of 27 /27
1 1 Univerzitet u Ni Univerzitet u Ni š š u u ٠ ٠ Ma Ma š š inski fakultet inski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Katedra za mehatroniku i upravljanje AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE In In ž ž enjerska grafika ma enjerska grafika ma š š inskih delova inskih delova Aksonometrijsko Aksonometrijsko projektovanje projektovanje Aksonometrija je način prostornog prikazivanja predmeta. Za razliku od perspektive, kod aksonometrije paralelne ivice na predmetu zadržavaju takav položaj i na crtežu. Kod aksonometrije jedna ivica predmeta crta se vertikalno, tj. normalno na horizontalnu osu i uvek u pravoj veličini. U zavisnosti od skraćenja ostale dve dimenzije (ivice) predmeta, razlikujemo: dimetričku aksonometriju, trimetričku aksonometriju, izometričku aksonometriju.

Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

11

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

AksonometrijskoAksonometrijsko projektovanjeprojektovanje

Aksonometrija je način prostornog prikazivanja predmeta. Za razliku od perspektive, kod aksonometrije paralelne ivice na predmetu zadržavaju takav položaj i na crtežu.

Kod aksonometrije jedna ivica predmeta crta se vertikalno, tj. normalno na horizontalnu osu i uvek u pravoj veličini.

U zavisnosti od skraćenja ostale dve dimenzije (ivice) predmeta, razlikujemo:

• dimetričku aksonometriju,• trimetričku aksonometriju,• izometričku aksonometriju.

Page 2: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

22

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

DimetriDimetriččkaka aksonometrijaaksonometrija

Page 3: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

33

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

TrimetriTrimetriččkaka aksonometrijaaksonometrija

Page 4: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

44

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

IzometriIzometriččkaka aksonometrijaaksonometrijaOd pomenutih vrsta aksonometrija u inženjerskoj grafici najčečće se koristi izometrička aksonometrija, kod koje se sve tri dimenzije (visina, širina i debljina) prikazuju neskraćeno. Ivice koje predstavalju širinu i debljinu nagnute su prema horizontali pod uglom od 30o.

Page 5: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

55

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

KosaKosa projekcijaprojekcijaKosa projekcija je način prostornog prikazivanja koji se posle izometrije najčešće primenjuje. Kod kose projekcije se cela jedna površina (visina, širina) crta u pravoj veličini, dok se treća dimenzija crta skraćeno.

Page 6: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

66

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

OblaObla telatela u u izometrijiizometrijiKružnica se u izometriji projektuje kao elipsa

Page 7: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

77

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

KosaKosa projekcijaprojekcija oblihoblih telatela

Page 8: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

88

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

AksonometrijskoAksonometrijsko projektovanjeprojektovanjeu SOLID WORKSu SOLID WORKS--uu

• U SW se uvek kreiraju 3D (aksonometrijski – “izometrijski”) modeli i 2D crteži.

• Oni su stalnoj vezi jer se sve izmene prenose iz jednog u grugi model i obratno.

• SW je zasnovan na parametarskom projektovanju. To znači da je deo potpuno dimenziono definisan i dimenzije se mogu u svakom trenutku promeniti.

• Parametarske relacije u SW uspostavljaju veze između elemenata mašinskog dela

• Izmenama relacija i parametara mašinskog dela lako se dobijaju cele familije sličnih delova pa se projektovanje ubrzava.

Page 9: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

99

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

AksonometrijskoAksonometrijsko projektovanjeprojektovanjeu SOLID WORKSu SOLID WORKS--uuMašinski deo se crta pomoću osnovnih oblika i operacija.Osnovni oblici su:

• osnovno dodavanje (Base-Extrude), • naknadno dodavanje (Boss-Extrude),• oduzimanje (Cut-Extrude), • ubacivanje rupa (Hole),• dodavanje rebara (Rib),• zaokretanje profila (Revolve),• praćenje putanje (Sweep),• spajanje različitih poprečnih preseka (Loft).

Page 10: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

1010

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

AksonometrijskoAksonometrijsko projektovanjeprojektovanjeu SOLID WORKSu SOLID WORKS--uu

Mašinski deo se crta pomoću osnovnih oblika i operacija.

Osnovne operacije su:

• zaobljenje (Fillet), • obaranje ivica (Chamfer) • izdubljivanje (Shell).

Page 11: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

1111

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

OsnovnoOsnovno dodavanjedodavanje (Base(Base--Extrude)Extrude)

Insert > Base > Extrude Animacija:

Page 12: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

1212

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

NaknadnoNaknadno dodavanjedodavanje (Boss(Boss--Extrude)Extrude)Insert > Boss > Extrude

Animacija:

Page 13: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

1313

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

OduzimanjeOduzimanje (Cut(Cut--Extrude)Extrude)

Insert > Cut > Extrude Animacija:

Page 14: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

1414

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

UbacivanjeUbacivanje ruparupa ((Hole WizardHole Wizard))

Insert > Features > Hole > Wizard Animacija:

Page 15: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

1515

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

DodavanjeDodavanje rebararebara ((RibRib))Insert > Features > Rib Animacija:

Page 16: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

1616

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

ObaranjeObaranje ivicaivica ((ChamferChamfer))Insert > Features > Chamfer Animacija:

Page 17: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

1717

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

ZaobljenjaZaobljenja ((FilletFillet))

Insert > Features > Fillet / Round Animacija:

Page 18: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

1818

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

IzdubljivanjeIzdubljivanje ((ShellShell))Insert > Features > Shell Animacija:

Page 19: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

1919

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

ZaokretanjeZaokretanje profilaprofila ((RevolveRevolve))Insert > Base > Revolve Animacija:

Page 20: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

2020

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

PraPraććenjeenje putanjeputanje ((SweepSweep))

Insert > Boss > Sweep Animacija:

Page 21: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

2121

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

SpajanjeSpajanje razlirazliččitihitih poprepopreččnihnih presekapreseka ((LoftLoft))Insert > Boss > Loft Animacija:

Page 22: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

2222

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer 1Primer 1Nacrtati u aksonometrijskom izgledu mašinski deo prikazan na slici korišćenjem programskog paketa Solid Works 2001+.

Animacija:

Page 23: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

2323

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer Primer 22Nacrtati u aksonometrijskom izgledu mašinski deo prikazan na slici korišćenjem programskog paketa Solid Works 2001+.

Animacija:

Page 24: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

2424

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer Primer 33Nacrtati u aksonometrijskom izgledu mašinski deo prikazan na slici korišćenjem programskog paketa Solid Works 2001+.

Animacija:

Page 25: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

2525

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer Primer 44Nacrtati u aksonometrijskom izgledu mašinski deo prikazan na slici korišćenjem programskog paketa Solid Works 2001+.

Animacija:

Page 26: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

2626

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer Primer 55Nacrtati u aksonometrijskom izgledu mašinski deo prikazan na slici korišćenjem programskog paketa Solid Works 2001+.

Animacija:

Page 27: Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1

2727

Univerzitet u NiUniverzitet u Niššu u ٠٠ MaMaššinski fakultetinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEAKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJEInInžženjerska grafika maenjerska grafika maššinskih delovainskih delova

Primer Primer 66Nacrtati u aksonometrijskom izgledu mašinski deo prikazan na slici korišćenjem programskog paketa Solid Works 2001+.

Animacija: