Click here to load reader

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA · PDF file badania operacyjne i systemy wspomagania decyzji kryptologia rzeczywistość wirtualna interoperacyjność systemów łączności i informacji

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA · PDF file badania operacyjne i systemy wspomagania decyzji...

 • WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

 • HISTORIA AKADEMII

  Utworzenie WAT ……. 1951r.

  Pierwsi absolwenci … 1953r.

  Pierwsi doktorzy ...... 1954r.

  Budowa gmachu Biblioteki WAT

 • Zorganizowanie studiów inżynierskich dla oficerów personelu technicznego Sił Zbrojnych RP (100-200 absolwentów rocznie)

  zajęcia laboratoryjne – 1953r.

  promocja – 1956r.

  HISTORIA AKADEMII 1951 – 1956

 • HISTORIA AKADEMII

  Transformacja ze szkoły oficerskiej w politechnikę wojskową: • wzrost liczby pracowników naukowo – dydaktycznych (profesorów i doktorów); • zorganizowanie studiów magisterskich i doktoranckich; • rozwój badań naukowych.

  Pierwsze lasery w Polsce (WAT): HeNe ........................... 1963 r. Rubinowy.................... 1963 r. CO2 .............................. 1966 r. TEA CO2 .................... 1971 r. (TEA = Transelectrical atmosphere)

  pierwszy w Europie laser okulistyczny ................ 1965 r.

  1956 – 1965

 • HISTORIA AKADEMII

  Wojskowa Akademia Techniczna największa uczelnia wojskowa oraz wiodący ośrodek naukowo- -badawczy techniki wojskowej w kraju:

  • 500 – 700 absolwentów rocznie; • 40 – 80 doktorów rocznie; • 300 – 400 publikacji naukowych rocznie; • 200 – 300 projektów badawczych rocznie; • liczne specjalizacje naukowe.

  zajęcia laboratoryjne – 1995r. promocja – 1982r.

  1965 – 1996

 • HISTORIA AKADEMII

  Transformacja w uniwersytet wojskowo-cywilny: • malejąca liczba studentów wojskowych (170 absolwentów w 2003 r.) • rozpoczęcie niestacjonarnych studiów cywilnych - 1997 • rozpoczęcie stacjonarnych studiów cywilnych - 2002 • ustawa Sejmu RP o przekształceniu WAT w uczelnię państwową wojskowo-cywilną - 2003 • reaktywacja naboru studentów wojskowych (140) - 2006 • pierwsza promocja po wznowieniu naboru studentów wojskowych - 2011

  1996 – 2015

 • PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA WAT

   Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 534)

   Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742)

   Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 179, poz.1750)

   Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)

 • STATUS UCZELNI

   WAT jest akademicką uczelnią publiczną

   WAT jest uczelnią wojskową nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej

   WAT kształci żołnierzy i osoby cywilne

   WAT jest jednostką wojskową

   W zakresie kształcenia osób cywilnych nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej

   WAT posiadała autonomię statutową do 1 października 2011 (wymagane co najmniej 4 uprawnienia do nadawania stopnia doktora)

   WAT posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora, w tym 11 w zakresie nauk technicznych i 8 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego

 • ZADANIA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

  REALIZOWANE NA RZECZ MON I INNYCH MINISTERSTW

  ORAZ SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 1. Badania naukowe i wdrożenia

  2. Kształcenie studentów i doktorantów, w tym kandydatów na żołnierzy zawodowych, szkolenie wojskowe i doskonalenie zawodowe oficerów

  3. Wsparcie eksperckie instytucji centralnych MON i innych ministerstw

  4. Zadania WAT jako jednostki wojskowej

  5. Uczestnictwo WAT w pracach paneli i grup roboczych NATO, Europejskiej Agencji Obrony (EDA) oraz NATO Industrial Advisory Group (NIAG)

  6. Integracja środowisk naukowo - badawczych i przemysłowych wokół programów badawczo-rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa

 • Dotacje MON i MNiSW w przychodach WAT w 2015 roku stanowiły wspólnie 50% całości przychodów

