Click here to load reader

ZBORNIK RADOVA 8. SIMPOZIJ - hkoig.hr · PDF fileZBORNIK RADOVA 8. SIMPOZIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE | 3 DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA Katastar vodova i informacijski sustav jedinstvene

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZBORNIK RADOVA 8. SIMPOZIJ - hkoig.hr · PDF fileZBORNIK RADOVA 8. SIMPOZIJA OVLAŠTENIH...

 • ZBORNIK RADOVA

  8. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

 • 2 | ZBORNIK RADOVA 8. SIMPOZIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

  Uvodnik predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimir Krupa

  Uvodnik predsjednika organizacijskog odbora 8. Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije

  Robert Paj

  POZVANA PREDAVANJA Analiza stanja u geodetskoj djelatnosti od 8. susreta geodeta hrvatske 1990. godine do 8. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije 2015. godine Damir Delač

  ZEMLJIŠNE EVIDENCIJE I GEODETSKI PROPISI Modernizacija visinskog sustava Republike Hrvatske Ilija Grgić, Damir Šantek, Milan Trifković

  Prostorno planiranje koridora linijskih infrastrukturnih građevina i unos podataka o koridorima u katastar vodova

  Justina Bajt

  Prostorni podaci o moru u sklopu INSPIRE-a Marina Tavra, Vlado Cetl, Tea Duplančić Leder

  Prostorni sustav podrške odlučivanju u urbanom planiranju Jelena Kilić, Nikša Jajac

  Dodjela državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup bez javnog poziva primjenom informacijskog sustava Agencije za poljoprivredno zemljište

  Daria Dragčević, Sergej Baričević, Leonardo Patalen, Blaženka Mičević

  Uređeni katastarski i zemljšnoknjižni podaci – nužan preduvjet za ishođenje rudarskih koncesija za eksploataciju ugljikovodika u Republici Hrvatskoj

  Martina Ramić, Maja Runje

  Bespilotni sustavi za zračno snimanje - propisi i regulativa Mateo Gašparović, Dubravko Gajski

  Povezivanje otoka Korčule u jedinstveni visinski sustav Republike Hrvatske Ilija Grgić, Gorana Novaković, Milan Trifković

  ZIS i geodetska praksa Maro Lučić

  6

  7

  10

  14

  22

  30

  SADRŽAJ

  36

  44

  52

  56

  62

  72

 • ZBORNIK RADOVA 8. SIMPOZIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE | 3

  DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA Katastar vodova i informacijski sustav jedinstvene informacijske točke M. Bosiljevac Pravilnik o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji D. Marinović

  Poboljšanje kvalitete katastarskih planova - Homogenizacija RH 2015 I. Peti

  NIPP - novi izazovi za geodetsku struku Lj. Marić

  Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti D. Dudok

  Unaprijeđenje sustava Geoportal DGU-a S. Cvitković Važna uloga kontrole kvalitete u procesu prikupljanja i stvaranja geodetskih

  prostornih podataka I. Grubić

  Dostupnost podataka na geoportalima susjednih zemalja i nekih zemalja EU-a

  I. Gašparović, T. Ciceli

  HRVATSKA GEODEZIJA U EU Quo vadis Spalatum Geodaisia educationem? Tea Duplančić Leder

  Hrvatska na međunarodnoj izložbi karata u Rio de Janeiru Miljenko Lapaine, Marina Viličić

  Izrada baze podataka u mjerilu 1 : 250 000 Ivan Landek, Marijan Marjanović, Ivana Šimat

  Geodetski projekt za velike infrastrukturne objekte financirane iz fondova Europske unije

  Martina Gucek, Mladen Zrinjski

  Utjecaj Copernicus programa opažanja Zemlje na geoinformacijske proizvode i usluge

  Željko Hećimović, Lucijo Martinić

  Geodetska struka kao potpora Dunavskoj strategiji Europske unije Josip Lisjak, Vlado Cetl

  Geoprostorni proizvodi i usluge na temelju obrade Landsat 8 podataka Filip Kovačić, Željko Hećimović

  82

  84

  87

  88

  89

  90

  98

  106

  112

  120

  126

  134

  142

  150

  86

 • 4 | ZBORNIK RADOVA 8. SIMPOZIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

  Odbori

  ORGANIZACIJSKI ODBOR Robert Paj, dipl. ing. geod., predsjednik

  Vladimir Krupa, dipl. ing. geod.

  Branko Kleković, dipl. ing. geod.

  Zdravko Smoljan, dipl. ing. geod.

  Siniša Ramić, dipl. ing. geod.

  Ivana Alerić, struč. spec. ing. comp.

