Zákon č. 338 / 1992 SB., o dani z nemovitostí ( ve znění pozdějších předpisů)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zákon č. 338 / 1992 SB., o dani z nemovitostí ( ve znění pozdějších předpisů). Daň z nemovitostí: daň z pozemků daň ze staveb Daň z pozemků: předmět daně – pozemky uvedené v katastru nemovitostí - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zákon č. 338 / 1992 SB., o dani z nemovitostí ( ve znění pozdějších předpisů)

 • Zkon . 338 / 1992 SB., o dani z nemovitost ( ve znn pozdjch pedpis)Da z nemovitost: da z pozemk da ze stavebDa z pozemk: pedmt dan pozemky uveden v katastru nemovitostPedmtem dan nejsou pozemky v rozsahu pdorysu stavby zastavn stavbami, lesn pozemky, na nich se nachzej lesy ochrann a lesy zvltnho uren, vodn plochy s vjimkou rybnk s intenzivnm chovem ryb, pozemky uren pro obranu sttuPoplatnkem dan je vlastnk pozemku. U pronajatch pozemk njemce, jde-li o pozemky evidovan v katastru nemovitost zjednoduenm zpsobem.

 • M li povinnost platit da z pozemk vce poplatnk, plat da spolen a nerozdln.Je- li spoluvlastnictv k pozemku odvozeno od vlastnictv bytu nebo nebytovho prostoru plat vlastnk ve vi svho podlu na celkov daniOsvobozen od dan- pozemky ve vlastnictv sttu,obce, diplomat, pozemky spravovan PF Dle - pozemky tvoc jeden funkn celek se stavbou slouc pro crkev,sdruen oban, koly, muzeum, sociln piZa podmnky, e nejsou vyuvny pro podniknNrok na osvobozen od dan z pozemk se uplatuje v daovm piznn

 • Zklad dan u pozemk orn pdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocnch sad a trvalch travnch porost je cena pdy vynsoben vmrou U pozemk hospodskch les a rybnk s intenzivnm chovem ryb lze : vmra x 3,80 KSazba dan 0,75 % u orn pdy, chmelnic, vinic , zahrad a ovoc.sad 0,25 % u trval. travnch porost, rybnk s intenzivnm chovem rybSazba dan u ostatnch pozemk za kad 1 m2 :zastavn plocha a ndvo 0,20 Kstavebn pozemek 2,00 K ( nsob se koeficientem podle potu obyvatel, obec me o 1 kategorii zvit nebo o 1 3 snit)ostatn plochy 0,20 K

 • Da ze staveb stavby na kter bylo vydno kolaudan rozhodnutPedmtem dan nejsou - stavby pehrad, vodn toky, stavby rozvodu energi, dlnice, silnicePoplatnk vlastnk stavby, bytu nebo samostatnho nebytovho prostoru Osvobozen od dan stavby ve vlastnictv sttu, obce, diplomat, stavby crkv, sdruen oban, obecn prospnch spolenost, kol, nadac nesm bt pouity pro podnikndomy ve vlastnictv fyzickch osob, kter pobraj dvky sociln pe, dritel ZTP-P Osvobozen nutno uvst v daovm piznn

 • Zklad dan vmra pdorysu nadzemn sti stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaovacho obdobU bytu a samostatnho nebytovho prostoru vmra x koeficient 1,2Sazba dan:Obytn dm vetn psluenstv pesahujc 16 m2 2 K za 1 m2 (nsob se koeficientem podle potu obyvatel)Stavby pro rekreaci 6 KGar oddlen - 8 KStavby pro podnikn 2 a 10 K podle innostiOstatn stavby -3 KByty - 2 KZa kad dal nadzemn podla, pokud peshne 2/3 zastavn plochy zven o 0,75 K

 • Domy pro rekreaci, gare, podnikn obec me zvit koef. 1,5nebytov prostor pro podnikn v obytnm dom + 2 K za m2Zdaovac obdob je kalendn rokDaov piznn do 31. ledna ( pokud bylo dve podno a nedolo ke zmn , nepodv se)Da se vymuje podle stavu k 1.1., zaokrouhluje se na cel K nahoruDa je splatn do 31. 5. ( rok 2006 pes 1 000 K mono spltky, rok 2007 pes 5 000 K mono 4 spltky)Zemdlci 31.8 a 30.11.

