of 59 /59
1 Upravljanja projektima i investicijama Prof. dr Dragan Milčić milcic@masfak.ni.ac.rs Prof. dr Predrag Jovanović [email protected]

Www2 Upi Pr1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dfsf xfsdf

Citation preview

 • 1Upravljanja projektima i investicijama

  Prof. dr Dragan Mili

  [email protected]

  Prof. dr Predrag Jovanovi [email protected]

 • 2Pojam upravljanje Upravljanje predstavlja univerzalno sredstvo, neophodno

  orue savremenog industrijskog sveta. Svaka organizacija, svaki iole sloeniji posao ili ozbiljnija

  aktivnost, zahteva upravljanje da bi se dovela do odabranog ciljaodabranog cilja.

  Upravljanje je nophodno za efikasno funkcionisanje i razvoj svake organizacije, za efikasnije odvijanje svakog sloenijeg posla i poduhvata.

  Brzi tehnoloki razvoj potencira potrebu korienja upravljakih metoda i pristupa, odnosno upotrebu

  2

  p j p p , pmenadmenta kao naune discipline koja se bavi upravljanjem poslovnim sistemima i procesima i upravljanjem svim organizovanim sistemima radi poboljanja njihove efektivnosti.

 • 3Menadment Menadment u najirem smislu rei treba posmatrati kao

  posebnu naunu disciplinu posveenu istraivanju problema upravljanja u razliitim drutvenim i poslovnim sistemima.

  Ovo je najpre vetina a danas posebna nauna Ovo je najpre vetina, a danas posebna nauna disciplina, koja je usmerena ka iznalaenju takvih mera i akcija kojima se poboljava realizacija razliitih aktivnosti i poduhvata i ini efikasnijim funkcionisanje i razvoj poslovnih i drutvenih sistema.

  Kibernetska definicija upravljanja:

  3

  Upravljanje je dejstvo na objekat koje poboljava funkcionisanje ili razvoj datog objekta, a koje je izabrano iz mnotva moguih dejstava, na osnovu za to raspoloive informacije.

 • 4MenadmentSavremeni razvoj menadmenta donosi nove moderne pristupe i koncepte u koje se mogu ubrojiti:

  Projektni menadment Strategijski menadment

  U lj j Upravljanje promenama Upravljanje rizikom Totalno upravljanje kvalitetom Kros kulturni (interkulturni) menadment Upravljanje znanjem i dr.

  4

  p j j jProjektni menadment predstavlja najstariju specijalizovanu upravljaku disciplinu.

 • 5Upravljanje projektima Disciplina upravljanja projektima je relativno mlada (u

  odnosu na druge ljudske nauke i vetine). Iako bismo li d k d j j j kt ih d t k imogli da kaemo da je reavanje projektnih zadataka i

  problema nauna disciplina sa korenima i reenjima u prapoecima oveanstva (piramide u Egiptu, Veliki kineski zid, itd.),

  Nauni pristup u upravljanju projektima javlja se daleko kasnije. Sredinom 20. veka, PM (Project management)kasnije. Sredinom 20. veka, PM (Project management) doivljava potpuni procvat. Razlog ovog procvata lei u injenici da odreena drutvena ureenja, na prvom mestu kapitalizam i trini sistem ekonomije, oblikuju pristup projektu.

  Investitori su eleli da unapred znaju tokove vremena, resursa novca kako bi procenjivali efekte u budunosti

  5

  resursa, novca kako bi procenjivali efekte u budunosti odnosno svoju dobit. Ovo je bilo okida za veliki broj naunih tekstova, lanaka i radova posle 1960.godine. Nauni pristup i obraunske metode za predvianje su dale koren za razvoj stabla koje danas nazivamo naukom za upravljanje projektima.

 • 6Upravljanje projektima

  Dananji oblik discipline Planiranja i Upravljanja je nastao u periodu hladnog rata, kada prolazi kroz buran i intenzivan razvoj.

  Tada su razvijani i realizovani specijalni projekti , preteno vojnog i stratekog znaaja, koji su poredpreteno vojnog i stratekog znaaja, koji su pored ostalog imali za cilj da obezbede nadmo i presti.

