zbornik radova iys2015

 • View
  267

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of zbornik radova iys2015

 • Zbornik radova nauno strunog skupa

  Rimski anevi 10.09.2015.

 • CIP - , 631.4(082) NAUNI-struni skup Odrivo korienje zemljita (2015 ; Rimski anevi) Zbornik radova nauno-strunog skupa Odrivo korienje zemljita, Rimski anevi, 2015 [Elektronski izvor]. - Novi Sad : Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 2015. Opis zasnovan na stanju na dan: 04.09.2015. ISBN 978-86-80417-62-2 a) - - COBISS.SR-ID299180039

  Izdava: Institut za ratarstvo i povrtastvo

  Urednica: Dr Jordana Ninkov

  Dizajn i tehniko ureenje: Kitchen&GoodWolf

  web adresa: http://soil2015.nsseme.com

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=299180039http://soil2015.nsseme.com

 • Institut za ratarstvo i povrtarstvou saradnji sa Srpskim drutvom za prouavanje zemljita

  Uz sufinansiranje:

  Pokrajinskog Sekretarijata za nauku i tehnoloki razvoj, Autonomne pokrajine Vojvodine

  Skup je realizovan u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za ivotnu sredinu UN UNEP

  Organizator:

 • Poasni nauni odbor:1. Dr Gligorije Antonovi2. Prof. dr Svetimir Dragovi3. Prof. dr Vladimir Hadi4. Prof. dr Petar Ivanievi 5. Prof. dr Ratko Kadovi6. Akademik prof. dr Rudolf Kastori7. Prof. dr Dragi Stevanovi8. Prof. dr Momilo Ubavi

  Nauni odbor:1. Dr Jovica Vasin, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (predsednik odbora)2. Prof. dr Milivoj Beli, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu3. Prof. dr Goran Dugali, Agronomski fakultet u aku, Univerzitet u Kragujevcu4. Prof. dr Aleksandar orevi, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu5. Dr eljko Deletovi, Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu6. Prof. dr Milan Kneevi, umarski fakultet, Univerzitet u Beogradu7. Prof. dr Maja Manojlovi, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu8. Prof. dr Ljiljana Nei, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu9. Dr Jordana Ninkov, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad10. Dr Pavle Pavlovi, Institut za bioloka istraivanja Sinia Stankovi, Beograd11. Dr Saa Peke, Institut za nizijsko umarstvo i ivotnu sredinu, Novi Sad12. Dr Radmila Pivi, Institut za zemljite, Beograd13. Prof. dr Mira Pucarevi, Fakultet za zatitu ivotne sredine, Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica14. Prof. dr Dragoja Radanovi, Institut za prouavanje lekovitog bilja Dr Josif Pani, Beograd15. Prof. dr Vera Raievi, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu16. Prof. dr Petar Sekuli, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad17. Dr Biljana Sikiri, Institut za zemljite, Beograd18. Prof. dr Ruica Strievi, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu19. Prof. dr Miroslav Vrvi, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu20. Prof. dr Branka arkovi, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

 • Programski odbor:

  1. Dr Jordana Ninkov, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (predsednica odbora)2. Prof. dr Svetlana Anti Mladenovi, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu3. Prof. dr Sneana Belanovi-Simi, umarski fakultet, Univerzitet u Beogradu4. Doc. dr Vladimir iri, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu5. Dr Dragan akmak, Institut za zemljite, Beograd6. Doc. dr Simonida uri, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu7. Dr Zoran Gali, Institut za nizijsko umarstvo i ivotnu sredinu, Novi Sad8. Dr Jelena Marinkovi, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad9. mr Stanko Mili, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad10. Dr Aleksandra Stanojkovi Sebi, Institut za zemljite, Beograd11. Doc. dr Sran eremei, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu12. Dr Vladan Ugrenovi, Institut Tami, Panevo13. Dr Tijana Zeremski, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

  Organizacioni odbor:

  1. Duana Banjac, dipl. in. master, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad 2. Duan Dozet, dipl. in., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad3. Maja Grizelj, dipl. ecc., Economic Research Group d.o.o.4. tefan Hansman, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad5. Dr Sneana Jaki, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad6. Predrag Mati, dipl. in., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad7. Vesna Radovanovi, dipl. hem., Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu8. Tanja Vunjak, prof. eng. jezika, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad9. Milorad ivanov, dipl. in., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad10. mr Ljubomir ivoti, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

 • 8

 • Predgovor

  Na inicijativu tela Global Soil Partnership, Organizacija ujedinjenih nacija je na svojoj 68. general-

  noj skuptini proglasila 2015. godinu za Meunarodnu godinu zemljita, sa ciljem da istakne znaaj

  zemljita za nau planetu, njegovu viestruku ulogu, kao i postojee izazove za njegovo odrivo kori-

  enje. Prvi put u istoriji, zemljite se zvanino oznaava kao neobnovljiv prirodni resurs, budui da se

  kroz istoriju veoma dugo stvara, a u procesu destrukcije trenutno unitava. Oznaavanjem zemljita

  kao neobnovljivog prirodnog resursa podrazumeva se i potpuni zaokret u zemljinoj politici.