 • Zkon .16 / 1993 Sb., o dani silnin, ve znn pozdjch pedpisPedmt dan - motorov vozidla registrovan v R jsou-li pouvna k podnikn nebo jin samostatn vdlen innosti. Bez ohledu na to, zda jsou pouvna k podnikn jsou pedmtem dan vozidla s nejvt povolenou hmotnost alespo 12 tun uren vlun k peprav nkladPedmtem dan nejsou: -speciln psov automobily, zemdlsk a lesnick traktory, a vozidla podle zvl. Pedpisu Osvobozen mn ne 4 kola, zapsan v technickm prkazu jako kategorie L, vozidla zabezpeujc linkovou osobn pepravu ( 80 % kilometr), speciln vozidla, vozidla ozbrojench sil

 • Poplatnci dan fyzick nebo prvnick osoba zapsan v technickm prkazu, zamstnavatel za zamstnance, stl provozovnaZklad dan:- zdvihov objem motoru v cm3 u osobnch automobilsouet nejvtch povolench hmotnost na npravy v tunch a poet nprav nvsNejvt povolen hmotnost v tunch a poet nprav u ost. vozidelSazba dan: u osobnch autdo 800 cm3 1 200 K nad 3000 cm3 4 200 K u nkladnch aut rozmez 1 800 K a 50 400 K podle nprav a hmotnostiSazba dan snen o 25 % - innost vrobn povahy v rostlinn vrobSnen u vozidel splujcch normu EURO 2 a 3Vozidla registrovan do 31.12.1989 zven o 15 %25 K za den zamstnavatel za zamstnance pokud pouije sv vozidlo

 • Zlohy na da 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12.Vznik daov povinnostiSleva na daniDaov piznn do 31. ledna

 • Zkon .357 /1992 Sb., o dani ddick, dani darovac a dani z pevodu nemovitostDa ddick poplatnk ddic, ze zvti, ze zkonaPedmt dan nabyt majetku ddnmDa darovac poplatnkem je nabyvatel, pi darovn do ciziny vdy drceDa z pevodu nemovitost poplatnkem je prodvajc, nabyvatel je ruitelem-nabyvatel pi vkonu rozhodnut-oprvnn z vcnho bemene- pevodce i nabyvatel, jde-li o vmnu nemovitost

 • Rozdlen osob do 3 skupin - li se v osvobozen a sazbouskupina - pbuzn v ad pm a manelskupina pbuzn v ad pobon ( sourozenci, synovci, netee)skupina ostatn fyzick a prvnick osoby Splatnost dan 30 dn od doruen vmru

 • Da z pidan hodnotyzkon 236 /2004 Sb. ve znn pozdjch pedpis

  Da se uplatuje:na zbonemovitostisluby

  zemn psobnost:tuzemsko ( zem R )zem Evropskho spoleenstvtet zem (zem mimo Evropsk spoleenstv)

 • Sazba dan: zkladn sazba 20 % snen sazba 10% vpoet zdola DPH = cena bez dan * sazba v %/100Cena vetn DPH = cena bez dan + DPH vpoet shora Koeficient sazby = sazba / 100+sazbaDPH = cena sdan * koeficient sazbyCena bez dan = cena sdan DPH

 • Subjekt dan

  Daovm subjektem u DPH je pltce. Jedn se o osobu povinnou kdani.

  Osoby povinn kdani FO, PO samostatn uskuteuje ekonomick innosti innost vrobc, obchodnk a osob poskytujcch sluby vetn dln innosti a zemdlsk vroby a innosti vykonvan podle zvltnch prvnch pedpis nezvisl innost lka, prvnk, inenr, architekt, dentist, etnch znalc, .

  O Osoby osvobozen od uplatovn dan :- osoba povinn kdani, kter m sdlo, msto podnikn nebo provozovnu vtuzemsku, obrat za nejblich 12 pedchzejcch msc po sob jdoucch kalendnch msc nepeshne stku 1 000 000 K- obrat vnosy za uskutenn plnn svjimkou plnn, kter jsou osvobozen od dan bez nroku na odpoet dan

 • Podle registrace u F rozliujeme: pltce DPH nepltce DPHNepltce subjekt, kter nen registrovan u F zdvod, e nespluje podmnky stanoven zkonem tzn. jeho obrat za 12 kalendnch msc nepekroil 1 mil. K.

