of 97 /97
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Uputstva za rukovanje VLT ® AutomationDrive FC 300

VLT AutomationDrive FC 300 - files.danfoss.comfiles.danfoss.com/download/Drives/doc_MG33AI45.pdf · Sigurnost UPOZORENJE VISOKI NAPON! Frekventni pretvarači sadrže visoki napon

 • Author
  lenhan

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VLT AutomationDrive FC 300 - files.danfoss.comfiles.danfoss.com/download/Drives/doc_MG33AI45.pdf ·...

 • MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

  Uputstva za rukovanjeVLT AutomationDrive FC 300

 • Sigurnost

  UPOZORENJEVISOKI NAPON!Frekventni pretvarai sadre visoki napon kada suprikljueni na mreno napajanje naizmenine struje.Instalacija, pokretanje i odravanje treba da obavljaiskljuivo kvalifikovano osoblje. Ako instalaciju, pokretanje iodravanje ne obavlja kvalifikovano osoblje, moe doi dosmrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

  Visoki naponFrekventni pretvarai su vezani na opasan mreni napon.Veoma paljivo treba sprovesti mere zatite od elektrinogudara. Samo obueno osoblje koje poznaje elektronskuopremu treba da instalira, pokree ili odrava opremu.

  UPOZORENJENEELJENI START!Kada je frekventni pretvara povezan na mrenognapajanja naizmenine struje, motor moe da se pokrene ubilo kom trenutku. Frekventni pretvara, motor i bilo kojaoprema koja se pokree mora da bude u stanjupripravnosti za rad. Ako frekventni pretvara nije u stanjupripravnosti za rad kada se povee za mreno napajanjenaizmenine struje, to moe da dovede do smrtnogishoda, ozbiljnih povreda, oteenja opreme ili imovine.

  Neeljeni startKada se frekventni pretvara povee na mreno napajanjenaizmenine struje, motor se moe pokrenuti putemeksternog prekidaa, komande serijskog busa, ulaznogreferentnog signala ili otklonjenog stanja sa grekom.Koristite odgovarajue mere opreza za uzemljenje odneeljenog starta.

  UPOZORENJEVREME PRANJENJA!Frekventni pretvarai mogu da sadre kondenzatore vezejednosmerne struje koji mogu ostati pod naponom i nakoniskljuenja mrenog napajanja naizmeninom strujom. Dabi se izbegle elektrine opasnosti, prekinite mrenonapajanje naizmeninom strujom pre obavljanja bilo kakvihradova na servisiranju i popravci i saekajte za vreme kojeje navedeno u Tablica 1.1. Ako ne saekate odreenovreme nakon prekida napajanja, a pre servisiranja ilipopravke ureaja, to moe da dovede do smrtnog ishodaili ozbiljnih povreda.

  Napon (V) Minimalno vreme ekanja (minuti)

  4 15

  200 - 240 0,25 - 3,7 kW 5,5 - 37 kW

  380 - 480 0,25 - 7,5 kW 11 - 75 kW

  525 - 600 0,75 - 7,5 kW 11 - 75 kW

  525 - 690 n/a 11 - 75 kW

  Visok napon moe da bude prisutan ak i kad su LED diodeugaene!

  Vreme pranjenja

  SimboliSledei simboli su korieni u ovom uputstvu.

  UPOZORENJEUkazuje na moguu opasnu situaciju koja, ako se neizbegne, moe da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnihpovreda.

  OPREZUkazuje na moguu opasnu situaciju koja, ako se neizbegne, moe da dovede do manjih ili umerenih povreda.Moe da se koristi i za upozoravanje u sluaju nebezbedneprimene.

  OPREZUkazuje na situaciju koja moe da dovede do oteenjasamo opreme ili imovine.

  NAPOMENA!Ukazuje na naglaene informacije koje treba paljivo uzetiu obzir kako bi se izbegle greke ili manje optimalneperformanse opreme.

  Odobrenja

  Sigurnost VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

 • Sigurnost VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

 • 1 Uvod 41.1 Svrha prirunika 5

  1.2 Dodatni resursi 5

  1.3 Pregled proizvoda 6

  1.4 Funkcije internog regulatora frekventnog pretvaraa 6

  1.5 Veliine okvira i nominalne snage 7

  2 Montiranje 82.1 Kontolna lista na mestu instalacije 8

  2.2 Kontrolna lista pre instalacije frekventnog pretvaraa i motora 8

  2.3 Mehanika instalacija 8

  2.3.1 Hlaenje 8

  2.3.2 Podizanje 9

  2.3.3 Montiranje 9

  2.3.4 Momenti zatezanja 9

  2.4 Elektrina instalacija 10

  2.4.1 Zahtevi 12

  2.4.2 Zahtevi uzemljenja 12

  2.4.2.1 Struja curenja (>3,5 mA) 13

  2.4.2.2 Okopljeni kabl za uzemljenje 13

  2.4.3 Prikljuak motora 13

  2.4.4 Veza mrenog napajanja naizmeninom strujom 14

  2.4.5 Oienje upravljanja 14

  2.4.5.1 Pristup 14

  2.4.5.2 Tipovi upravljakih prikljuaka 15

  2.4.5.3 Oienje za upravljake prikljuke 16

  2.4.5.4 Korienjeupravljakih kablova sa omotaem 17

  2.4.5.5 Funkcije upravljakog prikljuka 17

  2.4.5.6 Prikljci kratkospojnika 12 i 27 17

  2.4.5.7 Prekidai prikljuaka 53 i 54 17

  2.4.5.8 Prikljuak 37 18

  2.4.5.9 Mehaniko upravljanje konicom 21

  2.4.6 Serijska komunikacija 21

  3 Pokretanje i provera funkcionalnosti 223.1 Pre pokretanja 22

  3.1.1 Pregled bezbednosti 22

  3.1.2 Kontrolna lista pokretanje 23

  3.2 Prikljuivanje frekventnog pretvaraa na napajanje 24

  3.3 Osnovno operativno programiranje 24

  VLTAutomationDriveUputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 1

 • 3.4 Automatska adaptacija motora 25

  3.5 Provera rotacije motora 26

  3.6 Provera rotacije enkodera 26

  3.7 Test lokalne kontrole 26

  3.8 Pokretanje sistema 27

  4 Korisniki interfejs 284.1 Lokalni upravljaki panel 28

  4.1.1 LCP raspored 28

  4.1.2 Podeavanje LCP prikaznih vrednosti 29

  4.1.3 Tasteri menija na displeju 29

  4.1.4 Tasteri za navigaciju 30

  4.1.5 Radni tasteri 30

  4.2 Kreiranje rezervne kopije i kopiranje podeavanja parametara 30

  4.2.1 Otpremanje podataka u LCP 31

  4.2.2 Uitavanje podataka iz LCP 31

  4.3 Vraanje fabrikog podeenja 31

  4.3.1 Preporuena incijalizacija 31

  4.3.2 Runa inicijalizacija 31

  5 Vie informacija o programiranju frekventnog pretvaraa 325.1 Uvod 32

  5.2 Primer programiranja 32

  5.3 Primeri programiranja upravljakih prikljuaka 33

  5.4 Internacionalna/severnoamerika fabrika podeavanja parametara 34

  5.5 Struktura menija za parametre 35

  5.5.1 Struktura glavnog menija 36

  5.6 Daljinsko programiranje sa MCT 10 program za podeavanje 40

  6 Primeri podeavanja aplikacija 416.1 Uvod 41

  6.2 Primeri aplikacija 41

  7 Poruke o statusu 477.1 Displej satusa 47

  7.2 Tabela sa definicijama poruka o statusu 47

  8 Upozorenja i alarmi 508.1 Nadgledanje sistema 50

  8.2 Tipovi upozorenja i alarma 50

  8.3 Prikazi upozorenja i alarma 50

  8.4 Definicije upozorenja i alarma 51

  VLTAutomationDriveUputstva za rad

  2 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

 • 8.4.1 Poruke o grekama 53

  9 Osnovno reavanje problema 619.1 Pokretanje i rad 61

  10 Specifikacije 6410.1 Specifikacije zavisno od snage 64

  10.2 Opti Tehniki podaci 74

  10.3 Tabele osiguraa 79

  10.3.2 CE usklaenost 80

  10.4 Momenti pritezanja veze 87

  Indeks 88

  VLTAutomationDriveUputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 3

 • 1 Uvod

  1

  23

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  1213

  14

  8

  15

  16

  17

  18

  130B

  B492

  .10

  Slika 1.1 Detaljan prikaz A1-A3, IP20

  1 LCP 10 Prikljuci 96 (U), 97 (V), 98 (W) izlaza motra

  2 RS-485 konektor serijskog bus-a (+68, -69) 11 Relej 1 (01, 02, 03)

  3 Analogni ulazni/izlazni konektor 12 Relej 2 (04, 05, 06)

  4 LCP ulazni utika 13 Prikljuci konice (-81, +82) i podele optereenja (-88, +89)

  5 Analogni prekidai (A53), (A54) 14 Ulazni prikljuci mrenog napajanja 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)

  6 Oslobaanje naprezanja kabla / PE pod 15 USB konektor

  7 Razdelna ploa 16 Prekida prikljuka serijskog bus-a

  8 Obujmica za uzemljenje (PE) 17 Digitalni ulaz/izlaz i napajanje strujom od 24 V

  9 Obujmica za uzemljenje oklopljenim kablom i oslobaanjenaprezanja

  18 Razdelna ploa upravljakog kabla

  Uvod VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  4 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  11

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12 13

  1617

  1819

  1415

  FAN MOUNTING

  QDF-30

  DC- DC+

  Remove jumper to activate Safe StopMax. 24 Volt !

  12 13 18 19 27 29 32 33 20

  61 6839 42 50 53 54

  0605

  0403

  0201

  130B

  B493

  .10

  Slika 1.2 Detaljan prikaz veliina B i C, IP55/66

  1 LCP 11 Relej 2 (04, 05, 06)

  2 Poklopac 12 Prsten za podizanje

  3 RS-485 konektor serijskog bus-a 13 Otvor za montiranje

  4 Digitalni ulaz/izlaz i napajanje strujom od 24 V 14 Obujmica za uzemljenje (PE)

  5 Analogni ulazni/izlazni konektor 15 Oslobaanje naprezanja kabla / PE pod

  6 Oslobaanje naprezanja kabla / PE pod 16 Prikljuak konice (-81, +82)

  7 USB konektor 17 Prikljuak za raspodelu optereenja (bus jednosmerne struje) (-88,+89)

  8 Prekida prikljuka serijskog bus-a 18 Prikljuci 96 (U), 97 (V), 98 (W) izlaza motra

  9 Analogni prekidai (A53), (A54) 19 Ulazni prikljuci mrenog napajanja 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)

  10 Relej 1 (01, 02, 03)

  1.1 Svrha prirunika

  Namena ovog prirunika je da prui detaljne informacije zainstalaciju i pokretanjefrekventnog pretvaraa. Poglavlje 2Instalacije daje zahteve za mehanike i elektrineinstalacije, ukljuujui oienje ulaza, motora, kontrolne iserijske komunikacije i funkcije upravljakih prikljuaka.Poglavlje 3 Pokretanje i testiranje funkcija obezbeujedetaljne procedure za pokretanje, programiranje osnovnihoperacija i testiranje funkcija. U ostalim poglavljima nalazese dodatne informacije. One obuhvataju korisniki interfejs,primere programiranjai aplikacija, reavanje problema pripokretanju i specifikacije.

  1.2 Dodatni resursi

  Drugi resursi su dostupni za razumevanje naprednihfunkcija i programiranja frekventni pretvara.

  Vodi za programiranje prua vie informacija onainu rada sa parametrima i mnogo primeraaplikacija.

  Vodi za projektovanje je namenjen da pruidetaljne opcije i funkcionalnosti za dizajniranjeupravljakih sistema za motor.

  Uvod VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 5

  1 1

 • Dodatne publikacije i prirunici su dostupni naDanfoss.Na http://www.danfoss.com/Products/Literature/Technical+Documentation.htm ete nai spisak.

  Dostupna je opciona oprema koja moe dapromeni neke od opisanih postupaka. Obaveznopogledajte uputstva dostavljena uz ove opcijekako biste saznali odreene zahteve.

  Obratite se svom Danfoss dobavljau ili idite naadresu http://www.danfoss.com/Products/Literature/Technical+Documentation.htm za uitavanja ili dodatne informacije.

