zyskuje kolejne grono niemieckich przyjaci.

n Ireneusz ZbiciskiWydzia Inynierii Procesowej

i Ochrony rodowiska

Prof. Andrzej Grak od wielu lat inicjuje polsko-niemieck wsp-prac instytucji naukowych i przemysowych. Profesor zwizany jest z Politechnik dzk oraz Uniwersytetem Technicznym w Dortmundzie. I to wanie w Dortmundzie odbya si 4 listo-pada 2013 uroczysto wrczenia prof. Andrzejowi Grakowi Krzya Kawalerskiego Orderu Zasugi Rzeczypospolitej Polskiej.

Za rozwijanie polsko--niemieckiej wsppracy

Prof. A. Grak z gomi

uroczystoci. Od lewej ambasador

dr hab. M Prawda, minister

S. Schulze, rektor UT

w Dortmundzie prof. U. Gather,

konsul Jan Sobczak

foto:Roland Baege

10

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

Z udziaem wadz uczelni, przedstawicieli wojewdz-twa i miasta wmurowano akt erekcyjny pod rewitalizo-wany obiekt, ktry powstaje na terenie XIX-wiecznej Przdzalni Weny Czesankowej Desurmonta, Motte i S-ka. Uroczysto odbya si 22 padziernika 2013 r. To kolejna inwestycja Politechniki dzkiej przywra-cajca wietno murom dawnych fabryk. Zaniedbany kompleks budynkw Wydziau Fizyki Technicznej, In-formatyki i Matematyki Stosowanej niebawem zostanie odrestaurowany, a zabytkowy charakter zewntrznej architektury zostanie poczony z nowoczesnymi wn-trzami. Gocie uroczystoci podkrelali, e Politechnika dzka kreuje penych pasji inynierw, stwarzajc im coraz lepsze warunki do ksztacenia. Ks. bp Adam Lepa, ktry powici budynek, nawiza do przypowieci Chrystusa o budowaniu domu na skale i yczy, by ten nowy budynek by miejscem, w ktrym na trwaych fundamentach powstaje naukowa prawda.

Rewitalizacja odbywajca si w kampusie Politechniki dzkiej jest zgodna ze strategi rewitalizacji naszego mia-sta, w ktrym dawn wietno odzyskuje coraz wicej za-bytkowych budynkw mwi prof. Piotr Kula, prorektor

ds. innowacji przypominajc szereg ju odnowionych budynkw, ktre wida w uczelnianym kampusie.

Wadze Uczelni i Wydziau podkrelay, e realizacja projektu Rewitalizacja fragmentu kampusu Politechniki dzkiej renowacja, przebudowa i rozbudowa zespou obiektw pofabrycznych dla celw dydaktyki Wydziau Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej staa si moliwa dziki wsparciu ze strony Marszaka i Zarzdu Wojewdztwa dzkiego. Projekt w 85% zo-sta dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-racyjnego Wojewdztwa dzkiego na lata 2007-2013. Jego cakowita warto to ponad 47 mln z.

Zgodnie z tradycj akt erekcyjny zosta umieszczony w specjalnej tubie i na wieki spocz w rewitalizowanych murach.

O tym co znajdzie si w nowych, a przecie starych murach przypomnia kierownik projektu doc. Bogdan towski. Na powierzchni ponad 5 000m2 zaplanowano m.in. 13 nowoczenie wyposaonych laboratoriw dy-daktycznych, cztery due audytoria, sale komputerowe, sale zaj projektowych i seminaryjnych oraz pomiesz-czenia pracy wasnej studentw. Pomylano take o modziey szkolnej i dzieciach. To z myl o nich po-wstan unikatowe obiekty edukacyjne. Audytorium Are-na Magica bdzie miejscem pokazw fizycznych, XLAB stanie si dla dzieci pierwszym laboratorium eksploracji przyrody, a w specjalnie wyposaonych pracowniach modzie bdzie prowadzi dowiadczenia fizyczne. B-dzie tu take miejsce dla interaktywnych wystaw su-cych promocji nauki i techniki. W charakterystycznym budynku wiey wodnej zaaranowano pomieszczenia dla samorzdu studentw wydziau FTIMS mwi w czasie prasowego briefingu doc. towski.

Gruntownej odnowy obiektu podja si hiszpaska firma Aldesa Construcciones SA, ktra wykonuje j zgodnie z koncepcj architektoniczn prof. dr. hab. in. arch. Marka Pabicha.

Zakoczenie prac budowlanych zaplanowano pod koniec 2014 roku, pniej obiekt bdzie wyposaany, a zajcia rozpoczn si w nim w roku akademickim 2015/16.

n Ewa Chojnacka

Akt erekcyjnypod nowy budynek FTIMS

Politechnika dzka przywraca dawne pikno dziedzictwu kulturalnemu i architektonicznemu odzi.

Akt erekcyjny umieszczony w specjalnej tubie zosta uroczycie wmurowany. Na zdj. prorektor ds. innowacji prof. Piotr Kula i kierownik projektu doc. Bogdan towski

foto:Jacek Szabela

11

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

Tegoroczna, jedenasta edycja, zorganizowana w dniach 7-10 pa-dziernika 2013 r. pod hasem Euro-pe's regions and cities taking off for 2020 to okoo 100 sesji, semina-riw i warsztatw tematycznych,

udzia wzili przedstawiciele eu-ropejskich klastrw, samorzdw lokalnych i regionalnych oraz czon-kowie izb gospodarczych, a take regionalni eksperci z zakresu zarz-dzania centrami rozwoju innowacji, za moderatorem debaty bya pani Glenda Napier przedstawicielka Danish Cluster Academy.

W czasie swojego wystpienia prof. Piotr Szczepaniak zaprezen-towa Politechnik dzk oraz wspomniany dzki klaster informa-tyczny. Zdaniem prorektora jednym z istotnych dziaa pomagajcych w rozwoju gospodarczym regionu jest pokazanie sukcesw i potencja-u, jaki maj funkcjonujce na jego terenie firmy aktywnie wsppra-cujce z uczelniami. Dziki uczest-nictwu w wydarzeniu Open Days wykorzystana zostaa moliwo utrwalania wizerunku Politechniki dzkiej i promowania regionu jako dobrego miejsca dla nowoczesnej brany ICT, w ktrej prac znajduje wielu absolwentw naszej uczelni.

n Barbara KonarzewskaDzia Rozwoju Uczelni

i Zasobw Ludzkich

Open Days 2013 w Brukseli

W debacie wzi udzia prorektor prof. Piotr Szczepaniak

foto:ukasz Kobus/KobusArt

Open Days to cyklicznie odbywajcy si Europejski Tydzie Regionw i Miast, promujcy polityk regionaln Unii Europejskiej. Wydarzenie to organizowane jest wsplnie przez Komisj Europejsk, Komitet Regionw oraz regiony i miasta majce swe przedstawiciel-stwa w Brukseli . W tym roku do udziau zosta zaproszony prorektor Politechniki dzkiej ds. rozwoju uczelni prof. Piotr Szczepaniak.

w ktrych udzia wzio ponad 4 000 uczestnikw. dzkie wadze samo-rzdowe reprezentowane byy przez marszaka Wojewdztwa dzkiego Witolda Stpnia, wiceprezydent odzi Agnieszk Nowak oraz czonka Zarzdu Wojewdztwa dzkiego Marcina Bugajskiego.

Prof. Piotr Szczepaniak zosta zaproszony do udziau w organi-zowanej przez Biuro Wojewdztwa dzkiego w Brukseli debacie Eu-ropejskie wyzwania lokalne roz-wizania: Klastry jako motory roz-woju Inteligentnej Specjalizacji ja-ko ekspert Wojewdztwa dzkiego i Przewodniczcy Rady dzkiego klastra informatycznego. Debata zostaa zorganizowana w Domu dzkim w Brukseli wsplnie przez Wojewdztwo dzkie, gmin Maastricht i region miejski Arnhem--Nijmegen z Holandii, gmin Vejle z Danii oraz miasto d i wojewdz-two lubuskie.

Debata powicona bya znacze-niu rozwoju klastrw jako wanego elementu wspierajcego realizacj strategii inteligentnej specjalizacji w modelu Triple Helix. W spotkaniu

Journe Campus France to cykliczne oglnopolskie wydarzenie skierowane do modziey licealnej, ktre przedstawia moliwoci bezpatnego studiowania we Francji oraz na Politechnice dzkiej w jzyku fran-cuskim. Wsporganizatorami dzkiego spotkania, ktre odbyo si 6 listopada 2013 r. w Centrum Kszta-cenia Midzynarodowego P bya Ambasada Francuska w Polsce, Institut Franais Varsovie oraz Alliance Fra-

naise d. Impreza zostaa rwnie wsparta przez studentw francuskich realizujcych cz studiw na P i naszych studentw objtych Programem Podwj-nych Dyplomw. W wydarzeniu wzio udzia okoo 200 licealistw z odzi i z regionu.

n Anna GryszkiewiczCentrum Ksztacenia Midzynarodowego

Dzie Campus France

12

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

Laureatem XVI edycji Indywidual-nej Nagrody Jakoci im. prof. Edwar-da Kindlarskiego w kategorii Nauka zosta prof. Jerzy Lewandowski, kie-rownik Katedry Zarzdzania Produk-cj i Logistyki Wydziau Organizacji i Zarzdzania Politechniki dzkiej.

W krtkim wystpieniu podczas uroczystoci prof. Lewandowski zaskoczy zgromadzonych goci wskazaniem zwizku kultury z jako-ci. Nie chodzio o kultur organi-

szuka w swoim otoczeniu porzdku i chce ten porzdek tworzy, std si bierze pragnienie jakoci. Wice-premier Janusz Piechociski, ktry wrcza nagrod, podzikowa prof. Lewandowskiemu za zwrcenie uwagi wanie na te aspekty, gdy za mocno skupiamy si na forma-lizacji jakoci, a pomijamy aspekty spoeczne i humanistyczne.

