Click here to load reader

DIRECTIA SILVICA BISTRITA Ana... · PDF file DIRECTIA SILVICA BISTRITA NASAUD OCOLUL SILVIC BISTRITA NR. l「セ / J't f)'1..Ptllf) NOTIFICARE Cu privire la actul de punere in valoare

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DIRECTIA SILVICA BISTRITA Ana... · PDF file DIRECTIA SILVICA BISTRITA NASAUD OCOLUL...

 • DIRECTIA SILVICA BISTRITA NASAUD OCOLUL SILVIC BISTRITA

  NR. l「セ / J't f)'1..Ptl l f)

  NOTIFICARE

  Cu privire la actul de punere in valoare de prod use accidentale I, constituite in arborete afectate de factori abiotici si biotici din pe raza de activitate a Ocolului si lvie Bistrita, in suprafete proprietate a persoanelor fizice : Somesan Ana (Somesan Maria), administrata prin contract de servici i silvice de Directia Silvica Bistrita Nasaud prin Ocolul silvic Bistrita, dupa cum urmeaza :

  - Actul de punere in valoare nr. 1497791/869 Somesan Ana (Somesan Maria) UP I Blajeni u.a. lOA si lOB, in suprafata 1,95 ha si volum de 11,51 me, aceidentale I, este situat in fo nd forestier neeuprins in amenajamente silviee in vigoare, f iind cu prins in amenajamentul fostul ui Ocol Silvie Bist rita editia 1996. Mentionam faptul ea proprietarul are contract de servicii silviee nr. 1438/14.11.2018 eu Ocolul Silvic Bistrita pentru aceasta suprafata, si inregistrat la GFJ Bistrita Nasaud cu numarul 838/23 .11.2018.

  RESPONSABIL FOND FORESTIER

  セMM M

 • Proprietari Liviu  Rebreanu 

  セ Zゥウ エ ip セz[ (It, pt . f/JI? AC DE p ャャ ner ヲ[[ lPVセG 1497791 - BN - 703

  Unitate de Produetie •  ­ Bl aje ni  Denumire A P V  SOMESAN ANA 

  Suprafala tolala aet ­ (ha) •  1,95  Tratament.  ACClDENTALE  I  Natura prod usului •  DOBORATURI  I  Te hno logia de ex pl oatare •  TRUNCHIURl SI CATARG E  Data inventarierii  •  29 .10.2018  Anul exploatarii :  2019  Procedeul de inventariere .  FIR CU flR  Cioean rotun d ill.. Rp6130  Cioean palrat ill..

  Infoml at il  privind  NT  S.M . 

  Stanearii  pc ­ (ha) •  Arbori pUlreg aios i ­ (bue) •  eu un volum de ­ (me) :  lescarii ­(bue) :  eu un vol um de ­ (me) : 

  Gmpa de  Nr.  de  Vol.  セ ー ・・ゥ ゥ@ arbori  arbore 

  Ras inoase  FAG  6  2 

  Quereinee  12  9  Diverse tari  6  I  Di verse moi 

  T() tal :  24  12 

  Speeia  SO R TARE  DI  M F N S IO N A L A  Lernn 

  Co aj a  I.emn de foc  Volum 

  G I  I G2 G3  MI  M2  M3  LS  lucru  Total  VF  brut  FAG  0  0  0  0  0  0  I 0  2  GOR1JN (L)  2  I I 0  0  4 I 5  I  9  CAR PEN  0  0  0  0  0  1  0  I 

