Click here to load reader

CCM 516-2010 GU invatamant Bistrita Nasaud

 • View
  252

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of CCM 516-2010 GU invatamant Bistrita Nasaud

 • (}\.\

  '(ill UJ

  "" ' ",,.l

  CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC LANIVEL DE GRUP DE UNITATI iNVATAMANT, ,

  AL JUDETULUI BISTRITA - NAsAuD, ,PENTRU ANUL 2010 -2011

  In temeiul drepturilor garantate de Constitutia Romaniei , ale art. 10alin. 11, 12 si 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 130/1996, republicata, precum siurmare negocierii si semnarii CONTRACTULUI DE MUNCA UNIC LANIVEL NATIONAL pe anii 2007-2010 publicat in Monitorul Oficial alRomaniei partea a V-a , nr. 5/29.01.2007 si a CONTRACTULUICOLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL DE RAMURA,INV ATAMANT PENTRU ANII SCOLARI 2007-2008 inregistrat laMinisterul Muncii si Familiei sub nr. 596/12.11.2007 a intervenit urmatorulCONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL DE GRUP DEUNITATI lNVATAMA.NT AL JUDETULUI BISTRITA- NAsAuD

  ", ,

  PENTRU ANUL 2010 -2011, intre :

  1. INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BISTRITANASAUD

  2. UNIUNEA JUDETEANA A SINDICATELOR LIBERE DININV ATAMANT BISTRITA-NASAUD, reprezentativa ca urmare aSentintei civile nr. 177/P.J./1990 pronuntata de Judecatoria Bistrita,ramasa definitiva.

  IUniHitile in cadrul dirora se aplica clauzele negociate ale prezentului

  contract sunt cele prcizate in Anexa 8 (1) ~i Anexa 8 (2)

 • CAPITOLUL IDISPOZITII GENERALE

  Art. 1.(1) Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca suntegale si libere in negocierea Contractului Colectiv de Munca Unic la Niveluljudetului Bistrita -Nasaud - Invatamant si se obliga sa respecte intocmaiprevederile acestuia.

  (2). Negocierea prezentului contract colectiv de munca se face inconformitate cu prevederile Legii nr. 130/1996 republicata si ale Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ~icompletarile ulterioare.

  (3). Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical,conform conventiilor intemationale pe care Romania le-a ratificat,

  /-- Constitutiei Romaniei si legislatiei nationale, precum si libertatea de opiniea fiecarui salariat.

  Art. 2. In sensul prezentului contract:

  termenul angajator desemneaza :

  a) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului , reprezentat pnnministru ;

  b) Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita- Nasaud, reprezentat pnn

  inspector scolar general;c) Unitatea de invatamant reprezentata prin director ;d) Alte institutii subordonate Ministerului Educatiei, Cercetarii si

  Tineretului sau Inspectoratului Scolar ludetean Bistrita-Nasaud,reprezentate prin director.

  termenul unitate desemneaza, in conformitate cuprevederile art. 1 alin (3) si art. 13 alin (2) din Legea nr. 130/1996republicata :

  a) institutiile si unitatile de invatamant;b) alte institutii subordonate Ministerului Educatiei , Cercetarii Sl

  Tineretului sau Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita-Nasaud.Art. 3 (1). Contractul colectiv de munca la nivel de judet

  - invatamantare ca scop stabilirea drepturilor si obligatiilor reciproce ale angajatorului sisalariatilor membri de sindicat si urmareste promovarea si garantarea unorrelatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala asalariatilor.

  (2) In ceea ce priveste conclitiile specifice de munca determinateconform legii, drepturile si obligatiile partilor se stabilesc prin prezentul