  Mnogi od tih projekata su bili skupi i rizini. Bilo kakva greka, poremeaj ili odlaganje je bilo neprihvatljivo. Zato su ovom periodu, razvijene nove metode planiranja i praenja realizacije, koje su imale za cilj da obezbede i prue olakan opti uvid kako u celovitost tako i u bilo

  6

  prue olakan opti uvid kako u celovitost tako i u bilo koji detalj projekata a sve u cilju da se sprovede sveobuhvatna analiza uticaja, i otkriju slaba mesta. Tek po razvoju i unapreenju takvih, novih metoda, pristupalo se daljem planiranju i realizaciji tih specifinih projekata.

 • 7Upravljanje projektima

  Eksplozivan razvoj PC-a i softverskih paketa iz ove oblasti, znaajno je umanjio cenu za pravo korienja, i omoguio da ova disciplina bude dostupna i primenljiva ne samo za velike i skupe projekte, nego i za sve ostale projekte iz svih oblasti ljudske delatnosti. p j j

  iroko poznavanje rada sa raunarima bila je dobra podloga za dalje irenje zainteresovanosti za ovladavanjem ovom disciplinom.

  Izmenama u sistemu obrazovanja, i globalizacijom svetskog trita, Planiranje i Upravljanje Projektima

  t j d b d j t j i

  7

  prestaje da bude samo znanje, nego postaje i zanimanje, struka, i to sve traenija.

 • 8Projekat je:

  jedinstveni proces koji se sastoji iz skupa koordiniranih i kontrolisanih aktivnosti sa utvrenim datumima poetka i zavretkautvrenim datumima poetka i zavretka, poduzet radi postizanja nekog cilja usklaenog sa specifinim zahtevima, ukljuujui ogranienja vremena, trokova i resursa.

  Projekat je plansko i sistemsko reavanje

  8

  Projekat je plansko i sistemsko reavanje unapred odreenog problema.

 • 9ProjekatOsobine koje su zajednike za sve projekte su:Osobine koje su zajednike za sve projekte su: Cilj svaki projekat mora da ostvari neki specijalni cilj

  koji mu je postavljen Rokovi Odreeni cilj mora da se ostvari u okviru

  odreenog vremena Kompleksnost je povezana sa tehnologijom kojom seKompleksnost je povezana sa tehnologijom kojom se

  ostvaruju ciljevi projekta Obim i priroda zadatka Ciljevi projekta mogu se

  ostvariti ako se napravi plan realizacije, strategija realizacije

  Resursi ljudi, oprema, materijal, finansijska sredstva itd i j j kt d tk

  9

  itd. za izvrenje projektnog zadatka Organizaciona struktura potrebno je definisati

  organizacionu strukturu i projektnog menadera koji e imati ovlaenja i odgovornost za realizaciju projekta

  Informacioni i kontrolni sistem

 • 10

  Upravljanje projektom

  planiranje, organizovanje, monitoring, kontrolisanje i izvetavanje o svim aspektima projekta i motivisanje svih p p j jukljuenih strana za ostvarivanje ciljeva projekta.

  10

 • 11

  Aktivnost

  projekta je najmanja identificirana stavka rada u nekom procesu projekta

  ProcesProces skup meusobno povezanih ili

  interaktivnih aktivnosti koji transformie ulaze u izlaze

  11

 • 12

  Savremeno upravljanje projektima podrazumeva odgovarajuu organizaciju ljudi, poslova, komunikacije i svih j , p , jraspoloivih resursa, usmerenih ka ispunjenju zadatih ciljeva.

  12

 • 13

  Projekat

  Pod pojmom projekat podrazumeva se privremeno nastojanje (uloeni napor) preduzet u cilju kreiranja jedinstvenog proizvoda ili usluge.Privremenost projekata oznaava neminovnost postojanja njihovog definitivnog poetka i definitivnog p j j j g g p gkraja. Kraj se dostie kada su postignuti svi ciljevi projekta ili kada postane savreno jasno da se ciljevi projekta ne mogu postii i projekat se tada prekida.Privremenost ne znai da projekat traje kratko

  13

  Privremenost ne znai da projekat traje kratko. Izvravanje mnogih projekata traje po nekoliko godina, ali oni su po svom karakteru takoe privremeni.

