of 30/30
Vrednovanje i ocjenjivanje temeljem ishoda učenja Prof. dr. sc. Blaženka Divjak Doc.dr.sc. Nina Begičević Ređep Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

Vrednovanje i ocjenjivanje temeljem - · PDF filePitanja koja treba postaviti ... studenata? –metodika Koje metode vrednovanja i ... Koristiti matematičke metode, modele i tehnike

 • View
  277

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vrednovanje i ocjenjivanje temeljem - · PDF filePitanja koja treba postaviti ... studenata?...

 • Vrednovanje i ocjenjivanje temeljem ishoda uenja

  Prof. dr. sc. Blaenka DivjakDoc.dr.sc. Nina Begievi Reep

  Fakultet organizacije i informatike, Sveuilite u Zagrebu

 • Uvod

  2

  TALOE

  Ekipa

  Koje ishode uenja oekujete od ove radionice?

  Rad u parovima, upoznavanje i predstavljanje

  Predstavite drugog lana u paru i ishod uenja koji se oekuje

  B. Divjak, N. Begievi Reep

 • Primjer ishoda uenja: ova radionica

  B. Divjak, N. Begievi Reep 3

  Polaznici e biti u stanju:

  Objasniti ulogu ishoda uenja i pripadnih metoda vrednovanja/ocjenjivanja u poticanju dubljeg, aktivnog uenja studenata

  Izraditi silabus predmeta temeljem ishoda uenja

  Izraditi rubriku za ocjenjivanje kompleksnog zadataka

  Odrediti teine kriterija u rubrici

 • Okvir prezentacije

  Diskusija/Primjeri/Izazovi

  Odreivanje teina kriterija

  Rubrika i priprema kriterija vrednovanja

  Povezivanje ishoda uenja s metodama pouavanja s ocjenjivanjem studenta

  Ponavljanje: to su ishodi uenja?

  Motivacija uvod

  4 B. Divjak, N. Begievi Reep

 • Motivacija: za sutinske promjene

  B. Divjak, N. Begievi Reep 5

  Frey, Osborne, The Future of Employment 2013.

  Gotovo polovica zanimanja koja su danas poznata, nestat e do 2030. zbog automatizacije i informatizacije

  Preivjet e poslovi koji imaju visoku razinu kreativnosti i socijalne inteligencije te oni koji zahtijevaju vrsta fundamentalna znanja (matematika)

  PISA 2012: Creative Problem Solving

  digital and creative divide

 • Ishodi uenja/kompetencije

  B. Divjak, N. Begievi Reep

  Tvrdnje o tome to se oekuje od studenta da zna, razumije, moe

  napraviti, vrednovati ... kao rezultat procesa

  uenja

  Student postizanjem ishoda uenja kroz proces studiranja stjee kompetencijeza zapoljavanje i samozapoljavenje

  Specifine za odreenu disciplinu

  Generike (ope, transverzalne)

  6

 • Ishodi uenja HKO

  B. Divjak, N. Begievi Reep

  Ishodi uenja (engl. Learning Outcomes) su kompetencije koje je osoba stekla uenjem i dokazala nakon postupka uenja.

  Kompetencije (engl. Competences) oznaavaju skup znanja, vjetina te pripadajuu samostalnost i odgovornost.

  Cjeloviti skup odreenog obujma steenih kompetencija, koje su sve pojedinano vrednovane (pa se nazivaju ishodima uenja), nazivamo kvalifikacija.

  osnovna svojstva: razina, obujam, profil i kvaliteta

  http://www.vlada.hr/hr/aktualne_teme_i_projekti/aktualne_teme/

  http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3393

  7

  http://www.vlada.hr/hr/aktualne_teme_i_projekti/aktualne_teme/http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3393

 • Individualni rad/Diskusija

  B. Divjak, N. Begievi Reep 8

  Provjera iskaza ishoda uenja na razini predmeta

  Ispunite prvu stranicu obrasca

  Osvrt na kraju radionice

 • Formulacija ishoda uenja

  to se oekuje od studenta? U vezi s ime i u kojem kontekstu? Kako e se to provjeriti?

