Www2 Proizvodnja Prikljucnih Masina

Embed Size (px)

Citation preview

PROIZVODNJA PRIKLJUNIH MAININA

lanovi timaDuan Petkovi 9930 Zoran Stojanovi 9966 Aleksandar Savi 9969

O preduzeu

MIN HOLDING Co. AD ELIK itoraa je proizvodno preduzee koje je osnovano 1960. godine Od male radionice koja se bavila servisiranjem poljomehanizacije, elik se razvio u modernu fabriku Nekad je imao oko 400 radnika, a danas zapoljava 165 radnika

O preduzeu

Raspolae objektima povrine 8500 m 2; opremljen je i skladinim prostorom, probnim platoom i utovarnim plato 2 skladitem ukupne povrine od 20500 m Opremljeno je modernim mainama i opremom, koja mu omoguava da u sferi obrade metala i proizvodnje metalnih konstrukcija bude veoma fleksibilno

Proizvodni program

Suare za duvan, voe povre i lekovito bilje Poljoprivredna oprema (mehanizacija):Prikljuna vuna sredstva za transport Prikljune maine za obradu zemlje Prikljune maine za setvu biljnih kultura Izrada orua, delova maina i runog pribora

Izrada i montaa metalnih graevinskih konstrukcija Rudarska oprema:

Jamska inska kolica, vagoneti i druga jamska oprema Vagoneti za transport rude iarom

Delovi u vagonogradnji

Organizaciona strukturaOrganizacionu strukturu sainjavaju sledei sektori:

Sektor pravnih poslova Finansijski sektor Komercijalni sektor

Sektor kvaliteta Tehniki sektor Upravljaki deo preduzea predstavlja direktor

Organizaciona ema

Poboljana organizaciona emaDIREKTOR

Odbor TQM

Odeljenje logistike

Poboljana organizaciona ema U prvobitnoj organizacionoj strukturi ne postoji Odbor TQM i Odeljenje logistike Uvoenje Odbora za TQM od ogromnog je znaaja, jer je u poziciji da iri ideju o izvrsnosti i ima mo donoenja odluka

Uvoenje Odeljenja logistike omoguava formiranje najekonominijih i najpraktinijih putanja kretanja repromaterijala, novca, ljudi, poluproizvoda i gotovih proizvoda Takoe, je primeeno da ne postoji odgovarajua koordiniranost izmeu rukovodilaca sektora to za posledicu ima i neadekvatnu saradnju izmeu sektora. Imajui to u vidu predlaemo pojaavanje veza meu rukovodiocima kako bi se ideje upravljakog dela strukture lake sprovele u delo

Misija i VizijaMisija Proizvodnja poljomehanizacije, metalnih graevinskih konstrukcija i rudarske opreme visokog kvaliteta sa namerom da rad ljudi uinimo lakim, lepim i kvalitetnijim Vizija Ulazak u krug vodeih proizvoaa poljoprivredne opreme u zemljama bive Jugoslavije

Ciljevi organizacije

Stalno razvijanje svesti o kvalitetu preko upravljanja u svim sektorima Maksimalno obueni i motivisani radnici i saradnici Uvoenje savremenih maina u proces proizvodnje Poveanje bezbednosti radnika Smanjenje zagaenja i sprovoenje savremenih mera zatite ivotne sredine Smanjenje trokova spreavanjem greaka Kooperacija sa partnerima

Mega proces proizvodnje poljoprivrednih mainaP2 P3

Nabavka sirovinaD21 D22 Nalog R21 R22 Radnici D23 D31

Ulazna kontrolaR31 D32

Narudzbenica

P1

StartD11

Izrada ugovoraR11 D12

Uplatnica za trebovanje

Inzenjer komercijale tehnologije

R32 Propratnica Kontrolori Merni instrumenti

Predajni list

Zahtev kupca

Sluzba komercijale

UgovorP4

Smestaj u magacinu repromaterijalaR41 R42 Magacin Otpremnica R43 Knjiga Magacioner izvestaja Viljuskar D42 D43