 • 14

  Karakteristike projekata

  Oni su jedinstveni i neponovljivi procesi, vremenski su ogranieni, imaju jasne ciljeve koji treba da se postignu, zahteva koordinaciju u realizaciji zahteva resurse za svoju realizacijurealizaciji, zahteva resurse za svoju realizaciju (novac, opremu, materijal i ljude).

  Prema metodi upravaljanja imamo: projekte za proizvodnju, graevinske, rudarske, inenjering i upravljake projekte. Bez obzira na vrstu, svaki

  14

  p j p j ,projekat ima odreeni nivo rizika.

 • 15

  Osnovna podela projekata jeste po oblastima u kojima se primenjuju pa iz toga proizilazi:

  graevinski projekti (zgrade, putevi, pruge, industrijska postrojenja, fabrike, energetska postrojenja, itd.),

  Istraivaki i razvojni projekti (novi proizvodi, tehniki i nauni eksperimenti itd )nauni eksperimenti itd.)

  planski zadaci (planovi: proizvodnje, finansiranja, prodaje, razvoja regiona, itd.),

  organizacioni zadaci (koordinacija preduzea, reorganizacija, itd.),

  proizvodni zadaci (planiranje montanih radova

  15

  proizvodni zadaci (planiranje montanih radova, planiranje prozvodnje velikih maina, itd.),

  nalozi za nabavku (materijal, postrojenja, vojni objekti, itd.),

  popuna mesta (problem zamene, programi obuke, itd.).

 • 16

  Prema IPMA standardima (Internacionalna organizacija za upravljanje projektima), savremene projekte delimo na 10 kategorija:

  Vojno odbrambeni (odbrambeni sistemi, kosmiki projekti, vojne operacije).

  Biznis i projekti organizacionih promena (Akvizicije/Merderi, Unapreenje procesa, Novi poslovni poduhvat, Organizaciono restruktuiranje, Pravni postupak)postupak).

  Projekti komunikacionih sistema (Komunikacione mree, Beini komunikacioni sistemi).

  Projekti specijalnih dogaaja (Internacionalni dogaaji, Nacionalni dogaaji).

  Projekti idnustrijskih postrojenja (Zatvaranje postrojenja

  16

  Projekti idnustrijskih postrojenja (Zatvaranje postrojenja, Unitavanje postrojenja, Modifikacija postrojenja, Projektovanje I izgradnja postrojenja).

  Softverski i projekti informacionih sistema (Razvoj softvera, Projektovanje informacionog sistema).

 • 17

  Prema IPMA standardima (Internacionalna organizacija za upravljanje projektima), savremene projekte delimo na 10 kategorija:

  Internacionalni razvojni projekti (Razvoj poljoprivrede, Zdravstvo, kolstvo, Ishrana, Naseljenost, Mala I srednja preduzea, Infrastruktura).

  Medijski projekti (Filmovi, Televizija, Muzika I muziki dogaaj)dogaaj).

  Projekti razvoja proizvoda i usluga (Informacione tehnologije/hardver, Industrijski proizvodi/procesi, Proizvodi iroke potronje, Farmaceutski proizvodi/procesi, Usluge (finansijske I dr.)).

  Istraivako razvojni projekti (Okruenje, Industrija,

  17

  j p j ( j , j ,Ekonomski razvoj, Medicina, Nauni projekti).

 • 18

  Investicioni projekti Investicioni projekti su posebna vrsta projekata koja

  obuhvata poduhvate koji su usmereni na izgradnju zgrada, hala, energetskih objekata i postrojenja, saobraajnih objekata, ugradnja proizvodne opreme i instalacija itd.j

  Investicioni projekti su projekti kojima se obezbeuje realizacija ulaganja u osnovna sredstva u razliitim oblastima privrednog, vojnog i drutvenog rada i ivota.