  Primjeri:student e biti u stanju primjenjivati algoritme teorije grafova samostalno i

  raditi u timu koji rjeava problemske zadatke koji se temelje na takvim algoritmima

  definirati i prezentirati osnovne pojmove vezane uz ishode uenja na nain da pripremi i odri prezentaciju u trajanju od 20 minuta

  U iskazu se moe provjera izostaviti, ali je treba imati na umu kod ocjenjivanja rada studenata, odnosno postizanja ishoda uenja9

 • Primjeri ishoda uenja

  B. Divjak, N. Begievi Reep 10

  Upotrijebiti metode mrenog planiranja za izradu vremenskog plana razvojnog projekta

  Usporediti dogaaje iz hrvatske povijesti 19. stoljea i sadanju situaciju

  Utvrditi relevantne podatke (brojeve) u problemskim zadacima (matematika)

  TAKSONOMIJA

  Evaluirati (vrednovati) dano rjeenje (npr. izostavljanje ocjenjivanja na polugoditu) za zadani drutveni problem/kontekst (u osnovnoj koli)

 • Bloomova taksonomija

  11

  Prepoznate 3 domene

  Originalno razradili Bloom, Krathwohl i Masia

  Kognitivnu domenu 1956

  Afektivnu domenu 1964

  Simpson (1964) i Harrow (1972)

  Psihomotoriku domenu

  Domena Opisuje Uvedena

  Kognitivna Znanje i spoznaje 1956

  Afektivna Stavove, motivaciju, interese

  1964

  Psihomotorika Tjelesne vjetine 1972

 • Revidirana Bloomova klasifikacija kognitivnih vjetina

  Kategorija Definicija Ponaanje

  Prisjeati Prisjeanje informacija, popisa, opisa Definirati; opisati; identificirati; oznaiti; izdvojiti; prisjetiti

  Razumjeti Obrazloenje ideja ili koncepata; interpretiranje, klasificiranje

  Izraunati; grupirati; objasniti; dati primjer; predvidjeti; saeti

  Primjenjivati Upotrijebiti opi koncept za rjeenje problema; upotreba informacija u slinim okruenjima

  Primijeniti; prilagoditi; prikupiti; demonstrirati; otkriti; rijeiti; upotrijebiti; intervjuirati

  Analizirati Rastaviti na dijelove; komparirati Analizirati; usporediti; napraviti dijagram; skicirati; izdvojiti; sortirati

  Vrednovati Ocjena vrijednosti neega prema situaciji uz upotrebu kriterija; obrazloenje odluke

  Ocijeniti, zakljuiti; odabrati; preporuiti; postaviti prioritete

  Kreirati Kreiranje novih ideja, proizvoda; planiranje, inoviranje

  Izgraditi; kombinirati; kreirati; postaviti hipoteze; generalizirati; predvidjeti;

 • Pitanja koja treba postaviti

  B. Divjak, N. Begievi Reep

  13

  to je vano da student naui u

  ogranienom vremenu studiranja? ishodi

  uenja

  Kako organizirati pouavanje i uenje da

  se to moe ostvariti kod veeg dijela

  studenata? metodika

  Koje metode vrednovanja i

  ocjenjivanja odabrati da bi se dobila valjana

  informacija o tome koliko je dobro student postigao predviene

  ishode? ocjenjivanje

  Kako osigurati da ishodi uenja, pouavanje i

  ocjenjivanje budu konzistentni?

  provjera

 • Kontekst ishoda uenja

  B. Divjak, N. Begievi Reep

  Ishodi uenja studijskog

  programa

  Ishodi

  uenja

  predmeta

  Sadraj i

  nastavne cjeline

  Evaluacija svih

  dijelova

  kurikuluma i

  ugraivanje

  povratnih

  informacija u

  nove inaice

  Metode

  pouavanja

  Metode

  ocjenjivanja

  Taksonomije ECTS

  14

 • Ishodi uenja na razini programa - vezani za Matematiku 1, OPM

  B. Divjak, N. Begievi Reep

  Koristiti matematike metode, modele i tehnike primjerene rjeavanju problema iz podruja

  informacijskih i poslovnih sustava.