  TOTAL  2  I I  0  0  4  I  6  I  12 

  Suprafata  Varsta  Panta  Semintis utili zabil  Total 

  UA  volum  ha  ani  G  %  S. tot  Cornpozitic  H. brut 

  10Somesf  1,95  70,0  15,00  12  Total  1,95  12  UA  CA  : FA  :GO.L i Volum 

  10S,!me  I i 2  9  12  ·fotal  I 2  9,  12 

  UA  Specia  Diametre  Inaltimi  Var  Vol.  Nr. Cres  Sort a re  d i mensional a 

  Coaj  Lemn foc  Volum 

  dt  dcg  ht  hc  sta  arb  arb  tere  (il  G2  G3  M J M2 MJ LS  Total  VF brut 

  10Som  FA  20,0  20,00  18,0 0  18,O C  70  0,25  6  ° 0  0  0  0  I  0  2 GOL  30.0( 30,00  20 ,00  20,OC  70  0,77  12  2 I  I 0 0  I  5  I  9  CA  14 ,0  14,00  14,00  14,0(  70  0, 13  6  0  0  0  0 I 0  I

  Total U.A·  10SomesA  24  2  I I  0  0  I 6 I  12 

  Total General U.A •  24  2  I I  0  0  I  6  I  12 

  セ セセセセセMM]MMMM Veri ficat, 

  Pagina 1 din  I 

 • C01\TTRACT DE PRESLOO DE SERv­:rCll SILv1CE

  Nr. din  14 I I .aD 1;8

  I. PARD CONTRACTANTE

  .1. DIRECTfA SILVICA BISTRITA NASAUD / OCOLUL SILVIC BISTRITA, cu sediulsocial Tn Bistrita, str. G-RAL GRIGOREBALAN, nr. 21,judetul BISTRITA NASAUD, cod ーッセエ。ャ@ .... ,

  tel/fax 0263231343, TnregistratCi la ORC sub numiirul J06/156/1991, av6nd codul fiscal

  RO 1590120 セゥ@ contul R007RIBR0000060001076773, deschis la banca R.B, reprezentatii

  prin director IVAN GHEORGHE セゥ@ director economic LOMBREA ADRIANA, denumitii Tn

  cuprinsul contractului PRESTATOR, , . - GZBGHLiiOc@ [ セ G@ I It':J{IY.t- . .. , .. セ ... ZセOセセ

  • I 2. \ a).  Gv­syana  fizIca ' , ................................... :,  eu  dOIDl eili ul  m  .................... ,  ウ。エャセ@ 1\ MセL@ ·­­rl / " /"  bif=bf =. ...-= at セc i@ "i')

  'iii "" B イM セ BBB [ G@ lie ゥ|ZB@ Z fゥ ス c セ N@ セ G@ Z ZB R セ セ j@ ..... , ap. A';;'" pQsesor  .  il セO@ G@ _ セセ ョ@ LN N@ セ N セ@ w;..,. / Ii'" I":.

 • aprobare a  depi3..?irii  posibilita1ii anuale eu volumul  masei  lemnoase din arboretele afectate de  factori biotiei  セゥQウ。オ@ abiotici. 

  c) Luerarile opponale, altele decat cele prevazute in contractul de prestari servicii silvice, se  executa numai la cererea scrisa a tuturor proprietarilor sau lmputerniciJilor legali ai acestora, ori la  cererea persoanei nominalizate, e:x.'Pres, In contract, pe baza de,rizelor intocmite de ocolul silvie セゥ@ ゥョウオセゥエ・L@ prill  sem.natura, de  top  ーイッー イゥ・エ。イゥゥjュ ッセ エ・ョゥエ ッ イゥゥ@ ゥョウ」イゥセ ゥ@ in  actul  de  proprietate sau 

  MMMMMM ゥュー オエ・イョZゥM」ゥエゥセ@ ali collverrtIDn1lTI ai acestora. d ・|Mゥ コ 」ャオセュョ。エ・Qャ・NNNーェゥェゥ、セセャャャM。セNエ・M。 qQjZセLMYセ セ ⦅N@ la contractele inip.ale. 

