20
Priručnik za postavljanje ERHQ011BAV3 ERHQ014BAV3 ERHQ016BAV3 ERHQ011BAW1 ERHQ014BAW1 ERHQ016BAW1 ERLQ011BAV3 ERLQ014BAV3 ERLQ016BAV3 ERLQ011BAW1 ERLQ014BAW1 ERLQ016BAW1 Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode

Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

  • Upload
    doduong

  • View
    220

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Priručnik za postavljanje

ERHQ011BAV3ERHQ014BAV3ERHQ016BAV3

ERHQ011BAW1ERHQ014BAW1ERHQ016BAW1

ERLQ011BAV3ERLQ014BAV3ERLQ016BAV3

ERLQ011BAW1ERLQ014BAW1ERLQ016BAW1

Vanjska jedinica za izmjenu toplineizmeđu zraka i vode

Page 2: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

1

2

5 6

3 4

1

2

3

16 16a

V3-type1~ 50 Hz230 V

R410A

1

2 4 5

6

3

1

3

2 4 5

A B

A E B

C

DHH

L

AA

B2B2B2

CC

D1D1D1

D2D2D2D2D2

EE

HH

L1L1L1

L2L2L2

AA

B1B1B1

B1B1B1

B2B2B2

CC

D1D1D1

D2D2D2D2D2

EE

HH

L1L1L1

L2L2L2 1

1

2

W1-type3N~ 50 Hz

400 V

L1 L3L2

L1 L3L2

1

2

3

4

5

6

Page 3: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Sadržaj Stranica

Sigurnosne napomene ......................................................................1

Prije postavljanja ...............................................................................2

Izbor mjesta za postavljanje ..............................................................3

Mjere opreza pri postavljanju.............................................................4

Prostor za radove na postavljanju .....................................................5

Dimenzije cijevi za rashladno sredstvo i dopuštena duljina cijevi......5

Mjere opreza za cjevovod rashladnog sredstva ................................6

Cjevovod za rashladno sredstvo .......................................................8

Ispitivanje curenja i vakuumsko isušivanje ........................................9

Punjenje rashladnog sredstva .........................................................10

Postupak prepumpavanja................................................................ 11

Rad na električnom ožičenju ...........................................................12

Probni rad ........................................................................................14

Održavanje i servisiranje .................................................................15

Zahtjevi pri demontaži .....................................................................15

Specifikacije jedinice .......................................................................15

Shema ožičenja ...............................................................................16

Izvorna uputa je na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevodiizvorne upute.

Sigurnosne napomene

Ovdje popisana upozorenja dijele se na četiri vrste: One pokrivajuvrlo važne teme, te ih svakako pažljivo slijedite.

Opasnost

Prije dodirivanja dijelova električnih priključnica, isključite glavnonapajanje sklopkom.

Kada su skinute servisne ploče, dijelove pod naponom lako jemoguće slučajno dodirnuti.Za vrijeme postavljanja ili servisiranja, nikada ne ostavljajte beznadzora jedinicu kada je skinuta servisna ploča.

Ne dodirujte cijevi za vodu tijekom, niti neposredno nakonpostupka jer cijevi mogu biti vrlo vruće. Možete dobiti opeklinena rukama. Kako biste izbjegli ozljede, pričekajte da se cijevvrati na normalnu temperaturu ili nosite odgovarajuće rukavice.

Upozorenje

Pozovite svog trgovca ili stručnog servisera da obavi radove napostavljanju. Nemojte postaviti uređaj sami.Nepravilno postavljanje može dovesti do procurivanja vode,udara struje ili požara.

Radove na postavljanju izvedite u skladu s priručnikom zapostavljanje.Nepravilno postavljanje može dovesti do procurivanja vode,udara struje ili požara.

Obratite se svom lokalnom dobavljaču za uputu o tome što trebačiniti u slučaju curenja rashladnog sredstva. Ako se jedinicapostavlja u maloj prostoriji, potrebno je poduzeti odgovarajućemjere da bilo koja količina rashladnog sredstva koje bi even-tualno procurilo, ne prijeđe granicu koncentracije. U suprotnom,to može dovesti do nesreće zbog potrošenog kisika.

Kod postavljanja, svakako upotrijebite samo naznačeni pribor idijelove.Nepravilno postavljanje može dovesti do procurivanja vode,udara struje ili kvara uređaja.

Postavite jedinicu na čvrstu podlogu, koja može podnijeti težinuuređaja.Nedovoljna čvrstoća može imati za rezultat padanje uređaja iizazvati povredu.

Naznačene radove na postavljanju izvedite imajući u vidu jakevjetrove, tajfune ili potrese.Nepravilno postavljanje može prouzročiti nesreće zbog padaopreme.

ERHQ011BAV3+W1 ERLQ011BAV3+W1ERHQ014BAV3+W1 ERLQ014BAV3+W1ERHQ016BAV3+W1 ERLQ016BAV3+W1

Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode Priručnik za postavljanje

PRIJE POSTAVLJANJA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVEUPUTE. ČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK NA PRIKLADNOMMJESTU ZA DALJNJU UPOTREBU.

NEPRAVILNO POSTAVLJANJE ILI PRIČVRŠĆIVANJEOPREME ILI PRIBORA MOŽE IZAZVATI UDAR STRUJE,KRATKI SPOJ, PROCURIVANJE, POŽAR ILI DRUGAOŠTEĆENJA OPREME. UPOTRIJEBITE SAMO ONAJPRIBOR KOJEG JE PROIZVEO DAIKIN I KOJI JEIZRAĐEN POSEBNO ZA UPOTREBU SA TOMOPREMOM I NEKA GA INSTALIRA STRUČNJAK

SVE POSTUPKE OPISANE U OVOM PRIRUČNIKUTREBA IZVODITI OVLAŠTENI TEHNIČAR.

OBAVEZNO NOSITE ODGOVARAJUĆU ZAŠTITNUOPREMU (ZAŠTITNE RUKAVICE, NAOČALE, ...) KODOBAVLJANJA INSTALACIJE, ODRŽAVANJA I LISERVISIRANJA JEDINICE.

AKO STE NESIGURNI U POSTUPAK POSTAVLJANJA ILIUPOTREBE, UVIJEK SE OBRATITE VAŠEM DAIKINTRGOVCU ZA SAVJET I INFORMACIJU.

Značenja simbola OPASNOST, UPOZORENJE, OPREZ iNAPOMENA.

OPASNOST

Označava neposredno opasnu situaciju koja, ako se neizbjegne, za posljedicu može imati smrt ili tešku ozljedu.

UPOZORENJE

Označava potencijalno opasnu situaciju koja će, ako se neizbjegne, za posljedicu imati smrt ili tešku ozljedu.

OPREZ

Označava potencijalno opasnu situaciju koja će, ako se neizbjegne, za posljedicu imati manju ili umjerenu ozljedu.Može također služiti i kao upozorenje kod nesigurnihpostupanja.

NAPOMENA

Označava situaciju kaja za posljedicu može imati samonezgode s oštećenjem opreme ili imovine.

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Priručnik za postavljanje

1

Page 4: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Neka sve električarske radove izvede kvalificirano osoblje, uskladu s lokalnim zakonima i propisima i prema ovom priručniku,upotrebom zasebnog kruga.Nedovoljna jakost električnog kruga napajanja ili nepravilnielektričarski radovi mogu prouzročiti udar struje ili požar.

Sve ožičenje mora biti sigurno, izvedeno iz naznačenih žica tese mora osigurati da vanjski utjecaji neće djelovati na priključnespojeve ili žice.Nedovršena spajanja ili pritezanja mogu uzrokovati požar.

Prilikom postavljanja ožičenja između nutarnje i vanjskejedinice, i ožičenja napajanja, postavite žice tako da se poklopacrazvodne kutije može dobro zatvoriti.Ako poklopac razvodne kutije nije na mjestu, to može dovesti doprekomjernog zagrijavanja priključnica, udara struje ili požara.

Ako rashladni plin izlazi za vrijeme radova, odmah prozračiteprostor.Ako plinovito rashladno sredstvo dođe u dodir s plamenom,može doći do stvaranja otrovnog plina.

Ne dodirujte cijevi za rashladno sredstvo tijekom, nitineposredno nakon postupka jer cijevi mogu biti vruće ili hladne,ovisno o stanju rashladnog sredstva koje teče kroz cijevi zarashladno sredstvo, kompresor i druge dijelove kruga rashlad-nog sredstva. Ako dodirnete cijevi za rashladno sredstvo možetedobiti opekline ili ozebline. Kako biste izbjegli ozljede, pričekajteda se cijevi vrate na normalnu temperaturu, a ako ih moratedodirnuti, nosite odgovarajuće rukavice.

Kada su radovi na cjevovodu dovršeni, potrebno je provjeriti danema propuštanja plinovitog rashladnog sredstva.Ako dođe do propuštanja plinovitog rashladnog sredstva uprostoriju i ono dođe u dodir s izvorom plamena Kao što jekalorifer ili štednjak, može doći do stvaranja otrovnog plina.

Kada planirate premještanje ili ponovo postavljanje ranijepostavljenih jedinica, prvo morate nadopuniti rashladno sredstvonakon prisilnog odvođenja topline. Pogledajte u poglavlju"Postupak prepumpavanja" na stranici 11.