D41

Radni nalog

P7 P5 P6

ProjektovanjeD51 R51 D52

Tehnicka pripremaD61 D62 Sastavnica R61

ProizvodnjaD63 D64 Crtez D73 D71 Ulazna D72 lista R71 R72 Radnici Masine u proizvodnji D7

Zahtev kupca

Projektna Projektant B51 Baza dokumentacija znanja

Sklopni crtez

Tehnolog B61 Tehnicka Baza dokumentacija znanja

Karte procesa

Predajni list

P8

Smestaj u magacin gotovih proiizvodaD81 R82 D83 D82 R81 Dopremni Magacioner Otpremnica Knjiga list Viljuskar izvestaja

Kraj

P8- Smetaj priprema P4Nabavkaugovora P6Tehnika u magacin P5 Smetajsirovina P2gotovih proizvoda P3 Ulazna kontrola P1 - Projektovanje Izrada u magacin P7 Proizvodnja repromaterijala

Proces P1 IZRADA UGOVORAP13

Zahtev za nabavkuR131 Radnik D133 Radni nalog

P11

P12

Start P1D111 Zahtev kupca

Zahtev kupacaR111 Sluzba komercijale D112 Izvestaj o zahtevu kupca D121 Izvestaj

Preispitivanje zahtevaR121 Sef projekta D122 Izvestaj preispitivanja

D131 D132 spisak potreba Rebalans potreba

Kraj P1

P14

Povratna infor. o odbijanju zahtevaR141 Komercijala D142 Izvestaj o odbujanju

D411 Izvestaj preispitivanja

Generisanje zahteva kupca prva aktivnost u procesu Preispitivanje zahteva kupca Ukoliko se zahtev kupca prihvata sledi generisanje zahteva za nabavku Ukoliko se zahtev kupca odbije sledi generisanje povratne informacije o odbijanju

Proces P2 NABAVKA SIROVINAP21

Start P2D211

Razmatranje i izrada naloga za nabavkuR211 D212

P22

Obrada ponuda sa trzistaR211 D222 D222

P23

Izbor isporucioca i narucivanjaR211 D223 D224

Kraj P2

D221

Spisak potreba

Referent nabavke

Nalog za nabavku

Ponude trzista

Referent nabavke

Upit

Upit

ReferentNarudzbenica Uplatnica nabavke

Razmatranje i izrada naloga za nabavku Obrada ponuda sa trita Izbor isporuioca i naruivanje

Proces P2 NABAVKA SIROVINA Bez obzira na to o kom tipu nabavke se radi, generalni proces nabavke je opti i ima sledee korake:

Naruilac daje slubi nabavke zahtev za nabavku sa specifikacijom eljenih proizvoda, Referent nabavke ispituje da li se zahtev za nabavku moe direktno preformulisati u porudbenicu, Referent nabavke generie i alje upute, ef nabavke i referent nabavke obrauju ponude, eventualno komuniciraju sa ponuaima, Referent nabavke pravi porudbenicu tampanje, odobravanje i otpremanje porudbenice Potvrda nabavke, prijem isporuke/uinka i raun. Za korektno odvijanje procesa nabavke odgovoran je ef nabavke.