  ZNANSTVENO STRUČNI ODBOR Izv. prof. dr. sc. Ivana Racetin (Hrvatska), predsjednica

  Doc. dr. sc. Rinaldo Paar (Hrvatska)

  Izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl (Hrvatska)

  dr. sc. Danko Markovinović (Hrvatska)

  Prof. dr. sc. Tomislav Bašić (Hrvatska)

  Prof. dr. sc. Thomas Wunderlich (Njemačka)

  Prof. dr. sc. Martin Henssler (Njemačka)

 • ZBORNIK RADOVA 8. SIMPOZIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE | 5

 • 6 | ZBORNIK RADOVA 8. SIMPOZIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

  Uvodnik predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

  Cijenjene kolegice i kolege,

  na završetku prošlog Simpozija najavili smo da će sljedeći Simpozij biti nešto drugačiji nego svi dosada. Već duže vrijeme osjećamo da je potreb- no kritički progovoriti i preispitati trenutni položaj naše struke, ukazati kako na dobre, tako i na loše strane sadašnjeg uređenja hrvatske geodezije i što je najvažnije pokušati definirati smjer razvoja struke u budućnosti.

  Nedostatak investicija, dugogodišnja kriza, infla- cija zakonskih i podzakonskih propisa, uvođenje potpuno novih geodetskih proizvoda bez kvali- tetne rasprave i pripreme, te diktatura najnižih cijena uzrokovala je velike turbulencije u struci. S druge strane održavanje registara nekretnina postaje sve složenije, evidentiranje promjena na zemljištu, građevinama, posebnim dijelovima zgrada sve se više komplicira velikim brojem me- đusobno neusklađenih propisa. Tako složen su- stav opterećuje razvoj društva. U ovom trenutku bitno je da, kao struka, predložimo rješenja koja smatramo dobrim, te ukažemo na slabe strane eventualno drugačijih pristupa koji se mogu po- javiti. Promjene nas u svakom slučaju očekuju, o nama ovisi hoćemo li utjecati na njih i dočekati ih spremni ili ćemo samo biti dovedeni pred gotova rješenja. Definiranje geodetske politike omogu- ćuje nam da budemo aktivni sudionici i kreatori razvoja struke.

  Početkom ove godine uz zajednički nastup svih sastavnica naše struke započet je rad na izradi i donošenju Izjave o spremnosti i opredjeljenosti za izradu, zajednički koncept i daljnje aktivno- sti vezane uz donošenje dokumenta „Geodetska politika“ što je i realizirano u travnju ove godine. Potpisivanjem Izjave opredjelili smo se za zajed- ničku aktivnu politiku građenja uloge struke u svim poljima društvenog i gospodarskog života.

  Politika pretpostavlja početnu raznovrsnost sta- jališta, pa je pomirenje razlika među uključenim sudionicima jedan od njenih ciljeva kroz iznala- ženje racionalnih i ispravnih rješenja, Politika kao strategija čija se realizacija očekuje u budućnosti

  zahtjeva sporazum svih sudionika u njenom krei- ranju. Važno je postići suglasnost o temeljnim pi- tanjima struke i siguran sam da će ovaj Simpozij tome doprinijeti.

  Važno pitanje u uređenju struke je i položaj ovla- štenih inženjera geodezije. Ovlašteni inženjeri geodezije djeluju u prostoru u kojem se križaju javni i privatni interesi i takva uloga daje nam legitimitet i obavezu da održavamo ravnote- žu između oba interesa. Geodetski stručnjaci u svakom svom zadatku koordiniraju naručitelje, vlasnike, korisnike, susjede, katastarske urede, sudove, nadležna upravna tijela i sve ostale koji se pojavljuju u procesu vezanom uz prostor i ne- kretnine, što zahtjeva visoku profesionalnu od- govornost i stručnost. U Europi je odavno prepo- znata važnost takvih stručnjaka u zaštiti javnog interesa i nadamo se da ćemo kroz donošenje geodetske politike definirati sličan položaj ovla- štenih inženjera geodezije i u Hrvatskoj.

  Ove godine očekujemo više rasprave kroz rad u sesijama i razgovorima na okruglim stolovima uz aktivno sudjelovanje publike. Kao i prethod- nih godina pozvali smo goste iz Europe koje nam mogu prenijeti svoja iskustva i pomoći u prona- laženju najboljih rješenja, te prezentirati izuzetno zanimljive inozemne projekte u kojima su geode- ti imali ili će imati značajnu ulogu.

  Zahvaljujem se organizacijskom i znanstveno- stručnom odboru, pozvanim predavačima, gosti- ma iz inozemstva, autorima radova, recenzenti- ma članaka, sponzorima, izlagačima kao i svim ostalima koji su dali doprinos pri organizaciji Simpozija.

  Nadam se da ćemo i ove godine opravdati po- vjerenje koje nam ukazujete svojim dolaskom i sudjelovanjem na Simopoziju. Svima želim uspje- šan rad i ugodan boravak u Opatiji.

  Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimir Krupa dipl. ing. geod.

 • ZBORNIK RADOVA 8. SIMPOZIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE | 7

  Uvodnik predsjednika organizacijskog odbora 8. Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije

  Poštovane kolegice i kolege,

  na početku smo 8. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije, koji se ove godine održava pod nazivom „Geodetska politika za budućnost“. Naziv Simpozija povezan je s inicijativom Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije kojom se žele definirati strateške odrednice razvoja geodetske struke i djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U travnju 2015. godine su predstavnici pet sastavnica geodetske struke: Državne geodetske uprave, Geodetskog fakulteta, Hrvatskog geodetskog društva, Udruge geodetsko-geoinformatičke struke pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije potpisali Izjavu o spremnosti i opredije

Search related