  Postoje 3 globalne grupe investicionih projekata: Za ulaganje u graevinske objekte

  18

  g j g j Za ulaganje u opremu i Za ulaganje u ostalo.

 • 19

  Investicioni projekti

  Tipini investicioni projekti su: Izgradnja novih industrijskih pogona i fabrika, Rekonstrukcija i proirenje industrijkih pogona i

  fabrikafabrika, Dislokacija industrijskih pogona i fabrika, Uvoenje nove tehnologije, Izgradnja puteva i pruga, Izgradnja energetskih postrojenja

  19

  Izgradnja energetskih postrojenja, Izgradnja brana i nasipa i dr.

 • 20

  Investicioni projektiMogui investicioni projekti u oblasti zdravstva su i: Otvaranje klinike, Izgradnja doma zdravlja, Rekonstrukcija bolnice, Otvaranje laboratorije Otvaranje laboratorije, Rekonstrukcija vodovoda, Uvoenje grejanja i dr.

  20

 • 21

  Investicioni projektiMogui investicioni projekti u oblasti obrazovanja: Nabavka nove opreme, Uvoenje IS Reorganizacija, Prezentacija fakulteta, Organizovanje ake ekskurzije, Izgradnja nove kole, Rekonstrukcija kole, Uvoenje grejanja

  21

  Uvoenje grejanja, Rekonstrukcija vodovoda i dr.

 • 22

  U savremenom menadmentu i upravljanju preduzeima, najee se govori o razvojnim ili biznis projektima. Najei biznis projekti su sledei:

  Projekat biznis plana firme. Izrada analize trenutnog stanja preduzea. Izdrada studije opravdanosti. Projekat stratekog razvoja firme. Projekat uvoenja informativnog sistema. Projekat nove organizacije. Uvoenje sistema kvaliteta. Istraivanje i osvajanje novog trita. Prezentacija firme na sajmu

  22

  Prezentacija firme na sajmu. Organizovanje obuke za menadere firme. Projekat reklamne kampanje. Realizacija izvoza.

 • 23

  Na osnovu ovih osnovnih podela, upravljanje projektima ima odreene specifinosti za svaku vrstu ponaosob. Osnovno za sve, jeste da tok svakoga projekta i njegova uspenost zavise od primene fundamentalne metodologije upravljanja projektom:

  planiranje, organizacija realizacije,g j j , praenje realizacije (dokumenti i dinamika

  izvetavanja o realizaciji), analiza i korekcija plana (kada je to potrebno),

  li j kt ( klj i l d i

  23

  analiza zavrenog projekta (zakljuci za sledei projekat).

 • 24

  ivotni ciklus projekta Svaki projekat, od ideje do konanog zavretka prolazi

  kroz odreen broj razliitih faza. Ovaj vremenski period u kome se kroz odreeni broj faza i veliki broj aktivnosti, projekat od poetka dovodi do zavretka, naziva se ivotni ciklus projekta.p j

  ivotni ciklus projekta se obino definie u vremenskom smislu, kao kontinuirani proces ukupne realizacije projekta, koji ine etiri osnovne faze:

  Identifikacija projekta, Priprema projekta

  24

  p p j Procena projekta Nadzor i relaizacija projekta.

 • 25

  ivotni ciklus projekta

  ivotni ciklus projekta se najee deli na faze prema vrsti poslova koji se na projektu obavljaju u okviru vremenskog perioda izmeu poetka i zavretka projekta. Razlikuju se 4 faze ivotnog ikl j ktciklusa projekta:

  Koncipiranje projekta Planiranje, Izvrenje

  Z f

  25

  Zavrna faza.

 • 26

  ivotni ciklus projekta Faza koncipiranja je poetna faza u kojoj se vri

  utvrivanje osnovnih aktivnosti za definisanje projekta, identifikovanje potreba i mogunosti, odreivanje alternativa i definisanje organizacije projekta.

  Faza planiranja ukljuuje izradu pripremnih planova i Faza planiranja ukljuuje izradu pripremnih planova i skica, detaljno projektovanje i izradu kompletnog plana koji omoguava zavretak projekta.