Nikda izravno ne dodirujte rashladno sredstvo koje iscuri. Tomože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina.

Svakako postavite strujnu zaštitnu sklopku – FID u skladus važećim lokalnim i nacionalnim propisima. Nepostavljanjeprekidača može prouzročiti strujni udar i požar.

Oprez

Uzemljite jedinicu.Otpor uzemljenja treba biti u skladu sa nacionalnim propisimaNemojte uzemljenje priključivati na cijevi za plin ilivodu, gromobrane, ili podzemne telefonske žice.Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti strujni udar.

Cijev za plin.Može doći do zapaljenjenja ili eksplozije akoprocuri plin.

Cijev za vodu.Cijevi od tvrde plastike nisu djelotvorno uzemljenje.

Gromobran ili uzemljenja telefonskog voda.Prilikom udara groma može doći do nenormalnog porastanapona.

Cjevovod za kondenzat postavite u skladu s priručnikom zapostavljanje kako biste osigurali dobar odvod, a cijev izolirajte zasprječavanje kondenzacije. Pogledajte tablicu kombinacijau "Moguće opcije" na stranici 3.Nepravilno postavljen cjevovod za kondenzat može prouzročitiprocurivanje vode i vlaženje pokućstva.

Postavite ožičenje napajanja i prijenosno ožičenje unutarnjujedinice i vanjske jedinice najmanje 1 metar od televizora i radijaza sprječavanje smetni u slici ili šumova.(Može doći do šumova, ovisno o uvjetima pod kojim se emitirajuradio valovi, čak i na daljinu od 1 metra)

Nemojte prati vanjksku jedinicu.To može dovesti do udara struje ili požara.

Klima uređaj nemojte postavljati na slijedećim mjestima:

Gdje ima para mineralnih ulja ili raspršenih čestica ulja ilipare kao npr. u kuhinjama.Plastični dijelovi se mogu oštetiti i prouzročiti procurivanjevode.

Gdje nastaju korozivni plinovi, kao što je sumporovodik.Korozija bakrenih cijevi ili zavarenih dijelova dijelovi možeprouzročiti propuštanje rashladnog sredstva.

Gdje strojevi stvaraju elektromagnetske valove.Elektromagnetski valovi mogu poremetiti sustav upravljanja, iprouzročiti greške u radu uređaja.

Gdje može biti propuštanja zapaljivih plinova, gdje u zrakuima ugljičnih vlakana ili zapaljive prašine, ili gdje se rukujehlapljivim zapaljivim tvarima poput razrjeđivača ili benzina.Takvi plinovi mogu izazvati požar.

Gdje zrak sadrži visoke razine soli, kao što je u blizinioceana.

Gdje je čest pad napona, kao što je to u tvornicama.

U vozilima ili plovilima.

Gdje ima kiselih ili lužnatih para.

Ne dopustite djetetu da se penje na vanjsku jedinicu, niti nepostavljajte na nju neke predmete. Pad može dovesti do ozljede.

Za upotrebu jedinica uz primjenu postavki alarma temperaturepreporučljivo je predvidjeti kašnjenje signaliziranja alarma od10 minuta u slučaju prekoračenja temperature alarma. Jedinicase može zaustaviti na nekoliko minuta tijekom normalnog radazbog "odleđivanja jedinice" ili dok je "termostatski zaustavljena".

Prije postavljanja

Mjere opreza za R410A

Rashladno sredstvo strogo zahtjeva da se sustav održavačistim, suhim i zatvorenim.- Čist i suhTreba spriječiti miješanje stranih materijala (uključujućimineralna ulja i vlagu) u sustav.- ZatvorenPročitajte "Mjere opreza za cjevovod rashladnog sredstva" nastranici 6 pažljivo i točno slijedite te postupke.

Budući da je R410A miješano rashladno sredstvo, potrebnododatno rashladno sredstvo mora se puniti dok je u tekućemstanju. (Ako je rashladno sredstvo u plinovitom stanju, njegovsastav se mijenja i sustav neće pravilno raditi).

Priključene unutarnje jedinice moraju biti EKHBH/X016, teisključivo namijenjene za rad s R410A.

Postavljanje

Za postavljanje unutarnje jedinice, provjerite priručnik zapostavljanje unutarnje jedinice.

Nikada ne puštajte jedinicu u rad bez termistora (R3T, R4T) iliosjetnika tlaka (S1NPH, S1PH), može doći do pregorijevanjakompresora.

Svakako provjerite naziv modela i serijski broj vanjskih prednjihploča kada ih postavljate/skidate, da izbjegnete pogreške.

Pri zatvaranju pristupnih ploča, pazite da moment sile zatezanjane prelazi 4,1 N•m.

Pošto je maksimalni radni tlak 4,0 MPa ili 40 bara, moždaće biti potrebne cijevi s debljim stjenkama. Pogledajte upoglavlje "Odabir materijala za cjevovod" na stranici 6.

Priručnik za postavljanje

2ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1

Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Page 5: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Model

Jedinice ERLQ sadrže specijalnu opremu (izolacija, pločasti grijačdna,...) da se zajamči dobar rad u područjima gdje mogu nastupitiuvjeti niske okolne temperature i velike vlage. U takvim uvjetimamodeli ERHQ mogu imati problema s obilnim hvatanjem inja i leda nazavojnici hlađenoj zrakom. U slučaju kada se očekuju takvi uvjeti,mora se instalirati ERLQ. Ovi modeli sadrže protumjere (izolaciju,pločasti grijač dna,…) za sprječavanje zaleđivanja.

Pribor

Provjerite da li je slijedeći pribor priložen uz uređaj.

U donjoj slici potražite mjesta postavljanja pribora.

Moguće opcije

Rukovanje

Kako je prikazano na donjoj slici, prenesite jedinicu polako hvatajućilijevu i desnu dršku. Postavite ruke na uglove umjesto da držite zaulaz usisa bočno na kućištu, u protivnom, kućište se možedeformirati.

Izbor mjesta za postavljanje

1 Odaberite mjesto postavljanja na kojem će biti zadovoljenislijedeći uvjeti i koje odgovara Vašem kupcu.

- Mjesta koja su dobro prozračena.- Mjesta na kojima uređaj neće smetati susjedima.- Sigurna mjesta koja mogu podnijeti težinu i vibracije i gdje

uređaj može biti postavljen ravno.- Mjesta gdje nema mogućnosti pojave zapaljivog plina ili

istjecanja proizvoda.- Oprema nije namijenjena za korištenje u potencijalno

eksplozivnom okruženju.- Mjesta na kojima se može dobro osigurati prostor za

održavanje.- Mjesta na kojima će duljina cjevovoda i ožičenja između

unutarnje i vanjske jedinice biti u rasponu dopuštenoga.- Mjesta na kojima procurivanje vode iz jedinice neće oštetiti

okolinu (tj. u slučaju začepljenja izljevne cijevi).- Mjesta gdje se kiša može izbjeći što je više moguće.- Jedinicu nemojte postavljati na mjestima koja se često

koriste za rad.U slučaju građevinskih radova (npr. brušenje) gdje se stvaradosta prašine, jedinicu treba pokriti.

- Nemojte stavljati predmete i opremu povrh jedinice (na gornju ploču).

- Nemojte se penjati, sjediti ili stajati na uređaju,- Sa sigurnošću utvrdite da su u slučaju curenja rashladnog

sredstva poduzete dovoljne mjere opreza, sukladno važećim lokalnim i nacionalnim propisima.

2 Kada postavljate jedinicu na mjestu izloženom jakom vjetru,obratite posebnu pažnju na slijedeće.

Jaki vjetrovi brzine 5 m/sek ili više, koji pušu u izlazni otvor zazrak vanjske jedinice uzrokuju kratki spoj (usisivanje izlaznogzraka) a to može imati slijedeće posljedice:- Slabljenje radnog učinka.- Česta nakupljanja leda pri grijanju.- Prekid rada zbog povećanja visokog tlaka.- Kada jaki vjetrovi neprekidno pušu u jedinicu, ventilator se

može početi okretati vrlo brzo dok se ne slomi.Za odabir mjesta postavljanja na mjestima gdje smjer vjetramože biti predviđen, pomozite si slikama koje slijede:

NAPOMENA Vanjska jedinica ERLQ0*BA se može priključitisamo na unutarnju jedinicu EKHBH/X016BA(pločasti grijač na dnu vanjske jedinice mora moranadzirati unutarnja jedinica ).

Vanjska jedinica ERHQ0*BA se može priključitisamo na unutarnju jedinicu EKHBH/X016BA ili naunutarnju jedinicu EKHBH/X016AA/AB (ako jepotreban pločasti grijač na dnu, pogledajte"Moguće opcije" na stranici 3).

Priručnik za postavljanje 1

Obujmice za kabele 2

Naljepnica o fluoriranim stakleničkim plinovima 1

Višejezična naljepnica o fluoriranim stakleničkim plinovima

1

Pločasti grijač dnaNastavak za odvod

kondenzata

ERLQ Standardna Upotreba zabranjena

ERHQ Opcijski pribor(a)

(a) Kombinacija obje opcije je zabranjena.

Opcijski pribor(a)

1

1 Pribor

EKBPHT16Y* EKBPHTH16A

EKHBH/X016AA/AB Moguće Nije dopušteno

EKHBH/X016BA Moguće Moguće

Da se izbjegnu ozljede, ne dodirujte otvor za izlaz zraka nialuminijske lopatice na vanjskoj jedinici.

OPREZ

Svakako poduzmite odgovarajuće mjere kako vanjskajedinica ne bi postala sklonište malim životinjama.

Male životinje mogu izazvati kvarove, dim ili požarako dođu u dodir s električnim dijelovima. Molimo,uputite korisnika da područje oko vanjske jediniceodržava čistim.

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Priručnik za postavljanje

3

Page 6: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Okrenite izlazni otvor za zrak prema zidu zgrade, ogradi ilipregradi.

Postavite izlaznu stranu pod pravim kutom na smjer vjetra.

3 Oko temelja načinite odvodni kanal, kojim će oticati otpadnavoda.

4 Ako je odvodnja iz jedinice slaba, postavite jedinicu na postoljeod betonskih blokova, itd. (visina postolja trebala bi biti najviše150 mm).

5 Ako jedinicu postavljate na okvir, molimo postavite vodootpornuploču na 150 mm od dna jedinice, da se spriječi ulazak vodeodozdo.

6 Kada postavljate jedinicu na mjestu često izloženom snijegu,obratite posebnu pažnju da izdignete temelj što je više moguće.

7 Ako jedinicu postavljate na zidani okvir,molimo postavite vodootpornu ploču (nijeu isporuci)(na 150 mm od dna jedinice) iliupotrijebite komplet s ispusnim čepom(pogledajte tablicu kombinacija u "Mogućeopcije" na stranici 3) da se spriječi kapanjeotpadne vode. (Vidi sliku).

Odabir mjesta postavljanja u hladnim podnebljima

Pogledajte "Model" na stranici 3.

Da biste spriječili izloženost vjetru, vanjsku jedinicu postaviteusisnom stranom prema zidu.

Nikada vanjsku jedinicu nemojte postavljati na mjestu na kojembi usisna strana mogla biti izravno izložena vjetru.

Za sprječavanje izloženosti vjetru, postavite vjetrobranske pločena izlazu zraka iz vanjske jedinice.

U područjima sa jakim snježnim padalinama, jako je važnomjesto za postavljanje odabrati tako da snijeg ne može smetatijedinici. Ako postoji mogućnost da snijeg upada sa strane,osigurajte da snijeg ne može djelovati na zavojnicu izmjenjivačatopline (ako je potrebno konstruirajte bočnu nadstrešnicu).

Mjere opreza pri postavljanju

Provjerite čvrstoću i razinu podloge za postavljanje kako jedinicane bi izazivala vibracije ili buku pri radu nakon postavljanja.

Prema crtežu postolja na slici, učvrstite jedinicu sigurno pomoćusvornjaka za postolje. (Pripremite četiri seta M12 svornjaka zapostolje, matice i podloške za svaki, kakvi se mogu dobiti utrgovini)

Najbolje je uvrtati svornjake u postolje dok im dužina ne bude20 mm od površine postolja.

Odvod kondenzata

Pogledajte u tablicu kombinacija pod natuknicom "Moguće opcije" nastranici 3 je li dopušten izljev kondenzata. U slučaju kada je na vašojjedinici dopušten izljev kondenzata i mjesto postavljanja zahtijevaodvod, tada slijedite donje smjernice.

Pribor za odvod kondenzata dostupan je u opciji.

Ako odvod kondenzata iz vanjske jedinice predstavlja problem(npr. ako kondenzat kapa na ljude), postavite cjevovod zakondenzat koristeći se priključak za kondenzat (opcija).

Provjerite da odvod dobro radi.

Jak vjetar

Ispuhivani zrak Jak vjetar

NAPOMENA Kada vanjska jedinica radi pri niskoj vanjskojtemperaturi, svakako slijedite donje upute.

Pazite da ima dovoljno prostora za postavljanje

A Faza pražnjenja

B Pogled odozdo (mm)

C Izljevni otvor

NAPOMENA Ako su ispusni otvori navanjskoj jedinici zakrivenipostoljem ili podom, podignitejedinicu kako biste dobili prostorod najmanje 100 mm ispodvanjske jedinice.

1

2

1 Izgradite veliku nadstrešnicu.

2 Izgradite podnožje.Jedinicu postavite dovoljno visoko od tla kako biste spriječili da ju zatrpa snijeg.

140

117

219

289

350

(345

-355

)

47

140620

614423

276

A

B

C

Priručnik za postavljanje

4ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1

Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Page 7: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Način postavljanja da se spriječi prevrtanje

Ako je potrebno spriječiti prevrtanje jedinice, postavite kako jeprikazano na slici.

pripremite sve 4 žice kako je naznačeno na crtežu

odvrnite vijke sa gornje ploče na 4 mjesta označena sa A i B

stavite vijke kroz petlje i čvrsto ih ponovo zavrnite

Prostor za radove na postavljanju

Ovdje naznačene brojke predstavljaju dimenzije u mm.

(Pogledajte u "Mjere opreza pri postavljanju" na stranici 4)

Mjere opreza

(A) U slučaju postavljanja pojedinačno (Vidi sliku 1)

(B) U slučaju postavljanja jedan na drugi

1. U slučaju kada postoje prepreke ispred strane sa ispuhom.

2. U slučaju kada postoje prepreke ispred strane sa ulaznimotvorom.

Nemojte stavljati više od jedne jedinice na drugu

Za polaganje izljevne cijevi gornje vanjske jedinice potrebno je oko100 mm prostora. Dio A zabrtvite tako da zrak iz ispuha ne prolazipored.

(C) U slučaju postavljanja u više redova (za primjenu na krovu itd.)

1. U slučaju postavljanja jedne jedinice u redu

2. U slučaju postavljanja više (2 ili više) bočno povezanih jedinicau red.

Odnosi veličina H, A i L prikazani su u donoj tablici.

Dimenzije cijevi za rashladno sredstvo i dopuštena duljina cijevi

A mjesto 2 rupe za učvršćivanje na prednjoj strani jedinice

B mjesto 2 rupe za učvršćivanje na stražnjoj strani jedinice

C kabeli: ne isporučuje Daikin

Prepreka na usisnoj strani Postoji prepreka

Prepreka na ispusnoj strani

1 U tim slučajevima zatvorite dno okvira za postavljanje kako biste spriječili da ispuštani zrak promjeni smjer

Prepreka na lijevoj strani

Prepreka na desnoj strani

2 U takvim se slučajevima mogu se postaviti samo 2 jedinice

Prepreka odozgoTa situacija nije dopuštena

C

BAA

≥1000

≥10

0

A

≥300

≥10

0

A

L A

L≤H0<L≤1/2H 250

1/2H<L 300

H<L Postavljanje nije dopušteno

Cjevovod i drugi dijelovi pod tlakom morajuudovoljavati nacionalnim i međunarodnim propisima imoraju biti prikladni za dano rashladno sredstvo.Koristite bešavne bakrene cijevi za rashladnosredstvo, deoksidirane fosfornom kiselinom.

Postavljanje treba izvršiti ovlašteni frigo-tehničar, aizbor materijala i način postavljanja mora udovoljitinacionalnim i međunarodnim propisima. U Europitreba koristiti normu primjene EN378.

Osobama zaduženim za radove na cjevovodu:

Neka zaporni ventil svakako bude otvorene nakonpostavljanja cjevovoda i dovršetka vakuumiranja.(Pokretanje sustava sa zatvorenim ventilom možeoštetiti kompresor.)

Zabranjeno je ispuštanje rashladnog sredstvau atmosferu. Sakupljajte rashladno sredstvo u skladus propisima o sakupljanju i zbrinjavanju freona.

≥1000

≥200

≥2000

≥100

≥1500

≥600

≥3000

A

H

L

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Priručnik za postavljanje

5

Page 8: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Odabir materijala za cjevovod

Konstrukcijski materijal: bešavne bakrene cijevi za rashladnosredstvo, deoksidirane fosfornom kiselinom.

Stupanj tvrdoće: upotrijebite cijevi sa stupnjem tvrdoće kojiodgovara promjeru cijevi prema donjoj tablici.

Debljina stjenke cjevovoda rashladnog sredstva mora biti uskladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima. Minimalnadebljina stjenke cjevovoda rashladnog sredstva za R410A morabiti u skladu s donjom tablicom.

O=Kaljeno

Dimenzije cijevi za rashladno sredstvo

Cijevi između vanjske jedinice i unutarnje jedinice moraju biti istihdimenzija kao i vanjski priključci.

Dopuštena duljina cijevi i visinska razlika

Za dužine i visine pogledajte dinju tablicu. Pogledajte sliku 2.Pretpostavite da najduža crta na slici odgovara stvarnoj najduljojcijevi, a da najviša jedinica na slici odgovara stvarnoj visini jedinice.

Dopuštena duljina cijevi

Mjere opreza za cjevovod rashladnog sredstva

Ne dopustite da se u ciklus hlađenja umiješa bilo što osimodređenog rashladnog sredstva, poput zraka, itd. Ako tijekomrada na uređaju procuri rashladno sredstvo, odmah dobroprozračite prostoriju.

Prilikom dodavanja rashladnog sredstva upotrebljavajteisključivo R410A.Alati za postavljanje:Upotrebljavajte samo one alate za postavljanje (cijev zapunjenje manometra razvodnika, itd.) koji se upotrebljavajuisključivo za instalacije R410A koji podnose tlak i kako bi sespriječilo miješanje stranih materijala (tj. mineralnih ulja i vlage)u sustav.Vakuumska pumpa:Koristite 2-stupanjsku pumpu sa nepovratnim ventilomPazite da ulje iz pumpe ne poteče u suprotnom smjeru u sustavdok pumpa ne radi.Koristite vakuumsku pumpu koja može isprazniti do –100,7 kPa(5 Torr, –755 mm Hg).

Za spriječavane ulaska nečistoća, tekućine ili prašine u cijev, nakraju je stisnite ili zalijepite trakom.

Pri postavljanju bakrenih cijevi kroz zidove potreban je velikoprez.

Cjevovod treba biti postavljen tako da proširenje ruba na krajucijevi nije izloženo naprezanju.

Smjernice za proširivanje

Proširenja se ne smiju ponovo koristiti. Kako bi se spriječilapropuštanja, treba načiniti nova.

Upotrijebite rezač za cijevi i holender koji odgovaraupotrijebljenom rashladnom sredstvu.

Upotrijebite samo holender matice priložene uz jedinicu.Upotreba drugačijih holender matica može dovesti do ispuštanjarashladnog plina.

Dimenzije holender matice i prikladni moment sile zatezanjapotražite u donjoj tablici (prejako zatezanje može dovesti dorazdvajanja holendera).

Kada priključujete 'holender' maticu, nanesite na unutarnjustranu holendera sloj eterskog ili esterskog ulja, i u početku,prije čvrstog zatezanja, zatežite rukom 3 do 4 okreta.

Pri otpuštanju holender matice uvijek upotrijebite dva ključazajedno. Za priključivanje cijevi svakako upotrijebite zajedno viličasti izakretni ključ za pritezanje holender matice kako biste spriječilioštećenje holender matica i propuštanje.

Cijev ØStupanj tvrdoće materijala

za cjevovod Minimalna debljina t (mm)

9,5 O 0,80

15,9 O 1,00

Dimenzije cijevi za rashladno sredstvo (mm)

Cijev za plin Ø15,9

Cijev za tekućinu Ø9,5

Dopuštena duljina cijevi V3 W1

Najveća ukupna jedno-smjerna duljina cijevi(a)

(a) Brojka u zagradama predstavlja ekvivalent duljine.

L 75 m (95 m)

Najveća visina između unutarnje i vanjske

H 30 m

Duljina bez punjenja

L ≤30 m ≤10 m

Mjesto Vrijeme postavljanja Postupak zaštite

Vanjska jedinica

Više od mjesec dana Pričvrstiti cijev hvataljkom

Manje od mjesec dana Pričvrstiti cijev

hvataljkom ili trakomUnutarnja jedinica Bez obzira na period

Dimenzija cjevovoda

(mm)Moment sile

zatezanja (N•m)Dimenzije

holendera A (mm)

Oblik proširenja

(mm)

Ø9,5 33~39 12,8~13,2

Ø15,9 63~75 19,4~19,7 R=0.4~0.8

45 ±2

90 ±2

A

2

3

1

4

1 Moment ključ

2 Viličasti ključ

3 Spoj cijevi

4 Holender matica

Priručnik za postavljanje

6ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1

Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Page 9: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Preporučuje se samo u slučaju nužde.Ako morate holender maticu pritegnuti bez priteznog ključaprimijenite slijedeći postupak:

Maticu pritežite ključem, dok se zakretni moment iznenadapoveća.

Od tog položaja, nadalje pritežite holender maticu iz doljeprikazanog kuta:

Smjernice za tvrdi lem

Za vrijeme tvrdog lemljenja pazite da kroz cijev puše dušik. Upuhivanje dušika spriječava stvaranje velikih količinaoksidirajućeg filma unutar cjevovoda. Oksidirajući film štetnodjeluje na ventile i kompresore u sustavu rashladnog sredstva tesprječava pravilan rad.

Tlak dušika mora biti podešen na 0,02 MPa pomoćuredukcijskog ventila (= tek toliko da se na koži može osjetiti).

Nemojte upotrebljavati anti-oksidans pri tvrdom lemljenju nacjevovodu.Talog može začepiti cijevi i oštetiti uređaj.

Nemojte upotrebljavati fluks pri tvrdom lemljenju bakar-na-bakarna cjevovodu za rashladno sredstvo. Za tvrdi lem upotrijebitefosforno bakreno metalno punilo (BCuP) koje ne zahtijeva fluks.

(Fluks izuzetno štetno djeluje na sustave cjevovoda rashladnogsredstva. Upotreba klornog fluksa može prouzročiti korozijucijevi, a ako fluks sadrži fluor, može prouzročiti kvarenjemaziva.)

Rad protupovratnog ventila

Upozorenje za rukovanje zapornim ventilom

Pazite da za vrijeme rada oba ventila držite otvorena.

Na donjoj slici prikazani su nazivi svakog dijela potrebnog zarukovanje zapornim ventilom.

Zaporni ventil je tvornički zatvoren

Ne primjenjujte prekomjernu snagu na navojni priključak ventila.To može slomiti tijelo ventila.

Budući da se bočne ploče zapornog ventila mogu deformiratiako se za otpuštanje ili pritezanje zavarenih matica upotrijebisamo viličasti ključ, uvijek zakočite zaporni ventil ključem azatim otpuštate ili stežete maticu zateznim ključem.Nemojte stavljati zatezni ključ na kapu navoja, jer bi to mogloizazvati curenje rashladnog srestva.

Kada se očekuje da će radni tlak biti nizak (na primjer, kada sehlađenje vrši na niskoj temperaturi vanjskog zraka), silikonomdobro zabrtvite 'holender' maticu zapornog ventila u plinskomvodu kako biste spriječili zaleđivanje.

Otvaranje/zatvaranje zapornih ventila

Otvaranje zapornih ventila

1. Uklonite kapu sa zapornog ventila.

2. Umetnite imbus ključ (na strani tekuće faze:) 4 mm /na straniplinske faze 6 mm) u navojni priključak i okrećite ga suprotno odkazaljke sata.

3. Kada se navojni priključak ventila ne da dalje okretati, prekiniteokretanje.Ventil je sada otvoren.

Zatvaranje zapornih ventila

1. Uklonite kapu sa zapornog ventila.

2. Umetnite imbus ključ (na strani tekuće faze:) 4 mm /na straniplinske faze 6 mm) u navojni priključak ventila i okrećite ga usmjeru kazaljke na satu.

3. Kada se navojni priključak ventila ne da dalje okretati, prekiniteokretanje.Ventil je sada zatvoren.

Oprez pri rukovanju kapom ventila

Kapa ventila je zabrtvljena namjestu označenom strelicom.Pazite da ne oštetite to mjesto.

Nakon korištenja zapornogventila, sa sigurnošću utvrdite daje kapa navojnog priključka dobrostegnuta. Moment sile zatezanja potražite u donjoj tablici.

Nakon pritezanja kape provjerite da nema ispuštanja rashladnogsredstva.

Dimenzija cjevovoda

(mm)Kut daljnjeg pritezanja

(stupnjevi)Preporučena dužina

ručke alata (mm)

Ø9,5 60~90 ±200

Ø15,9 30~60 ±300

1 Cjevovod za rashladno sredstvo

2 Dio na kojem se izvodi tvrdi lem

3 Omotano trakom

4 Ručni ventil

5 Redukcijski ventil

6 Dušik

1 2 3 4 5

66

3

4

1

2

1 Servisni ulaz i poklopac servisnog ulaza

2 Navojni priključak ventila

3 Priključak vanjskog cjevovoda

4 Kapa navojnog priključka

Silikonsko brtvilo (Pazite da nema šupljina)

Smjer zatvaranja

Strana tekuće faze Strana plinske faze

1

2

1 Viličasti ključ

2 Moment ključ

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Priručnik za postavljanje

7

Page 10: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Oprez pri rukovanju servisnim priključkom

Uvijek upotrebljavajte gibljivu cijev za punjenje koja jeopremljenu s potisnim trnom za ventil, jer je servisni priključakventila tipa Schrader.

Nakon što ste koristili servisni priključak, sa sigurnošću utvrditeda je kapa servisnog priključka dobro stegnuta.. Moment silezatezanja potražite u donjoj tablici.

Nakon pritezanja kape servisnog priključka provjerite da nemaispuštanja rashladnog sredstva.

Zatezni momenti

Cjevovod za rashladno sredstvo

Vanjske cijevi se mogu postaviti u četiri smjera.

Slika - Vanjske cijevi u četiri smjera

Urezivanje dva proreza omogućava postavljanje kako jeprikazano na slici "Vanjske cijevi u četiri smjera".(Za izrezivanje ureza upotrijebite pilu za metal.)

Za postavljanje priključne cijevi na uređaj u smjeru prema dolje,načinite izbojni otvor probijanjem središnjeg područja okoizbojnog otvora pomoću svrdla Ø6 mm. (Vidi sliku Vanjske cijeviu četiri smjera.)

Nakon izbijanja izbojnog otvora, preporučuje se nanijeti repara-turnu boju na rubove i na okolne završne površine, kako bi sespriječilo hrđanje.

Kada provlačite žice kroz izbojne otvore, uklonite sve krhotine iomotajte žice zaštitnom trakom kako ih ne biste oštetili.

Ako postoji mogućnost da male životinje kroz izbojni otvor uđu usustav, začepite pukotine materijalom od pakiranja (na mjestuugradnje).

Sprječavanje ulaska stranih tijela

Otvore kroz koje prolazi cijev začepite kitom ili izolacionimmaterijalom (ne isporučuje Daikin) za uklanjanje svih šupljina, kako jeprikazano na slici.

Insekti ili male životinje koje uđu u vanjsku jedinicu mogu prouzročitikratki spoj u razvodnoj kutiji.

Oprez kod spajanja vanjskog cjevovoda i njegove izolacije

Pazite da cijevi nutarnjeg i vanjskog cjevovoda ne dođu u dodirs poklopcem priključka kompresora.Ako bi izolacija cjevovoda tekuće faze mogla doći s njim u dodir,podesite visinu kako prikazuje donja slika. Također, uvjerite seda vanjski cjevovod ne dodiruje svornjake i vanjske pločekompresora.

Kada vanjska jedinica postavljena iznad unutarnje jedinice možese dogoditi slijedeće:Kondenzirana voda na zapornom ventilu može se pomaknuti uunutarnju jedinicu. Da bi se to izbjeglo molim prekrijte zaporniventil materijalom za brtvljenje.

Ako je temperatura viša od 30°C a vlaga viša od RH 80%, tadadebljina materijala za brtvljenje treba biti najmanje 20 mm da bise spriječila kondenzacija na površini brtvila.

Svakako izolirajte vanjski cjevovod tekuće i plinske faze.

(Najviša temperatura na cjevovodu plinske faze može biti120°C, zato pazite da se upotrijebi vrlo otporan izolacijskimaterijal)

Stavka Moment sile zatezanja (N•m)

Kapa priključka, tekuća faza 13,5~16,5

Kapa priključka, plinska faza 22,5~27,5

Kapa servisnog priključka 11,5~13,9

1 Svrdlo

2 Središnje područje oko izbojnog otvora

3 Izbojni otvor

4 Prorez

5 Priključna cijev

6 Donji okvir

7 Prednja ploča

8 Ploča za izlaz cijevi

9 Prednju ploču pričvrstite vijcima

10 Vijak ploče za izlaz cijevi

A Sprijeda

B Straga

C Bočno

D Prema dolje

44

321 7

8910

AD

C

B

5 6

1 Perforirani izbijeni otvor

2 Srh

3 Materijali pakiranja

Izloženi cjevovod može prouzročiti kondenzaciju iliopekotine pri dodiru.

2 31

1

1 Kit ili izolacijski materijal (ne isporučuje Daikin)

2

1

3

5

5

A

4

4

6

1 Kompresor

2 Poklopac priključka

3 Vanjski cjevovod unutarnje i vanjske jedinice

4 Omatanje, etc.

5 Izolacioni materijal

6 Svornjaci

A Pažljivo s cijevi, svornjakom i spojevima vanjsk

Priručnik za postavljanje

8ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1

Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Page 11: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Upozorenja za postavljanje sifona

Budući da postoji opasnost da ulje koje se zadrži u uzlaznomcjevovodu poteče natrag u kompresor kada je zaustavljen i izazovepojavu hidrauličkog udara, ili kvarenje povratnog ulja, biti će potrebnona prikladnom mjestu načiniti sifon na uzlaznom plinskom cjevovodu.

Prostor za postavljanje sifona (Vidi sliku 4)

Sifon nije potreban kada je vanjska jedinica postavljena navišem položaju od unutarnje jedinice

Ispitivanje curenja i vakuumsko isušivanje

Kada su radovi na cjevovodu dovršeni, a vanjska jedinica spojena naunutarnju, potrebno je provesti (a) ispitivanje curenja u cjevovodurashladnog sredstva i (b) vakuumsko isušivanje da se ukloni svavlaga iz cjevovoda rashladnog sredstva.

Ako postoji mogućnost da je u cjevovodu rashladnog sredstvaprisutna vlaga (na primjer, kišnica može ući u cjevovod), najprijeizvršite donjki postupak vakuumskog isušivanja sve dok se ne uklonisva vlaga.

Opće smjernice

Na svim cijevima unutar jedinice tvornički je ispitano da nemacurenja.

Koristite 2-stupanjsku vakuumsku pumpu s nepovratnimventilom, koja može vakumirati do tlaka od –100,7 kPa (5 Torrapsolutnog tlaka, –755 mm Hg).

Priključite vakuumsku sisaljku na oba servisna priključka; i naservisni otvor zapornog ventila tekuće faze i na servisni otvorzapornog ventila plinske faze.

Postav

(Vidi sliku 5)

Provjera curenja

Ispitivanje zabrtvljenosti mora zadovoljavati normu EN 378-2.

1 Provjera curenja vakuuma

1.1 Vakumirajte sustav kroz cijevi za tekućinu i plin do tlaka od–100,7 kPa (5 Torr).

1.2 Kad se postigne taj tlak, isključite vakuumsku sisaljku iprovjerite da se tlak ne mijenja najmanje 1 minutu.

1.3 Ako se tlak diže, sustav možda sadrži vlagu (vidi doljevakuumsko isušivanje) ili propušta.

2 Postupak ispitivanja zabrtvljenosti

2.1 Ispunite vakuum tlačenjem dušika do tlaka od najmanje0,2 MPa (2 bar). Nemojte nikada tlačiti na tlak koji je veći od maksimalnogradnog tlaka jedinice, tj. 4,0 MPa (40 bar).

2.2 Na svim spojevima cjevovoda provjerite propuštanjenanošenjem posebne ispitne sapunice.

2.3 Ispustite sav dušik.

Vakuumsko isušivanje

Da se ukloni sva vlaga iz sustava, postupite na slijedeći način:

1. Vakumirajte sustav najmanje 2 sata do konačnog vakuuma od –100,7 kPa.

2. Kad se postigne taj tlak, isključite vakuumsku sisaljku i provjeriteda se tlak ne mijenja najmanje 1 sat.

3. Ako ne uspijete postići potreban vakuum u roku od 2 sata ilizadržati vakuum najmanje 1 sat, sustav možda sadrži suviševlage.

4. U tom slučaj, ispunite vakuum tlačenjem dušika do tlaka odnajmanje 0,05 MPa (0,5 bar) i ponovite korake od 1 do 3 svedok se ne ukloni sva vlaga.

5. Zaporni ventili se sada mogu otvoriti, i/ili može se pustiti dodatnorashladno sredstvo (vidi "Punjenje rashladnog sredstva" nastranici 10).

A Vanjska jedinica

B Unutarnja jedinica

C Cjevovod plina

D Cjevovod tekućine

E Uljni sifon

H Postavite sifon za svaku razliku visine od 10 m

Nemojte istiskivati zrak rashladnim sredstvima. Zavakuumiranje instalacije upotrijebite vakuumskusisaljku. Nema dodatnog rashladnog sredstvaistiskivanje zraka.

Provjerite da su zaporni ventili plinske i tekuće fazečvrsto zatvoreni prije provjere curenja ili vakuumskogisušivanja.

1 Tlačni manometar

2 Dušik

3 Rashladno sredstvo

4 Uređaj za vaganje

5 Vakuumska pumpa

6 Zaporni ventil

Uvjerite se da je upotrijebljena ispitna sapunicanabavljena od Vašeg dobavljača opreme.Nemojte upotrebljavati običnu vodenu sapunicujer može uzrokovati pucanje 'holender' matice(vodena sapunica može sadržavati soli kojeupijaju vlagu koja će se zalediti kada se cijevohladi), i/ili dovesti do korozije 'holender' spojeva(u vodi sapunice može biti amonijaka kojiuzrokuje nagrizanje između mjedene matice ibakarnog proširenja cijevi).

Nakon otvaranja zapornog ventila, možda se neće podićitlak rashladnog sredstva. Razlog tome može biti npr.zatvoreno stanje ekspanzionog ventila kruga vanjskejedinice, ali to ne predstavlja problem za ispravan radjedinice.

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Priručnik za postavljanje

9

Page 12: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Punjenje rashladnog sredstva

Važne informacije o rashladnom sredstvu koje se koristi

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove koji suobuhvaćeni Protokolom iz Kyotoa. Nemojte plinove ispuštati uatmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R410A

GWP(1) vrijednost: 1975

(1) GWP = potencijal globalnog zagrijavanja

Molimo popunite neizbrisivom tintom,

➀ tvornički punjeno rashladno sredstvo u proizvodu,

➁ dodatno punjeno rashladno sredstvo na mjestu postavljanja i

➀+➁ ukupno punjenje rashladnog sredstva

na naljepnici o fluoriranim stakleničkim plinovima isporučenojs proizvodom.

Popunjena naljepnica mora se postaviti s unutarnje straneproizvoda,blizu ulaza za punjenje rashladnog sredstva (npr.s unutarnje strane servisnog poklopca).

Kako bi se izbjegao kvar kompresora. Nemojte puniti rashladnosredstvo preko određene količine.

Vanjska jedinica je tvornički napunjena rashladnim sredstvom, aovisno o dimenzijama cijevi i dužini cijevi za neke sustave jepotrebno dodatno punjenje rashladnog sredstva. Vidi"Proračunavanje dodatnog rashladnog sredstva" na stranici 11.

Ako je potrebno ponovno punjenje, ppogledajte "Potpunoponovno punjenje" na stranici 11.

Mjere opreza i opće smjernice

Ovoj jedinici je potrebno dodatno punjenje rashladnog sredstvaovisno o duljini cijevi spojone na licu mjesta.

Pazite da punite rashladno sredstvo u cijev za tekućinuu njegovom tekućem stanju. Budući da je R410A miješanorashladno sredstvo, njegov sastav se mijenja ako se puniu plinovitom stanju i normalan rad sustava neće biti zajamčen.

Prije punjenja provjerite ima li spremnik rashladnog sredstva nasebi učvršćen sifon ili ne i sukladno tome postavite spremnik.

NAPOMENA Za nacionalnu implementaciju EZ propisa o nekimfluoriranim stakleničkim plinovima može biti potrebnopribaviti tekst na službenom nacionalnom jeziku. Stogase s proizvodom isporučuje i dodatna višejezičnanaljepnica o fluoriranim stakleničkim plinovima.

Upute za lijepljenje nacrtane su na poleđini naljepnice.

3

56

2

1

4 1 Tvornički punjeno rashladno sredstvo u proizvodu:pogledajte pločicu s nazivom

2 Dodatno punjeno rashladno sredstvo na mjestu postavljanja

3 Ukupno punjenje rashladnog sredstva

4 Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove koji su obuhvaćeni Protokolom iz Kyotoa

5 Vanjska jedinica

6 Spremnik rashladnog sredstva i razvodnik za punjenje

Kad je pri servisiranju jedinice potrebno otvoritisustav, tada postupanje s rashladnim sredstvom ivakuumiranje treba izvršiti sukladno važećim lokalnimi nacionalnim propisima.

Rashladno sredstvo se ne može puniti prije dovršetkaožičenja.

Rashladno sredstvo se može puniti tek po završetkuispitivanja na nepropusnost i vakuumskog isušivanja(vidi "Ispitivanje curenja i vakuumsko isušivanje" nastranici 9).

Pri punjenju sustava, treba paziti da se nikada neprijeđe njegova maksimalna dopuštena količinapunjenja, zbog opasnosti od hidrauličkog udara.

Punjenje nepodesne supstance može izazvatieksplozije ili nesreće, stoga uvijek pazite da se puniodgovarajuće rashladno sredstvo (R410A).

Posude s rashladnim sredstvom treba otvarati polako. Pri punjenju rashladnog sredstva, uvijek nosite

zaštitne rukavice i zaštitite oči.

OPASNOST

Ako je napajanje uključeno, zatvorite prednju ploču priostavljanju jedinice bez nadzora.

Punjenje sa spremnikom s postavljenim sifonomPunite tekućeg rashladnog sredstva sa spremnikom u uspravnom položaju.

Punjenje s cilindrom bez postavljenog sifonaPunite tekuće rashladno sredstvo sa spremnikom u obrnutom položaju.

Priručnik za postavljanje

10ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1

Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Page 13: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Proračunavanje dodatnog rashladnog sredstva

Za modele V3

Nije potrebno dodatno punjenje ako je duljina cjevovoda kraća od30 m.Međutim, ako je duljina cjevovoda manja od 5 m, potrebno jeponovno cjelovito punjenje jedinice. Pogledajte "Potpuno ponovnopunjenje" na stranici 11.

Ako je duljina cjevovoda preko 30 m, iz donje tablice odreditedodatnu količinu rashladnog sredstva koja će se puniti.

Tablica 1: Punjenje dodatnog rashladnog sredstva <jedinice: kg>

Za modele W1

Nije potrebno dodatno punjenje ako je duljina cjevovoda kraća od10 m.

Ako je duljina cjevovoda preko 10 m, iz donje tablice odreditedodatnu količinu rashladnog sredstva koja će se puniti.

Tablica 2: Punjenje dodatnog rashladnog sredstva <jedinice: kg>

Potpuno ponovno punjenje

U slučaju potpunog ponovnog punjenja (nakon curenja, itd). iz donjetablice odredite potrebnu količinu rashladnog sredstva.

Tablica 3: Ukupna količina punjenja <jedinica: kg>

Postupak prepumpavanja

Ova jedinica je opremljena automatskim postupkom prepumpavanjakoji će u vanjsku jedinicu skupiti sve rashladno sredstvo iz vanjskogcjevovoda i unutrašnje jedinice. Zbog zaštite okoliša, svakakoprovedite prisilno prepumpavanje prilikom premještanja iliodbacivanja uređaja.

1. Uključite glavno napajanje sklopkom.

2. Provjerite da su zaporni ventili plinske i tekuće faze otvoreni (vidi"Rad protupovratnog ventila" na stranici 7).

3. Na PC ploči vanjske jedinice držite pritisnutu tipku (BS4) zaprepumpavanje, najmanje 8 sekundi.

4. Kompresor i ventilator vanjske jedinice automatski počinju raditi.

5. Kada se rad kompresora zaustavi (nakon 3 do 5 minuta), dobrozatvorite zaporne ventile za tekuću i plinsku fazu.

6. Pstupka prepumpavnja je sada završen. Daljinski upravljačmože pokazivati "U4", a unutarnja jedinica može nastaviti rad jošolo 30 sekundi. To nije kvar. Čak i kada se pritisne tipka ON nadaljinskom upravljaču, jedinica neće početi raditi. Za ponovnopuštanje jedinice u rad isključite sklopku glavnog napajanja iponovo je uključite.

7. Sklopkom isključite glavno napajanje

Za duljinu cijevi se uzima jednosmjerna duljina one cijeviza plin ili tekućinu koja je dulja.

Duljina cjevovoda za rashladno sredstvo

3~5 m 5~30 m 30~40 m 40~50 m 50~60 m 60~75 m

(a)

(a) Potrebno ponovno punjenje, pogledajte "Potpuno ponovno punjenje" na stranici 11

(b)

(b) Nije potrebno dodatno punjenje

0,5 1,0 1,5 2,0

Duljina cjevovoda za rashladno sredstvo

3~10 m 10~20 m 20~30 m 30~40 m 40~50 m 50~60 m 60~75 m

(a)

(a) Nije potrebno dodatno punjenje

0,5 1 1,5 2 2,5 3,0

NAPOMENA Pojedinosti potražite u priručniku za servisiranje.

Prije ponovnog punjenja isto tako obavezno izvršitevakuumsko isušivanje unutrašnjeg cjevovoda jedinice. Dabiste to učinili koristite nutrašnji servisni priključak jedinice.NEMOJTE koristiti servisne priključke smještene nazapornom ventilu (vidi "Rad protupovratnog ventila" nastranici 7), jer se preko tih priključaka ne može izvestipravilno vakuumsko isušivanje.Vanjske jedinice imaju 1 priključak na cjevovod. On jeizmeđu izmjenjivača topline i 4-smjernog ventila.

Duljina cjevovoda za rashladno sredstvo

3~10 m 10~20 m 20~30 m 30~40 m 40~50 m 50~60 m 60~75 m

V3 2,7 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,7

W1 2,95 3,45 3,95 4,45 4,95 5,45 5,95

NAPOMENA Pojedinosti potražite u priručniku za servisiranje.

UPOZORENJE

Vanjska jedinica opremljena je niskotlačnom sklopkom iliniskotlačnim osjetnikom za zaštitno isključivanje kom-presora. Nikada nemojte načiniti kratki spoj na niskotlačnojsklopki tijekom postupka prepumpavanja!.

UPOZORENJE

Prije ponovnog pokretanja jedinice sa sigurnošću utvrditeda ste opet otvorili oba zaporna ventila.

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Priručnik za postavljanje

11

Page 14: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Rad na električnom ožičenju

Upozorenja za rad na električnom ožičenju

Upotrebljavajte samo bakrene vodiče.

Glavni prekidač ili drugi uređaj za prekidanje, koji ima razmak nasvim polovima, mora biti ugrađen u fiksno ožičenje u skladu slokalnim i nacionalnim propisima.Ne okrećite sigurnosni prekidač na dok svo ožičenje ne budezavršeno.

Za W1Pazite da kablove napajanja spojite u normalnoj fazi. Ako spojiteu suprotnoj fazi, daljinski upravljač unutarnje jedinice pokazuje"U1" i oprema ne može raditi. Zamijenite bilo koja dva od tri kablanapajanja (L1, L2, L3) na pravilnu fazu.

Nikada ne gurajte smotane kablove u jedinicu.

Pričvrstite kablove tako da ne dolaze u dodir sa cijevima(osobitio na visokotlačnom dijelu).

Učvrstite električno ožičenje kabelskim vezicama kako jeprikazano na donjoj slici da ne dođe u dodir s cjevovodom,naročito na visokotlačnoj fazi.Pazite da nema vanjskog pritiska na priključne konektore.

Pri postavljanju automatskog osigurača prema uzemljenju,pazite da bude kompatibilan s inverterom (otporan na električnesmetnje visokih frekvencija) kako bi se izbjeglo nepotrebnoizbacivanje automatskog osigurača.

Budući da je ovaj uređaj opremljen pretvaračem, ugradnjakondenzatora za brzanje u fazi će ne samo pokvariti učinakpoboljšanja faktora snage, nego može uzrokovati i nezgodupregrijavanja kondenzatora uslijed visokofrekventnih valova.Stoga, nikada nemojte postavljati kondenzator za brzanje u fazi.

Učvrstite ožičenje dolje prikazanim redoslijedom.

1 Vod uzemljenja pričvrstite na pričvrsnu pločicu zapornog ventilatako da ne sklizne.

2 Vod uzemljenja pričvrstite na pričvrsnu pločicu zapornog ventilajoš jednom, zajedno s električnim vodom i ožičenjem izmeđujedinica.

Prilikom rada na ožičenju postavite električno ožičenje tako dase prednji poklopac ne podiže i dobro pričvrstite prednjipoklopac.

Svo ožičenje mora izvesti ovlašteni električar.

Sve komponente na radilištu i sva električnakonstrukcija trebaju biti u skladu sa važećim lokalnim inacionalnim propisima.

OPASNOST

Visoki napon

Kako biste izbjegli udar struje, svakako isključite napajanje1 minutu ili više prije servisiranja električnih dijelova. Čak inakon 1 minute, uvijek izmjerite napon na priključnicamakondenzatora glavnog kruga ili električnim dijelovima, teprije nego ih dodirnete, svakako provjerite da je napon50 V istosmjerne struje ili manje.

Osobama zaduženim za radove na elektrici

Nemojte pokretati uređaj prije dovršetka cjevovoda zarashladno sredstvo. (Pokretanje sustava prije nego jecjevovod spreman može oštetiti kompresor.)

OPASNOST

Prije pristupanja priključnim uređajima, treba prekinuti svestrujne krugove.

OPASNOST

Svakako postavite strujnu zaštitnu sklopku – FID u skladus važećim lokalnim i nacionalnim propisima. Nepostavljanjezaštitne sklopke može prouzročiti strujni udar.

OPREZ

Svakako postavite potrebne osigurače.

1 Razvodna kutija

2 Ploča za postavljanje zapornog ventila

3 Uzemljenje

4 Kabelska vezica

5 Ožičenje između jedinica

6 Ožičenje napajanja i vod uzemljenja.

Samo ako je primjenjiv pločasti grijač dna (ERLQ ili opcija)

7 Kabel pločastog grijača dna

8 Napajanje pločastog grijača dna (iz unutarnje jedinice)

1 Ožičenje napajanja i vod uzemljenja i, ako je primjenjivo, vod pločastog grijača dna

2 Ožičenje između jedinica

4

3

33

2

1

V3 W1

58

6

4 7

58

6

7

12

12

12

Priručnik za postavljanje

12ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1

Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Page 15: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Kada kablovi izvode iz jedinice, u instalacijski otvor se možeumetnuti zaštini rukavac za vodiče (PG-umeci). (Vidi sliku 3)

Ako ne koristite vodič-kabel, svakako zaštitite žice plastičnimcijevima kako biste spriječili da rub izbojnog otvora prereže žice.

Za izvođenje radova električnog ožičenja slijedite shemu elek-tričnog ožičenja.

Oblikujet žice tako da se poklopac može dobro namjestiti.

Mjere opreza pri ožičenju napajanja i međujediničnom ožičenju

Upotrijebite okrugli spiralni priključak za spajanje na razvodnuploču napajanja. Ako se iz neizbježnih razloga ne možeupotrijebiti, svakako se pridržavajte slijedećih uputa.

- Ne spajajte žice različitih promjera na isti priključak za napajanje. (Olabavljen spoj može izazvati pregrijavanje.)

- Kada spajate žice jednakog promjera, spajajte ih prema donjoj slici.

Upotrijebite pravi odvijač za pritezanje vijaka priključka.Mali odvijači mogu oštetiti glavu vijka i onemogućiti pravilnopritezanje.

Prečvrsto pritezanje vijaka na priključku može oštetiti vijke.

Momente sile pritezanja za vijke priključka potražite u donjojtablici.

Za ožičenje unutarnje jedinice, itd. provjerite priručnik zapostavljanje priložen uz unutarnju jedinicu.

Na vod napajanja priključite automatski i rastalni osigurač. (Vidisliku 6)

Sve ožičenje mora biti izvedeno iz naznačenih žica, priključi-vanje izvedeno u potpunosti, te se mora osigurati da vanjskiutjecaji neće djelovati na priključne spojeve.

Specifikacije standardnih komponenti ožičenja

Samo za modele V3: Oprema zadovoljava normu EN/IEC 61000-3-12(1)

Sheme ožičenja se mogu naći s unutrašnje strane prednje pločejedinice.

1 Žica

2 Tuljac

3 Matica

4 Okvir

5 Cijev

A Iznutra

B Izvana

Moment sile zatezanja (N•m)

M4 (X1M) 1,2~1,8

M5 (X1M) 2,0~3,0

M5 (EARTH) 3,0~4,0

1 Prekidač kruga kod propuštanja uzemljenja

2 Osigurač

3 Daljinski upravljač

1 Okrugla priključnica

2 Izrezani dio

3 Podloška

1 2 3

ERHQ_V3 ERLQ_V3 ERHQ_W1 ERLQ_W1

Faza i frekvencija 1N~ 50 Hz 3N~ 50 Hz

Napon 220~240 V 380~415 V

Preporučeni vanjski osigurač 32 A 20 A

Min. jakost kruga (MCA)(a)

(a) Navedene vrijednosti su maksimalne (za točne vrijednosti pogledajte električne podatke kombinacije s unutarnjim jedinicama).

28,2 A 28,7 A 13,5 A 14 A

Tip žice u ožičenju između jedinica

Minimalni presjek kabela 2,5 mm2 i primjenjivo na 230 V

NAPOMENA Sve kabele i žice odaberite u skladu s važećimlokalnim i nacionalnim propisima.

Po dovršetku radova na elektrici, provjerite da su svielektrični dijelovi i priključci u kutiji s električnim dijelovimadobro spojeni.

(1) Europski/Međunarodni Tehnički Standard propisuje ograničenje za harmonične struje proizvedene opremom koja je priključena na sustav javne niskonaponske mreže s ulaznom strujom od >16 A i ≤75 A po fazi.

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Priručnik za postavljanje

13

Page 16: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Probni rad

Provjere prije puštanja u rad

Svakako provedite probni rad.

Uvjerite se da su zaporni ventili za tekuće i za plinske fazeotvoreni. Pokretanje sustava sa zatvorenim ventilima možeoštetiti kompresor.

Prvi probni rad nakon instalacije svakako provedite u načinuhlađenja.

Nikada ne ostavljajte bez nadzora jedinicu sa skinutomservisnom pločom.

Kako biste zaštitili kompresor, svakako uključite napajanje 6 satiprije početka rada.

Tijekom testiranja, uređaje nikada ne tlačite tlakom višim odmaksimalno dopuštenog (kako je naznačeno na nazivnoj pločicijedinice).

Probni pogon

Provedite probni rad u skladu sa priručnikom za postavljanjeunutarnje jedinice i postavljanje vanjske jedinice kako biste se uvjerilida sve funkcije i dijelovi pravilno rade.

Dijagnoza kvara kod prvog postavljanja

Ako se na daljinskom upravljaču ništa ne prikaže, (nema prikazatrenutne postavke temperature), provjerite slijedeće stavke prijepokušaja dijagnosticiranja na osnovu kodova grešaka.

Otspojeno ili nepravilno ožičenje (između napajanja i vanjskejedinice, između vanjske i unutarnjih jedinica i izmeđuunutarnje jedinice i daljinskog upravljača).

Možda je pregorio osigurač na tiskanoj pločici kruga vanjskejedinice.

Ako daljinski upravljač prikazuje "E3", "E4" ili "L8" kao kôdgreške, postoji mogućnost da je zatvoren zaporni ventil, ili suzačepljeni izlazni ili ulazni otvor za zrak.

Ako se na zaslonu daljinskog upravljača prikaže kôd greške"U2", provjerite neuravnoteženost napona.

Ako se na daljinskom upravljaču pokaže nikakav kôd greške"L4", moguće je da su začepljeni izlazni ili ulazni otvor za zrak.

Detektor pogrešnog odabira faze na ovom proizvodu radi samou fazi postavljanja, kada je proizvod resetiran.Detektor pogrešnog odabira faze je izrađen tako da zaustavi radproizvoda u slučaju nenormalnih pojava pri pokretanjuproizvoda.

Ako zaštita od pogrešnog odabira faze prisilno zaustaviuređaj, provjerite postojanje svih faza. Ako je tako. Isključitenapajanje jedinice i zamijenite dvije od tri faze. Uključitenapajanje i provjerite da li jedinica radi.

Otkrivanje pogrešnog odabira faze nije moguće ako uređajne radi.

Ako postoji mogućnost pogrešnog odabira faze nakontrenutnog nestanka struje i ako se struja uključuje i isključujedok uređaj radi, priključite lokalno zaštitu od pogrešnogodabira faze. Ta situacija se ne može dogoditi pri upotrebigeneratora. Rad proizvoda s pogrešnim odabirom faze možeprouzročiti kvar kompresora i drugih dijelova.

Kod nedostajuće faze u slučaju W1 jedinica, daljinski upravljačunutarnje jedinice pokazuje "E7" ili "U2".Zbog bilo koje od tih pojava rad neće biti moguć. Ako se todogodi isključite napajanje, ponovo provjerite ožičenje izamijenite mjesta dvjema od tri električne žice.

OPASNOST

Za vrijeme postavljanja ili servisiranja, nikada neostavljajte jedinicu bez nadzora. Kada je skinuta servisnaploča, dijelove pod naponom lako je moguće slučajnododirnuti.

NAPOMENA Imajte na umu da u prvo vrijeme rada jedinice,potrebna ulazna snaga može biti viša od onenavedene na nazivnoj pločici uređaja. Tu pojavuuzrokuje kompresor kojem treba 50-satni period radaprije nego počne raditi nesmetano i uz stabilnupotrošnju snage.

Stavke za provjeru

Električno ožičenjeOžičenje između jedinicaUzemljenje

Je li ožičenje kako je naznačeno u shemiožičenja?Pazite da se ne zaboravi neko ožičenje i da se nedogodi da neka faza nedostaje ili da je pogrešnoodabrana.

Je li jedinica pravilno uzemljena? Da li je ožičenje između jedinica spojenih u nizu

pravilno? Ima li neučvršćenih vijaka za pričvršćivanje

ožičenja? Je li izolacioni otpor najmanje 1 MΩ?

- Upotrijebite a 500 V mega-ispitivač pri mjerenju izolacije.

- Nemojte upotrebljavati mega-ispitivač za niskonaponske krugove.

Cjevovod za rashladno sredstvo

Je li dimenzija cjevovoda odgovarajuća? Je li izolacioni materijal na cjevovodu dobro

pričvršćen?Jesu li obje i tekuća i plinska faza izolirane?

Jesu li zaporni ventili tekuće i za plinske fazeotvoreni?

Dodatno rashladno sredstvo

Jeste li upisali dodatno rashladno sredstvo iduljinu cjevovoda rashladnog sredstva?

Priručnik za postavljanje

14ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1

Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Page 17: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Održavanje i servisiranje

Mjere opreza pri servisiranju

Oprez pri servisiranju inverterske opreme

Napominjemo da neki dijelovi električnih komponenti mogu bitijako vrući.

Kako biste spriječili oštećenje tiskane pločice, prvo ispraznitestatički elektricitet tako da rukom dodirnete metalni dio (npr.zaporni ventil). Tada izvucite konektor.

Nakon mjerenja rezidualnog napona, izvucite konektorventilatora vanjske jedinice.

Budite oprezni kako ne biste dodirnuli vodički dio.

Ventilator vanjske jedinice se može okretati i zbog jakog vjetra,što može dovesti do napona na kondenzatoru. To možeprouzročiti strujne udare.

Nakon čišćenja, provjerite da je ventilator vanjske jedinice dobroučvršćen. U protivnom, uređaj se može pokvariti.

Servisni način rada

Pogledajte u priručnik za servisiranje.

Zahtjevi pri demontažiRastavljanje uređaja, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem isvim ostalim dijelovima, mora biti provedeno u skladu sa važećimlokalnim i nacionalnim propisima.

Specifikacije jedinice

Tehnički opis

Električne specifikacije

UPOZORENJE: UDAR STRUJE.

OPASNOST

Na dodirujte dijelove koji su bili pod naponom10 minuta nakon što je prekinuto napajanje, jer jošuvijek postoji opasnost od visokog napona.

Prije obavljanja radova na održavanju provjerite je linapajanje isključeno. Grijač kompresora može raditičak i pri prestanku rada.

Postupajte sigurno!

Kako biste spriječili oštećenje tiskane pločice, prvoispraznite statički elektricitet tako da rukom dodirnetemetalni dio (npr. zaporni ventil).

V3 W1

Materijal kućišta Obojeni galvanizirani čelik

Obojeni galvanizirani čelik

Dimenzije V x Š x D (mm) 1170 x 900 x 320 1345 x 900 x 320

Masa ERHQ/ERLQ (kg) 103/105 108/110

Raspon rada

• hlađenje (min./maks.) (°C) 10/46 10/46

• grijanje (min./maks.) (°C) –20/35 –20/35

• topla voda za kućanstvo (min./maks.)

(°C) –20/35 –20/35

Rashladno ulje Daphne FVC68D Daphne FVC68D

Priključci cjevovoda

• tekućina (mm) 9,52 9,52

• plin (mm) 15,9 15,9

V3 W1

Faza 1~ 3N~

Frekvencija (Hz) 50 50

Raspon napona

• minimum (V) 207 360

• maksimum (V) 253 440

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Priručnik za postavljanje

15

Page 18: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

Shema ožičenja

A1P~A4P................... Tiskana pločica

BS1~BS4................... Tipkala

C1~C4....................... Kondenzator

DS1 ........................... DIP sklopka

E1H ........................... Pločasti grijač na dnu

E1HC......................... Grijač kućišta radilice

F1U~F9U................... Osigurač

HAP (A1P)................. Servisni monitor (zelena)

HAP (A2P)................. Servisni monitor (zelena) (samo za model W1)

H1P~H7P (A1P) ........ Servisni monitor (narančasta) (samo za model W1)

H1P~H7P (A2P) ........ Servisni monitor (narančasta)

K1M, K2M ................. Magnetni uklopnik (samo za model W1)

K1R~K4R .................. Magnetni relej

K10R, K11R............... Magnetni relej (samo za model V3)

L1R~L4R................... Reaktor

M1C........................... Motor (kmpresor)

M1F ........................... Motor (vntilator) (gornji)

M2F ........................... Motor (vntilator) (donji)

PS ............................. Uključivanje napajanja

Q1DI.......................... Automatski osigurač (ne isporučuje Daikin)

R1~R4....................... Otpornik

R1T ........................... Termistor (zrak)

R2T ........................... Termistor (pražnjenje)

R3T ........................... Termistor (usisna cijev)

R4T............................ Termistor (izmjenjivač topline)

R5T............................ Termistor (sredinji izmjenjivač topline)

R6T............................ Termistor (tekućina)

R7T............................ Termistor (fin) (samo za model W1)

R10T.......................... Termistor (fin) (samo za model V3)

RC ............................. Krug prijemnika signala (samo za model V3)

S1NPH....................... Osjetnik tlaka

S1PH ......................... Tlačna sklopka (visoki tlak)

TC.............................. Krug predajnika signala (samo za model V3)

V1R............................ Modul napajanja (samo za model V3)

V1R, V2R................... Modul napajanja (samo za model W1)

V2R, V3R................... Diodni modul (samo za model V3)

V3R............................ Diodni modul (samo za model W1)

V1T ............................ IGBT (bipolarni tranzistor s izoliranomupravljačkom elektrodom) (samo za model V3)

X1M ........................... Redne stezaljke

X1Y............................ Konektor

X6A............................ Konektor (u opciji)

X77A.......................... Konektor

Y1E............................ Ekspanzioni ventil

Y1S............................ Magnetni ventil (4-smjerni ventil)

Y3S............................ Magnetni ventil (samo za model W1)

Z1C~Z9C................... Filtar šuma

Z1F~Z4F.................... Filtar šuma

: Stezaljke za žice L : Faza

: Redne stezaljke N : Neutralna

: Priključnica

: Priključnica releja BLK : Crna ORG : Narančasta

: Vanjsko ožičenje BLU : Plava RED : Crvena

: Vijak zaštitnog uzemljenja BRN : Smeđa WHT : Bijela

: Bešumno uzemljenje GRN : Zelena YLW : Žuta

NAPOMENA 1 Ovaj dijagram ožičenja odnosi se na vanjsku jedinicu

NAPOMENA 4 Pogledajte u priručnik za rad za spajanje ožičenja na X6A/X77A

NAPOMENA 5 Pogledajte na 'naljepnici sheme ožičenja' (stražnja strana prednje ploče) upute kako koristiti preklopnike BS1~BS4 i DS1

NAPOMENA 6 Nemojte pokretati jedinicu kratkim spajanjem zaštitnog uređaja S1PH

NAPOMENA 8 Provjerite način podešavanja izborne skloke (DS1) u servisnom priručniku. Tvornička podešenost svih sklopki: 'OFF' (ISKLJUČENO)

NAPOMENA 9 Option: OpcijaWiring depending on model: Ožičenje ovisno o modelu

Priručnik za postavljanje

16ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1

Vanjska jedinica za izmjenu topline između zraka i vode4PW54249-2

Page 19: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

NOTES NOTES

Page 20: Vanjska jedinica za izmjenu topline - DENV | Daikin · PDF filemože za posljedicu imati teške rane zbog ozeblina

4PW54249-2

Cop

yrig

ht ©

Dai

kin