 • --

  'r /"'\ /CTA' ~. :'_":"

  ~~~' 'i,>/y? : ,('/;,..~

  ';:;//".

  -" \'::>-.:-;) ~ j'\ j:!:I~/ (-J\\ 'r ~'\.) _;--"

  j

  / ;:;:/'\ \' 0'(" ,~I

  contract colectiv de munca, prin conventii si fisc individuale al{p~~~l~P~t'1negociate in cadrul comisiei paritare, la nivel de unitate de invatama'iit-caredevin anexe ale prezentului contract.

  (3) Drepturile si obligatiile individuale ale salariatilor se stabilesc princontractu I individual de munca si fisa individuala a postului , prin ncgocierelibera a acestora cu angajatorul in cadrul comisiilor pari tare. Contracteleindividuale de munca si fisa individuala a postului incheiate cu nesocotireadispozitiilor prezentului contract sunt nule de drept.

  (4) Partile contractante garanteaza aplicarea clauzelor prezentuluicontract colectiv de munca membri10r organizatiilor sindica1e de la unitatilede invatamant din judet, afiliate la U.J.S.L.I. BN. Hotararile ComisieiPari tare la nive1 judetean, devin anexe ale prezentu1ui contract ~i secomunica unitati10r subordonate.

  Art. 4. (1) Partile se obliga ca in perioada de aplicare a prezentuluicontract co1ectiv de munca sa nu initieze si sa nu sustina promovarea unoI'acte normative sau a unor hotarari ale Consiliului Judetean Bistrita-Nasaudsau ale Consiliilor locale care ar conduce la diminuarea drepturilor caredecurg din prezentul contract, din 1egislatia specifica invatamantului,precum si din alte legi si acte normative in vigoare 1a data inregistrariicontractului .

  (2) Inspectoratul ScolaI' Judetean Bistrita-Nasaud se obliga sa facatoate demersurile procedurale pentru a ataca si desfiinta in instanta hotararileConsiliului Judetean Bistrita-Nasaud sau ale Consilii lor locale, dupa caz,care conduc la diminuarea drepturi10r ce decurg din prezentul contractcolectiv de munca.

  (3) Partile convin sa faca interventiile necesare pentru respect areaprevederilor art. 30 din Legea 54/2003 si, respectiv, pentru consultareaorganizatiilor sindicale si patronale semnatare in toate cazurile in care seinitiaza acte normative ce privesc relatiile de munca din invatamant.

  (4) Eventuale1e comp1etari ale Contractului Colectiv de Munca Unicla nivelul judetului Bistrita-Nasaud

  - Invatamant vor face obiectul unor noinegocieri iar rezultatele se vor constitui intr-un act aditional la prezentulcontract.

  Art. 5 (I) De clauzele prezentului contract colectiv de muncabeneficiaza salariatii din unitatile si institutiile invatamantului preuniversitarjudetean, conform art. 11, alin (I) lit. b din Legea 130/1996, republicata.

  (2) In conformitate cu prevederile art. 103 din Contractul Colectiv deMunca unic la nivel national si cu prevederile art. 5 alin (3) si (4) dinContractu I Colectiv de Munca la nivel de ramura invatamant, salariatii din

  ,J

 • ~.

  .

  .

  .

  .

  ..

  .....

  "\

  .

  -

  .

  ~

  .

  '~I

  .

  . ~ .

  ,t[C( l~1

  iKJ/

  . .//~.

  /. ...\

  I

  ~ i~-F~./ '>-~-. II

  .'. fl/",("

 • CAPITULUL IIINCHEIEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCET AREA

  CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA

  Art. 9. (1). Prezentul contract colectiv de munca se incheie pe 0durata de un an, cu posibilitatea prelungirii, intrand in vigoare la datainregistrarii acestuia.

  (2). Daca contractul valabil nu este denuntat de una dintre parti cuminim 30 de zile inaintea expirarii sale, sau nici una dintre parti nu areinitiativa renegocierii lui, contractul se prelungeste automat pe 0 perioada demca un an.

  Art. 10.( 1). Clauzele prezentului contract colectiv de munca pot fimodificate pe parcursul derularii lui ori de cate ori convin partile semnatare,prin negocieri, in conditiile legii, iar rezultatele se vor constitui in acteaditionale la prezentul contract colectiv de munca. Modificarile adusecontractului produc aceleasi efecte ca si contractul, de la data stabilita departi.

  In intelesul acestui articol la nivel judetean, pe linie ierarhica avemin vedere unitatea administrativ -teritoriala - judetul - in cadrul caruiafunctioneaza I.S.J. BN si U.J.S.L.I. BN ca parteneri de dialog social,subordonati MECTS si FSLI.

  (2) Cererea de modificare se aduce la cunostinta, in scris, celeilalteparti cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru incepereanegocierilor.

  (3). In perioada de depunere a cererii de modificare si pe toata duratanegocierilor Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud se obliga sa nuinitieze acte normative si sa nu emita acte administrative cu caracternormativ care sa incalce prevederile prezentului contract colectiv de muncasi sa nu efectueze concedieri colective din motive neimputabile salariatilor,iar Uniunea Judeteana a Sindicatelor Libere din Invatamant Bistrita-Nasaudse obliga sa nu declanseze conflicte de interese, conform Legii nr. 168/1999.

  (4 ) Modificarile aduse prezentului contract colectiv de munca secomunica in scris Ministerul Muncii Familiei ~i Proteqiei Sociale si devinaplicabile de la data inregistrarii la aceasta institutie.

  Art. 11. Aplicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendataprin acordul de vointa al partilor sau in caz de fort a majora.

  Art. 12. Contractul colectiv de munca inceteaza, in raport cuprevederile legislatiei in vigoare in urmatoarele situatii:

  implinirea termenului pentru care a fost incheiat daca partile nuconvin la prelungirea acestuia;

  5

 • ...--....-.......

  ~rli~?:".....{fYi,

  , ,

  ' " ',

  ""~~--'-,,

  ,,~-:H .??~I (- p:.~~;!L J

  \" if" '< r /.

  ,'~/

  ,')\ \ ~,\

  \',,\

  !--',,0'" ,.' ;',) ,}"Iprin acordul partilor. \~> :/:J\, \'1")/'Z~,.fl

  'Art. 13. (1). Pentru rezolvarea problemelor ce apar in aplicarea --prezentului contract colectiv de munca, partile convin sa constituie comisiiparitare la toate nivelurile: inspectorat scolar, institutii si unitati deinvatamant - care sunt imputernicite sa interpreteze prevederile contractelorcolective de munca in functie de conditiile concrete, la solicitarea uneiadintre parti.

  (2). Hotararile comisiilor pari tare sunt obligatorii pcntru parti si vor fiaduse la cunostinta salariatilor prin afisare la sediul Inspectoratului ScolarJudetean Bistrita-Nasaud si al unitatilor de invatamant .

  (3) Atributiile, componenta, organizarea si functionarea comisiilorpari tare sunt stabilite prin regulamentul anexa la prezentul contract colectivde munca.

  (4). In cazurile in care Comisia pari tara nu va putea solutionaproblemele care apar in aplicarea contractului colectiv de munca in t

Search related