Proces P3 ULAZNA KONTROLAP31

Start P3D311

Prijem mater. i utvrdjivanje kvalitetaR312 D312 D313 Potvrda D321

P32

P33

SkladistenjeR322 D313 D331 R321 Propratnica Transportna Magacioner sredstva

Distribucija u proizvodnjiR322 D313

Specifikacija R311 Merni materijala Radnici yredjaji kontrole

Predajni list

R331 Predajni Trebovanje Transportna list Transportni sredstva radnici

Predajni list

P34

ReklamacijaD341 R311 R#$@

Kraj P3

Izvestaj o Radnici Reklamacioni neuskladjenosti list kontrole

Prijem materijala i utvrivanje kvaliteta i kvantiteta - Uz odgovarajue merne instrumente, vri se ispitivanje kvaliteta i kvantiteta ulaznog materijala koji se kasnije obrauje Skladitenje Distribucija u proizvodnju Reklamacija ukoliko ulazni materijal ne zadovoljava kriterijume dolazi do reklamacije ulaznog materijala, a izlaz iz procesa je reklamacioni list

Proces P4 SMETAJ U MAGACIN REPROMATERIJALAP41

Start P4D411 D412

Transport repromaterijala do magacinaR411 D411 D413

P42

Skladistenje repromaterijala Nalog Zapisnik ZapisnikD421 D413 R421 ID421 R422 Propratnica Magacioner D422

Kraj P4 Knjiga izvestaja

Nalog Radni list

ID411

Transportni Uputsvo radnici za tranpotr repromat.

Uputstvo Viljuskar za smestaj

Transport repromaterijala do magacina Skladitenje repromaterijala

Proces P4 SMETAJ U MAGACIN REPROMATERIJALA

Cilj samog procesa smetaja repromaterijala u magacin, je da se na najefikasniji nain i uz minimalne gubitke u vremenu, svi repromaterijali smeste u magacin repromaterijala Proces poinje zahtevom iz nabavke za transport do magacina odgovarajuim nalogom za smetaj. Odgovarajua propratnica prati repromaterijal u magacin u kome se vodi evidencija o koliini, vrsti proizvoda i mestu smetaja Proces se zavrava smetajem repromaterijala u magacin i uvoenjem u knjigu zaliha iz koje se kasnije trebovanjem doprema u odeljenje proizvodnje. Povratna veza sa proizvodnjom je otpremnica

Proces P5 PROJEKTOVANJEP5.1 P5.2

Start P5D511 Zapisnik odobrenja

Def. faza projektovanjaR511 R512 Sektor za Sektor marketing projektovanja D512 Zapisnik o definisanim fazama razvoja D521 Zapisnik

Identif. aktivnosti u procesu projektovanjaR521 Referent sektora razvoja D522 Zapisnik o definisanim aktivnostima D531 Zapisnik podele aktivnosti

P5.3

Plan projektaR531 R532 sektor marketinga R533 Referent R534 sektora konstruktor kvaliteta Projektant D532 Plan projekta

P5.4

P5.5

Preispitanje planaD541 Plan projekta R541 Savet za razvoj D542 Zapisnik korektivnih mera D551 Zapisnik

Odobrenjer551 Direktor D552 Odobrenje

Kraj P5

Definisanje faza procesa projektovanja Identifikacija aktivnosti u procesu projektovanja Pravljenje plana projekta Preispitivanje plana projekta Odobrenje

Proces P5 PROJEKTOVANJE Proces razvoja novih proizvoda je vaan proces u MIN HOLDING Co. AD ELIK itoraa, s obzirom da je sama delatnost ovog preduzea proces proizvodnje i zadovoljavanje zahteva trita

Vri se proizvodnja raznih vrsta poljoprivrednih prikljunih maina za potrebe trita, a po potrebi i za druge zemlje iz naeg susedstva Novi proizvod projektuje tim za razvoj novih proizvoda na elu sa liderom - glavnim projektantom. Na kraju ove faze izrauje se projektna dokumentacija: sklopni crte i podsklop

Proces P6 TEHNIKA PRIPREMAP61

Start P6D611 D612 Projektna

Izrada tehnicke dokumentacijeR611 R612 Potrebna D613 D614 Tehnicka D613 D614

P62

Preispitivanje tehnicke dokumentacijeR621 R622 Strucni D621

Kraj P6 Zapisnik o kontroli tehn. dokument.

dokumentacuja Inzinjeri dokumentacija Specifikacija Zapisnik tehnika proizvoda

Tehn. Zapisnik dokument.