  1.3 Pregled proizvoda

  Frekventni pretvara je elektronski regulator motora kojipretvara ulaznu naizmeninu struju mrenog napajanja upromenljivi talasni oblik naizmenine struje na izlazu.Frekvencija i napon izlazne struje regulisani su tako dakontroliu brzinu motora ili obrtni moment. Frekventnipretvara moe da menja brzinu motora kao odgovor napovratnu spregu sistema, kao to je poloaj na tracitransportera. Frekventni pretvara moe takoe da reguliemotor odgovarajui na daljinske komande sa eksternihregulatora.

  Pored toga, frekventni pretvara kontrolie sistem i statusmotora, emituje upozorenja i alarme za stanja sa grekom,pokree i zaustavlja motor, optimizuje efikasnost energije iprua mnogo vie funkcija za kontrolu, nadgledanje iefikasnost. Funkcije za rad i nadgledanje dostupne su kaoindikatori statusa za eksterni upravljaki sistem ili mreuserijske komunikacije.

  1.4 Funkcije internog regulatorafrekventnog pretvaraa

  Na donjoj slici vidi se blok dijagram internih komponentifrekventnog pretvaraa. Njihove funkcije ete nai u deluTablica 1.1.

  Slika 1.3 Blok dijagram frekventog pretvaraa

  Oblast Naslov Funkcije

  1 Strujni ulaz Napajanje frekventni pretvaratrofaznom naizmeninomstrujom.

  2 Ispravlja Ispravljaki most konvertujeulaznu naizmeninu struju ujednosmernu struju zanapajanje invertora

  3 DC bus Meukolo busa jednosmernestruje frekventnog pretvaraaupravlja jednosmernomstrujom

  4 DC reaktori Filtrira napon meukolajednosmerne struje

  Proverava linijsku zatitu odprelaznih pojava

  Smanjuje RMS struju Poveava faktor snage koji se

  reflektuje na liniji

  Smanjuje harmonike na ulazunaizmenine stuje

  5 Blok kondenzatora uva snagu jednosmernestruje

  Prua prolaznu zatitu zakratke gubitke snage

  6 Invertor Pretvara jednosmernu struju ukontrolisani PWM oblik talasanaizmenine struje zakontrolisani promenljivi izlazka motoru

  7 Izlaz ka motoru Regulisana trofazna izlaznastruja ka motoru

  8 Upravljako kolo Ulazna snaga, interna obrada,izlaz i struja motora kontroliuse kako bi se obezbediliefikasni rad i kontrola

  Korisniki interfejs i eksternekomandekontroliu se isprovode

  Mogu da se obezbede izlazstatusa i kontrola

  Tablica 1.1 Interne komponente frekventnog pretvaraa

  Uvod VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  6 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  11

 • 1.5 Veliine okvira i nominalne snage

  Veliina okvira (kW)

  Volti A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4

  200-240 0.25-1.5 0.25-2.2 3.0-3.7 0.25-2.2 0.25-3.7 5.5-7.5 11 5.5-7.5 11-15 15-22 30-37 18,5-22 30-37

  380-480 0.37-1.5 0.37-4.0 5.5-7.5 0.37-4.0 0.37-7.5 11-15 18,5-22 11-15 18,5-30 30-45 55-75 37-45 55-75

  525-600 N/A N/A 0.75-7.5 N/A 0.75-7.5 11-15 18,5-22 11-15 18,5-30 30-45 55-90 37-45 55-90

  525-690 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11-22 N/A N/A N/A 30-75 N/A N/A

  Tablica 1.2 Veliine okvira i nominalna snaga

  Uvod VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 7

  1 1

 • 2 Montiranje

  2.1 Kontolna lista na mestu instalacije

  frekventni pretvara se oslanja na hlaenjeambijentalnim vazduhom. Pratite ogranienjatemperature ambijentalnog vazduha radioptimalnog rada

  Omoguite da mesto instalacije ima dovoljnujainu podupiraa za montiranje frekventnipretvara

  Odravajte unutranjost frekventni pretvara bezpraine i neistoe. Obezbedite to veu istoukomponenti. Na graevinskim povrinamaobezbedite zatitni prekriva. Moda e bitipotrebna opciona kuita IP55 (NEMA 12) ili IP66(NEMA 4).

  Prirunik, crtei i dijagrami treba da bududostupni radi detaljnih uputstava za instalaciju irad. Vano je da prirunik bude dostupanoperaterima opreme.

  Postavite opremu to blie motoru. Otdravajtekablove motora to je mogue kraim. Proveritekarakteristike motora za stvarne tolerancije.Nemojte da prekoraite

  300 m (1000 ft) za neoklopljene vodovemotora

  150 m (500 ft) za oklopljeni kabl.

  2.2 Kontrolna lista pre instalacijefrekventnog pretvaraa i motora

  Uporedite broj modela ureaja na natpisnoj ploisa onim koji je naruen da biste proverili da li jeoprema ispravna

  Uverite se da isti napon imaju:Mreno napajanje

  Frekventni pretvara

  Motor

  Uverite se da su izlazni nazivni podaci frekventnipretvara isti ili vei od struje motora pri punomoptereenju za maksimalne performanse motora.

  Jaina motra i snaga frekventnipretvara moraju da se podudaraju radiispravne zatite od preoptereenja.

  Ako su nazivni podaci frekventnipretvara manji od motora, nije moguepostii pun izlaz motra.

  2.3 Mehanika instalacija

  2.3.1 Hlaenje

  Montirajte ureaj na vrstu ravnu povrinu ili naopcionu zadnju plou (pogledajte2.3.3 Montiranje)

  Neohodno je omoguiti zazor za hlaenjevazduhom sa gornje i donje strane. Obino jepotrebno 100-225 mm (4-10 ina). PogledajteSlika 2.1 za zahteve u pogledu zazora

  Nepravilno montiranje moe da dovede dopregrevanja i smanjenja performansi

  Mora se uzeti u obzir smanjenje izlazne snage zatemperature poev od 40C (104F) do 50C(122F) i nadmorska visina od 1000 m (3300 ina).Pogledajte Uputstvo za projektovanje da bistesaznali detaljne informacije.

  a

  b

  130B

  A41

  9.10

  Slika 2.1 Gornji i donji zazor za hlaenje

  Kuite A1-A5 B1-B4 C1, C3 C2, C4

  a/b (mm) 100 200 200 225

  Tablica 2.1 Minimalni zahtevi za zazor za protok vazduha

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  8 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  22

 • 2.3.2 Podizanje

  Proverite teinu ureaja da biste odredilibezbednu metodu podizanja.

  Uverite se da li je ureaj za podizanjeodgovarajui za ovaj zadatak

  Po potrebi planirajte dizalicu, kran ili viljukar saodgovarajuim nazivnim podacima za pomeranjeureaja.

  Za podizanje koristite prstenove za dizalicu naureaju ako je snabdeven njima

  2.3.3 Montiranje

  Montirajte ureaj vertikalno frekventni pretvara dozvoljava instaliranje jedan

  pored drugog

  Uverite se da jaina mesta za montau moe daizdri teinu ureaja

  Montirajte ureaj na vrstu ravnu povrinu iliopcionu zadnju plou da biste obezbedili protokvazduha za hlaenje (pogledajte Slika 2.2 iSlika 2.3)

  Nepravilno montiranje moe da dovede dopregrevanja i smanjenja performansi

  Koristite proreze za montau na ureaju zamontau na zid ako je predvieno

  130B

  A21

  9.10

  A

  Slika 2.2 Pravilno montiranje sa zadnjom ploom

  Stavka A je zadnja ploa pravilno instalirana za potrebanprotok vazduha za hlaenje ureaja.

  130B

  A22

  8.10

  A

  Slika 2.3 Pravilno montiranje sa inama

  NAPOMENA!Zadnja ploa je potrebna prilikom montiranja na inama.

  2.3.4 Momenti zatezanja

  Pogledajte 10.4.1 Momenti pritezanja veze za specificationspravilnog zatezanja.

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 9

  2 2

 • 2.4 Elektrina instalacija

  Ovaj odeljak sadri detaljna uputstva za oienje frekventni pretvara. Opisani su sledei zadaci.

  Oiite motor sa izlaznim prikljucima frekventni pretvara. Oienje mrenoh napajanja naizmenine struje sa frekventni pretvara ulaznim prikljucima Povezivanje oienja upravljanja i serijske komunikacije Posle dovoenja napona, provere ulazne struje i snage motora; programiranje upravljakih prikljuaka za

  predviene funkcije

  130BA025.19

  91 (L1)92 (L2)93 (L3)

  PE

  88 (-)89 (+)

  50 (+10 V OUT)

  53 (A IN)

  54 (A IN)

  55 (COM A IN)0/4-20 mA

  12 (+24V OUT)

  13 (+24V OUT)

  37 (D IN)

  18 (D IN)

  20 (COM D IN)

  10Vdc15mA 130/200mA

  + - + -

  (U) 96(V) 97

  (W) 98

  (PE) 99

  (COM A OUT) 39

  (A OUT) 42

  (P RS-485) 68

  (N RS-485) 69

  (COM RS-485) 61

  0V

  5V

  S801

  0/4-20 mA

  RS-485RS-485

  03

  +10Vdc-10Vdc -

  +10Vdc

  +10Vdc0/4-20 mA

  -10Vdc -

  240Vac, 2A

  24Vdc

  02

  01

  05

  04

  06240Vac, 2A

  24V (NPN) 0V (PNP)

  0V (PNP)24V (NPN)

  19 (D IN)

  24V (NPN) 0V (PNP)27

  24V

  0V

  (D IN/OUT)

  0V (PNP)24V (NPN)

  (D IN/OUT)

  0V

  24V29

  24V (NPN) 0V (PNP)

  0V (PNP)24V (NPN)

  33 (D IN)

  32 (D IN)

  12

  ON

  S201

  ON2

  1S202ON/I=0-20mAOFF/U=0-10V

  95

  400Vac, 2AP 5-00

  21 ON

  S801

  (R+) 82

  (R-) 81

  (PNP) = Izvor(NPN) = Ponor

  Interfejs

  ON=ZatvorenoOFF=Otvoreno

  Napajanje

  3-fazni ulaz

  Sabirnica

  relej2

  relej1

  Analogni izlaz

  Otpornik

  Motor

  *

  *

  ist.str.

  *

  Slika 2.4 ematski crte osnovnog oiavanja.

  A = analogni, D = digitalniPrikljuak 37 se koristi za sigurnosni stop. Za uputstva vezana za instalaciju Sigurnosnog stopa, pogledajte Uputstvo zaprojektovanje.

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  10 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  22

 • * Prikljuak 37 nije obuhvaen u AutomationDrive FC 301 (osim veliine okvira A1). Relej 2 i prikljuak 29 nemaju funkciju uAutomationDrive FC 301.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  PE

  UVW

  9

  L1L2L3PE

  130B

  B607

  .10

  10

  Slika 2.5 Tipian elektrini prikljuak

  1 PLC 6 Min. 200 mm (7,9 ina) izmeu upravljakih kablova, kablovamotora i kablova napona napajanja

  2 Frekventni pretvara 7 Motor, 3-faze i PE

  3 Izlazni kontaktor (generalno se ne preporuuje) 8 Mreno napajanje, 3 faze i ojaani PE

  4 ina uzemljenja (PE) 9 Oienje upravljanja

  5 Izolacija kabla (ogoljena) 10 Jednako min. 16mm2 (0,025 ina)

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 11

  2 2

 • 2.4.1 Zahtevi

  UPOZORENJEOPASNOST OD OPREME!Rotirajua vratila i elektrina oprema mogu da buduopasni. Svi elektrini radovi moraju da budu u skladu sadravnim i lokalnim propisima o elektrici. Savetuje se dainstalaciju, pokretanje i odravanje obavlja samo trenirano ikvalifikovano osoblje. Ako ne pratite ove smernice, moedoi do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

  OPREZIZOLACIJA OIENJA!Dovod ulazne struje, oienje motora ioienje upravljanjau tri posebne metalne cevi ili koristite odvojene oklopljenekablove za izolaciju uma visoke frekvencije. Ako neizolujete struju, motor i oienje upravljanja, moe doi domanje optimalnih performansi frekventnog pretvaraa ipovezane opreme.

  Radi sopstvene bezbednosti, pridravajte se sledeihzahteva.

  Oprema za elektronsku kontrolu je povezana saopasnim mrenim naponom. Potrebna je izuzetnapanja radi zatite od elektrinih opasnostiprilikom primene snage na ureaj.

  Kablove motora od vie frekventnih pretvaraasprovedite posebno. Indukovani napon sa izlaznihkablova motora koji se zajedno kreu moe dadovede do naelektrisanja kondenzatora opremeak i kada je oprema iskljuena i zatvorena.