Co roku Nagroda Jakoci jest wr-czana organizacjom, ktre osigny

czy organizacji, ktre mona uzna za zadowalajce i zaprzesta pracy nad rozwojem. Cele jakie si stawia winny wskazywa kierunek, a nie punkt, do ktrego si dy. Takie po-dejcie sprawia, e droga ku jakoci nie ma koca. Tak dziaamy w yciu osobistym wyznaczajc sobie cele do osignicia, po ktrych zrealizo-waniu bierzemy si za nowe wyzwa-nia, wic dlaczego nie mielibymy przenie tej filozofii na pole bizne-sowe, czy po prostu zawodowe? T koncepcj propaguje i wedug niej dziaa prof. Lewandowski. Docenia-jc jego wysiek w pracy naukowej i w propagowaniu filozofii TQM nagrodzono prof. Lewandowskiego najbardziej prestiowym wyrnie-niem w dziedzinie jakoci w Polsce.

Profesor Lewandowski prac na-ukow skupia wok takich dziedzin jak: zarzdzanie produkcj, jako, ergonomia, jako ycia osb z nie-penosprawnociami. Jako ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej kadzie ogromny nacisk na wielo-aspektowe podejcie do proble-matyki jakoci ksztacenia i jakoci zarzdzania uczelni w ogle. Jest wiceprezesem i czonkiem zarzdu Polskiego Towarzystwa Ergonomicz-nego, Komitetu Inynierii Produkcji PAN, w ktrym jest przewodnicz-cym sekcji Innowacyjnoci, Jakoci i Bezpieczestwa Pracy. Jest take czonkiem Komitetu Jakoci i Nor-malizacji przy Krajowej Izbie Go-spodarczej oraz czonkiem Komitetu Polskiej Nagrody Jakoci i szefem Komitetu dzkiej Nagrody Jakoci.

n Zbigniew WiniewskiPenomocnik Rektora P ds. Jakoci

Polska Nagroda Jakoci jest najwaniejszym i najbardziej prestiowym konkursem w dzie-dzinie jakoci w naszym kraju. 11 listopada 2013 na Zamku Krlewskim w Warszawie wrczono nagrody laureatom Polskiej Nagrody Jakoci.

Entuzjasta jakoci

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoski, prof. Jerzy Lewandowski, wicepremier i minister gospodarkiJanusz Piechociski

foto:Mirosaw Stelmach (KIG)

zacyjn, lecz o kultur powszechn: wychowanie, styl bycia, sztuk, wraliwo. Zwrci uwag na to, e jako bierze si nie ze standar-dw, ktre ustanawia si w oparciu o opracowania naukowe, analizy biznesowe, zwyczaje korporacyjne, ale jest imperatywem tkwicym w kadym z nas i uzewntrzniaj-cym si w kadej aktywnoci jak podejmujemy. Nasze dziaania zale- od tego co przeylimy, wynieli-my z domu, czego si nauczylimy, jakie mamy dowiadczenia yciowe, zdobyt wiedz. Wikszo ludzi

najwyszy poziom znakomitoci TQM (Total Quality Management czyli kompleksowe zarzdzanie jakoci), a take wybitnym oso-bom, ktre swoj dugoletni prac przyczyniy si do rozwoju koncepcji jakoci oraz sprawiaj, e jako jako znaczy.

Prof. Lewandowski nie tylko uczy o jakoci jest jej prawdziwym entu-zjast. W instytucjach, w ktrych re-alizuje swoj aktywno zawodow propaguje filozofi, wedug ktrej nigdy nie wolno zaprzesta dosko-nalenia. Nie ma takiego stanu rzeczy

13

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

Jak co roku jesieni Wychowankowie spotkali si, aby podyskutowa o dniu dzisiejszym Politechniki i uczci pidziesit rocznic uzyskania dyplomw ukoczenia studiw przez znaczn ich grup.

22 listopada 2013 r. Sala Widowiskowa wypenia si po brzegi, a dla spnionych goci organizowano dodatkowe miejsca. Prezes Stowarzyszenia mgr Julian Bkowski otworzy sesj witajc wadze Uczelni, mia-sta i wojewdztwa. Rektor P prof. Stanisaw Bielec-ki wspgospodarz sesji w krtkim wystpieniu wyrazi rado ze znakomitej frekwencji. Ci, ktrzy przyszli odebra Zote Dyplomy pracowali na dzisiejsz pozycj Politechniki mwi, a zwracajc si do Zotych Dyplo-

mantw podkreli Wy bylicie ambasadorami waszej Alma Mater. To wasza zasuga, e mwi si o Politechnice dzkiej jako o strefie sukcesu.

Sukcesy P na rnych polach dziaania pokaza film promocyjny, bardzo dobrze przyjty i wysoko oceniony przez widzw, a z niektrymi osigniciami mona byo si zapozna na wystawie plakatw towarzyszcej sesji.

Wan czci spotkania jest zawsze wykad poka-zujcy jak znakomite i nowoczesne rzeczy powstaj na Politechnice, jak nauka wspomaga rozwj przemysowy i spoeczny. Tym razem by to wykad prorektora ds. in-nowacji prof. Piotra Kuli zatytuowany Czy wodr bdzie paliwem przyszoci? Wodr jako paliwo stanowice odpowied na zanieczyszczenie rodowiska i problem koczcych si zasobw rde nieodnawialnych wyma-ga nowych sposobw jego magazynowania. Prof. Kula przedstawi graphroll grafenowy nanokompozyt do rewersyjnego przechowywania wodoru.

SW od lat przyznaje nagrod Absolwent Roku. Go-ciem sesji by laureat tej nagrody z roku 2002 dr Arka-diusz Tomczyk, ktry opowiedzia czym byo dla niego to wyrnienie i jak potoczyy si jego losy zawodowe. Najwaniejsza bya niemierzalna warto zastrzyk wiary w siebie powiedzia.

Pod adresem Politechniki i jej pracownikw pado wiele miych sw od dostojnych goci: wojewoda Jolanta Chemiska mwia o tym, e P jest dum re-gionu i e wszyscy absolwenci mog by z niej dumni, a przewodniczca Rady Miejskiej Joanna Kopciska po-wiedziaa, e przyjdzie czas, gdy d bdzie wielk stref sukcesu. Dzikuj za to, co robicie dla naszego miasta.

Miym akcentem byy yczenia dla nestora inynie-rw doc. Zbigniewa Wrocawskiego, ktry ukoczy 91 lat.

Opraw muzyczn sesji zapewni Akademicki Chr P, krtki koncert wprawi sal w pogodny nastrj, a potem nastpio wrczanie Zotych Dyplomw. T cz uroczystoci poprowadzia dr hab. Elbieta Sta-ryga prof. P, a dyplomy wrcza prezes J. Bkowski w towarzystwie rektora prof. S. Bieleckiego i dziekanw.

Uroczysto zakoczyo spotkanie towarzyskie. Nastpna sesja ju za rok!

n Hanna MorawskaSekretarz SW P

Haso promocyjne Politechnika dzka Twoja strefa sukcesu zostao wykorzystane przez Stowarzyszenie Wychowankw P do prezentacji osigni uczelni podczas uroczystej sesji.

Politechnika dzka strefa sukcesu

Prorektorprof. Piotra Kulapodczas wykadu

foto:Jacek Szabela

Jednymze Zotych Dyplomatw jestprof. Kazimierz Zakrzewski

foto:Jacek Szabela

14

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

Wydzia Technologii Materiaowych i Wzornictwa Tek-styliw wsplnie z CKUiZ Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu organizuje w roku szkolnym 2013/2014 Oglnopolsk Olimpiad Wiedzy i Umiejt-noci z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odziey. Wydzia odpowiada za cz merytoryczn Olimpiady, a przewodniczcym Komitetu Gwnego Olimpiady zosta prodziekan prof. Marek Snycerski.

Celem olimpiady jest upowszechnianie wrd uczniw szk ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu wkiennic-twa, a w szczeglnoci ze specjalnoci odzieownictwo.

W eliminacjach szkolnych, ktre odbyy si 6 listopada 2013r. wzio udzia 11 szk odzieowych z caej Polski. Do kolejnego etapu, ktry odbdzie si 13 stycznia 2014 r. powoano dwa komitety okrgowe, jeden w Politechnice dzkiej, drugi w Wyszej Szkole Technicznej w Katowi-cach.

Fina Olimpiady i ogoszenie listy laureatw odbdzie si 3-4 kwietnia 2014 r.

Aktualne informacje www.szkolamody.comn Janusz Zieliski

Instytut Architektury Tekstyliw

Zadaniem przedsiwzicia jest propagowanie wrd modziey wizerunku przemysu odzieowego, ktry jest jedn z najwaniejszych gazi przemysu lekkiego i promowanie Politechniki dzkiej, jako orodka ksztaccego kadry dla tego przemysu.

Olimpiada dla szk odzieowych

Instytut Inynierii rodowiska i Instalacji Budowlanych dziki wsppracy z przemysem wzboga-ca swoj infrastruktur dydaktyczn, dziki czemu studenci zyskuj do-stp do aparatury z jak bd mieli do czynienia w pracy zawodowej.

