Zbornik Radova Rijeka2009 ODVODNJA

 • View
  545

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

odvodnja

Text of Zbornik Radova Rijeka2009 ODVODNJA

 • Zbornik radova ProceedingsKONFERENCIJA s meunarodnim sudjelovanjem

  SUVREMENE METODE ODVODNJE

  OBORINSKIH VODA URBANIH SREDINA NA

  OBALNIM PODRUJIMA

  CONFERENCE with international participation

  MODERN METHODS OF STORM WATER

  DRAINAGE IN URBAN COASTAL AREAS

  Rijeka, Hrvatska, 19.-21. oujka 2009. Rijeka, Croatia, March 19th - 21st 2009

 • Zbornik radova Proceedings

  KONFERENCIJA s meunarodnim sudjelovanjem

  SUVREMENE METODE ODVODNJE

  OBORINSKIH VODA URBANIH SREDINA NA

  OBALNIM PODRUJIMA

  CONFERENCE with international participation

  MODERN METHODS OF STORM WATER

  DRAINAGE IN URBAN COASTAL AREAS

 • Izdava:

  HRVATSKO DRUTVO ZA ZATITU VODAZagreb, Ulica grada Vukovara 220

  GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U RIJECIRijeka, V.C.Emina 5

  Urednici:Mr.sc.Josip Rubini, dipl.ing.gra.Mr.sc. Bojan Zmai, dipl.ing.tehn.

  Tehniki urednici:Martina Vasilj, ing.inf.Maja Gaea, aps.gra.

  Grafika obrada, prijelom i tisak:Prospekt Rijeka

  Naklada:350 Primjeraka

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Sveuiline knjinice Rijeka podbrojem 120201069

  ISBN 978-953-6953-15-8

  Autori su u potpunosti odgovorni za sadraj i oblik svojih radova. Izdava i urednitvo Zbornika radova i organizatori Konferencije ne snose odgovornost za navedene stavove i zemljovide ukljuene u ovaj Zbornik radova.

  ORGANIZATORI KONFERENCIJE:HDZV (Hrvatsko drutvo za zatitu voda)EWA (European Water Association)

  SUORGANIZATORI KONFERENCIJE:Vodovod i kanalizacija RijekaGrad RijekaGraevinski fakultet Sveuilita u Rijeci

  POKROVITELJI KONFERENCIJE:Ministarstvo regionalnog razvoja, umarstva i vodnog gospodarstva Hrvatske vodePrimorsko-goranska upanijaDrutvo graevinskih inenjera Rijeka

  ORGANIZACIJA KONFERENCIJE:

  Mr.sc. Bojan Zmai,dipl.ing.kem.teh. predsjednik konferencije

  Josip Rukavina,dipl.ing.gra. tajnik konferencije STRUNO PROGRAMSKI ODBOR:doc.dr.sc. Barbara Karleuaprof.dr.sc. Boris Komparemr.sc.Ivica Pliimr.sc. Josip Rubiniprof.dr.sc.Nevenka Oanidr.sc. Sinia iracdoc.dr. Zoran Naki

  ORGANIZACIJSKI ODBOR:Boidar HrabaDragan BlaeviJagoda PilkoRajka tajduharSergije Babi

  RECENZENTI:doc.dr.sc. Barbara Karleuamr.sc. Bojan Zmaiprof.dr.sc. Boris Komparemr.sc.Ivana Gabriprof.dr.Nevenka Oanimr.sc.Josip Rubinidoc.dr.Zoran Naki

  Tiskanje ovoga zbornika radova omogueno je uz financijsku potporu Zaklade Sveuilita u Rijeci temeljem Ugovora (Klasa: 614-03/08-01/36, Ur.broj: 2170-57-06-08-2). Miljenja izraena u ovom zborniku radova su miljenja autora i ne izraavaju nuno stajalite Zaklade Sveuilita u Rijeci.

 • SADRAJ / CONTENTS

  Predgovor Radovi pozvanih predavaa 10 STORMWATER - URBAN DRAINAGE PROBLEMS AND SOLUTIONS Hansjrg Brombach 36 DEALING WITH RAINWATER IN THE CONTEXT OF WATER FRAMEWORK DIRECTIVE Jrg Londong 46 RECENT EXAMPLES OF PLUVIAL FLOOD MAPPING AND RISK ASSESSMENT IN THE UK USING THE PEEPS APPROACH Ronnie Falconer 64 SUPERVISION OF THE MARSEILLES SEWERAGE SYSTEM AND MANAGEMENT OF RAIN OCCURRENCES Dominique Laplace, C Ngre, P. Deshons 70 URBANA ODVODNJA U FUNKCIJI ZATITE VODA Boris Kompare, Goran Volf, Nataa Atanasova 84 ODVODNJA AUTOCESTA I ZATITA VODA: ANALIZA DJELOVANJA UREAJA ZA PROIAVANJE U KRU Boris Kompare, Renato Babi, Tjaa Griessler Bulc, Uro Cerar, Martin Knez, Janja Kogovek, Joe Panjan, Metka Petri, Marina Pintar, Primo Rodi, Sergije Babi, Nataa Atanasova Recenzirani znanstveno-struni radovi

