of 55 /55
1 Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13) Vsebina predmeta o Osnove poslovnih informacijskih sistemov o Modeliranje poslovnih procesov o Podatkovne baze in modeliranje podatkov o Osnove jezika SQL o Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov o Vodenje projektov razvoja informacijskih sistemov o Sistemi za podporo pri odločanju o Strateško načrtovanje informatike

Vsebina predmeta

  • Upload
    ailsa

  • View
    83

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vsebina predmeta. Osnove poslovnih informacijskih sistemov Modeliranje poslovnih procesov Podatkovne baze in modeliranje podatkov Osnove jezika SQL Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov Vodenje projektov razvoja informacijskih sistemov Sistemi za podporo pri odločanj u - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vsebina predmeta

Page 1: Vsebina predmeta

1Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Vsebina predmeta

o Osnove poslovnih informacijskih sistemov o Modeliranje poslovnih procesovo Podatkovne baze in modeliranje podatkovo Osnove jezika SQLo Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemovo Vodenje projektov razvoja informacijskih sistemovo Sistemi za podporo pri odločanjuo Strateško načrtovanje informatike

Page 2: Vsebina predmeta

2Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Strateško načrtovanje informatike

o Kaj je strateško načrtovanje informatikeo zakaj je pomembno?o zakaj je pomembno za gospodarskega inženirja?

o Cilji strateškega načrtovanja informatikeo Faze načrta razvoja informatikeo Pomembnejše metodologije strateškega načrtovanja IT

o Mesto in vloga informatike v organizacijio Etika v informatikio Trendi razvoja IT v organizacijah

Page 3: Vsebina predmeta

3Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Poslovni vidik informacijskega sistema (IS)

o IS je združba:o ljudio podatkovo postopkov (procesov)o vmesnikovo prostora

o Namen združbe je:o podpora in izboljšanje vsakodnevnih poslovnih operacijo zadovoljevanje informacijskih zahtev zaposlenih:

o reševanje problemovo odločanje

Page 4: Vsebina predmeta

4Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Trije osnovni procesi

o Temeljni proces: o surovina → izdelek

o Informacijski proces:o podatek in informacija → informacija

o Upravljavski proces:o informacija → ukrep

Page 5: Vsebina predmeta

5Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Strateško načrtovanje informatike

o Temeljni proces: o surovina → izdelek

o Informacijski proces:o podatek in informacija →

informacijao Upravljavski proces:

o informacija → ukrep

Page 6: Vsebina predmeta

6Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Informacijski (pod)sistemi organizacije

Vir:Mirko Vintar: Informatika.BONS, 2003.

Page 7: Vsebina predmeta

7Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Na vrsti ste!

Primer organizacije: večja banka

o Opredelite temeljne poslovne funkcije organizacije

o Navedite primere poslovnih procesov na operativni, taktični in strateški ravni

o Kdo izvaja te procese?

Drugi primer: manjše podjetje, ki se ukvarja s spletnim trženjem

Page 8: Vsebina predmeta

8Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Informatizacija poslovanja

o Informatizacija poslovanja je sistematično in načrtovano vključevanje informacijske tehnologije v poslovanje podjetja, ki ima za cilj razviti poslovnim potrebam primeren informacijski sistem.

o Informatizacija zajema vse ali vsaj večino najpomembnejših poslovnih procesov v organizaciji.

Page 9: Vsebina predmeta

9Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Prenova poslovanja

o Informatizacija neučinkovitih poslovnih procesov ni ustrezna in ne pomaga.

o Prenova poslovanja in prenova poslovnih procesov: ustrezne organizacijske spremembe podjetja in poslovnih procesov.

Page 10: Vsebina predmeta

10Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Načrtovanje informatizacije

o Informacijski sistemi so v splošnem kompleksni in dragi, zato se gradijo postopoma.

o Zahtevajo stalno prilagajanje novim poslovnim zahtevam in spremembam tehnologije.

o Informatizacija je stalna, neprestana dejavnost, proces.

o Potrebujemo strateški načrt prenove in informatizacije.