  Zatita od preoptereenja i zatita opreme

  Funkcija koja se elektronski aktivira ufrekventnom pretvarau omoguava zatitu odpreoptereenja za motor. Preoptereenje eizraunati nivo za aktiviranje merenja vremena zafunkciju iskljuenja (zaustavljanje izlazaregulatora). to je vee povlaenje struje, bra jereakcija iskljuenja. Preoptereenje omoguavazatitu motora klase 20. Pogledajte 8 Upozorenja ialarmi za vie detalja o funkciji iskljuenja.

  S obzirom da motorno oienje nosi struju visokefrekvencije, vano je da oienje za mrenonapajanje, snagu motora i kontrolu budesprovedeno odvojeno. Koristite metalnu cev iliodvojenu oklopljenu icu. Ako ne izolujete struju,motor i oienje upravljanja, to moe da dovededo manje optimalnih performansi opreme.

  Svu frekventni pretvarai moraju da pruaju punuzatitu od kratkog spoja i prekoraenja struje.Ulazni osigura je potreban za obezbeenje tezatite, pogledajte Slika 2.6. Ako oni nisu fabriki

  dostavljeni, osigurae mora da obezbedi instalaterkao deo instalacije. Pogledajte maksimalnenazivne podatke za osigura 10.3 Tabeleosiguraa.

  L1

  L1

  L2

  L2

  L3

  L3

  GND

  91 92 93Fuses

  130B

  B460

  .10

  Slika 2.6 Frekventni pretvara Osigurai

  Tip ica i nazivni podaci

  Sva oienja moraju da budu usklaena salokalnim i dravnim odredbama u pogleduzahteva preseka i temperature okoline.

  Danfoss preporuuje da sve veze napajanja budunapravljene sa najmanje 75 C nazivnombakarnom icom.

  Pogledajte10.1 Specifikacije zavisno od snage zapreporuene veliine ice.

  2.4.2 Zahtevi uzemljenja

  UPOZORENJEOPASNOST OD UZEMLJENJA!Radi bezbednosti pri radu vano je da ispravno uzemljitefrekventni pretvara u skladu sa dravnim i elektrinimpropisima, kao i sa uputstvima sadranim u ovimuputsvima. Struje uzemljenja su vee od 3,5 mA. Ako sefrekventni pretvara ispravno ne uzemlji, to moe dadovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

  NAPOMENA!Odgovornost je korisnika ili ovlaenog elektrinoginstalatera da obezbedi ispravno uzemljenje opreme uskladu sa dravnim i lokalnim elektrinim propisima istandardima.

  Pridriavajte se svih lokalnih i dravnih elektrinihpropisa da biste ispravno uzemljili elektrinuopremu

  Ispravno zatitno uzemljenje za opremu sastrujom uzemljenja viom od 3,5 mA mora da

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  12 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  22

 • bude ustanovljeno, pogledajte Struju curenja (3,5mA) koja sledi.

  Namenska ica za uzemljenje potrebna je zaulaznu struju, struju motora i oienje upravljanja.

  Koristite obujmice koje su dostavljene saopremom za ispravne prikljuke uzemljenja.

  Nemojte da uzemljujte jedan frekventni pretvarasa drugim po sistemu ureenog prioriteta.

  Prikljuci ica za uzemljenje treba da budu tokrai

  Preporuuje se upotreba viestruke ice da bi sesmanjio elektrini um

  Sledite zahteve oienja proizvoaa motora2.4.2.1 Struja curenja (>3,5 mA)

  Sledite nacionalne i lokalne zakone u vezi sa zatitnimuzemljenjem opreme sa strukom curenja > 3,5mA.Frekventni pretvara tehnologija podrazumeva visokufrekvenciju prekidanja velikih snaga. To e generisati strujucurenja u prikljuku za uzemljenje. Struja greke ufrekventni pretvara na izlaznim energetskim prikljucimamogu da sadre komponentu jednosmerne struje kojamoe da napuni kondenzatore za filtriranje i izazovuprelaznu struju uzemljenja. Struja curenja uzemljenja zavisiod raznih konfiguracija sistema ukljuujui RFI filtriranje,kablove motora sa omotaem i frekventni pretvara struju.

  EN/IEC61800-5-1 (standard za proizvode sa elektrinimpogonom) zahteva specijalne mere ako struja curenjaprekorai 3,5 mA. Uzemljenje mora da se pojaa na jedanod sledeih naina:

  ica za uzemljenje od najmanje 10 mm2

  Dve posebne ice za uzemljenje su u skladu sapravilima za dimenzionisanje

  Dodatne informacije potraite u EN 60364-5-54 par. 543.7.

  Korienje ZUSD-aTamo gde se koriste zatitni ureaji diferencijalne struje(ZUSD), poznati i pod nazivom prekidai struje curenjauzemljenja (PSCU), obavezno potovati sledee:

  ZUSD tipa B samo ako su u stanju da detektujujednosmerne i naizmenine struje

  Koristite ZUSD sa kanjenjem polazne struje radispreavanja greaka zbog prelaznih strujauzemljenja

  Dimenzije ZUSD-a u skladu sa konfiguracijomsistema i okolinom

  2.4.2.2 Okopljeni kabl za uzemljenje

  Obujmice za uzemljenje dostavljene su za oienje motora(pogledajte Slika 2.7).

  130B

  A26

  6.10

  +DC BR- B

  MA

  IN

  S

  L1 L2 L391 92 93

  REL

  AY

  1

  REL

  AY

  2

  99

  - LC -

  U V W

  MOTOR

  Slika 2.7 Okopljeni kabl za uzemljenje

  2.4.3 Prikljuak motora

  UPOZORENJEINDUKOVANI NAPON!Izlazne kablove motora izlaz vie frekventnih konvertorasprovedite posebno. Indukovani napon sa izlaznih kablovamotora koji se zajedno kreu moe da dovede donaelektrisanja kondenzatora opreme ak i kada je opremaiskljuena i zatvorena. Ako izlazni kablovi motora ne izlazeodvojeno, to moe da dovede do smrtnog ishoda iliozbiljnih povreda.

  Za maksimalne veliine ice pogledajte10.1 Specifikacije zavisno od snage

  Pridravajte se lokalnih i dravnih elektinihpropisa za veliine kablova

  Otvori za oienje motora ili paneli za pristupobezbeeni su u osnovi IP21 i viih (NEMA1/12)ureaja

  Nemojte da instalirate kondenzatore za korekcijufaktora snage izmeu frekventnog pretvaraa imotora

  Nemojte da pravite oienje na ureaju zapokretanje ili za menjanje pola izmeufrekventnog pretvaraa i motora

  Spojite trofazno oienje motora za prikljuke 96(U), 97 (V) i 98 (W)

  Uzemljite kabl u skladu sa obezbeeniminstrukcijama za uzemljenje

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 13

  2 2

 • Prikljci obrtnog momenta su u skladu sainformacijama datim u 10.4.1 Momenti pritezanjaveze

  Sledite zahteve oienja proizvoaa motoraSlika 2.8 predstavljaju ulaznu struju, motor i uzemljenje zaosnovne frekventne pretvarae. Stvarna konfiguracija varirau zavisnosti od tipa ureaja i opcione opreme.

  95

  130B

  B920

  .10

  +DC BR- B

  MA

  IN

  S

  L1 L2 L391 92 93R

  ELA

  Y 1

  R

  ELA

  Y 2

  99

  - LC -

  U V W

  MOTOR

  99

  Slika 2.8 Motor, mreno napajanje i oienje uzemljenja

  2.4.4 Veza mrenog napajanjanaizmeninom strujom

  Odredite dimenzije oienja na osnovu ulaznestruje frekventni pretvara. Za maksimalneveliine ice, pogledajte 10.1 Specifikacije zavisnood snage.

  Pridravajte se lokalnih i dravnih elektinihpropisa vezanih za veliinu kabla.

  Spojite trofazno oienje motora ulazanaizmenine struje na prikljuke L1, L2 i L3(pogledajte Slika 2.8).

  U zavisnosti od konfiguracije opreme ulaznastruja bie povezana sa ulaznim prikljucimamrenog napajanja ili e se ulaz iskljuiti.

  Uzemljite kabl u skladu sa instrukcijama zauzemljenje obezbeenim u 2.4.2 Zahteviuzemljenja

  Svi frekventni pretvarai mogu se koristiti saizolovanim ulaznim izvorom, kao i sa referencomuzemljenja linija napajanja. Kada napajanje dolazisa izolovanog izvora napajanja (IT mrenonapajanje ili plutajui trougao) ili TT/TN-Smrenog napajanja sa uzemljenim krakom

  (uzemljeni trougao), postavite 14-50 RFI 1 navrednost ISKLJUENO. Kada je skljuen, internikondenzatori RFI filtera izmeu kuita imeukola izolovani su da bi se izbeglo oteenjemeukola i da bi se smanjile struje kapacitetauzemljenja u skladu sa IEC 61800-3.

  2.4.5 Oienje upravljanja

  Izolujte oienje upravljanja od komponenti velikesnage u frekventnom pretvarau.

  Ako je frekventni pretvara povezan za termistor,za PELV izolaciju opciono oienje upravljanjatermistora mora da bude ojaano/dvostrukoizolovano. Preporuuje se napon napajanja od 24V DC.

  2.4.5.1 Pristup

  Uklonite plou poklopca za pristup pomouodvijaa. Videti Slika 2.9.

  Ili uklonite prednji poklopac tako to eteotpustiti rafove za privrivanje. VidetiSlika 2.10.

  130B

  T248

  .10

  Slika 2.9 Pristup oienju upravljanja za A2, A3, B3, B4, C3 i C4kuita

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  14 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  22

 • 130B

  T334

  .10

  Slika 2.10 Pristup oienju upravljanja za A4, A5, B1, B2, C1 i C2kuita

  Pogledajte Tablica 2.2 pre pritezanja poklopaca.

  Okvir IP20 IP21 IP55 IP66

  A4/A5 - - 2 2

  B1 - * 2,2 2,2

  B2 - * 2,2 2,2

  C1 - * 2,2 2,2

  C2 - * 2,2 2,2

  * Nema zavrtanja za zatezanje- Ne postoji

  Tablica 2.2 Momenti zatezanja za poklopce (Nm)

  2.4.5.2 Tipovi upravljakih prikljuaka

  Slika 2.11 prikazuje sve demontane konektore frekventnogpretvaraa. Funkcije prikljuaka i fabrika podeavanja surezimirana u Tablica 2.3.

  23

  4

  1

  130B

  B921

  .10

  Slika 2.11 Lokacije upravljakog prikljuka

  12 13 18 19 27 29 32 33 20 37

  39 42 50 53 54 5561 68 69

  130B

  B931

  .101

  2 3

  Slika 2.12 Brojevi prikljuaka

  Konektor 1 omoguava etiri progamabilnadigitalna ulazna prikljuka, dva dodatna digitalnaprikljuka programabilna kao ulaz ili kao izlaz,napon napajanja prikljuka od 24 V DC izajedniki za opcionalnog potroaa od 24 V DC.F302 i F301 (opciono u kuitu A1) takoeobezbeuju digitalni ulaz za funkciju STO (Sigurn.isklj. obrt. momenta).

  Konektor 2 prikljuci (+)68 i (-)69 su za vezuserijske komunikacije RS-485

  Konektor 3 omoguava dva analogna ulaza, jedananalogni izlaz, napon napajanja od 10 V DC izajednike za ulaze i izlaz

  Konektor 4 je USB prikljuak dostupan zaupotrebu sa MCT 10 program za podeavanje.

  Takoe su dostavljena dva relejna izlaza oblika Ckoji su na raznim lokacijama u zavisnosti odkonfiguracije regulatora i veliine

  Neke opcije dostupne za naruivanje sa ureajemmogu da obezbede dodatne prikljuke.Pogledajte uputstvo koje se isporuuje uzopcionu opremu.

  Pogledajte odeljak 10.2 Opti tehniki podaci za detaljenazivnih podataka prikljuaka.

  Opis prikljuka

  Prikljuak ParametarFabriko

  podeenje OpisDigitalni ulazi/ izlazi

  12, 13 - +24 V DC 24 V DC naponnapajanja. Maksimalnaizlazna struja jeukupno 200 mA (130mA za FC 301) za svaoptereenja od 24 V.Upotrebljiv zadigitalne ulaze ieksterne transduktore.

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 15

  2 2

 • Opis prikljuka

  Prikljuak ParametarFabriko

  podeenje Opis18 5-10 [8] Start

  Digitalni ulazi.

  19 5-11 [10] Promenasmera

  32 5-14 [0] Nije ufunkciji

  33 5-15 [0] Nije ufunkciji

  27 5-12 [2] Slob.zaust.-inv.

