Click here to load reader

Yanimljiva geografija

 • View
  231

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

book

Text of Yanimljiva geografija

 • Zavod za kolstvo predmetni programi za devetogodinju osnovnu kolu

  1

  REPUBLIKA CRNA GORA ZAVOD ZA KOLSTVO MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE

  DEVETOGODINJA OSNOVNA KOLA

  IZBORNI PREDMETI

  predmetni program

  ZANIMLJIVA GEOGRAFIJA

  izborni predmet VIII razred devetogodinje osnovne kole

 • Zavod za kolstvo predmetni programi za devetogodinju osnovnu kolu

  2

  1. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA IZBORNI PREDMET NAZIV PREDMETNOG PROGRAMA ZANIMLJIVA GEOGRAFIJA (izborni predmet) 2. ODREENJE PREDMETNOG PROGRAMA a) Poloaj, priroda i namjena predmetnog programa Izborni predmet zanimljiva geografija izuava se u VIII razredu. Oslanja se na sadraje programa geografije koji su izuavani u prethodnim razredima, kao i na sadraje geografije VIII razreda. Program je usklaen i sa drugim prirodnim i drutvenim predmetima koji se izuavaju u osnovnoj koli. Program je koncipiran tako, da uenicima/cama prui mogunost da proire i prodube steena osnovna znanja, umijea i stavove o prirodnoj i drutvenoj stvarnosti savremenog svijeta, koja su osnova za nastavak daljeg obrazovanja, intelektualnog i profesionalnog napredovanja mladog ovjeka. U tom smislu izborna geografija treba da odgovori individualnim potrebama, interesovanjima i sposobnostima svakog/e uenika/ce. Sadraj programa podsticae kod uenika/ca radoznalost, samostalnost, elju za otkrivanjem novog i do danas nesaznatog i nepoznatog, dalje razvijanje sklonosti i interesovanja u geografskoj nauci, kao i uopte logikom i apstraktnom miljenju. Dakle, namjena izbornog programa zanimljive geografije je:

  - proirivanje i produbljivanje steenih osnovnih znanja i umijea; - formiranje novih znanja i umijea koja nijesu obuhvaena redovnim sadrajem; - sticanje primjenljivih znanja; - podrka razvoju talentovanih uenika/ca; - pripremanje uenika/ca za nastavak obrazovanja i izbor budue profesije.

 • Zavod za kolstvo predmetni programi za devetogodinju osnovnu kolu

  3

  b) Broj asova i oblici nastave

  Zanimljiva geografija se izuava u VIII razredu sa jednim asom sedmino, odnosno sa godinjim fondom asova 34.

  Program je raen za 34 sedmice.

  Broj asova Red. broj T E M A T V 1. Zemlja u vjeitom kretanju 2 1 2. Kad Zemlja zadrhti, raanje vulkana 1 1 3. Zanimljive erozivne sile i oblici 1 1 4. Na najviim planinama svijeta 1 2 5. Vrijeme nikad isto 2 1 6. Od prauma do pustinja 1 2

  7. Okeani i mora, nepregledne plave njive 1 1

  8. Obalama i vodama rijeka 2 1 9. Zagaenost ne zna za granice 1 1 10. Neobian biljni i ivotinjski svijet 1 2

  11. Susret sa rijetkim stanovnicima Zemlje 2 1

  12. Neobina naselja 1 2

  13. Graevinski gorostasi i otkria koja su oplemenila svijet 1 1

  UKUPNO 17 17

  T - teorijski i drugi oblici nastave za sve uenike/ce u odjeljenju; V - vjebe i drugi oblici nastave kod kojih se odjeljenje dijeli na manje grupe

 • Zavod za kolstvo predmetni programi za devetogodinju osnovnu kolu

  4

  3. OPTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

  Cilj uenja izbornog predmeta zanimljive geografije je da uenici/ce:

  - razumiju pojave i procese u geografskom omotau Zemlje (kroz njihove karakteristine primjere i uzrono-posljedine veze); - razumiju zakonomjernost razvoja geografske sredine kao rezultata djelovanja prirodnih pojava, procesa i ovjeka; - usvoje nova i proire steena znanja, umijea, stavove o prirodno-geografskim i drutveno-geografskim procesima i pojavama na

  lokalnoj, regionalnoj i planetarnoj ravni i njihovom meusobnom uticaju; - razumiju strukture, procese, posebnosti, razliitih regiona u okviru globalnog sistema; - proire i prodube znanja o tome kako ive i rade ljudi u razliitim okruenjima u svijetu, upoznaju bogatstvo razlika naroda na Zemlji i

  njihov doprinos razvitku savremene civilizacije i ue da razumiju i cijene druge zemlje, narode i njihovu kulturu; - razvijaju toleranciju, potovanje, pripadnost multietnikom, multijezikom, multikulturnom... svijetu; - razvijaju sposobnost posmatranja, logikog zakljuivanja, uoptavanja, uoavanja uzrono-posljedinih veza; - razvijaju sposobnost za izvoenje jednostavnih istraivanja; - ravijaju logiko i apstraktno miljenje, kritiki stav u miljenju; - stiu znanje o prirodnim resursima, njihovoj ogranienosti i odrivom korienju; - razvijaju stavove o preventivi, zatiti i unapreivanju ivotne sredine; - razvijaju sposobnost za samostalno obrazovanje uz korienje razliitih izvora znanja; - razvijaju svijest o sopstvenim znanjima i sposobnostima i daljoj profesionalnoj orijentaciji. 4. SADRAJ I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