Direktor savet Razvoja

Izrada tehnike dokumentacije Preispitivanje tehnike dokumentacije

Proces P6 TEHNIKA PRIPREMA Novi proizvod projektuje grupa za razvoj predvoena projektantom. Projektna dokumentacija dolazi u tehnoloku pripremu, gde treba razraditi: izvetaj o izvrenim istraivanjima projekat: sklopni crte i podsklop pregled patenata, da se ne narui patentno pravo Nakon utvrivanja projekta, radi se tehnika dokumentacija po kojoj treba da se izradi probni uzorak

Proces P7 PROIZVODNJAP71 P72 P73

Start P7D711 D712 Tehnicki crtez Specif ikacija

SecenjeR711 R712 Radnici Masine za secenje D713 D714 Specif ikacija Radna lista

KontrolaR721 Kontrolori D721 Potvrda o kontroli

Obrada plasticnom deformacijomR731 R732 Radnici Prese D733 D734 Specif ikacij Radna lista

D731 D732 Tehnicki crtez Tehnoloski postupak

Skart

P74

Obrada skidanjem strugotineR741 R742 Radnici Masine za rezanje D743 D744 Specif ikacija Radna lista

P75

P76

KontrolaR751 Kontrolori P751 Potvrda o kvalitetu D751 D752 Tehnicki crtez Tehnoloski postupak

Termicka obradaR751 R752 Radnici Masine za termicku obradu D754 D753 Radna lista Specif ikacija

D741 D742 Tehnicki crtez Tehnoloski postupak

Skart

P77

Montaza sklopova i podsklopovaR762 R761 za Masine montazu Radnici montaze D764 D765 Specif ikacija Radna lista D771 D772 Tehnicki crtez Tehnoloski Poststupak

P78 P79

ZavarivanjeR771 R772 Varioc Oprema za varenje D773 Specif ikacija D781 Tehnicki crtez

Montaza proizvodaR781 R782 Oprema Radnici D782 Zapisnik o montazi

D761 D762 Specif ikacija D763 Tehnicki crtez Tehnoloski postupak

P710

Kraj P7 Kontrola

D791 Tehnicke karakteristike

R791 R792 Kontrolna oprema Kontrolor

D792 Dokument o tehnickoj ispravnosti

Seenje Kontrola Obrada plastinom deformacijom Obrada skidanjem strugotine Kontrola Termika obrada Montaa sklopova i podsklopova Zavarivanje Montaa proizvoda Zavrna kontrolaSkart

Proces P7 PROIZVODNJA

Proces proizvodnje poinje u odeljenju rezaonice, gde se odvija seenje limova, cevi, ipkastog i raznog drugog materijala, uz prezhodno obeleavanje. Seenje limova se obavlja autogeno, na mehanikim i hidraulinim makazama. U ovom odeljenju se vri i ienje ljake i bruenje iseenih komada. Zatim se vri kontrola i utvruje valjanost takvih delova i u zavisnosti od toga alju dalje u proizvodnju ili kartiraju Tako dobijeni komadi metala se dalje obrauju u odeljenju Kovanice, gde se vri obrada pre svega lima na frikcionim, ekscentar i hidraulinim presama hladnim i toplim postupkom. Tu se dobijaju odreene komponente gotovog proizvoda kojima je potrebna dalja obrada Mainska dorada odreenih delova se obavlja na glodalicama, strugovima, builicama, rendisaljkama i brusilicama. Posle toga sledi kontrola Dalja se vri termika obrada odreenih delova gde spada kaljenje, otputanje, arenje i cementacija. Zagrevanje se obavlja u jamskim i komornim peima, a hlaenje u kadama sa uljem i vodom Zavarivanje komponenata i delova proizvoda se vri autogenim aparatima, a montaa se obavlja klasino Na kraju se vri zavrna kontrola

