Zbornik radova Zlatibor 2011

Embed Size (px)

Text of Zbornik radova Zlatibor 2011

Recenzenti: Prof. dr Jovan TodoroviProf. dr Dragoljub otra Autor : Grupa autora Izdava: IPJ Tira: 200 Dizajn: Dejan otra CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 656.1.08(082) 347.426:656.1.08(082) SAVETOVANJE na temu Saobraajne nezgode (2011, Zlatibor) Zbornik radova / Savetovanje na temu Saobraajne nezgode, Zlatibor, [27.-29. april] 2011. -Beograd : Jovan, 2011 (beograd : Original). -408 str. : ilustr. ;30 cm Radovi na ir. i lat. Tira 200.-Napomene i bibliografske reference uz tekst Bibliografija uz svaki rad ISBN 978-86-6041-060-5 a)Saobraaj Bezbednost Zbornici b)Saobraajne nezgode Zbornici c)Naknada tete Saobraajne nesree Zbornici COBISS:SR-ID 183304972 tampa: ORIGINAL SAVETOVANJE NA TEMU SAOBRAAJNE NEZGODE ZBORNIK RADOVA Zlatibor, 2011. Prof. dr Jovan Todorovi RECENZIJA Posledetaljne,strune,analizeknjige/rukopisa/ZBORNIKRADOVA SAOBRAAJNE NEZGODE, dajem miljenje oradovima koji su u Zborniku zastupljeni, sagledavajui ih satematskog, strunog i tehnikog aspekta. Posmatranotematski,uZbornikusenalazeradovikojiobuhvataju bezbednosniaspektodvijanjadrumskogsaobraaja,odnosnobezbednosni aspekt transporta robe i putnika i sve ono to je s tim u direktnoj vezi kao to je:osiguranjevozila,procenateta,vetaenjasaobraajnihnezgoda, kao i pravni poslovi koji su u vezi sa pojavom i nainom reavanja, problema iztihoblasti.Poredsagledavanjasadanjegtrenutkaukomesedrumski saobraaj, kod nas i u svetu, nalazi, u veini radova su razraeni i savremeni pristupi reavanju bitnih, problema koji se javljaju pri utvrivanja uzroka, toka i posledicatetnihdogaajaudrumskomsaobraaju.Uradovima,autorisu posebanakcenatstavilinaneophodnosmultidisciplinarnogpristupapri reavanjuproblemavezanihzabezbednoodvijanjedrumskogsaobraaja, procenu rizika i podizanje prevencije na potreban, vii nivo, u cilju spreanjatetnihdogaajausaobraaju.Predmetinteresovanja,kodjednogbroja autora,jebilaiprimenainformacionihsistemautansportnimpreduzeima, osiguravajuimdrutvima,kodvetaenjasaobraajnihnezgoda,kaoiu nekim fazamaprocene teta koje nastaju kao posledica tetenih dogaaja u saobraaju,priemujeposebnonaglaenavanostinformatikebaze podataka,kojapredstavljaosnovfunkcijeprevencijeidetekcijeteta,koje nastajuusaobraaju.ImajuiuvidudajeZbornikradova,kojiima418 stranica,uraennazavidnomtehnikomnivousa46radovakojisadre76 tabela 69 dijagrama i 130 slika, kao i to da radovi poseduju potreban struni nivo,miljenjasamdaseradiokorisnimradovimaukojimasuobraene aktuelnetemeiznavedenihoblasti,zbogega,sazadovoljstvom, preporuujem izdavanje ove knjige. Recenzent, Begrad, aprila, 2011.Prof. dr Jovan Todorovi Prof. dr Dragoljub otra RECENZIJA Knjiga/rukopis/ZBORNIKRADOVASAOBRAAJNENEZGODE,sadri 46strunihradovaizrazliitihoblasti:osiguranjavozila,proceneteta, transporta,vetaenjasaobraajnihnezgoda,kaoiizoblastpravakoje obuhvatareavanjetetaumirnom,ilisudskompostupku.Zbornikima 418stranicasa76tabelei69dijagramai130slika.Radovisuuraenina potrebnom tehnikom i strunom nivou. Svi radovi iz navedenih oblasti, pored dela u