  96 PROBLEMATIKA ODVODNJE OBORINSKIH VODA U OBALNIM URBANIM SREDINAMA Bojan Zmai 108 ODVODNJA OBORINSKIH VODA URBANIH SREDINA U ZAKONSKOJ REGULATIVI I PRAKSI Dragan Blaevi, Rajka tajduhar, Davor Gergori 118 SUVREMENI POSTUPCI ZA KANALIZIRANJE I ZATITU OD POPLAVA NA SLIVU KUMODRAKOG POTOKA U BEOGRADU Jovan Despotovi, Milo Stani, Zoran Jovanovi, Branislav Babi, Aleksandar uki, Jasna Plavi 130 STORMWATER TREATMENT: BEST MANAGEMENT PRACTICE IN DENMARK Darja Isteni, Carlos A. Arias, Jes Vollertsen, Joana Pereira, Heloisa Pinto, Hans Brix 142 NUNOST INTEGRALNOG PRISTUPA PLANIRANJU I UPRAVLJANJU OBORINSKIM VODAMA NA PRIMJERU GRADA PULE Tatjana Uzelac 156 ODVODNJA OBORINSKIH VODA S PODRUJA SPORTSKE DVORANE ARENA U ZAGREBU Stjepan Kordek 166 TRENDOVI OBORINSKIH EKSTREMA U CRIKVENICI, 1901-2007. Marjana Gaji-apka

  176 ININJERSKO SAGLEDAVANJE KRATKOTRAJNIH JAKIH OBORINA - PRIMJER RIJEKOG PODRUJA Josip Rubini, Sinia Lukari, Josip Rukavina 194 PRORAUN HIDROGRAMA OBORINSKIH VELIKIH VODA NA URBANIM SLIVNIM PODRUJIMA PRIMJENOM METODE GRANINOG INTENZITETA OTJECANJA Stevan Prohaska, Tioslav Petkovi, Aleksandra Ili 214 ANALIZA UTJECAJA OBORINSKIH VODA NA KANALIZACIJSKI SUSTAV ODVODNJE NA PODRUJU GRADA RIJEKE Jagoda Pilko, Josip Rukavina, Patricia Cuculi 224 ODVODNJA OBORINSKIH VODA NA LOKALITETU PLANIRANOG SVEUILINOG KAMPUSA U RIJECI PROBLEMATIKA I RJEENJE Gianantonio Santin, Boris Uzelac, Marko Sokol, Ivana Suanj 234 ODVODNJA OBORINSKIH VODA URBANOG SLIVA KURINJSKOG POTOKA - PROBLEMATIKA I RJEENJA Nevenka Oani, Barbara Karleua, Josip Rubini 248 PREGLED I MJERENJA PROTONOSTI ZATVORENOG DIJELA TOKA KURINJSKOG POTOKA Enes Zaimovi, Jagoda Pilko, Josip Rukavina 264 SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA RIJEKE ZAOBILAZNICE - UTICAJ NA GRADSKI SUSTAV ODVODNJE Davorka Breulj, Roul Vali 278 PRIHVAT DIJELA OBORINSKIH VODA SLIVA KURINJE U RETENCIJU ROTOR Davorka Breulj, Raoul Vali 286 JEDNOSTAVNI MODELI TERETA ONEIENJA I OTJECANJA PRVOG PLJUSKA Sergije Babi 300 PROBLEMATIKA OBORINSKIH VODA U KONTEKSTU ZATITE VODNIH RESURSA U KRU PRIMJER IZVORITA U SLIVU RJEINE Danijela Lenac, Josip Rubini, Elvisa Elkasovi 314 NOVI ASPEKTI U RJEAVANJU OBORINSKE ODVODNJE NA PRIMJERU CESTE 233 I 231 (GORNJI ZAMET U RIJECI) Nives Klobuar, Nina Stanii, Tatjana Travica 326 KOMPAKTNO RJEENJE PROCRPNE STANICE U SKUENIM UVJETIMA PRIMORSKIH NASELJA Nenad Ravli 338 TEHNIKA RJEENJA I GREKE U IZVEDBI SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA Bojan urin

