Click here to load reader

MATEMATIČKE METODE U KEMIJI 2

 • View
  236

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of MATEMATIČKE METODE U KEMIJI 2

 • MATEMATIKE METODE U KEMIJI 2

  1. Priblini i toni brojevi (pogreke, zaokruivanje, )

  2. Nelinearne jednadbe (numerike metode njihova rjeavanja)

  3. Metode interpolacije funkcija

  4. Numeriko diferenciranje

  5. Numeriko integriranje

  6. Optimizacijske metode

  7. Teorija vjerojatnosti

  8. Osnove statistike

  9. Sluajne varijable

  10.Statistiki testovi

  11.Regresijske metode

 • NELINEARNE JEDNADBE

  UVOD

  IZOLACIJA RJEENJA

  METODA RASPOLAVLJANJA

  NEWTON-RAPHSONOVA METODA (METODA TANGENTI)

  METODA SEKANTE, METODA REGULA FALSI

  METODA ITERACIJE (METODA UZASTOPNIH PRIBLIENJA)

 • NELINEARNE JEDNADBE

  UVOD

  analitiko i numeriko rjeenje

  - linearna jednadba je jednadba u kojoj je svaki lan ili konstantan ili je

  jednak produktu konstante s prvom potencijom varijable

  - takva jednadba ekvivalenta je izjednaavanju polinoma prvog

  stupnja s nulom

  - naziva se linearnom jer predstavlja pravac u Cartesiusovom

  koordinatnom sustavu

  - uobiajeni oblik linearne jednadbe je: y = ax +b

 • NELINEARNE JEDNADBE

  UVOD

  - nelinearne jednadbe imaju lanove koji nisu linearni

  - veina fizikalnih sustava se ne ponaa linearno

  -primjeri nelinearnih jednadbi:

  - npr. toplinski kapacitet je ovisan o temperaturi i razliit za razliite temperaturne intervale, obino se opisuje funkcijama tipa: Cv = a + bT + cT

  2 + dT-2

  - rjeavaju se iterativnim postupkom (lat. iterare - ponoviti)

 • NELINEARNE JEDNADBE

  - ukoliko je nelinearna jednadba prilino komplicirana, obino nije

  mogue pronai tona rjeenja

  - u odreenim sluajevima jednadba moe sadravati koeficijente koji su priblini brojevi

  ime sam cilj pronalaenja tonih rjeenja postaje besmislen

  NEKE OD NUMERIKIH METODA RJEAVANJA NELINEARNIH JEDNADBI:

  IZOLACIJA RJEENJA

  METODA RASPOLAVLJANJA (BISEKCIJE)

  METODA REGULA FALSI

  NEWTON-RAPHSONOVA METODA

  NEWTON-RAPHSONOVA METODA 1. MODIFIKACIJA

  MEDIFICIRANA NEWTON-RAPHSONOVA METODA METODA SEKANTI

  METODA ITERACIJE (METODA UZASTOPNIH PRIBLIENJA)

 • NELINEARNE JEDNADBE

  IZOLACIJA RJEENJA

  -promatramo funkciju u intervalu [a,b] te svaka vrijednost za koju funkcija f ( x ) poprima

  vrijednost nule naziva se nul-tokom funkcije

  - openito se moe dogoditi da funkcija ima vie nul-toaka ili da nema niti jednu nul-toku

  - ako je funkcija neprekidna u intervalu [a,b] i ako na rubovima intervala poprima

  vrijednosti suprotnog predznaka (f (a) f ( b) < 0), onda u tom intervalu postoji barem

  jedna nul-toka!

  - ako je prva derivacija funkcije (f ( x ) ) stalnog predznaka u tom intervalu, onda je to i

  jedina nul-toka u tom intervalu.

  - za procjenu intervala esto se koriste: crtanje grafa funkcije, rjeavanje pojednostavljenog

  modela,

  KAKO ZNAMO DA JE NUL-TOKA UNUTAR INTERVALA [a,b]?