kome su dati opisi i objanjenja problema kojim se autori bave, imaju i smernicezamogunostreavanjanavedenihproblema.Bezobziratose radi o razlitom interesovanju autora, radovi poseduju jednu,skoro identinu, idejuvodilju-tenjakaiznalaenjumogunostizapodizanjenivoa bezbednostisaobraaja,multidisciplinarnimpristupomreavanjuproblema. Temekojedominirajuuradovimasuprevareuosiguranju,uzrociestih sporovauproceniilikvidacijiteta,tehnikiaspektvetaenja nematerijalnihteta,razniaspektivetaenjasaobraajnihnezgoda, drumskitransportunovimregulatornimuslovima,stanjebezbednosti drumskogsaobraajauSrbijiizemljamauokruenju,procenaposledicau incidentimapriprevozugoriva,mestoiulogasudskihvetaka,odreivanje trokova aktivnosti u voznim parkovima, saobraaj u vaspitno obrazovnom procesu,istraivanjauzrokasaobraaijnihnezgoda,infrastrukturau funkcijibezbednostisaobraaja,informacionisistemiusaobraaju, evropskiizvetajiupraksi,kontrolatehnikeispravnostivozila,mereza unapreenjebezbednostipeakausaobraaju,kaoefektiprimenenovog Zakona o bezbednosti saobraaja na putevima u Srbiji. Posle,detaljno,izvreneanalizesvihradovakojisenalazeuZborniku radova,miljenjasamdaseradioveomakorisnojknjizi/Zbornikuradova/, zbog ega je, sa zadovoljstvom, preporuujem za tampu. Recenzent, Beograd, aprila, 2011. Prof. dr Dragoljub otra Zborni k radova 6 Dr Dejan Bogievi, dipl. in. saob., Visoka tehnika kola strukovnih studija, Ni Prof. dr Milomir Veselinovi, dipl. in. saob., FTN, Novi Sad Duan Radosavljevi, dipl. in. saob., Visoka tehnika kola strukovnih studija, Ni ODREIVANJE KOEFICIJENTA RESTITUCIJE NA BAZI EKSPERIMENTALNIH SUDARA I NALETA VOZILA Zborni k radova 7 ABSTRAKT Analizomeksperimentalnihistraivanjakojasuvrenauciljuodreivanja koeficijenta restitucije dolo se do zakljuka da vrednost ovog koeficijenta ne zavisi samo odsvojstvamaterijalakakojetoranijesmatrano.Unovijevreme,ispitivanjemvozila dokazano je da koeficijent restitucije prilikom sudara vozila, pored vrste materijala zavisi i odbrzinekretanjavozila,odnosamasaizmeusudarenihvozila,oblikadelovakojisuu kontaktu, meusobnog poloaja vozila, ugla sudara, idt. Uradujeprikazanonekolikometodaipraktinihpostupakazaodreivanjerealnih vrednosti koeficijenta restitucije na osnovu rezultata CRASH testova. KLJUNE REI: KOEFICIJENT RESTITUCIJE, SUDAR VOZILA, EKSPERIMENT ABSTRAKT Analysisofexperimentalstudieswereconductedtodeterminethecoefficientof restitution, it was concluded that the value of this coefficient depends not only on material properties,aswaspreviouslyconsidered.Morerecently,testingofvehicleshasbeen proved that the coefficient of restitution in a collision of vehicles, in addition to the type of material depends on the speed of vehicles, the mass between the colliding vehicles catch, shaped parts that are in contact, mutual position of the vehicle, the angle of collision. This paper describes several methods and practical procedures for determining the real value of the coefficient of restitution based on the results of tests Crushes. KEY WORDS: VEHICLE COLLISION, EXPERIMENT, COEFFICIENT OF RESTITUTION 1. UVODNO DEO - DEFINISANJE