  Faza izvrenja ili izvoenja je najdua faza u kojoj se projekat realizuje odnosno dovodi do zavretka. Ukljuuje izvrenje i koordinaciju svih potrebnih

  kti ti I d bi b b di l i i

  26

  aktivnosti I resursa da bi se obezbedio planirani zavretak projekta.

  Zavrna faza objedinjuje zavrne aktivnosti i zadatke neophodne da sae projekat konano dovri, odnosno ostvare projektni ciljevi.

 • 27

  ivotni ciklus projekta

  27

 • 28

  Projekat u toku svog ivotnog veka prolazi kroz odreene faze:

  U Fazi planiranja (koncipiranja) se postavljaju ciljevi projekta,

  U Fazi organizacije realizacije - planiraju se aktivnosti i u Fazi izvoenja je realizacije projekta. 1. Deterministiki projekti su projekti kod kojih su ciljevi

  utvreni unapred, najverovatnije e se projektom ostvariti planirani rezultat Ovi projekti su npr: projekti izgradnje

  28

  planirani rezultat. Ovi projekti su npr: projekti izgradnje nove fabrike, novog autoputaCilj kod ove vrste projekta se postavlja u fazi planiranja (koncipiranja).

 • 29

  Stohastiki projekti su oni kod kojih nema odreenog konanog cilja. Kod njih se prvo definiu aktivnosti, a ciljevi se postavljaju prema

  lt ti tih kti ti U l i jrezultatima tih aktivnosti. Uglavom imaju istraivaki karakter. Rezultati ovih projekata mogu biti pozitivni i negativni s obzirom na cilj i namenu. Kod njih se dugo ne zna da li e biti

  ti t k i ilj ili

  29

  postignut konani cilj ili ne.

 • 30

  PROJEKTI S OBZIROM NA UESTALOST U POSLOVNIM SISTEMIMA

  Jednokratni projekti su takvi projekti koji se samo jednom ponavljaju u poslovnim sistemima. Oni su jedinstveni i po svom nainu izvoenja. To su npr: investicioni projekti izgradnje novog

  f b ik O i biti d t i i tiki ipogona, fabrike Oni mogu biti deterministiki i stohastiki. Osnovne karakteristike ovih projekata su: Struktura ciljeva je sloena, struktura aktivnosti odgovara nainu izvoenja radova, zahtevaju posebna struna znanja, i j j kt lik j d t k

  30

  izvoenje projekta se razlikuje od tekueg obavljanja radova.

 • 31

  PROJEKTI S OBZIROM NA UESTALOST U POSLOVNIM SISTEMIMA

  Projektni procesi su projekti koji se pojavljuju vie puta i slini su po nainu izvoenja. Taj proces mogu initi projekti uvoenja novih proizvoda, izgradnje pojedinih objekata Ovaj proces se moe sastojati od d t i i tikih i t h tikih j k tdeterministikih i stohastikih projekata.

  Osnovne karakteristike projektnog procesa su: struktura izvoenja aktivnosti je slina jer se radi o tipskom nainu izvoenja i aktivnostima koje se ponavljaju, na bazi terminiranja projektnog procesa vri se i terminiranje

  j di j kt

  31

  pojedinog projekta.

 • 32

  Timski rad jeste termin koji oznaava pobedniki tim i duh. Kako se do njega stie? Tako to se, pored jasno definisanog cilja, dodele odgovornosti lanovima. Sinergija je osnova uspeha, a ona je izgraena na osnovu konsenzusa unutar tima kada se donose najvanije odluke.

  Tim mora imati uravnoteen sastav na strunom i operativnom nivou. Najvaniji je voa tima koji pravilno i pravovremeno usmerava ostale lanove. Takoe, on je odgovoran i zasluan za dobru atmosferu i uslove rada. lanovi tima e biti motivisani vie ukoliko se

  32

  lanovi tima e biti motivisani vie ukoliko se organizacija odlui da ih razvija kroz edukacije.