  Poslovna predstavljanja

  350 HOBAS CIJEVNA PRELJEVNA KOMORA Eduard Hesky

  356 KAZALO AUTORA

 • PREDGOVOR

  Problemi odvodnje oborinskih voda urbanih podruja postaje u dananje doba ubrzane urbanizacije i litoralizacije sve znaajniji, esto puta ne samo bez pravih odgovora, nego i bez pravih pitanja to s oborinskim vodama na urbanim podrujima, pruaju li tradicionalni pristupi rjeavanju odvodnje oborinskih voda sa to brim njihovim odvoenjem iz urbanih zona primjerena rjeenja, ima li alternativnih pristupa ili novijih tehnolokih pristupa rjeavanju tih problema, koje su to suvremene metode koliki je stvarni utjecaj koga imaju oborinske vode na vodne resurse i njihovo okruenje, kako smanjiti negativne uinke tog utjecaja na to prihvatljiviji nain, koji su to faktori koji su najutjecajniji za procese koji prate formiranje oborinskog otjecaja i dinamiku njegova protjecanja i pronosa oneienja, kakve utjecaje mogu imati globalne klimatske promjene infrastrukturu urbane odvodnje... Upravo su ta pitanja inicirala odravanje skupa Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na priobalnim podrujima.

  U svemu tome vaan je i aktuelni trenutak. Naime, u Hrvatskoj su u tijeku brojni projekti odvodnje i proiavanja otpadnih voda. Posebno je znaajan projekt zatite od oneienja priobalnih voda, koji obuhvaa gradnju, obnovu i proirenje sustava prikupljanja i odvodnje komunalnih otpadnih voda, ureaja za proiavanje otpadnih voda i podmorskih ispusta u brojnim naseljima du jadranske obale i otoka. Pri kompleksnom rjeavanju ovih sloenih projekata javlja se i problem odvodnje i dispozicije oborinskih voda, kako ih prikupljati, kako kontrolirati tokove, kao ih proistiti i kamo ih isputati. To posebno dolazi do izraaja u osjetljivom krkom obalnom podruju koga karakteriziraju vrlo intenzivne oborine, ali i prekomjerni unos oneienja vrlo ranjivi vodni resursi. Promjene koje nosi ubrzana urbanizacija i s njom vezani problemi oborinske odvodnje kreu se u vrlo irokom rasponu kako u pogledu koliinskih, tako i kvalitativnih elemenata.

  Konferencija Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim podrujima se odrava u Rijeci. Razlog njenog odabira lei u okolnosti da je upravo Grad Rijeka meu prvim sredinama u Hrvatskoj gdje je prepoznata vanost rjeavanja uinkovite odvodnje oborinskih voda kao dio integralne brige o urbanom prostoru i zatite vodnih resursa i mora. Za povui je usporedbu da je Grad Rijeka, odnosno nekadanja Opina Rijeka, jo pred 30 godina, kao prva takva sredina na priobalnom krkom podruju u Hrvatskoj, osigurala izradu strunih podloga za donoenje Odluka o uspostavljanju i odravanju zona sanitarne zatite i o mjerama zatite podruja izvorita pitke vode.

  Rijeka je pred vie od 120 godina zapoela izgradnju sustava javne odvodnje ukljuujui i oborinsku odvodnju. Veina izgraene kanalizacijske mree mjeovitog je tipa koja vie ne moe podnijeti ubrzanu urbanizaciju i izgradnju Grada niti nove i sve stroe kriterije i standarde u zbrinjavanju otpadnih voda.

  Sve oitije klimatske promjene s uznemiravajuim posljedicama u neposrednoj budunosti s jedne strane kao i specifina konfiguracija grada s druge, namee posve nove i nekonvencionalne pristupe u rjeavanju rastueg problema zbrinjavanja oborinskih voda.

  Organizacija ovog strunog skupa u Rijeci prilika je da sa kolegama iz zemlje i inozemstva koji ive i rade u slinim geografskim i klimatskim uvjetima razmijenimo naa iskustva, pozitivna i negativna. U tom smislu spremni smo slijediti primjere onih koji su nas u tome nadmaili kako ne bi smo uili samo na vlastitim grekama.

  Bojan Zmai eljko Maar Josip Rubini

  Radovi pozvanih predavaa

 • Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim podrujima10 11Rijeka, od 19.-21. oujka 2009.

  STORMWATER - URBAN DRAINAGE PROBLEMS AND SOLUTIONSHansjrg Brombach