30
1 Unipolarni tranzistori - MOSFET ZADATAK.1. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaćeni ili osiromašeni) i obrazložiti. b) Kolika je struja u točki B I D , [mA] U GS , [V] 0,5 1 1,5 2 A B 0,25 Rješenje: a) Kako U GS postaje pozitivniji I D raste radi se o n-kanalnom MOSFET-u Napon praga (vidi se na karakteristici) iznosi U GS0 =0,5 V. Uz napon U GS =0 V kanal nije formiran (I D =0) obogaćeni tip (radi samo s jednim predznakom napona upravljačke elektrode) b) U točki A vrijedi: V U mA I GSA DA 5 , 1 , 25 , 0 = = Iz karakteristike se još može očitati napon praga V U GS 5 , 0 0 = U zasićenju vrijedi: ( 29 2 0 2 GS GS D U U K I - = Pa iz podataka za točku A možemo izračunati konstantu MOSFET-a: ( 29 ( 29 2 2 2 0 5 , 0 5 , 0 5 , 1 25 , 0 2 2 V mA U U I K GS GSA DA = - = - =

Zadaci MOSFET

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektronika

Citation preview

 • 1

  Unipolarni tranzistori - MOSFET

  ZADATAK.1. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u podruju zasienja prikazana je na slici.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti. b) Kolika je struja u toki B

  ID, [mA]

  UGS, [V]0,5 1 1,5 2

  A

  B

  0,25

  Rjeenje:

  a)

  Kako UGS postaje pozitivniji ID raste radi se o n-kanalnom MOSFET-u

  Napon praga (vidi se na karakteristici) iznosi UGS0=0,5 V. Uz napon UGS=0 V kanal nije formiran (ID=0) obogaeni tip (radi samo s jednim predznakom napona upravljake elektrode)

  b) U toki A vrijedi:

  VUmAI GSADA 5,1,25,0 ==

  Iz karakteristike se jo moe oitati napon praga

  VUGS 5,00 =

  U zasienju vrijedi:

  ( )202 GSGSD UUKI =

  Pa iz podataka za toku A moemo izraunati konstantu MOSFET-a:

  ( ) ( )2

  220

  5,05,05,1

  25,022 VmAUU

  IKGSGSA

  DA=

  =

  =

 • 2

  Za toku B vrijedi da je

  VUGSB 2=

  Konstantu MOSFET-a i UGS0 znamo iz toke A pa moemo izraunati struju:

  ( ) ( ) mAUUKI GSGSBDB 5625,05,0225,0

  222

  0 ===

  Napomena:

  prijenosne karakteristike crtaju se za konstantni napon UDS

  ( ).konstUULIZ IZUfI == odnosno ( ) .konstUGSD DSUfI ==

  Prema tome, faktor nam nije interesantan kod prorauna struja iz prijenosnih karakteristika jer je faktor ( )DSU+ 1 konstantan za sve toke na karakteristici.

  ZADATAK.2. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u podruju zasienja prikazana je na slici.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti. b) Kolika je struja u toki B

  ID, [mA]

  UGS, [V]- 0,5- 1 0,5

  B

  0,2

  Rjeenje:

  a)

  Kako UGS postaje pozitivniji ID raste radi se o n-kanalnom MOSFET-u

  Napon praga (vidi se na karakteristici) iznosi UGS0= - 1 V. Uz napon UGS=0 V kanal je formiran (ID=0,2 mA) osiromaeni tip (radi s dva predznaka napona upravljake elektrode)

 • 3

  b) Prva radna toka je

  VUmAI GSD 0,2,0 ==

  Iz karakteristike se jo moe oitati napon praga

  VU GS 10 =

  U zasienju vrijedi:

  ( )202 GSGSD UUKI =

  Pa iz podataka za toku A moemo izraunati konstantu MOSFET-a:

  ( ) ( )2

  220

  4,0102,022 VmA

  UUI

  KGSGS

  D=

  =

  =

  Za toku B vrijedi da je

  VUGSB 5,0=

  Konstantu MOSFET-a i UGS0 znamo iz toke A pa moemo izraunati struju:

  ( ) ( )( ) mAUUKI GSGSBDB 45,015,024,0

  222

  0 ===

  ZADATAK.3. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u podruju zasienja prikazana je na slici.

  c) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti. d) Kolika je struja u toki B

  ID, [mA]

  UGS, [V]- 1- 2 1

  B

  -0,2

  0

 • 4

  Rjeenje:

  a)

  Kako UGS postaje negativniji iznos struje ID raste radi se o p-kanalnom MOSFET-u

  Napon praga (vidi se na karakteristici) iznosi UGS0=1 V. Uz napon UGS=0 V kanal je formiran (ID= - 0,2 mA) osiromaeni tip (radi s dva predznaka napona upravljake elektrode)

  b) Prva radna toka je

  VUmAI GSD 0,2,0 ==

  Iz karakteristike se jo moe oitati napon praga

  VU GS 10 =

  U zasienju vrijedi:

  ( )202 GSGSD UUKI =

  Pa iz podataka za toku A moemo izraunati konstantu MOSFET-a:

  ( )( )

  ( )2

  220

  4,010

  2,022 VmAUUI

  KGSGS

  D=

  =

  =

  Za toku B vrijedi da je

  VUGSB 2=

  Konstantu MOSFET-a i UGS0 znamo iz toke A pa moemo izraunati struju:

  ( ) ( ) mAUUKI GSGSBDB 8,11224,0

  222

  0 =

  ==

  ZADATAK.4. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u podruju zasienja prikazana je na slici.