 • - aproksimiranje izoliranih realnih rjeenja sastoji se od:

  (1) odreivanja najmanjeg mogueg segmenta [a,b ] koji sadri samo jedno rjeenje

  (2) poboljavanja vrijednosti aproksimativnog rjeenja do odreene tonosti

  NELINEARNE JEDNADBE

  IZOLACIJA RJEENJA

  Primjer. Nai nul toke funkcije f(x) = x3 6x+ 2.

  - na ovaj nain smo separirali 3 intervala:

  - s obzirom da imamo polinom treeg stupnja, u svakom od intervala nalazi se po jedna nul-toka te ostalih nul-toki niti nema

  - iteracijskim postupkom poveavamo aproksimativno rjeenje do zadovoljavajue tonosti

 • NELINEARNE JEDNADBE

  IZOLACIJA RJEENJA

 • NELINEARNE JEDNADBE

  IZOLACIJA RJEENJA

 • NELINEARNE JEDNADBE

  IZOLACIJA RJEENJA

 • NELINEARNE JEDNADBE

  METODA RASPOLAVLJANJA (BISEKCIJE)

  -zatvorena metoda -potrebno je odrediti segment [ a , b ] u kojem se nalazi rjeenje jednadbe

  i sve aproksimacije rjeenja e biti unutar tog segmenta

  - ako vrijedi f (a ) f (b ) < 0 tada u segmentu postoji barem jedno rjeenje jednadbe f (x) = 0

  1) pretpostavimo da je funkcija f(x) neprekidna u intervalu [ a , b ] te da se u tom intervalu mijenja predznak funkcije : f ( a ) f ( b) < 0 )

  2) prepolovimo interval i ako polovite nije nul-toka, usredotoimo se na onu polovicu intervala na ijim rubovima funkcija mijenja predznak

  3) ponavljamo postupak na onu polovicu intervala na koju smo se usredotoili

  ITERACIJA 1-3- u trenutku kada je zadovoljen iteracijski kriterij koji smo si postavili (npr. bn- an < z),

  prekidamo iteraciju

 • NELINEARNE JEDNADBE

  METODA RASPOLAVLJANJA (BISEKCIJE)

 • NELINEARNE JEDNADBE

  METODA RASPOLAVLJANJA (BISEKCIJE)

 • NELINEARNE JEDNADBE

  METODA RASPOLAVLJANJA (BISEKCIJE)

  - s obzirom da se svakom iteracijom interval prepolovi, broj iteracija n potreban da se

  poetni interval [a0,b0] smanji na odreeni interval [an,bn] iznosi:

  -konvergencija je spora, odnosno potreban je veliki broj iteracija da se postigne eljena

  tonost (npr. potrebno je 3 iteracije za poveanje tonosti za jedno decimalno mjesto)

 • NELINEARNE JEDNADBE

  METODA RASPOLAVLJANJA (BISEKCIJE)

 • NELINEARNE JEDNADBE

  METODA RASPOLAVLJANJA (BISEKCIJE)

  PRIMJER 1: Koritenjem algoritma bisekcije izraunaj nul-toku funkcije f(x) = x3 6x + 2 naintervalu [0, 1,5].

  f(an) = f(0)= 2 > 0;

  f(bn)=f(1,5)= -3,625 < 0

  RIJEENJE: Xn+1=(an+bn)/2

  - greku u svakom koraku raunamo po formuli:

 • NELINEARNE JEDNADBE

  METODA RASPOLAVLJANJA (BISEKCIJE)

  PRIMJER 2: Metodom bisekcije pronai pozitivnu nul-toku funkcije f(x) = x2 2. Zaustavi iteraciju kada apsolutna vrijednost razlike dva uzastopna rjeenja bude manja od 10-4.