  Pltce osoby povinn kdani, m sdlo, msto podnikn nebo provozovnu vtuzemsku. dobrovoln - nespluj podmnky, ale je pro n znjakho dvodu vhodnj nechat se registrovat jako pltce DPH ze zkona

 • Pedmt dan- dodn zbo nebo pevod nemovitosti za platu osobou povinnou kdani, smstem plnn vtuzemsku- poskytnut sluby za platu osobou povinnou kdani, smstem plnn vtuzemsku- pozen zbo zjinho lenskho sttu EU za platu- dovoz zbo smstem plnn vtuzemsku.

 • Osvobozen od dan bez nroku na odpoet dan - potovn sluby- rozhlasov a televizn vysln- finann sluby a pojiovnictv- pevod staveb a pronjem pozemk a staveb- vchova a vzdlvn- zdravotnick sluby a zbo- sociln pomoc- lotrie a jin podobn hry- prodej podniku hlavn innost neziskovch organizac

 • Daov doklady nrok na odpoet dan prokazuje pltce daovm doklademNleitosti daovho dokladu: Identifikace dodavatele obchodn jmno, sdlo, (u FO bydlit), DIIdentifikace odbratele obchodn jmno, sdlo (u FO bydlit), DIRozsah a pedmt plnn popis zbo nebo sluby pro monost kontroly pouit sazby nebo osvobozenCena bez dan, sazba dan, vypotan da nebo sdlen, e se jedn o plnn osvobozen, cena celkemDatum vystaven dokladu, datum uskutenn zdanitelnho plnnPoadov slo dle etnch zsad, potvrzen pltce, kter doklad vystavil

 • Bn daov doklad zkladn daov doklad, vyjaduje pohledvku a zvazek, zatuje dodavatel po vystaven a odbratel po obdrenZjednoduen daov doklad cena celkem nepev 10 000 K vetn DPH. hrada vhotovosti, ekem nebo platebn kartou. Neobsahuje identifikaci odbratele. Obsahuje cenu celkem a sazbu dan, da si vypot odbratel. Nesm se vystavit pi prodeji pouitho zbo. Doklad o pouit zdann prodeje i pouit bez placen zbo nebo sluby pro soukromou potebu majitele firmy nebo osoby blzk. Vechny nleitosti daovho dokladu mimo obchodn jmno a DI odbratele. Mus obsahovat el pouit. Daov dobropis a vrubopis jedn se o opravn doklady kvystavenm daovm dokladm. Uvede se rozdl mezi pvodn cenou a cenou snenou (dobropis) nebo zvenou (vrubopis). Z rozdlu cen se vypote da. Souhrnn daov doklad - u zdanitelnch plnn uskutennch pro jednoho pltce vrmci ulehen administrativ.Spltkov kalend doklad u finannho leasingu.Pepravn doklad tk se nepravideln mezinrodn pepravy osob provozovan tuzemskm subjektem, kter podlh zdann.Doklad o zaplacen pouv se pi hromadn peprav osob, nebo pi drab proveden na zklad exekunho zen.Doklady pi dovozu a vvozu zbo rozhodnut o proputn zbo do celnho reimu vydan na tiskopisu psemnho celnho prohlen nebo i jin rozhodnut o vymen dani vydan celnm orgnem.

 • Vpoet dan pi dovozu zbo: celn hodnota zbo + clo + poplatky + spotebn da ( pokud zbo podlh spotebn dani)Zbo v reimu zulechovacho styku: pasivn aktivn Zbo proputn do reimu doasnho pouitZbo proputno do volnho obhu

 • Zdaovac obdob = v Za zdaovac obdob pltce m povinnost vytovat DPH sprvci dan

  - msn - povinn pro pltce, jeho obrat vpedchozm kalendnm roce pekroil 10 mil. K,

  - tvrtletn pi obratu vpedchozm roce do 2 mil . K

  - Pokud je obrat pltce mezi 2 a 10 mil. K, me si pltce vybrat dlku zdaovacho obdob

 • Spotebn daDa z minerlnch olejDa z lihuDa z pivaDa z vna a meziproduktDa z tabkovch vrobk

 • Zkon o sprv dan a poplatk platnost do r.2010od r.2011 Daov dVymezuje vztah ke sprvci dan ( F)Zsady daovho zenDoruovn, daov kontrolaRegistran povinnostDaov piznn Pokuty, penle, exekuce