Page 11: Vsebina predmeta

11Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Načrtovanje informatizacije

Strateški načrt podjetja

Poslanstvo, vizija, cilji, smernice

Strateški načrt prenove, strateški načrt informatike

Upravičenost, usklajenost, nabor programskih rešitev

Poslovne potrebe, problemi,

usmeritve, prioritete

Projekti razvoja informacijskega sistema

Viri in management projekta, omejitve

Projekti razvoja informacijskega sistema

Viri in management projekta, omejitve

Projekti razvoja informacijskega sistema

Viri in management projekta, omejitve

Projekti prenove in razvoja

informacijskega sistemaManagement projekta, viri, omejitve

Infrastruktura, usmeritve,

tehnološke prioritete

Vpliv inf. tehnologije,podpora inf. tehnologije

Posamezne rešitve,strukture, viri

Vir:M.Gradišar, J.Jaklič, T.Turk:Informatizacija poslovanja.EF, 2007.

Page 12: Vsebina predmeta

12Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Strateško načrtovanje informatike

Definicija:

Strateško načrtovanje informatike jeproces izdelave načrta informacijskega sistema,ki bo organizacijskemu sistemuomogočil uresničitev njegovih strateških ciljev.

Page 13: Vsebina predmeta

13Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Strateško načrtovanje informatike

Strateško načrtovanje informatike:

o skuša zagotoviti, da bodo vlaganja v informatiko skladna s sedanjimi in pričakovanimi potrebami organizacije ter

o bodo za izgradnjo informacijskega sistema uporabljene sodobne in za organizacijo najprimernejše tehnologije.

Page 14: Vsebina predmeta

14Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Cilji strateškega načrtovanja informatike

o prva faza načrta razvoja informatikeo čimbolj natančno ugotoviti:

o kako deluje organizacija (kaj so njene funkcije) ino kateri so strateški razvojni cilji, ki jih je treba podpreti z

informacijskimi rešitvamio rezultat mora biti:

o model obravnavanega sistema ino strateški načrt informatike v organizaciji

Page 15: Vsebina predmeta

15Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Primeri strateškega načrtovanja informatikeo Javna uprava (e-Zdravje):

http://uploadi.www.ris.org/editor/1130935067OsnutekeZdravje2010-01.pdf o e-Pravosodje:

http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/pravosodje/e_pravosodje/strategija_e_pravosodje/

o Strategija razvoja zdravstvene nege:http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/strateski/Strategija_razvoja_ZN_2011-2020_okt_2011.pdf

o Založba:http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/ciglar90.pdf

o Trgovsko podjetje:http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/vrecek2621.pdf

o Proizvodno podjetje:http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/dolenc335.pdf

o Storitveno podjetje:www.buyitc.si/downloadfile.aspx?fileid=791

Page 16: Vsebina predmeta

16Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Strateški načrt informatike IStrateški načrt informatikeje rezultat procesa strateškega planiranja.

Strateški načrt mora:o izhajati iz strateškega plana organizacijskega sistemao mora biti celovit, natančen, prilagodljivo odražati mora trenutne in bodoče informacijske potrebe

organizacijeo organizacijskemu sistemu omogočati uresničitev njegovih

strateških ciljev tero mu s tem posredno zagotoviti konkurenčno prednost

Page 17: Vsebina predmeta

17Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Strateški načrt informatike IIo Je sklop dolgoročnih ciljev, ki opisujejo bistvene iniciative

glede informacijskega sistema podjetja, potrebne za uresničitev ciljev podjetja, ter opredelitev informacijske infrastrukture (tehnološke arhitekture).

o Omogočati mora učinkovito razporejanje razvojnih virov med različnimi projekti gradnje posameznih delov informacijskega sistema, tako da so projekti izvedljivi v predvidenem času, znotraj finančnih okvirov in s predvidenimi rezultati.

o Vsebuje lahko opredelitev namena službe za informatiko. o Običajno se dopolnjuje enkrat letno

(je strateški dokument, vendar ni nespremenljiv).