  Art.  4.  Prestatorul asigura serviciil e silvice numai dad  beneficiarul are delimitat fondul  forestier, pe intregul contur, respectiv daca 11 are marcat ell vopsea, セゥ L@ borne sau alte semne de  hotar, excepp.e de la aceasta prevedere 0  constituie cazuri1e eand contractul se incheie/sernneaza  odatii cu punerea in posesie, lucran care se executa concomitent ell punerea ill posesie. 

  Ill.  DURATA CONTRACTULUI 

  Art. 5. (1) Durata minima a contractului de ーセウエ。イゥ@ servicii  silvi ce pentru fond forestier este  .  al  b'l dId  d  t)1( I(? 0, ;,1 (da  •  d  セ@ d  "rti tul  .de un an $1  este va l  e  a  ata  e ..セ@ .. ........... /.::'. . ,  ta can  se sernneaza e p..... t. contrac  $1 

  procesul­verbal de  predare­pcimire/punere  in  posesie)  panel  la  data de  ...... 31.12.2027 ..... ,  respectiv de _lO_ani sau pana cand se rezili aza, 

  (2)  De minim 10 ani pentru perdelele foresti ere de proteqie $i  pentru proprietari de fond  ­­­­­­­ifGr­est­ier­eu­supraiata­egaJa­sarrmaT1Ilica­ne­iilim.c­are­dorese sa reco1teze volumUlCiel ュ」Aセ@

  (3)  Contractul poate fi  prelungit, ell  acordul pill1 ilor, prin act adiponal. Daca nici  una - pfu"ti  nu 0  in$tiinteaza pe cealalta, cu 30 de zile inainte de expirarea acestuia, despre intenp.a de a  nu mai  fi  prelungit eontractul, acesti se va prelungi,  implici t, pe aceea;;i perioadii pe care s­a  incheiat contractul initial. 

  IV.  VAL 0 AREA CONTRACTULUI SIMODALITATI  DE PLATA 

  Art. 6. Valoarea totala a contractulw se constituie din:  . 6.1.  Valoarea aferenta serviciul . de  paza, supravegherea  starii  de  sanatate a padurii  セゥ@

  stabilirea lucrarilor tehnice silvice care trebuie executite, anual,  セゥ@ prevazute de amenajamentele  silvice, utilizand valoarea tarifulw, exprimata in. leiJanJha, fara TVA , dupa cum urmeaza: 

  a)  pana la  data de 31.12.2020 se utilizeaza  tariful  de  ............... lei  pentru anul  in  curs,  calculat in luna decembrie a anului anterior in.cheierii  contracrului conform. prevederilor H.G. nr.  864/2016, iar pentru anii urmatori tariful  se actualizeaza anual in.  functie de valoarea salariulw  mediu  pe  economie din  luna  iunie  a  anului  anterior  conf.  prevederilor  hotarfuii  mai  sus  mentionate, pentru proprietarii care depun cereri  in.  vederea decontarii  costurilor de,ja bugetul 

  ______sJatului;  .  .  

  b)  pentru proprietarii care nu depun cereri In· vederea decontiirii  costurilor de la bugetul   statului, se utilizeaza tariful de ............. lei pentru anul In curs, fundamentat de ocolul silvie  セ GBG@   luna decembrie a anului anterior, iar pentru anii urmatori tariful se actualizeaza anual in functie _­'   costuiiIe  reale  care  sa nll  produca pierderi  finaneiare  ocolului  silvie $i  care se  comunica   proprietarului;  

  c) . pentru proprietarii care au depus cerere ill  vederea  deeontarii eosturilor de la bugetul  statului si aceasta nu a fost aprobata conf. art.1 5 si 16 din HG 864/2016 privind competentele de  verificare si aprobare a documentatiilor depuse, tariful aplicat aeestora este eel de la lit.b; 

  d)  dupa data de  01.01.2021 se utili zeaza tariful  fundamentat  de oeolul  silvie  ill luna  decembrie a anului anterior pentru anulin curs, 10. funqie de costurile reale care sa nu produea  pierderi financiare oeolului silvie セゥ@ care se eomunica proprietarului.