 • NELINEARNE JEDNADBE

  REGULA FALSI LINEARNA INTERPOLACIJA

  - odredimo interval [a,b] unutar kojeg je barem jedna nul toka funkcije f(x), odnosno

  vrijedi f(a)f(b)

 • NELINEARNE JEDNADBE

  REGULA FALSI LINEARNA INTERPOLACIJA

  - pomou jednadbe pravca kroz dvije toke i uvjeta g(x)=0, lako se izrauna nova granica intervala - izvod

  - iteracijska formula:

  - kao i kod metode bisekcije, konvergencija je zagarantirana zatvorena metoda

  - neto bre konvergira od metode bisekcije, ali ne daje nam direktnu procjenu greke

 • NELINEARNE JEDNADBE

  PRIMJER 3: Metodom regula falsi pronai pozitivnu nul-toku funkcije f(x) = x2 2. Zaustavi iteraciju kada apsolutna vrijednost razlike dva uzastopna rjeenja bude manja od 10-4.

  REGULA FALSI LINEARNA INTERPOLACIJA

 • NELINEARNE JEDNADBE

  REGULA FALSI LINEARNA INTERPOLACIJA

  PRIMJER 3: Metodom regula falsi pronai pozitivnu nul-toku funkcije f(x) = x2 2. Zaustavi iteraciju kada apsolutna vrijednost razlike dva uzastopna rjeenja bude manja od 10-4.

 • NELINEARNE JEDNADBE

  NEWTON-RAPHSONOVA METODA

  - pretpostavimo da smo na neki nain odredili interval [a,b] (npr. u raunalnoj kemiji

  je to recimo kristalna struktura uzeta kao poetna struktura!) u kome se nalazi nul-

  toka funkcije f(x).

  - nadalje, pretpostavimo da su prva i druga derivacija funkcije definirane u tom

  intervalu i imaju isti predznak za a x b, pa tako i za toku x0 vrijedi

  - izaberemo poetnu toku x0 te razvijemo funkciju u Taylorov red oko toke x0 te

  zadrimo samo linearni lan:

  - dobivenu funkciju izjednaimo s nulom- tako dobivena funkcija (izjednaavanjem s nulom) predstavlja tangentu na graf funkcije f(x) u toki x0

  - Slika na slijedeem slideu!

 • NELINEARNE JEDNADBE

  NEWTON-RAPHSONOVA METODA

  - kao prvu aproksimaciju rjeenja nul-toke uzmemo sjecite tangente s x-osi, odnosno

  traimo nul-toku pravca koji predstavlja tangentu

  - tu toku nazivamo x1 i traimo ju po formuli:

  IZVOD !

 • NELINEARNE JEDNADBE

  NEWTON-RAPHSONOVA METODA

  - dobivena toka x1 koristi se kao poetna u slijedeem koraku iteracije:

  -openito, koristimo formulu:

 • NELINEARNE JEDNADBE

  NEWTON-RAPHSONOVA METODA

 • PRIMJER 4: Newton-Raphsonovom metodom pronai pozitivnu nul-toku funkcije f(x) = x2

  2. Zaustavi iteraciju kada apsolutna vrijednost razlike dva uzastopna rjeenja bude manja od 10-4.

  - s obzirom da je rjeenje jednadbe 2, uzet emo kao prvu aproksimaciju x0=3

 • NELINEARNE JEDNADBE

  NEWTON-RAPHSONOVA METODA 1. MODIFIKACIJA

  -kod nekih funkcija je raunanje vrijednosti prve derivacije funkcije u nekoj toki vrlo

  zahtjevno

  - u sluaju takvih funkcija koristi se 1. modifikacija N.-R. metode, koja se bazira na

  aproksimaciji:

  - tako iteracijska formula postaje:

  - na ovaj nain nije potrebno raunati vrijednost prve derivacije funkcije u svakom

  iteracijskom koraku, ve samo u prvom iteracijskom koraku

  - ovaj algoritam sporije konvergira od klasine N-R metode, ali je raunski manje

  zahtjevan

 • NELINEARNE JEDNADBE

  NEWTON-RAPHSONOVA METODA 1. MODIFIKACIJA

  iteracijski kriterij:

 • PRIMJER 5: prvom modifikacijom Newton-Raphsonove metode pronai pozitivnu nul-toku funkcije f(x) = x2 2. Zaustavi iteraciju kada apsolutna vrijednost razlike dva uzastopna rjeenja bude manja od 10-4.

