Validare Nasaud

  • View
    178

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Validare Nasaud

RomaniaJudecatoria NasaudJudetul Bistrita-NasaudDosar nr. 696/265/2010SENTINTA CIVIL.\. NR.160S/20101>edinta publica din data de 26 noiembrie 2010Instanta constituita din:,: Munteanu Diana Maria - judecatorGrefier : Jurcan Anuta,Perolfiindpronuntareaaetiuniicivile formulatareclamantul-creditorSistemul Electronic de Arhivare, Criptare Indexare Digitalizata, Incontradictoriu cu paratul-tert poprit' Ministerul Finantelor Publice DirectiaGenerala a Finantelor Publice judo Bistrita-Nasaud avand ca obiect validarepopnre.La apelul nominal nu se prezinta nimeni.Procedura este legallndeplinita.Dezbaterile cauzei pe fondauavut loc In publica din16.11.2010cands-aamanat pronuntareacauzei pentrudatade 19.11.201 0 26.11.2010.Incheierile de amanare a pronuntarii fac parte integranta din prezenta hotarare.INSTANTA,Deliberand, constata ca :Princererea Inregistrata laJudecatoriaNasaud subor. 696/265/2010creditoareaSistemul ElectronicdeArhivare, Criptare IndexareDigitalizatacu sediul procedural ales In municipiul Cluj Napoca, In contradictoriu cutertul poprit Ministerul FinantelorPublicereprezentat deDirectiaGeneralaaFinantelor Publice Bistrita-Nasaud cuUnitateade Trezorerieoperativa aNasaud cu debitoarea Unitatea administrativ-teritoriala ComunaRebraasolicitat instantei validareapopririiInfiintata Indosar executional or.187/2009al Biroul executorului judecatorescHovanDumitru sasedispunaconsemnarea Infavoareacreditoarei , Inmainileparatei - ter! poprit Unitateade Trezorerie operativa Nasauda sumei reprezentandcreanta pe care aceasta0are contra debitoarei Unitatea administrativ -teritoriala Comuna Rebra,conformtitlului executoriu Sentinta civila or. 903/CAJ2009 a Tribunalulanumesumade35.887,60leidebit principal, penalitati, cheltuieli deexecutaresilitaprecumconsemnarea penalitatilorde1/%pe zide Intarziere calculateasupra debitului principal de 8160,50 lei In continuare dupadatade19.02.2010panaladataplatiiefective ,aplicareatertului poprit Serviciul deTrezorerieNasaud prin reprezentantul sau a amenzii prevazuta de art. 460 alin.2 Codprocedura civilaPotrivit art. 5alin. I dinCadrul Directivei 2000/35/CEs-asolicitatjudecarea cauzei de urgentacu precadere.InmotivareaIn 'fapt acererii devalidareapopririi astfel formulata,creditoarea a aratat urmatoarele :1Contestatoarea are contra debitoarei Comuna Rebra 0 creanFiconstatata prin titlul executoriu amintit mai sus actualizata de Biroulexecutorului judecatorescIlovanDumitruincadrul dosarului executional nr.187/2009 prin procesul-verbalincepator al executarii silite.In cadrul lucrarilor dosarului de executare, subsecvent incuviintariiexecutarii silite de0 instanta de judecata, anumeludecatoriaNasaud, somatiapremergatoareaexecutiirii silite, comunicata debitoarei, nu afost urmataintermen de executarea voluntara a obligatiilor de plata astfel incat Biroulexecutorului judecatoresc Ilovan Dumitru a formulat catre MinisterulFinantelorPublice prinstructurile sale operativelanivelul Nasaud, 0dispozitie de infiintare a popririi asupra conturilor debitoarei, deschise laUnitatea de Trezorerie Operativa Contabilitate Publica Nasaud, structuraorganizata de Ministerul Finantelor Publice in conformitate cu prevederileO.U.G. nr. 146/2002HG nr. 78/1992.Pe calea adresei nr. 31712010, tertul poprit