Proces P71 IZRADA DRLJAEP711 Start P71 D7111 D7112 Tehnicka dokumentacija Radni nalog Obele\avanje za secenje R7111 Radnici D7113 D7121 Radna D7122 Tehnicka lista Radni dokumentacija nalog P712 Autogeno rezanje R7121 R7122 Aparat za Radnici autogeno rezanje D7123 D7131 Radna D7132 Tehnicka lista Radni dokumentacija nalog P713 Secenje na hidraulickim makazama R7131 R7132 Hidraulicke makaze Radnici D7133 Radna lista D7141 Radni nalog P714 Ciscenje slake i brusenje R7141 R7142 Masine Radnici D7142 Radna lista

P715 P716 Kontrola D7151 Tehnicka dokumentacija D7151 Radnici D7152 Potvrda o kontroli Obrada na strugu D7161 D7162 Tehnioloska karta Radni nalog R7162 R7161 Radnici Strug D7163 D7171 Radna D7172 Tehnoloska lista Radni karta nalog P717 Kovanje R7171 R7172 Prese Radnici D7173 D7181 P718 Kontrola R7181 Radnici kontrole D7182 Potvrda o kontroli

Radna Tehnicki lista crtez

Skart

P719 Termicka obrada D7191 D7192 Tehnoloska karta Radni nalog R7191 R7192 Masine ya Radnici termicku obradu D7193 Radna lista D71101 D71102 Tehnoloska karta Radni nalog

P7110 Busenje R71102 R71101 Radnici Busilice D71103 Radna lista D71111 D71112 Tehnoloska karta Radni nalog

D7111 Zavarivanje R71111 R71112 Masine za zavarivanje Varioci D71113 Radna lista

Skart

P7112 Montaza D71121 Radni nalog R71121 Radnici odeljenja montaze D71122 Radna lista D71131 Tehnicki crtez

P7113 Kontrola R71131 Radnici kontrole D71132 Potvrda o kontroli Skart D71141 radni nalog

P7114 Zastita i farbanje R71141 radnici D71142 radna lista KRAJ P.71

Obeleavanjei za seenje Seenje na hidraulikim makazama Autogeno ljake bruenje ienje rezanje

Proces P71 IZRADA DRLJAEP711 Start P71 D7111 D7112 Tehnicka dokumentacija Radni nalog Obele\avanje za secenje R7111 Radnici D7113 D7121 Radna D7122 Tehnicka lista Radni dokumentacija nalog P712 Autogeno rezanje R7121 R7122 Aparat za Radnici autogeno rezanje D7123 D7131 Radna D7132 Tehnicka lista Radni dokumentacija nalog P713 Secenje na hidraulickim makazama R7131 R7132 Hidraulicke makaze Radnici D7133 Radna lista D7141 Radni nalog P714 Ciscenje slake i brusenje R7141 R7142 Masine Radnici D7142 Radna lista

P715 P716 Kontrola D7151 Tehnicka dokumentacija D7151 Radnici D7152 Potvrda o kontroli Obrada na strugu D7161 D7162 Tehnioloska karta Radni nalog R7162 R7161 Radnici Strug D7163 D7171 Radna D7172 Tehnoloska lista Radni karta nalog P717 Kovanje R7171 R7172 Prese Radnici D7173 D7181 P718 Kontrola R7181 Radnici kontrole D7182 Potvrda o kontroli

Radna Tehnicki lista crtez

Skart

P719 Termicka obrada D7191 D7192 Tehnoloska karta Radni nalog R7191 R7192 Masine ya Radnici termicku obradu D7193 Radna lista D71101 D71102 Tehnoloska karta Radni nalog

P7110 Busenje R71102 R71101 Radnici Busilice D71103 Radna lista D71111 D71112 Tehnoloska karta Radni nalog