  Moe da se izabere zadigitalni ulaz ili izlazFabriko podeenje jeulaz.

  29 5-13 [14] "Dog"

  20 - Zajedniko zadigitalne ulaze ipotencijal od 0 V kodnapajanja od 24 V.

  37 - Bezbedanobrtnimoment isklj.(STO)

  Sigurnosni ulaz Koristise za STO.

  Analogni ulazi/izlazi

  39 -

  Zajedniko zaanalogni izlaz

  42 6-50 [0] Nije ufunkciji

  Programabilnianalogni izlaz.Analogni signal je 0do 20 mA ili 4 do 20mA na maksimalnih

  500 50 - +10 V DC Analogni napon

  napajanja od 10 V DC.15 mA maksimum kojise zajedniki koristi zapotenciometar ilitermistor.

  53 6-1 referenca Analogni ulaz.Selektivan za napon ilistruju. Prebacuje A53 iA54 izbor mA ili V.

  54 6-2 Povr. spr.

  55 -

  Zajedniko zaanalogni ulaz

  Opis prikljuka

  Prikljuak ParametarFabriko

  podeavanje OpisSerijska komunikacija

  61 -

  Integrisani RC filter zaomota kabla. SAMOza povezivanjeomotaa kada imaEMC probleme.

  Opis prikljuka

  Prikljuak ParametarFabriko

  podeavanje Opis68 (+) 8-3 RS-485 interfejs.

  Prekida upravljakekartice slui zaterminacionuotpornost.

  69 (-) 8-3

  Releji

  01, 02, 03 5-40 [0][0] Nije ufunkciji

  Relejni izlaz oblika C.Upotrebljiv za naponnaizmenine struje ijednosmerne struje iotporana ili induktivnaoptereenja.

  04, 05, 06 5-40 [1] [0] Nije ufunkciji

  Tablica 2.3 Opis prikljuka

  2.4.5.3 Oienje za upravljake prikljuke

  Konektori upravljakog prikljuka mogu da se iskljue izfrekventni pretvara radi lake instalacije kao to jeprikazano na Slika 2.11.

  1. Otvorite kontakt tako to ete umetnuti maliodvija u otvor iznad ili ispod kontakta kao to jeprikazano na Slika 2.13.

  2. Umetnite ogoljenu upravljaku icu u kontakt.

  3. Uklonite odvija da biste privrstili icuupravljanja u kontakt.

  4. Uverite se da je kontakt vrtsto uspostavljen i danije labav. Labavo oienje upravljanja moe dadovede do greaka opreme ili rada manjeg odoptimalnog.

  Vie informacija o dimenzijama oienja upravljakogprikljuka nai ete u 10.1 Specifikacije zavisno od snage.

  Pogledajte 6 Primeri podeavanja aplikacija za tipine vezeoienja upravljanja.

  2

  1

  10 m

  m

  130B

  A31

  0.10

  12 13 18 19 27 29 32 33

  Slika 2.13 Povezivanje oienja upravljanja

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  16 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  22

 • 2.4.5.4 Korienjeupravljakih kablova saomotaem

  Popravka omotaaU veini sluajeva je poeljno da se kablovi za upravljanjeiserijsku komunikaciju fiksiraju obujmicama omotaa kojese nalaze na oba kraja radi obezbeenja maksimalnogmogueg visokofrkventnog kontakta kabla.Ako je potencijal uzemljenja izmeu frekventnogpretvaraa i PLC razliit, moe se javiti elektrini um kojie ometati ceo sistem. Reite ovaj problem tako to etepostaviti kabl za izjednaavanje pored upravljakog kabla.Deo minimalnog poprenog preseka kabla: 16 mm2.

  Min. 16 mm

  PE

  FC

  PE

  PLC

  130B

  B922

  .10

  PE PE

  - Equalizing cable

  50/60 Hz petlje uzemljenjaKod veoma dugakih upravljakih kablova moe da doedo petlje uzemljenja. Da biste eliminisali petlje uzemljenja,poveite jedan kraj omotaa za uzemljenje pomoukondenzatora od 100 nF (odravajui vodove kratkim).

  100nF

  FC

  PEPE

  PLC

  130B

  B609

  .11

  Izbegavajte EMC um kod serijske komunikacijeOvaj prikljuak je povezan za uzemljenje putem interne RCveze. Koristite kablove upredene parice da biste smanjiliometanje izmeu provodnika. Preporueni metod jeprikazan u nastavku:

  Min. 16 mm

  PE

  FC

  PE

  FC

  130B

  B923

  .10

  PE PE

  - Equalizing cable

  696861

  696861

  Alternativno se moe izostaviti veza sa prikljukom 61:

  Min. 16 mm

  PE

  FC

  PE

  FC

  130B

  B924

  .10

  PE PE

  - Equalizing cable

  69696868

  2.4.5.5 Funkcije upravljakog prikljuka

  Funkcijama Frekventni pretvara se upravlja primanjemupravljakog ulaznog signala.

  Svaki prikljuak mora da bude programiran zafunkciju koju e podravati u parametrimapovezanim sa tim prikljukom. PogledajteTablica 2.3 sa prikljucima i povezanimparametrima.

  Vano je potrvrditi da li je upravljaki prikljuakprogramiran za ispravnu funkciju. Da biste saznalivie o pristupanju parametrima pogledajte4 Korisniki interfejs, a za detalje o programiranjupogledajte 5 Vie informacija o programiranjufrekventnog pretvaraa.

  Podrazumevano programiranje prikljukanamenjeno je za iniciranje funkcionisanjafrekventni pretvara u uobiajenom nainu rada.

  2.4.5.6 Prikljci kratkospojnika 12 i 27

  ica kratkospojnika moe da bude potrebna izmeuprikljuka 12 (ili 13) i prikljuka 27 da bi frekventnipretvara radio koristei fabriko podeenje za vrednostiprogramiranja.

  Digtalni ulazni prikljuak 27 je dizajniran da primi24 V DC komandu eksterne blokade. U mnogimaplikacijama korisnik oiava ureaj za eksternozakljuavanje sa prikljukom 27

  Kadase ne koristi ureaj za zakljuavanje, oiitekratkospojnik izmeu upravljakog prikljuka 12(preporuuje se) ili 13 sa prikljukom 27. Ovimpostupkom se omoguava interni signal od 24 Vna prikljuku 27

  Odustvo signala spreava rad ureaja Kada se statusna linija na dnu LCP oitava AUTO

  REMOTE COASTING (AUTOMATSKO DALJINSKOSLOBODNO ZAUSTAVLJANJE), to ukazuje da jeureaj spreman za rad , ali nedostaje ulaz naprikljuku 27.

  Kada je fabriki instalirana opciona opremaoiena za prikljuak 27, ne uklanjajte to oienje

  2.4.5.7 Prekidai prikljuaka 53 i 54

  Analogni ulazni prikljuci 53 i 54 mogu daizaberu za ulazne signale ili napon (-10 V do 10V) ili struju (0/4-20 mA).

  Pre nego to promenite poloaje prekidaa,iskljuite napajanje frekventni pretvara.

  Podesite prekidae A53 i A54 tako da izaberu tipsignala. U bira napon, I bira struju.

  Prekidai su dostupni kada je LCP uklonjen(pogledajte Slika 2.14) Napominjemo da nekekartice opcija koje su dostupne za ovoaj ureajmogu da pokriju ove prekidae i ne smeju sepomerati radi promene podeenja prekidaa.

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 17

  2 2

 • Uvek iskljuite struju ureaja pre uklanjanjakartica za opcije.

  Podrazumevana funkcija prikljuka 53 je za signalreferentne brzine u otvorenoj petlji postavljenoj u16-61 Terminal 53 Poloaj prekidaa

  Podrazumevana funkcijaprikljuka 54 je zapovratni signal u zatvorenoj petlji postavljenoj u16-63 Terminal 54 Poloaj prekidaa

  130B

  T310

  .10

  12 N

  O

  VLT

  BUS TER.OFF-ON

  A53 A54U- I U- I

  Slika 2.14 Lokacija prekidaa prikljuaka 53 i 54 i prekidaa zaterminaciju busa

  2.4.5.8 Prikljuak 37

  Prikljuak 37 funkcija Sigurnosni stopFC 302 i FC 301 (pcionalno za kuite A1) su dostupni safunkcijom sigurnosnog stopa preko upravljakog prikljuka37. Sigurnosni stop onemoguava upravljaki naponenergetskih poluprovodnikih komponenti frekventnipretvara izlaznog stepena, to spreava generisanjenapona potrebnog za rotaciju motora. Kada je Sigurnosnistop (T37) aktiviran, frekventni pretvara emituje alarm,zaustavlja ureaj i slobodno zaustavljanja motor dok nestane. Potrebno je runo restartovanje. Funkcijasigurnosnog stopa moe da se koristi za zaustavljanjefrekventni pretvara u situacijama kada je potrebno hitnozaustavljanje. U normalnom reimu rada, kada nijepotreban sigurnosni stop, koristite regularnu funkcijuzaustavljanja frekventnog pretvaraa. Kada se koristiautomatsko restartovanje moraju se ispuniti zahteviprema ISO 12100-2, paragraf 5.3.2.5.

  Uslovi odgovornostiOdgovornost je korisnika da obezbedi osoblje za instalacijui rad funkcije sigurnosnog stopa:

  Proitati i razumeti propisi o sigurnosti u vezizatite zdravlja i spreavanja opasnosti/nesrea

  Razumeti osnovne i sigurnosne smernice koje sunavedene u ovom opisu i proirenom opisu uUputstvu za projektovanje

  Neophodno je dobro poznavanje osnovnih isigurnosnih standarda koji su primenljivi kodspecifine primene

  Korisnik se definie kao: kao osobje koje vri integraciju,rukuje, servisira i odrava.

  StandardiKorienje sigurnosnog stopa na prikljuku 37 zahteva dakorisnik ispuni sve zahteve za bezbednost, ukljuujuirelevantne zakone, propise i smernice. Opciona funkcijasigurnosnog stopa je usaglaena sa sledeim standardima.

  EN 954-1: 1996 kategorija 3

  IEC 60204-1: 2005 kategorija 0 nekontrolisanistop

  IEC 61508: 1998 SIL2

  IEC 61800-5-2: 2007 funkcija sigurnogiskljuivanja obrtnog momenta (STO)

  IEC 62061: 2005 SIL CL2

  ISO 13849-1: 2006 kategorija 3 PL d

  ISO 14118: 2000 (EN 1037) spreavanjeneoekivanog pokretanja

  Informacije i uputstva iz Uputstva za korienje nisudovoljni za pravilno i sigurno korienje funkcijeSigurnosnog stopa. Moraju se potovati povezaneinformacije i uputstva relevantnog Uputstva zaprojektovanje .

  Zatitne mere

  Sigurnosni mainski sistemi mora da instalira ipusti u rad kvalifikovano i obueno osoblje

  Ureaj mora da se instalira u IP54 kuitu ili uodgovarajuoj sredini

  Kabl izmeu prikljuka 37 i eksterni bezbednosniureaj moraju da budu zatieni od kratkog spojau skladu sa 13849-2 tabela D.4

  Ako samo spoljanje sile deluju na osovinumotora (npr. suspendovana optereenja),potrebne su dodatne mere (npr. sigurnosnakonica za dranje) kako bi se spreile opasnosti

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  18 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  22

 • Instalacija i podeavanje sigurnosnog stopa

  UPOZORENJEFUNKCIJA SIGURNOSNOG STOPA!Funkcija sigurnosnog stopa NE izoluje mreni napon premafrekventni pretvara ili pomonim strujnim kolima. Radovena elektrinim delovima frekventni pretvara ili motoruobavljati samo nakon izolacije mrenog napajanja i posleisteka vremena koje je specificirano u odeljku Bezbednostu ovom uputstvu. Ukoliko se mreno napajanje ne izolujeod ureaja i ne saeka da proe specificirano vreme, moedoi do ozbiljnih povreda ili smrti.

  Ne preporuuje se zaustavljanje frekventnipretvara korienjem funkcije za bezbednoiskljuivanje obrtnog momenta. Ako se frekventnipretvara u toku rada zaustavi korienjem ovefunkcije, ureaj e se iskljuiti i slobodnozaustaviti. Ako to nije prihvatljivo, npr. zbogizazivanja opasnosti, frekventni pretvara imainerija se moraju zaustaviti korienjemodgovarajueg reima zaustavljanja pre upotrebeove funkcije. Zavisno od primene, moe bitipotrebna mehanika konica.