a informat executoruljudeciitorescasupra refuzului sauinaasigurainraptuirea actului dejustitie.Reprezinta0certitudinecaaceastaconduitaaStatului Roman, prinsai, va ducela condamnareaRomanieidecatreCurteaEuropeanaa DreptuluiOmului, refuzul administratiei de a respecta hotararile reprezentand0inlaturareaprincipiilor fundament ale alestatului de dreptdemocratiei constitutionale., ,Refuzul de consemnare al paratei este nelegal netemeinic,reprezentandun abuz deputere, reprezentantii puterii executive(MinisterulFinante10r Publice) cenzudind efectele hotararii irevocabi1e in afara uneiproceduri judiciare, contrar art. 16alin.1 dinConstitutiaRomaniei potrivitcaruia "Nimeni nu este mai presus de lege". Astfel, acest aspect trebuie inlaturatde instanta dejudecata prin aplicarea at at a prevederilor legii proceduraleromanecat aprincipiilorfundamentale alestatului dedrept suprematieidreptului comunitar ( art. 6 paragraful doi din Tratatul Uniunii Europeneart.47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene).Inspeta, debitoareanuacontestatpecale judecatoreascaexecutareasilita nu a solicitat suspendarea acesteia. Aceasta nu a racut dovada ,inauntrul unei proceduri judiciareinaintea unei instanteindependente impaqiale , a lipsei de fonduri necesare pentru achitareadebitului, conformart. 2dinO.G. nr. 2212002 modificata completata prinLegea nr. 11012007.Pentru aceste motive, s-a solicitat admiterea cererii valida reapopririi in sensul aratat in petitele actiunii.In justificarea cererii s-au prevederiale dreptului comunitaraplicabil respectiv Directiva2000/35/CE, art. IOdinTratatul CE, Directiveleprivind achizipi1e publice: nr. 92/50/CE(l), nr. 93/36/CEE (2), nr. 93/37/CEE (3)nr. 93/38/CEE , art. 267 TFEU, Conventia Europeana a Drepturilor Omului.Deasemenea, s-auinvocat cauzeleSandorc. Romaniei; Avramiucc.Romaniei; Tacia c. Romaniei; Rucsandra Trading c. Romaniei Costin c.Romaniei.Pe de alta parte, s-a solicitat amendarea tertu1ui poprit.2Din acest punct de vedere s-a aratat ca este esential ca principiulpreeminentei dreptului sa faca parte integranta din cultura Intr-un stat democratic preeminenta dreptului apare caun raspuns la nevoiadelegitimitate, ea fiind necesara pentru exercitiul puterii publice. 0 bunaadministrare nu reprezinta un scopin sine, ci un mijloc de materializare apreeminentei dreptului inviatacotidiana, fiindintrinsec circumscrisa valorilorstatului de drept obligatia administratiei de a executa hotadirile S-a aratat cii regulafundamentalase caracterizeaza prinurmatoareleelemente esentiale: orice persoana - fizica sau juridica - este supusa legii, oricepersoana trebuie sa poata lua de drepturile obligatiile sale,prevazute de lege, respectarea legii de catre orice persoana poate sa fiecontrolatadecatre judecatori, caresunt independentiinexercitiul functielor,iar deciziile judiciare pot fi urmate numai de executare .Fata de acestea, in lumina art. 16 alin.l din Constitutia Romaniei,vazand ca tertul poprit a actionat curea credintanu s-a conformat adresei deinfiintare a popririicutoate ca executarea silita este incuviintatade instanta dejudecata, cunoscandcaorganul administrativa comisunabuzsubstituindu-seinstantei de judecata suspendand de facto executarea silita, s-a solicitatinstantei sa aplice Serviciului de Trezorerie Nasaud prin trezorierul-amenda prevo de art. 460 alin.2 Cod procedura civila.In