  1. Zemlja u vjeitom kretanju 2. Kad Zemlja zadrhti, raanje vulkana 3. Zanimljive erozivne sile i oblici 4. Na najviim planinama svijeta 5. Vrijeme nikad isto 6. Od prauma do pustinja 7. Okeani i mora, nepregledne plave njive 8. Obalama i vodama rijeka 9. Zagaenost ne zna za granice 10. Neobian biljni i ivotinjski svijet 11. Susret sa rijetkim stanovnicima Zemlje 12. Neobina naselja 13. Graevinski gorostasi i otkria koja su oplemenila svijet

 • Zavod za kolstvo predmetni programi za devetogodinju osnovnu kolu

  5

  Tema I: Zemlja u vjeitom kretanju

  Operativni ciljevi Aktivnosti Sadraj/pojmovi Korelacija i didaktika uputstva Uenik/ca: - razumije zonalno vrijeme, asovne zone; - zna da objasni pojam datumske granice; - razumije nejednako trajanje dana, noi, pojavu "bijelih noi" na sjevernom polu; - moe da objasni optike pojave u atmosferi: polarna svjetlost, duga, halo, fatamorgana; - razumije da je zbog rotacije rijeno korito "udesno"; - razlikuje toplotne pojaseve i vrednuje njihov uticaj na ivot i rad ljudi; - upoznaje kalendar i njegove nedostatke; - shvata da nema savrenog kalendara; - razvija stvaralako miljenje i kreativnost.

  Uenici/ce: - na karti Svijeta i asovnih zona uporeuju i obrazlau razliito vrijeme u odabranim mjestima; - na osnovu vlastitog znanja razgovaraju o datumskoj granici; - na konkretnim primjerima objanjavaju nejednako trajanje dana i noi, trajanje dana i noi 6 mjeseci; - koristei vlastito znanje, odgovarajui film, tekst, razgovaraju o "bijelim noima" na sjevernom polu; - na fotografiji, filmu, prepoznaju optike pojave: polarnu svjetlost, dugu, halo; - itaju i analiziraju odgovarajui tekst o fatamorgani; - povezuju nauene sadraje sa ranijim znanjima i iskustvima; - prikupljaju, vre selekciju materijala za izradu seminarskog rada na temu toplotnih pojaseva i njihovog uticaja na ivot ljudi; - samostalno i u timu prezentuju rezultate svojih istraivanja; - koristei odgovarajuu literaturu, razgovaraju o nastanku kalendara, njegovim nedostacima, izvode zakljuke o nesavrenosti kalendara; - postavljaju kviz pitanja.

  24 asovne zone; datumska granica; "bijele noi"; polarna svjetlost; duga, halo; fatamorgana; toplotni pojasevi; kalendar.

  Geografija Nastavna tema: kretanje Zemlje i posljedice njenih kretanja. Priroda Nastavna tema: svjetlost.

  Nastavna jedinica: pomraenje Sunca i Mjeseca kao posljedice pravolinijskog prostiranja svjetlosti.

  Didaktika uputstva:

  - nastavnik/ca treba da aktivira uenike/ce mobilisanjem prethodnih znanja i iskustava, usmjerava ih na detaljnija i trajnija posmatranja u prirodi, podstie ih na inicijativu i kreativnost u pokuajima da samostalno objasne uzrono-posljedine veze, karakteristike i neophodnost nastanka obraenih primjera;

  - nastavniku/ci se preporuuje da ne zahtijeva od uenika/ca da moraju reprodukovati sve pronaene, prikazane i obraene primjere.

  Osnovu uenja bi trebalo da predstavljaju vlastita iskustva uenika/ca i opservacije koje su prikupljene sa razliitih mjesta.

 • Zavod za kolstvo predmetni programi za devetogodinju osnovnu kolu

  6

  Tema II: Kad zemlja zadrhti, raanje vulkana

  Operativni ciljevi Aktivnosti Sadraj/pojmovi Korelacija i didaktika uputstva Uenik/ca: - razumije pojavu zemljotresa i uoava trusna podruja na Zemlji i kod nas; - saznaje o velikim zemljotresima XX vijeka i njihovim posljedicama; - razumije pojavu vulkana; - zna vee aktivne vulkane u Evropi i izvan nje; - razumije pojavu gejzira, izvora vrele vode; - saznaje o mogunostima predvianja zemljotresa i erupcije vulkana, kao i mjerama koje se preduzimaju radi zatite od njih; - razumije da ove prirodne pojave mogu biti uzrok promjene kvaliteta ivotne sredine.

  Uenici/ce: - povezuju prethodna znanja sa novim saznanjima i iskustvima; - posmatraju film o katastrofalnim zemljotresima i samostalo zakljuuju o posljedicama i mjerama zatite; - samostalno ili u grupi sakupljaju i prezentuju odgovarajui materijal o katastrofalnom zemljotresu na crnogorskom primorju 1979. godine; - putem modela i crtea objanjavaju pojavu vulkana; - na fotografiji, filmu, prepoznaju karakteristine vulkane, na karti Svijeta pokazuju njihovo prostiranje; - itaju i komentariu tekst Uspon na Vezuv, (Geografska itanka 2); - na konkretnom primjeru analiziraju naine borbe sa zemljotresima i vulkanima, isnose sopstvene ideje; - sakupljaju odgovarajui materijal sa Interneta, iz literature, medija, na datu temu i o istom izvjetavaju.

  Etna, Vezuv, vulkani Islanda; Perikutan; Sv. Jelena; Ha