D7111 Zavarivanje R71111 R71112 Masine za zavarivanje Varioci D71113 Radna lista

Skart

P7112 Montaza D71121 Radni nalog R71121 Radnici odeljenja montaze D71122 Radna lista D71131 Tehnicki crtez

P7113 Kontrola R71131 Radnici kontrole D71132 Potvrda o kontroli Skart D71141 radni nalog

P7114 Zastita i farbanje R71141 radnici D71142 radna lista KRAJ P.71

Termikana strugu Zavarivanje Buenje Kontrola Obrada Kontrola obrada Kovanje

Proces P71 IZRADA DRLJAEP711 Start P71 D7111 D7112 Tehnicka dokumentacija Radni nalog Obele\avanje za secenje R7111 Radnici D7113 D7121 Radna D7122 Tehnicka lista Radni dokumentacija nalog P712 Autogeno rezanje R7121 R7122 Aparat za Radnici autogeno rezanje D7123 D7131 Radna D7132 Tehnicka lista Radni dokumentacija nalog P713 Secenje na hidraulickim makazama R7131 R7132 Hidraulicke makaze Radnici D7133 Radna lista D7141 Radni nalog P714 Ciscenje slake i brusenje R7141 R7142 Masine Radnici D7142 Radna lista

P715 P716 Kontrola D7151 Tehnicka dokumentacija D7151 Radnici D7152 Potvrda o kontroli Obrada na strugu D7161 D7162 Tehnioloska karta Radni nalog R7162 R7161 Radnici Strug D7163 D7171 Radna D7172 Tehnoloska lista Radni karta nalog P717 Kovanje R7171 R7172 Prese Radnici D7173 D7181 P718 Kontrola R7181 Radnici kontrole D7182 Potvrda o kontroli

Radna Tehnicki lista crtez

Skart

P719 Termicka obrada D7191 D7192 Tehnoloska karta Radni nalog R7191 R7192 Masine ya Radnici termicku obradu D7193 Radna lista D71101 D71102 Tehnoloska karta Radni nalog

P7110 Busenje R71102 R71101 Radnici Busilice D71103 Radna lista D71111 D71112 Tehnoloska karta Radni nalog

D7111 Zavarivanje R71111 R71112 Masine za zavarivanje Varioci D71113 Radna lista

Skart

P7112 Montaza D71121 Radni nalog R71121 Radnici odeljenja montaze D71122 Radna lista D71131 Tehnicki crtez

P7113 Kontrola R71131 Radnici kontrole D71132 Potvrda o kontroli Skart D71141 radni nalog

P7114 Zastita i farbanje R71141 radnici D71142 radna lista KRAJ P.71

Montaafarbanje Zatita i Kontrola

Proces P71 IZRADA DRLJAE Proces proizvodnje poinje u odeljenju rezaonice, gde se odvija seenje limova, cevi, ipkastog i raznog drugog materijala, uz prezhodno obeleavanje. Seenje limova se obavlja autogeno, na mehanikim i hidraulinim makazama. U ovom odeljenju se vri i ienje ljake i bruenje iseenih komada. Zatim se vri kontrola i utvruje valjanost takvih delova i u zavisnosti od toga alju dalje u proizvodnju ili kartiraju Tako dobijeni komadi metala se dalje obradjuju u odeljenju Kovanice, gde se vri obrada pre svega lima na ekscentar i hidraulinim presama hladnim postupkom. Tu se dobijaju odredjene komponente gotovog proizvoda kojima je potrebna dalja obrada Mainska dorada odreenih delova se obavlja na glodalicama, strugovima, builicama, rendisaljkama i brusilicama. Posle toga sledi kontrola Dalja se vri termika obrada odreenih delova gde spada kaljenje, otputanje, arenje i cementacija. Zagrevanje se obavlja u jamskim i komornim peima, a hlaenje u kadama sa uljem i vodom Zavarivanje komponenata i delova proizvoda se vri transduktorskim aparatima, a montaa se obavlja klasino. Farbanje je mokrim postupkom osnovnom i pokrivnom bojom u komori za lakiranje i suenje Na kraju se vri zavrna kontrola