Tym razem Instytut wspara firma ebm-papst Polska, ktra doposaya Laboratorium Pyw i Oczyszczania Powietrza w instalacj wentylacyj-no-klimatyzacyjn umoliwiajc prowadzenie wielu rnych wicze laboratoryjnych z zakresu badania

przepyww powietrza. Firma po-krya te w caoci koszt konieczne-go remontu. Zostaa wymieniona podoga, instalacja elektryczna wraz z owietleniem, tablice, awki i krzesa oraz inne meble.

Uroczysto otwarcia odbya si przed rozpoczciem nowego roku akademickiego. Wzili w niej udzia: ze strony firmy ebm-papst Polska Sp. z o.o. prezes zarzdu mgr in. Andrzej ychla, za ze strony Poli-techniki dzkiej prorektor prof. Piotr Kula w obecnoci dziekana Wydziau prof. Dariusza Gawina,

dyrektora Instytutu Inynierii ro-dowiska i Instalacji Budowlanych prof. Henryka G. Sabiniaka oraz pracownikw Instytutu i studentw.

Wsppraca z firm ebm-papst Polska zaowocowaa ju pracami dyplomowymi z zakresu wentylacji, wykonanymi z wykorz ystaniem sprztu i produktw firmy mwi prof. Sabiniak. Nasi dyplomanci i modzi pracownicy byli te w siedzi-bie firmy ebm-papst w Niemczech, gdzie zapoznali si z technologi produkcji poszczeglnych elementw instalacji wentylacyjnych i klima-tyzacyjnych. Umowa o wsppracy obejmuje take wymian myli na-ukowej, w tym rwnie prowadzenie bada dowiadczalnych nowo wyko-nanych i udoskonalonych elementw instalacji. W odnowionej sali labo-ratoryjnej, spka ebm-papst Polska bdzie prowadzia szkolenia naszych studentw i dyplomantw, a take projektantw, ktrzy bd korzystali ze sprztu tej firmy.

n E. Ch.

Nowe Laboratorium Pywi Oczyszczania Powietrza

Uroczyste otwrcie laboratorium

foto:Andrzej Raczyski

15

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

Dokadnie w setn rocznic urodzin zostaa odso-nita tablica upamitniajca prof. Mieczysawa Klimka, wsptwrc Wydziau Wkienniczego oraz rektora Politechniki dzkiej.

Uroczysto odbya si na Wydziale Inynierii Mate-riaowej i Wzornictwa Tekstyliw 28 padziernika, a ta-blica zostaa zawieszona przed dziekanatem Wydziau.

Tablica pamitkowa jest wyrazem uhonorowania wybitnych postaci, a tak niewtpliwie by prof. Mieczy-saw Klimek. Jego zasugi dla Uczelni przypomnia prof. Janusz Szosland, a tablic wsplnie odsonili dziekan prof. Jzef Masajtis oraz prof. Andrzej Klimek, neurolog, syn zmarego w 1995 r. Mieczysawa Klimka.

Jest to ju 10 tablica pamitkowa na Wydziale. Jej projekt przygotowa dr Maciej Jaboski, artysta zatrud-niony w Instytucie Architektury Tekstyliw Politechniki dzkiej.

Prof. Mieczysaw Klimek studia skoczy tu przed wojn. Po wyzwoleniu zwiza si z przemysem w-kienniczym. Jako wczesny dyrektor Naukowo-Badaw-czego Instytutu Wkiennictwa wszed w skad zespou organizujcego w Politechnice dzkiej pierwszy w Pol-sce Wydzia Wkienniczy. W 1947 r. utworzy Katedr Urzdze Przemysowych Zakadw Wkienniczych, ktr kierowa a do przejcia jej przez Instytut Maszyn Wkienniczych P, gdzie pracowa do przejcia na emerytur w 1984 r.

Prof. Mieczysaw Klimek w 1953 r. zosta rektorem Politechniki dzkiej. Kierowa uczelni przez 3 kaden-cje. Midzy innymi dziki Jego staraniom wybudowano obecny gmach Wkienniczy i uruchomiono pierwsz w odzi maszyn cyfrow. W tym okresie uczelnia wzbogacia si w wiele innych obiektw na potrzeby rozwijajcej si uczelni i nowo powstajcych wydziaw. W kadencji rektora prof. M. Klimka P przeja pi do-mw akademickich i zakoczya budow III DS.

Profesor jest wsptwrc Stowarzyszenia Inynie-rw i Technikw Przemysu Wkienniczego. Wypromo-wa 6 doktorw nauk technicznych.

n E.Ch.

Wydzia uhonorowa

profesora Mieczysawa Klimka

Tablic odsonili prof. Jzef Masajtis orazprof. Andrzej Klimek

foto:Jacek Szabela

Z myl o stworzeniu lepszych warunkw wspdzia-ania nauki i przemysu wkienniczego zostaa zawarta w Turku umowa, w ktrej partnerami s pooone w tym miecie: Zesp Szk Technicznych i firma Miranda Spka z o.o. oraz dwie uczelnie Politechnika dzka i Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Nasz uczelni reprezentowa prof. Jzef Masajtis, dziekan Wydziau Technologii Materiaowych i Wzornictwa Tekstyliw.

Podpisane w Turku porozumienie ma suy integra-cji i doskonaleniu wsppracy midzy uczelniami, szko, wadzami regionalnymi i przedsibiorcami dziaajcymi w obszarze przemysu wkienniczo-odzieowego. Wrd szczegowych celw jest nie tylko ksztacenie specjalistw na potrzeby tego przemysu, ale take

wdraanie innowacyjnych rozwiza technologicznych i promowanie nowoczesnego wizerunku tej brany polskiej gospodarki.

Szkoa w Turku otrzyma patronat merytoryczny ze strony Uczelni, co oznacza m.in. udzia kadry naukowej w zajciach i przygotowaniu programw ksztacenia.

W uroczystoci, ktra odbya si 4 listopada, uczestni-czyli m.in. wicemarszaek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sawecki, starosta turecki Zbigniew Bartosik, wiceburmistrz Turku Tadeusz Czerwiski, przedstawiciele wadz Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki dzkiej oraz pra-codawcy i dyrektorzy szk gimnazjalnych.

n Ewa Chojnacka

Patronat nad szko w Turku

16

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

23 padziernika w Warszawie wrczono nagrody brany piwo-warskiej Piwne Pozytywy. Na-groda zostaa ustanowiona przez Zwizek Pracodawcw Przemysu Piwowarskiego w Polsce Browary Polskie, skupiajcy najwikszych producentw piwa (Kompania Piwo-warska, Carlsberg Polska oraz Grupa ywiec). Ma ona wyrni osoby, or-ganizacje i instytucje zaangaowane w promowanie szeroko rozumianej kultury piwa i w dziaalno eduka-cyjn w tym zakresie.

Wrd laureatw przyznawanych w tym roku po raz pierwszy Piw-nych Pozytyww znalaz si Wydzia Biotechnologii i Nauk o ywnoci Politechniki dzkiej, ktry zosta uhonorowany za propagowanie

kunsztu warzelniczego i kultury piwa. O przyznaniu tej nagrody zadecydowaa wieloletnia tradycja Wydziau w ksztaceniu specja-listw brany browarniczej oraz prowadzenie bada naukowych w tej dziedzinie i reprezentowanie Polski w gremiach midzynaro-dowych, w tym w Komitecie Na-ukowym Europejskiej Konwencji Browarniczej. Za nie mniej istotne uznano zaangaowanie studentw Wydziau w organizacj corocznego Coolturalnego Festiwalu Piwa, pro-mujcego wiedz piwowarsk oraz odpowiedzialn konsumpcj piwa.

W tej edycji nagrod Piwne Pozy-tywy wyrniono take inne cenne inicjatywy suce odpowiedzial-nemu spoyciu, a take tych, ktrzy

dziaaj na rzecz szerzenia piwnej kultury i rnorodnoci. Kapitua docenia Komend Gwn Policji za wsptworzenie kampanii Pozory myl, dowd nie, posank na Sejm RP Beat Bublewicz za dziaanie na rzecz bezpieczestwa na drogach, dr. Andrzeja Sadownika za rozwj i krzewienie piwowarstwa domo-wego oraz Bractwo Piwne za wie-loletnie krzewienie kultury piwnej.

Zakoczonej koncertem uro-czystej gali towarzyszya wystawa piwnych eksponatw, degustacja stylw piwnych opatrzona komen-tarzem ekspertw, prezentacja -czenia stylw piwnych z potrawami oraz pokazy serwowania piwa.

n Anna DiowkszWydzia Biotechnologii

i Nauk o ywnoci

Po raz pierwszy wrczono nagrody za promowanie szeroko rozumianej kultury piwa i dziaalno edukacyjn w tym zakresie.

Laureaci Piwnych Pozytyww. Nagrod dla Wydziau BiNo odebraa prodziekan dr in. Anna Diowksz (czwarta z prawej)

foto:Browary Polskie

Piwne Pozytywy

W ramach III edycji programu stypendialnego Urzd Miasta odzi ufundowa stypendia dla najzdolniejszych doktorantw oraz dla laureatw i finalistw olimpiad. O otrzymanie stypendium starao si prawie 70 osb. cznie przyznano 17 stypendiw, w tym 15 dla doktorantw. Symboliczne czeki zostay wrczone 15 listopada 2013 r. podczas uroczystoci zorganizowanej w Fabryce Inynierw XXI wieku. Najliczniejsze grono, 11 stypendystw, to doktoranci Politechniki dzkiej.

Tego samego dnia wrczono te stypendia przyzna-ne przez firmy wsppracujce z programem Modzi w odzi. Otrzymao je 25 najlepszych studentw, w tym a 20 z naszej uczelni. Pokazuje to jak oczekiwanymi przez firmy pracownikami s absolwenci Politechniki dzkiej oraz jak zdolnych, ambitnych i dobrze wykszta-conych mamy modych ludzi. O stypendia te starao si a 600 osb.

n E.Ch.