 • 33

  Organizacja mora biti ureena po modelu projektne organizacije. ista projektna organizacija znai da je projektni tim nezavisan od funkcionalne oranizacije i njegovo trajanje je ogranieno na trajanje projekta. Kada

  j k t i ti tse projekat zavri, tim se rasputa. Postoji model koji se naziva Individualna projektna

  organizacija. Voa samo koordinira rad tima, iji lanovi su stalno u svojim funkcionalnim odeljenjima.

  Trei model jeste Matrina organizacija - lanovi

  33

  projektnog tima su istovremeno i lanovi svojih funkcionalnih odeljenja.

 • 34

  Ideje i Potrebe kao vani pokretai ljudskog delovanja. ivotna zbilja nas upuuje da neprekidno sagledavamo i

  reavamo probleme, zadovoljavamo nastale i potrebe koje oekujemo ili predviamo.

  Korisnici tih realizacija mogu da budu pojedinci ili grupe Korisnici tih realizacija mogu da budu pojedinci, ili grupe. Kako zadovoljenje potreba jedne grupe moe da bude u

  nesaglasnosti sa interesima drugih ili da proizvodi neprihvatljiv rizik ili slino, to realizacija projekata treba da bude u skladu sa optim interesima, odrivim razvojem, zatiti ivotne sredine i ostalim to definie

  34

  j ,optu sigurnost i bezbednost.

 • 35

  ivotni ciklus proizvodaobim trita/prodajaprofit prodaja s(t)obim trita/prodajaprofit prodaja s(t)profit

  prelomna taka

  p j ( )

  max.

  profit p(t)

  profitprelomna taka

  p j ( )

  max.

  profit p(t)

  granicaprofita prekid

  ( = )

  granicaprofita prekid

  ( = )

  35

  vreme

  ( )

  razvoj uvoenje rast zasienje propadanje

  vreme

  ( )

  razvoj uvoenje rast zasienje propadanje

 • 36

  Studijaivotni ciklus grane i proizvoda I

  predmet: razvoj grafoskopa i video projektora Ispunjeni zahtevi kupaca: vizuelizacija informacija u industriji i vizuelizacija informacija u industriji i

  obrazovanju studija:

  direktor razvojnog odeljenja razvoj struke i sopstvenog poslovanja? i i i i ilik ?

  36

  rizici i prilike? Strategije?

 • 37

  Studijaivotni ciklus grane i proizvoda II

  oko 1970: lansiranje grafoskopa prednosti u vizuelizaciji u to vreme su bile revolucionarne prednosti u vizuelizaciji u to vreme su bile revolucionarne uspeni na tritu u najbolje vreme voema brzo postali standard pri prezentovanju informacija 20 godina kasnije:

  37

 • 38

  Studijaivotni ciklus grane i proizvoda III

  preduzee i granski ivotni ciklus

  150000

  200000

  250000

  ada]

  Branchenentwicklung OHPrazvoj grane grafoskopa

  isti

  50000

  100000

  prod

  aja[

  kom

  a isti

  38

  01965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

  godina

 • 39

  Studijaivotni ciklus grane i proizvoda IV

  Kao direktor razvojnog odeljenja ubrzo prepoznajete potencijal ove tehnologije i stoga kreete sa razvojem p j g j g jsopstvenih projektora. robusni i kvalitetni ureaji visoke klase vodei u inovaciji u svom poslovnom sektoru; neprestano lansiranje novih generacija proizvoda na trite. strategija: prvi na tritu u 1990 toj: pokuavate stvoriti optu predstavu o poslovnoj u 1990-toj: pokuavate stvoriti optu predstavu o poslovnoj situaciji

  39

 • 40

  Studijaivotni ciklus grane i proizvoda V

  preduzee i zivotni ciklus grane

  150000

  200000

  250000

  a]

  Branchenentwicklung OHP

  Unternehmensentwicklung OHP

  Razvoj grane grafoskopa

  Razvoj preduzea koje proizvode grafoskope

  50000

  100000

  150000

  prod

  aja

  [kom

  ad

  40

  01965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

  godina

 • 41

  Studijaivotni ciklus grane i proizvoda VI

  Pri istraivanju trita, mogli ste primetiti da se na tritu pojavio novi proizvod sa slinim funkcionalnim osobinama. Ova nova grana proizvoda se naziva video projektorima.