  e) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti. f) Kolika je struja u toki B

 • 5

  ID, [mA]

  UGS, [V]- 1- 2

  B

  0

  A

  - 4

  - 0,1

  Rjeenje:

  a)

  Kako UGS postaje negativniji iznos struje ID raste radi se o p-kanalnom MOSFET-u

  Napon praga (vidi se na karakteristici) iznosi UGS0= - 1 V. Uz napon UGS=0 V kanal nije formiran (ID=0 mA) obogaeni tip (radi s jednim predznakom napona upravljake elektrode)

  b) U toki A vrijedi:

  VUmAI GSDA 2,1,0 ==

  Iz karakteristike se jo moe oitati napon praga

  VU GS 10 =

  U zasienju vrijedi:

  ( )202 GSGSD UUKI =

  Pa iz podataka za toku A moemo izraunati konstantu MOSFET-a:

  ( )( )

  ( )( )2

  220

  2,0121,022 VmA

  UUI

  KGSGS

  D=

  =

  =

  Za toku B vrijedi da je

  VUGSB 4=

  Konstantu MOSFET-a i UGS0 znamo iz toke A pa moemo izraunati struju:

  ( ) ( )( ) mAUUKI GSGSBDB 9,01422,0

  222

  0 =

  ==

 • 6

  ZADATAK.5. Za n-kanalni MOSFET uz UDS=3 V i UGS-UGS0=1 V struja odvoda iznosi ID=0,5 mA. Kolika struja odvoda tee ako uz isti UGS napon UDS padne na 0,5 V. Pretpostaviti =0.

  Rjeenje:

  U prvoj zadanoj toki vrijedi:

  mAI D 5,0=

  VUUVU GSGSDS 13 0 =>= MOSFET je u podruju zasienja

  Uz =0 u zasienju za struju odvoda vrijedi:

  ( )202 GSGSD UUKI =

  Iz ega moemo izraunati konstantu MOSFET-a

  ( )( ) 2

  220

  11

  5,022 VmAUUIK

  GSGS

  D=

  =

  =

  U drugoj zadanoj toki vrijedi:

  VUUVU GSGSDS 15,0 0 =

 • 7

  Rjeenje:

  a) Kako UGS postaje pozitivniji ID raste radi se o n-kanalnom MOSFET-u

  b) Za toku A imamo:

  mAI DA 25,0= , VUGSA 1=

  Za toku B imamo:

  mAI DB 1= , VUGSB 5,1=

  Obje toke se nalaze u podruju zasienja te za struje odvoda piemo:

  ( )202 GSGSADA UUKI = (1)

  ( )202 GSGSBDB UUKI = (2)

  Imamo dvije jednadbe s dvije nepoznanice K i UGS0 Ako npr. podijelimo (1) i (2) te izvadimo korijen dobijemo:

  ( ) ( )00 GSGSADB

  DAGSGSB UUI

  IUU =

  Nakon kraeg rauna moemo dobiti

  V

  II

  IIUU

  U

  DB

  DA

  DB

  DAGSBGSA

  GS 5,05,025,0

  25,0125,05,11

  10 ==

  =

  =

  Napon praga je UGS0=0,5 V odnosno uz UGS=0 V kanal nije formiran te u ovom trenutku moemo zakljuiti da se radi o MOSFET-u obogaenog tipa.

  Npr. iz (1) moemo izraunati konstantu MOSFET-a:

  ( )( )

  ( )2

  220

  25,0125,022

  VmAUUI

  KGSGSA

  DA=

  =

  =

  Toka C je u triodnom podruju to se vidi iz izlazne karakteristike:

  VUUVU GSGSDS 5,15,025,0 0 ==

 • 8

  ( ) ( ) mAUUUUKI DSDSGSGSDC 25,125,05,05,022

  2

  22

  0 =

  =

  =

  ZADATAK.7. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Pretpostaviti =0.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) b) Odrediti struju u toki C

  UGS= - 4 V

  UGS= - 3 V

  UGS= - 2 V

  UDS, [V]

  B

  A

  - 1

  ID, [mA]

  C

  - 0,25

  - 1

  Rjeenje:

  a) Kako UGS postaje negativniji ID raste radi se o p-kanalnom MOSFET-u

  b) Za toku A imamo:

  mAI DA 25,0= , VUGSA 2=

  Za toku B imamo:

  mAI DB 1= , VUGSB 3=

  Obje toke se nalaze u podruju zasienja te za struje odvoda piemo:

  ( )202 GSGSADA UUKI = (1)

  ( )202 GSGSBDB UUKI = (2)

  Imamo dvije jednadbe s dvije nepoznanice K i UGS0

 • 9

  Ako npr. podijelimo (1) i (2) te izvadimo korijen dobijemo:

  ( ) ( )00 GSGSADB

  DAGSGSB UUI

  IUU =

  Nakon kraeg rauna moemo dobiti

  ( ) VII

  IIUU

  U

  DB

  DA

  DB

  DAGSBGSA

  GS 15,05,0

  25,0125,032

  10 =

  =

  =

  =

  Napon praga je UGS0= - 1 V odnosno uz UGS=0 V kanal nije formiran te u ovom trenutku moemo zakljuiti da se radi o MOSFET-u obogaenog tipa.