  BUDŻET 2015

  MON; 30 %

  MNiSW; 20 %

  DZIAŁALNOŚĆ N-B; 39 %

  POZOSTAŁE; 11 %

 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁ

  CYBERNETYKI

  PROREKTOR DS. NAUKOWYCH

  PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA

  PROREKTOR DS. ROZWOJU

  PROREKTOR DS. WOJSKOWYCH

  PROREKTOR DS. STUDENCKICH

  KANCLERZ

  WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

  WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

  I GEODEZJI

  WYDZIAŁ LOGISTYKI

  INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI

  WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

  REKTOR-KOMENDANT

  WYDZIAŁ MECHANICZNY

  WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII

  I CHEMII

 • NAUCZYCIELE AKADEMICCY

  oraz około 200 pracowników naukowo-technicznych

  mgr. 259

  dr. 439

  dr. hab. 119

  prof. 94

 • STUDIA DOKTORANCKIE

  STUDIA MAGISTERSKIE

  STUDIA INŻYNIERSKIE / LICENCJACKIE

  KANDYDACI SPOZA WAT

  absolwenci z tytułem: magistra inżyniera,

  magistra

  KANDYDACI NA STUDIA

  absolwenci z tytułem: inżyniera, licencjata

  KANDYDACI Z WAT I SPOZA WAT

  TRZYSTOPNIOWY MODEL STUDIÓW W WAT

 • Ogółem – 10342 studentów, w tym 78% studentów stacjonarnych

  ZMIANY LICZBY STUDENTÓW

  01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

  1650 1244 1024 714 184 147 379

  645 843 941 965 1011 1030 1035 1143

  0 379 1135 2682

  3063 4055

  4560 4941 4870

  5227 5570 6088 6221 6072

  6930

  2606 3071 2978

  2791 3073

  3029 2545

  2477 2693

  2671 2422

  2639 2486 2011

  2269

  studenci wojskowi

  studenci cywilni stacjonarni

  studenci cywilni niestacjonarni

 • W 2015 r. zarejestrowano 7050 kandydatów w tym 1854 na studia wojskowe

  KIERUNKI STUDIÓW

  7,2 12,2

  7,7 18,5

  7,1 3,7

  6,9 3,1

  10,4 10,9

  2,7 1

  2 1,2 1,2 1,3

  2,1 3,1

  3 2,9

  2,4 3

  3,9 4,5

  3 1,5

  4,3 4,2

  zarządzanie obronność państwa

  inżynieria materiałowa inżynieria kosmiczna i satelitarna

  inżynieria bezpieczeństwa informatyka w medycynie

  energetyka bezpieczeństwo narodowe

  mechatronika mechanika i budowa maszyn

  lotnictwo i kosmonautyka logistyka

  kryptologia i cyberbezpieczeństwo informatyka

  geodezja i kartografia elektronika i telekomunikacja

  chemia budownictwo

  Liczba kandydatów na studia wojskowe (na I miejsce średnio 6,6 kandydata) Liczba kandydatów na studia cywilne (na I miejsce średnio 2,8 kandydata)

 • • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE • BUDOWNICTWO • CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA • CHEMIA • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (WYDZIAŁ ELEKTRONIKI) • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI) • ENERGETYKA • GEODEZJA I KARTOGRAFIA • INFORMATYKA • INFORMATYKA W MEDYCYNIE • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO • LOGISTYKA (WYDZIAŁ LOGISTYKI) • LOGISTYKA (WYDZIAŁ MECHANICZNY) • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN • MECHATRONIKA • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA • ZARZĄDZANIE

  Akademia kształci studentów na 21 kierunkach studiów

  KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WAT

 • WOJSKOWE SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

  kierunek BUDOWNICTWO, specjalności: infrastruktura wojskowa, inżynieria wojskowa.

  kierunek CHEMIA, specjalności: ochrona przed skażeniami.

  kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, specjalności: eksploatacja systemów łączności, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, radiolokacja, radionawigacja.

 • WOJSKOWE SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

  kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA, specjalności: meteorologia, rozpoznanie obrazowe. kierunek INFORMATYKA, specjalności: kryptologia systemów informatycznych, teleinformatyka. kierunek LOGISTYKA, specjalności: logistyka wojskowa. kierunek LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, specjalności: awionika, samoloty i śmigłowce, uzbrojenie lotnicze.

 • WOJSKOWE SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

  kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, specjalności: logistyka wojskowa,

  maszyny inżynieryjne.

  kierunek MECHATRONIKA, specjalności: eksploatacja przeci

Search related