  - s obzirom da je rjeenje jednadbe 2, uzet emo kao prvu aproksimaciju x0=3

  - sada emo u svakom koraku koristiti formulu:

 • NELINEARNE JEDNADBE

  MEDIFICIRANA NEWTON-RAPHSONOVA METODA METODA SEKANTI

  - s obzirom da kod N.R. metode raunamo i vrijednost funkcije i vrijednost prve

  derivacije u svakom iteracijskom koraku, moe biti oteavajua okolnost u nekim

  sluajevima

  - u tim sluajevi koriste se razliite modifikacije N.R. metode, jedna od njih je i

  metoda sekanti

  - pretpostavimo da smo na neki nain odredili interval [a,b] u kome se moe, ali i ne

  mora nalaziti nul-toka funkcije f(x).

  - potrebne su dvije poetne aproksimacije

  - povuemo sekantu kroz te dvije toke (x0, f(x0) i x1, f(x1))

  - sjecite sekante s osi x daje nam slijedeu aproksimaciju x2

  - uvjet je da

 • NELINEARNE JEDNADBE

  MEDIFICIRANA NEWTON-RAPHSONOVA METODA METODA SEKANTI

  - openita formula:

  - linearno konvergira te se moe smatrati i varijantom metode bisekcije

  IZVOD

 • PRIMJER 6: Metodom sekanti pronai pozitivnu nul-toku funkcije f(x) = x2 2. Zaustavi iteraciju kada apsolutna vrijednost razlike dva uzastopna rjeenja bude manja od 10-4.

  - kao poetne aproksimacije uzet emo x0=4 i x1=3

 • NELINEARNE JEDNADBE

  METODA ITERACIJE (METODA UZASTOPNIH PRIBLIENJA)

 • NELINEARNE JEDNADBE

  METODA ITERACIJE (METODA UZASTOPNIH PRIBLIENJA)

 • PRIMJER 7: Metodom iteracije (metodom uzastopnih rjeenja) pronai pozitivnu nul-toku funkcije f(x) = x2 x 2. Zaustavi iteraciju kada apsolutna vrijednost razlike dva uzastopna rjeenja bude manja od 10-4.

  - najprije treba f(x) preurediti u oblik x=g(x), tu postoji nekoliko mogunosti:

  - nee uvijek nuno konvergirati!

 • PRIMJER 7: Metodom iteracije (metodom uzastopnih rjeenja) pronai pozitivnu nul-toku funkcije f(x) = x2 x 2. Zaustavi iteraciju kada apsolutna vrijednost razlike dva uzastopna rjeenja bude manja od 10-4.

  - uzmimo oblik:

  - za poetnu aproksimaciju uzmemo x0=3

  - divergira!

 • PRIMJER 7: Metodom iteracije (metodom uzastopnih rjeenja) pronai pozitivnu nul-toku funkcije f(x) = x2 x 2. Zaustavi iteraciju kada apsolutna vrijednost razlike dva uzastopna rjeenja bude manja od 10-4.

  - uzmimo oblik:

  - za poetnu aproksimaciju uzmemo x0=3

  - konvergira!

 • NELINEARNE JEDNADBE

  METODA ITERACIJE (METODA UZASTOPNIH PRIBLIENJA)

 • NELINEARNE JEDNADBE

  METODA ITERACIJE (METODA UZASTOPNIH PRIBLIENJA)

 • NELINEARNE JEDNADBE

  METODA ITERACIJE (METODA UZASTOPNIH PRIBLIENJA)