Page 18: Vsebina predmeta

18Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Strateški načrt informatike IIIStrateški načrt informatikepredstavlja pomembno vez med poslovnim in tehničnim okoljem

Proces strateškega planiranja je lahko uspešen le ob tesnem sodelovanjuvodstvenih delavcev vseh področijz zunanjimi svetovalci in tehničnimi strokovnjaki

Page 19: Vsebina predmeta

19Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Kaj gre lahko narobe brez (dobrega) načrta?o Investiranje v sisteme, ki ne podpirajo poslovnih usmeritevo Sistemi niso integrirani (podvojitev naporov in podatkov)o Ni določenih prioritet projektom, plani se pogosto spreminjajoo Slabo upravljanje z informacijami: niso dostopne, so

nekonsistentne, netočne ali prepozneo Nezadostne infrastrukturne investicijeo Projekti so ovrednoteni le na finančni osnovio Problemi glede investicij v informatiko povzročajo konflikte

med različnimi oddelki znotraj organizacijeo Nerazumevanje med uporabniki in informatiki vodi v konflikte

in nezadovoljstvoo Sistemi imajo večinoma krajšo življenjsko dobo, pogosteje je

potreben ponoven razvoj, kar povzroča večje stroške

Page 20: Vsebina predmeta

20Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Na vrsti ste!

Diskusija

o Zakaj je strateško planiranje informatike pomembno za organizacijo?

o Zakaj je strateško planiranje informatike pomembno za gospodarskega inženirja?

o Kakšna je (pričakovana) vloga gospodarskega inženirja pri strateškem planiranju informatike?

o Kakšna znanja potrebuje gospodarski inženir, da lahko sodeluje pri strateškem planiranju informatike?

Page 21: Vsebina predmeta

21Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Faze načrta razvoja informatike

1. faza strateškega načrtovanja informatike2. faza razvijanja informacijske arhitekture3. faza modeliranja podatkov, razvijanja baze

podatkov in uporabniških rešitev

Page 22: Vsebina predmeta

22Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Pričakovani rezultati prve faze

1. faza strateškega načrtovanja informatike:o opredeljeni cilji organizacije in ključni dejavniki uspehao pregled problemov doseganja ciljevo opredeljeni ključni dejavniki uspeha organizacije na

področju informatikeo izdelan strateški načrt informatike

Page 23: Vsebina predmeta

23Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Pričakovani rezultati druge faze

2. faza razvijanja informacijske arhitekture:o prikaz organizacijske struktureo model poslovnih funkcij in aktivnosti o model tokov podatkovo globalni model podatkovo izhodišča razvoja informacijskih sistemov v organizaciji:

tehnološka, organizacijska, kadrovska, opredelitev ključnih projektov

Page 24: Vsebina predmeta

24Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Pričakovani rezultati tretje faze

3. faza modeliranja podatkov, razvijanja baze podatkov in uporabniških rešitev:o model podatkov organizacijeo katalog podatkovo prikaz vsebine ključnih projektovo fizični model podatkovo uporabniške rešitve

Page 25: Vsebina predmeta

25Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Ugotavljanje informacijskih potreb Io POZOR: informacijske potrebe organizacije so

načeloma drugačne kot potrebe in želje uporabnikov

o Aktivnosti:o zbiranje informacijskih zahtevo opredelitev informacijskih potrebo analiza zahtev

Page 26: Vsebina predmeta

26Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Ugotavljanje informacijskih potreb IIo Aktivnosti v praksi:

o pristop “od zgoraj navzdol” (angl. “top–down”, podjetje je celota)

o analiza izhodnih dokumentov in njihovo uvrščanje v posamezne procese

o analiziranje posameznih aktivnosti – procesovo Postopek mora biti sistematičen in strukturirano Zbiranje ključnih podatkov, pomembnih za

delovanje organizacije :o sedanje (angl. “AS IS”)o želeno bodoče (angl. “TO BE”)

Page 27: Vsebina predmeta

27Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Ugotavljanje informacijskih potreb IIIo Tehnike:

o zbiranje dokumentovo opazovanje delovanja o intervjujio vprašalniki

o Princip 80:20!