  Npr. iz (1) moemo izraunati konstantu MOSFET-a:

  ( )( )

  ( )( )2

  220

  5,012

  25,022 VmAUUIK

  GSGSA

  DA=

  =

  =

  Toka C je u triodnom podruju to se vidi iz izlazne karakteristike:

  0GSGSDS UUU < triodno podruje

  ( ) VV 3145,0 =

 • 10

  ( )2

  0

  15,05,1

  1 VmAUU

  gKGSGS

  m=

  =

  =

  Konstanta MOSFET-a moe se izraunati iz tehnolokih parametara i ovisi o dimenzijama kanala preko kojih se moe podesiti:

  LW

  tK

  ox

  oxn =

  Drugi zahtjev je da kapacitet upravljake elektrode bude CG

 • 11

  Napon praga (vidi se na karakteristici) iznosi UGS0=0,5 V. Uz napon UGS=0 V kanal nije formiran (ID=0) obogaeni tip (radi samo s jednim predznakom napona upravljake elektrode)

  b) U toki A vrijedi:

  VUVUmAI DSAGSADA 5,5,1,1,0 === 0GSGSDS UUU > ZASIENJE

  Iz karakteristike se jo moe oitati napon praga

  VUGS 5,00 =

  U zasienju vrijedi:

  ( ) ( )DSGSGSD UUUKI += 122

  0

  Pa iz podataka za toku A moemo izraunati:

  ( ) ( ) ( )2

  220

  2,05,05,1

  1,0221 VmAUUIUK

  GSGSA

  DADS =

  =

  =+

  Za toku B vrijedi da je

  VUVU DSBGSB 5,2 == 0GSGSDS UUU > ZASIENJE

  ( )DSUK + 1 i UGS0 znamo iz prethodnog dijela zadatka pa moemo izraunati struju:

  ( ) ( ) ( ) mAUUUKI GSGSBDSDB 225,05,0222,0

  21 22

  0 ==+

  =

  Dinamiki parametri:

  ( ) ( ) ( ) VmAUUUKu

  ig GSGSBDSBUGS

  DmB

  DSB

  3,05,022,01 0 ==+=

  =

  ( ) ( ) ( )( ) SUI

  UUUUKUUK

  u

  igDSB

  DB

  DSB

  DSBGSGSBGSGSB

  UDS

  DdB

  GSB

  14,2

  01,015

  225,011

  122

  20

  20 =

  +=

  +=

  +

  +

  =

  =

  =

  == kg

  rdB

  dB 4671

  1404673,0 === dBmBB rg

 • 12

  ZADATAK.10. Prijenosna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Faktor modulacije duljine kanala iznosi = - 10-2 V-1.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti. b) Izraunati struju i dinamike parametre u toki B.

  ID, [mA]

  UGS, [V]- 1- 2 1

  B

  -0,2

  0- 3

  UDS= - 3 V

  Rjeenje:

  a) Kako UGS postaje negativniji ID raste radi se o p-kanalnom MOSFET-u

  Napon praga (vidi se na karakteristici) iznosi UGS0=1 V. Uz napon UGS=0 V kanal je formiran (ID0) osiromaeni tip (radi s dva predznaka napona upravljake elektrode)

  b) U toki A vrijedi:

  VUVUmAI DSAGSADA 3,0,2,0 === 0GSGSDS UUU > ZASIENJE

  Iz karakteristike se jo moe oitati napon praga

  VU GS 10 =

  U zasienju vrijedi:

  ( ) ( )DSGSGSD UUUKI += 122

  0

  Pa iz podataka za toku A moemo izraunati:

  ( ) ( )( )

  ( ) ( )( ) ( )2

  220

  388,010301,01

  2,021

  2 VmAUUU

  IKGSGSADS

  DA=

  +

  =

  +

  =

  Za toku B vrijedi da je

  VUVU DSBGSB 3,3 == 0GSGSDS UUU < TRIODNO PODRUJE

 • 13

  K i UGS0 znamo iz toke A pa moemo izraunati struju:

  ( ) ( ) ( ) ( ) mAUUUUKI DSDSGSGSBDB 91,223313388,0

  2

  22

  0 =

  =

  =

  Dinamiki parametri u toki B su:

  ( ) VmAUKu

  ig DSBUGS

  DmB

  DSB

  164,13388,0 ===

  =

  ( ) ( )( ) mSUUUKu

  ig DSBGSGSBUDS

  DdB

  GSB

  388,0313388,00 ===

  =

  == kg

  rdB

  dB 58,21

  358,2164,1 === dBmBB rg

  ZADATAK.11. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Napon praga tranzistora iznosi UGS0=0,5 V. Struje u tokama A i B iznose IDA=1 mA i IDB=1,01 mA.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) b) odrediti struju i dinamike parametre u toki C.

  UGS=2 V

  UGS=1,5 V

  UGS=1 V

  UDS, [V]

  BA

  0,5

  ID, [mA]

  C

  2 3

  Rjeenje:

  a) Kako UGS postaje pozitivniji ID raste radi se o n-kanalnom MOSFET-u

  Napon praga iznosi UGS0=0,5 V. Uz napon UGS=0 V kanal nije formiran (ID=0) obogaeni tip (radi samo s jednim predznakom napona upravljake elektrode)

  b) Toke A i B su u zasienju jer vrijedi 0GSGSDS UUU >

 • 14

  Iz te dvije toke moemo izraunati faktor modulacije duljine kanala.