Stypendia dla studentw

17

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

Na Politechnice dzkiej w kocu padziernika odbyo si kolejne spotkanie promujce ofert uczelni, tym razem zorganizowane w ra-mach edukacyjnej kampanii infor-macyjnej prowadzonej pod patro-natem MNiSW.

Dlaczego warto?

Na konferencj pt.: Dlaczego warto studiowa na kierunkach tech-nicznych, matematycznych i przy-rodniczych? zaprosilimy uczniw szk ponadgimnazjalnych z odzi i regionu, aby przybliy im studia techniczne, matematyczne i przy-rodnicze prowadzone w Politechni-ce dzkiej oraz na Uniwersytecie dzkim. W Sali Widowiskowej P zgromadzio si prawie 300 uczniw zainteresowanych rozwojem swojej edukacji wanie w tych dziedzi-nach. Gospodarzem spotkania by prof. Sawomir Wiak, prorektor ds. edukacji P, ktry zaprezen-

towa ofert ksztacenia naszej uczelni. Z ramienia Uniwersytetu goci powita prof. Jarosaw Pu-ciennik prorektor ds. programw i jakoci ksztacenia, a o kierunkach matematycznych i przyrodniczych dostpnych na uniwersytecie opo-wiadaa prof. Ilona Zasada.

Nasza uczelnia bierze udzia w tego typu przedsiwziciach, aby uwiadamia znaczenie i rol studiw technicznych w budowaniu kariery zawodowej i rozwoju go-spodarki. Uczniowie mogli pozna klimat takich studiw dziki star-szym kolegom z obu uczelni, ktrzy przygotowali pokazy naukowe. Po-litechnik reprezentowali studenci z Koa Robotyki SKaNer z wydziau EEIA, ktrzy pokazali swoje wyna-lazki roboty sterowane telefonem komrkowym wykonujce proste polecenia. Dziki temu uczniowie mogli przekona si, e studia to nie tylko tony ksiek i nauki, ale te rozwj wasnych pomysw i pasji.

Chtni do kierunkw cisychZadaniem kampanii prowadzo-

nej pod patronatem MNiSW jest uatwienie uczniom podjcia decyzji o wyborze kierunku studiw, a co za tym idzie, przedmiotw zdawanych na maturze. Tego typu spotkania, or-ganizowane od piciu lat, informuj modzie dlaczego warto studiowa kierunki strategiczne dla gospodar-ki, a przez to atrakcyjne z punktu widzenia perspektyw zatrudnienia i kariery zawodowej. Konferencja bya czci projektu Kampania promocyjna na rzecz kierunkw matematycznych, przyrodniczych, technicznych" wspfinansowane-go ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Mwimy o tym na targach

Przedstawiciele Dziau Promocji P promowali nasz uczelni take organizujc dzki Salon Maturzy-stw oraz szereg wyjazdw w rne rejony Polski. Bylimy w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy i w Kielcach. Nasze informatory o studiach cie-szyy si duym zainteresowaniem a modzie zadawaa konkretne i szczegowe pytania relacjonuje Filip Podgrski z Dziau Promocji. O studia w odzi pytali uczniowie z wojewdztw wschodnich, ktrzy odwiedzili Salon w Warszawie, a w Kielcach ciekawo wzbudza-y koszty utrzymania w naszym miecie. Oferta studiw w odzi okazaa si na tyle interesujca, e rozdano cay nakad informatorw o studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz zasadach rekrutacji na rok 2014/2015.

n Kamila Kremer-KunierekDzia Promocji

W czasie akcji promocyjnej rozdano cay nakad informatorw

foto: Jacek Szabela

18

W Y D A R Z E N I A

ycie Uczelni nr 126

Ju po raz czwarty Centrum Na-uczania Matematyki i Fizyki (CMF)zorganizowao Tydzie z Matema-tyk i Fizyk. W wydarzeniu wzili udzia uczniowie licew, nad kt-rymi CMF peni patronat, czyli II LO im. Jana Pawa II w Zduskiej Woli, LO im. Marii Konopnickiej w Podd-bicach, I LO im. Jarosawa Dbrow-skiego w Tomaszowie Mazowieckim, I LO im. Kazimierza Jagielloczyka w Sieradzu oraz II LO im. Stefana eromskiego w Sieradzu.

Ciekawe tematy

Na zajciach z fizyki uczniowie pogbiali wiedz na temat materii pozaziemskiej, czstek elementar-nych, barw mineraw, fizyki wy-wietlaczy, czy fizyki we wspinaczce. Na matematyce zapoznali si z ele-mentami rachunku rniczkowego, cakowego oraz rachunku macie-rzowego, geometri analityczn w przestrzeni, elementami teorii liczb zespolonych, optymalizacj

zachca modzie do studiowania na naszej uczelni.

Pochlebne opinie

O tym, e warto takie wydarzenia organizowa niech wiadcz dobre opinie, jakie usyszelimy.

Zdaniem uczniw LO w Poddbi-cach tydzie spdzony na P to ciekawe tematy zaj, mia atmosfera, prosty i przystpny sposb przekazy-wania wiedzy. Dzikujemy. Ich kole-dzy z II LO w Sieradzu podkrelaj, e wyjazd na Politechnik dzk jest bardzo praktycznym pomysem. Ua-twi on maturzystom wybr studiw, a nawet zachci do nauki i walki o swoj przyszo.

Rwnie pochlebna opinia pynie z ust dyrektora II LO w Zduskiej Woli Modzie uczestniczca w za-jciach na Politechnice dzkiej bya nimi ogromnie usatysfakcjonowana i wracaa bardzo podekscytowana. Jestemy pastwu ogromnie wdzicz-ni za realizacj zaj, ktre zwikszyy zainteresowanie modziey naukami cisymi i praktycznym zastosowa-niem matematyki i fizyki.

Wydarzenie miao na celu prze-konanie licealistw, e nie taki diabe straszny jak go maluj, e matematyka i fizyka daj si lubi, s atwe i przyjemne, a studia na Politechnice dzkiej atrakcyjne.

Patronat CMF nad szkoami nie ogranicza si tylko do zorganizowa-nia Tygodnia z Matematyk i Fizyk. Prowadzimy take zaproszone za-jcia w czasie caego roku szkolnego w liceach objtych naszym patrona-tem oraz zapraszamy na jednodnio-we warsztaty u nas w Centrum.

n Andrzej Just n Joanna KucnerCentrum Nauczania Matematyki i Fizyki

By to pracowity tydzie, na ktry zoyo si 59 godzin zaj z matematyki i 18 z fizyki.

Nie taki diabe straszny

Warsztaty matematyczne w laboratorium komputerowym

foto:Boena witek

Modzie powita dyrektor CMF doc. dr Andrzej Just, po czym zapro-si do rozpoczcia przygody z mate-matyk i fizyk. Tematyka zaj bya nie tylko dostosowana do wieku suchaczy, ale przede wszystkim bya zajmujca i ciekawa.

Obok wykadw i wicze zapro-ponowano uczniom udzia w po-kazach, prezentacjach, zajciach w laboratorium matematycznym i fizycznym oraz w zajciach z wy-korzystaniem kalkulatora graficz-nego.

w transporcie, procentem skada-nym, liczb oraz e, funkcjami i ich waciwociami, modelem klasycznym prawdopodobiestwa, kombinatoryk, dziaaniami na zdarzeniach, ze schematem Berno-ulliego, liczbami pierwszymi i ich zastosowaniem do kodowania i szy-frowania, z teori sieci. Cz zaj z matematyki odbya si w jzyku angielskim.

CMF organizujc takie wydarze-nia popularyzuje wrd modziey studia techniczne, promuje P oraz

19

F E L I E T O N Y

ycie Uczelni nr 126

Najwaniejszym czynnikiem, od ktrego zaley to, czy organizacja poradzi sobie w burzliwie zmie-niajcym si otoczeniu jest PRZY-WDZTWO. Jak rol sprawuje lider zespou, jak kreuje wizj i misj, jaki daje przykad, jakim wartociom hoduje, czy jest przewodnikiem, czy jedynie administratorem, czy stwa-rza korzystne warunki do komu-nikacji poziomej i pionowej, czy chtnie deleguje uprawnienia i od-powiedzialno, a jeli tak, to czy wwczas nadal czuje si przywdc, czy demonstruje ch wprowadze-nia zmian?

Dziki pracy koordynatorw jakoci zebrano materia, z ktrego jawi si obraz uczelni, jakiej wik-szo z nas nie zna. Dziej si rzeczy fantastyczne i mniej zachwycajce. Tych pierwszych jest przewaajca wikszo. Kiedy jednak zastanowi si nad przyczynami niepowodzenia w wielu sferach, to okazuje si, e na plan dalszy schodz pienidze, a przyczyny tkwi w nas.

Kiedy nie ma wiedzy budz si demony. Bariery komunikacyjne sprawiaj, e nie wie lewica, co czyni prawica. Wielu pracownikw sdzi, e jeli poprawnie wykonuje prac na swoim stanowisku to robi ju wszystko co moe i to wystarczy. Historia pokazuje, e nie tak Japoni zbudowano. Nigdy nie jest tak do-brze, eby nie mogo by lepiej. Czy zastanawiamy si po co wykonuje-my prac? Bo szef kae. To niepraw-da! Wykonujemy prac poniewa na nasz produkt lub usug czeka inny pracownik, ktry musi sprosta wymaganiom kolejnego pracowni-ka w acuszku tworzenia wartoci.