  Problemi u vezi sinhronog motora sa stalnimmagnetom frekventnog pretvaraa u sluajuviestrukih otkaza IGBT poluprovodnikekomponente: Uprkos aktiviranju funkcijebezbednog iskljuivanja obrtnog momenta,sistem frekventni pretvara moe da generieobrtni moment poravnanja koji maksimalno rotiraosovinu motora za 180/p stepeni. p oznaava brojparova polova.

  Ova funkcija je pogodna za obavljanjemehanikog rada na sistemu frekventni pretvaraili samo na pogoenom podruju maine. Ona neobezbeuje elektrinu bezbednost. Ova funkcijase ne sme koristiti kao kontrola za pokretanje i/ilizaustavljanje frekventni pretvara.

  Sledei zahtevi moraju da se ispune za obavljanjebezbedne instalacije frekventni pretvara:

  1. Uklonite kratkospojnik izmeu upravljakihprikljuaka 37 i 12 ili 13. Isecanje ili kidanjekratkospojnika nije dovoljno za izbegavanjekratkog spoja. (Pogledajte kratkospojnik naSlika 2.15.)

  2. Poveite eksterni bezbednosni nadzorni relejpreko NO sigurnosne funkcije (mora se potovatiuputstvo za bezbednost ureaja) na prikljuak 37(sigurnosni stop) i na prikljuak 12 ili 13 (24 VDC). Sigurnosni nadzorni relej mora da budeusklaen sa kategorijom 3 (EN 954-1) / PL d (ISO13849-1).

  12/13 37

  130B

  A87

  4.10

  Slika 2.15 Kratkospojnik izmeu prikljuaka 12/13 (24 V) i 37

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 19

  2 2

 • 1

  2 3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  M

  12

  37

  130B

  B749

  .10

  Slika 2.16 Instalacija za postizanje Zaustavne kategorije 0 (EN 60204-1) sa sigurnosnom kategorijom 3 (EN 954-1) / PL d (ISO 13849-1)

  1 Sigurnosni ureaj kat. 3 (prekidaki sklop, ako jemogue, sa ulazom za oslobaanje)

  7 Invertor

  2 Kontakt za vrata 8 Motor

  3 Kontaktor (slobodno zaustavljanje) 9 5 V DC

  4 Frekventni pretvara 10 Siguran kanal

  5 Mrea 11 Kabl sa zatitom od kratkog spoja (ako nije u instalaciji ormana)

  6 Upravljaka kartica

  Test putanja u rad sigurnosnog stopaNakon instalacije i pre prvog ukljuivanja, neophodno je obaviti Test putanja u rad instalacije koja koristi sigurnosni stop.Osim toga, testiranje treba izvriti i posle svake modifikacije instalacije.

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  20 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  22

 • 2.4.5.9 Mehaniko upravljanje konicom

  U aplikacijama podizanja/sputanja, neophodna jemogunost upravljanja elektromehanikom konicom:

  Kontroliite konicu pomou relejnog ilidigitalnog izlaza (prikljuak 27 ili 29).

  Izlaz mora da bude zatvoren (bez napona) svedok frekventni pretvara ne bude sposoban da podrava motor, na primer zato jer jeoptereenje preveliko.

  Izaberite Mechanical brake control [32] u par. 5-4*za sluajeve primene elektromehanike konice.

  Konica se otputa kad struja motora prevazievrednost prepodeenu u 2-20 Struja otputanjakonice.

  Konica se aktivira kada je izlazna frekvencija niaod frekvencije podeene u 2-21 Meh. konica -brzina [o/min] ili 2-22 Meh. konica - brzina [Hz] isamo ako frekventni pretvara izvrava komanduzaustavljanja.

  Ako je frekventni pretvara u alarmnom reimu ili uprenaponu, mehanika konica se momentalno aktivira.

  Pri vertikalnom kretanju, glavno je da optereenje mora dase dri, zaustavi, kontrolie (povea, smanji) u savrenobezbednom reimu za vreme rada. Zato to frekventnipretvara nije bezbedan ureaj, projektant krana/lifta(OEM) mora da odlui o tipu i broju bezbednosnih ureaja(npr. prekida za brzinu, konice za hitne sluajeve itd.) kojie biti korien kako bi se obezbedilo zaustavljanjeoptereenje u hitnom sluaju ili zbog neispravnostisistema, u skladu sa nacionalnim propisima za kranove/liftove.

  L1 L2 L3

  U V W

  02 01

  A1

  A2

  130B

  A90

  2.10

  DriveOutput

  relay

  Command Circuit220Vac

  MechanicalBrake

  ShaftMotor

  Frewheelingdiode

  Brake380Vac

  OutputContactorInput

  Power Circuit

  Slika 2.17 Povezivanje mehanike konice u Frekventni pretvara

  2.4.6 Serijska komunikacija

  Poveite oienje serijske komunikacije RS-485 saprikljcima (+)68 i (-)69.

  Za serijsku komunikaciju se preporuuje kabl saomotaem

  Pogledajte 2.4.2 Zahtevi uzemljenja za pravilnouzemljenje

  61

  68

  69

  +

  130B

  B489

  .10

  RS-485

  Slika 2.18 Dijagram oienja serijske komunikacije

  Za osnovno podeavanje serije komunikacije, izaberitesledee

  1. Tip protokola u 8-30 Protokol.

  2. Adresa frekventnog pretvaraa u 8-31 Adresa.

  3. Brzina komunikacije u 8-32 Brzina pren.pod..

  Dva protokola komunikacije su interni zafrekventni pretvara. Sledite zahteve oienjaproizvoaa motora.

  Danfoss FC

  Modbus RTU

  Funkcije mogu da daljinski da se programirajupomou protokolskog softvera i vez RS-485 ili ugrupi parametara 8-** Komunikacije i opcije

  Biranjem odreenog komunikacijskog protokolamenjaju se razliita fabrika podeenjaparametara da bi se podudarala saspecifikacijama tog protokola, u isto vreme ineidodatne parametre karakteristine za protokoldostupnim

  Opcione karte koje se instaliraju u frekventnipretvara dostupne su za omoguavanje dodatnihkomunikacionih protokola. Pogledajtedokumentaciju opcione karte za instrukcijeinstalacije i rada

  Montiranje VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 21

  2 2

 • 3 Pokretanje i provera funkcionalnosti

  3.1 Pre pokretanja

  3.1.1 Pregled bezbednosti

  UPOZORENJEVISOKI NAPON!Ako su ulazni i izlazni prikljuci neispravno povezani,postoji mogunost visokog napona u tim prikljucima. Akosu strujni vodovi za vie motora neispravno postavljeni uistoj cevi, postoji mogunost da struja curenja punikondenzatore u frekventni pretvara, ak i kada je iskljuensa ulaznog mrenog napajanja. Za prvo pokretanjenemojte da pretpostavljate koje su komponente napajanja.Pratite postupke koje treba obaviti pre pokretanja. Ako nepratite postupke pre pokretanja, moe doi do telesnihpovreda ili oteenja opreme.

  1. Ulazna struja za ureaj mora da budeISKLJUENA i onemoguena. Nemojte da seoslanjate na prekidae frekventni pretvara zaiskljuenje prekidaa za izolaciju ulazne struje.

  2. Proverite da li u ulaznim prikljucima L1 (91), L2(92) i L3 (93) ima napona, meufaznog i linijskognapona.

  3. Proverite da li ima napona na izlaznimprikljucima 96 (U), 97 (V) i 98 (W), meufazni ilinijski.

  4. Potvrdite kontinuitet motora merenjem vrednostioma na U-V (96-97), V-W (97-98) i W-U (98-96).

  5. Proverite ispravnost uzemljenja frekventnipretvara, kao i motora.

  6. Pregledajte da li frekventni pretvara ima labaveveze na prikljucima.

  7. Zabeleite sledee podatke sa natpisne ploemotora: snaga, napon, frekvencija, struja pripunom optereenju i nominalna brzina. Ovevrednosti su kasnije potrebne za programiranjepodataka sa natpisne ploe motora.

  8. Potvrdite da napon napajanja odgovara naponufrekventni pretvara i motora.

  Pokretanje i provera funkci... VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  22 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  33

 • 3.1.2 Kontrolna lista pokretanje

  OPREZPre nego to sprovedete struju u ureaj, pregledajte celu instalaciju kao to je navedeno u Tablica 3.1. Potvrdite stavke kojezavrite.

  Pregledajte Opis Pomona oprema Pregledajte da li postoje pomona oprema, prekidai, rastavnici ili ulazni

  osigurai/prekidai koji mogu da se nalaze na strani frekventni pretvara zaulaznu struju ili izlaznoj strani motora. Ispitajte njihovo stanje pripravnosti zarad i uverite se da u svakom pogledu budu spremni za rad pri punoj brzini.

  Proverite funkciju i instalaciju senzora koji se koriste za povratnu spregu kafrekventni pretvara

  Uklonite poklopce korekcije faktora snage na motoru (motorima), ako postoje

  Polaganje kablova Uverite se da su ulazna struja, oienje motora i oienje upravljanja odvojeniili u tri odvojene metalne cevi radi izolacije uma visoke frekvencije.

  Oienje upravljanja Proverite da li su ice i veze pokvarene ili oteene Proverite da li je oienje upravljanja izolovano od oienja struje i motora radu

  otpornosti na um

  Proverite izvor napona signala po potrebi Preporuuje se upotreba oklopljenog kabla ili upredenih parica. Uverite se da je

  tit ispravno zavren.

  Zazor za hlaenje Izmerite da su gornji i donji zazor dovoljni da omogue ispravan protokvazduha radi hlaenja

  Pitanja elektromagnetskekompatibilnosti (EMC)

  Proverite da li je istalacija ispravna po pitanju elektromagnetske kompatibilnosti

  Pitanja ivotne sredine Pogledajte oznaku opreme da biste saznali koja su maksimalna ogranienjatemeperature okoline za rad

  Nivoi vlanosti moraju da budu 5-95% bez kondenzacije

  Osigurai i prekidai Proverite da li su osigurai ili prekidai ispravni Proverite da li su svi osigurai vrsto umetnuti i u radnom stanju, kao i da li su

  svi prekidai u otvorenom poloaju

  Uzemljenje Ureaj zahteva icu za uzemljenje od svog kuita do tla zgrade Proverite da li su uzemljenja ispravna, tj. vrsta i neoksidirana Upotreba cevi ili montiranje zadnjeg panela na metalnu povrinu ne smatra se

  odgovarajuim uzemljenjem

  Oienje ulazne i izlazne struje Proverite da li postoje labave veze Proverite da li su motor i mreno napajanje sa posebnim cevima ili posebnim

  kablovima sa omotaem

  Unutranjost panela Proverite da u unutranjosti ureaja nema neistoa, metalnih opiljaka, vlage ikorozije

  Prekida Uverite se da li su sva podeenja prekidaa i rastavljaa u ispravnom poloaju Vibracija Proverite da li je ureaj vrsto montiran ili da su po potrebi koriena postolja

  otoporna na udarce

  Proverite da li postoji bilo koja neuobiajena koliina vibracija kojoj ureajmoe da bude izloen

  Tablica 3.1 Kontrolna lista pokretanja

  Pokretanje i provera funkci... VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 23

  3 3

 • 3.2 Prikljuivanje frekventnog pretvaraa na napajanje

  UPOZORENJEVISOKI NAPON!Frekventni pretvarai sadre visoki napon kada suprikljueni na mreno napajanje naizmenine struje.Instalacija, pokretanje i odravanje treba da obavljaiskljuivo kvalifikovano osoblje. Ako instalaciju, pokretanje iodravanje ne obavlja kvalifikovano osoblje, moe doi dosmrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

  UPOZORENJENEELJENI START!Kada je frekventni pretvara povezan sa mreno napajanjenaizmenine struje, motor moe da se pokrene u bilo komtrenutku. frekventni pretvara, motor i bilo koja opremakoja se pokree mora da bude u stanju pripravnosti za rad.Ako frekventni pretvara nije u stanju pripravnosti za radkada se povee za mreno napajanje naizmenine struje, tomoe da dovede do smrtnog ishoda, ozbiljnih povreda,oteenja opreme ili imovine.

  1. Potvrdite da li je ulazni napon balansiran u okviru3%. Ako to nije sluaj, ispravite neravnoteuulaznog napona pre nego to nastavite. Ponovitepostupak nakon ispravke napona.

  2. Uverite se da se oienje opcionalne opreme, akoje ima, podudara sa aplikacijom instalacije.

  3. Uverite se da su svi radni ureaji u poloajuISKLJUENO. Vrata panela su zatvorena ili jemontiran poklopac.

  4. Prikljuite ureaj na napajanje. NEMOJTE sadapokretati frekventni pretvara. Za ureaje saprekidaem za iskljuenje, prebacite u poloajUKLJUENO da biste prikljuili frekventnipretvara na napajanje.