Proces P8 SMETAJ U MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA

P81

Start P8D811 D812 Nalog

Transport gotovih proizvodaD813 D813

P82

Skladistenje 1 gotovih proizvodaD821 D822 Predajni

Kraj P8

R812 ID811 R811

Radni list

Radnici Uputstvo Viljuskar za transport

Zapisnik

Zapisnik

R811 ID821 R821 Viljuskar R822 Uputstvo Magacioner

za Skladisni smestaj prostor

Knjiga list izvestaja

Transport gotovih proizvoda od proizvodnje do magacina Skladitenje gotovih proizvoda

Proces P8 SMETAJ U MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA

Cilj samog procesa smetaja gotovih proizvoda u magacin, je da se na najefikasniji nain i uz minimalne gubitke u vremenu, svi gotovi proizvodi smeste u magacin gotovih proizvoda Proces poinje odmah nakon zavrene izrade proizvoda, a to se dokumentuje odgovarajuom propratnicom i nalogom za transport. Odgovarajua propratnica prati proizvod u magacin u kome se vodi evidencija o koliini, vrsti proizvoda i mestu smetaja Proces se zavrava smetajem gotovog proizvoda u magacin i uvoenjem u knjigu gotovih proizvoda iz koje se kasnije trebovanjem doprema do kupca. Povratna veza sa proizvodnjom je otpremnica

Poboljani proces PROIZVODNJEP71 P72 P73

Start P7D711 D712 Tehnicki crtez Specifikacija

SecenjeR711 R712 Radnici Masine za secenje D713 D714 Specifikacija Radna lista D721 Tehnoloski postupak

ZagrevanjeR721 R722 za Pec zagrevanje Radnici D722 D723 Specifikacija Radna lista

Obrada plasticnom deformacijomD731 D732 Tehnicki crtez Tehnoloski postupak R731 R732 Radnici Prese D733 D734 Specifikacij Radna lista

P74

Obrada skidanjem strugotineR741 R742 Radnici Masine za rezanje D743 D744 Specifikacija Radna lista

P75

P76

Termicka obradaD751 D752 Tehnicki crtez Tehnoloski postupak R751 R752 Radnici Masine za termicku obradu D754 D753 Radna lista Specifikacija D761 D762 Specifikacija D763 Tehnicki crtez Tehnoloski postupak

Montaza sklopova i podsklopovaR762 R761 Masine za montazu Radnici montaze D764 D765 Specifikacija Radna lista

D741 D742 Tehnicki crtez Tehnoloski postupak

P77

P78

P79

ZavarivanjeD771 D772 Tehnicki crtez Tehnoloski Poststupak R771 R772 Varioc Oprema za varenje D773 Specifikacija D781 Tehnicki crtez

Montaza proizvodaR781 R782 Oprema Radnici D782 Zapisnik o montazi D791 Tehnicke karakteristike

KontrolaR791 R792 Kontrolna oprema Kontrolor D792 Dokument o tehnickoj ispravnosti

Kraj P7

Zagrevanje Uklanjanje meufazne kontrole, a to je mogue jer smo u poboljanoj emi uveli odbor za TQM, tako da imamo samo zavrnu kontrolu

Poboljani proces PROJEKTOVANJAP5.1

Start P5D511 Zapisnik odobrenja

Definisanje zadatka projektovanjaR511 R512 Sektor za Sektor marketing projektovanja D512 D521 Zapisnik o Zapisnik definisanim fazama razvoja

P5.2

Analiza metoda za projektovanjeR521 Referent sektora razvoja D522 D531

P5.3

P5.4

Tehno-ekonomski pretproracunD5.3.2 B5.3.1 Katalozi Izvestaj D5.4.1 Zapisnik podele aktivnosti Zapisnik o Tehni;ki katalozi sa definisanim cenama aktivnostima