Jeli ja wykonam le prac, to kto inny bdzie musia j reklamowa lub poprawia po mnie. Opni cykl i strac wszyscy. Wielu z nas yje w organizacji w swoim maym wiatku, odgrodzonym od innych wiatkw murem pki robi co mi ka, jest dobrze. Podczas prac nad diagnoz Uczelni wielu liderw/przywdcw zdao sobie spraw, e problemy w ich wiatkach bior si z niezrozumienia roli jak od-grywa ich proces w caym systemie uczelni. Kady najmniejszy proces jest wanym ogniwem acucha tworzenia wartoci. A acuch jest tak wytrzymay jak jego najsabsze ogniwo. Kady jest wany. Kady kierownik, lider, przywdca kreuje otoczenie, sprawia, e tworzy si warto w systemie synergii. W rze-czywistoci nie ma wiatkw, jest jeden wiat naszej uczelni, w ktrym kade ogniwo wspprzyczynia si do sukcesu. Skd pracownicy maj wiedzie, w ktr stron i i co jest priorytetem w dziaaniu? O to dbaj przewodnicy. Nie da si przeceni roli przywdcy. Jeli lider jest tylko administratorem, to nie peni roli przywdcy. Nie chce, nie umie albo nie moe wskaza metod dziaania, by kady mg by dumny ze swojej pracy.

W Polsce pozostan dwa rodzaje uczelni: takie, ktre znaj si na ja-koci i takie, ktre przestay istnie. Ci, ktrzy inwestuj w jako robi to na jeden z dwch sposobw: 1. kupuj gotowe rozwizania w po-staci systemw jakoci i wdraaj gotowce oferowane na rynku w postaci uniwersalnej dokumen-tacji, ktr da si przystosowa

do danej organizacji lub 2. buduj system jakoci od podstaw doskona-lc kady z elementw organizacji. Pierwsze podejcie daje moliwo efektownego wdroenia systemu jakoci w spektakularnie krtkim czasie. Jest to podejcie oparte na zastosowaniu gotowych technik, skupiajce uwag czonkw organi-zacji na spenianiu norm i procedur oraz stosowaniu si do zalece narzuconych przez konsultantw. Drugie podejcie wymaga znacznie wikszego zaangaowania od czon-kw organizacji i do mudnych stara w uzyskiwaniu trwaych nawykw. W tym podejciu nie ma takiego nacisku na doskonao techniczn systemu lecz na dobre zrozumienie i przyswojenie filozofii jakoci i delektowanie si wolnym dochodzeniem do spenienia.

Pierwsze podejcie przywodzi na myl parafraz zdania Petera L. Bergera: z zarzdzaniem jest jak z seksem przesadna koncentracja na technice prowadzi do impotencji1. W przypadku naszej uczelni wybra-no drog drug. Zbudujemy no-woczesny system, w ktrym kady bdzie wiedzia jak wana jest jego rola w dochodzeniu do sukcesu caej organizacji.

n Zbigniew WiniewskiPenomocnik Rektora P ds. Jakoci

1 Peter L. Berger, Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective (1963). New York, Anchor Books, Doubley & Company, Inc., (1-24), s.13: in science as in love a con-centration on technique is likely to lead to impotence.

Przywdca vs. administrator dylemat lidera

20

F E L I E T O N Y

ycie Uczelni nr 126

Dla dobrego poznania i zrozu-mienia naszych odbiorcw prowa-dzimy statystyki, ktre pozwalaj nie tylko na ledzenie samych odwie-dzin, ale rwnie na badanie zacho-wa uytkownikw przebywajcych na stronie P. Dziki takiej analizie wiemy z jakiej witryny czy wyszuki-warki internauci do nas trafiaj, co daje nam jednoczenie moliwo lepszej analizy skutecznoci reklam w innych serwisach.

W ramach poprawy widocznoci w Internecie wydziay i jednostki P wprowadziy na swoich stronach kody ledzce oraz sowa kluczowe, opracowane zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Dzia Promo-cji. Dziaania te spowodoway czte-rokrotny wzrost liczby odson witryny Politechniki dzkiej w stosunku do ubiegego roku, co przekada si na pozycj sw kluczowych w wynikach wyszukiwania Google komentuje dr Jarosaw Wojciechowski, admi-nistrator witryny P.

Obecnie koczymy take prac nad przygotowaniem ujednolico-nej szaty graficznej dla wydziaw P. Uatwi to identyfikacj i roz-poznawalno naszej uczelni i jej jednostek w Internecie, podkrelajc tym samym profesjonalizm dziaa. Strony wydziaw, podobnie jak witryna P, opracowane zostan w technologii Responsive Web Design, ktra ma suy wygodzie i estetyce surfowania na urzdze-niach mobilnych.

Otwarta na wiat

Politechnika dzka ksztaci co-raz wicej studentw z zagranicy. Z myl o nich rozbudowane zostay i utworzone nowe wersje jzykowe strony internetowej P. Strona Politechniki dostpna jest obecnie w czterech wersjach jzykowych polskiej, angielskiej, rosyjskiej oraz chiskiej. Kandydaci i studenci z zagranicy mog znale tam nie-

zbdne informacje dotyczce oferty ksztacenia, zasad rekrutacji, czy ycia studenckiego. Witryny s stale rozbudowywane i aktualizowane. Uporzdkowana zostaa rwnie ich architektura, ktra nawizuje do po-dziau na stronie w jzyku polskim.

W polskiej i angielskiej wersji strony zostaa dodana zakadka dotyczca ksztacenia, w ktrej w przejrzysty i wyczerpujcy sposb przedstawiono zagadnienia zwiza-ne z edukacj. Potrzeba udostp-nienia w jednym miejscu informacji dotyczcych szeroko rozumianego obszaru ksztacenia wynika z fak-tu gbokich zmian zachodzcych w systemie szkolnictwa wyszego w Europie, zapocztkowanych podpi-saniem Deklaracji Boloskiej w 1999 r.. W zakadce, poza podstawowymi informacjami dotyczcymi procesu i oferty ksztacenia oraz linkw do podstron powizanych, mona zna-le wiadomoci na temat Procesu Boloskiego, Krajowej Ramy Kwali-fikacji, czy Wewntrznego Systemu Zapewnienia Jakoci Ksztacenia w P, ktre mog przyczyni si do lepszego zrozumienie istoty wprowa-dzanej reformy szkolnictwa wyszego mwi Maria Bednarek, gwny specjalista ds. jakoci ksztacenia, odpowiedzialna za opracowanie podstrony ksztacenia.

Obecnie Sekcja Umidzynaro-dowienia Edukacji przygotowuje architektur informacji dla strony P w jzyku ukraiskim.

n Anna BoczkowskaDzia Promocji

Unikalna i wartociowa tre publikowana na stronie, rozbudowana struktura witryny P, wersja responsywna strony, to tylko niektre czynniki, dziki ktrym Politechnika dzka umacnia swoj pozycj w Internecie. Dbajc o dobr widocz-no w wyszukiwarkach, stale zwikszamy liczb uytkownikw naszej strony i skutecznie budujemy wiadomo marki.

Witryna wci doskonalona

Strona w jzyku rosyjskim jest jedn z czterech wersji jzykowych witryny P

foto:Jacek Szabela

21

F E L I E T O N Y

ycie Uczelni nr 126

Odwagi trzeba si uczy. W codziennym yciu nie-czsto mamy do tego okazj. Pomylaam o tym, gdy moja picioletnia crka Marcelinka przyniosa swj pierwszy Dyplom zdobyty za udzia w V Oglnodzkim Wernisau Plastycznym na temat: Nasze miasto, Polska, Europa w oczach dzieci. Narysowaa oryginaln prac z Wie Eiffla. Pomylaam, e to fajna sprawa, dziecko ma pi lat i spenia swoje marzenia, daje jej to frajd a nam, jej rodzicom, szczcie. Na dyplomie bya myl J.W. Goethego:

Cokolwiek potrafisz lub mylisz, e potrafisz, rozpocznij to, odwaga ma w sobie geniusz, potg i magi.

Odwagi mona si nauczy, pomylaam zadajc sobie jednoczenie pytanie dlaczego to ja nie mia-abym sprbowa zrealizowa marzenia o podrach, o poznawaniu ludzi, obyczajw, nowych miejsc

I wtedy pojawia si szansa, poniewa z inicjaty-wy moich przeoonych i jednoczenie nauczycieli w naszym Instytucie Papiernictwa i Poligrafii zostaam

Przybyam, zobaczyam,zwyciyam

Jedn z okazji do zagranicznych wyjazdw dla pracownikw administracji uczelni s szkolenia w ramach Erasmus Staff Training Mobility.

zaproszona na wyjazd szkoleniowy dla pracownikw administracyjnych P.

Wtedy pojawiy si obawy, ale tylko na chwil. Dla-czego nie miaabym poczu w sobie takiej mocy, ktra sprawi, e poziom mojego jzyka angielskiego okae si wystarczajcy za granic, cho w Polsce jest daleki od doskonaego?

Taka podr to kurs szczcia

Na oficjalne zaproszenie od dyrekcji Instytutu Saimaa University of Applied Sciences z Lappeenranty poje-chaam wraz z naszymi nauczycielami na mj pierwszy wyjazd szkoleniowy. Przez kilka dni obserwowaam prac ludzi nalecych do tej samej grupy zawodowej co ja. Poznawaam obowizujce tam procedury, struktur organizacyjn Instytutu z Lappeenranty. Fiscy koledzy, udostpniali ciekawe prezentacje i oczekiwali wymiany naszych dowiadcze zawodowych.

Taka podr to taki kurs szczcia. To pokonanie wasnych niepewnoci, obaw, nauka, ch pokazania si gospodarzom z najlepszej strony. To take wsuchiwanie si w obco brzmicy jzyk i delektowanie si nim, tak jak smakuje si krucho chrupice owoce morza.