  NAPOMENA!Kada statusna linija na dnu LCP oitava AUTO REMOTECOASTING (AUTOMATSKO DALJINSKO SLOBODNOZAUSTAVLJANJE ), to ukazuje da je ureaj spreman za rad ,ali nedostaje ulaz na prikljuku 27. Pogledajte Slika 2.15 zadetalje.

  3.3 Osnovno operativno programiranje

  Frekventni pretvarai zahtevaju osnovno radnoprogramiranje pre pokretanja da bi se postigle najboljeperformanse. Osnovno radno programiranje zahtevaunoenje podataka sa natpisne ploe za motor koji sekoristi i najmanju i najveu brzinu motora. Unesite podatkeu skladu sa sledeim postupkom. Preporuena podeenjaparametara su predviena za pokretanje i provere.Podeenja aplikacije mogu se razlikovati. Pogledajte4 Korisniki interfejs da biste dobili detaljna uputstva ounoenju podataku putem LCP.

  Unesite podatke dok je napajanje UKLJUENO, ali pre radasa frekventnim pretvaraem.

  1. Pritisnite dva puta [Main Menu] (Glavni meni) naLCP.

  2. Koristite tastere za navigaciju da biste se pomerilido grupe parametara 0** Rad/displej, a zatimpritisnite [OK] (U redu).

  130B

  P066

  .10

  1107 o/min

  0 - ** Rukovanje/displej

  1 - ** Optere./motor

  2 - ** Konice

  3 - ** Referenca / rampe

  3,84 A 1 (1)

  Glavni meni

  3. Koristite tastere za navigaciju da biste se pomerilido grupe parametara 0-0* Osnovna podeenja, azatim pritisnite [OK] (U redu).

  0-**Operation / Display0.0%

  0-0* Basic Settings0-1* Set-up Opperations0-2* LCP Display0-3* LCP Custom Readout

  0.00A 1(1)

  130B

  P087

  .10

  Pokretanje i provera funkci... VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  24 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  33

 • 4. Koristite tastere za navigaciju da biste se pomerilido 0-03 Regionalna pode., a zatim pritisnite [OK](U redu).

  0-0*Basic Settings0.0%

  0-03 Regional Settings

  [0] International

  0.00A 1(1)

  130B

  P088

  .10

  5. Koristite tastere za navigaciju da biste izabralivrednost Internacionalno ili Severna Amerika, azatim pritisnite [OK] (U redu). (Time se menjajufabrika podeenja za neke osnovne parametre.Pogledajte 5.4 Internacionalna/severnoamerikafabrika podeavanja parametara za kompletanspisak.

  6. Pritisnite [Quick Menu] (Brzi meni) na LCP.

  7. Koristite tastere za navigaciju da biste se pomerilido grupe parametara Q2 Brzo podeavanje, azatim pritisnite [OK] (U redu).

  8. Izaberite jezik i pritisnite [OK] (U redu). Unesitepodatke o motoru u parametre 1-20/1-21 do1-25. Informacije moete nai na natpisnoj ploimotora.

  1-20 Snaga motora [kW] ili 1-21 Snagamotora [HP]

  1-22 Napon motora

  1-23 Frekvencija motora

  1-24 Struja motora

  1-25 Nominalna brzina motora

  130B

  T772

  .10

  Q2

  0.0 Hz 0.00kW 1(1)

  Motor Setup

  1 - 21 Motor Power [kW]

  4.0 kW

  9. ica kratkospojnika treba da bude na mestuizmeu upravljakih prikljuaka 12 i 27. Ako je tosluaj, ostavite 5-12 Terminal 27 Digitalni ulaz nafabrikom podeavanju. U suprotnom, izaberiteNije u funkciji. Za frekventne pretvarae saopcionim Danfoss premoenjem, nije potrebnaica kratkospojnika.

  10. 3-02 Minim. referenca

  11. 3-03 Maksimalna referenca

  12. 3-41 Vreme zaleta Rampe 1

  13. 3-42 Vreme zaustavljanja Rampe 1

  14. 3-13 Rezultujua referenca. Povezan sa Hand/Auto* lokalnim daljinskim upravljanjem.

  Ovim se zavrava postupak brzog podeavanja. Pritisnite[Status] da biste se vratili na radni displej.

  3.4 Automatska adaptacija motora

  Automatska adaptacija motora (AMA) je postupak testiranjakoji meri elektrine karakteristike motora kako bi seoptimizovala kompatibilnost izmeu frekventni pretvara imotora.

  frekventni pretvara gradi matematiki modelmotora za regulisanje izlazne struje motora. Ovimpostupkom se takoe testira ulazni fazni balanselektrine struje. On uporeuje karakteristikemotora sa podacima unetim u parametre 1-20 do1-25.

  On ne uzrokuje pokretanje motora niti oteenjemotora

  Neki motori moda ne mogu da pokrenukompletnu verziju testa. U tom sluaju izaberiteOmoguavanje smanjene AMA

  Ako je izlazni filter povezan sa motorom, izaberiteOmoguavanje smanjene AMA.

  Ako se oglase upozorenja ili alarmi, pogledajte8 Upozorenja i alarmi

  Postupak treba obaviti na hladnom motoru radinajboljih rezultata

  Pokretanje AMA1. Pritisnite [Main Menu] (Glavni meni) da biste

  pristupili parametrima.

  2. Pomerite se do grupe parametara 1-**Optereenje i motor.

  3. Pritisnite [OK].

  4. Pomerite se do grupe parametara 1-2* Podaci omotoru

  5. Pritisnite [OK].

  6. Pomerite se do 1-29 Automatska adaptacijamotora (AMA).

  Pokretanje i provera funkci... VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 25

  3 3

 • 7. Pritisnite [OK].

  8. Izaberite Omoguavanje kompletne AMA.

  9. Pritisnite [OK].

  10. Pratite uputstva na ekranu.

  11. Test e se automatski pokrenuti i obavestie vaskada bude zavren.

  3.5 Provera rotacije motora

  Pre pokretanja frekventnog pretvaraa, proverite rotacijumotora.

  1. Pritisnite [Hands on].

  2. Pritisnite [] za pozitivnu referencu brzine.

  3. Proverite da li se prikazuje pozitivna brzina.

  Ako je 1-06 Clockwise Direction podeena na [0]* Normalno(podrazumevani direktan smer):

  4a. Proverite da li se motor okree u direktnomsmeru.

  5a. Proverite da li je LPC strelica okrenuta udirektnom smeru.

  Ako je 1-06 Clockwise Direction podeena na [1] Inverzno (usuprotnom smeru):

  4b. Proverite da li se motor okree u suprotnomsmeru.

  5b. Proverite da li je LCP strelica za smer okrenutau suprotnom smeru.

  3.6 Provera rotacije enkodera

  Proverite rotaciju enkodera samo ako se koristi povratnasprega enkodera. Proverite rotaciju enkodera upodrazumevanoj kontroli otvorene petlje.

  1. Proverite da li je enkoder povezan prema sledeojemi povezivanja:

  NAPOMENA!Kada se koristi opcija enkodera, pogledajte uputstvo za tuopciju

  2. Unesite PID brzine izvora povratne sprege u7-00 PID brz. Izvor povr. sprege.

  3. Pritisnite [Hand On]

  4. Pritisnite [] za pozitivnu referencu brzine(1-06 Clockwise Direction na [0]* Normalno).

  5. Proverite u 16-57 Feedback [RPM] da li je povratnasprega pozitivna

  NAPOMENA!Ako je povratna sprega negativna, veza enkodera je loa!

  3.7 Test lokalne kontrole

  OPREZPOKRETANJE MOTORA!Uverite se da su motor, sistem i bilo koja prikljuenaoprema spremni za pokretanje. Odgovornost korisnika jeda osigura bezbedan rad pod svim uslovima rada. Ako sene uverite da su motor, sistem i bilo koja prikljuenaoprema spremni za pokretanje, moe doi do telesnihpovreda ili oteenja opreme.

  NAPOMENA!Taster hand on na LCP obezbeuje komandu lokalnogstarta za frekventni pretvara. Taster ISKLJUENOomoguava funkciju zaustavljanja.Kada je lokalni nain rada aktivan, strelice nagore i nadolena LCP poveavaju i smanjuju izlaznu brzinu frekventnipretvara. Strelice nalevo i nadesno pomeraju kursordespleja na numerikom displeju.

  1. Pritisnite [Hand ON] (Runo UKLJUENO).

  2. Ubrzajte frekventni pretvara tako to etepritisnuti [] do pune brzine. Pomeranje kursoranalevo od decimalne take omoguava brepromene ulaza.

  3. Obratite panju na bilo kakve probleme saubrzavanjem.

  4. Pritisnite [OFF] (ISKLJUENO).

  5. Obratite panju na bilo kakve probleme sasmanjenjem brzine.

  Ako doe do problema sa ubrzanjem

  Ako se oglase alarmi, pogledajte poglavlje8 Upozorenja i alarmi

  Proverite da li su podaci o motoru ispravno uneti Poveajte vreme porasta u 3-41 Vreme zaleta

  Rampe 1

  Pokretanje i provera funkci... VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  26 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  33

 • Poveajte ogranienje struje u 4-18 Graninastruja

  Poveajte ogranienje obrtnog momenta u4-16 Granini moment Generatorski reim

  Ako doe do problema sa smanjenjem brzine

  Ako se oglase alarmi, pogledajte poglavlje8 Upozorenja i alarmi

  Proverite da li su podaci o motoru ispravno uneti Poveajte vreme smanjenja u 3-42 Vreme

  zaustavljanja Rampe 1

  Omoguite spreavanje prenapona u2-17 Kontrola prenapona

  Pogledajte 8.4 Definicije upozorenja i alarma za resetovanjefrekventni pretvara posle iskljuenja.

  NAPOMENA!3.1 Pre pokretanja do 3.7 Test lokalne kontrole u ovompoglavlju daju procedure za primenu snage na frekventnipretvara, osnovno programiranje, podeavanje i proverufunkcije.

  3.8 Pokretanje sistema

  Procedura u ovom odeljku zahteva da bude zavrenokorisniko oienje i programmiranje aplikacije. 6 Primeripodeavanja aplikacija je namenjen da olaka ovaj zadatak.Ostale pomoi za podeavanje aplikacije su navedene u1.2 Dodatni resursi. Sledei postupak se preporuuje nakonto korisnik zavri setup aplikacije.

  OPREZPOKRETANJE MOTORA!Uverite se da su motor, sistem i bilo koja prikljuenaoprema spremni za pokretanje. Odgovornost korisnika jeda osigura bezbedan rad pod svim uslovima rada. Ako sene uverite da su motor, sistem i bilo koja prikljuenaoprema spremni za pokretanje, moe doi do telesnihpovreda ili oteenja opreme.

  1. Pritisnite [Auto On].

  2. Uverite se da su funkcije eksterne kontroleispravno oiene do frekventni pretvara i da susva programiranja zavrena.

  3. Primenite eksternu komandu pokretanja.

  4. Podesite referencu brzine kroz ceo opseg brzine.

  5. Uklonite komandu eksternog pokretanja.

  6. Obratite panju na bilo kakve probleme.

  Ako se jave upozorenja ili alarmi, pogledajte poglavlje8 Upozorenja i alarmi.

  Pokretanje i provera funkci... VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 27

  3 3

 • 4 Korisniki interfejs

  4.1 Lokalni upravljaki panel

  Lokalni upravljaki panel (LCP) predstavlja kombinovanidisplej i tastaturu na prednjoj strani ureaja. LCP jekorisniki interfejs frekventnog pretvaraa.

  LCP ima nekoliko korisnikih funkcija.

  Pokretanje, zaustavljanje i upravljanje brzinom zalokalno upravljanje

  Prikazivanje radnih podataka, statusa, upozorenjai predostronosti

  Programiranje funkcija frekventnog pretvaraa Runo resetujte frekventni pretvara nakon greke

  kada je automatski reset neaktivan

  Opcioni numariki LCP (NLCP) je takoe dostupan. NLCPradi na nain slian LCP. Pogledajte Vodi za programiranjeda biste saznali vie o upotrebi NLCP-a.

  NAPOMENA!Kontrast displeja se moe prilagoditi pritiskom na taster[STATUS] i taster za kretanje gore/dole.

  4.1.1 LCP raspored

  LCP je podeljen u etiri funkcionalne grupe (pogledajteSlika 4.1).