Izbor optimalne varijanteR541 R542 sektor marketinga Referent sektora kvaliteta D542 Plan projekta

P5.5

Izrada plana projektaR551 Savet za razvoj D552 Zapisnik korektivnih mera D561 Plan projekta

P5.6

Analiza plana projektaR561

P5.7

Odobrenje projektaD562 Izvestaj o analizi D5.7.1 Izvestaj o analizi R5.7.1 Upravni odbor D5.7.2 Odluka o odobrenju

Kraj P5

D551 Plan projekta

Odbor za TQM

Tehno ekonomski pretproraun

Izbor optimalne varijante Glavnu re pri donoenju odluke ima odbor za TQM

Predlog ostalih Poboljanja

Kako dobar deo radnika ne poznaje rad na raunaru predlae se obuka istih. Time bi se ubrzao proces projektovanja, pisanja porudbenica, kontakta sa isporuiocima i kupcima, kao i procesi pisanja finansijskih izvetaja. Ovom investicijom bi se smanjilo vreme potrebno za obavljanje odreenih operacija za vie od 55%, to smanjuje i usputne trokove i poveava produktivnost Kako firma nema web prezentaciju predloeno je njeno formiranje, preko koje bi se potencijalni kupci informisali o proizvodnom programu preduzea i uspostavili kontakte sa firmom. Ovo je posebno znaajno jer konkurentske firme ve imaju web prezentacije, a preko nje bi mogli direktno da uju glas kupca i predloge. Na taj nain poveae zadovoljstvo kupaca a u isto vreme imae se na raspolaganju ideje, koje su za projektovanje novih proizvoda bazne Uvoenjem odeljenja logistike u predloenu poboljanu organizacionu emu minimizirali bi se trokovi internog transporta i skladitenja materijala i proizvoda. Tom prilikom trokovi se smanjuju na polovinu to je, mora se priznati, veliki dobitak

Zakljuak

Ovim projektnim zadatkom izvreno je snimanje ve postojeih procesa as is as u kompaniji MIN HOLDING Co. AD ELIK itoraa. Tom prilikom je utvreno stanje u preduzeu kojim ne mogu da se pohvale zaposleni u njemu. Moramo, na kraju, rei da su ljudi svesni nedostataka i loe organizacije u preduzeu i zbog toga se trudili da nam izau u susret i prue na raspolaganje sve neophodne podatkePosle snimanja procesa napravljena je lista kljunih procesa i razraene metode za poboljanje istih. Kljuni procesi u ovom preduzeu su projektovanje i proizvodnja. U okviru projektnog zadatka data su poboljanja ovih procesa, tj, procesi to be

Zakljuak

Pored poboljanja procesa navedene su i neke mere optih poboljanja u samom preduzeu Zapoljeni u MIN HOLDING Co. AD ELIK itoraa slau se sa injenicom da je njihova glavna ansa za poveanje konkurentnosti u primeni novih metoda projektovanja i rada, kao i optimizaciji svih procesa. Ljudi iz MIN HOLDING Co. AD ELIK itoraa shvataju da su promene i konstantno obuavanje i uenje neophodni, i time pokazuju da su kompanija koja je spremna da ui Takoe je potrebno teiti ka tehnolokom usavravanju, nabavci savremene opreme i automatizaciji operacija. Za pojam fleksibilna proizvodnja vezuje se koncept TQM-Total Quality Management-totalnog upravljanja kvalitetom (savren kvalitet i zadovoljenje zahteva kupaca) i JIT-Just In Time-upravo na vreme (poboljanje svih performansi i eliminisanje svih gubitaka radi samo onaj posao koji dodaje vrednost proizvodu), to je ono ka emu e se teiti u budunosti ove firme