Staff Training Mobility doskonalenieumiejtnoci i kwalifikacji

Zachcam Pastwa do udziau w takich fantastycz-nych eskapadach ycia. Wystarczy tylko rozejrze si nieco, odpowiada krtkimi zdaniami, ktrych jestemy pewni, e zostan zrozumiane i sucha tych, ktrzy rozumiej, e oto przed nimi jest kto ciekawy wiata, nowej kultury i wanie przezwycia swoj malutk zaciankowo. Niewane, e nie tak rozmowny i wy-lewny, ale prawdziwy, odwany i przede wszystkim gotowy odlecie na swych wasnych uszach, po to, by zrozumie i zapa sens sw jakie si do niego mwi w obco brzmicym jzyku. Na koniec: przybyam, zo-baczyam, zwyciyam.

n Kasia KowalInstytut Papiernictwa i Poligrafii

foto:Anna Stanisawska

22

K O N F E R E N C J E

ycie Uczelni nr 126

Politechnika dzka bya gospo-darzem 22. Midzynarodowej Konfe-rencji A holistic approach to learning and teaching zorganizowanej przez Midzynarodowe Stowarzyszenie Na-uczycieli Jzyka Angielskiego IATEFL Polska oraz Centrum Jzykowe P.

O wyjtkowoci i prestiu konfe-rencji wiadczy rekordowa liczba 780 uczestnikw oraz duga lista wiato-wej klasy ekspertw metodyki ELT

Pewien stanW chaosie idei, rnych opcji byciew walce preambu i lokalnych koteriitoczy si codzienne ycie.

W yciu tym, jak to w yciu bywa,starszych ubywa, modszych przybywa,lecz modzi, zdolni, uskrzydleni ambicjamimusz cierpliwie czeka ze swoimi awansami.

Kiedy pojawia si u nich powikszone czoo,to tych modych sycha wszdzie w koo.Ten tu uzyska pozycjw w dziekanacie zdoby stanowisko.

Myl przewodni konferencji byo holistyczne podejcie do zagadnie edukacyjnych, ktre jest prb poczenia rnorod-nych technik, metod i szk nauczania i uczenia si.

Anglici o nauczaniu jzyka

(English Language Teaching), wrd nich Jeremy Harmer, Jamie Keddie, czy Luke Prodromu.

Konferencja zostaa objta patro-natem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego, Prezydenta Miasta odzi, Marszaka Wojewdztwa dzkiego, Wojewody dzkiego, JM Rektora P oraz licznych organi-zacji wspierajcych edukacj.

Miejscem trzydniowych spotka

Guru metodykiJeremy Harmer

foto:Mariusz Bartosik

anglistw byy nowoczesne sale Wydziau EEIA. W czasie konferencji wygoszono ponad 100 referatw i wykadw, ktrym towarzyszyy rnorodne warsztaty. W programie znalazy si wystpienia dotycz-ce psychologicznego wsparcia dla nauczycieli i uczniw, najnowszych trendw w nauczaniu i uczeniu si, a take prawdziwe lekcje, podczas kt-rych mona byo obserwowa teori ELT w praktyce. Wzili w nich udzia uczniowie szk podstawowych, rednich oraz studenci P.

Na konferencj zaproszono rw-nie nauczycieli innych jzykw obcych. W ten sposb uczestnicy otrzymali moliwo jednoczesnego uczestniczenia i obserwowania proce-su nauczania. Dziki tym spotkaniom anglici poczuli si znw jak w szkole i z innej perspektywy mogli przeanali-zowa wag takich elementw warsz-tatu nauczyciela jak zarzdzanie klas czy nawizanie kontaktu z grup.

Po wysiku intelektualnym by take czas na odpoczynek, spotkania towarzyskie i niespodzianki: pitkowy wieczr z muzyk i poezj o mioci w wykonaniu Jeremiego Harmera i koncert zespou Fabrykanci.

n Magdalena NowackaCentrum Jzykowe P

Tamci w rektoracie ju objli wszystko.Wic modo wkroczya w uczelniane progi.Ci, ktrzy odchodz ze sceny,opuszczaj uczelniane mury,wic ich nastj istotnie ma prawo by ponury.

Lecz takie jest ycie profesora,na niego, jak na sportowca, przychodzi take pora.Wtedy bieni, mj drogi, naley opuci.

Pamitaj przedtem, na bieninaley ustpi miejsca tym, ktrzy ci wyprzedzaj.Niech wic manewr wyprzedzanianie bdzie taktyk wyznaczony.Niech bdzie twoim gestem rzeczywicie uatwiony.

Prof. Cezary Szczepaniak, wybitny specjalista w zakresie teorii i konstrukcji pojazdw jest take poet. ycie Uczelni otrzymao tomik Jego wierszy pt. Szum myli. Jeden z wierszy Profesor dedykuje naszym Czytelnikom.

23

K O N F E R E N C J E

ycie Uczelni nr 126

Na trzeci konferencj dotyczc realizacji projektu Innowacyjne rodki i efektywne metody poprawy bez-pieczestwa i trwaoci obiektw budowlanych i infra-struktury transportowej w strategii zrwnowaonego rozwoju, przyjechao do odzi 150 naukowcw repre-zentujcych 10 jednostek naukowych, uczelni i insty-tutw badawczych realizujcych projekt.

Spotkanie zorganizowa lider projektu Wydzia Budownictwa, Architektury i Inynierii rodowiska (BAI) Politechniki dzkiej. Nasz projekt jest form upowszechniania dobrych praktyk w zakresie wsppracy nauki z gospodark mwi dziekan wydziau BAI, prof. Dariusz Gawin witajc uczestnikw konferencji w hotelu Holiday Inn w odzi.

Nasi naukowcy zarzdzaj tym olbrzymim projektem o budecie ponad 33 mln zotych, obejmujcym cznie 47 rnorodnych tematw badawczych skupionych w 10 pakietach (w tym 8 badawczych). Dwa z nich s prowadzone na Wydziale BAI. W trzecim roku realizacji projektu zakoczono prace nad 11 tematami badawczymi, kontynuowane s prace nad 36 tematami. powiedzia prof. Marek Lefik, prowadzcy konferencj w imieniu prof. Marii Kamiskiej, kierownika projektu. Do koca wrzenia zostao wydanych prawie 82 procent przyzna-nych kosztw.

W realizacji projektu bierze udzia 287 pracownikw naukowych oraz 78 studentw, w realizacji poszcze-glnych zada pracowao 55 doktorantw. Naukowcy wsppracuj z 26 przedsibiorstwami. Dziki rodkom z PO Innowacyjna Gospodarka (POIG) zostaa zakupiona aparatura za ponad 3 mln zotych, powstay 24 nowe stanowiska pracy.

Rozwizywanie zagadnie merytorycznych objtych projektem ma due znaczenie dla rozwoju budownictwa mieszkalnego i uytecznoci publicznej, a take dla infra-struktury drogowej mwi prof. Dariusz Gawin. Re-alizowany projekt jest przykadem wsparcia dziaalnoci naukowej na potrzeby przedsibiorcw.

Na konferencji byy poruszane tematy dotyczce oszczdnoci energii w budynkach, mwiono o recyklin-gu materiaw i elementw budowlanych, o nowych, oszczdnych metodach projektowania i monitoringu budowli inynierskich. Dyskutowano zagadnienia zwi-zane ze wzmacnianiem konstrukcji oraz nowatorskie metody inynierskie w bezpieczestwie poarowym. Wanym elementem obrad byy zagadnienia ochrony rodowiska. Od 1 lipca br. nastpiy zmiany w zasadach wprowadzania do obrotu wyrobw budowlanych, zgodnie z rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego, ktre w skrcie przedstawia pani Elbieta Janiszewska--Kuropatwa z Urzdu Gwnego Nadzoru Budowlanego.

Jeden z paneli powicony by wsparciu techniczne-mu rozlicze finansowych projektw. Przedstawiciele NCBiR opowiadali jak prawidowo rozlicza projekty oraz jak utrzymywa projekt w okresie 5 lat po jego zakoczeniu. W spotkaniu uczestniczyo okoo 40 pra-cownikw biur obsugujcych administracyjnie projekt.

W skad konsorcjum realizujcego projekt wchodz nastpujce uczelnie: Politechniki dzka, lska, Gdaska, witokrzyska, Krakowska, Wrocawska, Warszawska oraz Szkoa Gwna Suby Poarniczej w Warszawie, Uniwersytet dzki i Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy.

n Magorzata TrochaDzia Promocji

Naukowcy z najwikszych orodkw naukowych w Polsce, w ramach projektu finanso-wanego z PO Innowacyjna Gospodarka pracuj nad najnowszymi rozwizaniami, ktre maj m.in. poprawi bezpieczestwo i trwao obiektw budowlanych w kraju. Projekt jest wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Goci powita dziekanwydziau BAIprof. Dariusz Gawin

foto:Jacek Szabela

Innowacyjne rodkii efektywne metody w budownictwie

24

K O N F E R E N C J E

YCIE UCZELNI NR 126

Konferencja zatytuowana Energe-tyczne wykorzystanie biogazu w wo-jewdztwie dzkim miaa charakter naukowo gospodarczy. Zostaa przygotowana przez Wydzia Biotech -nologii i Nauk o ywnoci Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobio-logii P oraz Grupow Oczyszczalni ciekw (GO) w odzi Sp. z o.o. Kon-ferencja bya jednym z wanych wyda -rze w ramach zorganizowanego we wrzeniu w odzi Bioeconomy Week. Honorowy patronat obj marszaek Wojewdztwa dzkiego Witold

Stpie, ktry dokona uroczystego otwarcia konferencji.