  Pred vama se kao direktoru razvojnog odeljenja postavljaju sledea pitanja: Da li treba da prihvatim ovu novu tehnologiju? Kakav potencijal ima nova tehnologija?

  41

 • 42

  Studijaivotni ciklus grane i proizvoda VII

  poslovanje i granski zivotni ciklus

  150000

  200000

  250000

  ]

  Branchenentwicklung OHP

  Branchenentwicklung Beamer

  Unternehmensentwicklung OHP

  razvoj grane frafoskopa

  razvoj preduzea koja proizvodegrafoskopae

  razvoj grane video projektora

  50000

  100000

  150000

  prod

  aja

  [kom

  .

  42

  01965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

  yeargodina

 • 43

  Studijascenario 1 poslovanje i zivotni ciklus grane

  250000

  100000

  150000

  200000

  prod

  aja

  [kom

  ada]

  Branchenentwicklung OHP

  Branchenentwicklung Beamer

  Unternehmensentwicklung OHP

  Razvoj grane grafoskopa

  Razvoj preduzea koja

  proizvode grafoskope

  Razvoj grane video projektora

  0

  50000

  1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

  godina

  43

 • 44

  Studijascenario 2 poslovanje i zivotni ciklus grane

  300000Branchenentwicklung OHPRazvoj grane grafoskopa

  100000

  150000

  200000

  250000

  Abs

  atz

  [St

  ck]

  Branchenentwicklung OHP

  Branchenentwicklung Beamer

  Branchenentwicklung Beamer, neueMarktausrichtungUnternehmensentwicklung OHP

  Razvoj grane grafoskopa

  Razvoj grane video projektora

  Razvoj grane video projektora

  nova trina orjentacijaRazvoj preduzea koja

  proizvode grafoskope

  prod

  aja

  0

  50000

  1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

  Godina

  Danas je cena video projektora, podesnog upotrebi u obrazovanju i l j k 1300

  44

  poslovanju, oko 1300. Kako e grana video projektora reagovati kada cene padnu ispod 1000? Kakav i koji potencijal se nalazi iza toga?

 • 45

  Upravljanje Projektima

  Upravljanje projektima je primena znanja, vetina, alata i tehnika u cilju postizanja, ili ak prevazilaenja, potreba i oekivanja od projekta kljunih uesnika u projektu.

  Upravljanje projektima je definisano kao nauna disciplina, koja svojim metodama i tehnikama, upravlja alatima za procesuiranje U savremenoj teoriji dolo se do zakljuka da jeprocesuiranje. U savremenoj teoriji, dolo se do zakljuka da je sinergija jedna od metodologija koja je odriva u realnosti i prihvaena u praksi. Na taj nain, veliki je broj alata i tehnika ukljuen u realizaciju projekata i njegovo upravljanje.

  Mnoge tehnike i znanja potrebne da bi se upravljalo projektima su svojstvene i karakteristine samo upravljanju projektima (na primer analiza kritinog puta ili work breakdown structure WBS)

  45

  WBS).

 • 46

  Upravljanje projektom

  Projekat predstavlja celovit kibernetiki (upravljivi)Projekat predstavlja celovit kibernetiki (upravljivi) sistem - poseban podsistem vri funkciju upravljanja.