KOEFICIJENATA RESTITUCIJE NabaziNjutnovihzakonautvrenojedakoeficijentrestitucije(uspostavljanja odnosnosudara)zavisisamoodelastinihsvojstavatelakojasesudaraju.Odnos apsolutnihvrednostiprojekcijarelevantnihbrzinadvatelanakonudarnogprocesai neposrednopreudarnogprocesanazajednikunormalu,kojuinilinijasudara,utaki dodira tela jeste konstantna veliina koja ne zavisi ni od brzina niti od oblika tela, ve samo od materijala od kojeg su tela napravljena. Ovakav odnos naziva se koeficijent restitucije - uspostavljanja i obeleava se sa (k). Prvoeksperimentalnoodreivanjekoeficijentarestitucijeizvrenojenaprimeru elastine kuglice. Kuglica koja se ispituje pusti se slobodno da pada sa odreene visine h0 naravnuplou,priemuseizraunabrzinakugliceneposrednopreudaraV0.Prilikom udara kuglice postoje dve veoma kratke faze. Tokom prve faze brzina kuglice se sa brzine V0,smanjujenanulu,itomprilikomkuglicasedeformieinjenakinetikaenergijase pretvarauunutranjupotencijalnuenergijudeformisanekuglice.Tokomdrugefaze kuglica,poddejstvomunutranjihelastinihsila,teidauspostaviprvobitnioblik.Tom prilikomnjenaunutranjapotencijalnaenergijapretvaraseukinetikuenergijukretanja kuglice pri kom kuglica ima brzinu Vn. 0n0n0nhhh g 2h g 2VVk = = =(1) Tokom prve faze udarnog procesa deo kinetike energije kuglice utroi se na njenu deformaciju,adrugideonanjenozagrevanje,toznaidaekuglica,tokompoetka drugefaze,imatimanjukoliinuenergije.Ovapromenakoliineenergijeimaeza posledicu manju brzinu kretanja kuglice posle zavrenog udarnog procesa, pa prema tome i manji odboj od ploe hn. Zborni k radova 8 Nabazieksperimentalnihistraivanjajeutvrenodakoeficijentrestitucijezavisi, uglavnomod,elastinihsvojstavatelakojasesudarajuiutomsluajupostojedva granina sluaja i to: potpuno plastian i potpuno elastian sudar. Potpunoplastiansudarzavravasenakrajuprvefaze,aukupnakinetika energija utroi se na deformaciju i zagrevanje tela i u tom sluaju vai relacija da je: 0V0VVk 0 V0 0nn= = = = (2) U sluaju potpuno elastinog sudara ukupna kinetika energija se nakon zavretka udarnog procesa potpuno uspostavlja, i u tom sluaju vai relacija: 1VVVVk V V000n0 n= = = =(3) 2. ODREIVANJE KOEFICIJENTA RESTITUCIJE - USPOSTAVLJANJA PRILIKOM REALNIH SUDARA I NALETA VOZILA U prethodnom pojednostavljenom primeru u videli smo da se kinetika energija koju posedujenekotelo,prilikomsudarailiudaraudrugotelo,pretvaraunepovratnu deformacijutela,trenje,zagrevanje,zvunuenergiju,vibracijeitd.,idatezakonitosti opisuje koeficijent restitucije. Koeficijentrestitucije,urealnimsudarimavozila,predstavljaodnosbrzinateita vozilanakrajuudarnogprocesaibrzinavozilaneposrednopreudarnogprocesa. Analizomeksperimentalnihistraivanjakojasuvrenauciljuodreivanjakoeficijenta uspostavljanjadolosedozakljukadavrednostovogkoeficijentanezavisisamood svojstva materijala. Svaki sudar vozila karakteriu: razliiti delovi koji su u kontaktu, ugao sudara,meusobni poloaj vozila idt., pa prema tome i razliit odgovarajui deformacioni rad.Svakaodovihnavedenihinjenicautienaveliinukoeficijentauspostavljanjakoja prilikom realnih sudara vozila moe imati vrednost (-1