  Autoon Reset

  Handon Off

  StatusQuickMenu

  MainMenu

  AlarmLog

  Back

  Cancel

  InfoOK

  Status 1(1)

  1234rpm 10,4A 43,5Hz

  Run OK

  43,5Hz

  On

  Alarm

  Warn.

  130B

  B465

  .10

  a

  b

  c

  d

  Slika 4.1 LCP

  a. Povrina displeja.

  b. Tasteri menija displeja za menjanje displeja takoda pokazuje opcije statusa, programiranje iliistoriju poruka o greci.

  c. Tasteri za navigaciju za funkcije programiranja,pomeranje kursora displeja i kontrolu brzine prilokalnom radu. Obuhvaene su i signalne sijaliceindikatori statusa.

  d. Tasteri nana rada i reset.

  Korisniki interfejs VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  28 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  44

 • 4.1.2 Podeavanje LCP prikaznih vrednosti

  Povrina displeja se aktivira kada frekventni pretvaradobije napajanje sa mrenog napona, prikljuka bus-ajednosmerne struje ili eksternog napajanja od 24 V.

  Informacije prikazane na LCP mogu da se prilakode zakorisniku aplikaciju.

  Svako oitavanje displeja ima parametar povezansa njim.

  Opcije se biraju u glavnom meniju 0-2* Status frekventnog pretvaraa na donjoj liniji

  displeja automatski se generie i nije selektivan.Pogledajte 7 Poruke o statusu za definicije idetalje.

  Displej Broj parametra Fabriko podeenje

  1,1 0-20 Brzina [RPM]

  1,2 0-21 Struja motora

  1,3 0-22 Snaga [kW]

  2 0-23 Frekvencija

  3 0-24 Referenca [%]

  1.1

  2

  3 1.3

  1.2

  130B

  P041

  .10

  799 o/min

  Automatsko udaljeno postavljanje rampe

  1 (1)36,4 kw7,83 A

  0,000

  53,2 %

  Status

  1.1

  1.2

  2

  1.3

  130B

  P062

  .10

  207 o/min

  Automatsko udaljeno pokretanje

  1 (1)

  24,4 kW5,25 A

  6,9 Hz

  Status

  4.1.3 Tasteri menija na displeju

  Tasteri menija se koriste za pristup meniju podeavanjaparametara, prebacivanje izmeu statusa naina radadispleja tokom normalnog rada i pregledanje podatakadnevnika sa grekama.

  130B

  P045

  .10

  Status QuickMenuMainMenu

  AlarmLog

  Taster Funkcija

  Status Pristisnite da biste prikazali radne informacije.

  U automatskom nainu rada pritisnite izadrite da biste naizmenino prikazalistatuse oitavanja displeja.

  Pritisnite vie puta da biste se kretali krozsvaki prikaz statusa

  Pritisnite i zadrite [Status] (Status) plus []ili [] da biste podesili osvetljenost displeja

  Simbol u gornjem desnom uglu displejaprikazuje smer rotacije motora i setup koji jeaktivan. Ovo nije mogue programirati.

  Brzi meni Omoguava pristup programiranju parametararadi poetnog podeavanja instrukcija idetaljnije programiranje aplikacije.

  Pritisnite da briste pristupili Q2 Quick Setup(Brzo podeavanje) uzastopnih instrukcijaradi programiranja osnovnih podeenjaregulatora frekvencije

  Pratite niz parametara kao to jepredstavljeno za setup funkcije

  Glavni meni Omoguava pristup svim parametrima zaprogramiranje.

  Pritisnite dva puta da biste pristupili indeksunajvieg nivoa

  Pritisnite jednom da biste se vratili naposlednju lokaciju kojoj ste pristupili

  Pritisnite i zadrite da biste uneli brojparametra parametara za direktan pristuptom parametru

  Dnevnik alarma Prikazuje listu aktuelnih upozorenja, 10poslednjih alarma i dnevnik odravanja.

  Za detalje o frekventnom pretvarau prenego to je poeo sa nainom rada alarma,izaberite broj alarma koristei tastere zanavigaciju, a zatim pritisnite [OK] (U redu).

  Korisniki interfejs VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 29

  4 4

 • 4.1.4 Tasteri za navigaciju

  Tasteri za navigaciju se koriste za programiranje funkcija ipomeranje kursora displeja. Tasteri za navigaciju takoeomoguavaju regulaciju brzine pri lokalnom (runom) radu.Tri signalne sijalice indikatora statusa frekventnogpretvaraa se takoe nalaze na ovoj povrini.

  130B

  T117

  .10

  OK

  Back

  InfoWarm

  Alarm

  On

  Cancel

  Taster Funkcija

  Nazad Vraa se na prethodni korak ili listu u strukturimenija.

  Poniti Ponitava poslednju promenu ili komandu ukolikose reim displeja nije promenio.

  Informacije Pritisnite da biste dobili definiciju funkcije koja seprikazuje.

  Tasteri zanavigaciju

  Koristite etiri navigacione strelice da biste sekretali izmeu stavki u meniju.

  OK Koristite da biste pristupili grupi parametara ili dabiste omoguili izbor.

  Svetlo Indikator Funkcija

  Zeleno UKLJUENO UKLJUENO svetlo se aktivira kadafrekventni pretvara primanapajanje sa mrenog napona, DCprikljuka busa ili eksternognapajanja od 24 V.

  uto UPOZORENJE Kada se ispune uslovi zaupozorenje, uto svetloUPOZORENJE se ukljuuje ipojavljuje se tekst na povrinidispleja u kom se imenujeproblem.

  Crveno ALARM Stanje sa grekom uzrokujetreptanje crvenog alarmnog svetlai prikazivanje teksta alarama.

  4.1.5 Radni tasteri

  Radni tasteri nalaze se u dnu upravljakog panela.

  130B

  P046

  .10

  Handon O

  Autoon Reset

  Taster Funkcija

  Hand On Pritisnite da biste pokrenuli frekventni pretvarau lokalnom upravljanju.

  Koristite tastere za navigaciju za kontrolisanjebrzine frekventnog pretvaraa

  Eksterni signal za zaustavljanje putemupravljakog ulaza ili serijske komunikacijepremoava lokalni "hand on"

  Iskljueno Zaustavlja motor, ali ne prekida napon kafrekventnom pretvarau.

  Auto On Stavlja sistem u daljinski nain rada.

  Odgovara na eksternu komandu pokretanjaputem upravljakih prikljuaka ili serijskekomunikacije

  Referenca brzine se dobija iz eksternog izvoraReset Resetuje frekventni pretvara runo nakon

  ispravljanja greke.

  4.2 Kreiranje rezervne kopije i kopiranjepodeavanja parametara

  Podaci progaramiranja se uvaju interno u frekventnompretvarau.

  Podaci mogu da se otpreme u LCP memoriju kaorezervna kopija za uvanje

  Kada se sauvaju uLCP, podaci se mogu uitati ufrekventni pretvara

  ili preuzeti u druge frekventne pretvaraepovezivanjem LCP u njih i uitati sauvanapodeenja. (To je brz nain za programiranje vieureaja sa istim podeenjima.)

  Instalacija frekventnog pretvaraa radi vraanjafabrikih podeenja ne menja podatke sauvane uLCP memoriji

  UPOZORENJENEELJENI START!Kada je frekventni pretvara povezan sa mreno napajanjenaizmenine struje, motor moe da se pokrene u bilo komtrenutku. Frekventni pretvara, motor i bilo koja opremakoja se pokree mora da bude u stanju pripravnosti za rad.Ako frekventni pretvara nije u stanju pripravnosti za radkada se povee za mreno napajanje naizmenine struje, tomoe da dovede do smrtnog ishoda, ozbiljnih povreda,oteenja opreme ili imovine.

  Korisniki interfejs VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  30 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  44

 • 4.2.1 Otpremanje podataka u LCP

  1. Pritisnite [OFF] da zaustavite motor pre nego tootpremite ili uitate podatke.

  2. Idite na 0-50 LCP kopiranje.

  3. Pritisnite [OK].

  4. Izaberite Sve u LCP.

  5. Pritisnite [OK]. Traga napretka prikazuje procesotpremanja.

  6. Pritisnite [Hand On] ili [Auto On] da biste se vratiliu normalan reim rada.

  4.2.2 Uitavanje podataka iz LCP

  1. Pritisnite [OFF] da zaustavite motor pre nego tootpremite ili uitate podatke.

  2. Idite na 0-50 LCP kopiranje.

  3. Pritisnite [OK].

  4. Izaberite Sve iz LCP.

  5. Pritisnite [OK]. Traga napretka prikazuje procesuitavanja.

  6. Pritisnite [Hand On] ili [Auto On] da biste se vratiliu normalan reim rada.

  4.3 Vraanje fabrikog podeenja

  OPREZInicijalizacija vraa ureaj na fabrika podeenja. Svaprogramiranja, podaci o motoru, lokalizacija i zapisinadgledanja bie izgubljeni. Otpremanje podataka u LCPobezbeuje kreiranje rezervne kopije pre inicijalizacije.

  Vraanje podeavanja parametra frekventnog pretvaraa nafabrike vrednosti obavlja se inicijalizacijom frekventnogpretvaraa. Incijalizacija moe biti putem 14-22 Nain radaili runo.

  Inicijalizacija pomou 14-22 Nain rada ne menjapodatke frekventnog pretvaraa kao to su radniasovi, izbori serijske komunikacije, linapodeenja menija, dnevnik sa grekama, dnevnikalarma i druge funkcije nadgledanja.

  Upotreba 14-22 Nain rada se generalnopreporuuje.

  Runim pokretanjem briu se svi podaci omotoru, programiranju, lokalizaciji i nadgledanju ivraaju se fabrika podeenja

  4.3.1 Preporuena incijalizacija

  1. Pritisnite [Main Menu] (Glavni meni) da bistepristupili parametrima.

  2. Pomerite se do 14-22 Nain rada.

  3. Pritisnite [OK].

  4. Pomerite se do Inicijalizacije.

  5. Pritisnite [OK].

  6. Iskljuite ureaj sa napajanja i saekajte da sedisplej iskljui.

  7. Prikljuite ureaj na napajanje.

  Fabrika podeavanja parametara se vraaju tokompokretanja. Ovo moe da traje malo due nego to jeuobiajeno.

  8. Prikazuje se alarm 80.

  9. Pritisnite [Reset] za povratak u radni reim.

  4.3.2 Runa inicijalizacija

  1. Iskljuite ureaj sa napajanja i saekajte da sedisplej iskljui.

  2. Pritisnite i drite [Status] (Status), [Main Menu](Glavni meni) i [OK] (U redu) istovremeno iukljuite ureaj na napajanje.

  Fabrika podeavanje parametara bie vraena tokompokretanja. Ovo moe da traje malo due nego to jeuobiajeno.

  Runa inicijalizacija ne resetuje sledee informacije ofrekventnom pretvarau

  15-00 asovi rada 15-03 Ukljuenja 15-04 Previsoke temp. 15-05 Previsoki nap.

  Korisniki interfejs VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 31

  4 4

 • 5 Vie informacija o programiranju frekventnog pretvaraa

  5.1 Uvod

  Frekventni pretvara je programiran za svoje funkcijeaplikacije koristei parametre. Parametrima moe da sepristupi pritiskom na [Quick Menu] (Brzi meni) ili [MainMenu] (Glavni meni) na LCP. (Pogledajte 4 Korisnikiinterfejs da biste saznali detalje o upotrebi LCP funkcijskihtastera.) Parametrima moete pristupiti putem PC-akoristei MCT 10 program za podeavanje (pogledajte5.6.1 Daljinsko programiranje pomou ).

  Brzi meni je namenjen za poetno pokretanje (Q2-** Brzopodeavanje). Podaci uneti u parametar mogu da promeneopcije dostupne u parametrima koji prate taj unos.

  Glavni meni pristupa svim parametrima i omoguavanapredne aplikacije frekventnog pretvaraa.

  5.2 Primer programiranja

  Ovo je jedan primer programiranja frekventnog pretvaraaza optu aplikaciju u otvorenoj petlji koristei brzi meni.

  Ovim postupkom programira se frekventnipretvara tako da prima analogni upravljakisignal na ulaznom prikljuku 53

  Frekventni pretvara e odgovoritiomoguavanjem izlaza od 6-60 Hz ka motoruproporcionalnom ulaznom signalu (0-10 V DC =6-60 Hz)

  Izaberite sledee parametre koristei tastere za navigacijuda biste se pomerili do naslova i pritisnite [OK] (U redu)nakon svake radnje.

  1. 3-15 Izvor reference 1

  5-1*

  130B

  B848

  .10

  3-15 Reference Resource

  [1]] Analog input 53

  14.7% 0.00A 1(1)

  References

  2. 3-02 Minim. referenca. Postavite minimalnu internureferencu frekventnog pretvaraa na 0 Hz. (Ovimpostupkom postavlja se minimalna brzinafrekventnog pretvaraa na 0 Hz.)