  ( ) ( )( ) ( )20

  20

  12

  12

  GSGSADSA

  GSGSBDSB

  DA

  DB

  UUUK

  UUUK

  II

  +

  +=

  Vrijedi da je UGSA=UGSB pa se moe napisati:

  ( )( )DSA

  DSB

  DA

  DB

  UU

  II

  +

  +=

  11

  Kraim raunanjem dobivamo:

  13102,10201,131

  101,1

  =

  =

  = VUIUI

  II

  DSADBDSBDA

  DADB

  Npr. iz toke A moemo izraunati konstantu MOSFET-a

  { }VUVUmAI DSAGSADA 2,5,1,1 ===

  ( ) ( ) ( ) ( ) 22320 96,15,05,12102,10112

  12 VmA

  UUUIK

  GSGSADS

  DA=

  +

  =

  +

  =

  Struja u toki C je:

  { }VUVU DSCGSC 5,0,2 ==

  ( ) ( ) ( ) ( ) mAUUUUKI DSCDSCGSGSCDC 225,125,05,05,0296,1

  2

  22

  0 =

  =

  =

  Dinamiki parametri u toki C:

  ( ) VmAUKu

  ig DSCUGS

  DmC

  DSC

  98,05,096,1 ===

  =

  ( ) ( ) mSUUUKu

  ig DSCGSGSCUDS

  DdC

  GSC

  96,15,05,0296,10 ===

  =

  == 5101dC

  dC gr

  5,05,05,02

  5,051,098,00

  =

  ==

  ==

  DSCGSGSC

  DSCdCmCC UUU

  Urg

 • 15

  ZADATAK.12. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Napon praga tranzistora iznosi UGS0= - 0,5 V, a faktor modulacije duljine kanala = - 0,005 V-1. Strmina tranzistora u toki A iznosi gmA=0,5 mA/V.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) b) Odrediti struju i dinamike parametre u toki B.

  UGS= - 2 V

  UGS= - 1,5 V

  UGS= - 1 V

  UDS, [V]

  B

  A

  - 0,5

  ID, [mA]

  - 2

  Rjeenje:

  a) Kako UGS postaje negativniji iznos struje ID raste radi se o p-kanalnom MOSFET-u

  Napon praga iznosi UGS0= - 0,5 V. Uz napon UGS=0 V kanal nije formiran (ID=0 mA) obogaeni tip (radi s jednim predznakom napona upravljake elektrode)

  b) U toki A vrijedi:

  VUVUVmAg GSADSAmA 2,5,0,5,0 ===

  0GSGSDS UUU < TRIODNO PODRUJE

  Za strminu u triodnom podruju vrijedi:

  DSAUGS

  DmA UK

  u

  igDSA

  =

  =

  iz ega moemo izraunati konstantu MOSFET-a

  215,0

  5,0 VmAUgK

  DSA

  mA=

  ==

  Za toku B imamo:

  { }VUVU DSBGSB 2,5,1 ==

  0GSGSDS UUU > ZASIENJE

 • 16

  Konstantu MOSFET-a smo izraunali u toki A pa moemo izraunati struju u toki B:

  ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ] mAUUUKI DSBGSGSBDB 505,02005,015,05,1211

  222

  0 =

  =+=

  Dinamiki parametri u toki B su:

  ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ] VmAUUUKu

  ig GSGSBDSB

  UGS

  DmB

  DSB

  01,15,05,12005,0111 0 ==+=

  =

  ( ) ( ) ( )( ) SUI

  UU

  UUKUUKu

  ig

  DSB

  DB

  DSB

  DSBGSGSBGSGSB

  UDS

  DdB

  GSB

  5,2

  005,012

  505,011

  122

  20

  20 =

  +

  =

  +=

  +

  +

  =

  =

  =

  == kg

  rdB

  dB 4001

  40440001,1 === dBmBB rg

  ZADATAK.13. U sklopu na slici odrediti irinu kanala PMOS tranzistora tako da oba tranzistora budu u zasienju. Zadane su dimenzije NMOS tranzistora, Ln=1 m i Wn=3 m te duljina kanala PMOS tranzistora Lp=1 m. Naponi praga tranzistora iznose UGS0n=0,75 V i UGS0p= - 0,75 V, a pokretljivosti nosilaca u kanalu n=400 cm2/Vs i p=150 cm2/Vs. Debljina oksida ispod upravljake elektrode jednaka je kod oba tipa tranzistora. Pretpostaviti da je =0 za oba tranzistora.

  2,5 V

  1,25 V+

  +

  Rjeenje:

  Kontakti podloge spojeni su na uvode te sa sheme moemo oitati:

  UGSn=1,25 V i UGSp=1,25-2,5= - 1,25 V

  Poto su struje tranzistora jednake, ako su oba tranzistora u zasienju vrijedit e:

  ( ) ( )2020 22 pGSGSppnGSGSnn UUK

  UUK =

  Vrijedi da je:

 • 17

  ( ) ( ) 2220 25,075,025,1 VUU nGSGSn ==

  ( ) ( )( ) 2220 25,075,025,1 VUU pGSGSp ==

  Prema tome, da bi oba tranzistora bila u zasienju mora vrijediti:

  pn KK =

  pox

  oxp

  nox

  oxn L

  WdL

  Wd

  =

  Nakon kratkog raunanja dobivamo:

  8113

  150400

  =

  =

  = p

  np

  np LL

  WW

  Na slici su prikazane izlazne karakteristike za tri mogua sluaja:

  IDn, [mA] IDp, [mA]

  0 2,5

  ( - 2,5 ) ( 0 )UDSn, [ V ]

  ( UDSp, [ V ] )

  QNMOS i PMOS u zasienju

  IDn, [mA] IDp, [mA]

  0 2,5

  ( - 2,5 ) ( 0 )UDSn, [ V ]( UDSp, [ V ] )

  Q NMOS u zasienju

  PMOS u triodnom

  IDn, [mA] IDp, [mA]

  0 2,5

  ( - 2,5 ) ( 0 )UDSn, [ V ]( UDSp, [ V ] )

  Q NMOS u triodnom

  PMOS u zasienju

 • 18

  ZADATAK.14. Odrediti struju koju pokazuje ampermetar. Naponi praga tranzistora su UGS0n=1 V i UGS0p= - 1 V, a konstante MOSFET-a Kn= - Kp=0,5 mA/V2.Zadano je UDD=3 V i UGG=1,5 V. Ampermetar je idealan.