  Ovo je bila dobra prilika da se i u naoj zemlji okupe strunjaci koji se bave prouavanjem, uprav-

  ljanjem i korienjem zemljinih resursa i da se prui doprinos Republike Srbije ovoj znaajnoj meu-

  narodnoj inicijativi.

  Nauni radovi sadrani u ovom zborniku predstavljaju nauna otkria i tehnoloka dostignua, uz

  multidisciplinarni pristup prouavanju zemljita, sa izvedenim zakljucima i smernicama za njegovo

  odrivo korienje.

  Zbornik radova predstavlja i svojevrstan klaster institucija koje se bave prouavanjem zemljita.

  Njihovo predstavljanje u Katalogu institucija pokazalo je da u Republici Srbiji postoji zavidna infrastruk-

  tura u naunom kadru i savremenoj opremi za prouavanje zemljita.

  Najznaajniji rezultat ovog nacionalnog nauno-strunog skupa jeste donoenje Deklaracije o ze-

  mljitu, koja istie znaaj i viestruke uloge zemljita, te navodi konkretne naine za njegovo ouvanje.

  Zahvaljujemo se brojnim prijateljima skupa, sponzorima i donatorima, prvenstveno zbog prepo-

  znavanja znaaja ovog skupa, na njihovoj pomoi i podrci bez koje ovaj skup ne bi bio realizovan na

  ovako visokom nivou.

  Okupljanjem svih relevantnih uesnika na ovom skupu istovremeno aljemo i jasnu poruku o va-

  nosti saradnje institucija, nauke i privrede u ostvarenju zajednikog cilja - odrivog korienja zemljita.

  Dr Jordana Ninkovpredsednica programskog odbora

 • 10

 • Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

  Nauni radoviOsobine zemljita obrazovanog na piroklastinim sedimentnim stenama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Osobine euglej zemljita i mogunosti njihovog poumljavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Uticaj plodoreda na vodno-vazdune osobine zemljita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Mehaniki sastav deposola TENT-a B i njegovo prostorno variranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

  Sadraj tekih metala u zemljitu pod vinogradima umadijskog rejona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Ispitivanje sadraja nikla u zemljitu Centralne Srbije u cilju proizvodnje zdravstveno bezbednog voa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  Sadraj nikla u uzorcima zemljita tipa humoglej i na njemu gajene crvene deteline . . . . . . . . . . . . . 61

  Uticaj zaoravanja etvenih ostataka i primene mikrobiolokih preparata na brojnost mikroorganizama u zemljitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Mikrobioloke karakteristike zemljita pod parkovima i pored frekventnih saobraajnica Novog Sada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  Mikrobioloke karakteristike distrinih kambisola u zavisnosti od naina korienja . . . . . . . . . . . . .85

  Efekat razliitih sistema ubrenja na kukuruz gajen u monokulturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  Sadraj tekih metala u zemljitu u zavisnosti od sistema ubrenja kukuruza . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  Upotreba razliitih supstrata u proizvodnji rasada salate (Lactuca sativa L.) . . . . . . . . . . . . . . . 107

  Ispitivanje kvaliteta zemljita u cilju proizvodnje duvana u proizvodnim rejonima Vojvodine i Mave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  Stanje i predlog mera popravke zemljita optine Veliko Gradite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

  Bioloka rekultivacija deposola na povrinskim kopovima RB Kolubara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

  Uticaj industrijskih postrojenja na potencijalnu kontaminaciju zemljita ruralnih naselja grada Beograda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

  Koncentracije arsena u povrinskom sloju zemljita u neposrednoj blizini termoelektrane . . . . . . . 147

  Osnovni faktori koji utiu na emisiju ugljendioksida iz zemljita na primeru razliitih ekosistema ernozema kurske oblasti rusije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

  Katalog institucijaAgronomski fakultet u aku, Univerzitet u Kragujevcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

  Institut za nizijsko umarstvo i ivotnu sredinu, Univerzitet u Novom Sadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

  Institut za primenu nuklearne energije (INEP),