of 2 /2
Šta je zločin iz mržnje? Zločin iz mržnje predstavlja krivično delo čiji je mov mržnja prema nekome ko je drugačiji, odnosno predrasude prema određenoj grupi. Zločin iz mržnje nema veze sa ponašanjem osobe, već sa njenim pretpostavljenim osobinama, to jest osobinama koje se pripisuju grupi kojoj pripada. Zakonska zašta Član 54a Krivičnog zakonika Srbije prepoznaje instut zločina iz mržnje ukoliko je krivično delo učinjeno iz mržnje zbog pripadnos rasi i veroispoves, zbog nacionalne ili etničke pripadnos, pola, seksualne orijentacije i rodnog identeta Šta sve može bi zločin iz mržnje? pretnje i psihičko nasilje, govor mržnje – verbalni napad na pojedinca/grupu oštećenje imovine fizički napad ekstremno fizičko nasilje pokušaj ubistva ubistvo ZAUSTAVI MRŽNJU PRIJAVI ZLOČIN!

ZAUSTAVI MRŽNJU PRIJAVI ZLOČIN! - tgeu.org · PDF fileZAUSTAVI MRŽNJU – PRIJAVI ZLOČIN! INDIKATORI PREDRASUDA POMOĆU KOJIH SE PREPOZNAJE ZLOČIN IZ MRŽNJE: • opažanje žrtve

Embed Size (px)

Text of ZAUSTAVI MRŽNJU PRIJAVI ZLOČIN! - tgeu.org · PDF fileZAUSTAVI MRŽNJU – PRIJAVI...

 • ta je zloin iz mrnje?

  Zloin iz mrnje predstavlja krivino delo iji je motiv mrnja prema nekome ko je drugaiji, odnosno predrasude prema odreenoj grupi. Zloin iz mrnje nema veze sa ponaanjem osobe, ve sa njenim pretpostavljenim osobinama, to jest osobinama koje se pripisuju grupi kojoj pripada.

  Zakonska zatita

  lan 54a Krivinog zakonika Srbije prepoznaje institut zloina iz mrnje ukoliko je krivino delo uinjeno iz mrnje zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, zbog nacionalne ili etnike pripadnosti, pola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta

  ta sve moe biti zloin iz mrnje?

  pretnje i psihiko nasilje, govor mrnje verbalni napad na pojedinca/grupu oteenje imovine fiziki napad ekstremno fiziko nasilje pokuaj ubistva ubistvo

  ZAUSTAVI MRNJU PRIJAVI ZLOIN!

 • ZAUSTAVI MRNJU PRIJAVI ZLOIN!

  INDIKATORI PREDRASUDA POMOU KOJIH SE PREPOZNAJE ZLOIN IZ MRNJE:

  opaanje rtve - rtva ima utisak da je napadnuta zbog svog rodnog identiteta,

  rodnog izraavanja, seksualne orijentacije

  opaanje svedoka - svedoci smatraju da je zloin motivisan predrasudama

  razlika izmeu poinioca i rtve u seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu,

  rodnom izraavanju itd.

  mesto i vreme kad se zloin desio - da li je rtva napadnuta u blizini mesta koje

  se povezuje sa LGBTIQ osobama ili pre/tokom/nakon nekog dogaaja vanog za

  LGBTIQ zajednicu

  upotrebljene rei (usmene i pismene uvrede i pretnje), gestovi, grafiti, vidljivi

  znaci pripadnosti odreenoj ekstremistikoj grupi kod poinioca

  organizovane ekstremistike grupe kao poinioci

  postojanje prethodnih zloina iz mrnje i incidenata

  karakteristike poinilaca

  stepen nasilja

  Istraivanje sprovodi organizacija Gayten-LGBT uz podrku ILGA Europe i Transgender Europe. Dobijeni podaci koristie se za zagovaranje unapreenja poloaja LGBTIQ osoba i usvajanje Zakona o rodnom identitetu