  AUDD

  UGG+

  +

  Rjeenje:

  Po simbolu i kontaktu podloge zakljuujemo da je lijevi tranzistor PMOS (kontakt podloge je spojen na UDD), a desni tranzistor je NMOS (kontakt podloge spojen na masu).

  A

  UDD

  UGG+

  +-IDp IDn

  S

  D S

  DG

  PMOS NMOS

  Struja ampermetra jedanaka je zbroju naznaenih struja:

  DpDnA III =

  Za PMOS tranzistor sa slike moemo zakljuiti:

  VUUUUU DDGGSGGS 5,135,1 ====

  VUU DDDS 3==

  0GSGSDS UUU >

  ( )15,13 > PMOS je u zasienju

  ( ) ( )[ ] AUUKI GSGSpDp 5,6215,125,0

  222

  0 =

  ==

 • 19

  Za NMOS tranzistor sa slike moemo zakljuiti:

  VUUUU GGSGGS 5,105,10 ====

  VUU DDDS 3==

  0GSGSDS UUU >

  15,13 > NMOS je u zasienju

  ( ) [ ] AUUKI GSGSnDn 5,6215,125,0

  222

  0 ===

  Struja ampermetra je:

  ( ) mAIII DpDnA 125,05,625,62 ===

  ZADATAK.15. Koliku struju mjeri ampermetar? Naponi praga tranzistora su UGS0n=0,5 V i UGS0p= - 0,5 V. Pokretljivost nosilaca u kanalu iznose n=400 cm2/Vs i p=150 cm2/Vs, a debljina oksida ispod upravljake elektrode jednaka je za PMOS i NMOS tranzistor i iznosi dox=15 nm. Dimenzije kanala su Ln=Lp=1 m i Wp=2Wn=6 m. Pretpostaviti =0. Odrediti podruja rada za oba tranzistora te izlazne napone UDSn i UDSp.

  2,5 V

  1,25 V+

  +

  A

  Rjeenje:

  U zadatku 13 dane su izlazne karakteristike, gdje su opisana tri mogua sluaja. Tamo se vidi da struju u izlaznom krugu ograniava tranzistor koji je u zasienju.

  Za PMOS tranzistor imamo:

  VU GSp 25,15,225,1 == , VU pGS 5,00 =

  24

  14

  207,016

  10015,010854,89,3150 VmA

  LW

  tK

  pox

  oxpp =

  =

  =

  Struja u zasienju:

 • 20

  ( ) ( )[ ] AUUKI pGSGSppDp 22,585,025,12207,0

  222

  0 =

  ==

  Za NMOS tranzistor imamo:

  VUGSn 25,1025,1 == , VU nGS 5,00 =

  24

  14

  276,013

  10015,010854,89,3400 VmA

  LW

  tK

  nox

  oxnn =

  =

  =

  Struja u zasienju:

  ( ) [ ] AUUKI nGSGSnnDn 63,775,025,12276,0

  222

  0 ===

  U izlaznom krugu struju e ograniavati tranzistor koji ue u zasienje: { } AIIII DpDnDpA 22,58,min ===

  Prema tome PMOS tranzistor je u zasienju, a NMOS u triodnom podruju.

  NMOS je u triodnom podruju i vrijedi:

  AI Dn 22,58= , VUGSn 25,1025,1 == , VU nGS 5,00 = 2276,0 VmAKn =

  ( )

  =

  2

  2

  0DSn

  DSnnGSGSnnDnUUUUKI

  Treba rijeiti kvadratnu jednadbu po UDSn

  ( )

  =

  25,025,1276,005822,0

  2DSn

  DSnUU

  04219,05,12 =+ DSnUU DSn

  VU DSn 125,11 = fizikalno nije prihvatljivo jer je nGSGSnDSn UUU 01 > to ne vrijedi u triodnom podruju

  VU DSn 375,01 = fizikalno prihvatljivo jer je nGSGSnDSn UUU 02 <

  Iz izlaznog kruga za PMOS tranzistor moemo izraunati

  DSnDSp UU = 5,2 VU DSp 125,2=

 • 21

  Zadaci za vjebu

  VJ.1. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u podruju zasienja prikazana je na slici.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Kolika je struja u toki B

  Rjeenje: a) NMOS obogaeni; b) IDB=0,5625 mA

  VJ.2. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u podruju zasienja prikazana je na slici.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Kolika je struja u toki B

  Rjeenje: a) NMOS obogaeni; b) IDB=0,4444 mA

  VJ.3. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u podruju zasienja prikazana je na slici.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Kolika je struja u toki B

  Rjeenje: a) NMOS osiromaeni; b) IDB=0,3375 mA

  VJ.4. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u podruju zasienja prikazana je na slici.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Kolika je struja u toki B

  Rjeenje: a) NMOS osiromaeni; b) IDB=0,125 mA

  ID, [mA]

  UGS, [V]1 2 3 4

  A

  B

  0,25

  ID, [mA]

  UGS, [V]1 2 3 4

  A

  B

  1

  ID, [mA]