Page 28: Vsebina predmeta

28Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Pomembnejše metodologijeo Metodologije v fazi strateškega načrtovanja

informatike o ISAC (angl. “Information System work and Analysis of Change”)o BSP (angl. “Business System Planning”)o CSF (angl. “Critical Success Factors”) - ključni dejavniki

uspešnostio EMRIS (Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov)

o Značilno je modeliranje obravnavanega sistema v grafični obliki:o sprejemljivo in razumljivo uporabnikomo Metode: npr. UML (angl. “Unified Modeling Language”) o Orodja: npr. Microsoft VISIO

Page 29: Vsebina predmeta

29Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Pomembnejše metodologije: ISACo ISAC

(angl. “Information System work and Analysis of Change”)o analiza predvidenih sprememb

o analiza problemov o analiza trenutnega stanja o analiza potreb po spremembah o ugotavljanje možnih alternativnih rešitev o izbira rešitve

o analiza in zasnova (načrt) informacijskega sistemao podrobno razčlenjevanje aktivnosti o analiziranje podatkov (entitete, relacije) o snovanje tehnološko neodvisne podatkovne zasnoveo opredeljevanje in izbira tehnološke opreme

Page 30: Vsebina predmeta

30Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Pomembnejše metodologije: BSPo BSP (angl. “Business System Plannig”)

o pristop “od zgoraj navzdol”: najprej cilji organizacije in poslovni procesi

o tehnika intervjujev: ključni tvorci odločitev opredeljujejo dejavnike uspeha in probleme

o ugotovljeni tipi entitet se postavijo v odnos s predhodno opredeljenimi poslovnimi procesi – izhodišče informacijske arhitekture

o Dobra stran: o vzpostavitev povezave informatiki-vodstvo-uporabniki

o Slaba stran: o zahteven prehod iz planske v izvedbeno fazo

Page 31: Vsebina predmeta

31Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Pomembnejše metodologije: CSFo CSF (angl. “Critical Success Factors”)

o opredeli posamezna ključna področja, pomembna za uspešno vodenje organizacije – dialog med načrtovalcem in ključnimi tvorci odločitev

o celovit in hierarhično strukturiran zbir ključnih dejavnikov uspeha/neuspeha organizacije

o Uporabna pri podpori aktivnosti načrtovanja informatike in pri ugotavljanju informacijskih potreb

o Pri ugotavljanju dejanskih informacijskih potreb odločevalcev je smotrna uporaba metodologije CSF v povezavi s prototipnim pristopom

Page 32: Vsebina predmeta

32Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Pomembnejše metodologije: EMRIS

Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov

http://www2.gov.si/mju/emris.nsf

Page 33: Vsebina predmeta

33Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Primer strategije

Page 34: Vsebina predmeta

34Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Cilji in CSF podjetja I

Page 35: Vsebina predmeta

35Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Cilji in CSF podjetja II

Page 36: Vsebina predmeta

36Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Cilji in CSF podjetja III

Page 37: Vsebina predmeta

37Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Na vrsti ste!

Primer organizacije: BaliaMed d.o.o.Dejavnost:

spletna prodaja in trženjeizdelkov in storitev na področjih:medicina, zdravje, osebna nega, kozmetika

Manjše podjetje, trenutno 5 zaposlenih

o Kako bi se lotili strateškega načrtovanja informatike v takšnem podjetju?

o Opredelite cilje in ključne dejavnike uspeha

Page 38: Vsebina predmeta

38Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Mesto in vloga informatike v organizaciji I

o postindustrijska družba in informacijska družba – več znanja, kompleksnosti in turbulentnosti

o večja potreba po sprotnih informacijah iz različnih virov

o pomembno uspešno pridobivanje in posredovanje informacij

Page 39: Vsebina predmeta

39Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Mesto in vloga informatike v organizaciji II

o V podjetju je potrebno podatke obravnavati in za njih skrbeti tako kot za vse ostale dejavnike organizacije !

o Organizacijska struktura modernega podjetja predvideva pomočnika direktorja za informatiko ali člana uprave, ki je zadolžen za informatiko

Page 40: Vsebina predmeta

40Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Mesto in vloga informatike v organizaciji III

o Velika in srednja podjetja imajo službe za informatiko, majhna podjetja le osebo, odgovorno za informatiko.

o Zadnja leta narašča najem zunanjih virov (angl. “Outsourcing”) za večino opravil, povezanih z informatiko

Page 41: Vsebina predmeta

41Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Tradicionalna organizacijska shema službe za informatiko

Page 42: Vsebina predmeta

42Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Moderna organizacijska shema službe za informatiko