  INVESTITOR UPRAVLJAKI TIM

  PROJEKAT

  46

  INFORMACIONI PODSISTEM

 • 47

  Upravljanje projektima obuhvata

  planiranjei j organizovanje

  kontrolu koordinaciju

  47

  koordinaciju

 • 48

  Planiranje

  odreivanje svih aktivnosti, njihovog trajanja i potrebnih resursa

  t i j di ik jih utvrivanje dinamike njihove realizacije

  u skladu sa predvienim rokovima tk j kt li i ili j di ih

  48

  zavretka projekta u celini ili pojedinih njegovih faza

 • 49

  Organizovanje

  formiranje adekvatne organizacione strukture projektakoordinacije aktivnosti uesnikapreduzimanja ostalih

  organizacionih mera

  49

  organizacionih mera

 • 50

  Kontrola

  identifikacija odstupanja od planiranih ili projektovanih veliina

  d i j d j ih preduzimanje odgovarajuih korektivnih mera da se ta odstupanja otklone

  50

 • 51

  KoordinacijaUpravljaki tim i rukovodilac projekta

  planiranje projekta kontrola i praenje realizacije projekta tehnika i tehnoloka problematika projekta ekonomska i pravna problematika projekta odnosi sa investitorom odnosi sa firmama koje uestvuju u realizaciji

  projekta

  51

  rukovoenje projektnim timom

 • 52

  Investicioni projekti - karakteristike

  potrebna velika sredstva vrlo kompleksni za realizaciju zahtevaju angaovanje vie firmi

  k i i di kao izvoaa i podizvoaa dui vremenski period etapnost u realizaciji aktivnosti i ciljevi prethodno planirani

  52

  veliki uticaj faktora iz okruenja

 • 53

  Uesnici u investicionim projektima

  Investitor ili Naruilac (Employer, Client) pravno ili fiziko lice koje finansira realizaciju

  projekta i za iji raun se projekat ostvaruje Izvoa ili Ugovara (Contractor) osoba, preduzee ili kompanija iju je ponudu

  Investitor prihvatioobuhvata Izvoaeve predstavnike,

  53

  p ,naslednike i osobe na koje je Izvoa s dozvolom preneo svoja prava i obaveze

 • 54

  Ostvarenje / implementacija projekta

  FFaze:

  izrada tenderske dokumentacije izrada projektne dokumentacije na nivou

  glavnog projekta (Detail Design)glavnog projekta (Detail Design) izbor izvoaa i zakljuivanje ugovora izgradnja prijem objekata i opreme putanje u pogon obuka kadrova i dokazivanje

  54

  putanje u pogon, obuka kadrova i dokazivanje performansi

  odravanje objekta i opreme u garantnom roku

 • 55

  Uesnici u investicionim projektima

  KONSULTATNT(INENJER)

  PODIZVOA 1

  INVESTITOR IZVOAPODIZVOA

  2

  PODIZVOA n

  55

  PROJEKTANTFINANSIJSKE INSTITUCIJE

 • 56

  Osnovni principi planiranja

  O i i i iOsnovni principi : treba teiti ka to veoj paralelizaciji radova ukljuivanje resursa (radne snage,

  mehanizacije i materijala) treba da budemehanizacije i materijala) treba da bude postupno

  korienje svih vanijih resursa treba da bude kontinuirano

  56

  bude kontinuirano plan mora da bude realan i da bude osnova

  za kontrolu

 • 57

  Podela planova

  Statikiplaniranje ukupnih potreba za realizaciju

  nekog objekta nezavisno od vremenag j Dinamikivremenski raspored tih potreba i radova po

  odreenoj dinamici

  57

 • 58

  Faze u izradi planova

  Definisanje tehnologije Prepoznavanje, definisanje aktivnosti Raspored aktivnostip Odreivanje radnog vremena i kalendara Potrebe u resursima Proraun trajanja aktivnosti Termin plan celog projekta

  58

  p g p j Optimizacija plana Kontrola

 • 59

  U zavisnosti od modela projekta, njegove vrste, organizacije i ostalih faktora unutar i u okruenju, lider i voa projekta e odabrati neke od metoda upravljanja za planiranje, kontrolu, praenje i analizu projekata.

  Neke od ovih metoda e biti prihvatljive za svaki projekat, a neke e projektni menaderi koristiti po potrebi. Ovo moemo videti na primeru odabira sistema za utvrivanje vremenske dinamike projekta: Gantt dijagram ili neki od dijagrama toka vremena (PERT ili CPM) M d i k i k i titi b t d li

  59

  CPM). Menaderi e u praksi koristiti obe metode ali u razliitim prilikama.