  UGS, [V]- 0,5- 1 0,5

  B

  0,15

  ID, [mA]

  UGS, [V]- 0,5- 1 0

  B

  0,5

 • 22

  VJ.5. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u podruju zasienja prikazana je na slici.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Kolika je struja u toki B

  Rjeenje: a) PMOS osiromaeni; b) IDB= - 0,9 mA

  VJ.6. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u podruju zasienja prikazana je na slici.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Kolika je struja u toki B

  Rjeenje: a) PMOS osiromaeni; b) IDB= - 0,1111 mA

  VJ.7. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u podruju zasienja prikazana je na slici.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Kolika je struja u toki B

  Rjeenje: a) PMOS obogaeni; b) IDB= - 1,35 mA

  VJ.8. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u podruju zasienja prikazana je na slici.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Kolika je struja u toki B

  Rjeenje: a) PMOS obogaeni; b) IDB= - 0,1111 mA

  ID, [mA]

  UGS, [V]- 0,5- 1 0,5

  B

  -0,1

  0

  ID, [mA]

  UGS, [V]- 1- 2 1B

  -1

  0

  ID, [mA]

  UGS, [V]- 0,5- 1

  B

  0

  A

  - 2

  - 0,15

  ID, [mA]

  UGS, [V]- 0,75- 1,5

  B

  0

  A

  - 3

  - 1

 • 23

  VJ.9. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Pretpostaviti =0.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  b) Odrediti struju u toki C

  Rjeenje: a) NMOS obogaeni; b) IDC=1,25 mA

  VJ.10. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Pretpostaviti =0.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  b) Odrediti struju u toki C

  Rjeenje: a) NMOS osiromaeni; b) IDC=0,77 mA

  VJ.11. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Pretpostaviti =0.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  b) Odrediti struju u toki C

  Rjeenje: a) NMOS osiromaeni; b) IDC=1,206 mA

  VJ.12. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Pretpostaviti =0.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  b) Odrediti struju u toki C

  Rjeenje: a) PMOS obogaeni; b) IDC= - 1,106 mA

  UGS=2,5 V

  UGS=2 V

  UGS=1,5 V

  UDS, [V]

  B

  A

  0,5

  ID, [mA]

  C

  0,25

  1

  UGS=2 V

  UGS=1 V

  UGS=0 V

  UDS, [V]

  B

  A

  1

  ID, [mA]

  C

  0,25

  0,75

  UGS=2 V

  UGS=1 V

  UGS=0 V

  UDS, [V]

  B

  A

  ID, [mA]

  C

  0,1

  0,5

  UGS= - 2 V

  UGS= - 1,5 V

  UGS= - 1 V

  UDS, [V]

  B

  A

  - 1

  ID, [mA]

  C

  - 0,1

  - 0,5

 • 24

  VJ.13. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Pretpostaviti =0.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  b) Odrediti struju u toki C

  Rjeenje: a) PMOS osiromaeni; b) IDC= - 1,25 mA

  VJ.14. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Pretpostaviti =0.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  b) Odrediti struju u toki C

  Rjeenje: a) PMOS osiromaeni; b) IDC= - 1,35 mA

  VJ.15. Prijenosna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Faktor modulacije duljine kanala iznosi =10-2 V-1.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Izraunati struju i dinamike parametre u toki B.

  Rjeenje: a) NMOSFET obogaeni tip; b) IDB=0,32 mA, gmB=0,183 mA/V, rdB=27,3 k, B=5, toka B u triodnom podruju

  VJ.16. Prijenosna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Faktor modulacije duljine kanala iznosi =510-3 V-1.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Izraunati struju i dinamike parametre u toki B.

  Rjeenje: a) NMOSFET obogaeni tip; b) IDB=0,9 mA, gmB=0,6 mA/V, rdB=231 k, B=139, toka B u zasienju

  UGS= - 2 V

  UGS= - 1 V

  UGS= 0 V

  UDS, [V]

  B

  A

  - 1

  ID, [mA]

  C

  - 0,25

  - 1

  UGS= - 1 V

  UGS= - 0,5 V

  UGS= 0 V

  UDS, [V]

  B

  A

  ID, [mA]

  C

  - 0,15

  - 0,6

  ID, [mA]

  UGS, [V]1 2 3 4

  A

  B

  0,15

  UDS=2,5 V

  ID, [mA]

  UGS, [V]1 2 3 4

  A

  B

  0,1

  UDS=8 V

 • 25

  VJ.17. Prijenosna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Faktor modulacije duljine kanala iznosi =510-3 V-1.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Izraunati struju i dinamike parametre u toki B.

  Rjeenje: a) NMOSFET osiromaeni tip; b) IDB=0,796 mA, gmB=0,796 mA/V, rdB=2,51 k, B=2, toka B u triodnom podruju

  VJ.18. Prijenosna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Faktor modulacije duljine kanala iznosi = - 510-3 V-1.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Izraunati struju i dinamike parametre u toki B.

  Rjeenje: a) PMOSFET osiromaeni tip; b) IDB= - 1,8 mA, gmB=1,2 mA/V, rdB=113 k, B=136, toka B u zasienju

  VJ.19. Prijenosna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Faktor modulacije duljine kanala iznosi = - 510-3 V-1.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Izraunati struju i dinamike parametre u toki B.

  Rjeenje: a) PMOSFET obogaeni tip; b) IDB= - 0,563 mA, gmB=0,75 mA/V, rdB=363 k, B=272, toka B u zasienju

  VJ.20. Prijenosna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Faktor modulacije duljine kanala iznosi = - 10-3 V-1.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni) i obrazloiti.

  b) Izraunati struju i dinamike parametre u toki B.