Podczas trzech sesji plenarnych prelegenci przedstawili zagadnienia dotyczce prawodawstwa okrela -jcego funkcjonowanie biogazowni w kraju i w regionie, zwizane z no-woczesnymi technologiami wykorzy-stania biogazu oraz finansowaniem biogazowni.

W konferencji wzio udzia prawie 120 przedstawicieli wiata nauki, jednostek samorzdu terytorialnego oraz przedsibiorcw posiadajcych

W sali widowiskowej Politechniki dzkiej odbya si konferencja koczca realizacj projektu Opracowanie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszcze biogazu w obecnoci tlenowych form azotu w skali przemysowej , w ktrym badania finansowane s ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu pastwa w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Wystpieniu prof. Marii Koziokiewicz, przysuchuj si (od lewej) dr in. Krzysztof Ziemiskii Maciej Borkowski prezes GO w odzioraz marszaek wojewdztwaWitold Stpie

foto:Jarosaw Domaski

Przedstawiciele spek celowych ds. transferu technologii dysku-towali o nawizaniu wzajemnej wsppracy.

Politechnika dzka gocia 21 listopada 2013 r. przedstawicieli spek celowych ds. transferu tech -nologii z caej Polski.

Wizyta odbywajca si pod ha-sem Wsplny gos dla innowacji mia-a na celu zapoznanie zaproszonych goci z modelem transferu wiedzy i komercjalizacji uczelnianych tech-nologii jaki funkcjonuje na naszej uczelni.

Model przedstawiony przez CTT P Sp. z o.o oraz Dzia Transferu Technologii P spotka si z duym zainteresowaniem i uznaniem ze wzgldu na przyjte uregulowania dotyczce przestrzegania jasnych zasad i jednolitych regu efektyw -nego zarzdzania uczelnian wa -snoci intelektualn.

Spotkanie byo okazj do wymia -ny dowiadcze i spostrzee doty-czcych tworzenia i funkcjonowania uczelnianych spek prawa handlo -wego zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym.

Przybyych goci przywita pro -rektor ds. innowacji prof. Piotr Kula dzikujc za podjcie wsplnej inicjatywy spotkania i zapoczt-kowanie wsppracy na rzecz roz -woju oraz doskonalenia cieek upowszechniania uczelnianych innowacji w gospodarce.

Efektem spotkania ma by wy-pracowanie porozumienia o wsp-pracy w zakresie problematyki poruszanej w trakcie dyskusji.

Monika Kasieczka-BurneckaDzia Transferu Technologii

Wsplny gos dla innowacji

bd planujcych budow bioga -zowni wykorzystujcych innowacyjne technologie.

Rezultaty projektu podsumowa kierujcy nim dr in. Krzysztof Zie -miski. Efektem bada prowadzonych przez Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii we wsppracy z GO d Sp. z o.o. jest opracowanie in -nowacyjnej technologii odsiarczania biogazu. Jej skuteczno zostaa potwierdzona podczas bada w GO d w skali ptechnicznej. Opraco -wane rozwizania zostay zgoszo -ne do objcia ochron patentow w Urzdzie Patentowym RP oraz Eu-ropejskim Biurze Patentowym (EPO). Obecnie we wsppracy z Centrum Transferu Technologii P prowadzone s prace zwizane z komercjalizacj tej technologii.

Krzysztof ZiemiskiInstytut Technologii Fermentcji

i Mikrobiologii

25

K O N F E R E N C J E

ycie Uczelni nr 126

Nowo otwarta Fabryka Inynie-rw XXI wieku gocia 14 listopada uczestnikw Sympozjum nt. No-woczesne technologie obrbki k zbatych, ktrego organizatorami by Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn P oraz firma San-dvik Polska.

Coromant, ktrej klientami s naj-wiksze koncerny brany motoryza-cyjnej, lotniczej i energetycznej, m-wi o nowych narzdziach i nowych technikach obrbki k zbatych. Naley wspomnie, e firma Sandvik Polska od kilku lat wsppracuje z Instytutem Obrabiarek i Technolo-gii Budowy Maszyn, a jej narzdzia skrawajce s wykorzystywane w pracy dydaktycznej Instytutu.

Gociem sympozjum by te Ales Polcar z firmy Amkovo, ktra jest przedstawicielem znanej czeskiej fabryki obrabiarek TOS Celakovice. Suchacze zapoznali si z konstruk-cj i moliwociami obrbkowymi sterowanych numerycznie frezarek obwiedniowych przeznaczonych do produkcji k zbatych o zbach prostych i rubowych, k acucho-wych i limakowych, k zbatych z modyfikacj wzdun, czy waw wpustowych.

Piotr Kruk, przedstawiciel firmy Hexagon Metrology omwi mo-liwoci pomiarw k zbatych z wykorzystaniem uniwersalnych maszyn wsprzdnociowych takich producentw jak DEA czy Leitz wchodzcych w skad grupy Hexagon. W prezentacji zwrcono uwag na due zrnicowanie tych maszyn pod wzgldem ich zakresw pomiarowych i dokadnoci pomia-ru oraz na wybr oprogramowania uywanego do obsugi maszyn i opracowania wynikw pomiarw.

n Wojciech StachurskiInstytut Obrabiarek

i Technologii Budowy Maszyn

Celem sympozjum byo przedstawienie wiedzy na temat nowoczesnych technologii wytwarza-nia k zbatych, stosowanych narzdzi, obrabiarek i aparatury pomiarowej. Spotkanie miao umoliwi nawizanie wsppracy pomidzy jego uczestnikami, ale przede wszystkim zachci do wykorzystywania nowych technologii w praktyce przemysowej i pracy dydaktycznej.

Nowoczesne technologieobrbki k zbatych

Gocie sympozjum zwiedzaj laboratoria Instytutu Obrabiareki Technologii Budowy Maszyn

foto:Radosaw Rosik

Wrd 50 uczestnikw spotkania obok kadry naukowej z Wydziau Mechanicznego obecne byo liczne grono przedstawicieli przemysu, w tym producenci k zbatych i przekadni, obrabiarek oraz inne firmy zainteresowane tematyk sympozjum.

Jest si czym pochwali

Dyrektor Instytutu i jednoczenie dziekan Wydziau Mechanicznego prof. Bogdan Kruszyski w swoim wystpieniu przybliy zagadnienia technologiczne, ktrymi zajmuj si pracownicy Instytutu, a w szczegl-noci Zakadu Obrbki Skrawaniem i Narzdzi.

Na przestrzeni lat powstao wiele prac doktorskich dotyczcych tech-

nologii elementw uzbionych, kil-kadziesit artykuw publikowanych w renomowanych czasopismach, liczne referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych. Prowa-dzono prace badawcze w ramach grantw naukowych. Na szczegln uwag zasuguj te dotyczce kon-

strukcji i wykonania przekadni li-makowych, ktre wykorzystywane byy m. in. w Grupowej Oczyszczalni ciekw w odzi i Hucie Katowice.

Uczestnicy spotkania zoba-czyli nowoczesne wyposaenie dydaktyczne Instytutu zakupione w ramach projektu finansowanego z RPO Wojewdztwa dzkiego na lata 2007-2013. Szczeglnym zainte-resowaniem cieszya si Pracownia Metrologii Wielkoci Geometrycz-nych i znajdujca si w niej wsp-rzdnociowa maszyna pomiarowa DEA Global Performance 5.7.5 zaku-piona od firmy Hexagon Metrology.

Prezentacje firm

Roman Stankiewicz z polskiego oddziau szwedzkiej firmy Sandvik

26

K O N F E R E N C J E

ycie Uczelni nr 126

Magorzata Trocha Dobiega koca realizacja dwuletniego pro-jektu e-matura. Jakie efekty udao si osign pracownikom Politech-niki dzkiej?

Prof. Sawomir Wiak Najwa-niejszym efektem, a zarazem pro-duktem finalnym projektu, jest

innowacyjna platforma e-matura pozwalajca na przeprowadzanie egzaminw maturalnych, klaswek i testw z matematyki dla szk ponadgimnazjalnych. Dostarczyli-my uytkownikom: nauczycielom i uczniom, moliwo korzystania z innowacyjnego narzdzia, pod-

noszcego atrakcyjno prowa-dzonych form nauczania. Na naszej platformie wiedza jest podana w atrakcyjny sposb, z wykorzysta-niem elementw multimedialnych. To ciekawa forma nauki i pisania egzaminu.

M. Trocha Czy udao si osi-gn cele jakie zostay postawione przed realizacj projektu?

Prof. S. Wiak Tak, w peni. A nawet osignlimy wicej ni zakadalimy na pocztku pro-jektu. Celem gwnym projektu byo dostarczenie innowacyjnego narzdzia sucego do dokona-nia zmian w metodach nauczania i uczenia si przy zastosowaniu mo-liwoci sprawdzania poziomu zdobytej wiedzy za porednictwem interaktywnej platformy i zgroma-dzonego tam materiau, jak rwnie statystycznej analizy zbieranych wynikw. Rozbudowalimy projekt o dodatkowe elementy. Jednym ze skadnikw materiau dydaktyczne-

Uczelnia zakoczya realizacj innowacyjnego projektu e-matura. 28 listopada w Po-litechnice dzkiej odbya si konferencja podsumowujca wszystkie zadania.

Nowoczesna edukacjana platformie

Prof. S. Wiak koordynator projektu e-matura

foto:Jacek Szabela

W konferencji wzio udzia ponad 100 przedstawicieli szk ponadgimnazjalnych z wojewdztwa dzkiego uczestniczcych w realizacji projektu e-matura, wadze owiatowe odzi, Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej, Orodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz wadze uczel-ni. Na konferencji zaprezentowano wyniki czterech edycji testowych egzaminw z matematyki oraz podsumowano zadania realizowane w cigu trzech lat trwania projektu. Przedstawiono te efekty i korzyci, jakie udao si uzyska w projekcie. Dyrektor Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej Danuta Zakrzewska bardzo wysoko ocenia projekt e-ma-tura Fantastyczny pomys, wietna realizacja powiedziaa podczas swojego wystpienia na konferencji. Najwikszym problemem przy wdroeniu projektu jest niewystarczajce

zaplecze komputerowe w szkoach. W 24 liceach w odzi jest 1459 komputerw, a tegorocznych maturzystw jest 3064 mwia Halina Cyrulska, kierownik Oddziau ds. Projek-tw Edukacyjnych i Cyfryzacji Szk w Wydziale Edukacji Urzdu Miasta odzi. Zdecydowanie lepiej jest w techni-kach. Tam prawie kady maturzysta miaby zapewniony dostp do komputera. W opinii nauczycieli wystpujcych podczas konferencji, dziki udziaowi w projekcie znacznie lepiej w tym roku wypada matura z matematyki wrd uczniw testujcych e-matur. Projekt by realizowany na wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Au-tomatyki P, a koordynatorem projektu by prof. Sawomir Wiak, prorektor ds. edukacji w P.

Rozmowa z prof. Sawomirem Wiakiem

27

K O N F E R E N C J E

ycie Uczelni nr 126

go platformy jest zbir 300 zada, a docelowo szykujemy jeszcze 400 dodatkowych, obejmujcych materia z matematyki na poziomie podstawowym, w zakresie IV etapu edukacyjnego. Powstaa baza da-nych umoliwiajca wprowadzanie pyta dotyczcych dowolnego zagadnienia oraz rozbudow bazy pyta przez kadego nauczyciela.

M. Trocha Co wyrnia projekt e-matura?

Prof. S. Wiak System e-matura jest prosty w obsudze i zastosowa-niu, zawiera modu egzaminacyjny, modu e-korepetycji, bazy zestaww egzaminacyjnych i zada on-line, podzielone na 10 obszarw tema-tycznych oraz panel administra-cyjny i edytor pyta. Nasz projekt wyrnia moliwo korzystania z korepetycji i testw w dowolnym miejscu i czasie. Dajemy take szyb-k informacj zwrotn i moliwo porwnania swoich osigni z wy-nikami rwienikw. Eliminujemy te ciganie poprzez mieszanie pyta i odpowiedzi w pytaniach. System jest take przystosowany dla osb niepenosprawnych.

Musz take wspomnie o na-szym wyjtkowym systemie rapor-towania danych. Istnieje moliwo tworzenia raportw na podstawie danych zbieranych w czasie trwa-nia egzaminu oraz po egzaminie raportu porwnujcego wyniki ze szk. Innowacj jest te zbieranie danych o egzaminowanych, jak np: czas rozwizywania pytania, liczba powrotw do zadania, informacja o liczbie zmian odpowiedzi, czy ucze zmieni odpowied z dobrej na z czy odwrotnie.

W konferencji uczestniczyli m.in. dyrektor OKE Danuta Zakrzewska i wicekurator Konrad Czyyski

foto:Jacek Szabela

M. Trocha Projekt e-matura by realizowany przy wsppracy z Mini-sterstwem Edukacji Narodowej. Jak Ministerstwo ocenia efekty?

Prof. S. Wiak Podczas oceny projektu zebralimy wiele pozytyw-nych opinii. Nasze dowiadczenie jest doceniane. Od roku realizujemy wsplnie z MEN projekt e-podrcz-niki w zakresie matematyki. Wdro-enie efektw projektu e-matury do szk ponadgimanzjalnych cile wi si z doposaeniem szk w sprzt komputerowy. Mam na-dziej, e czciowo projekt zostanie wykorzystany w najbliszej perspek-tywie, choby do egzaminw na poziomie prbnym. W przyszoci uczestnikami platformy mog by rwnie uczniowie szk podsta-wowych, gimnazjalnych oraz stu-denci uczelni wyszych. Platforma moe by przystosowana take do innych przedmiotw, ktrych testy ju przeprowadzilimy np. fizyki, informatyki, mechatroniki, a take ekonomii.

Projekt e-matura jest wspfi-nansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego priorytetu III Wysoka jako systemu owiaty, poddziaa-nia Modernizacja treci i metod ksztacenia.

n Magorzata TrochaDzia Promocji

E-matura w liczbach112 szk z wojewdztwa dzkiego uczestniczyo w projekcie 9400 uczniw: w tym 4391 kobiet i 5009 mczyzn144 nauczycieli: w tym 108 kobiet i 36 mczyzn300 zada na platformie e-korepetycje do korzystania przez uczniw i nauczycieli

Najwaniejsze korzyci z projektu e-maturan innowacyjna i elastyczna platforma e-learningowa z wymienn baz

wiedzyn dostosowanie platformy dla osb niepenosprawnych (niedowidz-

cych)n moliwo przeprowadzania egzaminw z innych przedmiotw np.

fizyki, informatykin moliwo wprowadzenia nowych, atrakcyjnych form nauczania

matematykin modu e-korepetycje dodatkowe narzdzie dla uczniw, nauczy-

cieli i rodzicwn wynik egzaminu ju po kilku minutach od zakoczenia testun moliwo dodawania do bazy zada przez nauczycielin dostpno platformy 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu i 365

dni w roku

28

N A U K A

ycie Uczelni nr 126

W 2013 roku Laboratorium wzbogacio si o je-dyny w Polsce ukad Raman/AFM/SNOM/TERS, ktry pozwala z niespotykanie du rozdzielczoci bada nie tylko pojedyncz komrk i jej skadniki, ale wrcz pojedyncz czsteczk. Ukad ten pozwala te na tak silne wzmocnienie sygnau, ktre umoliwia ledzenie niezwykle maych ste na poziomie protein pro-dukowanych przez genomy dotychczas nieosigalne adn inn metod. Jest to rewolucja w diagnozowaniu nowotworw.

Zainstalowanie tak nowoczesnego sprztu stao si moliwie dziki dotacji aparaturowej otrzymanej z Mi-nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego.

Prowadzone w LLSM badania zmierzaj do opra-cowania metody identyfikacji zmian nowotworowych o rnym stopniu zaawansowania przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana i femtosekundowych technik laserowych.

Zmiany chorobowe generuj w organizmie czo-wieka okrelon informacj biochemiczn, a widmo Ramana jest molekularnym odciskiem palca badanej

prbki. To na jego podstawie mona uzyska informacj o kwasach tuszczowych, strukturze drugorzdowej biaka i strukturze ich acuchw pobocznych, konfor-macji DNA i RNA, interakcji DNA-biako i RNA-biako w strukturze komrek i tkanek. Monitorowany jest rwnie rozkad lekw stosowanych w chemoterapii klinicznej w tkankach i komrkach, aby nastpnie wy-korzysta t metod do ledzenia postpw leczenia.

Dotychczas zbadano tkank nowotworow ex vivo dla 230 pacjentw. Poddano j analizie statystycznej (PCA-Principal Component Analysis) w celu znalezienia charakterystycznych biomarkerw Ramana. We wsp-pracy z Uniwersytetem Medycznym w odzi naukowcy z Politechniki dzkiej badaj nowotwory gruczou piersiowego oraz nowotwory gowy i szyi.

Spektroskopia Ramana w poczeniu z mikrosko-pem pozwala zbudowa obraz, ktry w niedalekiej przyszoci jest w stanie zastpi (lub uzupeni) obraz histologiczny. Pozwoli to po pierwsze monitorowa obszar zmian nowotworowych i ustala margines bezpieczestwa, gdzie komrki nowotworowe s ju nieobecne, podczas operacji in situ, w czasie realnym (2- 3 minuty). Po drugie, proponowana metoda moe zastpi (lub uzupeni) biopsj konwencjonaln przez biopsj optyczn.

Wyniki dotyczce biopsji optycznej Ramana zesp prof. Haliny Abramczyk opublikowa w 2013 roku i jest to pierwsze doniesienie na wiecie na ten temat (Chemical Review, 2013, Abramczyk H, Broek. B).

LLSM, dysponujc sprztem badawczym o regional-nym i oglnokrajowym znaczeniu, przyczynia si do do-starczenia rodowisku dzkich chemikw i fizykw no-woczesnej i unikatowej aparatury badawczej. Naukowcy wsppracuj z wieloma laboratoriami zagranicznymi z USA, Francji, Niemiec oraz laboratoriami krajowymi. LLSM wsppracuje take z Akademi Podlask w Sie-dlcach nad szybkim i bezdotykowym diagnozowaniem jakoci misa metod spektroskopii Ramana.

n Opr. E. Ch.

W kierowanym przez prof. Halin Abramczyk Laboratorium Laserowej Spektroskopii Mole-kularnej (LLSM) w Midzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Politechniki dzkiej prowadzone s badania nad now generacj biomarkerw molekularnych do zastosowania w diagnostyce, terapii i biopsji optycznej nowotworw. Nowoczesne metody optyczne, kt-re bd oferoway jednoznaczn diagnoz w bardzo krtkim czasie przy ku pacjenta, s nadziej wspczesnej medycyny.

Rewolucja w diagnozowaniunowotworw

Pomiary tkanki nowotworowej gruczou piersiowego za pomoc ukadu Raman/AFM/SNOM/TERS

foto:Jacek Szabela

29

N A U K A

ycie Uczelni nr 126

90 komunikatw i posterw prezentowanych na zagra-nicznych i krajowych konferencjach naukowych. Jest wspau