  Q3-21

  130B

  T762

  .10

  3-02 Minimum Reference

  0.000 Hz

  14.7% 0.00A 1(1)

  Analog Reference

  3. 3-03 Maksimalna referenca. Postavite maksimalnuinternu referencu frekventnog pretvaraa na 60Hz. (Ovim postupkom postavlja se maksimalnabrzina frekventnog pretvaraa na 60 Hz. Obratitepanju da je 50/60 Hz regionalna varijacija.)

  Q3-21

  130B

  T763

  .11

  3-03 Maximum Reference

  50.000 Hz

  14.7% 0.00A 1(1)

  Analog Reference

  4. 6-10 Terminal 53 Nii napon. Podesite minimalanuspoljnu referentnu vrednost napona na prikljuku53 na 0 V. (Ovim postupkom postavlja seminimalni ulazni signal na 0 V.)

  Q3-21

  130B

  T764

  .10

  6-10 Terminal 53 Low

  Voltage

  0.00 V

  14.7% 0.00A 1(1)

  Analog Reference

  5. 6-11 Terminal 53 Vii napon. Postavite maksimalnureferencu eksternog napona na Prikljuku 53 na10 V. (Time se maksimalan ulazni signal podeavana 10 V.)

  Q3-21

  130B

  T765

  .10

  6-11 Terminal 53 High

  Voltage

  10.00 V

  14.7% 0.00A 1(1)

  Analog Reference

  Vie informacija o programi... VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  32 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  55

 • 6. 6-14 Terminal 53 Donja ref./pov. sprega. Postaviteminimalnu referentnu vrednost brzine naprikljuku 53 na 6 Hz. (Ovim postupkomsaoptava se frekventnom pretvarau da jeminimalni napon primljen na Prikljuku 53 (0 V)jednak izlazu od 6 Hz.)

  130B

  T773

  .11

  Q3-21

  14.7 % 0.00 A 1(1)

  Analog Reference

  6 - 14 Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value

  000020.000

  7. 6-15 Terminal 53 Gornja ref./pov. sprega. Postavitemaksimalnu referencu brzine na Prikljuku 53 na60 Hz. (Ovim postupkom saootava sefrekventnom pretvarau da je maksimalnu naponprimljen na Prikljuku 53 (10 V) jednak izlazu od60 Hz.)

  130B

  T774

  .11

  Q3-21

  14.7 % 0.00 A 1(1)

  Analog Reference

  6 - 15 Terminal 53 High Ref./Feedb. Value

  50.000

  Sa eksternim ureajem koji omoguava 0-10 Vupravljakog signala povezanog sa prikljukom 53frekventnog pretvaraa, sistem je sada spreman za rad.Obratite panju da se traka za pomeranje sa desne stranena poslednjoj ilustraciji displeja nalazi na dnu,obavetavajui da je postupak gotov.

  Slika 5.1 prikazuje veze oiavanja koje se koriste zaomoguavanje ovog podeavanja.

  53

  55

  6-1* +

  A53

  U - I

  130B

  B482

  .10

  0-10V

  Slika 5.1 Primer oienja za eksterni ureaj koji daje upravljakisignal od 0 - 10 V (frekventni pretvara levo, eksterni ureajdesno)

  5.3 Primeri programiranja upravljakihprikljuaka

  Upravljaki prikljuci se mogu programirati.

  Svaki prikljuak ima odreene funkcije koje moeda obavlja

  Parametri povezani sa prikljukom omoguavajufunkciju

  Da bi frekventni pretvara ispravno radio,upravljaki prikljuci moraju

  Da budu ispravno oieni

  Da budu programirani za namenjenufunkciju

  Da primaju signal

  Pogledajte Tablica 2.3 u vezi sa brojem parametraupravljakog prikljuka i fabrikog podeenja. (Fabrikopodeenje moe da se promeni na osnovu izbora u0-03 Regionalna pode..)

  Sledei primer prikazuje pristupanje Prikljuku 18 da bi sevidelo fabriko podeenje.

  1. Pritisnite dva puta [Main Menu] (Glavni meni),pomerite se do 5-** Digitalni ulaz/izlaz i pritisnite[OK] (U redu).

  130B

  T768

  .10

  2-** Brakes

  3-** Reference / Ramps

  4-** Limits / Warnings

  5-** Digital In/Out

  14.6% 0.00A 1(1)

  Main Menu

  Vie informacija o programi... VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 33

  5 5

 • 2. Pomerite se do grupe parametara 5-1* Digitalniulazi, a zatim pritisnite [OK] (U redu).

  130B

  T769

  .10

  5-0* Digital I/O mode

  5-1* Digital Inputs

  5-4* Relays

  5-5* Pulse Input

  14.7% 0.00A 1(1)

  Digital In/Out 5-**

  3. Pomerite se do 5-10 Terminal 18 Digitalni ulaz.Pritisnite [OK] da biste pristupili izborima funkcija.Fabriko podeenje Start je prikazano.

  5-1*

  130B

  T770

  .10

  5-10 Terminal 18 Digital

  Input

  [8]] Start

  14.7% 0.00A 1(1)

  Digital Inputs

  5.4 Internacionalna/severnoamerikafabrika podeavanja parametara

  Podeavanjem 0-03 Regionalna pode. na [0]Internacionalno ili [1] Severna Amerika menjaju se fabrikapodeavanja za neke parametre. U Tablica 5.1 navedni suparametri na koje se to odnosi.

  Parametar Internacionalnafabika vrednost

  parametra

  Severnoamerikafabika vrednost

  parametra0-03 Regionalnapode.

  Internacionalno Severna Amerika

  1-20 Snaga motora[kW]

  PogledajteNapomenu 1

  PogledajteNapomenu 1

  1-21 Snaga motora[HP]

  PogledajteNapomenu 2

  PogledajteNapomenu 2

  1-22 Napon motora 230V/400V/575V 208V/460V/575V

  1-23 Frekvencijamotora

  50 Hz 60 Hz

  3-03 Maksimalnareferenca

  50 Hz 60 Hz

  3-04 Funkcijareference

  Suma Spoljno/Predp.

  4-13 Gornja gran.brzina motora [o/min]Pogledajtenapomene 3 i 5

  1500RPM 1800RPM

  Parametar Internacionalnafabika vrednost

  parametra

  Severnoamerikafabika vrednost

  parametra4-14 Gornja gran.brzina motora [Hz]PogledajteNapomenu 4

  50 Hz 60 Hz

  4-19 Maks. izlaznafrekvencija

  132 Hz 120 Hz

  4-53 UpozorenjeVelika Brzina

  1500RPM 1800RPM

  5-12 Terminal 27Digitalni ulaz

  Inverzija slobodnogzaustavljanja

  Ekster.zaklj.

  5-40 Funkcija releja Nije u funkciji Nema alarma

  6-15 Terminal 53Gornja ref./pov.sprega

  50 60

  6-50 Terminal 42izlaz

  Nije u funkciji Brzina 4-20 mA

  14-20 Nainresetovanja

  Runi reset Besk. auto reset

  Tablica 5.1 Internacionalna/severnoamerika fabrika podeavanja parametara

  Napomena 1: 1-20 Snaga motora [kW] vidljiv je samo kada je0-03 Regionalna pode. podeen na [0] Internacionalno.Napomena 2: 1-21 Snaga motora [HP] vidljiv je samo kada je0-03 Regionalna pode. podeen na [1] Severna Amerika.Napomena 3: Ovaj parametar je vidljiv samo kada je 0-02 Jedinicabrzine motora posatavljen na vrednost [0] o/min.Napomena 4: Ovaj parametar je vidljiv samo kada je 0-02 Jedinicabrzine motora postavljen na vrednost [1] Hz.Napomena 5: Podrazumevana vrednost zavisi od broja polovamotora. Za 4-polni motor, meunarodna podrazumevana vrednost je1500 o/min, a za 2-polni motor 3000 o/min. Odgovarajue vrednostisu Severnu Ameriku je 1800 i 3600 o/min.

  Promene fabrikih podeenja se uvaju i dostupna su zapregled u brzom meniju zajedno sa svim programiranjimaunetim u parametre.

  1. Pritisnite [Quick Menu] (Brzi meni).

  2. Pomerite se do Q5 Unete promene i pritisnite [OK](U redu).

  130B

  B849

  .10

  Q1 M y P ersonal M enu

  Q2 Quick S etup

  Q5 Changes M ade

  Q6 L ogg ings

  25.9% 0.00A 1(1)

  Quick M enus

  Vie informacija o programi... VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  34 MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss

  55

 • 3. Izaberite Q5-2 Od fabrikog podeenja da bistepregledali sve promene programiranja ili Q5-1Poslednjih 10 promena za najnovije.

  5.5 Struktura menija za parametre

  Utvrivanje ispravnog programiranja za aplikacije estozateva podeavanje funkcija u nekoliko povezanihparametara. Ova podeavanja parametara pruajufrekventni pretvara sistemske detalje potrebne da bifrekventni pretvara radio ispravno. Sistemski detalji moguda obuhvate stvari kao to je su tipovi ulaznih i izlaznihsignala, prikljuci programiranja, minimalni i maksimalniopsegi signala, automatsko ponovno startovanje i ostalekarakteristike.

  Pogledajte LCP displej da biste pregledali detaljnoprogramiranje parametara i opcije podeavanja.

  Pritisnite [Info] (Informacije) u bilo kojoj lokacijimenija da biste pregledali dodatne informacije otoj funkciji.

  Pritisnite i drite [Main Menu] (Glavni meni) dabiste uneli broj parametra da biste direktnopristupili tom parametru.

  Detaljne informacije za setup-e najeihaplikacija nalaze se u poglavlju 6 Primeripodeavanja aplikacija

  Vie informacija o programi... VLTAutomationDrive

  Uputstva za rad

  MG.33.AI.45 - VLT je registrovana trgovaka oznaka kompanije Danfoss 35

  5 5

 • 5.5.

  1St

  rukt

  ura

  glav

  nog

  men

  ija

  0-**

  Ruko

  vanj

  e /

  Dis

  plej

  0-0*

  Osn

  ovna

  pod

  e.

  0-01

  Jezi

  k0-

  02Je

  dini

  ca b

  rzin

  e m

  otor

  a0-

  03Re

  gion

  alna

  pod

  e.

  0-04

  Radn

  i re

  im k

  od u

  klju

  enj

  a (R

  uno

  )0-

  09Pr

  aen

  je p

  erfo

  rman

  si0-

  1*Ra

  dnje

  pri

  set

  up-u

  0-10

  Akt

  ivni

  set

  up0-

  11Iz

  men

  i set

  up0-

  12O

  vaj s

  etup

  pov

  ezan

  sa

  0-13

  O.

  : Pov

  ezan

  i set

  up-i

  0-14

  O.

  : S. k

  oji s

  e m

  . / k

  an.

  0-2*

  LCP

  Dis

  plej

  0-20

  Lini

  ja d

  ispl

  eja

  1.1

  mal

  a0-

  21Li

  nija

  dis

  plej

  a 1.

  2 m

  ala

  0-22

  Lini

  ja d

  ispl

  eja

  1.3

  mal

  a0-

  23Li

  nija

  dis

  plej

  a 2

  velik

  a0-

  24Li

  nija

  dis

  plej

  a 3

  velik

  a0-

  25M

  oj li

  ni m

  eni

  0-3*

  LCP

  pril

  . oi

  tava

  nje

  0-30

  Jedi

  nice

  za

  koris

  . oi

  tava

  nja

  0-31

  Min

  . vre

  dnos

  t ko

  ris. o

  ita

  vanj

  a0-

  32M

  aks.

  vre

  dnos

  t ko

  ris. o

  ita

  vanj

  a0-

  37Te

  kst

  na d

  isp.

  10-

  38Te

  kst

  na d

  isp.

  20-

  39Te

  kst

  na d

  isp.

  30-

  4*LC

  P t

  asta

  tura

  0-40

  [Han

  d o

  n] T

  aste

  r na

  LCP

  0-41

  [Off]

  tas

  ter

  na L

  CP0-

  42[A

  uto

  on]

  dug

  me

  na L

  CP-u

  0-43

  [Res

  et]

  tast

  er n

  a LC

  P0-

  44[O

  ff/Re

  set]

  tas

  ter

  na L

  CP-u

  0-45

  [Driv

  e By

  pass

  ] ta

  ster

  na

  LCP

  0-5*

  Kopi

  raj/S

  auv

  aj0-

  50LC