  Rjeenje: a) PMOSFET obogaeni tip; b) IDB= - 1,09 mA, gmB=0,62 mA/V, rdB=8 k, B=5, toka B u triodnom podruju

  ID, [mA]

  UGS, [V]-0,5 0 0,5 1

  A

  B

  0,1

  UDS=1 V

  ID, [mA]

  UGS, [V]- 1- 2 1

  B

  -0,2

  0

  UDS= - 4 V

  ID, [mA]

  UGS, [V]- 1- 2 -0,5

  B

  -0,25

  0

  UDS= - 4 V

  -1,5

  ID, [mA]

  UGS, [V]- 2- 4 -1

  B

  -0,5

  0

  UDS= - 2,5 V

  -3

 • 26

  VJ.21. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Napon praga tranzistora iznosi UGS0= - 0,5 V. Struje u tokama A i B iznose IDA=1 mA i IDB=1,01 mA.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  b) odrediti struju i dinamike parametre u toki C.

  Rjeenje: a) NMOSFET osiromaeni tip; b) IDC=0,98 mA, gmC=0,436 mA/V, rdC=574 , C=0,25, toka C u triodnom podruju

  VJ.22. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Napon praga tranzistora iznosi UGS0=0,5 V. Struje u tokama A i B iznose IDA=0,5 mA i IDB=0,505 mA.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  b) odrediti struju i dinamike parametre u toki C.

  Rjeenje: a) NMOSFET obogaeni tip; b) IDC=1,136 mA, gmC=1,515 mA/V, rdC=89 k, C=135, toka C u zasienju

  VJ.23. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Napon praga tranzistora iznosi UGS0=1 V. Struje u tokama A i B iznose IDA= - 498 A i IDB= - 500 A.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  b) odrediti struju i dinamike parametre u toki C.

  Rjeenje: a) PMOSFET osiromaeni tip; b) IDC= - 0,5533 mA, gmC=0,16 mA/V, rdC=2,1 k, C=0,33, toka C u triodnom podruju

  VJ.24. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Napon praga tranzistora iznosi UGS0= - 0,5 V. Struje u tokama A i B iznose IDA= - 498 A i IDB= - 500 A.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  b) odrediti struju i dinamike parametre u toki C.

  Rjeenje: a) PMOSFET obogaeni tip; b) IDC= - 1,13 mA, gmC=1,5 mA/V, rdC=222 k, C=334, toka C u zasienju

  ID, [mA]

  UGS=2 V

  UGS=1 V

  UGS=0 V

  UDS, [V]

  BA

  0,5

  C

  2 3

  UGS= 2 V

  UGS= 1,5 V

  UGS=1 V

  UDS, [V]

  BA

  ID, [mA]

  C

  2 3

  UGS= - 3 V

  UGS= - 1,5 V

  UGS=0 V

  UDS, [V]

  BA

  - 1

  ID, [mA]

  C

  - 4 - 6

  UGS= - 2 V

  UGS= - 1,5 V

  UGS= - 1 V

  UDS, [V]

  BA

  - 3

  ID, [mA]

  C

  - 1,5 - 2,5

 • 27

  VJ.25. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Napon praga tranzistora iznosi UGS0= - 0,5 V, a faktor modulacije duljine kanala = - 0,005 V-1. Strmina tranzistora u toki A iznosi gmA=0,5 mA/V.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  b) Odrediti struju i dinamike parametre u toki B.

  Rjeenje: a) PMOSFET obogaeni tip; b) IDB= - 0,5653 mA, gmB=0,754 mA/V, rdB=359 k, B=271, toka B u zasienju

  VJ.26. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Napon praga tranzistora iznosi UGS0=1 V, a faktor modulacije duljine kanala =0,0025 V-1. Strmina tranzistora u toki A iznosi gmA=1 mA/V.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  b) Odrediti struju i dinamike parametre u toki B.

  Rjeenje: a) NMOSFET obogaeni tip; b) IDB=2,26 mA, gmB=1,51 mA/V, rdB=180 k, B=271, toka B u zasienju

  VJ.27. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Napon praga tranzistora iznosi UGS0=0,75 V, a faktor modulacije duljine kanala =0,0025 V-1. Strmina tranzistora u toki A iznosi gmA=1 mA/V.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  b) Odrediti struju i dinamike parametre u toki B.

  Rjeenje: a) NMOSFET obogaeni tip; b) IDB=1,386 mA, gmB=0,792 mA/V, rdB=1 k, B=0,8, toka B u triodnom podruju

  VJ.28. Izlazna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Napon praga tranzistora iznosi UGS0=0,75 V, a faktor modulacije duljine kanala =0,005 V-1. Strmina tranzistora u toki A iznosi gmA=0,5 mA/V.

  a) Odrediti tip MOSFET-a (n ili p kanalni, obogaeni ili osiromaeni)

  UGS= - 2 V

  UGS= - 1,5 V

  UGS= - 1 V

  UDS, [V]

  B

  A

  -3

  ID, [mA]

  - 2

  UGS= 4 V

  UGS=3 V

  UGS=2 V

  UDS, [V]

  B

  A

  6

  ID, [mA]

  4

  UGS= 3 V

  UGS=2 V

  UGS=1 V

  UDS, [V]

  B

  A

  1

  ID, [mA]

  4

  UGS= 3 V

  UGS=2 V

  UGS=1 V

  UDS, [V]

  B

  A

  1

  ID, [mA]

  4

 • 28

  b) Odrediti struju i dinamike parametre u toki B.