  Koristiti vjetine uenja potrebne za cjeloivotnouenje i nastavak obrazovanja na diplomskom

  studiju.

  Modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju

  informacijskih i poslovnih sustava.

  15

 • Ishodi uenja na razini predmeta OPM

  B. Divjak, N. Begievi Reep

  1. Definirati osnovne pojmove i poznavati primjere iz podruja vektorskih prostora, linearnih operatora i matematike analize funkcija vie varijabli.

  2. Rjeavati zadatke iz podruja analitike geometrije u trodimenzionalnom prostoru s naglaskom na njihovu upotrebljivost u podruju raunalne grafike.

  3. Primijeniti razliite koncepte za odreivanje linearne zavisnosti i nezavisnosti vektora, te baze, u pojedinim vektorskim prostorima (prostor vektora, matrica, polinoma, funkcija i sl.).

  4. Dokazati osnovne teoreme o polinomima koji ujedno daju i algoritme za traenje nultoaka polinoma.

  5. Analizirati pojam i geometrijsku interpretaciju parcijalne derivacije funkcije dviju varijabli, te optimizaciju funkcija vie varijabli

  6. Primijeniti metode vie matematike na traenje ekstrema i uvjetnih ekstrema funkcije dvije, i eventualno tri, varijable.

  7. Analizirati zadani realni problem, odabrati prikladnu metodu rjeavanja iz skupa metoda izuavanih na ovom predmetu i drugim predmetima na studiju, kao i identificiranje nekih novih metoda kako bi se problem rijeio na efikasan i efektivan nain.

 • Alat za implementaciju ishoda uenja na razini predmeta

  Ishod uenja predmeta

  Strategija pouavanja

  Aktivnost studenata

  Provjera i ocjenjivanje

  studenata

  Optereenje studenata u satima (ECTS)

  17

  B. Divjak, N. Begievi Reep

 • Alat za implementaciju ishoda uenja na razini predmeta

  Ishod uenja predmeta

  Strategija pouavanja

  Aktivnost studenata

  Provjera i ocjenjivanje

  studenata

  Optereenje studenata u satima (ECTS)

  efikasno raditi u timu na definiranju i rjeavanju problema iz podruja diskretne matematike i teorije grafova

  Povezivanje teorije i prakse analiza problema, sinteza rjeenja

  Rad na nastavi, unutar e-uenja i rad u timu

  Problemski zadatak u dvije faze

  20/100 =

  1.2 ECTS

  primijeniti teoreme i algoritme iz teorije grafova na rjeavanje zadataka srednje teine

  Teoretski okvir, analiza teorema i njihovih dokaza,

  Vjebe, demonstrature, samostalan rad

  Kolokvij II

  18

  B. Divjak, N. Begievi Reep

 • Rad u grupi

  B. Divjak, N. Begievi Reep 19

  Sudionici u 2-3 grupe od po 3-4 sudionika

  Bliske grupe predmeta ako je mogue

  Izaberite jedan ishod uenja i ispunite redak u tablici

  Formular za rad u grupi

 • Kriterijsko ocjenjivanje rubrika

  B. Divjak, N. Begievi Reep 20

  Kriterijsko vs relativno ocjenjivanje

  Kriterijsko se temelji na ishodima uenja

  Razrada kriterija i prepoznavanje razina

  Upotreba rubrika

  Kod kompleksnijih zadataka

  Implementacija u e-koleg