ceea ce calitatea procesuala a Ministerului FinantelorPublice creditoarea a invocat dispozitiile art. I lit. "a" din O.U.G. nr. 146/2002,art. 1 dinH.G. nr. 78/1992, trezoreriafiindsinguraabilitataastfelsarealizezeoperatiunile cucredite bugetare dispuse de institutiile publice locale (art. 59dinLegea nr. 273/2006).S-aumaiinvocat incauza prevederile Deciziei Sectiilor Unitea CurtiiSupreme de Justitie nr. 4/21.09.1998 , in conformitate cu care "potrivitdispozitiilor art. 1718dinCodul civil, art. 452, 455 457dinCodproceduracivila , poprirea poate fi validata chiar incazul in care debitorul nu aredisponibil banesc incontul deschisla tertul poprit, executarea popririiurriiandsa aiba loc In masura alimentarii contului".In drept s-au invocat prevederile art. 460 Cod procedura civila,prevederile art. 2 alin.5 , art.5alin.l ale Directivei2000/35/CE , prevederile art.Falin.2dinTratatul delaMaastricht , art. 6paragraful unu dinConventiapentruaparareadrepturilor libertatilorfundamentale aleomului art. 47dinCartaDrepturilor FundamentaleaUniunii Europene, respectivart. 1dinProtocolul I la CEDO.In bazaart. 242 Cod procedurii civila creditoarea a solicitat judecareacauzei in lipsa.Totodata s-a formulat 0 cerere de sesizare a Curtii de Justitiei a, .Uniunii Europene cu 0 intrebare preliminare respectiv ilvand in vedereprevederile art. 267 din T.F.U.E. prevederile art. 103 din cadrul Regulamentuluide procedura al Curtii de Justitiei al Uniunii Europeneanume daca in raportcuprevederileart. 263 dincadrul T.F.U.E. esteCurteadeJustitiei a UniuniiEuropene competenta sa statueze asupra conformitatii actelor legislativenationale cu dreptul comunitar?3S-a motivat astfel cajustitia nu trebuie sa fie doar realizata Cl eatrebuie sa fievazuta sa fie realizata .In justificarea cererii de sesizare a Curtii de lustitiei a UniuniiEuropene, s-aconsemnat ca orice instantacomunitara, inaintedea procedalasolutionarea litigiului intre 0 institutie a Statului Comunitar Romania unparticular, va cerceta daca este legal constituita, respectand criteriile deindependenta, impaqialitate separarefat adeputereaexecutiva, statuatedeart. 6a Tratatului Uniunii Europene.Dreptul la un proces echitabil constituie un drept fundamental inUniunea Europeana conform art. 6 paragraful 2 din Tratatul Uniunii Europene.Garantiile de acces la untribunai independent impartial, reprezintapiatra detemelieadreptului launprocesechitabil. Acest drept inseamnacaorice instantaeste tinuta sa verifice daci:i criteriile de independentaimpartialitate, oricand impartialitatea independenta sa sunt contestate.Pentru aceste motive, a aratat creditoarea ci:i intelege sa soliciteludecatoriei Nasaudca, pecaleaprocedurii prevazutedeart. 267T.F.U.E. sasolicite interpretarea normelor comunitare interesand legalitatea organizariiinstantelor comunitare din Romania intrucat, in conformitate cu art. 131alin.2,din Legea nr. 30412004" bugetul Cur{ilor de Apel, al Tribunalelor, al Tribunalelorspecializate i al ludeciitoriilor este gestionat de Ministerul lustifiei, Ministrullustifiei avand calitatea de ordonator principal de credite" iar, inconformitatecuO.U.G. nr. 2712006 , magistratul este considerat ca fiind salariat al puteriiexecutive fiind,in luminaCodul Muncii, obligat la fidelitate diligenta fatadeangajator.Fatadeacesteprevederi normative, aaratat creditoareaci:i nueste0certitudine ca ins