  Rjeenje: a) NMOSFET obogaeni tip; b) IDB=0,398 mA, gmB=0,638 mA/V, rdB=512 k, B=326, toka B u zasienju

  VJ.29. Projektirati n-kanalni MOSFET tako da strmina tranzistora u zasienju uz UGS=2 V iznosi gm=2 mA/V, a da pri tome kapacitet upravljake elektrode bude CG

 • 29

  VJ.33. U sklopu na slici odrediti irinu kanala NMOS tranzistora tako da oba tranzistora budu u zasienju. Zadane su dimenzije PMOS tranzistora, Lp=0,5 m i Wp=1,5 m te duljina kanala NMOS tranzistora Ln=0,5 m. Naponi praga tranzistora iznose UGS0n=0,5 V i UGS0p= - 0,5 V, a pokretljivosti nosilaca u kanalu n=380 cm2/Vs i p=140 cm2/Vs. Debljina oksida ispod upravljake elektrode jednaka je kod oba tipa tranzistora. Pretpostaviti da je =0 za oba tranzistora.

  Rjeenje: Wn=1,54 m

  VJ.34. Koliku struju mjeri ampermetar? Naponi praga tranzistora su UGS0n=0,5 V i UGS0p= - 0,5 V. Pokretljivost nosilaca u kanalu iznose n=400 cm2/Vs i p=150 cm2/Vs, a debljina oksida ispod upravljake elektrode jednaka je za PMOS i NMOS tranzistor i iznosi dox=15 nm. Dimenzije kanala su Ln=Lp=1 m i Wp=12 m, Wn=3 m. Pretpostaviti =0. Odrediti podruja rada za oba tranzistora te izlazne napone UDSn i UDSp.

  Rjeenje: IA=77,7 A, NMOS je u zasienju, UDSn=2,183 V; PMOS je u triodnom podruju, UDSp= - 0,317 V

  VJ.35. Koliku struju mjeri ampermetar? Naponi praga tranzistora su UGS0n=0,5 V i UGS0p= - 0,5 V. Pokretljivost nosilaca u kanalu iznose n=380 cm2/Vs i p=140 cm2/Vs, a debljina oksida ispod upravljake elektrode jednaka je za PMOS i NMOS tranzistor i iznosi dox=10 nm. Dimenzije kanala su Ln=Lp=0,5 m i Wp=Wn=3 m. Pretpostaviti =0. Odrediti podruja rada za oba tranzistora te izlazne napone UDSn i UDSp.

  Rjeenje: IA=35,43 A, NMOS je u zasienju, UDSn=1,38 V; PMOS je u triodnom podruju, UDSp= - 0,42 V

  VJ.36. Koliku struju mjeri ampermetar? Naponi praga tranzistora su UGS0n=0,5 V i UGS0p= - 0,5 V. Pokretljivost nosilaca u kanalu iznose n=380 cm2/Vs i p=140 cm2/Vs, a debljina oksida ispod upravljake elektrode jednaka je za PMOS i NMOS tranzistor i iznosi dox=10 nm. Dimenzije kanala su Ln=Lp=0,5 m i Wp=2 m Wn=3 m. Pretpostaviti =0. Odrediti podruja rada za oba tranzistora te izlazne napone UDSn i UDSp.

  Rjeenje: IA=24,17 A, NMOS je u triodnom podruju, UDSn=0,13 V; PMOS je u zasienju, UDSp= - 1,67 V

  1,8 V

  0,8 V+

  +

  2,5 V

  1,25 V+

  +

  A

  1,8 V

  0,8 V+

  +

  A

  1,8 V

  0,8 V+

  +

  A

 • 30

  VJ.37. Odrediti struju koju pokazuje ampermetar. Naponi praga tranzistora su UGS0n=0,5 V i UGS0p= - 0,5 V, a konstante MOSFET-a Kn= - Kp=0,5 mA/V2.Zadano je UDD=3 V i R=1 M. Ampermetar je idealan. Zanemariti struju kroz otporno djelilo.

  Rjeenje: IA=0,125 mA

  VJ.38. Odrediti struju koju pokazuje ampermetar. Naponi praga tranzistora su UGS0n=0,75 V i UGS0p= - 0,75 V, a konstante MOSFET-a Kn= - Kp=0,5 mA/V2.Zadano je UDD=3 V i UGG=1,25 V. Ampermetar je idealan.

  Rjeenje: IA=0,3125 mA

  VJ.39. Odrediti struju koju pokazuje ampermetar. Naponi praga tranzistora su UGS0n=0,75 V i UGS0p= - 0,75 V, a konstante MOSFET-a Kn= - Kp=0,5 mA/V2.Zadano je UDD=3 V, UGG=1,25 V i UDp=2,5 V. Ampermetar je idealan.

  Rjeenje: IA=0,25 mA

  VJ.40. Odrediti struju koju pokazuje ampermetar. Naponi praga tranzistora su UGS0n=0,5 V i UGS0p= - 0,5 V, a konstante MOSFET-a Kn= - Kp=0,5 mA/V2.Zadano je UDD=3 V, UGG=1,5 V i UDp=2,5 V, UDn=2,25 V. Ampermetar je idealan.

  Rjeenje: IA=0,422 mA

  AUDD

  UGG+

  +

  AUDD

  UGG

  +

  +

  UDp+

  AUDD

  UGG

  +

  +

  UDp+

  UDn+

  UDD

  A+

  R

  R

  R