Page 43: Vsebina predmeta

43Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Etika pri poslovnih informacijskih sistemih

o Pri izgradnji in vzdrževanju IS pridemo do občutljivih in zaupnih informacij

o Varstvo osebnih podatkov je ena od človekovih pravic in osebnih svoboščin, ki so v večini držav zajamčene z ustavo

o Zakon o varstvu osebnih podatkov,Zakon o Informacijskem pooblaščencu

o Profesionalne računalniške ustanove imajo ali spoštujejo različna pravila (kodekse)

Page 44: Vsebina predmeta

44Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

10 zapovedi računalniške etike

Vir: Computer Ethic Institute, Washington DC

Page 45: Vsebina predmeta

45Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Trendi razvoja IT v organizacijah I

o Cenejša in zmogljivejša strojna oprema o TCO – angl. “Total Cost of Ownership”

o Povezovanje računalnikov v omrežja:o lokalne mrežeo internet

o Avtomatizacija poslovnih procesov z integracijo besedil, slik, glasu, grafike

Page 46: Vsebina predmeta

46Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Trendi razvoja IT v organizacijah II

o Integrirani poslovni informacijski sistemio ERP – angl. “Enterprise Resource Planning”o integracija vseh materialnih virov, informacij in

aktivnosti za izvajanje poslovnih procesov

o Neodvisni ocenjevalci stanja in razvoja informacijskih tehnologijo Primer: Gartnerjeva skupina - ogled proizvajalcev rešitev

za srednja in velika podjetja (http://www.gartner.com)

o Izdelane rešitve za mala in srednja podjetja: o SAP (Hit), Baan, NAVISION

Page 47: Vsebina predmeta

47Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Integracija aplikacij

Page 48: Vsebina predmeta

48Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Trendi razvoja IT v organizacijah III

o Računalniško povezana proizvodnja o CIM – angl. “Computer Integrated Manufacturing”

o Povezuje CAD, CAM, robotiko, MRP II, JIT principe in standardeo CAD – angl. “Computer Assisted Design”o CAM – angl. “Computer Assisted Manufacturing”o MRP II – angl. “Manufacturing Resource Planning”o JIT – angl. “Just In Time”

Page 49: Vsebina predmeta

49Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Trendi razvoja IT v organizacijah IV

o Upravljanje s preskrbovalnimi verigamio SCM – angl. “Supply Chain Management”

o Upravljanje odnosov s strankamio CRM – angl. “Customer Relationship Management”

o Upravljanje s človeškimi virio HRM – angl. “Human Relationship Management”

Page 50: Vsebina predmeta

50Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Trendi razvoja IT v organizacijah V

o Internet/Intranet/Ekstraneto ASP – angl. “Application Service Provider”

o = ponudnik aplikacijskih storitevo Internetne aplikacije

o elektronsko trgovanje (“e-commerce”)o bančno poslovanje z občani

o Računanje v oblaku (angl. “Cloud Computing”)o porazdeljeno računanjeo storitve “v oblaku”o mobilne tehnologije in storitve

o Najem aplikacij/storitev na internetu

Page 51: Vsebina predmeta

51Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Računalništvo v oblaku

Vir:http://www.acus.org/files/images/ether%20fleet%2012%2023%20110%20cloud-computing.jpg

Page 52: Vsebina predmeta

52Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Računalništvo v oblaku

Vir: http://rohitsaxenawrites.wordpress.com/author/rohitklar/

Page 53: Vsebina predmeta

53Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Trendi razvoja IT v organizacijah VI

o E-poslovanje: “X2Y”o B2B, B2C, G2B, G2C, ...o B: Businesso C: Consumero G: Governmento Primer: e-Uprava http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

o Pomen digitalnega podpisa in časovnega žiga

Page 54: Vsebina predmeta

54Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Page 55: Vsebina predmeta

55Poslovni informacijski sistemi (UNG 2012/13)

Na vrsti ste!

o Kaj je strateško planiranje informatike?o Zakaj je pomembno za organizacijo?o Naštejte faze načrtovanja informatike in

pričakovane rezultate za vsako fazo!o Naštejte pomembnejše metodologije v fazi

strateškega načrtovanja informatike!o Kaj je to CRM?o Opišite korake integracije aplikacij!o Kakšna je sodobna vloga informatike v

organizacijah?